SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle


Postup : 2012/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0200/2013
Predkladané texty :
A7-0200/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0712),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0393/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 7. februára 2013[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A7-0200/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto nariadenia, „európske politické strany“ znamenajú subjekty založené a zaregistrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...](*).

1. Na účely tohto nariadenia, „európske politické strany“ znamenajú subjekty zaregistrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...].

Odôvodnenie

Zakladanie politických strán na európskej úrovni sa uskutočňuje nezávisle od ich formálnej registrácie, právny status európskej politickej strany však získajú iba formálnou registráciou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Priame finančné príspevky z rozpočtu sa môžu európskym politickým stranám udeľovať vzhľadom na skutočnosť, že prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

2. Priame finančné príspevky z rozpočtu sa môžu európskym politickým stranám udeľovať vzhľadom na skutočnosť, že prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií*.

 

____________

 

* Ú. v. EÚ L ...

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príspevky sa využívajú výlučne na úhradu určitého percenta prevádzkových nákladov európskych politických strán priamo súvisiacich s cieľmi týchto strán. Príspevky sa nesmú použiť na získanie osobných výhod pre žiadneho člena alebo zamestnanca európskej politickej strany, či už priamych alebo nepriamych, peňažných alebo vecných.

1. Príspevky sa využívajú výlučne na úhradu určitého percenta prevádzkových nákladov európskych politických strán priamo súvisiacich s cieľmi týchto strán. Medzi tieto refundovateľné náklady patria administratívne výdavky a výdavky spojené okrem iného s technickou pomocou, schôdzami, akciami vrátane cezhraničných a spoločných akcií s politickými skupinami v Európskom parlamente, informáciami, publikáciami, výskumom a štúdiami, kampaňami uskutočňovanými v rámci volieb do Európskeho parlamentu a kampaňami súvisiacimi s referendami na európskej úrovni. Výdavky spojené s kampaňami uskutočňovanými v rámci volieb do Európskeho parlamentu sa uhrádzajú v súlade s pravidlami stanovenými v článku [17] nariadenia (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií. Výnimočne sa príspevky môžu tiež použiť na financovanie celoštátnych, regionálnych alebo miestnych predreferendových kampaní za predpokladu, že predmetom referenda sú zákony Únie, fungovanie inštitúcií Únie alebo ratifikácia zmien zmlúv Únie.

 

 

 

 

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu 1 spravodajkyne v nadväznosti na hlasovanie o správe Giannakouovej (pozri PN 68 (článok 18 ods. 3 uvedenej správy).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Príspevky možno použiť na úhradu výdavkov súvisiacich so zákazkami, ktoré zadali európske politické strany, za predpokladu, že v čase zadania tam nebol žiadny konflikt záujmov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN) preberá ustanovenie Dvora audítorov zo stanoviska č. 1/2013 ods. 5 o možnosti darov európskym politickým stranám od fyzických alebo právnických osôb, ktoré poskytujú tovar a služby pre inštitúcie EÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príspevky sa nesmú použiť na financovanie činností tretích strán, predovšetkým vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky alebo akékoľvek iné podobné dojednanie.

2. Príspevky sa nesmú použiť na získanie osobných výhod pre žiadneho člena alebo zamestnanca európskej politickej strany, či už priamych alebo nepriamych, peňažných alebo vecných. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie činností tretích strán, predovšetkým vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky alebo akékoľvek iné podobné dojednanie. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie vnútroštátnych, regionálnych ani miestnych volieb, kandidátov ani kampaní súvisiacich s referendom, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú referend v súvislosti s právnymi predpismi Únie, inštitúciami Únie alebo zmenami zmlúv Únie.

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu 3 spravodajkyne v nadväznosti na hlasovanie o správe Giannakouovej (pozri PN 68 (článok 18 ods. 3 uvedenej správy).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Európske politické strany, ktoré získajú príspevok, nesmú získať ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu na ten istý účel. V žiadnom prípade sa tá istá nákladová položka nesmie financovať z rozpočtu dvakrát.

5. Európske politické strany, ktoré získajú príspevok, nesmú priamo ani nepriamo získať ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu. Zakázané sú predovšetkým dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente. V žiadnom prípade sa tá istá nákladová položka nesmie financovať z rozpočtu dvakrát.

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje názor stanoviska Dvora audítorov v ods. 16, kde sa odporúča jasnejšie uviesť, že európske politické strany, ktoré dostávajú príspevok z rozpočtu EÚ, nesmú dostať z rozpočtu iné finančné prostriedky. Okrem toho sa uvádza zákaz darov z rozpočtov politických skupín v EP, ako je stanovené v článku 15 ods. 5 písm. b) návrhu Komisie COM(2012)0499, s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi oboma právnymi textami.

Pozmeňujúci návrh                  7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príspevky sa vyplácajú z rozpočtového oddielu Európskeho parlamentu.

Príspevky sa vyplácajú z rozpočtového oddielu Európskeho parlamentu. Príspevky vyhradené pre nezávislé orgány vonkajšieho auditu alebo expertov podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií sa uhrádzajú priamo do rozpočtu Európskeho parlamentu.

 

Tieto orgány alebo týchto expertov predbežne vyberá, poveruje a platí Európsky parlament bez ohľadu na článok 19 uvedeného nariadenia.

 

Žiadny orgán alebo expert nebude zapojený na obdobie dlhšie ako päť za sebou nasledujúcich rokov.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadosti o príspevky treba predložiť písomne, v prípade potreby i v bezpečnom elektronickom formáte.

1. Žiadosti o príspevky treba riadne a včas predložiť písomne, v prípade potreby i v bezpečnom elektronickom formáte.

Pozmeňujúci návrh                  9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204e – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Povoľujúcemu úradníkovi môže pri vyhodnocovaní a zostavovaní rozhodnutia pomáhať výbor. Povoľujúci úradník určí pravidlá týkajúce sa zloženia, vymenovania a fungovania tohto výboru, ako aj pravidlá na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

5. Povoľujúcemu úradníkovi môže pri vyhodnocovaní a zostavovaní rozhodnutia pomáhať výbor. Povoľujúci úradník určí s ohľadom na zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pravidlá týkajúce sa zloženia, vymenovania a fungovania tohto výboru, ako aj pravidlá na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204f – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti. Ak je žiadosť o príspevok zamietnutá alebo ak požadované sumy neboli udelené, či už čiastočne alebo v plnom rozsahu, povoľujúci úradník uvedie dôvody zamietnutia žiadosti alebo neudelenia požadovaných súm s odkazom najmä na kritériá oprávnenosti alebo kritériá poskytovania príspevkov uvedené v odsekoch 1 a 2.

4. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti. Ak je žiadosť o príspevok zamietnutá alebo ak požadované sumy neboli udelené, či už čiastočne alebo v plnom rozsahu, povoľujúci úradník uvedie dôvody zamietnutia žiadosti alebo neudelenia požadovaných súm s odkazom najmä na kritériá oprávnenosti alebo kritériá poskytovania príspevkov uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak je žiadosť zamietnutá, povoľujúci úradník informuje žiadateľa o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy.

Odôvodnenie

The same obligation to inform on judicial remedies is given to the Commission in the Regulation on European Citizens' Initiative.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204g – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) úhrada istého percenta skutočne vynaložených výdavkov;

(a) úhrada istého percenta skutočne vynaložených refundovateľných výdavkov;

Odôvodnenie

Objasnenie návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204h – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pri použití financovania jednorazovými platbami, jednotkovými nákladmi alebo paušálnym financovaním sa tieto spôsoby vymedzia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky. Dohoda alebo rozhodnutie o príspevku obsahuje ustanovenia, na základe ktorých sa dá overiť, že podmienky na udelenie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania boli dodržané.

4. Pri použití financovania jednorazovými platbami, jednotkovými nákladmi alebo paušálnym financovaním sa tieto spôsoby vymedzia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky, prípadne s príslušnými sumami a sadzbami. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky obsahuje tiež opis metód na stanovenie jednorazových súm, jednotkových nákladov a paušálneho financovania, ktoré sa zakladajú na objektívnych ukazovateľoch, ako sú štatistické údaje, potvrdené alebo overiteľné údaje európskych politických strán z minulosti alebo ich obvyklé postupy pri účtovaní nákladov. Dohoda alebo rozhodnutie o príspevku obsahuje ustanovenia, na základe ktorých sa dá overiť, že podmienky na udelenie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania boli dodržané.

Odôvodnenie

PDN zosúlaďuje formuláciu tohto odseku s článkom 124 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách (rozsah a forma grantov – jednorazové sumy, jednotkové náklady a paušálne financovanie) a dopĺňa požiadavku na kvantifikáciu jednorazových súm, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky.

Pozmeňujúci návrh                  13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204k – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Európske politické strany dodržiavajú maximálnu mieru spolufinancovania stanovenú v nariadení xx/xxxx. Zvyšná časť príspevkov z predchádzajúcich dvoch rokov sa nesmie použiť na financovanie nákladov, ktoré si európske politické strany majú kryť z ich vlastných zdrojov.

3. Európske politické strany dodržiavajú maximálnu mieru spolufinancovania stanovenú v článku [12 ods. 4] nariadenia (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií. Zvyšná časť príspevkov z predchádzajúcich dvoch rokov sa nesmie použiť na financovanie nákladov, ktoré si európske politické strany majú kryť z ich vlastných zdrojov. Príspevky tretích strán na spoločné podujatia sa nepovažujú za súčasť vlastných zdrojov európskej politickej strany.

 

 

 

 

Odôvodnenie

Objasnenie návrhu Komisie.

Vo svojej správe Giannakouová uvádza (PN 19 a 59 (článok 2 ods. 7 a článok 15 ods. 5 písm. b) návrhu nariadenia), že príspevky tretích strán na spoločné podujatia sa nepovažujú za dary. Z toho vyplýva, že tieto príspevky sa nemôžu považovať za vlastné zdroje európskej politickej strany.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska politická strana v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky a v lehotách v nej stanovených predkladá povoľujúcemu úradníkovi záverečnú správu o využívaní príspevkov a svoje účtovné záznamy.

Európska politická strana v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky a v lehotách v nej stanovených predkladá povoľujúcemu úradníkovi výročnú záverečnú správu o využívaní príspevkov a svoje účtovné záznamy.

Odôvodnenie

Objasnenie návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh                  15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204l – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európske politické strany zverejňujú aspoň na svojich webových stránkach záverečnú správu a príslušné účtovné záznamy uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh                  16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204m – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak európska politická strana už nie je registrovaná v registri uvedenom v článku 6 nariadenia (EÚ) č. […] alebo ak jej boli uložené nejaké sankcie v zmysle článku 22 tohto nariadenia, zodpovedný povoľujúci úradník môže pozastaviť, znížiť alebo zrušiť príspevok a vymôcť sumy vyplatené v rámci dohody o príspevku alebo rozhodnutia, v závislosti od závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu či iného porušenia povinností súvisiacich s využívaním príspevku po tom, čo politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

5. Ak európska politická strana už nie je registrovaná v registri uvedenom v článku 6 nariadenia (EÚ) č. […] alebo ak jej boli uložené nejaké sankcie v zmysle článku 22 tohto nariadenia, zodpovedný povoľujúci úradník môže v súlade s postupmi stanovenými v článku 7 daného nariadenia pozastaviť, znížiť alebo zrušiť príspevok a vymôcť sumy vyplatené v rámci dohody o príspevku alebo rozhodnutia, v závislosti od závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu či iného porušenia povinností súvisiacich s využívaním príspevku po tom, čo politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204n – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. […], povoľujúci úradník môže žiadateľom ukladať účinné, primerané a odrádzajúce administratívne a finančné sankcie v súlade s článkom 109 tohto nariadenia.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. […], povoľujúci úradník môže žiadateľom ukladať účinné, primerané a odrádzajúce administratívne a finančné sankcie v súlade s článkom 109 tohto nariadenia a článkom 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Odôvodnenie

Objasnenie návrhu Komisie s cieľom zvýšiť súlad medzi nariadením o rozpočtových pravidlách a nariadením o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií. Pozri tiež pozmeňujúci návrh 14 stanoviska výboru AFCO.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204o – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európske politické strany uchovávajú záznamy, podkladové dokumenty a ďalšie relevantné záznamy počas obdobia piatich rokov od predloženia záverečnej správy a účtovných záznamov uvedených v článku 204l.

1. Európske politické strany uchovávajú všetky záznamy a podkladové dokumenty a ďalšie relevantné záznamy počas obdobia piatich rokov od každoročného predloženia záverečnej správy a účtovných záznamov uvedených v článku 204l.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 125

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Druhý pododsek odseku 3 článku 125 a odsek 6 článku 125 sa vypúšťajú.

(3) Článok 125 sa mení a dopĺňa takto:

 

(a) Druhý pododsek odseku 3 sa vypúšťa.

 

(b) Odsek 6 sa nahrádza takto:

 

“6. „Ak Európska politická nadácia v zmysle nariadenia (EÚ) č. [...] o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií dosiahne prebytok príjmov nad výdavkami na konci rozpočtového roka, v ktorom dostala grant na prevádzku, môže sa časť tohto prebytku až do výšky 25 % celkových príjmov za daný rok, odchylne od zásady neziskovosti stanovenej v odseku 4, previesť do nasledujúceho roka s podmienkou, že sa použije pred koncom prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roka.

 

Na účely overenia dodržiavania zásady neziskovosti sa nezapočítavajú vlastné zdroje [...] získané počas ročného pôsobenia európskej politickej nadácie, ktoré presahujú percentovú časť oprávnených nákladov, ktoré má znášať európska politická nadácia, ako je uvedené v článku [12 ods. 4] nariadenia (EÚ) č. [...].

 

Druhý pododsek sa neuplatňuje v prípade, že finančné rezervy európskej politickej nadácie prevyšujú 100 % jej priemerných ročných príjmov.

 

 

 

 

Odôvodnenie

Miesto úplného vypustenia osobitného ustanovenia o prevedení grantov, ktoré sa vzťahuje na politické strany na úrovni Únie, PDN obnovuje článok 125 ods. 6 s odkazom na európske politické nadácie.

Pozmeňujúci návrh                  20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Zatiaľ čo finančná podpora je udeľovaná bez predkladania ročných pracovných programov a odhadov prevádzkového rozpočtu, riadne využitie finančných prostriedkov Únie by politické strany mali odôvodňovať ex post. Predovšetkým by povoľujúci úradník mal overovať, či prostriedky boli použité na vyplatenie refundovateľných výdavkov (podľa vymedzenia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky) v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto nariadení. Príspevky európskym politickým stranám by sa mali použiť v priebehu dvoch rozpočtových rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, na ktorý boli pridelené. Po tejto lehote by povoľujúci úradník mal všetky nepoužité finančné prostriedky získať naspäť.

(8) Zatiaľ čo finančná podpora je udeľovaná bez predkladania ročných pracovných programov a odhadov prevádzkového rozpočtu, riadne využitie finančných prostriedkov Únie by politické strany mali odôvodňovať ex post. Predovšetkým by povoľujúci úradník mal overovať, či prostriedky boli použité na vyplatenie refundovateľných výdavkov (podľa vymedzenia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky) v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto nariadení. Európske politické strany by mali detailne a verejne informovať o využití príspevkov Únie v databáze s vyhľadávacou funkciou, ku ktorej majú prístup občania. Príspevky európskym politickým stranám by sa mali použiť v priebehu dvoch rozpočtových rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, na ktorý boli pridelené. Po tejto lehote by povoľujúci úradník mal všetky nepoužité finančné prostriedky získať naspäť.

  • [1]  Ú. v. ES C 67, 7.3.2013, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán, a ktoré sprevádza návrh Komisie na nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií. Začlenením mnohých požiadaviek z uznesenia Parlamentu zo 6. apríla 2011 oba návrhy účinne riešia nedostatky súčasného právneho rámca a systému financovania politických strán a politických nadácií na úrovni Únie. Nové právne základy umožnia európskym politickým stranám efektívne plniť svoju úlohu stanovenú v zmluvách: formovať európske politické povedomie a vyjadrovať vôľu občanov Únie.

Spravodajkyňa podporuje najmä vytvorenie príspevkov sui generis ako nový typ financovania EÚ prispôsobeného európskym politickým stranám, s prihliadnutím na ich špecifické potreby a vlastnosti. Nový systém príspevkov zahŕňa aj niektoré dôležité zjednodušenia pre európske politické strany, ako sú napríklad zrušenie ročného pracovného programu, väčšia flexibilita, pokiaľ ide o časové obmedzenia na použitie finančných prostriedkov EÚ, a predbežné financovanie vo výške 100%.

Jedným z cieľov spravodajkyne bolo zabezpečiť čo možno najvyšší stupeň súdržnosti medzi oboma legislatívnymi textami tým, že prispôsobila svoju správu úpravám finančných pravidiel v správe poslankyne Giannakouovej, ktoré výbor AFCO pravdepodobne prijme. Týka sa to predovšetkým možnosti financovať akcie spoločne s politickými skupinami v Európskom parlamente a možnosti financovať kampane súvisiace s referendami na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, keď sa týkajú právnych predpisov alebo inštitúcií EÚ. Treba však poznamenať, že v nadväznosti na hlasovanie o správe poslankyne Giannakouovej vo výbore AFCO možno budú potrebné ďalšie úpravy.

Navyše po preskúmaní stanoviska Dvora audítorov č. 1/2013 zo 7. februára, ktoré sa týkalo oboch návrhov Komisie, sa spravodajkyňa rozhodla prijať niektoré z odporúčaní Dvora audítorov, o ktorých je presvedčená, že zvýšia právnu istotu a zodpovednosť subjektov financovania.

Pokiaľ ide o pravidlá prevádzania prostriedkov pre európske politické nadácie, spravodajkyňa súhlasí s názorom Komisie, že možnosť používať sumy z rozpočtu EÚ do roku n +2 by sa mala obmedziť na európske politické strany vzhľadom na ich špecifické potreby v súvislosti s financovaním volebných kampaní. Rozšírenie tejto výnimky na politické nadácie je jednak neopodstatnené, najmä vzhľadom na ostatných príjemcov grantov z rozpočtu EÚ, a jednak nepotrebné, pretože väčšina problémov, s ktorými sa nadácie v systéme grantov stretali, sa odstráni po uplatnení zjednodušených ustanovení v novom nariadení o rozpočtových pravidlách. Napríklad už nie je nutné zložiť zábezpeku na predbežné financovanie a aktívne sa podporuje vytváranie rezerv z vlastných zdrojov.

V záujme kontinuity a s prihliadnutím na úzke prepojenie medzi nadáciami a stranami, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky EÚ pre strany a nadácie sa zvyčajne poskytujú v dlhodobom horizonte, spravodajkyňa navrhuje umožniť európskym politickým nadáciám vo finančnom plánovaní ďalšiu flexibilitu, pričom sa dodržia ustanovenia článku 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnení.

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (24.4.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Enrique Guerrero Salom

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie na nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán, a ktoré sprevádza návrh Komisie na nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií. Reforma nariadenia o rozpočtových pravidlách vyplynula zo zmien, ktoré zaviedlo toto nariadenie.

V súlade so znením článku 10 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“, a článku 12 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie stanovujúceho, že „politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie“, európske politické strany prispievajú k utváraniu mienky a vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

Prostredníctvom tohto prínosu sa európske politické strany stávajú hnacou silou integrácie na európskej úrovni a môžu zohrávať významnú úlohu pri posilňovaní európskeho déma. Európske strany ako inštitúcie, ktoré sú založené na iniciatíve jednotlivcov, pritom však plnia významné verejné funkcie, majú hlboké základy v spoločnosti a jednoznačný inštitucionálny cieľ.

Existuje mnoho dôvodov na verejné financovanie politických strán, čo si vyžaduje osobitnú právnu úpravu, líšiacu sa od právnej úpravy čisto súkromných združení. Toto financovanie predovšetkým prispieva k zabezpečeniu vykonávania aktivít politických strán, posilňuje ich stabilitu, pokiaľ si dokážu udržať podporu významnej časti európskych občanov, odstraňuje, obmedzuje alebo vyvažuje možnú diskrimináciu, ktorá je dôsledkom rôznej inklinácie k súkromným darcom, a predstavuje pozitívny podnet proti nezákonnému financovaniu a korupcii.

Spravodajca víta novú zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorou sa žiada, aby sa odstránil systém udeľovania dotácií a aby sa vytvoril nový finančný nástroj určený osobitne na financovanie európskych politických strán a nadácií. Ako navrhuje Európska komisia, politické strany by mali byť financované prostredníctvom nového nástroja nazvaného „príspevky“, a nie prostredníctvom grantu na prevádzku, ako to je v súčasnosti.

Zrušením takzvaného ročného pracovného programu politických strán navyše politické strany získajú väčšiu flexibilitu pri plánovaní svojich činností. Tento nástroj, ktorý neexistuje v právnych predpisoch členských štátov, sa považuje za nevhodný, pretože predmetom kontroly mali byť výdavky, ale nie činnosti.

Potešiteľné je aj zníženie podielu na spolufinancovaní. Návrh Komisie prispeje k obmedzeniu možnej diskriminácie strán na základe príjmov zo súkromného sektora. Spravodajca ďalej podporuje zavedenie kritérií oprávnenosti na získanie financovania a zrušenie kritérií výberu.

Spravodajca okrem toho víta návrh Komisie, aby sa politickým stranám umožnilo budovať finančné rezervy a prenášať finančné prostriedky až do nasledujúcich dvoch rokov (n+2). Spravodajca sa však na rozdiel od výboru BUDG domnieva, že nielen politické strany, ale aj nadácie by mali mať toto právo, aby mohli plniť svoje úlohy v oblasti výskumu. Spravodajca taktiež oceňuje myšlienku, aby sa príspevky vyplácali odchylne od článku 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách formou jednej platby predbežného financovania predstavujúcej 100 % celej sumy. Podľa tohto nového návrhu by sa všetky úroky získané na sumách predbežného financovania v prospech európskych politických strán mali použiť na zaplatenie refundovateľných výdavkov v priebehu nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov. Dôležité je, aby si politické strany mohli ponechať prostriedky, ktoré neboli použité, a preniesť ich do ďalšieho rozpočtového roka.

Navyše po preskúmaní stanoviska Dvora audítorov č. 1/2013 zo 7. februára, ktoré sa týkalo oboch návrhov Komisie, a po niekoľkých výmenách názorov so spravodajkyňou výboru BUDG sa spravodajkyňa rozhodla prijať niektoré odporúčania Dvora audítorov a názory výboru BUDG, ktoré zvýšia právnu istotu a finančnú dôslednosť.

A nakoniec, spravodajca veľmi oceňuje myšlienku zaviesť systém kontroly a sankcií zo strany Európskeho úradu pre boj proti podvodom, Dvora audítorov a ustanoviť dôležitú funkciu Európskeho parlamentu. Systém sankcií by mal zahŕňať tak administratívne, ako aj finančné sankcie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Zatiaľ čo finančná podpora je udeľovaná bez predkladania ročných pracovných programov a odhadov prevádzkového rozpočtu, riadne využitie finančných prostriedkov Únie by politické strany mali odôvodňovať ex post. Predovšetkým by povoľujúci úradník mal overovať, či prostriedky boli použité na vyplatenie refundovateľných výdavkov (podľa vymedzenia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky) v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto nariadení. Príspevky európskym politickým stranám by sa mali použiť v priebehu dvoch rozpočtových rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, na ktorý boli pridelené. Po tejto lehote by povoľujúci úradník mal všetky nepoužité finančné prostriedky získať naspäť.

(8) Zatiaľ čo finančná podpora je udeľovaná bez predkladania ročných pracovných programov a odhadov prevádzkového rozpočtu, riadne využitie finančných prostriedkov Únie by politické strany mali odôvodňovať ex post. Predovšetkým by povoľujúci úradník mal overovať, či prostriedky boli použité na vyplatenie refundovateľných výdavkov (podľa vymedzenia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky) v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto nariadení. Európske politické strany by mali detailne a verejne informovať o využití príspevkov EÚ v databáze s vyhľadávacou funkciou, ku ktorej majú prístup občania. Príspevky európskym politickým stranám by sa mali použiť v priebehu dvoch rozpočtových rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, na ktorý boli pridelené. Po tejto lehote by povoľujúci úradník mal všetky nepoužité finančné prostriedky získať naspäť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto nariadenia, „európske politické strany“ znamenajú subjekty založené a zaregistrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...].

1. Na účely tohto nariadenia, „európske politické strany“ znamenajú subjekty zaregistrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...].

Odôvodnenie

Zakladanie politických strán na európskej úrovni sa uskutočňuje nezávisle od ich formálnej registrácie, právny status európskej politickej strany však získajú iba formálnou registráciou.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príspevky sa využívajú výlučne na úhradu určitého percenta prevádzkových nákladov európskych politických strán priamo súvisiacich s cieľmi týchto strán. Príspevky sa nesmú použiť na získanie osobných výhod pre žiadneho člena alebo zamestnanca európskej politickej strany, či už priamych alebo nepriamych, peňažných alebo vecných.

1. Príspevky sa môžu využívať výlučne na úhradu určitého percenta prevádzkových nákladov európskych politických strán priamo súvisiacich s cieľmi týchto strán a nemôžu prekračovať rámec priamych politických cieľov stanovených v čl. 204b ods. 2. Príspevky sa nemôžu použiť na získanie osobných výhod pre žiadneho člena alebo zamestnanca európskej politickej strany, či už priamych alebo nepriamych, peňažných alebo vecných.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príspevky sa nesmú použiť na financovanie činností tretích strán, predovšetkým vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky alebo akékoľvek iné podobné dojednanie.

2. Príspevky sa nesmú použiť na to, aby akémukoľvek členovi alebo zamestnancovi európskej politickej strany poskytovali akékoľvek priame alebo nepriame, peňažné alebo vecné výhody. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie činností tretích strán, predovšetkým vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky alebo akékoľvek iné podobné dojednanie. Príspevky na organizáciu spoločných podujatí musia byť zverejnené. Príspevky sa nepovažujú za dary.

 

Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie národných, regionálnych ani miestnych volieb, kandidátov ani kampaní súvisiacich s referendom. Príspevky sa môžu použiť na financovanie kampaní, ktoré európske politické strany uskutočňujú v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Príspevky sa môžu použiť tiež na financovanie kampaní uskutočňovaných európskymi politickými stranami v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch v rámci referend, ktoré sa priamo týkajú záležitostí Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Európske politické strany, ktoré získajú príspevok, nesmú získať ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu na ten istý účel. V žiadnom prípade sa tá istá nákladová položka nesmie financovať z rozpočtu dvakrát.

5. Žiadna nákladová položka sa nesmie financovať z rozpočtu dvakrát.

Odôvodnenie

Ako poznamenal Dvor audítorov, európske politické strany, ktoré dostávajú príspevok zo všeobecného rozpočtu, nesmú získať ďalšie prostriedky z rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadosti o príspevky treba predložiť písomne, v prípade potreby i v bezpečnom elektronickom formáte.

1. Žiadosti o príspevky treba včas predložiť písomne, v prípade potreby i v bezpečnom elektronickom formáte.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204e – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Povoľujúcemu úradníkovi môže pri vyhodnocovaní a zostavovaní rozhodnutia pomáhať výbor. Povoľujúci úradník určí pravidlá týkajúce sa zloženia, vymenovania a fungovania tohto výboru, ako aj pravidlá na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

5. Len v prípadoch uvedených v článku 204e ods. 2 a 3 pomáha povoľujúcemu úradníkovi pri vyhodnocovaní a zostavovaní rozhodnutia výbor. Tento výbor sa riadi pravidlami týkajúcimi sa zloženia, ktoré sú stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. [...]. Koná transparentným spôsobom a v súlade s objektívnymi kritériami stanovenými v uvedenom nariadení. Povoľujúci úradník určí pravidlá týkajúce sa zloženia, vymenovania a fungovania tohto výboru, ako aj pravidlá na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204f – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti. Ak je žiadosť o príspevok zamietnutá alebo ak požadované sumy neboli udelené, či už čiastočne alebo v plnom rozsahu, povoľujúci úradník uvedie dôvody zamietnutia žiadosti alebo neudelenia požadovaných súm s odkazom najmä na kritériá oprávnenosti alebo kritériá poskytovania príspevkov uvedené v odsekoch 1 a 2.

4. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti. Ak je žiadosť o príspevok zamietnutá alebo ak požadované sumy neboli udelené, či už čiastočne alebo v plnom rozsahu, povoľujúci úradník uvedie dôvody zamietnutia žiadosti alebo neudelenia požadovaných súm s odkazom najmä na kritériá oprávnenosti alebo kritériá poskytovania príspevkov uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak je žiadosť zamietnutá, povoľujúci úradník informuje žiadateľa o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy.

Odôvodnenie

Tá istá povinnosť informovať o prostriedkoch súdnej nápravy je uložená Komisii v nariadení o európskej občianskej iniciatíve.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204k – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príspevky sa využívajú v súlade s článkom 204b.

1. Príspevky sa využívajú v súlade s článkom 204b a so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) č. [...].

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204k – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Všetky prostriedky, ktoré sa nepoužili v danom rozpočtovom roku, na ktorý sa príspevok vzťahuje (n), sa použijú na akékoľvek refundovateľné výdavky vzniknuté do 31. decembra roka n+2. Zvyšná časť príspevku, ktorá sa nevyužije v priebehu lehoty n+2, sa vráti v súlade s kapitolou 5 prvej časti.

2. Všetky prostriedky, ktoré sa nepoužili v danom rozpočtovom roku, na ktorý sa príspevok vzťahuje (n), sa použijú na akékoľvek refundovateľné výdavky vzniknuté do 31. decembra roka n+2 európskym stranám a politickým nadáciám, ktoré sú s nimi oficiálne prepojené, ako sa stanovuje v nariadení EÚ č. [...]

 

Zvyšná časť príspevku, ktorá sa nevyužije v priebehu lehoty n+2, sa vráti v súlade s kapitolou 5 prvej časti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204l – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska politická strana v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky a v lehotách v nej stanovených predkladá povoľujúcemu úradníkovi záverečnú správu o využívaní príspevkov a svoje účtovné záznamy.

Európska politická strana v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky a v lehotách v nej stanovených každoročne predkladá povoľujúcemu úradníkovi záverečnú správu o využívaní príspevkov a svoje účtovné záznamy.

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204l – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európske politické strany zverejňujú aspoň na svojich webových stránkach záverečnú správu a príslušné účty uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204m – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak európska politická strana už nie je registrovaná v registri uvedenom v článku 6 nariadenia (EÚ) č. […] alebo ak jej boli uložené nejaké sankcie v zmysle článku 22 tohto nariadenia, zodpovedný povoľujúci úradník môže pozastaviť, znížiť alebo zrušiť príspevok a vymôcť sumy vyplatené v rámci dohody o príspevku alebo rozhodnutia, v závislosti od závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu či iného porušenia povinností súvisiacich s využívaním príspevku po tom, čo politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

5. Ak európska politická strana už nie je registrovaná v registri uvedenom v článku 6 nariadenia (EÚ) č. […] alebo ak jej boli uložené nejaké sankcie v zmysle článku 22 tohto nariadenia, zodpovedný povoľujúci úradník môže v súlade s postupmi stanovenými v článku 7 nariadenia (EÚ) č. [...] pozastaviť, znížiť alebo zrušiť príspevok a vymôcť sumy vyplatené v rámci dohody o príspevku alebo rozhodnutia, v závislosti od závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu či iného porušenia povinností súvisiacich s využívaním príspevku po tom, čo politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204n – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. […], povoľujúci úradník môže žiadateľom ukladať účinné, primerané a odrádzajúce administratívne a finančné sankcie v súlade s článkom 109 tohto nariadenia.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. […], môže povoľujúci úradník v súlade s článkom 109 tohto nariadenia uložiť žiadateľom administratívne a finančné sankcie, ktoré sú účinné, primerané, vhodné a odrádzajúce a odrážajú závažnosť, trvanie porušenia a čas, ktorý od neho uplynul, ako aj zámer alebo mieru nedbanlivosti. Povoľujúci úradník môže ako formu sankcie taktiež čiastočne alebo úplne zrušiť financovanie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 204o – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európske politické strany uchovávajú záznamy, podkladové dokumenty a ďalšie relevantné záznamy počas obdobia piatich rokov od predloženia záverečnej správy a účtovných záznamov uvedených v článku 204l.

1. Európske politické strany uchovávajú všetky záznamy a podkladové dokumenty a ďalšie relevantné záznamy počas obdobia piatich rokov od každoročného predloženia záverečnej správy a účtovných záznamov uvedených v článku 204l.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

Referenčné čísla

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

10.12.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012

Prerokovanie vo výbore

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

18.3.2013

 

22.4.2013

 

 

 

Dátum prijatia

23.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Josef Weidenholzer

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

Referenčné čísla

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Dátum predloženia v EP

29.11.2012

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Dátum prijatia

30.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Dátum predloženia

5.6.2013