JELENTÉS a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I

Költségvetési Bizottság
Előadó: Ingeborg Gräßle


Eljárás : 2012/0336(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0200/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0200/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0712),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C7–0393/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Számvevőszék 2013. február 7-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0200/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában az európai politikai pártok a(z) …./…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott és nyilvántartásba vett szervezetek(*).

(1) E rendelet alkalmazásában az európai politikai pártok a(z) …./…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban nyilvántartásba vett szervezetek.

Indokolás

Az európai szintű politikai pártok alapítása hivatalos regisztrációjuktól függetlenül történik, ám az európai politikai párt jogi státuszát csak a hivatalos regisztráció útján nyerik el.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A költségvetésből közvetlen pénzügyi hozzájárulás nyújtható az európai politikai pártok számára azzal a céllal, hogy elősegítsék az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánítását.

(2) A költségvetésből közvetlen pénzügyi hozzájárulás nyújtható az európai politikai pártok számára azzal a céllal, hogy elősegítsék az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánítását, az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló …/…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően*.

 

____________

 

* HL L …

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzájárulásokat csak az európai politikai párt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó működési költségek bizonyos százalékának visszatérítéséhez lehet felhasználni. A hozzájárulásokat nem lehet közvetlen vagy közvetett módon az európai politikai párt bármely tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő személyes előnyszerzésére felhasználni.

(1) A hozzájárulásokat csak az európai politikai párt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó működési költségek bizonyos százalékának visszatérítéséhez lehet felhasználni. E visszatéríthető költségek magukban foglalják az igazgatási kiadásokat, illetve többek között a technikai segítségnyújtáshoz, az ülésekhez, az eseményekhez – például az Európai Parlament képviselőcsoportjaival közösen tartott és határokon átnyúló eseményekhez –, a tájékoztatáshoz, a kiadványokhoz, a kutatáshoz és tanulmányokhoz, az európai parlamenti választások kapcsán szervezett kampányokhoz, valamint az európai szintű népszavazások kampányaihoz kapcsolódó kiadásokat. Az európai parlamenti választások kapcsán szervezett kampányokhoz kapcsolódó kiadások visszatérítése az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló, .../.../EU rendelet [17.] cikkében megállapított szabályoknak megfelelően történik. Kivételes esetekben a hozzájárulásokat a nemzeti, regionális vagy helyi szintű népszavazási kampányok finanszírozására is fel lehet használni, feltéve, ha a téma uniós jogszabályokat érint, vagy ha a népszavazás az uniós jogszabályokra, egy uniós intézmény működésére, vagy az uniós szerződések változtatásainak megerősítésére vonatkozik.

Indokolás

Az előadó 1. módosításának új változata, a Giannakou-jelentésről tartott szavazást követően (vö. az említett jelentés 68. módosításával: 18. cikk (3) bekezdés).

Módosítás                4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A hozzájárulások felhasználhatók az európai politikai pártokkal kötött szerződésekkel kapcsolatos kiadások visszatérítésére, feltéve, ha odaítélésükkor nem állt fenn összeférhetetlenség.

Indokolás

A módosítás átvesz egy pontot a Számvevőszék 1/2013. sz. véleményének 5. bekezdéséből, amely az uniós intézményeknek javakat és szolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személyektől származó, az európai politikai pártoknak történő adományozás lehetőségét említi.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hozzájárulásokat nem lehet harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek finanszírozására fordítani, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy hasonló megállapodások formáját.

(2) A hozzájárulásokat nem lehet közvetlen vagy közvetett módon az európai politikai párt bármely tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő személyes előnyszerzésére felhasználni. A hozzájárulásokat nem lehet közvetlenül vagy közvetve harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek finanszírozására fordítani, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy hasonló megállapodások formáját. A hozzájárulásokat nem lehet közvetlenül vagy közvetve nemzeti, regionális vagy helyi választások, jelöltek vagy népszavazási kampányok finanszírozására fordítani, kivéve az (1) bekezdésben meghatározott, az uniós jogszabályokkal vagy intézményekkel kapcsolatos népszavazási kampányok esetében.

Indokolás

Az előadó 3. módosításának új változata, a Giannakou-jelentésről tartott szavazást követően (vö. az említett jelentés 68. módosításával: 18. cikk (3) bekezdés).

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok ugyanazon célokra nem kaphatnak egyéb forrásokat a költségvetésből. Egyetlen költségtétel sem finanszírozható kétszer a költségvetésből.

(5) A hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok nem kaphatnak közvetlenül vagy közvetve egyéb forrásokat a költségvetésből. Különösen az európai parlamenti képviselőcsoportok költségvetéséből származó adományok tiltottak. Egyetlen költségtétel sem finanszírozható kétszer a költségvetésből.

Indokolás

A módosítás átvesz egy pontot a Számvevőszék véleményének 16. bekezdéséből, amelyben a Számvevőszék javasolja annak egyértelműbb kimondását, hogy az uniós költségvetésből hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok nem kaphatnak egyéb pénzeszközöket a költségvetésből. Továbbá megismétlésre kerül a COM(2012)0499 sz. bizottsági javaslat 15. cikke (5) bekezdésének b) pontjában előírt, az európai parlamenti képviselőcsoportok költségvetéséből származó adományokra vonatkozó tilalom a két jogalkotási szöveg közötti koherencia növelése érdekében.

Módosítás                7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hozzájárulásokat a költségvetés Európai Parlamentre vonatkozó szakaszából fizetik ki.

A hozzájárulásokat a költségvetés Európai Parlamentre vonatkozó szakaszából fizetik ki. Közvetlenül az Európai Parlament költségvetéséből kell fedezni az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló .../.../EU rendelet [19.] cikkében említett, független külső ellenőrzést végző szervekre vagy szakértőkre elkülönített előirányzatokat.

 

Ezeket a szerveket vagy szakértőket az Európai Parlament választja ki, bízza meg és fizeti ki, a fenti rendelet [19.] cikkének sérelme nélkül.

 

Ugyanazon szerv vagy szakértő megbízatása legfeljebb öt egymást követő év lehet.

 

 

 

 

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzájárulás iránti kérelmeket írásban és adott esetben biztonságos elektronikus formátumban kell benyújtani.

(1) A hozzájárulás iránti kérelmeket kellő időben írásban és adott esetben biztonságos elektronikus formátumban kell benyújtani.

Módosítás                9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 e cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőt egy bizottság segítheti az értékelésben és a hozzájárulási határozat meghozatalában. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az említett bizottság összetételére, kinevezésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályokat.

(5) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőt egy bizottság segítheti az értékelésben és a hozzájárulási határozat meghozatalában. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő, kellő figyelmet fordítva az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveire, megállapítja az említett bizottság összetételére, kinevezésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályokat.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 f cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a kérelmezőket a kérelmükre vonatkozó döntésről. Amennyiben a hozzájárulás iránti kérelmet elutasítják, illetve a kért összegek egy részét vagy egészét nem ítélik oda, az engedélyezésre jogosult tisztviselő közli a kérelem elutasításának vagy a kért összegek oda nem ítélésének indokait hivatkozással különösen az (1) és (2) bekezdésben említett jogosultsági és odaítélési feltételekre.

(4) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a kérelmezőket a kérelmükre vonatkozó döntésről. Amennyiben a hozzájárulás iránti kérelmet elutasítják, illetve a kért összegek egy részét vagy egészét nem ítélik oda, az engedélyezésre jogosult tisztviselő közli a kérelem elutasításának vagy a kért összegek oda nem ítélésének indokait hivatkozással különösen az (1) és (2) bekezdésben említett jogosultsági és odaítélési feltételekre. Amennyiben a kérelmet elutasítják, az engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló összes bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségről.

Indokolás

Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó rendelet ugyanígy tájékoztatási kötelezettséget ró a Bizottságra a jogorvoslati lehetőségeket illetően.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 g cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a ténylegesen felmerült kiadások bizonyos arányának visszatérítése;

a) a ténylegesen felmerült visszatéríthető kiadások bizonyos arányának visszatérítése;

Indokolás

A Bizottság javaslatának egyértelműsítése.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 h cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben egyösszegű átalányok, átalányfinanszírozás és egységköltségek alkalmazására kerül sor, azokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban meg kell határozni. A hozzájárulási megállapodásnak vagy határozatnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik, annak ellenőrzését, hogy betartották az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltség alapú finanszírozás odaítélésére vonatkozó feltételeket.

(4) Amennyiben egyösszegű átalányok, átalányfinanszírozás és egységköltségek alkalmazására kerül sor, azokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban meg kell határozni, adott esetben feltüntetve összegüket és arányukat. A hozzájárulás-igénylési felhívásnak tartalmaznia kell az egyösszegű átalányok, az egységköltségek vagy az átalányfinanszírozás meghatározására vonatkozó módszerek leírását, amelyeknek olyan objektív eszközökön kell alapulniuk, mint statisztikai adatok, az európai politikai pártokra vonatkozó tanúsított vagy ellenőrizhető korábbi adatok, vagy azok szokásos költségelszámolási gyakorlatai. A hozzájárulási megállapodásnak vagy határozatnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik, annak ellenőrzését, hogy betartották az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltség alapú finanszírozás odaítélésére vonatkozó feltételeket.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza e bekezdés szövegét a költségvetési rendelet 124. cikke (2) bekezdésének c) pontjával (támogatások fajtái és hatályuk – egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás), és hozzátesz egy követelményt az egyösszegű átalányok, az egységköltségek és az átalányfinanszírozás mennyiségi meghatározására a hozzájárulás-igénylési felhívásban.

Módosítás                13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 k cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai politikai pártok tiszteletben tartják a(z) xx/xxxx rendeletben meghatározott legmagasabb társfinanszírozási arányt. Az előző két évről fennmaradó hozzájárulások összegét nem lehet azon rész finanszírozására fordítani, amelyet az európai politikai pártoknak saját forrásból kell finanszírozniuk.

(3) Az európai politikai pártok tiszteletben tartják az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló .../.../EU rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott legmagasabb társfinanszírozási arányt. Az előző két évről fennmaradó hozzájárulások összegét nem lehet azon rész finanszírozására fordítani, amelyet az európai politikai pártoknak saját forrásból kell finanszírozniuk. Harmadik felek hozzájárulásai a közös eseményekhez nem sorolhatók az európai politikai párt saját forrásai közé.

 

 

 

 

Indokolás

A Bizottság javaslatának egyértelműsítése.

A Giannakou-jelentés 19. és 59. módosításában (a rendeletre irányuló javaslat 2. cikkének (7) bekezdése és 15. cikke (5) bekezdésének b) pontja) kimondja, hogy harmadik felek hozzájárulásai a közös rendezvényekhez nem tekinthetők adományoknak. Ebből következően ezek a hozzájárulások nem kezelhetők az adott európai politikai párt saját forrásaként.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 l cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hozzájárulás-igénylési felhívásban meghatározott feltételek és határidők szerint az európai politikai párt jóváhagyásra benyújtja az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a hozzájárulás felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentést.

A hozzájárulás-igénylési felhívásban meghatározott feltételek és határidők szerint az európai politikai párt évente jóváhagyásra benyújtja az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a hozzájárulás felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentést.

Indokolás

A Bizottság javaslatának egyértelműsítése.

Módosítás                15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 l cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai politikai pártok nyilvánosságra hozzák – ha máshol nem, honlapukon – az első bekezdésben említett zárójelentéseket és a vonatkozó elszámolásokat.

Módosítás                16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 m cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az európai politikai párt már nem szerepel a szóban forgó …/…./EU rendelet 6. cikkében szereplő nyilvántartásban vagy az említett rendelet 22. cikkében leírt szankciók valamelyikét alkalmazták rá, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő felfüggesztheti, csökkentheti vagy megszüntetheti a hozzájárulásokat, és visszafizettetheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat szerint jogtalanul kifizetett összegeket a hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos hibák, szabálytalanságok, csalás vagy más kötelezettségszegés súlyossága szerint, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

(5) Amennyiben az európai politikai párt már nem szerepel a szóban forgó …/…./EU rendelet 6. cikkében szereplő nyilvántartásban vagy az említett rendelet 22. cikkében leírt szankciók valamelyikét alkalmazták rá, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – az említett rendelet 7. cikkében meghatározott eljárásoknak megfelelően – felfüggesztheti, csökkentheti vagy megszüntetheti a hozzájárulásokat, és visszafizettetheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat szerint jogtalanul kifizetett összegeket a hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos hibák, szabálytalanságok, csalás vagy más kötelezettségszegés súlyossága szerint, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 n cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatja a kérelmezőket, e rendelet 109. cikkével összhangban és a(z) …/…/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül.

(2) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatja a kérelmezőket, e rendelet 109. cikkével, és az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló …/…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkével összhangban.

Indokolás

A Bizottság javaslatának tisztázása, tekintettel a pénzügyi rendelet és az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendelet közti koherencia növelésére. Vö. továbbá az AFCO bizottság véleményének 14. módosításával.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 o cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai politikai pártok a 204l. cikkben említett, a hozzájárulások felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentés benyújtását követően öt évig megőrzik a nyilvántartásokat, a bizonylatokat, és a hozzájárulásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.

(1) Az európai politikai pártok a 204l. cikkben említett, a hozzájárulások felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló éves zárójelentés benyújtását követően öt évig megőrzik az összes nyilvántartást, a bizonylatokat, és a hozzájárulásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

125 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 125. cikk (3) bekezdésének második albekezdését és a 125. cikk (6) bekezdését el kell hagyni.

(3) A 125. cikk a következőképpen módosul:

 

a) A (3) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

 

b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„6. Ha az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló .../.../EU rendelet szerinti európai politikai párt a pénzügyi év végén, amelyben vissza nem térítendő működési támogatásban részesült, bevételi többletet ér el, a (4) bekezdésben foglalt nonprofit elvtől eltérően a bevételi többlet egy része az adott éves összes bevétel 25%-áig átvihető a következő évre azzal a feltétellel, hogy e következő év első negyedének vége előtt felhasználásra kerül.

 

A nonprofit elvnek való megfelelés ellenőrzése alkalmazásában az európai politikai alapítvány éves működése során felhalmozódott, a kedvezményezettet terhelő elszámolható költségnek az európai politikai alapítvány által a .../.../EU rendelet 12. cikkének (4) bekezdése alapján meghatározott százalékát meghaladó saját forrásokat, [...] nem veszik figyelembe.

 

A második albekezdés rendelkezései nem alkalmazandók abban az esetben, ha az európai politikai alapítvány pénzügyi tartalékai meghaladják átlagos éves bevételének 100%-át.”

 

 

 

 

Indokolás

Az európai szintű politikai pártok által igénybe vehető támogatások átvitelére vonatkozó különleges rendelkezések eltörlése helyett a módosítás visszaállítja a 125. cikk (6) bekezdését, hivatkozva az európai politikai alapítványokra.

Módosítás                20

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A pénzügyi támogatást éves munkaprogram és becsült működési költségvetés nélkül nyújtják, azonban az európai politikai pártoknak utólag igazolniuk kell az uniós források körültekintő felhasználását. Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek mindenekelőtt azt kell ellenőriznie, hogy a forrásokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban leírt visszatéríthető kiadások kifizetésére használták-e fel az e rendeletben megállapított határidőkön belül. Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulásokat azon pénzügyi évet követő két éven belül kell elkölteni (n+2), amelyre vonatkozóan azokat odaítélték; az ezen időpont után el nem költött forrásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselő visszafizetteti.

(8) A pénzügyi támogatást éves munkaprogram és becsült működési költségvetés nélkül nyújtják, azonban az európai politikai pártoknak utólag igazolniuk kell az uniós források körültekintő felhasználását. Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek mindenekelőtt azt kell ellenőriznie, hogy a forrásokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban leírt visszatéríthető kiadások kifizetésére használták-e fel az e rendeletben megállapított határidőkön belül. Az európai pártoknak egy felhasználóbarát, keresőfunkcióval ellátott adatbázisban átfogó módon közzé kell tenniük az uniós támogatások felhasználását. Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulásokat azon pénzügyi évet követő két éven belül kell elkölteni (n+2), amelyre vonatkozóan azokat odaítélték; az ezen időpont után el nem költött forrásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselő visszafizetteti.

  • [1]  HL C 67., 2013.3.7., 1. o.

INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a költségvetési rendeletet az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében módosító rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, amely az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot kíséri. A Parlament 2011. április 6-i állásfoglalásában tett számos kérés integrálása által mindkét javaslat hatékonyan kezeli a jelenlegi jogi keret, illetve az uniós szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozási rendszerének hiányosságait. Az új jogalapok lehetővé teszik majd, hogy az európai politikai pártok hatékonyan teljesítsék a szerződésekben előírt szerepüket, vagyis az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánítását.

Az előadó különösen támogatja a sui generis hozzájárulások létrehozását, mint az európai politikai pártokra szabott, új típusú uniós finanszírozást, amelyet a pártok speciális igényei és jellemzői indokolnak. A hozzájárulások új rendszere az európai politikai pártokat érintő fontos egyszerűsítéseket is magával von, úgymint az éves munkaprogram eltörlése, nagyobb rugalmasság az uniós pénzeszközök felhasználási idejét tekintve és a 100%-os előfinanszírozás.

Az előadó egyik célja az volt, hogy a lehető legmagasabb fokú koherenciát biztosítsa a két jogalkotási szöveg között, jelentését a pénzügyi szabályoknak – az AFCO bizottság által valószínűleg elfogadandó – Giannakou-jelentésben szereplő módosításaihoz igazítva. Ez elsősorban arra a lehetőségre vonatkozik, hogy az EP-képviselőcsoportokkal közösen finanszírozzanak eseményeket, illetve az uniós jogszabályokkal vagy intézményekkel kapcsolatos témákra vonatkozó nemzeti, regionális vagy helyi szintű népszavazási kampányok finanszírozására. Azonban meg kell jegyezni, hogy a Giannakou-jelentés AFCO bizottságban történő megszavazását követően további kiigazítások válhatnak szükségessé.

Ezenfelül, a Számvevőszék február 7-i, a Bizottság két javaslatára vonatkozó, 1/2013. sz. véleményének tanulmányozása után az előadó úgy döntött, hogy átveszi a Számvevőszék egyes ajánlásait, amelyek szerinte növelni fogják a jogbiztonságot és a pénzügyi szereplők elszámoltathatóságát.

Az európai politikai alapítványokra vonatkozó átviteli szabályokat illetően az előadó osztja a Bizottság nézetét, miszerint az uniós költségvetésből kapott összegeknek az n+2 év végéig történő felhasználásának lehetőségét az európai politikai pártokra kell korlátozni, tekintettel a választási kampányok finanszírozásával kapcsolatos speciális igényeikre. E kivételnek a politikai alapítványokra való kiterjesztése indokolatlan – különösen az uniós költségvetésből támogatásban részesülő egyéb kedvezményezettekkel szemben – és szükségtelen, mivel a támogatási rendszerrel kapcsolatban az alapítványok által tapasztalt nehézségek többsége meg fog szűnni az új költségvetési rendelet egyszerűsített rendelkezéseinek alkalmazásával. Például nem lesz többé szükség előfinanszírozási biztosíték nyújtására, és aktívan ösztönzik a saját forrásokból származó tartalékok létrehozását.

Mindazonáltal a folyamatosság érdekében, és figyelembe véve az alapítványok és a pártok közötti szoros kapcsolatot, valamint azt, hogy a pártok és alapítványok uniós finanszírozása általában hosszú távon történik, az előadó javasolja, hogy az európai politikai alapítványok kapjanak még nagyobb rugalmasságot pénzügyi tervezésükben, fenntartva a költségvetési rendelet módosított 125. cikkének (6) bekezdését.

VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (24.4.2013)

a Költségvetési Bizottság részére

a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

A vélemény előadója: Enrique Guerrero Salom

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a költségvetési rendeletet az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében módosító rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, amely az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot kíséri. A költségvetési rendelet reformja a rendelet által bevezetett módosítás eredménye.

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke szerint „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikkének (2) bekezdése szerint „az uniós szintű politikai pártok hozzájárulnak az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához”, vagyis az európai politikai pártok hozzájárulnak az uniós polgárok véleményének kialakításához, és politikai akaratának kinyilvánításához.

E tevékenységük révén az európai politikai pártok az európai szintű integráció hajtóerői, és fontos szerepet játszanak az európai démosz megerősítésében. Az európai pártok, olyan intézmények lévén, amelyek magánkezdeményezésen alapulnak, ám jelentős közfeladatokat látnak el, mélyen gyökereznek a társadalomban, és egyértelmű az intézményes létjogosultságuk.

Sok ok felhozható a politikai pártok közfinanszírozásának igazolására, amelyre saját, a tisztán magántársulásoktól eltérő jogi szabályozásnak kell vonatkoznia. Az ilyen finanszírozás konkrétan hozzájárul a politikai pártok tevékenységének megvalósításához, növeli stabilitásukat, amíg rendelkeznek az európai polgárok jelentős részének támogatásával, megelőzi, csökkenti vagy kompenzálja az esetleges megkülönböztetést, amely a magánadakozók eltérő szimpátiájának eredménye, és pozitív ösztönző a szabálytalan finanszírozás és korrupció ellen.

Az előadó üdvözli a költségvetési rendelet új, a támogatások rendszerének megszüntetésére, és egy új, az európai politikai pártokra és alapítványokra szabott finanszírozási eszköz létrehozására törekvő módosítását. A Bizottság javaslata szerint a politikai pártokat egy új eszköz (hozzájárulások), nem pedig a jelenlegi gyakorlat szerint, működési támogatás révén kell finanszírozni.

Mi több, a politikai pártok „éves munkaprogramjának” megszüntetése nagyobb rugalmasságot biztosít számukra tevékenységük tervezése során. Ez a rendelkezés, amely nem szerepel más tagállamok jogában, elégtelennek bizonyult, mivel az ellenőrzésnek a kiadásokra, és nem a tevékenységre kell irányulnia.

A társfinanszírozás csökkentése is üdvözlendő. A Bizottság javaslata hozzá fog járulni a pártok közti esetleges, a magánszektortól kapott jövedelem nyomán létrejövő megkülönböztetés csökkentéséhez. Az előadó továbbá kiáll a finanszírozásra vonatkozó támogathatósági feltételek bevezetése, és a válogatási kritériumok megszüntetése mellett.

Az előadó ezen kívül üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely lehetővé tenné a politikai pártok számára a tartalékok képzését és a források átvitelét a kompromisszum szerinti n+2 évre. Azonban a BUDG bizottság eltérő javaslatával egyetértve az előadó úgy véli, hogy nem csupán a politikai pártokat, hanem az alapítványokat is megilleti ez a jog, hogy teljesíthessék kutatási feladataikat. Az előadó jónak tartja azt az elképzelést, amely szerint a támogatások egyetlen, előfinanszírozási juttatás formájában kerüljenek kifizetésre, amely az összeg 100%-át tartalmazza, eltérve a költségvetési rendelet 5. cikkétől. Az új javaslat szerint az európai politikai pártoknak nyújtott előfinanszírozási összegekből származó kamatokat a visszatéríthető kiadások fizetésére kell felhasználni az elkövetkező két pénzügyi éven belül. Fontos, hogy a politikai pártok megtarthassák, amit nem költöttek el, és átvihessék egy másik pénzügyi évre.

Ezenfelül, a Számvevőszék február 7-i, a Bizottság két javaslatára vonatkozó, 1/2013. sz. véleményének tanulmányozását, valamint a BUDG bizottság előadójával való eszmecserét követően az előadó úgy döntött, hogy átveszi a Számvevőszék egyes ajánlásait és a BUDG bizottság szempontjait, amelyek növelni fogják a jogbiztonságot és a pénzügyi szigort.

Az előadó végül melegen üdvözli az OLAF és a Számvevőszék által létrehozott szankciók és ellenőrzések rendszerét, valamint az Európai Parlament kiemelt szerepét. A büntetések rendszerében adminisztratív és pénzügyi büntetéseknek is helyet kell kapniuk.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A pénzügyi támogatást éves munkaprogram és becsült működési költségvetés nélkül nyújtják, azonban az európai politikai pártoknak utólag igazolniuk kell az uniós források körültekintő felhasználását. Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek mindenekelőtt azt kell ellenőriznie, hogy a forrásokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban leírt visszatéríthető kiadások kifizetésére használták-e fel az e rendeletben megállapított határidőkön belül. Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulásokat azon pénzügyi évet követő két éven belül kell elkölteni (n+2), amelyre vonatkozóan azokat odaítélték; az ezen időpont után el nem költött forrásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselő visszafizetteti.

(8) A pénzügyi támogatást éves munkaprogram és becsült működési költségvetés nélkül nyújtják, azonban az európai politikai pártoknak utólag igazolniuk kell az uniós források körültekintő felhasználását. Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek mindenekelőtt azt kell ellenőriznie, hogy a forrásokat a hozzájárulás-igénylési felhívásban leírt visszatéríthető kiadások kifizetésére használták-e fel az e rendeletben megállapított határidőkön belül. Az európai pártoknak egy felhasználóbarát, keresőfunkcióval ellátott adatbázisban átfogó módon közzé kell tenniük az uniós támogatások felhasználását; Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulásokat azon pénzügyi évet követő két éven belül kell elkölteni (n+2), amelyre vonatkozóan azokat odaítélték; az ezen időpont után el nem költött forrásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselő visszafizetteti.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában az európai politikai pártok a(z) …./…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott és nyilvántartásba vett szervezetek.

(1) E rendelet alkalmazásában az európai politikai pártok a(z) …./…./EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban nyilvántartásba vett szervezetek.

Indokolás

Az európai szintű politikai pártok alapítása hivatalos regisztrációjuktól függetlenül történik, ám az európai politikai párt jogi státuszát csak a hivatalos regisztráció útján nyerik el.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzájárulásokat csak az európai politikai párt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó működési költségek bizonyos százalékának visszatérítéséhez lehet felhasználni. A hozzájárulásokat nem lehet közvetlen vagy közvetett módon az európai politikai párt bármely tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő személyes előnyszerzésére felhasználni.

(1) A hozzájárulások csak az európai politikai párt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó, és a 204b. cikk (2) bekezdésében említett közvetlen politikai célkitűzések körébe eső működési költségek bizonyos százalékának visszatérítéséhez használhatóak fel. A hozzájárulások nem használhatóak fel közvetlen vagy közvetett módon az európai politikai párt bármely tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő személyes előnyszerzésére.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hozzájárulásokat nem lehet harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek finanszírozására fordítani, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy hasonló megállapodások formáját.

(2) A hozzájárulásokat nem lehet közvetlen vagy közvetett módon az európai politikai párt bármely tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő személyes előnyszerzésére felhasználni. A hozzájárulásokat nem lehet közvetlenül vagy közvetve harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek finanszírozására fordítani, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy hasonló megállapodások formáját. A közös események megszervezéséhez nyújtott hozzájárulásokat közzé kell tenni. Ezek a hozzájárulások nem minősülnek adománynak.

 

A hozzájárulásokat nem lehet közvetlenül vagy közvetve nemzeti, regionális vagy helyi választások, jelöltek vagy népszavazási kampányok, illetve nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására fordítani. A támogatások felhasználhatók azon kampányok finanszírozására, amelyeket az európai politikai pártok az európai parlamenti választások keretében folytatnak. A támogatások felhasználhatók továbbá azon kampányok finanszírozására, amelyeket az európai politikai pártok egy vagy több tagállamban, közvetlenül európai uniós vonatkozású ügyben tartott népszavazással kapcsolatban folytatnak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 b cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok ugyanazon célokra nem kaphatnak egyéb forrásokat a költségvetésből. Egyetlen költségtétel sem finanszírozható kétszer a költségvetésből.

(5) Egyetlen költségtétel sem finanszírozható kétszer a költségvetésből.

Indokolás

Ahogy a Számvevőszék megjegyezte, az általános költségvetésből hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok nem juthatnak egyéb forrásokhoz a költségvetésből.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzájárulás iránti kérelmeket írásban és adott esetben biztonságos elektronikus formátumban kell benyújtani.

(1) A hozzájárulás iránti kérelmeket kellő időben írásban és adott esetben biztonságos elektronikus formátumban kell benyújtani.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 e cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőt egy bizottság segítheti az értékelésben és a hozzájárulási határozat meghozatalában. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az említett bizottság összetételére, kinevezésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályokat.

(5) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőt – kizárólag a 204e. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben – egy bizottság segíti az értékelésben és a hozzájárulási határozat meghozatalában. A bizottságnak követnie kell a(z) .../.../EU rendelet 7. cikkében megállapított, az összetételre vonatkozó szabályokat. A rendeletben meghatározott átlátható eljárás és objektív kritériumok alapján kell cselekednie. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az említett bizottság összetételére, kinevezésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályokat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 f cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a kérelmezőket a kérelmükre vonatkozó döntésről. Amennyiben a hozzájárulás iránti kérelmet elutasítják, illetve a kért összegek egy részét vagy egészét nem ítélik oda, az engedélyezésre jogosult tisztviselő közli a kérelem elutasításának vagy a kért összegek oda nem ítélésének indokait hivatkozással különösen az (1) és (2) bekezdésben említett jogosultsági és odaítélési feltételekre.

(4) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a kérelmezőket a kérelmükre vonatkozó döntésről. Amennyiben a hozzájárulás iránti kérelmet elutasítják, illetve a kért összegek egy részét vagy egészét nem ítélik oda, az engedélyezésre jogosult tisztviselő közli a kérelem elutasításának vagy a kért összegek oda nem ítélésének indokait hivatkozással különösen az (1) és (2) bekezdésben említett jogosultsági és odaítélési feltételekre. Amennyiben a kérelmet elutasítják, az engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló összes bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségről.

Indokolás

Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó rendelet ugyanígy tájékoztatási kötelezettséget ró a Bizottságra a jogorvoslati lehetőségeket illetően.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 k cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzájárulásokat a 204b. cikknek megfelelően kell felhasználni.

(1) A hozzájárulásokat a 204b. cikknek és a(z) .../.../EU rendeletben meghatározott alapelveknek megfelelően kell felhasználni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 k cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hozzájárulás azon részeiből, amelyeket nem használtak fel abban a pénzügyi évben, amelyre a hozzájárulást nyújtották, bármely olyan visszatéríthető kiadás finanszírozható, amely az n+2. év december 31-ig merül fel. A hozzájárulás fennmaradó részét, amelyet az n+2. évi határidőn belül nem használtak fel, az első rész 5. fejezetének megfelelően vissza kell fizettetni.

(2) A hozzájárulás azon részeiből, amelyeket nem használtak fel abban a pénzügyi évben, amelyre a hozzájárulást nyújtották, kizárólag olyan visszatéríthető kiadás finanszírozható, amely az n+2. év december 31-ig merül fel az európai pártoknál és azoknál a politikai alapítványoknál, amelyek hivatalosan kapcsolódnak hozzájuk – a(z) … /EU rendeletben foglaltak szerint.

 

A hozzájárulás fennmaradó részét, amelyet az n+2. évi határidőn belül nem használtak fel, az első rész 5. fejezetének megfelelően vissza kell fizettetni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 l cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hozzájárulás-igénylési felhívásban meghatározott feltételek és határidők szerint az európai politikai párt jóváhagyásra benyújtja az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a hozzájárulás felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentést.

A hozzájárulás-igénylési felhívásban meghatározott feltételek és határidők szerint az európai politikai párt évente jóváhagyásra benyújtja az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a hozzájárulás felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentést.

 

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 l cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai politikai pártok nyilvánosságra hozzák – ha máshol nem, a weboldalukon – az első bekezdésben említett zárójelentéseket és a vonatkozó elszámolásokat.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 m cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az európai politikai párt már nem szerepel a szóban forgó …/…./EU rendelet 6. cikkében szereplő nyilvántartásban vagy az említett rendelet 22. cikkében leírt szankciók valamelyikét alkalmazták rá, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő felfüggesztheti, csökkentheti vagy megszüntetheti a hozzájárulásokat, és visszafizettetheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat szerint jogtalanul kifizetett összegeket a hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos hibák, szabálytalanságok, csalás vagy más kötelezettségszegés súlyossága szerint, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

(5) Amennyiben az európai politikai párt már nem szerepel a szóban forgó …/…./EU rendelet 6. cikkében szereplő nyilvántartásban vagy az említett rendelet 22. cikkében leírt szankciók valamelyikét alkalmazták rá, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – a(z) .../.../EU rendelet 7. cikkében meghatározott eljárásoknak megfelelően – felfüggesztheti, csökkentheti vagy megszüntetheti a hozzájárulásokat, és visszafizettetheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat szerint jogtalanul kifizetett összegeket a hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos hibák, szabálytalanságok, csalás vagy más kötelezettségszegés súlyossága szerint, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 n cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatja a kérelmezőket, e rendelet 109. cikkével összhangban és a(z) …/…/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül.

(2) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő a vétség súlyát, időtartamát és az azóta eltelt időt, valamint a mulasztás szándékosságát vagy fokát is figyelembe vevő hatékony, arányos, megfelelő és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatja a kérelmezőket, e rendelet 109. cikkével összhangban és a(z) …/…/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő büntetésképpen részben vagy egészen vissza is vonhatja a támogatást.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

966/2012/EU, Euratom rendelet

204 o cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai politikai pártok a 204l. cikkben említett, a hozzájárulások felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló zárójelentés benyújtását követően öt évig megőrzik a nyilvántartásokat, a bizonylatokat, és a hozzájárulásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.

(1) Az európai politikai pártok a 204l. cikkben említett, a hozzájárulások felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló éves zárójelentés benyújtását követően öt évig megőrzik az összes nyilvántartást, a bizonylatokat, és a hozzájárulásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.

ELJÁRÁS

Cím

A 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2012.12.10.

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2012.12.10.

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Enrique Guerrero Salom

2012.9.17.

Vizsgálat a bizottságban

2012.10.9.

2012.11.26.

2012.12.18.

2013.3.18.

 

2013.4.22.

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2013.4.23.

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Szájer József, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Schöpflin György, Alexandra Thein, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Josef Weidenholzer

ELJÁRÁS

Cím

A 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.11.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Benyújtás dátuma

5.6.2013