ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

17.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012– 2012/0186(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Олга Сехналова


Процедура : 2012/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0207/2013
Внесени текстове :
A7-0207/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012– 2012/0186(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0382),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0188/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Първата камара на Кралство Нидерландия, Втората камара на Кралство Нидерландия и Камарата на представителите на Република Кипър в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от

12 декември 2012 г.[1],

–   като взеха предвид становището на Комитета на регионите[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0207/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Проверките на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и приемливо спрямо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични проверки на техническата изправност за всички превозни средства и крайпътни технически проверки за превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, както и разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства, за да се гарантира, че превозни средства, представляващи непосредствен риск за пътната безопасност, няма да се използват по пътищата.

(3) Проверките на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и приемливо спрямо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични проверки на техническата изправност за всички превозни средства и крайпътни технически проверки за превозни средства, използвани за търговска пътнотранспортна дейност, както и разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства. Периодичните проверки следва да бъдат основният инструмент за гарантиране на техническата изправност. Крайпътните технически проверки на търговските превозни средства следва да бъдат само допълнение към периодичните проверки и следва да са насочени към превозни средства на пътя, представляващи непосредствен риск за пътната безопасност.

Обосновка

Крайпътните проверки на търговските превозни средства следва да бъдат само допълнение към периодичните проверки на техническата изправност и да са насочени към превозни средства, които представляват непосредствена заплаха за пътната безопасност.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на внезапни крайпътни проверки да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да отговарят на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл.

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти, изисквания за безопасност и екологични стандарти за превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на внезапни крайпътни технически проверки да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да бъдат технически изправни през целия си жизнен цикъл.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Тъй като, както е показано в доклада на Комисията за прилагането на Директива 2000/30/ЕО, за крайпътни проверки се спират голям брой превозни средства, при които не се установяват дефекти, подборът на превозните средства следва да се основава на рисковия профил на операторите и да бъде насочен към високорискови предприятия, за да се намали товарът за онези оператори, които поддържат по подходящ начин своите превозни средства.

 

 

 

 

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Крайпътните проверки следва да се прилагат посредством система за оценка на риска. Държавите членки могат да използват системата за оценка на риска, установена съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

(6) Поради това крайпътните технически проверки следва да се прилагат посредством система за оценка на риска, която се основава на броя и сериозността на установените неизправности в превозните средства, експлоатирани от отделни предприятия, посочени в стандартизираните удостоверения за техническа изправност и докладите от крайпътни проверки.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Като се има предвид обемът на трафика на търговски превозни средства между държавите членки и за да се избегне всякаква дискриминация на основата на държавата на регистрация на превозното средство, системата за оценка на риска следва да се въведе в целия Съюз и да се основава на адекватно равнище на хармонизация на периодичните проверки на техническата изправност и крайпътните проверки във всички държави членки.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, създаде Европейския регистър на предприятията за автомобилен транспорт (ЕРПА). ЕРПА позволява взаимовръзка между националните електронни регистри на предприятията за транспорт в целия Съюз при спазване на правилата на Съюза за защита на личните данни. Използването на тази система, експлоатирана от компетентния орган на всяка държава членка, улеснява сътрудничеството между държавите членки и намалява разходите от проверките както за предприятията, така и за административните органи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Земеделски превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, в определени случаи се използват за заместване на камиони в търговската транспортна дейност. Важно е да се гарантира, че когато земеделски превозни средства се използват за такива цели, те се третират по същия начин, както камионите по отношение на крайпътните технически проверки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С оглед избягването на излишни административни тежести и разходи, както и подобряването на ефективността на проверките, превозните средства, експлоатирани от предприятия, които не спазват стандартите за пътна безопасност и опазване на околната среда, следва да се избират за проверка приоритетно, докато превозни средства, експлоатирани и добре поддържани от загрижени за безопасността оператори, следва да се поощряват с по-редки проверки.

(10) С оглед избягването на излишни административни тежести и разходи, както и подобряването на ефективността на проверките, следва да е възможно компетентните национални органи да решат, че превозните средства, експлоатирани от предприятия, които не спазват стандартите за пътна безопасност и опазване на околната среда, ще се избират за проверка приоритетно, докато превозни средства, експлоатирани и добре поддържани от загрижени за безопасността оператори, ще се поощряват с по-редки проверки.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Крайпътните технически проверки на изправността следва да се състоят от първоначални и, когато е необходимо, подробни проверки. И в двата случая те следва да обхващат всички съществени части и системи на превозните средства. С цел постигане на по-хармонизирано проверяване на всички възможни подлежащи на проверка елементи, следва да се въведат методи за проверка и примери за неизправности и тяхната оценка според сериозността.

(11) Крайпътните технически проверки на изправността следва да се състоят от първоначални и, когато е необходимо, подробни проверки. И в двата случая те следва да обхващат всички съществени части и системи на превозните средства, включително обезопасяването на товарите. С цел постигане на по-хармонизирано проверяване на всички възможни подлежащи на проверка елементи, следва да се въведат методи за проверка и примери за неизправности и тяхната оценка според сериозността. Следва да се насърчи използването на стандарти за обезопасяване на товари и за неговото оценяване.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Тъй като правилното функциониране на гумите е тясно свързано с тяхното вътрешно налягане, следва да бъде обмислено разширяването на задължителното монтиране на системи за контрол на налягането на гумите в търговските превозни средства съгласно определението в правило 64.02 на ИКЕ на ООН (Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации), и ако това се сметне за уместно, при крайпътните технически проверки следва да се проверява функционирането на тези системи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Държавите членки могат да проверяват обезопасяването на товари по време на крайпътни технически проверки съгласно съществуващите стандарти. Резултатът от такива проверки не следва да се въвежда в системата за оценка на риска, докато правилата относно обезопасяването на товара не бъдат хармонизирани на равнището на Съюза. До подобна хармонизация следва да се насърчава използването на европейските стандарти и на Европейските насоки за най-добри практики относно обезопасяването на товари за автомобилния транспорт.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В няколко държави членки докладите за крайпътни технически проверки се изготвят в електронен вид. В такива случаи на шофьора следва да се връчва разпечатка на доклада за проверката. Всички данни и информация, събрани при крайпътни проверки, следва да се предават в общо хранилище на държавата членка, за да може данните да се обработват по-лесно и прехвърлянето на информацията да може да се осъществява без допълнителна административна тежест.

(12) В няколко държави членки докладите за крайпътни технически проверки се изготвят в електронен вид. В такива случаи е важно да се използват в максимална степен предимствата на електронната комуникация и използването на разпечатки на доклада за проверката следва да бъде сведено до минимум. Всички данни и информация, събрани при крайпътни проверки, следва да се предават в общо хранилище на държавата членка, за да може данните да се обработват по-лесно и прехвърлянето на информацията да може да се осъществява без никаква допълнителна административна тежест.

Обосновка

Периодичните проверки на техническата изправност следва да бъдат основното средство за гарантиране на техническата изправност на всички превозни средства, а крайпътните проверки на търговските превозни средства следва да бъдат само допълващи и да са насочени към превозни средства, които представляват непосредствена заплаха за пътната безопасност. Успоредно изменение следва да бъде въведено и в предложението за периодични проверки на техническата изправност.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Използването на подвижни станции за проверка намалява забавянето и разходите за операторите, тъй като на място могат да се провеждат подробни проверки. При определени обстоятелства може да се използват и центрове за прегледи, за да се извършат подробни проверки.

(13) Използването на подвижни станции за проверка намалява забавянето и разходите за операторите, тъй като на място могат да се провеждат подробни проверки. Може да се използват и центрове за прегледи, за да се извършат подробни проверки, когато тези центрове са разположени наблизо.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Служителите, извършващи първоначалните крайпътни проверки, следва да имат подходящи умения за извършване на визуални проверки по ефективен начин.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Не следва да се начисляват такси на предприятия или водачи за извършване на първоначална крайпътна техническа проверка. Въпреки това, за да се намалят разходите от използването на техническо оборудване за подробна крайпътна проверка от подвижна станция за проверки или в разположен наблизо център за прегледи, държавите членки следва да могат да налагат такса, ако са открити значителни или опасни неизправности, които показват, че предприятието, експлоатиращо превозното средство, не е спазило отговорността си да поддържа превозното средство в изправно техническо състояние. За да се ограничи финансовата тежест за подобни предприятия, размерът на таксата не следва да превишава размера на таксата, платима за периодична проверка на техническата изправност за превозно средство от същата категория превозни средства. Всички приходи или постъпления от налагане на подобни такси следва да се използват в подкрепа на безопасността по пътищата.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се гарантира ефективният обмен на информация между държавите членки, във всяка от тях следва да има един орган, служещ като звено за контакт при връзката с други съответни компетентни органи. Този орган също така събира подходящите статистически данни. Освен това, държавите членки следва да прилагат съгласувана национална стратегия за изпълнение на тяхна територия и могат да определят един орган, който да координира прилагането ѝ. Компетентните органи на всяка държава членка следва да въведат процедури, поставящи срокове и определящи съдържанието на препращаната информация.

(16) За да се гарантира ефективният обмен на информация между държавите членки, във всяка от тях следва да има един орган, служещ като звено за контакт при връзката с други съответни компетентни органи. Този орган също така събира подходящите статистически данни, по-конкретно по отношение на категориите търговски превозни средства, проверени при технически крайпътни проверки, броя и вида на установените неизправности и тяхната сериозност. Освен това, държавите членки следва да прилагат съгласувана национална стратегия за изпълнение на тяхна територия и могат да определят един орган, който да координира прилагането ѝ. Компетентните органи на всяка държава членка следва да въведат процедури, поставящи срокове и определящи съдържанието на препращаната информация.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За да стане възможен мониторингът на режима за крайпътни проверки, прилаган в ЕС, държавите членки следва да съобщават на Комисията резултатите от крайпътните проверки на всеки две години. Комисията следа да докладва събраните данни на Европейския парламент.

(17) За да стане възможен мониторингът на режима за крайпътни проверки, прилаган в ЕС, държавите членки следва да съобщават на Комисията преди 31 март на всяка втора година резултатите от крайпътните проверки. Комисията следа да докладва събраните данни на Европейския парламент.

Обосновка

По отношение на член 20 не е ясно колко често държавите членки следва да съобщават резултатите на Комисията. Ето защо съображение 17 от преамбюла и член 20 трябва да бъдат приведени в съответствие.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) За да се сведе до минимум загубата на време за предприятията и водачите и да се увеличи цялостната ефективност, следва да се насърчи извършването на крайпътни технически проверки заедно с проверки на спазването на социалното законодателство в сферата на автомобилния транспорт, и по-конкретно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт1, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт2.

 

_____________

 

1 ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

 

2 ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява режим на крайпътни проверки на търговските превозни средства, движещи се на територията на държавите членки.

1. Настоящият регламент установява режим на крайпътни технически проверки на изправността на търговските превозни средства, движещи се на територията на държавите членки.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Крайпътните технически проверки се извършват без дискриминация на основата на националността на водача или страната на регистрация или пускане в движение на съответното търговско превозно средство.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага спрямо търговски превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории, както са определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета:

1. Настоящият регламент се прилага спрямо търговски превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории, както са определени в Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, както и в Директива 2007/46/ЕО:

Обосновка

Някои модели трактори също трябва да се включат в обхвата на настоящия регламент, тъй като се използват често по обществени пътища за търговски цели.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници и съдържащи повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

– моторни превозни средства и всяко прикачено ремарке, използвани за превоз на пътници и съдържащи повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

Обосновка

Уместно е да се проверяват всички ремаркета, независимо от размера и вида им, щом се използват с превозни средства от категория М2 и М3. Така прилагането е по-ясно и по-просто.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства с най-малко четири колела, обикновено използвани за превоз на товари с максимална допустима маса, която не надвишава 3 500 kg — категория N1,

заличава се

Обосновка

Трябва да се зададе въпросът дали износването на компонентите на превозните средства от категория N1 води до повишаване на процента на произшествията и следователно засяга пътната безопасност. Освен това разширяването на обхвата на подлежащите на проверка търговски превозни средства представлява значителна допълнителна финансова и административна тежест за органите, отговорни за проверките на превозните средства.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства, използвани за превоз на товари с максимална допустима маса, която надвишава 3 500 — категории N2 и N3,

– моторни превозни средства и всяко прикачено ремарке, използвани за превоз на товари с максимална допустима маса, която надвишава 3 500 kg — категории N2 и N3,

Обосновка

Уместно е да се проверяват всички ремаркета, независимо от размера и вида им, щом се използват с превозни средства от категория N2 и N3. Така прилагането е по-ясно и по-просто.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ремаркета и полуремаркета с максимална допустима маса, която не надвишава 3 500 kg — категории О1 и О2,

заличава се

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ремаркета и полуремаркета с максимална допустима маса, която надвишава 3 500 kg — категории О3 и О4.

заличава се

Обосновка

Ако се използват с търговски превозни средства, те ще бъдат проверявани, така че не е необходима отделна идентификация.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– колесни трактори от категория T5, използвани главно по обществени пътища за целите на търговски автомобилен превоз на товари и чиято максимална конструктивна скорост надвишава 40 km/h.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „търговско превозно средство“ означава моторно превозно средство и ремаркето към него, предназначени за превоз на товари или пътници с търговска цел;

(6) „търговско превозно средство“ означава моторно превозно средство и ремаркето към него, предназначени за транспорт на товари или пътници за автомобилен превоз на стоки в превозни средства срещу възнаграждение;

Обосновка

Докладчикът счита за необходимо да се замени изразът „с търговска цел“ с формулировката от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „крайпътна проверка“ означава неочаквана проверка на техническата изправност на търговско превозно средство, движещо се по отворени за публично движение пътища на територията на държава членка, която проверка се извършва от органи на тази държава членка или под техен пряк надзор;

(9) техническа крайпътна проверка“ означава неочаквана проверка на техническата изправност на търговско превозно средство, както и на обезопасяването на неговия товар, извършена докато превозното средство се движи по отворени за публично движение пътища на територията на държава членка, която проверка се извършва от органи на тази държава членка или под техен пряк надзор;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) „проверка на техническата изправност“ означава проверка дали частите и компонентите на дадено превозно средство съответстват на неговите характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането по отношение на безопасността и опазването на околната среда;

(10) „проверка на техническата изправност“ означава проверка за гарантиране, че дадено превозно средство е безопасно за използване по обществените пътища и отговаря на изискваните характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането по отношение на безопасността и опазването на околната среда;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) „компетентен орган“ означава институция или публичен орган, отговарящ за управлението на националната система за крайпътни проверки;

(11) „компетентен орган“ означава институция или публичен орган, натоварен от държавата членка с отговорността за управлението на системата за крайпътни проверки, включително, когато е уместно, за извършването на крайпътни технически проверки;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) „предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, сдружение или група лица без юридическа правосубектност, независимо дали е със стопанска или с нестопанска цел, или официален орган, независимо дали притежава юридическа правосубектност, или зависи от орган с юридическа правосубектност, които извършват автомобилен превоз, независимо дали под наем, срещу възнаграждение, или за своя собствена сметка;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) „проверка на безопасността на превозното средство“ означава визуална проверка, проверка на ефективността и проверка на функционирането на шасито/рамата, на скачващите устройства, кормилната уредба, гумите, колелата и спирачното оборудване на търговското превозно средство;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) „център за прегледи“ означава публичен или частен орган или учреждение, оправомощени от държава членка да извършват проверки на техническата изправност;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 14 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в) „оператор“ означава физическо лице или юридически субект, който експлоатира превозното средство като негов собственик или който е оправомощен от неговия собственик да експлоатира превозното средство.

Обосновка

Членове 8 и 24 се позовават на понятието „оператор“, което налага да се определи значението му.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Система за крайпътни проверки

Дата и честота на проверка

Системата за крайпътни проверки включва първоначални крайпътни проверки, както е посочено в член 9, и подробни крайпътни проверки, както е посочено в член 10, параграф 1.

Превозните средства се подлагат на периодична проверка на безопасността най-малко на следните интервали:

 

Превозни средства от категория N2:

 

– с максимална допустима маса над 7,5 тона: за първи път 42 месеца след датата на първоначалната регистрация и след това на всеки шест месеца след последната извършена проверка на техническата изправност;

 

Превозни средства от категория N3:

 

– за първи път 30 месеца след датата на първоначалната регистрация и след това на всеки шест месеца след последната извършена проверка на техническата изправност;

 

Превозни средства от категория О4:

 

– за първи път 30 месеца след датата на първоначалната регистрация и след това на всеки шест месеца след последната извършена проверка на техническата изправност.

Обосновка

Като се увеличава честотата на тези проверки на безопасността на превозните средства, допълнителните проверки в зависимост от категориите превозни средства започват едва на втората или третата година след първоначалната регистрация и може да се избягнат ненужните проверки.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка провежда всяка календарна година първоначални крайпътни проверки, чийто общ брой отговаря на поне 5 % от общия брой превозни средства, посочени в член 3, параграф 1, които са регистрирани на нейна територия.

Всяка държава членка провежда всяка календарна година подходящ брой първоначални крайпътни проверки.

 

Общият брой първоначални крайпътни проверки отговаря на поне 5 % от общия брой на следните търговски превозни средства, посочени в член 2, параграф 1, които са регистрирани на нейна територия:

 

– моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници и съдържащи повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

 

– моторни превозни средства, използвани за превоз на товари, чиято максимална допустима маса превишава 3 500 kg — категории N2 и N3,

 

– ремаркета и полуремаркета с максимална допустима маса, която надвишава 3 500 kg — категории О3 и О4.

 

Поне 5 % от търговските превозни средства, които не са регистрирани на нейна територия, но извършват дейност там, се проверяват пропорционално.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки

Система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки

1. На национално ниво се въвежда система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, която се основава на броя и сериозността на установените неизправности в експлоатираните от отделни предприятия превозни средства. Системата за оценка на риска се прилага от компетентния орган на държавата членка.

1. За да се подобри ефективността на крайпътните технически проверки, на нивото на Съюза се въвежда система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, която се основава на броя и сериозността на установените неизправности в търговските превозни средства по време на периодичните проверки на техническата изправност и крайпътните технически проверки. Системата за оценка на риска се основава на национален електронен регистър с взаимни връзки в целия Съюз и се прилага от компетентния орган във всяка държава членка.

 

Три години след влизане в сила на Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки за техническа изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО удостоверенията за техническа изправност и докладите от крайпътни проверки трябва да се изготвят на стандартен формуляр на Европейския съюз.

2. За всяко предприятие, включено в системата за оценка на риска за крайпътните проверки, се създава рисков профил, като се използват посочените в приложение І критерии.

2. След датата, посочена в параграф 1, за всяко предприятие, включено в системата за оценка на риска, се създава рисков профил, като се използват следните критерии съгласно приложение І.

 

– брой на констатираните неизправности;

 

– сериозност на констатираните неизправности;

 

– брой на извършените проверки или изпитвания;

 

– коефициент за време.

Предприятията се класифицират в съответствие със следните рискови профили:

Предприятията се класифицират в съответствие със следните рискови профили:

– висок риск,

– висок риск,

– среден риск,

– среден риск,

– слаб риск.

– слаб риск.

 

За да се даде възможност на предприятията да подобряват рисковия си профил, информацията за спазването от предприятията на изискванията за техническа изправност, извлечена от доброволни редовни проверки на безопасността на превозните средства, се взема предвид за целите на установяването на оценката на риска на съответното предприятие.

3. С оглед прилагането на системата за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, държавите членки могат да използват системата за оценка на риска, установена в съответствие с член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

3. С оглед прилагането на системата за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, държавите членки използват системата за оценка на риска, установена в Регламент (EО) № 1071/2009.

 

Системата за оценка на риска трябва да съдържа информацията за техническата изправност:

 

– три години след влизане в сила на настоящия регламент за превозни средства от категорииN2, N3, M2;O3 и O4;

 

– пет години след влизане в сила на настоящия регламент за другите категории, посочени в член 2.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Водачите на превозни средства, регистрирани в държава членка, съхраняват в превозното средство удостоверението за техническа изправност от последната проверка на техническата изправност и доклада от последната крайпътна проверка, когато има такива.

1. Водачите на превозни средства, регистрирани в държава членка, съхраняват в превозното средство удостоверението за техническа изправност от последната проверка на техническата изправност и доклада от последната крайпътна проверка, когато има такива. Ако удостоверението и докладът са достъпни в електронен формат в държавата членка на регистрация на превозното средство, органите не могат да изискват те да бъдат съхранявани в превозното средство на хартиен носител.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Отделните предприятия гарантират, че експлоатираните от тях превозни средства постоянно са в добро техническо състояние.

3. Предприятията, които експлоатират превозни средства, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, гарантират, че експлоатираните от тях превозни средства постоянно са в добро техническо състояние и че оригиналът или заверено копие на удостоверението за техническа изправност и документа за извършена проверка, посочен в член 10 от Регламент ХХ [относно периодичните проверки за техническа изправност], от последната проверка на техническата изправност, се намират в превозното средство.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Отделните предприятия гарантират, че експлоатираните от тях превозни средства постоянно са в добро техническо състояние.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При определянето на превозни средства, които да бъдат подложени на крайпътна проверка, проверяващите подбират приоритетно превозни средства, експлоатирани от предприятия с високорисков профил, както е посочено в член 6, параграф 2. За проверка може да бъдат подбрани и други превозни средства, когато е налице подозрение, че те представляват заплаха за пътната безопасност.

Ако държавата членка реши, при определянето на превозни средства, които да бъдат подложени на крайпътна проверка, проверяващите могат да подбират приоритетно превозни средства, експлоатирани от предприятия с високорисков профил, както е посочено в член 6, параграф 2. За проверка може да бъдат подбрани и други превозни средства, когато е налице подозрение, че те представляват заплаха за пътната безопасност.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При всяка първоначална крайпътна проверка на превозно средство проверяващият:

При всяка първоначална крайпътна проверка на превозно средство проверяващият:

a) проверява удостоверението за техническа изправност и доклада от крайпътната проверка, ако има такива, които се съхраняват в превозното средство съгласно член 7, параграф 1;

a) проверява удостоверението за техническа изправност от последната проверка на техническата изправност, документа за извършена проверка, посочен в член 10 от Регламент ХХ [относно периодичните проверки за техническа изправност], и ако има такива, последния доклад от крайпътната проверка, който се съхранява в превозното средство съгласно член 7, параграф 1;

б) извършва визуална оценка на състоянието на превозното средство и на товара му.

б) извършва визуална оценка на техническото състояние на превозното средство;

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) може да извършва проверка на спазването на всяко друго нормативно изискване, имащо отношение към експлоатацията на търговско превозно средство в Съюза.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– шаси/рама,

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

оси, колела, гуми, окачване,

– колела и гуми,

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– скачващо устройство,

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– вредно въздействие.

– вредно въздействие: шум и газови емисии.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверката на всяка от тези области обхваща един, няколко или всички изброени в приложение ІІ елементи, които са от значение за тези области.

Проверката на всяка от тези области обхваща всички изброени в приложение ІІ елементи, които се считат за необходими и от значение за тези области.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, проверяващият може да провери други области, посочени в приложение ІІ, точка 1, като обхване един, няколко или всички елементи, изброени в това приложение.

Освен това, и когато е необходимо поради потенциален риск за безопасността, проверяващият може да провери други области, посочени в приложение ІІ, част 1, като обхване всички елементи, изброени в това приложение, които се считат за необходими и от значение за тези области.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато удостоверението за техническа изправност или докладът от крайпътна проверка показват, че на един от изброените в приложение ІІ елементи е извършена проверка в течение на предходния месец, проверяващият не проверява този елемент, освен ако такава проверка не е оправдана поради очевидна неизправност.

Когато удостоверението за техническа изправност от последната извършена проверка на техническата изправност или докладът от крайпътна проверка показват, че на един от изброените в приложение ІІ елементи е извършена проверка в течение на предходните три месеца, проверяващият не проверява този елемент, освен ако такава проверка не е оправдана поради очевидна неизправност.

Обосновка

Чрез въвеждането на проверка на безопасността на всеки шест месеца се гарантира извършването на периодична проверка на компонентите на дадено търговско превозно средство и своевременното установяване на признаци на изхабяване. Предприятието може също така да планира тези проверки и евентуалните неизправности на превозното средство могат своевременно да се отстранят. По този начин е възможно по-ефективно извършване на крайпътната техническа проверка.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато проверките се извършват в център за прегледи, мястото на първоначалната крайпътна проверка се избира на не повече от 10 km от съответния център.

2. Когато проверките се извършват в център за прегледи, те трябва да бъдат осъществявани в най-кратки срокове и в най-близкия център.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подвижните станции за проверка съдържат подходящо оборудване за провеждане на крайпътна проверка, включително поне оборудването, необходимо за оценка на състоянието на спирачките, кормилната уредба, окачването и емисиите на превозното средство.

3. Подвижните станции за проверка съдържат подходящо оборудване за провеждане на крайпътна проверка, включително поне оборудването, необходимо за оценка на състоянието на спирачките, кормилната уредба, окачването, емисиите и теглото на превозното средство.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– опасни неизправности, които пораждат пряк и непосредствен риск за пътната безопасност, така че превозното средство не може да се използва по пътищата при никакви обстоятелства.

– опасни неизправности, които пораждат пряк и непосредствен риск за пътната безопасност и оправдават забрана за използване на превозното средство по пътищата, наложена от страна на съответната държава членка или нейните компетентни органи.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Специфични правила относно проверката на обезопасяването на товара

Проверка на обезопасяването на товара

Проверяващият може да подложи превозно средство на проверка на обезопасяването на товара в съответствие с приложение ІV. Последващите процедури, посочени в член 14, се прилагат и в случай на значителни или опасни неизправности във връзка с обезопасяването на товара.

Проверяващите могат да подложат превозно средство на проверка на обезопасяването на товара в съответствие със съществуващите стандарти. Резултатът от такава проверка не се въвежда в системата за оценка на риска, докато правилата относно обезопасяването на товара не бъдат хармонизирани на равнището на Съюза.

 

До … [съгласувано с датата, посочена в член 18а от предложението за Регламент относно периодичните проверки за техническа изправност], Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно равнището на хармонизация в областта на обезопасяването на товари при автомобилния транспорт, крайпътните проверки за обезопасяването на товара и резултатите от анализа на методите, гарантиращи, че предприятията, които експлоатират превозното средство, изпращачите, спедиторите, товарачите и другите съответни оператори, участващи в манипулирането на товара, спазват изискванията за обезопасяване на товара.

 

Докладът се придружава от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка значителна неизправност, установена при първоначална или подробна проверка, се отстранява незабавно и в близост до мястото на проверката.

1. Всяка значителна неизправност, установена при първоначална или подробна проверка, се отстранява незабавно и на разполагащо с необходимото оборудване място, което е възможно най-близо до мястото на провеждане на първоначалната или подробната проверка.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Проверяващият не разрешава използването на превозно средство, при което са констатирани опасни неизправности, докато тези неизправности не се отстранят на мястото на проверката. Проверяващият може да разреши използването на такова превозно средство за достигане до най-близкия сервиз, където тези неизправности могат да бъдат отстранени, при условие, че опасните неизправности са поправени дотолкова, че позволяват превозното средство да достигне сервиза без непосредствен риск за безопасността на пътниците в него или на други участници в движението.

3. Проверяващият не разрешава използването на превозно средство, при което са констатирани опасни неизправности, докато тези неизправности не се отстранят на мястото, където е била извършена проверката, или в един от най-близките автосервизи. Ако бъдат установени неизправности на превозното средство в областите, посочени в член 10, параграф 2, проверяващият разрешава използването на превозното средство за достигане до най-близкия сервиз, където тези неизправности могат да бъдат отстранени, при условие, че опасните неизправности са поправени дотолкова, че позволяват превозното средство да достигне сервиза без непосредствен риск за безопасността на пътниците в него или на други участници в движението.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверяващият може да разреши превозно средство с установени опасни неизправности да бъде транспортирано директно до най-близкото място, където е възможно то да бъде ремонтирано или конфискувано.

Проверяващият може да разреши превозно средство с установени опасни неизправности да бъде транспортирано директно до възможно най-близкото място, където е възможно то да бъде ремонтирано или конфискувано.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проверяващият съобщава на компетентния орган резултатите от подробните крайпътни проверки в разумен срок след извършването им. Компетентният орган съхранява тази информация 36 месеца след датата на получаването ѝ.

2. Проверяващият съобщава по електронен път на компетентния орган резултатите от подробните крайпътни проверки в разумен срок след извършването им. Компетентният орган въвежда тази информация в националния регистър, посочен в Регламент (ЕО) № 1071/2009, и я съхранява 36 месеца след датата на получаването ѝ.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Резултатите от крайпътната проверка се съобщават на органа, регистрирал превозното средство.

3. Резултатите от крайпътната проверка се съобщават по електронен път на органа, регистрирал превозното средство, на собственика на превозното средство и в случай на превозни средства, регистрирани в друга държава членка, на Европейския регистър на предприятията за автомобилен транспорт (ЕРПА), създаден съгласно Регламент (ЕО) 1071/2009.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато при превозно средство, което не е регистрирано в държавата членка, където се извършва проверката, се установят значителни или опасни неизправности, особено такива, водещи до забрана за използване на превозното средство, звеното за контакт информира компетентния орган на държавата членка на регистрация относно резултатите от проверката.

1. Когато при превозно средство, което не е регистрирано в държавата членка, където се извършва проверката, се установят значителни или опасни неизправности, особено такива, водещи до забрана за използване на превозното средство, звеното за контакт информира компетентния орган на държавата членка на регистрация относно резултатите от проверката.

 

Държавата членка на регистрация взема тази информация предвид, когато класифицира предприятията по член 6, параграф 2.

Тази информация съдържа елементите на доклада за крайпътна проверка, посочени в приложение VІ.

Тази информация съдържа елементите на доклада за крайпътна проверка, посочени в приложение VІ, представена е в стандартизиран формат и се предава чрез националния електронен регистър, посочен в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.

Комисията приема подробни правила относно процедурите за уведомяване на компетентния орган на държавата членка на регистрация за превозни средства със значителни или опасни неизправности съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Комисията приема подробни правила относно процедурите за уведомяване на компетентния орган на държавата членка на регистрация за превозни средства със значителни или опасни неизправности съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният оран на държавата членка на регистрация информира държавата членка, извършила проверката, за предприетите действия.

Компетентният орган на държавата членка на регистрация информира компетентния орган на държавата членка, извършила проверката, за предприетите действия и въвежда информацията в ЕРПА.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) При констатиране на значителни или опасни неизправности името на оператора се съобщава в звеното за контакт в съответствие с член 16.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Държавата членка на регистрация предоставя информация на органа, извършващ крайпътна техническа проверка, относно рисковия профил на предприятието, чието превозно средство се проверява. Тази информация се предоставя по електронен път в разумен срок. Комисията приема актове за изпълнение относно подробни правила за процедурите за предоставяне на такава информация на тези органи.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва събраните данни на Европейския парламент.

Комисията представя пред Европейския парламент доклад, в който се обобщават събраните данни.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21 се предоставя за неопределен срок, [считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21, се предоставя на Комисията за срок от пет години [считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правилата, определени съгласно параграф 1, включват санкции за отказ на водача или оператора да сътрудничат с проверяващия и да отстранят установените по време на проверката неизправности.

2. Правилата, определени съгласно параграф 1, включват санкции за отказ на водача или оператора да сътрудничат с проверяващия и за незаконосъобразно използване на превозното средство, произтичащо от неспазването на член 14.

Обосновка

Управляването на технически неизправно превозно средство по обществените пътища следва да подлежи на санкции, за разлика от не отстраняването на неизправности, установени по време на проверка на техническата изправност. В някои случаи собственикът или операторът на превозно средство, за което е установено, че са налице сериозни или опасни неизправности, може да реши да го спре от движение (може да реши да го предаде за унищожаване в съответствие с правилата, посочени в Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, или да го използва по друг начин).

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 2 – точка 5.2.2 – буква га) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.2. Колела

Визуална проверка от двете страни на всяко колело.

 

 

Изменение, внесено от Парламента

5.2.2. Колела

Визуална проверка от двете страни на всяко колело.

га) Колелото е несъвместимо с главината

Обосновка

Съществуват сериозни опасения по отношение на отговорността и безопасността, свързани с неотговарящи на стандартите или повредени колела, в случаи, когато същите са монтирани на нестандартни оси. Проверката на колелата, които не съответстват на главината, следва да бъде разглеждана като критичен елемент за безопасността и следователно да бъде включена в списъка с елементите, които трябва да бъдат проверени при крайпътните технически проверки.

Изменение  69

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 2 – точка 5.2.3 – колона 2: Метод

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.3 Гуми

Визуална проверка на цялата гума чрез движение на превозното средство назад и напред.

 

 

Изменение, внесено от Парламента

5.2.3 Гуми

Визуална проверка на цялата гума чрез движение на превозното средство назад и напред.

 

 

Използва се манометър, за да се измери налягането на гумите и да се сравни с параметрите, зададени от производителя.

 

Обосновка

Налягането на гумите не може да бъде проверено, без да се използва манометър. Проверяващият ще трябва да сравни дали налягането на гумите съответства на препоръчаното от производителя на превозното средство.

Изменение  70

Предложение за регламент

Приложение IIІ – част 1 – заглавие: Опасни неизправности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Неизправности, които представляват пряка и непосредствена заплаха за пътната безопасност. По-нататъшното използване на превозното средство на пътя не е разрешено, въпреки че в някои случаи при специални условия може да бъде разрешено то да бъде закарано директно на определено място, например за незабавна поправка или спиране от движение със задържане.

Неизправности, които представляват пряка и непосредствена заплаха за пътната безопасност, оправдаващи забрана за използване на превозното средство по пътищата, наложена от страна на съответната държава членка или нейните компетентни органи, въпреки че в някои случаи при специални условия може да бъде разрешено то да бъде закарано директно на определено място, например за незабавна поправка или спиране от движение със задържане.

Изменение  71

Предложение за регламент

Приложение 3 – част 2 – точка 5.2.3 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.3. Гуми

д) Дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията(1).

 

X

X

 

Под 80 % от изискваната дълбочина

 

 

 

 

Изменение, внесено от Парламента

5.2.3. Гуми

д) Дълбочината на протектора на гума е минимално допустимата от закона.

 

X

X

 

Дълбочината на протектора на гумите е под минимално допустимата от закона.

 

 

 

Обосновка

Всяка гума с дълбочина на протектора под законовите изисквания е незаконосъобразна и следователно не следва да бъде разрешавана по европейските пътища.

Изменение  72

Предложение за регламент

Приложение 3 – част 2 – точка 5.2.3 – буква жа) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.3. Гуми

 

 

 

 

 

Изменение, внесено от Парламента

5.2.3. Гуми

жа) Работното налягане при експлоатация в една от гумите на превозното средство е спаднало с 20 %.

 

X

X

Обосновка

Това поражда сериозно опасение по отношение на безопасността, тъй като само правилно напомпаните гуми поддържат товара, имат добро сцепление с пътя, изразходват по-малко гориво, произвеждат по-малко шум, осигуряват по-добър спирачен път и спомагат експлоатационният им живот да е по-дълъг. Гума под 150 kPa не само че не е сигурна, но и опасна, тъй като е изложена на риск от спукване.

Изменение  73

Предложение за регламент

Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложението се заличава.

  • [1]  OВ C 44, 15.2.2012 г., стр. 128.
  • [2]  OВ C... стр.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

На 20 юли 2010 г. Европейската комисия прие насоки за политиката в областта на пътната безопасност. За постигане на обявената цел (да се намали с 50 % броят на жертвите от пътнотранспортни произшествия между 2010 и 2020 г.) Комисията предложи, наред с другото, двойна стратегия за подобряване безопасността на превозните средства: хармонизация/укрепване на законодателството на ЕС относно проверките на техническата изправност и относно крайпътните технически проверки (включително разширяване на обхвата за включване на двуколесни моторни превозни средства) и проучване за създаване на европейска електронна платформа с оглед хармонизация на обмена на данни за превозни средства (типово одобрение, регистрация, резултати от проверки и т.н.).

На 13 юли 2012 г. Европейската комисия представи „пакета за техническа изправност“, набор от три законодателни предложения, целящи укрепване на безопасността по пътищата, защита на околната среда и лоялна конкуренция чрез повишаване на настоящите изисквания за периодичните проверки за изправност, крайпътните технически проверки на търговски превозни средства и регистрацията на превозните средства.

Понастоящем Директива 2009/40/EО се допълва от Директива 2000/30/EО, която предвижда изискването за контрол на техническото състояние на търговските превозни средства между периодичните проверки чрез крайпътни технически проверки, които представляват неочаквани допълнителни крайпътни проверки на място, насочени към търговски превозни средства.

Предложението относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, което отменя Директива 2000/30/ЕО, въвежда ред важни нови елементи:

•    Система за оценка на риска за подбор на превозните средства, които да бъдат проверявани;

•    Лекотоварните превозни средства ще подлежат на крайпътни технически проверки;

•    Държавите членки ще трябва да извършват определен брой крайпътни технически проверки годишно;

•    Техническите крайпътни проверки ще се извършват чрез степенуван подход: първо, първоначална проверка на цялостното състояние на превозното средство и неговата документация, като например удостоверенията за техническа изправност или докладите от предишни крайпътни проверки. По-подробна крайпътна проверка може да се извърши на основата на резултата от първоначалната проверка;

•    По-подробните проверки се извършват чрез подвижна станция за проверки или в център за прегледи в близката околност;

•    Обезопасяването на товара ще се включи в крайпътните проверки;

•    Хармонизация на стандартите за оценка на неизправностите, нивото на познания и уменията на проверяващите, извършващи крайпътни проверки, на основата на изискванията за периодичните проверки на техническата изправност;

•    Въвеждане на редовни координирани дейности за проверка от държавите членки.

Забележки и предложения на докладчика

Докладчикът счита, че безопасността по пътищата е основен обществен въпрос. Европейският парламент следва да даде отново ясен сигнал за своята ангажираност във връзка с безопасността по пътищата.

Каквито и технически мерки да се прилагат, на всички нас е известно, че ефективността на политиката за пътна безопасност зависи в крайна сметка от поведението на участниците в движението. По тази причина продължават да са от съществено значение образованието, обучението и прилагането.

Системата за пътна безопасност обаче трябва също да отчита човешките грешки и неподходящо поведение и да ги коригира във възможно най-голяма степен. Поради това всички елементи, и особено превозните средства и инфраструктурата, следва да са „толерантни“, така че да се предотвратяват такива грешки и да се ограничават последиците от тях за участниците в движението, по-специално за най-уязвимите участници.

Поради това докладчикът приветства пакета за техническа изправност, и по-конкретно предложението относно крайпътни технически проверки.

Понастоящем съществуват огромни разлики между начините на извършване на крайпътни технически проверки в различните държави членки. Процентът на превозни средства, за които при крайпътни проверки се установява, че не отговарят на изискванията за техническа изправност, варира от съвсем ниската стойност от 0,3 % в една държава членка до 63 % в друга, като съществуват значителни разлики дори в съседни държави.

Някои държави членки извършват сложна процедура за проверка, подобна на периодичните проверки на техническата изправност, а други — като също спазват минималните изисквания на настоящата директива — извършват визуална проверка или просто проверяват документацията. Значителните различия в процентите на неизправност при крайпътните проверки са резултат и от подхода, избран от държавите членки.

Като отчита това, докладчикът напълно подкрепя въвеждането на система за оценка на риска. Подборът на превозните средства, подложени на техническа крайпътна проверка, следва да се основава на рисковия профил на операторите, за да се намали товарът за онези оператори, които поддържат добре своите превозни средства.

Хармонизацията на някои важни елементи като стандартите за оценка на неизправностите и нивото на познания и умения на инспекторите, извършващи крайпътни проверки въз основа на изискванията за периодичните проверки на техническата изправност, определено ще допринесе да се избегне несправедливото третиране и ще засили общата ефикасност на проверките. Освен това държавите членки следва да гарантират, че техническите крайпътни проверки се извършват без дискриминация на основата на националността на водача или страната на регистрация или пускане в движение на търговските превозни средства.

Уменията и обучението на инспекторите следва да бъдат централен елемент от всяка система за технически крайпътни проверки предвид все по-голямата сложност на изпитванията. Недостатъчната квалификация на инспекторите може да бъде сериозна пречка за ефективността на проверките и нивото на разкриване на неизправности.

Тъй като техническите крайпътни проверки ще се извършват чрез степенуван подход, докладчикът също така счита за важно държавите членки да гарантират, че служителите, извършващи първоначалната проверка на цялостното състояние на превозното средство, са освен това подходящо обучени да избягват неефективни технически крайпътни проверки и ненужна загуба на време за предприятията и водачите.

По отношение на обхвата на предложението, докладчикът приветства факта, че лекотоварните превозни средства (под 3,5 тона) и техните ремаркета се включват в обхвата на крайпътните проверки, тъй като такива превозни средства се използват по-често в автомобилния транспорт за търговски цели. Освен това тази група превозни средства не следва тенденцията на спад в броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Данните сочат тенденция на използване на такива превозни средства за търговски цели, за да се заобикалят задълженията, наложени на предприятията, които използват тежкотоварни търговски превозни средства.

За да се избегне несъответствие с пакета за техническа изправност, докладчикът предлага да се разшири задължението за технически крайпътни проверки, така че да се включват и трактори, използвани за търговски цели, тъй като тези превозни средства все повече служат за заобикаляне на задълженията и проверките, определени в законодателството относно тежкотоварните търговски превозни средства.

Друг важен елемент от предложението, който докладчикът напълно подкрепя, е включването на обезопасяването на товарите в техническите крайпътни проверки, тъй като неподходящото обезопасяване на товари е считано за фактор, свързан с до 25 % от пътните произшествия с товарни автомобили.

Докладчикът счита, че наличието на ясна правна рамка относно отговорността за изправността на търговските превозни средства е от изключително голямо значение. Поради това тя предлага няколко изменения на член 7, за да се изясни, че предприятията, експлоатиращи търговски превозни средства, следва винаги да носят отговорност за поддържането на превозните средства изправни. Предприятията следва да гарантират, че редовно се проверяват онези части на превозното средство, които дават отражение върху изправността му.

Отговорността следва да се изясни и по отношение на товарите. Тъй като в манипулирането и обезопасяването на товара може да участват много оператори, тяхната отговорност следва да е свързана с изпълняваните от тях задачи.

При извършването на проверки на техническата изправност и крайпътни проверки се събира значително количество данни за превозното средство и неговата ефективност. Тези данни евентуално биха могли да се използват от различни органи, за да се гарантират последващите действия във връзка с откриването на дефекти, да се организират целеви проверки, а също така и за да се подобри изработването на политики. Освен това проверките на техническата изправност и крайпътните проверки биха били по-ефективни при наличие на достъп до пълната информация за историята на превозното средство и неговите технически характеристики.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (26.4.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Докладчик по становище: Кришианис Каринш

КРАТКА ОБОСНОВКА

С всяка изминала година вътрешният пазар става все по-взаимосвързан. На територията на Европейския съюз стоките започнаха да се придвижват неочаквано интензивно. Това означава, че са възникнали нови предизвикателства, свързани с хармонизацията по отношение на пътната безопасност.

Докладчикът по становище подкрепя общата насока на предложения от Европейската комисия регламент. Въпреки това той счита, че текстът се нуждае от няколко сериозни подобрения, за да се гарантира достатъчно голяма добавена стойност от регламента.

Първо, предложената система за оценка на риска следва да се създаде на европейско равнище. Това е най-сигурният начин за извършване на истинска оценка на риска по отношение на дадено предприятие. Превозните средства прекосяват граници все повече и повече, поради което е необходимо да се знае кои предприятия се считат за рискови в другите държави членки. Това не може да се постигне с национални системи за оценка на риска.

Второ, докладите от последните проверки на техническата изправност трябва да бъдат на разположение на проверяващите и биха могли да послужат като основа за определянето на риска по отношение на оценката на риска за всяко едно предприятие. Европейският съюз не бива да налага допълнителна административна тежест, а да разработи широкообхватна система за откриване на потенциално опасни превозни средства, движещи се по европейските пътища.

И накрая, процедурата за извършването на крайпътни проверки трябва да бъде по-прецизна, а текстът – ясен и подробен. Например, ако по време на първоначалната крайпътна проверка бъдат установени някакви неизправности, то тогава трябва да се извърши подробна проверка. В предложения от Комисията текст не е ясно посочено какво следва да се направи след това. Същото важи за ремонта на превозното средство. Ремонтът трябва да се извършва от специалисти, а не на пътя – от водача на МПС или проверяващия. Тази е причината, поради която, в случай че се установят опасни неизправности, те трябва да бъдат отстранени в най-близкия автосервиз.

Докладчикът по становище счита, че срок от 12 месеца е твърде кратък за прилагането на този регламент. Той предлага 60 месеца като срок за закупуване на цялото необходимо оборудване и за обучаване на персонал.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Крайпътните проверки следва да се прилагат посредством система за оценка на риска. Държавите членки могат да използват системата за оценка на риска, установена съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

(6) Крайпътните проверки следва да се прилагат посредством обща за целия Съюз система за оценка на риска. Държавите членки могат да използват системата за оценка на риска, установена съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

Обосновка

Само система за оценка на риска, която е обща за целия ЕС, ще осигури добавена стойност. Във времена на засилена мобилност на стоките превозните средства по-често прекосяват граници и поради тази причина система за оценка на риска, действаща само на територията на една държава членка, ще има ограничено въздействие върху безопасността по пътищата.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Използването на подвижни станции за проверка намалява забавянето и разходите за операторите, тъй като на място могат да се провеждат подробни проверки. При определени обстоятелства може да се използват и центрове за прегледи, за да се извършат подробни проверки.

(13) Използването на подвижни станции за проверка намалява забавянето и разходите за операторите, тъй като на място могат да се провеждат подробни проверки. Може да се използват и центрове за прегледи, за да се извършат подробни проверки, ако се намират наблизо.

Обосновка

По-подробна проверка трябва да се извършва, ако за целта наблизо има налична подвижна станция за проверки или център за прегледи.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Сътрудничеството и обменът на най-добри практики между държавите членки е от особено значение за постигането на по-хармонизирана система за крайпътни технически проверки в целия ЕС. Следователно държавите членки следва да си сътрудничат по-тясно и по време на оперативни действия. Това сътрудничество следва да включва и периодичното организиране на координирани крайпътни проверки.

(15) Сътрудничеството и обменът на най-добри практики между държавите членки е от особено значение за постигането на по-хармонизирана система за крайпътни технически проверки в целия ЕС. Следователно държавите членки следва да си сътрудничат по-тясно и по време на оперативни действия. Това сътрудничество следва да включва и периодичното организиране на координирани крайпътни проверки, както и обмен на информация във връзка с резултатите от крайпътните проверки и проверките на техническата изправност.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Крайпътните технически проверки се извършват без дискриминация на основата на националността на водача или страната на регистрация или пускане в движение на търговското превозно средство.

Обосновка

Текущият опит сочи, че срещу водачите на МПС има дискриминация, ако те управляват превозни средства с регистрационни номера от определени държави. На това трябва да се сложи край.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства с най-малко четири колела, обикновено използвани за превоз на товари с максимална допустима маса, която не надвишава 3 500 kg — категория N1,

заличава се

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка провежда всяка календарна година първоначални крайпътни проверки, чийто общ брой отговаря на поне 5 % от общия брой превозни средства, посочени в член 3, параграф 1, които са регистрирани на нейна територия.

Всяка държава членка провежда всяка календарна година редица първоначални крайпътни проверки на отговарящи на условията регистрирани превозни средства във всяка една от държавите членки. Целта би могла да съответства на 5 % от общия брой отговарящи на условията превозни средства, които са регистрирани на нейна територия.

Обосновка

Крайпътната проверка следва да засяга само категорията превозни средства, които отговарят на условията за извършване на крайпътни проверки. Споменаването на общ брой превозни средства ще доведе до несъразмерна административна тежест. Позовавайки се на принципа на субсидиарност, цел от 5 % следва да бъде само указателна. Държавите членки следва да имат възможност за гъвкави действия.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На национално ниво се въвежда система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, която се основава на броя и сериозността на установените неизправности в експлоатираните от отделни предприятия превозни средства. Системата за оценка на риска се прилага от компетентния орган на държавата членка.

1. На нивото на Съюза се въвежда система за оценка на риска, отнасяща се за крайпътните проверки, която се основава на броя и сериозността на установените неизправности в експлоатираните от отделни предприятия превозни средства. Системата за оценка на риска във всяка държава членка се прилага от компетентния орган на държавата членка. Данните относно проверките следва да се събират на равнището на Съюза, а оценката на риска за всяко предприятие да се определя въз основа на обобщени данни от целия Съюз за резултатите от крайпътните проверки и проверките на техническата изправност.

Обосновка

Само система за оценка на риска на равнището на ЕС ще осигури достатъчно голяма добавена стойност. Няма смисъл да се изгражда нова система за оценка на риска единствено с цел създаване на нов административен капацитет.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Водачите на превозни средства, регистрирани в държава членка, съхраняват в превозното средство удостоверението за техническа изправност от последната проверка на техническата изправност и доклада от последната крайпътна проверка, когато има такива.

заличава се

Обосновка

При проверки в държавите членки тази информация трябва да бъде достъпна в електронен вид. Няма нужда да се носят допълнителни документи с цел увеличаване на административната тежест.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Отделните предприятия гарантират, че експлоатираните от тях превозни средства постоянно са в добро техническо състояние.

3. Отделните предприятия и водачът на превозното средство гарантират, че експлоатираните от тях превозни средства постоянно са в добро техническо състояние.

Обосновка

Водачът на превозното средство също следва да носи отговорност за техническото състояние на превозното средство.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проверява удостоверението за техническа изправност и доклада от крайпътната проверка, ако има такива, които се съхраняват в превозното средство съгласно член 7, параграф 1;

a) проверява удостоверението за техническа изправност и доклада от крайпътната проверка;

Обосновка

Удостоверението за техническа изправност и предишните доклади от крайпътни проверки следва да бъдат достъпни в електронен вид, за да не се налага допълнителна административна тежест за предприятията и да се улесни безпроблемното извършване на крайпътна проверка.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На база резултата от първоначалната проверка проверяващият може да реши, че превозното средство или ремаркето му следва да бъдат подложени на подробна крайпътна проверка.

На база резултата от първоначалната проверка, ако тя покаже, че е необходима подробна проверка, за да се извърши пълна оценка на техническото състояние на превозното средство, проверяващият решава, че превозното средство или ремаркето му следва да бъдат подложени на подробна крайпътна проверка.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверяващият не разрешава използването на превозно средство, при което са констатирани опасни неизправности, докато тези неизправности не се отстранят на мястото на проверката. Проверяващият може да разреши използването на такова превозно средство за достигане до най-близкия сервиз, където тези неизправности могат да бъдат отстранени, при условие, че опасните неизправности са поправени дотолкова, че позволяват превозното средство да достигне сервиза без непосредствен риск за безопасността на пътниците в него или на други участници в движението.

Проверяващият не разрешава използването на превозно средство, при което са констатирани опасни неизправности, докато тези неизправности не се отстранят на мястото на проверката или в един от най-близките автосервизи. Ако бъдат установени неизправности на превозното средство в областите, упоменати в член 10, параграф 2, проверяващият разрешава използването на такова превозно средство за достигане до най-близкия сервиз, където тези неизправности могат да бъдат отстранени, при условие, че опасните неизправности са поправени дотолкова, че позволяват превозното средство да достигне сервиза без непосредствен риск за безопасността на пътниците в него или на други участници в движението.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверяващият може да разреши превозно средство с установени опасни неизправности да бъде транспортирано директно до най-близкото място, където е възможно то да бъде ремонтирано или конфискувано.

заличава се

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва събраните данни на Европейския парламент.

Комисията представя пред Европейския парламент доклад, в който се обобщават събраните данни.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21 се предоставя за неопределен срок, [считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21, се предоставя за срок от пет години [считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията представя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване, не по-късно от три месеца преди края на всеки срок.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [12 месеца след влизането му в сила].

Той се прилага от [60 месеца след влизането му в сила].

Обосновка

Следва да има достатъчно време за закупуване на необходимото оборудване и създаване на механизъм за обмен на информация на европейско равнище.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Съюза търговски превозни средства

Позовавания

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.9.2012

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Кришианис Каринш

25.10.2012

Разглеждане в комисия

18.3.2013

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Съюза търговски превозни средства

Позовавания

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.7.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Дата на приемане

30.5.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş

Дата на внасяне

17.6.2013