Postupak : 2012/0336(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0200/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0200/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.27
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0422

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 719kWORD 474k
5.6.2013
PE 506.200v02-00 A7-0200/2013

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća     kojom se mijenja Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se mijenja Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0712),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0393/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 7. veljače 2013.(1),

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A7-0200/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za potrebe ove Uredbe, europske političke stranke znače subjekti osnovani i registrirani kao takvi u skladu s Uredbom (EU) br. [….] Europskog parlamenta i Vijeća.

1. Za potrebe ove Uredbe, europske političke stranke znače subjekti registrirani kao takvi u skladu s Uredbom (EU) br. [….] Europskog parlamenta i Vijeća.

Justification

The formation of political parties at European level takes place independently of their formal registration, although they acquire the legal status of European political parties only by means of formal registration.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.a. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izravni financijski doprinosi iz proračuna mogu biti dodijeljeni europskim političkim strankama s obzirom na njihov doprinos u stvaranju europske političke svijesti i izražavanju političke volje građana Unije.

2. Izravni financijski doprinosi iz proračuna mogu biti dodijeljeni europskim političkim strankama s obzirom na njihov doprinos u stvaranju europske političke svijesti i izražavanju političke volje građana Unije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada*.

 

____________

 

* SL L…

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Doprinosi se koriste samo kako bi se nadoknadio postotak operativnih troškova europskih političkih stranaka koji su izravno povezani s ciljevima tih stranaka. Doprinosi se ne koriste kako bi se ostvarila bilo kakva izravna ili neizravna osobna korist, u novcu ili slične naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili zaposlenika europske političke stranke.

1. Doprinosi se koriste samo kako bi se nadoknadio postotak operativnih troškova europskih političkih stranaka koji su izravno povezani s ciljevima tih stranaka. Takvi nadoknadivi troškovi uključuju administrativne rashode i rashode povezane, između ostalog, s tehničkom podrškom, sastancima, događanjima, uključujući i prekogranična događanja te zajednička događanja s klubovima zastupnika u Europskom parlamentu, informacijama, objavljivanjima, istraživanjem i studijama, kampanjama provedenima u kontekstu izbora za Europski parlament i kampanjama za referendume na europskoj razini. Rashodi povezani s kampanjama provedenima u kontekstu izbora za Europski parlament nadoknađuju se u skladu s pravilima utvrđenima u članku 17. Uredbe (EU) br. […] o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Doprinosi se iznimno mogu koristiti i za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendum, pod uvjetom da je tema predmetnog referenduma zakonodavstvo Unije, funkcioniranje institucije Unije ili ratifikacija promjena Ugovora Unije.

 

 

 

 

Justification

Update of rapporteur's Amandman 1 following the vote on the Giannakou report (cf. amendment 68 (Art. 18(3)) of the said report).

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Doprinosi se mogu koristiti kako bi se nadoknadili rashodi povezani s ugovorima koje su sklopile europske političke stranke, pod uvjetom da nije bilo sukoba interesa kada su oni dodijeljeni.

Justification

The amendment takes up a point made by the Court of Auditors, in paragraph 5 of its Opinion No 1/2013, about the possibility of donations to European political parties from natural or legal persons providing goods and services for the EU institutions.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Doprinosi se ne koriste kako bi se financirale aktivnosti trećih strana, posebice nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bilo u obliku bespovratnih sredstava, donacija, kredita ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma.

2. Doprinosi se ne koriste kako bi se ostvarila bilo kakva izravna ili neizravna osobna korist, u novcu ili slične naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili zaposlenika europske političke stranke. Doprinosi se ne koriste kako bi se izravno ili neizravno financirale aktivnosti trećih strana, posebice nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bilo u obliku bespovratnih sredstava, donacija, kredita ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma. Doprinosi se ne koriste kako bi se izravno ili neizravno financirali nacionalni, regionalni ili lokalni izbori, kandidati ili kampanje za referendume, osim kako je predviđeno u stavku 1. za kampanje za referendume koji su povezani sa zakonodavstvom Unije, njezinim institucijama ili promjenama Ugovora Unije.

Justification

Update of rapporteur's amendment 3 following the vote on the Giannakou report (cf. amendment 68 (Art. 18(3)) of the said report).

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Europske političke stranke koje primaju doprinos ne primaju u iste svrhe druga sredstva iz proračuna . U svakom slučaju, niti jedan trošak ne može se financirati dvaput sredstvima iz proračuna.

5. Europske političke stranke koje primaju doprinos ne primaju izravno ili neizravno druga sredstva iz proračuna. Posebno se zabranjuju donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu. U svakom slučaju, niti jedan trošak ne može se financirati dvaput sredstvima iz proračuna.

Justification

The amendment takes up a point made by the Court of Auditors in par. 16 of its Opinion, in which it recommends to state more clearly that European political parties receiving a contribution from the EU budget shall not receive other funds from the budget. Moreover, the prohibition of donations from the budgets of political groups in the EP, as foreseen in Article 15(5)(b) of Commission proposal COM(2012)0499, is reiterated, with a view to increasing coherence between the two legislative texts.

Amandman 7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Doprinose plaća Europski parlament iz dijela svojeg proračuna.

Doprinose plaća Europski parlament iz dijela svojeg proračuna. Odobrena sredstva odvojena za nezavisna vanjska revizorska tijela ili stručnjake spomenute u članku 19. Uredbe (EU) br. […] o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada izravno terete proračun Europskog parlamenta.

 

Takva tijela ili stručnjake Europski parlament je unaprijed odabrao, imenovao i platio, ne dovodeći u pitanje članak 19. te Uredbe.

 

Niti jedno tijelo ili stručnjak neće biti zaposleni na dulje od pet uzastopnih godina.

 

 

 

 

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prijave za doprinos podnose se pisanim putem, uključujući po potrebi i sigurni elektronički format.

1. Prijave za doprinos podnose se pravovremeno pisanim putem, uključujući po potrebi i sigurni elektronički format.

Amandman    9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.e – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Nadležnoj osobi u procjenjivanju i utvrđivanju odluke o dodjeli može pomagati određeni odbor. Nadležna osoba određuje pravila o sastavu, imenovanju i funkcioniranju takvog odbora te pravila za sprječavanje bilo kakvog sukoba interesa.

5. Nadležnoj osobi u procjenjivanju i utvrđivanju odluke o dodjeli može pomagati određeni odbor. Nadležna osoba, uzimajući u obzir načela transparentnosti i jednakog postupanja, određuje pravila o sastavu, imenovanju i funkcioniranju takvog odbora te pravila za sprječavanje bilo kakvog sukoba interesa.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.f – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nadležna osoba dužna je pisanim putem obavijestiti podnositelje prijave o odluci koju je donio o njihovoj prijavi. Ako je prijava za doprinos odbijena ili traženi iznosi nisu jednim dijelom ili u cijelosti dodijeljeni, nadležna osoba navodi razloge za odbijanje prijave ili nedodjeljivanje traženih iznosa, osobito se pozivajući na kriterije za prihvatljivost i odabir iz stavaka 1. i 2.

4. Nadležna osoba dužna je pisanim putem obavijestiti podnositelje prijave o odluci koju je donio o njihovoj prijavi. Ako je prijava za doprinos odbijena ili traženi iznosi nisu jednim dijelom ili u cijelosti dodijeljeni, nadležna osoba navodi razloge za odbijanje prijave ili nedodjeljivanje traženih iznosa, osobito se pozivajući na kriterije za prihvatljivost i odabir iz stavaka 1. i 2. Ako je prijava odbijena, nadležna osoba obavještava podnosioca prijave o svim mogućim raspoloživim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima.

Justification

The same obligation to inform on judicial remedies is given to the Commission in the Regulation on European Citizens' Initiative.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.g – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) povrat određenog postotka stvarno nastalih rashoda;

(a) povrat određenog postotka stvarno nastalih nadoknadivih rashoda;

Justification

Clarification of the Commission proposal

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.h – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kod korištenja jednokratnih iznosa, financiranja paušalnim sredstvima i financiranja na temelju jediničnih troškova, sve tri kategorije moraju se definirati u pozivu za dodjelu doprinosa. Sporazum ili odluka o dodjeli doprinosa sadržava odredbe koje omogućuju dokazivanje da su uvjeti za dodjelu jednokratnih iznosa, financiranje paušalnim sredstvima ili financiranje na temelju jediničnih troškova ispunjeni.

4. Kod korištenja jednokratnih iznosa, financiranja paušalnim sredstvima i financiranja na temelju jediničnih troškova, sve tri kategorije moraju se definirati u pozivu za dodjelu doprinosa s njihovim odgovarajućim iznosima i stopama, po potrebi. Poziv za dodjelu doprinosa također sadrži opis metoda utvrđivanja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja paušalnim sredstvima, koje se temelje na objektivnim pokazateljima poput statističkih podataka, potvrđenih ili provjerljivih povijesnih podataka europskih političkih stranaka ili njihovih uobičajenih praksi troškovnog računovodstva. Sporazum ili odluka o dodjeli doprinosa sadržava odredbe koje omogućuju dokazivanje da su uvjeti za dodjelu jednokratnih iznosa, financiranje paušalnim sredstvima ili financiranje na temelju jediničnih troškova ispunjeni.

Justification

The amendment aligns the wording of this paragraph to Article 124(2)(c) of the Financial Regulation (scope and form of grants – lump sums, unit costs and flat-rate financing) and adds a requirement to quantify lump sums, flat rates and unit costs in the call for contributions.

Amandman    13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.k – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europske političke stranke poštuju najveću stopu sufinanciranja utvrđenu Uredbom xx/xxxx. Preostale iznose doprinosa za prethodne dvije godine ne smije se upotrebljavati za financiranje dijela koji europske političke stranke moraju osigurati iz vlastitih sredstava.

3. Europske političke stranke poštuju najveću stopu sufinanciranja utvrđenu člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) br. […] o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Preostale iznose doprinosa za prethodne dvije godine ne smije se upotrebljavati za financiranje dijela koji europske političke stranke moraju osigurati iz vlastitih sredstava. Doprinosi zajedničkim događanjima od trećih strana ne smatraju se dijelom vlastitih sredstava europske političke stranke.

 

 

 

 

Justification

Clarification of the Commission proposal.

The Giannakou report states in its amendments 19 and 59 (Art. 2(7) and Art. 15(5)(b) of the proposal for a regulation) that contributions by third parties to joint events are not to be considered as donations. Consequently, these contributions cannot be treated as an own resource of a European political party.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s uvjetima i rokovima utvrđenima u pozivu za dodjelu doprinosa, europska politička stranka nadležnoj osobi dostavlja završno izvješće o upotrebi doprinosa i svoje financijske izvještaje na odobrenje.

U skladu s uvjetima i rokovima utvrđenima u pozivu za dodjelu doprinosa, europska politička stranka nadležnoj osobi godišnje dostavlja završno izvješće o upotrebi doprinosa i svoje financijske izvještaje na odobrenje..

Justification

Clarification of the Commission proposal

Amandman               15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.l – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europske političke stranke objavljuju, barem na svojoj internetskoj stranici, završno izvješće i financijske izvještaje spomenute u prvom stavku.

Amandman               16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.m – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Ako europska politička stranka više nije prijavljena u Registru spomenutom u članku 6. Uredbe (EU) br. [….] ili joj je u skladu s člankom 22. te Uredbe nametnuta bilo koja od kazni, odgovorna nadležna osoba može razmjerno s ozbiljnošću pogrešaka, nepravilnosti, prijevara ili ostalih kršenja obveza vezanih za korištenje doprinosa, nakon što je političkoj stranci dana mogućnost iznošenja njezinih primjedaba, privremeno prekinuti, smanjiti ili trajno ukinuti doprinos i vratiti iznose koji su u skladu sa sporazumom ili odlukom o dodjeli doprinosa nepropisno isplaćeni.

5. Ako europska politička stranka više nije prijavljena u Registru spomenutom u članku 6. Uredbe (EU) br. [….] ili joj je u skladu s člankom 22. te Uredbe nametnuta bilo koja od kazni, odgovorna nadležna osoba može razmjerno s ozbiljnošću pogrešaka, nepravilnosti, prijevara ili ostalih kršenja obveza vezanih za korištenje doprinosa, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 7. te Uredbe, nakon što je političkoj stranci dana mogućnost iznošenja njezinih primjedaba, privremeno prekinuti, smanjiti ili trajno ukinuti doprinos i vratiti iznose koji su u skladu sa sporazumom ili odlukom o dodjeli doprinosa nepropisno isplaćeni.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.n – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U skladu s člankom 109. ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 7. Uredbe (EU) br. [….], podnositeljima prijava nadležna osoba može nametnuti administrativne i financijske kazne koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2. U skladu s člankom 109. ove Uredbe i člankom 22. Uredbe (EU) br. [….] o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, podnositeljima prijava nadležna osoba može nametnuti administrativne i financijske kazne koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Justification

Clarification of the Commission proposal, with a view to increasing coherence between the Financial Regulation and the regulation on the statute and funding of European political parties and foundations. Cf. also amendment 14 of the AFCO opinion.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.o – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europske političke stranke vode evidenciju, popratnu dokumentaciju i ostale podatke koji se odnose na doprinose pet godina nakon podnošenja završnog izvješća i financijskih izvještaja u skladu s člankom 204.1.

1. Europske političke stranke vode svu evidenciju te popratnu dokumentaciju i ostale podatke koji se odnose na doprinose pet godina nakon podnošenja godišnjeg završnog izvješća i financijskih izvještaja u skladu s člankom 204.1.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 125.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Drugi podstavak članka 125. stavka 3. i stavak 6. članka 125. se brišu.

(3) Članak 125. mijenja se kako slijedi:

 

(a) drugi podstavak stavka 3. se briše.

 

(b) Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

 

„6. Ako europska politička stranka u skladu s Uredbom (EU) br. […] o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ostvari višak prihoda s obzirom na rashode na kraju financijske godine u kojoj je primila operativna bespovratna sredstva, dio tog viška koji odgovara 25 % ukupnog prihoda za tu godinu može se, odstupanjem od načela neprofitnosti utvrđenog u stavku 4., prenijeti u sljedeću godinu pod uvjetom da ga se iskoristi prije kraja prvog tromjesečja te sljedeće godine.

 

Za potrebe provjere poštovanja načela neprofitnosti, vlastita sredstva, […], prikupljena tijekom godišnjeg djelovanja europske političke zaklade, koja prelaze postotak prihvatljivih troškova koje snosi europska politička zaklada prema članku 12. stavku 4. Uredbe (EU) br. […], ne uzimaju se u obzir.

 

Drugi podstavak ne primjenjuje se ako financijske pričuve europske političke zaklade ne prelaze 100 % njezinog prosječnoga godišnjeg prihoda.”

 

 

 

 

Justification

Rather than deleting altogether the special provisions on carry-over of grants applicable to political parties at Union level, the amendment reinstates Article 125(6) with reference to European political foundations.

Amandman    20

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Iako se financijska potpora dodjeljuje bez godišnjeg programa rada i procijenjenog operativnog proračuna, europske političke stranke trebaju naknadno opravdati prikladno korištenje sredstava Unije. Posebice, nadležna osoba treba potvrditi jesu li sredstva iskorištena za plaćanje nadoknadivih rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa unutar vremenskog ograničenja predviđenog ovom Uredbom. Doprinosi europskim političkim strankama trebaju biti potrošeni unutar dvije financijske godine nakon one financijske godine u kojoj su dodijeljeni, nakon čega nadležna osoba osigurava povrat svih neupotrijebljenih sredstava.

(8) Iako se financijska potpora dodjeljuje bez godišnjeg programa rada i procijenjenog operativnog proračuna, europske političke stranke trebaju naknadno opravdati prikladno korištenje sredstava Unije. Posebice, nadležna osoba treba potvrditi jesu li sredstva iskorištena za plaćanje nadoknadivih rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa unutar vremenskog ograničenja predviđenog ovom Uredbom. Europske političke stranke bi trebale općenito i javno izvještavati o upotrebi doprinosa Unije u pretraživoj bazi podataka prilagođenoj građanima. Doprinosi europskim političkim strankama trebaju biti potrošeni unutar dvije financijske godine nakon one financijske godine u kojoj su dodijeljeni, nakon čega nadležna osoba osigurava povrat svih neupotrijebljenih sredstava.

(1)

SL C67, 7.3.2013., str. 1.


EXPLANATORY STATEMENT

The rapporteur welcomes the Commission proposal for a regulation amending the Financial Regulation as regards the financing of European political parties, which accompanies the Commission proposal for a regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations. Integrating many of the demands contained in Parliament’s resolution of 6 April 2011, both proposals effectively address the shortcomings in the current legal framework and the funding system of political parties and political foundations at Union level. The new legal bases will enable European political parties to efficiently fulfil their role as foreseen by the Treaties: forming European political awareness and expressing the will of citizens of the Union.

In particular, the rapporteur supports the creation of sui generis contributions as a new type of EU funding, tailor-made for European political parties, which accounts for their specific needs and characteristics. The new system of contributions also involves some important simplifications for European political parties, such as the abolition of the annual work programme, greater flexibility regarding the time limits to use EU funds, and a pre-financing of 100%.

One of the rapporteur’s aims has been to ensure the highest possible degree of coherence between the two legislative texts by adapting her report to the modifications of the financial rules in the Giannakou report which are likely to be adopted by AFCO. This concerns primarily the possibility to fund events jointly with political groups in the EP, and the possibility to fund referenda campaigns relating to EU legislation or institutions at national, regional or local level. It bears noting, however, that further adaptations might be necessary following the votes on the Giannakou report in AFCO.

Furthermore, after examination of the Court of Auditors’ Opinion No 1/2013 of 7 February concerning both Commission proposals, the rapporteur has decided to take up some of the Court’s recommendations, which she is convinced will increase legal certainty and the accountability of financial actors.

As to the carry-over rules for European political foundations, the rapporteur shares the Commission’s view that the possibility to use amounts received from the EU budget until the year n+2 should be restricted to European political parties, given their specific needs related to the funding of election campaigns. Extending this exception to political foundations is both unjustified, in particular with regard to other beneficiaries of grants from the EU budget, and unnecessary, because most of the difficulties that foundations encountered with the grant system will disappear with the application of the simplified provisions in the new Financial Regulation. For instance, it is no longer necessary to lodge a guarantee for pre-financing, and the building up of reserves from own sources is now actively encouraged.

Nevertheless, for the sake of continuity, and taking account of the close link between foundations and parties as well as of the fact that the EU funding for parties and foundations is usually provided with a long-term perspective, the rapporteur suggests to give European political foundations some additional flexibility in their financial planning by preserving Article 125(6) of the Financial Regulation as amended.


MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA (24.4.2013)

Odbor za proračune

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća     kojom se mijenja Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))</DocRef>

Izvjestitelj: <Depute>Enrique Guerrero Salom

SHORT JUSTIFICATION

The rapporteur welcomes the Commission proposal for a Regulation amending the Financial Regulation as regards the financing of European political parties, which accompanies the Commission proposal for a regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations. The reform of the Financial Regulation is a result of the modifications introduced by this Regulation.

As mentioned in the article 10 of the Treaty of the European Union “Political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens in the Union”, and in the art. 12.(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union “Political parties at the Union level contribute to expressing the political will of the citizens of the Union”, the European political parties contribute to setting the opinion and expressing the political will of the citizens of the Union.

By those contributions, the European political parties become a driving force of integration at European level and can play a strong role in the strengthening of the European demos. Being institutions founded on the private initiative but accomplishing significant public functions, European parties have a deep-rooted ground in the society and an unequivocal institutional aim.

There are many reasons justifying the public financing of the political parties, which requires a specific legal regulation different from the purely private associations. In particular, this financing contributes to ensure the implementation of the activity of the political parties, it boosts their stability as far as they maintain the support of a significant part of the European citizens, it eliminates, reduces or compensates the possible discrimination as a result of the different attraction towards the private donators and it is a positive incentive against the irregular financing and corruption.

The rapporteur welcomes the new modification of the financial regulation calling for an end to the system of the grants and the creation of a new financing instrument tailored specifically to the funding of the European political parties and foundations. As proposed by the EC, the Political parties should be financed through a new instrument called “contributions”, rather than through an operating grant, as it is currently the case.

Moreover, the abolition of the "Annual work programme" of the political parties will give them more flexibility in planning their activities. This disposal, not included in the legislation of other Member States, was found inappropriate as the control should be made on the expenditure but not in the actions.

The reduction of the co-financing is also to be welcomed. The Commission proposal will contribute to reduce the possible discrimination among parties resulting from the private sector revenue. Furthermore, the rapporteur supports the introduction of an eligibility criterion in order to receive financing and the abolition of the selection criteria.

In addition, the rapporteur welcomes the initiative of the Commission to allow political parties to build up reserves and carry-over of funds on the compromise held in n+2 years. However, and as differently suggested from the BUDG committee, the rapporteur considers that, not only political parties, but also foundations should have this right in order to accomplish their tasks of research. The rapporteur also appreciates the idea that the contributions are paid in one pre-financing payment covering 100% of the sum and derogate Article 5 of the Financial Regulation. With the new proposal, any interest yielded by the pre-financing amounts perceived by the European political parties should be used to pay reimbursable expenditures within the following two financial years. What is important is that the political parties can keep what has not been spent and report it to another financial year.

Furthermore, after examination of the Court of Auditors’ Opinion No 1/2013 of 7 February concerning both Commission proposals, and after having some exchange of views with the rapporteur in BUDG, the rapporteur has decided to take up some of the Court’s recommendations and BUDG´s point of views, which will increase legal certainty and financial rigorousness.

Finally, the rapporteur warmly welcomes the idea to establish a penalty and control regime by the OLAF, the Court of Auditors and the prominent role of the European Parliament. This system of penalties should include both administrative and financial sanctions.

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za proračune da, kao nadležni odbor, u svoje izvješće uključi sljedeće prijedloge:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Iako se financijska potpora dodjeljuje bez godišnjeg programa rada i procijenjenog operativnog proračuna, europske političke stranke trebaju naknadno opravdati prikladno korištenje sredstava Unije. Točnije, nadležna osoba treba potvrditi jesu li sredstva iskorištena za plaćanje nadoknadivih rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa unutar vremenskog ograničenja predviđenog ovom Uredbom. Doprinosi europskim političkim strankama trebaju biti potrošeni unutar dvije financijske godine nakon one financijske godine u kojoj su dodijeljeni, nakon čega nadležna osoba osigurava povrat svih neupotrijebljenih sredstava.

(8) Iako se financijska potpora dodjeljuje bez godišnjeg programa rada i procijenjenog operativnog proračuna, europske političke stranke trebaju naknadno opravdati prikladno korištenje sredstava Unije. Točnije, nadležna osoba treba potvrditi jesu li sredstva iskorištena za plaćanje nadoknadivih rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa unutar vremenskog ograničenja predviđenog ovom Uredbom. Europske političke stranke bi trebale općenito i javno izvještavati o upotrebi doprinosa EU-a u bazi podataka za pretraživanje prilagođenoj građanima. Doprinosi europskim političkim strankama trebaju biti potrošeni unutar dvije financijske godine nakon one financijske godine u kojoj su dodijeljeni, nakon čega nadležna osoba osigurava povrat svih neupotrijebljenih sredstava.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za potrebe ove Uredbe, europske političke stranke znače subjekti osnovani i registrirani kao takvi u skladu s Uredbom (EU) br. [….] Europskog parlamenta i Vijeća.

1. Za potrebe ove Uredbe, europske političke stranke znače subjekti registrirani kao takvi u skladu s Uredbom (EU) br. [….] Europskog parlamenta i Vijeća.

Justification

The formation of political parties at European level takes place independently of their formal registration, although they acquire the legal status of European political parties only by means of formal registration.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Doprinosi se koriste samo kako bi se nadoknadio postotak operativnih troškova europskih političkih stranaka koji su izravno povezani s ciljevima tih stranaka. Doprinosi se ne koriste kako bi se ostvarila bilo kakva izravna ili neizravna osobna korist, u novcu ili slične naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili zaposlenika europske političke stranke.

1. Doprinosi se mogu koristiti samo kako bi se nadoknadio postotak operativnih troškova europskih političkih stranaka koji su izravno povezani s ciljevima tih stranaka i koji ne izlaze izvan okvira izravnih političkih svrha navedenih u članku 204.b stavku 2. Doprinosi se ne mogu koristiti kako bi se ostvarila bilo kakva izravna ili neizravna osobna korist, u novcu ili slične naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili zaposlenika europske političke stranke.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Doprinosi se ne koriste kako bi se financirale aktivnosti trećih strana, posebice nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bilo u obliku bespovratnih sredstava, donacija, kredita ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma.

2. Doprinosi se ne koriste kako bi se ostvarila bilo kakva izravna ili neizravna osobna korist, u novcu ili slične naravi, bilo kojeg člana ili zaposlenika europske političke stranke. Doprinosi se ne koriste kako bi se izravno ili neizravno financirale aktivnosti trećih strana, posebice nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bilo u obliku bespovratnih sredstava, donacija, kredita ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma. Doprinosi organizaciji zajedničkih događanja moraju se javno objavljivati. Ti doprinosi se ne smatraju donacijama.

 

Doprinosi se ne koriste kako bi se izravno ili neizravno financirali nacionalni, regionalni ili lokalni izbori, kandidati ili nacionalne, regionalne ili lokalne kampanje za referendume. Doprinosi se mogu koristiti za financiranje kampanja koje europske političke stranke provode u kontekstu izbora za Europski parlament. Doprinosi se mogu koristiti za financiranje kampanja koje europske političke stranke provode u kontekstu referenduma u jednoj ili više država članica, a koji se izravno tiču pitanja povezanih s Europskom unijom.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Europske političke stranke koje primaju doprinos ne primaju druga sredstva iz proračuna u iste svrhe. U svakom slučaju, niti jedan trošak ne može se financirati dvaput sredstvima iz proračuna.

5. Niti jedan trošak ne može se financirati dvaput sredstvima iz proračuna.

Justification

As the Court of Auditors has remarked, the European political parties receiving a contribution from the general budget shall not receive other funds from the budget.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prijave za doprinos podnose se pisanim putem, uključujući i sigurni elektronički format gdje je to moguće.

1. Prijave za doprinos podnose se pravovremeno pisanim putem, uključujući i sigurni elektronički format gdje je to moguće.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.e – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Nadležnoj osobi u procjenjivanju i utvrđivanju odluke o dodjeli može pomagati odbor. Nadležna osoba određuje pravila o sastavu, imenovanju i funkcioniranju takvog odbora te pravila za sprečavanje bilo kakvog sukoba interesa.

5. Samo u situacijama spomenutima u članku 204.e stavcima 2. i 3., nadležnoj osobi u procjenjivanju i utvrđivanju odluke o dodjeli pomaže odbor. Taj odbor slijedi pravila sastava utvrđena u članku 7. Uredbe (EU) br. […]. On djeluje u skladu s transparentnim postupkom i objektivnim kriterijima utvrđenima u toj Uredbi. Nadležna osoba određuje pravila o sastavu, imenovanju i funkcioniranju takvog odbora te pravila za sprečavanje bilo kakvog sukoba interesa.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.f – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nadležna osoba dužna je pisanim putem obavijestiti podnositelje prijave o odluci koju je donijela o njihovoj prijavi. Ako je prijava za doprinos odbijena ili traženi iznosi nisu jednim dijelom ili u cijelosti dodijeljeni, nadležna osoba navodi razloge za odbijanje prijave ili nedodjeljivanje traženih iznosa, osobito se pozivajući na kriterije za prihvatljivost i odabir iz stavaka 1. i 2.

4. Nadležna osoba dužna je pisanim putem obavijestiti podnositelje prijave o odluci koju je donijela o njihovoj prijavi. Ako je prijava za doprinos odbijena ili traženi iznosi nisu jednim dijelom ili u cijelosti dodijeljeni, nadležna osoba navodi razloge za odbijanje prijave ili nedodjeljivanje traženih iznosa, osobito se pozivajući na kriterije za prihvatljivost i odabir iz stavaka 1. i 2. Ako je prijava odbijena, nadležna osoba obavještava podnosioca prijave o svim mogućim raspoloživim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima.

Justification

The same obligation to inform on judicial remedies is given to the Commission in the Regulation on European Citizens' Initiative.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.k – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Doprinose se upotrebljava u skladu s člankom 204.b.

1. Doprinose se upotrebljava u skladu s člankom 204.b i načelima iz Uredbe (EU) br. […].

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.k – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Sve dijelove doprinosa koji nisu iskorišteni u financijskoj godini za koju ih se dodjeljuje upotrebljava se za pokrivanje svih nadoknadivih rashoda nastalih do 31. prosinca godine n+2. Preostali dio doprinosa koji nije iskorišten u roku n+2 vraća se u skladu s poglavljem 5. prvog dijela.

2. Sve dijelove doprinosa koji nisu iskorišteni u financijskoj godini za koju ih se dodjeljuje upotrebljava se samo za pokrivanje svih nadoknadivih rashoda nastalih do 31. prosinca godine n+2 od strane europskih političkih stranaka i njihovih službeno pridruženih političkih zaklada kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. […].

 

Preostali dio doprinosa koji nije iskorišten u roku n+2 vraća se u skladu s poglavljem 5. prvog dijela.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.l – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s uvjetima i rokovima utvrđenima u pozivu za dodjelu doprinosa, europska politička stranka dužna je nadležnoj osobi dostaviti završno izvješće o upotrebi doprinosa i svoje financijske izvještaje na odobrenje.

U skladu s uvjetima i rokovima utvrđenima u pozivu za dodjelu doprinosa, europska politička stranka dužna je nadležnoj osobi godišnje dostaviti završno izvješće o upotrebi doprinosa i svoje financijske izvještaje na odobrenje.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.l – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europske političke stranke objavljuju, barem na svojoj internetskoj stranici, završno izvješće i financijske izvještaje spomenute u prvom stavku.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.m – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Ako europska politička stranka više nije prijavljena u Registru spomenutom u članku 6. Uredbe (EU) br. [….] ili joj je u skladu s člankom 22. te Uredbe nametnuta bilo koja od kazni, odgovorna nadležna osoba može, razmjerno s ozbiljnošću pogrešaka, nepravilnostima, prijevarama ili ostalim kršenjima obveza vezanima za korištenje doprinosa, nakon što je političkoj stranci dana mogućnost iznošenja njezinih primjedaba, privremeno prekinuti, smanjiti ili trajno ukinuti doprinos i vratiti iznose koji su u skladu sa sporazumom ili odlukom o dodjeli doprinosa nepropisno isplaćeni.

5. Ako europska politička stranka više nije prijavljena u Registru spomenutom u članku 6. Uredbe (EU) br. [….] ili joj je u skladu s člankom 22. te Uredbe nametnuta bilo koja od kazni, odgovorna nadležna osoba može, razmjerno s ozbiljnošću pogrešaka, nepravilnostima, prijevarama ili ostalim kršenjima obveza vezanima za korištenje doprinosa, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 7. Uredbe (EU) br. […], nakon što je političkoj stranci dana mogućnost iznošenja njezinih primjedaba, privremeno prekinuti, smanjiti ili trajno ukinuti doprinos i vratiti iznose koji su u skladu sa sporazumom ili odlukom o dodjeli doprinosa nepropisno isplaćeni.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.n – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U skladu s člankom 109. ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 7. Uredbe (EU) br. [….], podnositeljima prijava nadležna osoba može nametati administrativne i financijske kazne koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2. U skladu s člankom 109. ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 7. Uredbe (EU) br. [….], podnositeljima prijava nadležna osoba može nametati administrativne i financijske kazne koje su učinkovite, razmjerne, primjerene i odvraćajuće te uzimaju u obzir težinu, trajanje i proteklo vrijeme kao i namjeru ili stupanj nehaja. Kao kaznu, nadležna osoba također može djelomično ili u potpunosti povući financiranje.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 204.o – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europske političke stranke dužne su voditi evidenciju, popratnu dokumentaciju i ostale podatke koji se odnose na doprinose pet godina nakon podnošenja završnog izvješća i financijskih izvještaja u skladu s člankom 204.1.

1. Europske političke stranke dužne su voditi svu evidenciju te popratnu dokumentaciju i ostale podatke koji se odnose na doprinose pet godina nakon podnošenja godišnjeg završnog izvješća i financijskih izvještaja u skladu s člankom 204.1.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka

Referentni dokumenti

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.12.2012.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

10.12.2012.

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012.

Razmatranje u odboru

9.10.2012.

26.11.2012.

18.12.2012.

18.3.2013.

 

22.4.2013.

 

 

 

Datum usvajanja

23.4.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Josef Weidenholzer


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka

Referentni dokumenti

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.11.2012.

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.12.2012.

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

10.12.2012.

JURI

10.12.2012.

AFCO

10.12.2012.

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

19.12.2012.

JURI

18.12.2012.

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

18.12.2012.

 

 

 

Datum usvajanja

30.5.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Datum podnošenja

5.6.2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti