RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega

5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I

Eelarvekomisjon
Raportöör: Ingeborg Gräßle


Menetlus : 2012/0336(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0200/2013
Esitatud tekstid :
A7-0200/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0712),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 322 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0393/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2013. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning põhiseaduskomisjoni arvamust (A7-0200/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, Euroopa Kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse Euroopa tasandi erakonnana üksusi, mis on loodud ja registreeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [….].

1. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse Euroopa tasandi erakonnana üksusi, mis on registreeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [….].

Selgitus

Euroopa tasandi erakondade loomine toimub olenemata nende ametlikust registreerimisest, kuid ametlikku registreerimist on vaja, et saada õiguslik seisund Euroopa tasandi erakonnana.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakondadele võib anda eelarvest otsest rahalist toetust, võttes arvesse nende panust euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisse ja liidu kodanike poliitilise tahte väljendamisse.

2. Euroopa tasandi erakondadele võib kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr […] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist*) sätetega anda eelarvest otsest rahalist toetust, võttes arvesse nende panust euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisse ja liidu kodanike poliitilise tahte väljendamisse.

 

____________

 

* ELT L …

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Rahalisi toetusi kasutatakse üksnes selleks, et hüvitada teatav protsent Euroopa tasandi erakondade tegevuskuludest, mis on otseselt seotud kõnealuste erakondade eesmärkidega. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku kasu.

1. Rahalisi toetusi kasutatakse üksnes selleks, et hüvitada teatav protsent Euroopa tasandi erakondade tegevuskuludest, mis on otseselt seotud kõnealuste erakondade eesmärkidega. Sellised hüvitatavad kulud hõlmavad halduskulusid ja kulusid, mis on seotud muu hulgas tehnilise abi, koosolekute, ürituste, sealhulgas koos Euroopa Parlamendi fraktsioonidega korraldatavate piiriüleste ja ühisürituste, teabe, väljaannete, teadus- ja uurimistööde, Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniate ja Euroopa tasandil toimuvate referendumikampaaniatega. Euroopa Parlamendi valimistega kaasnevate kampaaniatega seotud kulutused hüvitatakse määruse (EL) nr […] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja nende rahastamist) artiklis [17] sätestatud eeskirjade kohaselt. Erandina võib toetusi kasutada riiklike, piirkondlike või kohalike referendumikampaaniate rahastamiseks, eeldusel et kõnealuse referendumi teemaks on liidu õigus, liidu institutsioonide toimimine või liidu aluslepingute muudatuste ratifitseerimine.

Selgitus

Muudatusettepanekuga ajakohastatakse raportööri muudatusettepanekut 1 Giannakou raporti vastuvõtmise tulemusel (vt nimetatud raporti muudatusettepanekut 68 (artikli 18 lõige 3)).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Rahalisi toetusi võib kasutada kulude hüvitamiseks, mis on seotud Euroopa tasandi erakondade poolt sõlmitud lepingutega, eeldusel et lepingute sõlmimisel ei tekkinud huvide konflikti.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa Kontrollikoja seisukohta arvamuse nr 1/2013 punktis 5 annetuste tegemise võimalikkusest Euroopa tasandi erakondadele ELi institutsioonidele kaupu ja teenuseid pakkuvate eraisikute või juriidiliste isikute poolt.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et rahastada kolmandate isikute, eelkõige liikmesriikide erakondade või Euroopa või liikmesriigi tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust toetuste, annetuste, laenude või muu samalaadse kokkuleppe vormis.

2. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku kasu. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et otseselt või kaudselt rahastada kolmandate isikute, eelkõige liikmesriikide erakondade või Euroopa või liikmesriigi tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust toetuste, annetuste, laenude või muu samalaadse kokkuleppe vormis. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et otseselt või kaudselt rahastada riiklikke, piirkondlikke või kohalikke valimisi, kandidaate või referendumikampaaniaid, välja arvatud lõikes 1 sätestatud referendumikampaaniad, mis on seotud liidu õiguse, institutsioonide või aluslepingute muutmisega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga ajakohastatakse raportööri muudatusettepanekut 3 Giannakou raporti vastuvõtmise tulemusel (vt nimetatud raporti muudatusettepanekut 68 (artikli 18 lõige 3)).

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Rahalist toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad ei saa eelarvest samaks otstarbeks muid vahendeid. Igal juhul ei või ühtki kuluartiklit eelarvest kaks korda rahastada.

5. Rahalist toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad ei saa eelarvest muid vahendeid ei otseselt ega kaudselt. Eelkõige tuleb keelata Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvest tehtavad annetused. Igal juhul ei või ühtki kuluartiklit eelarvest kaks korda rahastada.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa kontrollikoja seisukohta arvamuse punktis 16, milles soovitatakse selgemalt märkida, et ELi eelarvest toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad ei saa eelarvest muid rahalisi vahendeid. Lisaks sellele korratakse kahe seadusandliku teksti vahelise sidususe tagamiseks, et Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvest tehtavad annetused on keelatud, nagu nähakse ette komisjoni ettepaneku (COM(2012)0499) artikli 15 lõike 5 punktis b.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rahalisi toetusi makstakse Euroopa Parlamendi eelarvejaost.

Rahalisi toetusi makstakse Euroopa Parlamendi eelarvejaost. Assigneeringud, mis on ette nähtud määruse (EL) nr [...] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist) artiklis [19] osutatud sõltumatutele välistele auditeerimisasutustele või ekspertidele, tuleb kanda otse Euroopa Parlamendi eelarvesse.

 

Sellised asutused või eksperdid valib välja, ning neid volitab ja tasustab Euroopa Parlament, ilma et see piiraks kõnealuse määruse artikli [19] kohaldamist.

 

Ühtki asutust ega eksperti ei kasutata kauem kui viie järjestikuse aasta jooksul.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204e – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Rahalise toetuse taotlused esitatakse kirjalikult, sealhulgas, kui see on asjakohane, turvalisel viisil elektrooniliselt.

1. Rahalise toetuse taotlused esitatakse nõuetekohaselt õigel ajal kirjalikult, sealhulgas, kui see on asjakohane, turvalisel viisil elektrooniliselt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204e – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Eelarvevahendite käsutajat võib rahalise toetuse taotluste hindamisel ja selle andmise kohta otsuse tegemisel abistada asjaomane komisjon. Eelarvevahendite käsutaja täpsustab sellise komisjoni koosseisu, ametisse nimetamist ja toimimist käsitlevad eeskirjad ja eeskirjad huvide konflikti välistamiseks.

5. Eelarvevahendite käsutajat võib rahalise toetuse taotluste hindamisel ja selle andmise kohta otsuse tegemisel abistada asjaomane komisjon. Eelarvevahendite käsutaja täpsustab, võttes nõuetekohaselt arvesse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, sellise komisjoni koosseisu, ametisse nimetamist ja toimimist käsitlevad eeskirjad ja eeskirjad huvide konflikti välistamiseks.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja teatab taotlejale tema rahalise toetuse taotluse kohta tehtud otsusest kirjalikult. Kui rahalise toetuse taotlus lükatakse tagasi või taotletavat summat ei anta või ei anta osaliselt, põhjendab eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse taotluse tagasilükkamist või taotletud summa andmata jätmist, tuginedes seejuures eeskätt lõigetes 1 ja 2 osutatud rahastamiskõlblikkuse ja hindamiskriteeriumidele.

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja teatab taotlejale tema rahalise toetuse taotluse kohta tehtud otsusest kirjalikult. Kui rahalise toetuse taotlus lükatakse tagasi või taotletavat summat ei anta või ei anta osaliselt, põhjendab eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse taotluse tagasilükkamist või taotletud summa andmata jätmist, tuginedes seejuures eeskätt lõigetes 1 ja 2 osutatud rahastamiskõlblikkuse ja hindamiskriteeriumidele. Kui taotlus lükatakse tagasi, teavitab eelarvevahendite käsutaja taotlejat kõigist võimalikest kättesaadavatest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Selgitus

Samasugune kohtulikest õiguskaitsevahenditest teavitamise kohustus on komisjonil Euroopa kodanikualgatuse määruses.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204g – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) teatava protsendi tegelikult kantud kulude hüvitamine;

(a) teatava protsendi tegelikult kantud hüvitatavate kulude hüvitamine;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada komisjoni ettepanekut.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204h – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Ühekordsete maksete, kindlamääraliste maksete ja ühikuhindande kasutamisel määratakse need kindlaks rahalise toetuse taotluste esitamise kutses. Rahalise toetuse leping või rahalise toetuse andmise otsus sisaldab sätteid, mis võimaldavad kontrollida, et ühekordsete või kindlamääraliste maksete tegemise või ühikuhindade kasutamise tingimused on täidetud.

4. Ühekordsete maksete, kindlamääraliste maksete ja ühikuhindande kasutamisel määratakse need kindlaks rahalise toetuse taotluste esitamise kutses, vajaduse korral koos vastavate summade ja määradega. Toetuse taotluses sisaldub kirjeldus ühekordsete maksete, ühikuhindade või kindlamääraliste maksete kindlaksmääramise meetodite kohta, mis põhinevad objektiivsetel andmetel, nagu Euroopa tasandi erakondade või nende tavapäraste kuluarvestustavade statistilised andmed, varasemad tõendatud või auditeeritavad andmed. Rahalise toetuse leping või rahalise toetuse andmise otsus sisaldab sätteid, mis võimaldavad kontrollida, et ühekordsete või kindlamääraliste maksete tegemise või ühikuhindade kasutamise tingimused on täidetud.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse käesoleva lõike sõnastus vastavusse finantsmääruse artikli 124 lõike 2 punktiga c (toetuste ulatus ja vorm – rahastamine ühekordsete maksete, ühikuhindade ja kindlamääraliste maksete alusel) ning lisatakse nõue määrata rahalise toetuse taotluses kindlaks ühekordsete maksete, kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade suurus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204k – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakonnad peavad kinni määrusega xx/xxxx ettenähtud maksimaalsest kaasrahastamise määrast. Eelmise kahe aasta rahaliste toetuste kasutamata jäänud summasid ei või kasutada selle osa rahastamiseks, mida Euroopa tasandi erakonnad peavad rahastama omavahenditest.

3. Euroopa tasandi erakonnad peavad kinni määruse (EL) nr […] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja nende rahastamist) artikli [12 lõikega 4] ettenähtud maksimaalsest kaasrahastamise määrast. Eelmise kahe aasta rahaliste toetuste kasutamata jäänud summasid ei või kasutada selle osa rahastamiseks, mida Euroopa tasandi erakonnad peavad rahastama omavahenditest. Kolmandate isikute rahalist toetust ühisürituste korraldamiseks ei käsitleta Euroopa tasandi erakonna omavahenditena.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada komisjoni ettepanekut.

Giannakou raporti muudatusettepanekutes 19 ja 59 (määruse ettepaneku artikli 2 lõige 7 ja artikli 15 lõike 5 punkt b) märgitakse, et kolmandate isikute rahalist toetust ühisürituste korraldamiseks ei peeta annetuseks. Seetõttu ei saa selliseid toetusi pidada Euroopa tasandi erakonna omavahenditeks.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnad esitavad kooskõlas rahalise toetuse taotluste esitamise kutses ettenähtud tingimuste ja tähtaegadega eelarvevahendite käsutajale heakskiitmiseks lõpparuande rahaliste toetuste kasutamise kohta ja raamatupidamise aastaaruande.

Euroopa tasandi erakonnad esitavad igal aastal kooskõlas rahalise toetuse taotluste esitamise kutses ettenähtud tingimuste ja tähtaegadega eelarvevahendite käsutajale heakskiitmiseks lõpparuande rahaliste toetuste kasutamise kohta ja raamatupidamise aastaaruande.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada komisjoni ettepanekut.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204l – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa tasandi erakonnad avaldavad vähemalt oma veebilehel esimeses lõigus nimetatud lõpparuande ja raamatupidamise aruande.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204m – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa tasandi erakond ei ole enam registreeritud määruse (EL) nr [...] artiklis 6 osutatud registris või selle suhtes on kohaldatud mõnd kõnealuse määruse artikliga 22 ettenähtud karistust, võib vastutav eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse maksmise peatada või lõpetada või rahalise toetuse summat vähendada ja nõuda rahalise toetuse lepingu või rahalise toetuse andmise otsuse alusel põhjendamatult makstud summad sisse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramiste, pettuse või rahalise toetuse kasutamisega seotud muu kohustuse rikkumise raskusastmega pärast seda, kui asjaomasele erakonnale on antud võimalus esitada oma seisukohad.

5. Kui Euroopa tasandi erakond ei ole enam registreeritud määruse (EL) nr [...] artiklis 6 osutatud registris või selle suhtes on kohaldatud mõnd kõnealuse määruse artikliga 22 ettenähtud karistust, võib vastutav eelarvevahendite käsutaja kooskõlas kõnealuse määruse artiklis 7 sätestatud menetlustega rahalise toetuse maksmise peatada või lõpetada või rahalise toetuse summat vähendada ja nõuda rahalise toetuse lepingu või rahalise toetuse andmise otsuse alusel põhjendamatult makstud summad sisse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramiste, pettuse või rahalise toetuse kasutamisega seotud muu kohustuse rikkumise raskusastmega pärast seda, kui asjaomasele erakonnale on antud võimalus esitada oma seisukohad.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204n – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Eelarvevahendite käsutaja võib taotlejatele määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus- ja rahalisi karistusi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 109, ilma et see piiraks määruse (EL) nr [...] artikli 22 lõike 7 kohaldamist.

2. Eelarvevahendite käsutaja võib taotlejatele määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus- ja rahalisi karistusi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 109 ja määruse (EL) nr [...] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist) artikliga 22.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepanekut, et saavutata finantsmääruse ning Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse suurem sidusus. Vt ka AFCO-komisjoni arvamuse muudatusettepanekut 14.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204o – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad säilitavad dokumente, tõendavaid dokumente ja muid rahalise toetuse seisukohast olulisi andmeid viis aastat pärast artiklis 204l osutatud lõpparuande ja raamatupidamise aastaaruande esitamist.

1. Euroopa tasandi erakonnad säilitavad kõiki dokumente, tõendavaid dokumente ja muid rahalise toetuse seisukohast olulisi andmeid viis aastat pärast artiklis 204l osutatud iga-aastase lõpparuande ja raamatupidamise aastaaruande esitamist.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 125

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Artikli 125 lõike 3 teine lõik ja artikli 125 lõige 6 jäetakse välja.

(3) Artiklit 125 muudetakse järgmiselt:

 

a) lõike 3 teine lõik jäetakse välja;

 

b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

 

„6. Kui Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse (määruse (EL) nr […] (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja nende rahastamist) tähenduses) ületavad kulusid sellise eelarveaasta lõpuks, mille jooksul erakond on saanud tegevustoetust, võib erandina lõikes 4 sätestatud kasumi taotlemist keelavast põhimõttest teatava osa kõnealusest tulude ja kulude vahest, mis ei ületa 25 % selle eelarveaasta kogutuludest, üle kanda järgmisse eelarveaastasse tingimusel, et see kasutatakse ära enne järgmise eelarveaasta esimese kvartali lõppu.

 

Kasumi taotlemist keelava põhimõtte täitmise kontrollimisel ei võeta arvesse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse aastase tegevuse käigus kogutud omavahendeid [...], mis ületavad määruse (EL) nr [...] artikli [12 lõikes 4] ettenähtud protsendi Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse kantavatest rahastamiskõlblikest kuludest.

 

Teise lõigu sätteid ei kohaldata, kui Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse rahaline reserv ületab 100 % sihtasutuse keskmisest aastasissetulekust.”

Selgitus

Selle asemel, et Euroopa Liidu tasandi poliitiliste erakondade suhtes kohaldatavate toetuste ülekandmisel kustutada tervikuna kõik erisätted, taastatakse muudatusettepanekuga artikli 126 lõige 6 viitega Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kuigi rahalist toetust antakse ilma iga-aastase tööprogrammi ja hinnangulise tegevuseelarve esitamiseta, peaksid Euroopa tasandi erakonnad liidu vahendite otstarbekat kasutamist tagantjärele põhjendama. Eelkõige peaks eelarvevahendite käsutaja kontrollima, kas vahendeid on kasutatud selleks, et maksta rahalise toetuse taotluste esitamise kutses nimetatud hüvitatavad kulud käesolevas määruses sätestatud tähtaja jooksul. Euroopa tasandi erakondadele antavad rahalised toetused tuleks ära kasutada nende eraldamise aastale järgneva kahe eelarveaasta jooksul, pärast mida peaks eelarvevahendite käsutaja kasutamata vahendid sisse nõudma.

(8) Kuigi rahalist toetust antakse ilma iga-aastase tööprogrammi ja hinnangulise tegevuseelarve esitamiseta, peaksid Euroopa tasandi erakonnad liidu vahendite otstarbekat kasutamist tagantjärele põhjendama. Eelkõige peaks eelarvevahendite käsutaja kontrollima, kas vahendeid on kasutatud selleks, et maksta rahalise toetuse taotluste esitamise kutses nimetatud hüvitatavad kulud käesolevas määruses sätestatud tähtaja jooksul. Euroopa tasandi erakonnad peaksid esitama liidu rahalise toetuse kasutuse kohta üldise ja avaliku aruande kasutajasõbralikus otsingufunktsiooniga andmebaasis. Euroopa tasandi erakondadele antavad rahalised toetused tuleks ära kasutada nende eraldamise aastale järgneva kahe eelarveaasta jooksul, pärast mida peaks eelarvevahendite käsutaja kasutamata vahendid sisse nõudma.

  • [1]  ELT C 67, 7.3.2013, lk 1.

SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega muudetakse finantsmäärust seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega, mis kuulub kokku komisjoni ettepanekuga võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist. Kuna mõlemas ettepanekus on arvesse võetud paljusid parlamendi 6. aprilli 2011. aasta resolutsioonis esitatud nõudmisi, siis aitavad nad tõhusalt kõrvaldada kehtiva õigusraamistiku ning liidu tasandi erakondade ja sihtasutuste rahastamissüsteemi puudusi. Tänu uuele õiguslikule alusele on Euroopa tasandil erakondadel võimalik tulemuslikult täita neile aluslepingutega antud rolli, milleks on euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamine ja liidu kodanike tahte väljendamine.

Raportöör toetab eelkõige ideed luua sui generis toetus, mis kujutab endast uut tüüpi ELi toetust, mis on mõeldud Euroopa tasandi erakondadele ja mille puhul võetakse arvesse just nende vajadusi ja olemust. Uus toetuste süsteem on Euroopa tasandi erakondade jaoks ka lihtsam, sest näiteks loobutakse iga-aastasest tööprogrammist, ning ELi vahendite kasutamise tähtaegade osas paindlikum. Samuti on ette nähtud 100% eelrahastamine.

Raportööri üks eesmärke on olnud tagada kahe seadusandliku teksti vahel suurim võimalik sidusus ning seetõttu on ta kohandanud oma raportit vastavalt muudatustele, mis finantseeskirjade kohta on tehtud Giannakou raportis, mille põhiseaduskomisjon tõenäoliselt vastu võtab. See puudutab peamiselt võimalust rahastada üritusi koos Euroopa Parlamendi fraktsioonidega ja võimalust rahastada referendumikampaaniaid, mis on seotud ELi õigusaktide või liikmesriigi, piirkondliku või kohaliku tasandi institutsioonidega. Tasub aga meelde tuletada, et pärast seda, kui Giannakou raportit on põhiseaduskomisjonis hääletatud, tuleb kõnealust määrust võib-olla veel rohkem kohandada.

Raportöör otsustas pärast tutvumist kontrollikoja 7. veebruari arvamusega nr 1/2013 (mis puudutab mõlemat komisjoni ettepanekut) võtta arvesse ka teatavaid kontrollikoja soovitusi, mis raportööri arvates suurendavad igal juhul õiguskindlust ja finantsjuhtimises osalejate aruandekohusust.

Euroopa tasandi erakondade assigneeringute ülekandmise eeskirjade osas nõustub raportöör komisjoniga, et võimalus kasutada ELi eelarvest saadud summasid kuni n+2 aastani, peaks olema ette nähtud ainult Euroopa tasandi erakondadele, arvestades nende erivajadusi seoses valimiskampaaniate rahastamisega. Sellise erandi laiendamine ka poliitilistele sihtasutustele on esiteks ebaõiglane, eelkõige muude ELi eelarvest toetust saavate poolte suhtes, ja teiseks tarbetu, sest enamik probleemidest, mis sihtasutustel toetusesüsteemi puhul tekkisid, kaovad uue finantsmääruse lihtsustatud sätete kohaldamisega. Näiteks ei ole enam vaja eelmaksete jaoks tagatist esitada ning omavahenditest reservide moodustamist toetatakse nüüd igati.

Järjepidevuse huvides ning võttes arvesse tihedat seost sihtasutuste ja erakondade vahel ning asjaolu, et erakondadele ja sihtasutuste rahastamine ELi eelarvest toimub üldjuhul pika perspektiivi alusel, soovitab raportöör anda Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele finantsplaneerimisel teatav suurem paindlikkus ning säilitada seetõttu finantsmääruse artikli 125 lõige 6 muudetud kujul.

PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS (24.4.2013)

eelarvekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Enrique Guerrero Salom

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega muudetakse finantsmäärust seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega. Selle õigusaktiga kuulub kokku komisjoni ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist. Finantsmääruse ümbervaatamise põhjuseks on käesoleva määrusega sisseviidavad muudatused.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 10 on sätestatud, et „Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele” ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 12 lõikes 2 seisab, et „liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist”. Seega aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa arvamuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele.

Selliste ülesannete puhul saab Euroopa tasandi erakondadest integratsiooni edasiviiv jõud Euroopa tasandil ja neil on võimalik täita olulist rolli Euroopa ühtekuuluvuse tugevdamisel. Institutsioonidena, mis on asutatud eraalgatuse korras, kuid mis täidavad tähtsaid avalikke funktsioone, on Euroopa tasandi erakondadel sügavad juured ühiskonnas ja selge institutsionaalne eesmärk.

On mitmeid põhjuseid, millega õigustada erakondade avalikest vahenditest rahastamist, mis nõuab vastavat õiguslikku regulatsiooni, mis erineb puhtalt eraõiguslike ühenduste reguleerimisest. Eelkõige aitab selline rahastamine kaasa sellele, et tagada erakondade tegevuse rakendamine, see hoiab nende stabiilsust, niikaua kui neid toetab oluline osa Euroopa kodanikest, see välistab, vähendab või kompenseerib võimalikku diskrimineerimist, mis tuleneb erinevast atraktiivsusest eraannetajate jaoks, ning see on positiivseks stiimuliks, millega võidelda ebaseadusliku rahastamise ja korruptsiooni vastu.

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks finantsmääruse uut muudatust, millega nõutakse, et lõpetataks senine toetuste andmise süsteem ja loodaks uus rahastamisvahend, mis on kavandatud üksnes Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste rahastamiseks. Euroopa Komisjon on ette pannud, et erakondade rahastamiseks tuleks kasutada uut rahastamisvahendit (ettepanekus on kasutatud mõistet „rahalised toetused”), mitte aga tegevustoetust nagu praegu.

Lisaks annab erakondade iga-aastasest tööprogrammist loobumine erakondadele rohkem paindlikkust oma tegevuse kavandamisel. Leiti, et selline eeltingimus, mida ei ole ette nähtud ühegi liikmesriigi õigusega, on sobimatu, sest kontrollida tuleks kulutusi ja mitte tegevust.

Kaasrahastamise vähendamine on samuti tervitatav. Komisjoni ettepanek aitab vähendada erakondade seas võimalikku diskrimineerimist tulenevalt erasektori tuludest. Arvamuse koostaja toetab samuti kava kehtestada rahastamise saamiseks rahastamiskõlblikkuse kriteerium ja loobuda valikukriteeriumidest.

Lisaks toetab arvamuse koostaja komisjoni algatust lubada erakondadel koguda reserve ja vahendeid järgmisse eelarveaastasse üle kanda, kusjuures need vahendid tuleb kasutada kahe eelarveaasta jooksul (n+2). Arvamuse koostaja on siiski erinevalt eelarvekomisjoni soovitusest seisukohal, et see õigus tuleks anda mitte üksnes erakondadele, vaid ka sihtasutustele, et nad saaksid oma uurimisülesandeid täita. Arvamuse koostaja toetab samuti ideed, et rahalised toetused makstakse ühe eelmaksena, mis katab 100% summast ja moodustab erandi finantsmääruse artiklist 5. Uue ettepaneku kohaselt tuleks Euroopa tasandi erakondade saadud eelmaksete summadelt kogunenud intressi kasutada selleks, et maksta hüvitatavaid kulusid kahe järgneva eelarveaasta jooksul. Oluline on see, et erakonnad võivad kulutamata jäänud vahendid endale jätta ja need järgmisesse eelarveaastasse üle kanda.

Arvamuse koostaja otsustas pärast tutvumist kontrollikoja 7. veebruari arvamusega nr 1/2013 (mis käsitleb mõlemat komisjoni ettepanekut) ning arvamuste vahetust eelarvekomisjoni raportööriga võtta arvesse ka mõningaid kontrollikoja soovitusi ja eelarvekomisjoni seisukohti, mis suurendab õiguskindlust ja finantsdistsipliini.

Lõpetuseks toetab arvamuse koostaja igati ideed kehtestada karistuste ja kontrollide süsteem, kusjuures kontrolle viivad läbi Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Kontrollikoda ning Euroopa Parlamendile on ette nähtud oluline roll. See karistussüsteem peaks hõlmama nii haldus- kui ka rahalisi karistusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kuigi rahalist toetust antakse ilma iga-aastase tööprogrammi ja hinnangulise tegevuseelarve esitamiseta, peaksid Euroopa tasandi erakonnad liidu vahendite otstarbekat kasutamist tagantjärele põhjendama. Eelkõige peaks eelarvevahendite käsutaja kontrollima, kas vahendeid on kasutatud selleks, et maksta rahalise toetuse taotluste esitamise kutses nimetatud hüvitatavad kulud käesolevas määruses sätestatud tähtaja jooksul. Euroopa tasandi erakondadele antavad rahalised toetused tuleks ära kasutada nende eraldamise aastale järgneva kahe eelarveaasta jooksul, pärast mida peaks eelarvevahendite käsutaja kasutamata vahendid sisse nõudma.

(8) Kuigi rahalist toetust antakse ilma iga-aastase tööprogrammi ja hinnangulise tegevuseelarve esitamiseta, peaksid Euroopa tasandi erakonnad liidu vahendite otstarbekat kasutamist tagantjärele põhjendama. Eelkõige peaks eelarvevahendite käsutaja kontrollima, kas vahendeid on kasutatud selleks, et maksta rahalise toetuse taotluste esitamise kutses nimetatud hüvitatavad kulud käesolevas määruses sätestatud tähtaja jooksul. Euroopa tasandi erakonnad peaksid esitama ELi rahalise toetuse kasutuse kohta üldise ja avaliku aruande kasutajasõbralikus otsingufunktsiooniga andmebaasis. Euroopa tasandi erakondadele antavad rahalised toetused tuleks ära kasutada nende eraldamise aastale järgneva kahe eelarveaasta jooksul, pärast mida peaks eelarvevahendite käsutaja kasutamata vahendid sisse nõudma.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse Euroopa tasandi erakonnana üksusi, mis on loodud ja registreeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [….].

1. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse Euroopa tasandi erakonnana üksusi, mis on registreeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [….].

Selgitus

Euroopa tasandi erakondade loomine toimub olenemata nende ametlikust registreerimisest, kuid ametlikku registreerimist on vaja, et saada õiguslik seisund Euroopa tasandi erakonnana.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Rahalisi toetusi kasutatakse üksnes selleks, et hüvitada teatav protsent Euroopa tasandi erakondade tegevuskuludest, mis on otseselt seotud kõnealuste erakondade eesmärkidega. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku kasu.

1. Rahalisi toetusi võib kasutada üksnes selleks, et hüvitada teatav protsent Euroopa tasandi erakondade tegevuskuludest, mis on otseselt seotud kõnealuste erakondade eesmärkidega ega lähe kaugemale artikli 204b lõikes 2 sätestatud otsestest poliitilistest sihtidest. Rahalisi toetusi ei või kasutada selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku kasu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et rahastada kolmandate isikute, eelkõige liikmesriikide erakondade või Euroopa või liikmesriigi tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust toetuste, annetuste, laenude või muu samalaadse kokkuleppe vormis.

2. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku kasu. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et otseselt või kaudselt rahastada kolmandate isikute, eelkõige liikmesriikide erakondade või Euroopa või liikmesriigi tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust toetuste, annetuste, laenude või muu samalaadse kokkuleppe vormis. Ühisürituste korraldamiseks antud rahalised toetused tuleb avalikustada. Selliseid toetusi ei loeta annetusteks.

 

Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et otseselt või kaudselt rahastada riigi tasandi, piirkondlikke või kohalikke valimisi, kandidaate ega riigi tasandi, piirkondlikke või kohalikke referendumikampaaniaid. Rahalisi toetusi võib kasutada selleks, et rahastada kampaaniaid, mida Euroopa tasandi erakonnad korraldavad Euroopa Parlamendi valimiste raames. Rahalisi toetusi võib kasutada samuti selleks, et rahastada kampaaniaid, mida Euroopa tasandi erakonnad korraldavad ühes või mitmes liikmesriigis toimuva referendumi raames, kus rahvahääletusele pannakse Euroopa Liiduga otseselt seotud küsimused.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Rahalist toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad ei saa eelarvest samaks otstarbeks muid vahendeid. Igal juhul ei või ühtki kuluartiklit eelarvest kaks korda rahastada.

5. Ühtki kuluartiklit ei või eelarvest kaks korda rahastada.

Selgitus

Nagu kontrollikoda on märkinud, ei saa üldeelarvest toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad eelarvest muid rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204e – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Rahalise toetuse taotlused esitatakse kirjalikult, sealhulgas, kui see on asjakohane, turvalisel viisil elektrooniliselt.

1. Rahalise toetuse taotlused esitatakse nõuetekohaselt õigel ajal kirjalikult, sealhulgas, kui see on asjakohane, turvalisel viisil elektrooniliselt.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204e – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Eelarvevahendite käsutajat võib rahalise toetuse taotluste hindamisel ja selle andmise kohta otsuse tegemisel abistada asjaomane komisjon. Eelarvevahendite käsutaja täpsustab sellise komisjoni koosseisu, ametisse nimetamist ja toimimist käsitlevad eeskirjad ja eeskirjad huvide konflikti välistamiseks.

5. Ainult artikli 204e lõigetes 2 ja 3 nimetatud olukordades abistab eelarvevahendite käsutajat rahalise toetuse taotluste hindamisel ja selle andmise kohta otsuse tegemisel asjaomane komisjon. Selle komisjoni koosseisu määramisel järgitakse määruse (EL) nr […] artiklis 7 sätestatud eeskirju. Komisjon tegutseb läbipaistvat menetlust järgides ning vastavalt kõnealuses määruses sätestatud objektiivsetele kriteeriumidele. Eelarvevahendite käsutaja täpsustab sellise komisjoni koosseisu, ametisse nimetamist ja toimimist käsitlevad eeskirjad ja eeskirjad huvide konflikti välistamiseks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja teatab taotlejale tema rahalise toetuse taotluse kohta tehtud otsusest kirjalikult. Kui rahalise toetuse taotlus lükatakse tagasi või taotletavat summat ei anta või ei anta osaliselt, põhjendab eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse taotluse tagasilükkamist või taotletud summa andmata jätmist, tuginedes seejuures eeskätt lõigetes 1 ja 2 osutatud rahastamiskõlblikkuse ja hindamiskriteeriumidele.

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja teatab taotlejale tema rahalise toetuse taotluse kohta tehtud otsusest kirjalikult. Kui rahalise toetuse taotlus lükatakse tagasi või taotletavat summat ei anta või ei anta osaliselt, põhjendab eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse taotluse tagasilükkamist või taotletud summa andmata jätmist, tuginedes seejuures eeskätt lõigetes 1 ja 2 osutatud rahastamiskõlblikkuse ja hindamiskriteeriumidele. Kui taotlus lükatakse tagasi, teavitab eelarvevahendite käsutaja taotlejat kõigist võimalikest kättesaadavatest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Selgitus

Samasugune kohtulikest õiguskaitsevahenditest teavitamise kohustus on komisjonil Euroopa kodanikualgatuse määruses.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204k – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Rahalisi toetusi kasutatakse kooskõlas artikliga 204b.

1. Rahalisi toetusi kasutatakse kooskõlas artikliga 204b ja määruses (EL) nr […] sätestatud põhimõtetega.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204k – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Asjaomase rahalise toetusega hõlmatud eelarveaastal kasutamata rahalise toetuse osa kasutatakse 31. detsembriks aastal n+2 kantud mis tahes hüvitatavate kulude katmiseks. See osa rahalisest toetusest, mida ei ole aasta n+2 jooksul ära kasutatud, nõutakse sisse kooskõlas esimese osa 5. peatükiga.

2. Asjaomase rahalise toetusega hõlmatud eelarveaastal kasutamata rahalise toetuse osa kasutatakse määruse (EL) nr […] kohaselt üksnes Euroopa tasandi erakondade ja nendega ametlikult seotud poliitiliste sihtasutuste poolt 31. detsembriks aastal n+2 kantud mis tahes hüvitatavate kulude katmiseks.

 

See osa rahalisest toetusest, mida ei ole aasta n+2 jooksul ära kasutatud, nõutakse sisse kooskõlas esimese osa 5. peatükiga.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204l – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnad esitavad kooskõlas rahalise toetuse taotluste esitamise kutses ettenähtud tingimuste ja tähtaegadega eelarvevahendite käsutajale heakskiitmiseks lõpparuande rahaliste toetuste kasutamise kohta ja raamatupidamise aastaaruande.

Euroopa tasandi erakonnad esitavad igal aastal kooskõlas rahalise toetuse taotluste esitamise kutses ettenähtud tingimuste ja tähtaegadega eelarvevahendite käsutajale heakskiitmiseks lõpparuande rahaliste toetuste kasutamise kohta ja raamatupidamise aastaaruande.

 

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204l – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa tasandi erakonnad avaldavad vähemalt oma veebilehel esimeses lõigus nimetatud lõpparuande ja raamatupidamise aruande.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204m – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa tasandi erakond ei ole enam registreeritud määruse (EL) nr [...] artiklis 6 osutatud registris või selle suhtes on kohaldatud mõnd kõnealuse määruse artikliga 22 ettenähtud karistust, võib vastutav eelarvevahendite käsutaja rahalise toetuse maksmise peatada või lõpetada või rahalise toetuse summat vähendada ja nõuda rahalise toetuse lepingu või rahalise toetuse andmise otsuse alusel põhjendamatult makstud summad sisse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramiste, pettuse või rahalise toetuse kasutamisega seotud muu kohustuse rikkumise raskusastmega pärast seda, kui asjaomasele erakonnale on antud võimalus esitada oma seisukohad.

5. Kui Euroopa tasandi erakond ei ole enam registreeritud määruse (EL) nr [...] artiklis 6 osutatud registris või selle suhtes on kohaldatud mõnd kõnealuse määruse artikliga 22 ettenähtud karistust, võib vastutav eelarvevahendite käsutaja kooskõlas määruse (EL) nr […] artiklis 7 sätestatud menetlustega rahalise toetuse maksmise peatada või lõpetada või rahalise toetuse summat vähendada ja nõuda rahalise toetuse lepingu või rahalise toetuse andmise otsuse alusel põhjendamatult makstud summad sisse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramiste, pettuse või rahalise toetuse kasutamisega seotud muu kohustuse rikkumise raskusastmega pärast seda, kui asjaomasele erakonnale on antud võimalus esitada oma seisukohad.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204n – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Eelarvevahendite käsutaja võib taotlejatele määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus- ja rahalisi karistusi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 109, ilma et see piiraks määruse (EL) nr [...] artikli 22 lõike 7 kohaldamist.

2. Kooskõlas käesoleva määruse artikliga 109 ja ilma et see piiraks määruse (EL) nr [...] artikli 22 lõike 7 kohaldamist võib eelarvevahendite käsutaja määrata taotlejatele haldus- ja rahalisi karistusi, mis on tõhusad, proportsionaalsed, asjakohased ja hoiatavad ning mille puhul võetakse arvesse raskust, kestust ja möödunud ajavahemikku, samuti tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskust. Eelarvevahendite käsutaja võib karistuseks ka rahastamise osaliselt või täielikult lõpetada.

 

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 204o – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad säilitavad dokumente, tõendavaid dokumente ja muid rahalise toetuse seisukohast olulisi andmeid viis aastat pärast artiklis 204l osutatud lõpparuande ja raamatupidamise aastaaruande esitamist.

1. Euroopa tasandi erakonnad säilitavad kõiki dokumente, tõendavaid dokumente ja muid rahalise toetuse seisukohast olulisi andmeid viis aastat pärast artiklis 204l osutatud iga-aastase lõpparuande ja raamatupidamise aastaaruande esitamist.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 muutmine seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega

Viited

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

10.12.2012

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

18.3.2013

 

22.4.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.4.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed(kodukorra art 187 lg 2)

 

Josef Weidenholzer

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 muutmine seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega

Viited

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.11.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Esitamise kuupäev

5.6.2013