VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen

5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I

Begrotingscommissie
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
PR_COD_1amCom


Procedure : 2012/0336(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0200/2013
Ingediende teksten :
A7-0200/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0712),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0393/2012),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van de Europese Rekenkamer van 7 februari 2013[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie constitutionele zaken (A7‑0200/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder Europese politieke partijen de entiteiten die als zodanig zijn gevormd en geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad.

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder Europese politieke partijen de entiteiten die als zodanig zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Hoewel de oprichting van politieke partijen op Europees niveau losstaat van hun officiële registratie, worden ze pas erkend als Europese politieke partij nadat ze officieel in het register zijn opgenomen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Rechtstreekse financiële bijdragen uit de begroting kunnen aan Europese politieke partijen worden toegekend met het oog op hun bijdrage tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie.

2. Rechtstreekse financiële bijdragen uit de begroting kunnen aan Europese politieke partijen worden toegekend met het oog op hun bijdrage tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen*.

 

____________

 

* PB L ...

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bijdragen worden enkel gebruikt voor het vergoeden van een percentage van de administratieve kosten van Europese politieke partijen die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van deze partijen. Bijdragen worden niet gebruikt om rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, toe te kennen aan een individueel lid of personeel van een Europese politieke partij.

1. Bijdragen worden enkel gebruikt voor het vergoeden van een percentage van de administratieve kosten van Europese politieke partijen die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van deze partijen. Deze voor vergoeding in aanmerking komende kosten omvatten administratieve uitgaven en uitgaven met betrekking tot, onder andere, technische bijstand, vergaderingen, evenementen, inclusief grensoverschrijdende evenementen en gemeenschappelijke evenementen met de fracties in het Europees Parlement, informatie, publicaties, onderzoek en studies, campagnes voor verkiezingen voor het Europees Parlement en campagnes voor referenda op Europees niveau. Uitgaven met betrekking tot campagnes voor verkiezingen voor het Europees Parlement worden vergoed overeenkomstig de regels in artikel [17] van Verordening (EU) nr. […] betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. Bijdragen mogen uitzonderlijk ook worden gebruikt voor het financieren van nationale, regionale of lokale campagnes voor referenda, op voorwaarde dat het bewuste referendum betrekking heeft op wetgeving van de Unie, de werking van een instelling van de Unie of de ratificatie van wijzigingen in Unieverdragen.

Motivering

Geactualiseerde versie van amendement 1 van de rapporteur op basis van het resultaat van de stemming over het verslag-Giannakou. Verwezen wordt naar amendement 68 (artikel 18, lid 3) van het bewuste verslag.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Bijdragen mogen worden gebruikt voor het betalen van uitgaven met betrekking tot door Europese politieke partijen gesloten contracten op voorwaarde dat er geen belangenconflicten waren wanneer het contract werd gesloten.

Motivering

In dit amendement wordt ingegaan op een opmerking van de Rekenkamer, namelijk paragraaf 5 van Advies nr. 1/2013, over de vraag of natuurlijke of rechtspersonen die goederen en diensten leveren aan de EU-instellingen, donaties mogen geven aan Europese politieke partijen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bijdragen worden niet gebruikt voor het financieren van activiteiten van derden, in het bijzonder nationale politieke partijen of politieke stichtingen op Europees of nationaal niveau, in de vorm van subsidies, donaties, leningen of andere soortgelijke regelingen.

2. Bijdragen worden niet gebruikt om rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, toe te kennen aan een individueel lid of personeel van een Europese politieke partij. Bijdragen worden niet gebruikt voor het rechtstreeks of zijdelings financieren van activiteiten van derden, in het bijzonder nationale politieke partijen of politieke stichtingen op Europees of nationaal niveau, in de vorm van subsidies, donaties, leningen of andere soortgelijke regelingen. Bijdragen worden niet gebruikt voor het rechtstreeks of zijdelings financieren van nationale, regionale of lokale verkiezingen, kandidaten of campagnes voor referenda, behalve van in lid 1 bedoelde campagnes voor referenda over Uniewetgeving, instellingen van de Unie of wijzigingen in de Unieverdragen.

Motivering

Geactualiseerde versie van amendement 3 van de rapporteur op basis van het resultaat van de stemming over het verslag-Giannakou. Verwezen wordt naar amendement 68 (artikel 18, lid 3) van het bewuste verslag.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Europese politieke partijen die een bijdrage ontvangen, ontvangen voor dezelfde doeleinden geen andere middelen uit de begroting. Dezelfde kosten worden in geen geval tweemaal uit de begroting gefinancierd.

5. Europese politieke partijen die een bijdrage ontvangen, ontvangen voor dezelfde doeleinden geen andere middelen uit de begroting, rechtstreeks noch zijdelings. In het bijzonder worden donaties uit de begrotingen van fracties in het Europees Parlement verboden. Dezelfde kosten worden in geen geval tweemaal uit de begroting gefinancierd.

Motivering

In dit amendement wordt ingegaan op een opmerking van de Rekenkamer, namelijk paragraaf 16 van Advies nr. 1/2013, waarin wordt aanbevolen duidelijk te maken dat Europese politieke partijen die een bijdrage uit de algemene begroting ontvangen, geen andere middelen uit de begroting mogen krijgen. Bovendien wordt het in artikel 15, lid 5, onder b, van Commissievoorstel COM(2012)0499 vastgestelde verbod op donaties uit de begrotingen van fracties in het EP herhaald teneinde de coherentie tussen de twee wetgevingsteksten te verhogen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijdragen worden betaald uit de afdeling van het Europees Parlement in de begroting.

Bijdragen worden betaald uit de afdeling van het Europees Parlement in de begroting. De kredieten die worden gereserveerd voor onafhankelijke externe auditorganen of -deskundigen als bedoeld in artikel [19] van Verordening (EU) nr. […] betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen komen rechtstreeks ten laste van de begroting van het Europees Parlement.

 

Deze organen of deskundigen moeten worden voorgeselecteerd door, krijgen hun opdracht van en worden betaald door het Europees Parlement, onverminderd het bepaalde in artikel [19] van die verordening.

 

Geen enkel orgaan of deskundige krijgt een opdracht van meer dan vijf opeenvolgende jaren.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Verzoeken om bijdragen worden schriftelijk en eventueel in een beveiligd elektronisch formaat ingediend.

1. Verzoeken om bijdragen worden tijdig schriftelijk en eventueel in een beveiligd elektronisch formaat ingediend.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De ordonnateur kan door een commissie worden bijgestaan bij de beoordeling en de vaststelling van het besluit tot toekenning van een bijdrage. De ordonnateur stelt de regels vast met betrekking tot de samenstelling, benoeming en werking van een dergelijke commissie, alsook de regels ter voorkoming van belangenconflicten.

5. De ordonnateur kan door een commissie worden bijgestaan bij de beoordeling en de vaststelling van het besluit tot toekenning van een bijdrage. De ordonnateur stelt, onder inachtneming van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling, de regels vast met betrekking tot de samenstelling, benoeming en werking van een dergelijke commissie, alsook de regels ter voorkoming van belangenconflicten.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 septies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde ordonnateur brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan zijn aanvraag is gegeven. Indien het verzoek om een bijdrage wordt afgewezen, of de gevraagde bedragen niet deels of volledig worden toegekend, deelt de ordonnateur de redenen mee voor de afwijzing van het verzoek of het niet toekennen van de gevraagde bedragen, met name onder verwijzing naar de in de leden 1 en 2 genoemde toelatings- en toekenningscriteria.

4. De bevoegde ordonnateur brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan zijn aanvraag is gegeven. Indien het verzoek om een bijdrage wordt afgewezen, of de gevraagde bedragen niet deels of volledig worden toegekend, deelt de ordonnateur de redenen mee voor de afwijzing van het verzoek of het niet toekennen van de gevraagde bedragen, met name onder verwijzing naar de in de leden 1 en 2 genoemde toelatings- en toekenningscriteria. Indien het verzoek wordt afgewezen, stelt de ordonnateur de aanvrager in kennis van alle beschikbare gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hem open staan.

Motivering

Dezelfde verplichting om informatie over gerechtelijke beroepsmogelijkheden te verstrekken, geldt voor de Commissie in de verordening over het Europees burgerinitiatief.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 octies – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) vergoeding van een percentage van de werkelijk gedane uitgaven;

(a) vergoeding van een percentage van de werkelijk gedane voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven;

Motivering

Verduidelijking van het Commissievoorstel.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 nonies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het eventuele gebruik van vaste bedragen, forfaitaire financiering of eenheidskosten wordt in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen omschreven. Het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage omvat bepalingen op grond waarvan kan worden gecontroleerd of aan de voorwaarden voor vaste bedragen, forfaitaire financiering of eenheidskosten is voldaan.

4. Het eventuele gebruik van vaste bedragen, forfaitaire financiering of eenheidskosten wordt in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen omschreven, met de respectieve bedragen en forfaits, wanneer van toepassing. De oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen bevat eveneens een omschrijving van de methodes om vaste bedragen, eenheidskosten of forfaitaire financiering te bepalen, die gebaseerd zijn op objectieve middelen zoals statistische gegevens, gecertificeerde of controleerbare historische gegevens van de Europese politieke partijen of hun gebruikelijke kostenberekeningsmethoden. Het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage omvat bepalingen op grond waarvan kan worden gecontroleerd of aan de voorwaarden voor vaste bedragen, forfaitaire financiering of eenheidskosten is voldaan.

Motivering

Met dit amendement wordt de formulering op één lijn gebracht met artikel 124, lid 2, onder c, van het Financieel Reglement (het toepassingsgebied en de vorm van subsidies – vaste bedragen, eenheidskosten en forfaitaire financiering) en wordt de vereiste toegevoegd om in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen de vaste bedragen, eenheidskosten of forfaitaire financiering in getallen uit te drukken.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 duodecies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Europese politieke partijen nemen het in Verordening xx/xxxx vastgestelde maximale medefinancieringspercentage in acht. De resterende bedragen van de bijdragen uit de twee voorgaande jaren worden niet gebruikt voor het gedeelte dat de Europese politieke partijen met hun eigen middelen moeten financieren.

3. Europese politieke partijen nemen het in artikel [12, lid 4,] van Verordening (EU) nr. […] betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen vastgestelde maximale medefinancieringspercentage in acht. De resterende bedragen van de bijdragen uit de twee voorgaande jaren worden niet gebruikt voor het gedeelte dat de Europese politieke partijen met hun eigen middelen moeten financieren. Bijdragen van derden aan gezamenlijke evenementen worden niet beschouwd als een deel van de eigen middelen van een Europese politieke partij.

Motivering

Verduidelijking van het Commissievoorstel.

In de amendementen 19 en 59 op het verslag-Giannakou (artikel 2, lid 7, en artikel 15, lid 5, letter (b), van het verordeningsvoorstel) is bepaald dat bijdragen van derden aan gezamenlijke evenementen niet mogen worden beschouwd als schenkingen. Derhalve kunnen deze bijdragen niet worden aangemerkt als eigen middelen van een Europese politieke partij.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 terdecies – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig de in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen vastgestelde voorwaarden en termijnen dient de Europese politieke partij zowel een eindverslag over het gebruik van de bijdrage als haar rekeningen ter goedkeuring in bij de ordonnateur.

Overeenkomstig de in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen vastgestelde voorwaarden en termijnen dient de Europese politieke partij jaarlijks zowel een eindverslag over het gebruik van de bijdrage als haar rekeningen ter goedkeuring in bij de ordonnateur.

Motivering

Verduidelijking van het Commissievoorstel.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 terdecies – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Europese politieke partijen publiceren, in elk geval op hun website, het eindverslag en de rekeningen als bedoeld in het eerste lid.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 quaterdecies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Indien de Europese politieke partij niet langer in het in artikel 6 van Verordening (EU) nr. […] bedoelde register is opgenomen of aan een in artikel 22 van deze verordening genoemde sanctie is onderworpen, kan de ordonnateur de bijdrage opschorten, verlagen of intrekken en het bedrag terugvorderen dat op grond van het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage ten onrechte was uitbetaald; dit beslist hij in verhouding tot de ernst van de fouten, onregelmatigheden, fraude of andere schendingen van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de bijdrage en nadat de Europese politieke partij in de gelegenheid is gesteld haar opmerkingen te formuleren.

5. Indien de Europese politieke partij niet langer in het in artikel 6 van Verordening (EU) nr. […] bedoelde register is opgenomen of aan een in artikel 22 van deze verordening genoemde sanctie is onderworpen, kan de ordonnateur de bijdrage volgens de in artikel 7 van deze verordening vastgelegde procedures opschorten, verlagen of intrekken en het bedrag terugvorderen dat op grond van het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage ten onrechte was uitbetaald; dit beslist hij in verhouding tot de ernst van de fouten, onregelmatigheden, fraude of andere schendingen van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de bijdrage en nadat de Europese politieke partij in de gelegenheid is gesteld haar opmerkingen te formuleren.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 quindecies – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De ordonnateur kan de aanvragers overeenkomstig artikel 109 van deze verordening doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties opleggen, onverminderd artikel 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. […].

2. De ordonnateur kan de aanvragers overeenkomstig artikel 109 van deze verordening en artikel 22 van Verordening (EU) nr. […] betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties opleggen.

Motivering

Ter verduidelijking van het Commissievoorstel en ter wille van de consistentie tussen het Financieel Reglement en de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen. Zie ook amendement 14 op het advies van de AFCO-commissie.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexdecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Europese politieke partijen bewaren stukken, bewijsmateriaal en andere gegevens met betrekking tot de bijdrage tot vijf jaar na het indienen van het eindverslag en de rekeningen zoals bedoeld in artikel 204 terdecies.

1. Europese politieke partijen bewaren alle stukken en al het bewijsmateriaal alsook andere gegevens met betrekking tot de bijdrage tot vijf jaar na het indienen van het jaarlijkse eindverslag en de jaarlijkse rekeningen zoals bedoeld in artikel 204 terdecies.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 125

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Artikel 125, lid 3, tweede streepje, en artikel 125, lid 6, worden geschrapt.

(3) Artikel 125 wordt als volgt gewijzigd:

 

(a) In lid 3 wordt de tweede alinea geschrapt.

 

(b) Lid 6 wordt vervangen door:

 

"6. Wanneer een politieke stichting in de zin van Verordening (EU) nr. […] betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen op het niveau van de Unie aan het eind van een begrotingsjaar waarvoor zij een exploitatiesubsidie heeft ontvangen meer inkomsten dan uitgaven telt, mag zij in afwijking van het in lid 4 vervatte winstverbod een gedeelte van het overschot dat overeenkomt met maximaal 25 % van de totale inkomsten voor dat jaar overdragen naar het volgende begrotingsjaar, op voorwaarde dat het overschot vóór het einde van het eerste kwartaal van dat volgende jaar wordt opgebruikt.

 

De in de jaarlijkse verrichtingen van een Europese politieke stichting op het niveau van de Unie samengevoegde eigen middelen, [...], die het percentage van de subsidiabele kosten ten laste van de Europese politieke stichting als bepaald in van Verordening (EU) nr. […] overschrijden, worden buiten beschouwing gelaten voor de toetsing van het winstverbod.

 

Het bepaalde in de tweede alinea geldt niet wanneer de financiële reserves van een Europese politieke stichting op Unieniveau meer bedragen dan 100 % van haar gemiddelde jaarlijkse inkomsten."

Motivering

In plaats van de speciale bepalingen over de overdracht van subsidies door politieke partijen op Unieniveau helemaal te verwijderen wordt artikel 125, lid 6, door dit amendement hernomen met verwijzing naar Europese politieke stichtingen.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Hoewel financiële steun zonder jaarlijks werkprogramma en geraamde operationele begroting wordt toegekend, moeten Europese politieke partijen achteraf aantonen dat de middelen van de Unie goed zijn gebruikt. De ordonnateur moet met name controleren of de middelen zijn gebruikt om binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen kosten te betalen waarvan in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen is vastgesteld dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. Bijdragen voor Europese politieke partijen moeten worden gebruikt binnen twee begrotingsjaren volgend op het begrotingsjaar waarvoor deze werden toegekend, waarna alle ongebruikte middelen door de ordonnateur moeten worden teruggevorderd.

(8) Hoewel financiële steun zonder jaarlijks werkprogramma en geraamde operationele begroting wordt toegekend, moeten Europese politieke partijen achteraf aantonen dat de middelen van de Unie goed zijn gebruikt. De ordonnateur moet met name controleren of de middelen zijn gebruikt om binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen kosten te betalen waarvan in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen is vastgesteld dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. Europese politieke partijen moeten hun gebruik van de Uniebijdragen op ondubbelzinnige wijze registreren in een publiek toegankelijk en door de burgers gemakkelijk te gebruiken en doorzoekbaar gegevensbestand. Bijdragen voor Europese politieke partijen moeten worden gebruikt binnen twee begrotingsjaren volgend op het begrotingsjaar waarvoor deze werden toegekend, waarna alle ongebruikte middelen door de ordonnateur moeten worden teruggevorderd.

  • [1]  PB C 67 van 7.3.2013, blz. 1.

TOELICHTING

De rapporteur verheugt zich over het voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van het Financieel Reglement wat de bijdragen voor Europese politieke partijen betreft, dat is gevoegd bij het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. In beide voorstellen worden vele van de in de resolutie van het Parlement van 6 april 2011 vermelde eisen overgenomen en worden daardoor de tekortkomingen van het huidige wettelijke kader en het financieringssysteem van politieke partijen en politieke stichtingen op EU-niveau aangepakt. Dankzij de nieuwe rechtsgrondslagen zullen de Europese politieke partijen hun in de Verdragen vastgelegde rol op efficiënte wijze kunnen vervullen: het Europese politieke bewustzijn vormen en uiting geven aan de wil van de EU-burgers.

De rapporteur steunt in het bijzonder de creatie van sui generis bijdragen als een nieuw type EU-financiering, die speciaal is toegesneden op Europese politieke partijen en hun specifieke behoeften en kenmerken. Het nieuwe bijdragesysteem bevat eveneens enkele belangrijke vereenvoudigingen voor de Europese politieke partijen, zoals de afschaffing van het jaarlijkse werkprogramma, meer flexibiliteit met betrekking tot de termijnen voor het gebruik van toegekende EU-middelen en een voorfinanciering van 100 %.

Een van de doelstellingen van de rapporteur was te zorgen voor zoveel mogelijk coherentie tussen de twee wetgevingsteksten door haar verslag aan te passen aan de wijzigingen aan de financiële regels in het Giannakou-verslag die waarschijnlijk door de Commissie constitutionele zaken zullen worden aangenomen. Het gaat in de eerste plaats om de mogelijke financiering van gemeenschappelijke evenementen met de EP-fracties en de mogelijke financiering van campagnes voor referenda op nationaal, regionaal of lokaal niveau over EU-wetgeving of -instellingen. Er moet echter worden opgemerkt dat verdere aanpassingen nodig kunnen zijn na de stemming over het Giannakou-verslag in de Commissie constitutionele zaken.

Bovendien heeft de rapporteur na analyse van Advies nr. 1/2013 van de Rekenkamer van 7 februari over beide voorstellen van de Commissie besloten enkele van de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen, omdat zij ervan overtuigd is dat hierdoor een grotere juridische zekerheid ontstaat en meer verantwoording van financiële actoren zal worden afgelegd.

Wat de regels over de overdracht van subsidies door Europese politieke stichtingen betreft, deelt de rapporteur de mening van de Commissie dat de mogelijkheid om uit de EU-begroting ontvangen bedragen te gebruiken tot het jaar n+2 moet worden beperkt tot Europese politieke partijen wegens hun specifieke behoeften in verband met de financiering van verkiezingscampagnes. Deze uitzondering uitbreiden naar politieke stichtingen is ongegrond, vooral ten aanzien van andere begunstigden van subsidies uit de EU-begroting, en evenmin noodzakelijk, omdat de moeilijkheden waar stichtingen bij het subsidiesysteem mee worden geconfronteerd, zullen verdwijnen door de toepassing van de vereenvoudigde bepalingen in het nieuwe Financieel Reglement. Het is bijvoorbeeld niet meer vereist een voorafgaande zekerheidsstelling te verschaffen voor voorfinanciering en de opbouw van reserves uit eigen middelen wordt nu actief aangemoedigd.

Omwille van de continuïteit en rekening houdend met de nauwe band tussen stichtingen en partijen en met het feit dat de EU-financiering voor partijen en stichtingen meestal met een langetermijnperspectief wordt verschaft, stelt de rapporteur niettemin voor aan Europese politieke stichtingen enige bijkomende flexibiliteit in hun financiële planning te verlenen door artikel 125, lid 6, van het Financieel Reglement, zoals gewijzigd, te behouden.

ADVIES van de Commissie constitutionele zaken (24.4.2013)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 betreffende de financiering van Europese politieke partijen
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Rapporteur voor advies: Enrique Guerrero Salom

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verheugt zich over het voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van het Financieel Reglement wat de bijdragen voor Europese politieke partijen betreft, dat is gevoegd bij het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. De hervorming van het Financieel Reglement vloeit voort uit de bij deze verordening ingevoerde wijzigingen.

Zoals vermeld in artikel 10 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: "De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie", en in artikel 12, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: "Politieke partijen op het niveau van de Unie dragen bij tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie", dragen de Europese politieke partijen bij tot het bepalen van de opinie en de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie.

Door deze bijdragen worden de Europese politieke partijen een drijvende kracht achter integratie op Europees niveau en kunnen zij een belangrijke rol vervullen bij het versterken van de Europese demos. Als instellingen die op particulier initiatief zijn opgericht maar belangrijke publieke functies vervullen, hebben Europese politieke partijen een diepgewortelde positie in de samenleving en een duidelijke institutionele doelstelling.

Er zijn tal van redenen die de overheidsfinanciering van politieke partijen rechtvaardigen, en waarvoor een andere specifieke wettelijke regeling is vereist dan die voor zuiver particuliere verenigingen. Met name draagt deze vorm van financiering bij tot de uitvoering van de activiteiten van politieke partijen en bevordert ze hun stabiliteit voor zover zij de steun van een aanzienlijk aantal Europese burgers behouden. Voorts wordt mogelijke discriminatie als gevolg van de andere aantrekkingskracht ten opzichte van particuliere donoren weggenomen, verminderd of gecompenseerd en vormt de overheidsfinanciering van politieke partijen een positieve stimulans ter bestrijding van onrechtmatige kredietverstrekkingen en corruptie.

De rapporteur verheugt zich over de nieuwe wijziging van het Financieel Reglement, waarin wordt gevraagd het systeem van subsidies af te schaffen en een nieuw financieringsinstrument te creëren dat speciaal is toegesneden op de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen. Zoals door de EC wordt voorgesteld, moeten de politieke partijen worden gefinancierd via een nieuw instrument, dat met de benaming "bijdragen" wordt aangeduid, in plaats van via een subsidie voor huishoudelijke uitgaven, zoals nu het geval is.

Bovendien verstrekt de afschaffing van het "jaarlijkse werkprogramma" de politieke partijen meer flexibiliteit bij het plannen van hun activiteiten. Deze afschaffing van het jaarlijkse werkprogramma, die niet in de wetgeving van de lidstaten was opgenomen, werd niet passend bevonden, omdat de uitgaven en niet de acties het voorwerp van de controle moeten vormen.

Ook de vermindering van de medefinanciering moet worden toegejuicht. Het voorstel van de Commissie draagt bij tot het verminderen van mogelijke discriminatie tussen partijen als gevolg van het inkomen van de particuliere sector. Voorts is de rapporteur voorstander van de invoering van een subsidiabiliteitscriterium om financiering te ontvangen en van de afschaffing van de selectiecriteria.

Daarnaast is de rapporteur verheugd over het initiatief van de Commissie om voor politieke partijen het opbouwen van financiële reserves en de overdracht van middelen mogelijk te maken ten aanzien van het compromis binnen n+2 jaren. De rapporteur is echter van mening, in tegenstelling tot het voorstel van de Begrotingscommissie, dat niet alleen politieke partijen maar ook stichtingen over dit recht moeten beschikken met het oog op de uitvoering van hun onderzoekstaken. De rapporteur is ook te vinden voor het idee dat de bijdragen in een voorfinancieringsbetaling ter waarde van 100% van de som worden betaald, in afwijking van artikel 5 van het Financieel Reglement. Op grond van het nieuwe voorstel moet elke rente op de door de Europese politieke partijen ontvangen voorfinancieringsbedragen binnen de twee volgende begrotingsjaren worden gebruikt voor het betalen van kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Wat hierbij van belang is, is dat de politieke partijen de niet gebruikte middelen kunnen houden en ze naar een ander begrotingsjaar kunnen overdragen.

Voorts heeft de rapporteur, na analyse van Advies nr. 1/2013 van de Rekenkamer van 7 februari over beide voorstellen van de Commissie en na het uitwisselen van standpunten met de rapporteur van de Begrotingscommissie, besloten om enkele aanbevelingen van de Rekenkamer en een aantal standpunten van de Begrotingscommissie over te nemen met het oog op een grotere mate van rechtszekerheid en financiële nauwgezetheid.

Tot slot is de rapporteur bijzonder verheugd over het voorstel voor de oprichting van een stelsel voor sancties en controle door de OLAF en de Rekenkamer en de wezenlijke rol van het Europees Parlement hierin. Dit systeem van sancties moet betrekking hebben op zowel administratieve als financiële sancties.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Hoewel financiële steun zonder jaarlijks werkprogramma en geraamde operationele begroting wordt toegekend, moeten Europese politieke partijen achteraf aantonen dat de middelen van de Unie goed zijn gebruikt. De ordonnateur moet met name controleren of de middelen zijn gebruikt om binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen kosten te betalen waarvan in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen is vastgesteld dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. Bijdragen voor Europese politieke partijen moeten worden gebruikt binnen twee begrotingsjaren volgend op het begrotingsjaar waarvoor deze werden toegekend, waarna alle ongebruikte middelen door de ordonnateur moeten worden teruggevorderd.

(8) Hoewel financiële steun zonder jaarlijks werkprogramma en geraamde operationele begroting wordt toegekend, moeten Europese politieke partijen achteraf aantonen dat de middelen van de Unie goed zijn gebruikt. De ordonnateur moet met name controleren of de middelen zijn gebruikt om binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen kosten te betalen waarvan in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen is vastgesteld dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. Europese politieke partijen moeten hun gebruik van de EU-bijdragen op ondubbelzinnige wijze registreren in een publiek toegankelijk en door de burgers gemakkelijk te gebruiken en doorzoekbaar gegevensbestand. Bijdragen voor Europese politieke partijen moeten worden gebruikt binnen twee begrotingsjaren volgend op het begrotingsjaar waarvoor deze werden toegekend, waarna alle ongebruikte middelen door de ordonnateur moeten worden teruggevorderd.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder Europese politieke partijen de entiteiten die als zodanig zijn gevormd en geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad.

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder Europese politieke partijen de entiteiten die als zodanig zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Hoewel de oprichting van politieke partijen op Europees niveau losstaat van hun officiële registratie, worden ze pas erkend als Europese politieke partij nadat ze officieel in het register zijn opgenomen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bijdragen worden enkel gebruikt voor het vergoeden van een percentage van de administratieve kosten van Europese politieke partijen die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van deze partijen. Bijdragen worden niet gebruikt om rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, toe te kennen aan een individueel lid of personeel van een Europese politieke partij.

1. Bijdragen mogen enkel worden gebruikt voor het vergoeden van een percentage van de administratieve kosten van Europese politieke partijen die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van deze partijen, die zich moeten beperken tot de in artikel 204, ter, lid 2, bedoelde rechtstreekse politieke doelstellingen. Bijdragen mogen niet worden gebruikt om rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, toe te kennen aan een individueel lid of personeel van een Europese politieke partij.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bijdragen worden niet gebruikt voor het financieren van activiteiten van derden, in het bijzonder nationale politieke partijen of politieke stichtingen op Europees of nationaal niveau, in de vorm van subsidies, donaties, leningen of andere soortgelijke regelingen.

2. Bijdragen worden niet gebruikt om rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, toe te kennen aan een lid of personeel van een Europese politieke partij. Bijdragen worden niet gebruikt voor het rechtstreeks of zijdelings financieren van activiteiten van derden, in het bijzonder nationale politieke partijen of politieke stichtingen op Europees of nationaal niveau, in de vorm van subsidies, donaties, leningen of andere soortgelijke regelingen. Bijdragen die gebruikt worden voor de organisatie van gemeenschappelijke evenementen, moeten openbaar gemaakt worden. Op dergelijke manier gebruikte bijdragen worden niet als donaties beschouwd.

 

Bijdragen worden niet gebruikt voor het rechtstreeks of zijdelings financieren van nationale, regionale of lokale verkiezingen, kandidaten of nationale, regionale of lokale campagnes voor referenda. Bijdragen mogen worden gebruikt voor het financieren van campagnes van de Europese politieke partijen in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bijdragen mogen ook worden gebruikt voor de financiering van campagnes van de Europese politieke partijen in het kader van referenda in één of meerdere lidstaten die rechtstreeks verband houden met Europese kwesties.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 ter – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Europese politieke partijen die een bijdrage ontvangen, ontvangen voor dezelfde doeleinden geen andere middelen uit de begroting. Dezelfde kosten worden in geen geval tweemaal uit de begroting gefinancierd.

5. Dezelfde kosten worden niet tweemaal uit de begroting gefinancierd.

Motivering

Zoals de Rekenkamer heeft opgemerkt, ontvangen de Europese politieke partijen die een bijdrage uit de algemene begroting ontvangen, geen andere middelen uit de begroting.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Verzoeken om bijdragen worden schriftelijk en eventueel in een beveiligd elektronisch formaat ingediend.

1. Verzoeken om bijdragen worden schriftelijk binnen de vereiste termijn en eventueel in een beveiligd elektronisch formaat ingediend.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De ordonnateur kan door een commissie worden bijgestaan bij de beoordeling en de vaststelling van het besluit tot toekenning van een bijdrage. De ordonnateur stelt de regels vast met betrekking tot de samenstelling, benoeming en werking van een dergelijke commissie, alsook de regels ter voorkoming van belangenconflicten.

5. De ordonnateur wordt alleen in de in artikel 204 sexies, leden 2 en 3, genoemde situaties bijgestaan door een commissie bij de beoordeling en de vaststelling van het besluit tot toekenning van een bijdrage. Die commissie volgt de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. [...] vastgestelde regels met betrekking tot de samenstelling. Zij handelt overeenkomstig een transparante procedure en objectieve criteria die in die verordening zijn vastgesteld. De ordonnateur stelt de regels vast met betrekking tot de samenstelling, benoeming en werking van een dergelijke commissie, alsook de regels ter voorkoming van belangenconflicten.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 septies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde ordonnateur brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan zijn aanvraag is gegeven. Indien het verzoek om een bijdrage wordt afgewezen, of de gevraagde bedragen niet deels of volledig worden toegekend, deelt de ordonnateur de redenen mee voor de afwijzing van het verzoek of het niet toekennen van de gevraagde bedragen, met name onder verwijzing naar de in de leden 1 en 2 genoemde toelatings- en toekenningscriteria.

4. De bevoegde ordonnateur brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan zijn aanvraag is gegeven. Indien het verzoek om een bijdrage wordt afgewezen, of de gevraagde bedragen niet deels of volledig worden toegekend, deelt de ordonnateur de redenen mee voor de afwijzing van het verzoek of het niet toekennen van de gevraagde bedragen, met name onder verwijzing naar de in de leden 1 en 2 genoemde toelatings- en toekenningscriteria. Indien het verzoek wordt afgewezen, stelt de ordonnateur de aanvrager in kennis van alle beschikbare gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hem open staan.

Motivering

Dezelfde verplichting om informatie over gerechtelijke beroepsmogelijkheden te verstrekken, geldt voor de Commissie in de verordening over het Europees burgerinitiatief.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 duodecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bijdragen worden gebruikt overeenkomstig artikel 204 ter.

1. Bijdragen worden gebruikt overeenkomstig artikel 204 ter en overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. […] vastgelegde beginselen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 duodecies– lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het gedeelte van de bijdrage dat niet is gebruikt binnen het begrotingsjaar waarop deze bijdrage betrekking heeft, wordt vóór 31 december van het jaar n+2 gebruikt voor uitgaven die voor vergoeding in aanmerking komen. Het resterende gedeelte van de bijdrage, dat niet binnen de termijn n+2 is gebruikt, wordt overeenkomstig deel I, hoofdstuk 5, teruggevorderd.

2. De Europese politieke partijen en de officieel met deze partijen verbonden Europese politieke stichtingen moeten het gedeelte van de bijdrage dat niet is gebruikt binnen het begrotingsjaar waarop deze bijdrage betrekking heeft, vóór 31 december van het jaar n+2 gebruiken, en wel uitsluitend voor uitgaven die voor vergoeding in aanmerking komen, conform de bepalingen van Verordening (EU) nr. […].

 

Het resterende gedeelte van de bijdrage, dat niet binnen de termijn n+2 is gebruikt, wordt overeenkomstig deel I, hoofdstuk 5, teruggevorderd.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 terdecies– lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig de in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen vastgestelde voorwaarden en termijnen dient de Europese politieke partij zowel een eindverslag over het gebruik van de bijdrage als haar rekeningen ter goedkeuring in bij de ordonnateur.

Overeenkomstig de in de oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen vastgestelde voorwaarden en termijnen dient de Europese politieke partij jaarlijks zowel een eindverslag over het gebruik van de bijdrage als haar rekeningen ter goedkeuring in bij de ordonnateur.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 terdecies – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Europese politieke partijen publiceren, in elk geval op hun website, het eindverslag en de rekeningen als bedoeld in het eerste lid.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 quaterdecies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Indien de Europese politieke partij niet langer in het in artikel 6 van Verordening (EU) nr. […] bedoelde register is opgenomen of aan een in artikel 22 van deze verordening genoemde sanctie is onderworpen, kan de ordonnateur de bijdrage opschorten, verlagen of intrekken en het bedrag terugvorderen dat op grond van het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage ten onrechte was uitbetaald; dit beslist hij in verhouding tot de ernst van de fouten, onregelmatigheden, fraude of andere schendingen van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de bijdrage en nadat de Europese politieke partij in de gelegenheid is gesteld haar opmerkingen te formuleren.

5. Indien de Europese politieke partij niet langer in het in artikel 6 van Verordening (EU) nr. […] bedoelde register is opgenomen of aan een in artikel 22 van deze verordening genoemde sanctie is onderworpen, kan de ordonnateur de bijdrage volgens de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] vastgelegde procedures opschorten, verlagen of intrekken en het bedrag terugvorderen dat op grond van het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage ten onrechte was uitbetaald; dit beslist hij in verhouding tot de ernst van de fouten, onregelmatigheden, fraude of andere schendingen van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de bijdrage en nadat de Europese politieke partij in de gelegenheid is gesteld haar opmerkingen te formuleren.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 quindecies – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De ordonnateur kan de aanvragers overeenkomstig artikel 109 van deze verordening doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties opleggen, onverminderd artikel 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. […].

2. De ordonnateur kan de aanvragers overeenkomstig artikel 109 van deze verordening doeltreffende, evenredige, gepaste en afschrikkende administratieve en financiële sancties opleggen, hierbij rekening houdend met de ernst, duur en de tijd die verstreken is en met de intentie of de mate van nalatigheid, onverminderd artikel 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. […]. Bij wijze van sanctie kan de ordonnateur ook de financiering deels of volledig intrekken.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 204 sexdecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Europese politieke partijen bewaren stukken, bewijsmateriaal en andere gegevens met betrekking tot de bijdrage tot vijf jaar na het indienen van het eindverslag en de rekeningen zoals bedoeld in artikel 204 terdecies.

1. Europese politieke partijen bewaren alle stukken en al het bewijsmateriaal alsook andere gegevens met betrekking tot de bijdrage tot vijf jaar na het indienen van het jaarlijkse eindverslag en de jaarlijkse rekeningen zoals bedoeld in artikel 204 terdecies.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen

Document- en procedurenummers

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFCO

10.12.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012

Behandeling in de commissie

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

18.3.2013

 

22.4.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

23.4.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Josef Weidenholzer

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen

Document- en procedurenummers

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Datum indiening bij EP

29.11.2012

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

30.5.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Datum indiening

5.6.2013