BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF

7.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Olga Sehnalová


Procedure : 2012/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0207/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0382),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0188/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det cypriotiske parlament, det nederlandske senat og det nederlandske parlaments andetkammer om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2012[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport- og Turisme og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0207/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.

(3) Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer. Periodisk kontrol bør være det vigtigste redskab til at sikre den tekniske egnethed. Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør kun være et supplement til periodiske kontroller, og bør rettes mod køretøjer i trafikken, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden.

Begrundelse

Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør kun være et supplement til periodisk teknisk kontrol med henblik på at identificere køretøjer, der udgør en umiddelbar trussel for færdselssikkerheden.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarderne i hele deres levetid.

 

(4) En række tekniske standarder, krav til køretøjers sikkerhed og miljøstandarder er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder den tekniske egnethed i hele deres levetid.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Eftersom mange af de køretøjer, som stoppes med henblik på syn ved vejsiden, ikke udviser nogen mangler – således som det fremgår af Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktiv 2000/30/EF – bør udvælgelsen af køretøjer til syn ved vejsiden baseres på operatørens risikoprofil og være rettet mod højrisikovirksomheder for at begrænse byrden på de operatører, der vedligeholder deres køretøjer på en forsvarlig måde.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Syn ved vejsiden bør gennemføres via et risikoklassificeringssystem. Medlemsstaterne kan bruge det system, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.

(6) Tekniske syn ved vejsiden bør derfor gennemføres via et risikoklassificeringssystem, som er baseret på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder, som fastsat i standardiserede synsattester og rapporter om syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) I betragtning af mængden af erhvervstrafik mellem medlemsstaterne og med henblik på at undgå enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køretøjets registreringsland bør risikoklassificeringssystemet gennemføres i hele Unionen og være baseret på et passende harmoniseringsniveau af den periodiske tekniske kontrol mellem alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet oprettede ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – Europæiske Registre over Vejtransportvirksomheder). ERRU gør det muligt at koble nationale elektroniske registre over transportvirksomheder sammen på europæisk plan i overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Anvendelsen af dette system, som opereres af den kompetente myndighed i de enkelte medlemsstater, letter samarbejdet mellem medlemsstaterne og reducerer de omkostninger, som er forbundet med kontrollerne, for såvel virksomhederne som for de administrative organer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde i stedet for lastbiler til erhvervskørsel. Det er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, der anvendes til sådanne formål, behandles på samme måde som lastbiler for så vidt angår tekniske syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør man fortrinsvis udvælge køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, bør belønnes med mindre hyppige syn.

(10) For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør det være muligt for de nationale kompetente myndigheder at træffe beslutning om, at der fortrinsvis vil blive udvalgt køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, vil blive belønnet med mindre hyppige syn.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor.

(11) Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer, herunder fastgørelsen af lasten. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor. Der bør tilskyndes til at anvende standarder for fastgørelse af lasten og vurderingen heraf.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Da en korrekt funktion af dæk er tæt forbundet med dæktrykket, bør omfanget af den obligatoriske montering af dæktryksovervågningssystemer som defineret i FN/ECE1-regulativ (Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) nr. 64.02 for erhvervskøretøjer tages i betragtning, og såfremt det anses for relevant bør disse systemers funktion kontrolleres ved syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Medlemsstaterne kan kontrollere fastgørelsen af lasten under et syn ved vejsiden i overensstemmelse med eksisterende standarder. Resultatet af sådanne kontroller bør ikke medtages i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret i hele Unionen. Indtil en sådan harmonisering er gennemført, bør der tilskyndes til anvendelse af de europæiske standarder og retningslinjerne for bedste praksis på europæisk plan i forbindelse med fastgørelse af last ved vejtransport i kontroløjemed.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde bør en udskrift af synsrapporten udleveres til føreren. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden yderligere administrative byrder.

(12) Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der drages fuld nytte af fordelene ved elektronisk kommunikation, og udskrifter af synsrapporten bør minimeres. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden nogen yderligere administrative byrder.

Begrundelse

Periodisk teknisk kontrol bør være det vigtigste redskab til at sikre alle køretøjers forskriftsmæssige stand, og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør kun være et supplement med henblik på at identificere køretøjer, der udgør en umiddelbar trussel for færdselssikkerheden. Der bør indføres en parallel ændring til forslaget om periodisk teknisk kontrol.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Under visse omstændigheder kan synsvirksomheder også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn.

(13) Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Synsvirksomheder kan også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn, hvis de ligger umiddelbart i nærheden.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Personale, der udfører de indledende syn ved vejsiden, bør have de relevante kvalifikationer til at udføre en visuel inspektion på en effektiv måde.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Der bør ikke opkræves nogen gebyrer af virksomheder og chauffører for udførelsen af et indledende syn ved vejsiden. For at mindske omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af teknisk udstyr til et mere detaljeret syn ved vejsiden foretaget af en mobil synsenhed eller på en synsvirksomhed, som ligger umiddelbart i nærheden, bør medlemsstaterne imidlertid have mulighed for at pålægge et gebyr, hvis der konstateres væsentlige eller farlige mangler, som påviser, at den virksomhed, der anvender køretøjet, ikke har levet op til sit ansvar for, at køretøjet opfylder de tekniske forskrifter. For at begrænse den økonomiske byrde for sådanne virksomheder bør gebyrets størrelse ikke overstige gebyret for en periodisk teknisk kontrol af et køretøj i samme køretøjsklasse. Et eventuelt overskud og eventuelle indtægter fra disse gebyrer bør anvendes til at fremme trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.

(16) For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker, navnlig vedrørende de erhvervskøretøjsklasser, der kontrolleres i forbindelse med syn ved vejsiden, samt antallet og arten af de konstaterede mangler og disses alvorsgrad. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

(17) Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år inden den 31. marts meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

Begrundelse

Med hensyn til artikel 20 er det ikke klart, hvor ofte medlemsstaterne skal meddele Kommissionen resultaterne. Derfor skal betragtning 17 i præamblen og artikel 20 bringes i overensstemmelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) For at minimere tidstabet for virksomheder og chauffører og øge den samlede effektivitet bør der tilskyndes til at gennemføre syn ved vejsiden sideløbende med kontrol af overholdelsen af sociallovgivningen på vejtransportområdet, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport1, direktiv 2006/22/EF og Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport2.

 

_____________

 

1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

 

2 EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en ordning for syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.

1. Ved denne forordning indføres en ordning for trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.

 

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Syn ved vejsiden udføres uden forskelsbehandling på grundlag af førerens nationalitet eller det pågældende køretøjs registrerings- eller ibrugtagningsland.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF:

1. Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer, og direktiv 2007/46/EF:

Begrundelse

Visse traktormodeller skal også omfattes af denne forordnings anvendelsesområde, eftersom de ofte anvendes erhvervsmæssigt på offentlig vej.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3

motorkøretøjer og eventuelle påhængskøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at kontrollere eventuelle påhængskøretøjer uanset størrelse eller type ved anvendelse med M2- og M3-køretøjer. Det gør håndhævelsen mere klar og enkel.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1

udgår

Begrundelse

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om slid på dele af køretøjer i klasse N1 giver en højere ulykkesfrekvens og dermed har betydning for trafiksikkerheden. Derudover medfører en udvidelse af erhvervskøretøjer, der skal kontrolleres, en betydelig øget økonomisk og administrativ byrde for kontrolorganerne.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3

motorkøretøjer og eventuelle påhængskøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at kontrollere eventuelle påhængskøretøjer uanset størrelse eller type ved anvendelse med N2- og N3-køretøjer. Det gør håndhævelsen mere klar og enkel.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.

udgår

Begrundelse

De synes, når de bruges med erhvervskøretøjer, og derfor er separat identificering ikke nødvendig.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– hjultraktorer i klasse T5, der især anvendes på offentlig vej til erhvervskørsel, med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) "erhvervskøretøj": et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring i erhvervsmæssigt øjemed

6) "erhvervskøretøj": et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring til vejgodstransport i køretøjer mod betaling

Begrundelse

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at erstatte udtrykket "i erhvervsmæssigt øjemed" med ordlyden i konventionen om fragtaftaler ved international transport af gods ad landevej ("CMR").

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) "syn ved vejsiden": et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer, som kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område

9) "syn ved vejsiden": et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer og af fastgørelsen af disses last, når de kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område

 

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et køretøjs dele og komponenter er i overensstemmelse med sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering

10) "teknisk kontrol" (syn): inspektion, der skal sikre, at køretøjet er egnet til at blive anvendt sikkert på offentlig vej og i overensstemmelse med de krævede sikkerheds‑ og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) "kompetent myndighed": en myndighed eller et offentligt organ, der er ansvarlig for forvaltningen af det nationale system for syn ved vejsiden

11) "kompetent myndighed": en myndighed eller et offentligt organ, der er udpeget af medlemsstaten til at være ansvarlig for forvaltningen af systemet for syn ved vejsiden, herunder, når det er relevant, gennemførelsen af syn ved vejsiden

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"virksomhed": enhver, der udfører vejtransport mod vederlag eller for egen regning, og som er en fysisk eller juridisk person, en sammenslutning eller en kreds af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, eller et organ, der henhører under en offentlig myndighed, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed med en sådan status

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"sikkerhedskontrol": visuel inspektion samt virknings- og funktionskontrol af et erhvervskøretøjs chassis og understel, tilkoblingsanordning, styreapparat, dæk/hjul og bremsesystem

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14b) "synsvirksomhed": et offentligt eller privat organ eller en virksomhed, der er godkendt af en medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 14 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14c) "operatør": en enkeltperson eller en juridisk enhed, der betjener sig af køretøjet som dets ejer eller med en godkendelse til at betjene sig af køretøjet fra ejeren.

Begrundelse

Artikel 8 og 24 henviser til begrebet en "operatør", hvorfor det er nødvendigt at definere betydningen af dette.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Syn ved vejsiden

Frister og kontrolhyppighed

Syn ved vejsiden skal omfatte et indledende syn ved vejsiden, jf. artikel 9, og mere detaljerede syn ved vejsiden, jf. artikel 10, stk. 1.

Køretøjerne skal underkastes en sikkerhedskontrol mindst inden for følgende regelmæssige intervaller:

 

Køretøjer i klasse N2:

 

– med en tilladt totalvægt på over 7,5 t: første gang fra den 42. måned, efter at køretøjet er registreret første gang, og for de følgende sikkerhedskontroller hver 6. måned efter den seneste tekniske kontrol.

 

Køretøjer i klasse N3:

 

– første gang fra den 30. måned, efter at køretøjet er registreret første gang, og for de følgende sikkerhedskontroller hver 6. måned efter den seneste tekniske kontrol.

 

Køretøjer i klasse 04:

 

– første gang fra den 30. måned, efter at køretøjet er registreret første gang, og for de følgende sikkerhedskontroller hver 6. måned efter den seneste tekniske kontrol.

Begrundelse

Ved at graduere fristerne for disse sikkerhedskontroller begynder den ekstra kontrol afhængigt af køretøjsklassen først i det andet/tredje kørselsår, og unødvendige undersøgelser undgås.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et samlet antal indledende syn ved vejsiden, svarende til mindst 5 % af det samlede antal køretøjer, jf. artikel 3, stk. 1, som er registreret på dens område.

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et passende antal indledende syn ved vejsiden.

 

Det samlede antal indledende syn skal svare til mindst 5 % af det samlede antal af følgende erhvervskøretøjer, jf. artikel 2, stk. 1, som er registreret på dens område.

 

– motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3

 

– motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3

 

– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.

 

Mindst 5 % af de erhvervskøretøjer, som ikke er registreret på dens område, men opererer der, skal kontrolleres proportionalt.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

 

Risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden

Ændringsforslag

 

Risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden

1. nationalt niveau indføres et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, og det skal bygge på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder. Risikoklassificeringssystemet forvaltes af medlemsstatens kompetente myndighed.

1. Med henblik at øge effektiviteten af syn ved vejsiden indføres der på EU-plan et risikoklassificeringssystem, som skal bygge på antallet og alvorsgraden af de mangler, som er konstateret erhvervskøretøjer i forbindelse med periodiske tekniske kontroller og syn ved vejsiden. Risikoklassificeringssystemet skal være baseret på nationale elektroniske registre, som er koblet sammen på europæisk plan og forvaltes af den enkelte medlemsstats kompetente myndighed.

 

Tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. XX om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF skal synsattester og rapporter om syn ved vejsiden foreligge i en europæisk standardformular.

2. En risikoprofil skal tillægges hver virksomhed, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden, efter kriterierne i bilag I.

2. Efter den i stk. 1 omhandlede dato skal en risikoprofil tillægges hver virksomhed, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden, efter følgende kriterier i overensstemmelse med bilag I.

 

– antallet af konstaterede mangler

 

– alvorsgraden af de konstaterede mangler

 

– antallet af gennemførte kontroller

 

– tidsfaktor

Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

- høj risiko

høj risiko

- mellem risiko

mellem risiko

- lav risiko.

lav risiko.

 

For at gøre det muligt for virksomheder at forbedre deres risikoprofil skal der med henblik på at foretage en klassificering af den pågældende virksomhed tages højde for de oplysninger om virksomhedernes overholdelse af forskrifterne, som stammer fra frivillige regelmæssige sikkerhedskontroller.

3. Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden kan medlemsstaterne anvende det risikoklassificeringssystem, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF.

3. Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden anvender medlemsstaterne det risikoklassificeringssystem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1071/2009.

 

Risikoklassificeringssystemet omfatter oplysningerne om tekniske kontroller:

 

– tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning om køretøjer i køretøjsklasserne N2, N3, M2, O3 og O4

 

– fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning for de øvrige i artikel 2 omhandlede kategorier.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger.

1. Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger. Hvis rapporterne er tilgængelige i elektronisk form i køretøjets medlemsstat, kan myndighederne ikke anmode om, at der opbevares kopier i papirform om bord på køretøjet.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.

3. Det er op til de virksomheder, der benytter køretøjer, der er omfattet af denne forordning, at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter, og at den originale synsrapport eller en certificeret kopi heraf fra den seneste tekniske kontrol samt en synsattest udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] opbevares om bord på køretøjet.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden skal inspektørerne fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Hvis medlemsstaten træffer beslutning herom, kan inspektørerne ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning og litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj skal inspektøren:

Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj

a) kontrollere synsrapporten og rapporten om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 skal opbevares om bord, hvis de foreligger

a) kontrollerer inspektøren synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol og synsattesten udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] samt, hvor det er muligt, den seneste rapport om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, skal opbevares om bord, hvis de foreligger

b) foretage en visuel vurdering af tilstanden af køretøjet og dets last.

b) foretager inspektøren en visuel vurdering af køretøjets tekniske tilstand

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) kan inspektøren udføre en overensstemmelseskontrol i forhold til ethvert andet lovgivningsmæssigt krav angående driften af et erhvervskøretøj i Unionen.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– chassis og understel

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- aksler, hjul, dæk og ophæng

hjul og dæk

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– tilkoblingsanordning

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- gener.

– gener: støj og udstødning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrollen af hvert af disse områder skal dække et eller flere af eller alle de punkter, som er opført i bilag II, og som er relevant for disse områder.

Kontrollen af hvert af disse områder skal dække alle de punkter, som er opført i bilag II, og som anses for nødvendige og relevante for disse områder.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden kan inspektøren kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, punkt 1, og som dækker et eller flere af eller alle de punkter, der er anført i dette bilag.

Desuden kan inspektøren, når det er nødvendigt på grund af en potentiel sikkerhedsrisiko, kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, del 1, og som dækker alle de punkter, der er anført i dette bilag, og som anses for at være nødvendige og relevante for disse områder.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det fremgår af synsrapporten eller rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af den foregående måned, skal inspektøren ikke kontrollere dette punkt, medmindre dette er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Hvis det fremgår af synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol eller rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af de foregående tre måneder, skal inspektøren ikke kontrollere dette punkt, medmindre en sådan kontrol er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Begrundelse

Indførelsen af den halvårlige sikkerhedskontrol sikrer, at et erhvervskøretøjs dele kontrolleres regelmæssigt, og at slid kan konstateres tidligere. Også disse undersøgelser kan virksomheden planlægge, og den kan således afhjælpe eventuelle mangler i god tid. Derved kan syn ved vejsiden gennemføres mere effektivt.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Foretages synet i en synsvirksomhed, må det indledende syn ved vejsiden ikke finde sted mere end 10 km fra denne virksomhed.

2. Foretages synet i en synsvirksomhed, skal det finde sted hurtigst muligt og i den nærmeste synsvirksomhed.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng og emissioner.

3. Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng, emissioner og vægt.

 

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og er af en sådan karakter, at køretøjet ikke under nogen omstændigheder må benyttes på vejnettet.

farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes på vejnettet.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige regler for kontrol af fastgørelse af lasten

Kontrol af fastgørelse af lasten

Inspektøren kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med bilag IV. De opfølgende procedurer, der er nævnt i artikel 14, finder også anvendelse ved væsentlige eller farlige mangler med hensyn til fastgørelse af lasten.

Inspektører kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med gældende standarder. Resultatet af sådanne inspektioner medtages ikke i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret på EU-niveau.

 

Kommissionen forelægger den .... [tilpasses til datoen i artikel 18a i forslaget til forordning om periodiske tekniske kontroller] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om harmoniseringsniveauet på området for fastgørelse af last ved vejtransport, kontrollen hermed ved vejsiden og resultatet af en analyse af metoder til at sikre, at de virksomheder, der benytter køretøjet, befragtere, speditører, lastevirksomheder og andre relevante aktører, der er involveret i håndteringen af last, overholder kravene til fastgørelse af last.

 

Rapporten skal, hvis det er relevant, være ledsaget af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og i nærheden af synsstedet.

1. Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og på et sted med det nødvendige udstyr så tæt som muligt på stedet for det indledende eller mere detaljerede syn.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på synsstedet. Inspektøren kan tillade et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.

3. Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på det sted, hvor inspektionen fandt sted, eller på et af de nærmeste værksteder. Såfremt der konstateres mangler inden for de i artikel 10, stk. 2, nævnte områder på et køretøj tillader inspektøren et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste sted, hvor køretøjet kan repareres eller beslaglægges.

Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste ledige sted, hvor det kan repareres eller beslaglægges.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inspektøren meddeler den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed skal opbevare disse oplysninger i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.

2. Inspektøren meddeler elektronisk den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed opbevarer disse oplysninger i det i forordning (EF) nr. 1071/2009 omhandlede nationale register i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles til køretøjets registreringsmyndighed.

3. Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles elektronisk til registreringsmyndigheden for det pågældende køretøj, til ejeren af køretøjet og, i tilfælde, hvor køretøjet er registreret i en anden medlemsstat, ved hjælp af ERRU som fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.

1. Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.

 

Registreringsmedlemsstaten tager højde for disse oplysninger, når de klassificerer virksomheder, jf. artikel 6, stk. 2.

Disse oplysninger skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag VI.

Denne underretning skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som omhandlet i bilag VI, være i et standardiseret format og meddeles gennem det nationale elektroniske register, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter den procedure, der er nævnt i artikel 23, stk. 2.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger.

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger, og fører disse oplysninger ind i ERRU.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Konstateres der alvorlige eller farlige mangler, skal navnet på den virksomhed, der benytter køretøjet, meddeles kontaktpunktet omhandlet i artikel 16.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Registreringsmedlemsstaten stiller oplysninger om risikoprofilen for den virksomhed, hvis køretøj inspiceres, til rådighed for den myndighed, der udfører et syn ved vejsiden. Disse oplysninger stilles til rådighed elektronisk inden for en rimelig frist. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende de detaljerede regler for procedurerne for videregivelsen af sådanne oplysninger til sådanne myndigheder.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en rapport, der sammenfatter de indsamlede data.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 21 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren eller ikke udbedrer mangler, der er konstateret i forbindelse med synet.

2. Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren, eller at køretøjet anvendes ulovligt som følge af en manglende overholdelse af artikel 14.

Begrundelse

Kørsel med et køretøj, der ikke er egnet til trafikken, på offentlige veje bør være en strafbar handling, selv om en manglende afhjælpning af problemer, der ikke er blevet afsløret ved en teknisk kontrol, ikke bør være det. I visse tilfælde kan ejeren eller operatøren af et køretøj, hvor der er konstateret alvorlige eller farlige mangler, beslutte at tage det ud af trafikken (vedkommende kan beslutte at destruere det i henhold til reglerne i direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer eller anvende det på en anden måde).

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Bilag II – del 2 – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

 

 

Ændringsforslag

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

da) Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

Begrundelse

Der er alvorlige ansvars- og sikkerhedsmæssige konsekvenser forbundet med anvendelsen af beskadigede hjul eller hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på ikkestandardaksler. Hvis kontrollen af hjulene viser, at de ikke passer til navet, er der tale om et kritisk brud på sikkerheden, hvorfor denne kontrol bør indgå i syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Bilag II – del 2 – punkt 5.2.3 – kolonne 2: Metode

 

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

 

 

Ændringsforslag

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

 

 

Brug et manometer til at måle dæktrykket, og sammenlign værdien med producentens værdier.

 

Begrundelse

Dæktrykket kan ikke kontrolleres uden anvendelse af et manometer. Inspektøren skal kontrollere, om dæktrykket svarer til det tryk, som køretøjsfabrikanten har anbefalet.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – overskrift: Farlige mangler – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar trafiksikkerhedsmæssig risiko. Fortsat anvendelse af køretøjet på offentlig vej er ikke tilladt, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes vejnettet, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra e

 

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

e) Dækmønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene.

 

X

X

 

Mindre end 80 % af den påkrævede mønsterdybde.

 

 

 

 

Ændringsforslag

5.2.3. Dæk

e) Dæk med mindste lovbestemte mønsterdybde.

 

X

X

 

Dæk under mindste lovbestemte mønsterdybde.

 

 

 

Begrundelse

Et dæk med en mønsterdybde under de lovpligtige krav er ulovligt og bør derfor ikke være tilladt på europæiske veje.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

5.2.3. Dæk

ga) Dæktryk i brug i et af køretøjets hjul nedsat med 20 %

 

X

X

Begrundelse

Dette er et alvorligt sikkerhedsspørgsmål, da det kun er korrekte dæktryk, der kan bære lasten, bevare vejgrebet, forbruge mindre brændstof, støje mindre, sikre den bedste bremselængde og bidrage til at forlænge dækkenes levetid. Et dæk under 150 kPa er ikke kun usikkert, men farligt, da det risikerer at eksplodere.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Bilag IV

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilaget udgår

  • [1]  EUT C 44 af 15.2.2012, s. 128.
  • [2]  EUT C ...

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Europa-Kommissionen vedtog den 20. juli 2010 politiske retningslinjer for trafiksikkerheden. For at nå det fastsatte mål (dvs. at reducere antallet af trafikdræbte med 50 % mellem 2010 og 2020) foreslog Kommissionen bl.a. en tostrenget strategi for sikrere køretøjer: harmonisering/styrkelse af EU-lovgivningen om teknisk kontrol og syn ved vejsiden (herunder udvidelsen til tohjulede motorkøretøjer) og en undersøgelse af muligheden for oprettelse af en europæisk elektronisk platform med henblik på at harmonisere udvekslingen af køretøjsdata (typegodkendelse, indregistrering, resultaterne af syn osv.)

Europa-Kommissionen fremlagde den 13. juli 2012 den såkaldte køretøjssikkerhedspakke, en samling af tre lovforslag, som sigter mod at styrke trafiksikkerheden, miljøbeskyttelsen og den fair konkurrence ved at opgradere de nuværende krav om periodiske tekniske kontroller, syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt køretøjsregistrering.

For øjeblikket suppleres direktiv 2009/40/EF af direktiv 2000/30/EF, hvori der stilles krav om at kontrollere den tekniske tilstand af erhvervskøretøjer i tidsrummet mellem de periodiske kontroller gennem syn ved vejsiden, der er uventede, supplerende syn ved vejsiden for erhvervskøretøjer.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF indfører en række nye elementer:

•  et risikoklassificeringssystem for udvælgelse af køretøjer, der skal synes

•  lette erhvervskøretøjer skal kunne underkastes syn ved vejsiden

•  medlemsstaterne skal foretage et antal syn ved vejsiden om året

•  syn ved vejsiden foretages efter en trinvis fremgangsmåde: først en indledende inspektion af køretøjets generelle tilstand og dets dokumenter, såsom synsattester og tidligere rapporter om syn ved vejsiden. Et mere detaljeret syn ved vejsiden kan udføres på grundlag af resultatet af det indledende syn

•  mere detaljerede syn foretages ved at anvende en mobil synsenhed eller en synsvirksomhed i umiddelbar nærhed

•  Fastgørelse af last bør indgå i synet ved vejsiden.

•  harmonisering af standarder for vurdering af mangler og niveau af viden og kvalifikationer for inspektører, som udfører syn ved vejsiden, baseret på kravene til periodiske tekniske kontroller

•  indførelse af regelmæssige samordnede synsaktiviteter organiseret af medlemsstater.

Ordførerens bemærkninger og forslag

Ordføreren mener, at trafiksikkerhed er et væsentligt samfundsanliggende. Europa-Parlamentet bør endnu en gang udsende et klart signal om sit engagement i forhold til trafiksikkerhed.

Uanset hvilke tekniske foranstaltninger der iværksættes, afhænger effektiviteten af en trafiksikkerhedspolitik som bekendt i sidste ende af trafikanternes adfærd. Af den grund er uddannelse, efteruddannelse og håndhævelse fortsat af afgørende betydning.

Men trafiksikkerhedssystemet skal imidlertid også tage højde for menneskelige fejl og uhensigtsmæssig adfærd og korrigere dette så meget som muligt. Alle systemets bestanddele, navnlig køretøjerne og infrastrukturen, bør derfor være "tilgivende", så konsekvenserne af sådanne fejl for trafikanterne, især de mest sårbare trafikanter, forebygges og begrænses.

Derfor glæder ordføreren sig over køretøjssikkerhedspakken og i særdeleshed forslaget om syn ved vejsiden.

Der er i dag store forskelle på, hvordan syn ved vejsiden udføres i medlemsstaterne. Andelen af køretøjer, der ved syn ved vejsiden konstateres ikke at være i overensstemmelse med trafiksikkerhedsrelaterede krav spænder fra så lidt som 0,3 % i en medlemsstat til 63 % i en anden, med betydelige forskelle selv mellem nabolande.

I nogle medlemsstater gennemføres en udførlig testprocedure tæt på en periodisk teknisk kontrol, hvor andre – som stadig overholder minimumskravene i det nuværende direktiv – foretager en visuel inspektion eller blot kontrollerer køretøjets papirer. De gevaldige forskelle i fejlraterne ved syn ved vejsiden skyldes også den fremgangsmåde, som medlemsstaterne vælger.

I betragtning heraf støtter ordføreren fuldt ud indførelsen af et risikoklassificeringssystem. Udvælgelsen af køretøjer, der skal underkastes et syn ved vejsiden, bør baseres på operatørernes risikoprofil for at begrænse den byrde, der pålægges operatører, der vedligeholder deres køretøjer ordentligt.

Det vil utvivlsomt bidrage til at undgå unfair behandling og øge den samlede effektivitet af kontrollerne, hvis der sker en harmonisering af vigtige elementer såsom standarderne for vurdering af mangler og niveauet af viden og kvalifikationer for inspektører, som udfører syn ved vejsiden, baseret på kravene til periodiske tekniske kontroller. Desuden bør medlemsstaterne sikre, at syn ved vejsiden udføres uden forskelsbehandling på grund af førerens nationalitet eller køretøjets registrerings- eller ibrugtagningsland.

Inspektørernes kvalifikationer og uddannelse bør være et centralt element i ethvert system for syn ved vejsiden set i lyset af synsaktiviteternes stigende kompleksitet. Inspektørers eventuelle utilstrækkelige kvalifikationer kan være en væsentlig hindring for effektiv kontrol og et højt niveau af konstatering af mangler.

Da synene ved vejsiden vil blive udført efter en trinvis tilgang, mener ordføreren, at det også er vigtigt, at medlemsstaterne sikrer, at det personale, der foretager den første indledende inspektion af køretøjets generelle tilstand, også er behørigt uddannet til at undgå ineffektive syn ved vejsiden og unødvendigt spild af tid for virksomheder og chauffører.

For så vidt angår forslagets anvendelsesområde glæder ordføreren sig over, at lette erhvervskøretøjer (under 3,5 ton) og påhængskøretøjer dertil skal medtages i anvendelsesområdet for syn ved vejsiden, da disse køretøjer bliver brugt hyppigere inden for vejtransport i erhvervsmæssigt øjemed. Desuden følger denne gruppe af køretøjer ikke den nedadgående tendens i antallet af trafikdræbte. De foreliggende data viser en tendens til, at denne form for køretøjer anvendes til kommercielle formål for at omgå de forpligtelser, som lovgivningen pålægger virksomheder, der opererer tunge erhvervskøretøjer.

For at undgå uoverensstemmelser i køretøjssikkerhedspakken foreslår ordføreren at udvide forpligtelsen til at underkaste sig syn ved vejsiden til også at omfatte traktorer, der anvendes til kommercielle formål, da disse køretøjer i stigende grad anvendes til at omgå de kontrolforpligtelser, der er fastsat i lovgivningen i forbindelse med tunge erhvervskøretøjer.

Et andet vigtigt element i forslaget, som finder ordførerens fulde støtte, er medtagelsen af fastgørelsen af last ved syn ved vejsiden, da utilstrækkeligt fastgjort last betragtes som en faktor, der kan sætte i forbindelse med op til 25 % af alle ulykker, hvor lastbiler er impliceret.

Ordføreren mener, at det er af central betydning at have en klar juridisk ramme for ansvaret for erhvervskøretøjers forskriftsmæssige stand. Derfor stilles der ændringsforslag til artikel 7 for at præcisere, at virksomheder, der benytter erhvervskøretøjer altid bør være ansvarlige for at bevare køretøjets forskriftsmæssige stand. Virksomhederne bør sikre, at der regelmæssigt føres kontrol med de dele af et køretøj, der har betydning for trafiksikkerheden.

Ansvaret skal også klarlægges for så vidt angår last. Eftersom mange operatører kan deltage i håndteringen og fastgørelsen af en last, bør deres ansvar sættes i forhold til de opgaver, de udfører.

Der indsamles en stor mængde af data om køretøjet og dets præstationer i forbindelse med den tekniske kontrol og syn ved vejsiden. Disse data kan potentielt anvendes af de forskellige myndigheder til at sikre opfølgning af konstaterede mangler og organisere målrettede kontroller, men også til at forbedre deres formulering af politikker. Tekniske kontroller og syn ved vejsiden vil ligeledes blive mere effektive, hvis der i den forbindelse er adgang til alle oplysninger om køretøjets historie og dets tekniske karakteristika.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (26.4.2013)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Ordfører for udtalelse: Krišjānis Kariņš

KORT BEGRUNDELSE

Hvert år bliver de indbyrdes forbindelser på det indre marked tættere, og godstrafikken tværs gennem Den Europæiske Union har antaget uforudsete dimensioner. Det har medført nye harmoniseringsmæssige udfordringer med hensyn til trafiksikkerheden.

Ordføreren støtter den generelle retning i Kommissionens forslag til forordning. Han finder det dog nødvendigt at foretage en række væsentlige forbedringer i teksten for at tilføre denne forordning tilstrækkelig merværdi.

For det første bør der indføres et risikoklassificeringssystem på europæisk niveau. Dette er den sikreste metode til at foretage en korrekt risikoklassificering af en virksomhed. Køretøjer krydser stadig oftere grænserne, og det er derfor nødvendigt at vide, hvilke virksomheder der anses for at udgøre en risiko i andre medlemsstater. Dette kan ikke lade sig gøre ved hjælp af nationale risikoklassificeringssystemer.

For det andet skal inspektørerne have adgang til rapporter fra de seneste tekniske kontroller, der kunne fungere som grundlag for fastsættelse af en risikoklassificering af hver enkelt virksomhed. Den Europæiske Union bør ikke pålægge yderligere administrative byrder, men i stedet udvikle et vidtrækkende system, der kan afsløre potentielt farlige køretøjer, der kører på de europæiske veje.

Endelig skal proceduren for syn ved vejsiden gøres mere præcis, og teksten skal være klar og utvetydig. Hvis der f.eks. konstateres mangler under det indledende syn ved vejsiden, skal der foretages et detaljeret syn. Det fremgår ikke klart af Kommissionens forslag, hvad der herefter bør ske. Det samme gælder for reparation af køretøjet. Køretøjet skal repareres af fagfolk og ikke på vejen af føreren eller inspektøren. Hvis der er konstateret farlige mangler, skal de derfor udbedres på det nærmeste værksted.

Ordføreren mener, at 12 måneder er for kort tid til at gennemføre denne forordning. Han foreslår en frist på 60 måneder for at gøre det muligt at købe alt det nødvendige udstyr og uddanne personale.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Syn ved vejsiden bør gennemføres via et risikoklassificeringssystem. Medlemsstaterne kan bruge det system, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.

(6) Syn ved vejsiden bør gennemføres via et EU-dækkende risikoklassificeringssystem. Medlemsstaterne kan bruge det system, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.

Begrundelse

Kun et EU-dækkende risikoklassificeringssystem vil tilføre merværdi. I en tid med større mobilitet for varer krydser køretøjer oftere grænserne, og derfor vil et risikoklassificeringssystem inden for en enkelt medlemsstat kun have begrænset indvirkning på trafiksikkerheden.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Under visse omstændigheder kan synsvirksomheder også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn.

(13) Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Synsvirksomheder kan også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn, hvis de ligger umiddelbart i nærheden.

Begrundelse

Der skal foretages et mere detaljeret syn, hvis en mobil synsenhed er til rådighed, eller der er en synsvirksomhed i umiddelbar nærhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne er afgørende for at opnå et mere harmoniseret system for syn ved vejsiden i hele Unionen. Derfor bør medlemsstaterne arbejde tættere sammen; også i forbindelse med operationelle aktiviteter. Dette samarbejde bør også omfatte jævnlige samordnede syn ved vejsiden.

(15) Samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne er afgørende for at opnå et mere harmoniseret system for syn ved vejsiden i hele Unionen. Derfor bør medlemsstaterne arbejde tættere sammen; også i forbindelse med operationelle aktiviteter. Dette samarbejde bør også omfatte jævnlige samordnede syn ved vejsiden og udveksling af oplysninger om resultaterne af syn ved vejsiden og tekniske kontroller.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Syn ved vejsiden udføres uden forskelsbehandling på grund af førerens nationalitet eller erhvervskøretøjets registrerings- eller ibrugtagningsland.

Begrundelse

Erfaringen viser, at der sker forskelsbehandling af førere, som kører med nummerplader fra bestemte lande. Der må sættes en stopper herfor.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1

udgår

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et samlet antal indledende syn ved vejsiden, svarende til mindst 5 % af det samlede antal køretøjer, jf. artikel 3, stk. 1, som er registreret på dens område.

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et antal indledende syn ved vejsiden af berørte køretøjer, der er registreret i hver enkelt medlemsstat. En målsætning kan svare til 5 % af det samlede antal berørte køretøjer, som er registreret på dens område.

Begrundelse

Syn ved vejsiden bør kun omfatte den kategori af køretøjer, der berøres af sådanne syn. Henvisning til et samlet antal køretøjer vil medføre uforholdsmæssig megen administration. I henhold til nærhedsprincippet bør en målsætning på 5 % udelukkende være vejledende. Medlemsstaterne bør have mulighed for fleksibilitet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På nationalt niveau indføres et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, og det skal bygge på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder. Risikoklassificeringssystemet forvaltes af medlemsstatens kompetente myndighed.

1. På EU-niveau indføres et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, og det skal bygge på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder. Risikoklassificeringssystemet i den enkelte medlemsstat forvaltes af medlemsstatens kompetente myndighed. Data om synene bør indsamles på EU-niveau, og klassificeringen af hver virksomhed fastsættes på grundlag af sammenfattede EU-dækkende data om resultaterne af syn ved vejsiden og tekniske kontroller.

Begrundelse

Kun et risikoklassificeringssystem på europæisk niveau vil tilføre tilstrækkelig merværdi. Der er ingen grund til at indføre et nyt risikoklassificeringssystem blot for at skabe en ny administrativ kapacitet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger.

udgår

Begrundelse

Disse oplysninger skal være elektronisk tilgængelige med henblik på syn i medlemsstaterne. Det er unødvendigt at medbringe flere papirer, da det vil øge den administrative byrde.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.

3. Det er op til den enkelte virksomhed og føreren af køretøjet at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.

Begrundelse

Føreren af køretøjet bør være medansvarlig for køretøjets tekniske tilstand.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kontrollere synsrapporten og rapporten om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 skal opbevares om bord, hvis de foreligger

a) kontrollere synsrapporten og rapporten om syn ved vejsiden

Begrundelse

Synsrapporten og de tidligere rapporter om syn ved vejsiden bør være elektronisk tilgængelige for ikke at påtvinge virksomhederne yderligere administrative byrder og lette afviklingen af syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På grundlag af resultatet af det indledende syn beslutter inspektøren, om køretøjet eller påhængskøretøjet dertil skal underkastes et mere detaljeret syn ved vejsiden.

2. På grundlag af resultatet af det indledende syn beslutter inspektøren, såfremt det indledende syn viser, at der er behov for et mere detaljeret syn med henblik på at foretage en fuldstændig vurdering af køretøjets tekniske tilstand, om køretøjet eller påhængskøretøjet dertil skal underkastes et mere detaljeret syn ved vejsiden.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på synsstedet. Inspektøren kan tillade et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.

3. Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på synsstedet eller på et af de nærmeste værksteder. Såfremt der konstateres mangler inden for de i artikel 10, stk. 2, nævnte områder på et køretøj tillader inspektøren et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste sted, hvor køretøjet kan repareres eller beslaglægges.

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en rapport, der sammenfatter de indsamlede data.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 21 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den [12 måneder efter ikrafttrædelsen].

Den anvendes fra den [60 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Begrundelse

Der bør være tilstrækkelig tid til at købe det nødvendige udstyr og indføre en mekanisme til udveksling af oplysninger på europæisk niveau.

PROCEDURE

Titel

Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område

Referencer

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

11.9.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Behandling i udvalg

18.3.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

PROCEDURE

Titel

Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område

Referencer

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Dato for høring af EP

10.7.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Dato for vedtagelse

30.5.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

George Sabin Cutaş

Dato for indgivelse

10.6.2013