ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ

17.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Olga Sehnalová


Διαδικασία : 2012/0186(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0207/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0207/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012– 2012/0186(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0382),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0188/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από την Κυπριακή Βουλή και από την Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0207/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων. Το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της καλής τεχνικής κατάστασης πρέπει να είναι οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικοί των περιοδικών ελέγχων και πρέπει να στοχεύουν σε κυκλοφορούντα οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια·

Αιτιολόγηση

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικοί των περιοδικών τεχνικών ελέγχων και να στοχεύουν σε οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι, με ένα καθεστώς αιφνίδιων οδικών τεχνικών ελέγχων, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας καθ’όλο τον κύκλο ζωής τους.

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα, απαιτήσεις και περιβαλλοντικά πρότυπα για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι, με ένα καθεστώς αιφνίδιων οδικών τεχνικών ελέγχων, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, τα οχήματα παραμένουν από τεχνική άποψη σε καλή κατάσταση, καθ’όλο τον κύκλο ζωής τους.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Δεδομένου ότι, όπως αποδεικνύεται στην έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/30/ΕΚ, σε πολλά οχήματα στα οποία διενεργούνται αιφνίδιοι τεχνικοί έλεγχοι δεν ανακαλύπτονται τεχνικά ελαττώματα, η επιλογή των οχημάτων για οδικούς τεχνικούς ελέγχους πρέπει να βασίζεται στο χαρακτηρισμό επικινδυνότητας των μεταφορέων και να εστιάζουν σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου ούτως ώστε να περιορίζονται οι επιβαρύνσεις μεταφορέων που διατηρούν τα οχήματά τους με ορθό τρόπο.

 

 

 

 

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται με βάση σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(6) Για το λόγο αυτό, οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται μέσω συστήματος διαβάθμισης των κινδύνων με βάση τον αριθμό και την σοβαρότητα των αστοχιών που διαπιστώνεται σε οχήματα που χρησιμοποιούν μεμονωμένες επιχειρήσεις που αναφέρονται σε τυποποιημένα πιστοποιητικά τεχνικών ελέγχων και εκθέσεις οδικών ελέγχων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της κυκλοφορίας οχημάτων επαγγελματικής χρήσης μεταξύ των κρατών μελών, και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις με βάση τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος, το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την Ένωση και να βασίζεται σε επαρκές επίπεδο εναρμόνισης των περιοδικών τεχνικών ελέγχων και των οδικών ελέγχων μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θέσπισε το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU). Το ERRU επιτρέπει τη διασύνδεση εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων επιχειρήσεων μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η χρήση του εν λόγω συστήματος, που διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μειώνει το κόστος που συνεπάγονται οι έλεγχοι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους διοικητικούς φορείς.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις αντί των φορτηγών για επαγγελματικές οδικές μεταφορές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όταν χρησιμοποιούνται αγροτικά οχήματα με τον τρόπο αυτόν, η μεταχείρισή τους είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για να αποφευχθεί άσκοπος διοικητικός φόρτος και κόστος και για να βελτιωθεί η απόδοση των ελέγχων, πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από υπεύθυνες επιχειρήσεις που μεριμνούν για την ασφάλεια και την ορθή συντήρησή τους πρέπει να επιβραβεύονται με λιγότερο συχνούς ελέγχους.

(10) Για να αποφευχθεί άσκοπος διοικητικός φόρτος και κόστος και για να βελτιωθεί η απόδοση των ελέγχων, πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, επιλέγονται κατά προτεραιότητα, ενώ τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από υπεύθυνες επιχειρήσεις που μεριμνούν για την ασφάλεια και την ορθή συντήρησή επιβραβεύονται με λιγότερο συχνούς ελέγχους.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ο οδικός τεχνικός έλεγχος της κατάστασης των οχημάτων πρέπει να συνίσταται σε αρχικό και, εάν χρειάζεται, σε πιο λεπτομερή έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις οι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν όλα τα σχετικά μέρη και συστήματα των οχημάτων. Για να επιτευχθεί πιο εναρμονισμένος έλεγχος όλων των δυνατών σημείων, πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου και παραδείγματα αστοχιών, καθώς και αξιολόγησή τους ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.

(11) Ο οδικός τεχνικός έλεγχος της κατάστασης των οχημάτων πρέπει να συνίσταται σε αρχικό και, εάν χρειάζεται, σε πιο λεπτομερή έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις οι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν όλα τα σχετικά μέρη και συστήματα των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου. Για να επιτευχθεί πιο εναρμονισμένος έλεγχος όλων των δυνατών σημείων, πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου και παραδείγματα αστοχιών, καθώς και αξιολόγησή τους ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση προτύπων όσον αφορά την ασφαλή στοιβασία του φορτίου και την αξιολόγησή της.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Δεδομένου ότι η ορθή απόδοση των ελαστικών συνδέεται στενά με την πίεσή τους, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικής τοποθέτησης συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, όπως ορίζεται στον κανονισμό της UNECE (Οικονομική Eπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) αριθ. 64.02, και στα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως και η λειτουργία των συστημάτων αυτών πρέπει, κατά περίπτωση, να ελέγχεται κατά τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν την ασφαλή στοιβασία του φορτίου κατά τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους σύμφωνα με ισχύοντα πρότυπα. Το αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων δεν θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου έως ότου εναρμονιστούν οι κανόνες για την ασφαλή στοιβασία του φορτίου σε επίπεδο Ένωσης. Εν αναμονή μιας τέτοιας εναρμόνισης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή στοιβασία του φορτίου για τις οδικές μεταφορές για σκοπούς αξιολόγησης.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι εκθέσεις των οδικών τεχνικών ελέγχων συντάσσονται σε πολλά κράτη μέλη με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να παραδίδεται στον οδηγό έντυπο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους πρέπει να διαβιβάζονται σε κοινό αρχείο του κράτους μέλους, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επεξεργασία αυτών των δεδομένων και η διαβίβαση των πληροφοριών να μην επιφέρει πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

(12) Οι εκθέσεις των οδικών τεχνικών ελέγχων συντάσσονται σε πολλά κράτη μέλη με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πλήρως τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, και πρέπει να ελαχιστοποιούνται τα έντυπα αντίγραφα της έκθεσης ελέγχου. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους πρέπει να διαβιβάζονται σε κοινό αρχείο του κράτους μέλους, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επεξεργασία αυτών των δεδομένων και η διαβίβαση των πληροφοριών να μην επιφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Αιτιολόγηση

Οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να αποτελούν το βασικό μέσο για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των οχημάτων και οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικοί και να στοχεύουν σε οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Πρέπει να εισαχθεί παράλληλη τροπολογία στην πρόταση για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις ώστε να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι.

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ώστε να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι εφόσον γειτνιάζουν άμεσα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Προσωπικό το οποίο διενεργεί αρχικούς οδικούς ελέγχους θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να πραγματοποιεί οπτικούς ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Δεν θα πρέπει να καταβάλλονται τέλη για τη διενέργεια των αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων από επιχειρήσεις ή οδηγούς. Ωστόσο, για να μετριάσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού για διεξοδικότερο οδικό έλεγχο είτε από κινητή μονάδα ελέγχου είτε σε πλησιέστερο κέντρο ελέγχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλουν τέλη εάν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ή επικίνδυνες αστοχίες, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το όχημα δεν έχει συμμορφωθεί με την ευθύνη της να διατηρεί το όχημα σε καλή τεχνική κατάσταση. Με σκοπό να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το ύψος του επιβαλλόμενου τέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τη διενέργεια ενός περιοδικού οδικού ελέγχου για την ίδια κατηγορία οχήματος. Τυχόν έσοδα ή εισόδημα που προέρχεται από την επιβολή των εν λόγω τελών θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει κάθε κράτος μέλος να έχει έναν φορέα ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο επαφής με άλλες αρμόδιες αρχές. Ο φορέας αυτός πρέπει επίσης να συλλέγει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους συνεκτική εθνική στρατηγική ελέγχου και δύνανται να ορίζουν ενιαίο φορέα για τον συντονισμό της εφαρμογής της. Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για τον καθορισμό των προθεσμιών και του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.

(16) Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει κάθε κράτος μέλος να έχει έναν φορέα ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο επαφής με άλλες αρμόδιες αρχές. Ο φορέας αυτός πρέπει επίσης να συλλέγει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, και ιδίως σε σχέση με τις κατηγορίες των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που ελέγχονται κατά τη διάρκεια οδικών τεχνικών ελέγχων, τον αριθμό και το είδος των αστοχιών που έχουν διαπιστωθεί και τη σοβαρότητά τους. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους συνεκτική εθνική στρατηγική ελέγχου και δύνανται να ορίζουν ενιαίο φορέα για τον συντονισμό της εφαρμογής της. Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για τον καθορισμό των προθεσμιών και του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου καθεστώτος οδικού τεχνικού ελέγχου στην Ένωση τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν ανά διετία στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των εκτελούμενων οδικών τεχνικών ελέγχων. Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει τα συλλεγόμενα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(17) Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου καθεστώτος οδικού τεχνικού ελέγχου στην Ένωση τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους τα αποτελέσματα των εκτελούμενων οδικών τεχνικών ελέγχων. Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει τα συλλεγόμενα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20, δεν είναι σαφής η συχνότητα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, η αιτιολογική σκέψη 17 πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 20.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17a) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια χρόνου για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς και να αυξηθεί η γενικότερη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκτέλεση οδικών τεχνικών ελέγχων, παράλληλα με ελέγχους για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών, και ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών1, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ και του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με την συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

 

_____________

 

1 ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1.

 

2 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο έδαφος των κρατών μελών.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς οδικού τεχνικού ελέγχου όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται χωρίς διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας του οδηγού ή της χώρας ταξινόμησης ή της χώρας στην οποία έχει τεθεί σε κυκλοφορία το εν λόγω όχημα επαγγελματικής χρήσεως.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα επαγγελματικά οχήματα, των οποίων η εκ κατασκευής ταχύτητα υπερβαίνει τα 25 km/h, των κάτωθι κατηγοριών που καθορίζονται στην οδηγία 2007/46//ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα επαγγελματικά οχήματα, των οποίων η εκ κατασκευής ταχύτητα υπερβαίνει τα 25 km/h, των κάτωθι κατηγοριών που καθορίζονται στην οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκουμένων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και στην οδηγία 2007/46//ΕΚ :

Αιτιολόγηση

Ορισμένα μοντέλα ελκυστήρων θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επειδή χρησιμοποιούνται συχνά στο δημόσιο οδικό δίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων πλην της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

- μηχανοκίνητα οχήματα και τυχόν συνδεδεμένα ρυμουλκούμενα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων πλην της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος όλων των ρυμουλκούμενων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τύπου, όταν χρησιμοποιούνται με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 με σκοπό την σαφέστερη και απλούστερη εφαρμογή της ρύθμισης.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg – κατηγορία οχημάτων N1,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι συζητήσιμο, κατά πόσο η φθορά των συστατικών μερών στα οχήματα κατηγορίας Ν1 οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων και ως εκ τούτου επηρεάζει την οδική ασφάλεια. Επιπλέον, η επέκταση της απαιτήσεως επιθεώρησης σε μια ευρύτερη σειρά οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως, θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις επιθεωρήσεις των οχημάτων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχημάτων N2 και N3,

- μηχανοκίνητα οχήματα και τυχόν συνδεδεμένα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχημάτων N2 και N3,

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος όλων των ρυμουλκούμενων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τύπου, όταν χρησιμοποιούνται με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 με σκοπό την σαφέστερη και απλούστερη εφαρμογή της ρύθμισης.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O1 και O2,

διαγράφεται

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O3 και O4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ελέγχονται κανονικά όταν χρησιμοποιούνται με οχήματα εμπορικής χρήσεως, επομένως δεν χρειάζεται περαιτέρω προσδιορισμός.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στις επαγγελματικές οδικές μεταφορές , των οποίων η εκ κατασκευής ταχύτητα υπερβαίνει τα 40 km/h.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «επαγγελματικό όχημα», μηχανοκίνητο όχημα και το ρυμουλκούμενό του που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς·

(6) «επαγγελματικό όχημα», μηχανοκίνητο όχημα και το ρυμουλκούμενό του που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων , για την αμειβόμενη οδική μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα·

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο να αντικατασταθούν οι λέξεις για «επαγγελματικούς σκοπούς» με την διατύπωση που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση που αφορά το συμβόλαιο για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων («CMR»).

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) «οδικός τεχνικός έλεγχος», αιφνίδιος τεχνικός έλεγχος που διενεργείται από αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή υπό την άμεση εποπτεία τους σε επαγγελματικό όχημα που κυκλοφορεί σε δημόσιο οδικό δίκτυο ανοικτό στην κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους·

(9) «οδικός τεχνικός έλεγχος», αιφνίδιος τεχνικός έλεγχος που διενεργείται από αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή υπό την άμεση εποπτεία τους σε επαγγελματικό όχημα, καθώς και σχετικά με την ασφαλή στοιβασία του φορτίου του ενόσω το εν λόγω όχημα κυκλοφορεί σε δημόσιο οδικό δίκτυο ανοικτό στην κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, ή του μετεξοπλισμού του·

(10) «τεχνικός έλεγχος», ο έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι το όχημα είναι ασφαλές για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο και συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά·ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, ή του μετεξοπλισμού του·

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) «αρμόδια αρχή», αρχή ή δημόσιος φορέας διαχείρισης του εθνικού συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων·

(11) «αρμόδια αρχή», αρχή ή δημόσιος φορέας στον οποίο το κράτος μέλος έχει αναθέσει αρμοδιότητα για τη διαχείριση του συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων καθώς και για την εκτέλεση οδικών τεχνικών ελέγχων, ανάλογα με την περίπτωση·

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση ή ομάδα ατόμων χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπική ή μη, ή κάθε επίσημος φορέας, ο οποίος είτε έχει τη δική του νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από μια αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, που εκτελεί οδικές μεταφορές έναντι μίσθωσης ή αμοιβής, ή για ίδιο λογαριασμό·

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) «επιθεώρηση της ασφάλειας του οχήματος», οπτική επιθεώρηση, έλεγχος απόδοσης και έλεγχος λειτουργικότητας του πλαισίου, των διατάξεων ζεύξης, του συστήματος διεύθυνσης, των τροχών και του συστήματος πέδησης του επαγγελματικού οχήματος·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο που έχει εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να εκτελεί τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ) «μεταφορέας», άτομο ή νομική οντότητα που εκμεταλλεύεται το όχημα είτε ως ο κάτοχός του είτε ως εξουσιοδοτημένος να εκμεταλλεύεται το όχημα από τον ιδιοκτήτη του·

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 8 και 24 αναφέρονται στην έννοια του «μεταφορέα», πράγμα το οποίο απαιτεί τον ορισμό της εν λόγω έννοιας.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Σύστημα οδικών τεχνικών ελέγχων

Ημερομηνία και συχνότητα διενέργειας τεχνικού ελέγχου

Το σύστημα οδικών τεχνικών ελέγχων περιλαμβάνει αρχικούς οδικούς τεχνικούς ελέγχους όπως προβλέπει το άρθρο 9, και διεξοδικότερους οδικούς τεχνικούς ελέγχους όπως προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1.

Τα οχήματα υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους της ασφάλειας του οχήματος με την ακόλουθη ελάχιστη συχνότητα:

 

Οχήματα κατηγορίας Ν2:

 

- μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 7,5 τόνων: αρχικά, 42 μήνες μετά την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης και, κατόπιν, κάθε 6 μήνες μετά τον τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο

 

Οχήματα κατηγορίας Ν3:

 

- αρχικά, 30 μήνες μετά την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης και, κατόπιν, κάθε 6 μήνες μετά τον τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο.

 

Οχήματα κατηγορίας Ο4:

 

- αρχικά, 30 μήνες μετά την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης και, κατόπιν, κάθε 6 μήνες μετά τον τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο

Αιτιολόγηση

Αυξάνοντας τη συχνότητα των επιθεωρήσεων της ασφάλειας του οχήματος, πρόσθετοι έλεγχοι, που εξαρτώνται από την κατηγορία του οχήματος, δεν αρχίζουν πριν από το δεύτερο ή τρίτο έτος μετά την πρώτη ταξινόμηση και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττοί έλεγχοι.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε ημερολογιακό έτος συνολικό αριθμό αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του συνόλου των ταξινομημένων στο έδαφός του οχημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε ημερολογιακό έτος ενδεδειγμένο αριθμό αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων.

 

Ο συνολικός αριθμός των αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του συνόλου των ακόλουθων ταξινομημένων στο έδαφός του οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

 

- μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων, πλην της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

 

- μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχημάτων N2 και N3,

 

- ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O3 και O4.

 

Θα διενεργούνται αναλογικοί έλεγχοι τουλάχιστον στο 5% των μη ταξινομημένων αλλά κυκλοφορούντων στο έδαφός του οχημάτων επαγγελματικής χρήσης .

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων

Σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων

1. Καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, το οποίο στηρίζεται στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αστοχιών που διαπιστώνονται σε οχήματα που κυκλοφορούν από επιχειρήσεις. Το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

1. Με σκοπό να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των οδικών τεχνικών ελέγχων, καθιερώνεται σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας που στηρίζεται στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αστοχιών οι οποίες διαπιστώνονται σε εμπορικά οχήματα κατά τη διάρκεια περιοδικών οδικών τεχνικών ελέγχων. Το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βασίζεται σε εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο διασυνδεόμενο σε όλη την Ένωση το οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή σε κάθε κράτος μέλος.

 

Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ, τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου και οι εκθέσεις οδικού τεχνικού ελέγχου θα συντάσσονται με τη μορφή ενιαίου εντύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας αποδίδεται σε κάθε επιχείρηση που ταυτοποιείται στο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων με τη χρήση των κριτηρίων του παραρτήματος I.

2. Μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αποδίδεται σε κάθε επιχείρηση που ταυτοποιείται στο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας χαρακτηρισμός επικινδυνότητας με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

 

– αριθμός των διαπιστωμένων αστοχιών·

 

σοβαρότητα των διαπιστωμένων αστοχιών·

 

αριθμός των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί·

 

– συντελεστής διάρκειας λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα με τους κάτωθι χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας:

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα με τους κάτωθι χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας:

– υψηλού κινδύνου,

– υψηλού κινδύνου,

– μέτριου κινδύνου,

– μέτριου κινδύνου,

– χαμηλού κινδύνου.

– χαμηλού κινδύνου.

 

Προκειμένου να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να βελτιώνουν τον χαρακτηρισμό επικινδυνότητάς τους, θα λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με απαιτήσεις τεχνικού ελέγχου που προέρχονται από εθελούσιους τακτικούς ελέγχους της ασφάλειας των οχημάτων με σκοπό την διαβάθμιση της επικινδυνότητας των εν λόγω επιχειρήσεων.

3. Για την εφαρμογή του συστήματος διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Για την εφαρμογή του συστήματος διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

 

Το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για τους τεχνικούς ελέγχους:

 

– τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για οχήματα των κατηγοριών N2, N3, M2;O3 και O4·

 

– πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για τις λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οδηγοί οχήματος ταξινομημένου σε κράτος μέλος φέρουν εντός του οχήματος το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον διατίθεται.

1. Οι οδηγοί οχήματος ταξινομημένου σε κράτος μέλος φέρουν εντός του οχήματος το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον διατίθεται. Εάν το πιστοποιητικό και η έκθεση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος, οι αρχές δεν ζητούν να φυλάσσονται επί του οχήματος έντυπα αντίγραφα.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή τεχνική κατάσταση.

3. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή τεχνική κατάσταση και ότι φυλάσσονται επί του οχήματος το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού XX [για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους] σε συνάρτηση με τον πιο πρόσφατο τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή τεχνική κατάσταση.

(Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο)

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον εντοπισμό των οχημάτων που πρέπει να υποβληθούν σε οδικό τεχνικό έλεγχο, οι ελεγκτές επιλέγουν κατά προτεραιότητα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου, όπως προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2. Επιτρέπεται η επιλογή άλλων οχημάτων όταν υπάρχει η υπόνοια ότι το όχημα συνιστά κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Κατά τον εντοπισμό των οχημάτων που πρέπει να υποβληθούν σε οδικό τεχνικό έλεγχο, οι ελεγκτές μπορούν, εφόσον το αποφασίσει το κράτος μέλος, να επιλέγουν κατά προτεραιότητα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου, όπως προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2. Επιτρέπεται η επιλογή άλλων οχημάτων όταν υπάρχει η υπόνοια ότι το όχημα συνιστά κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε αρχικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ο ελεγκτής:

Σε κάθε αρχικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ο ελεγκτής:

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και την έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον διατίθεται, που φυλάσσονται στο όχημα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1·

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο τεχνικό έλεγχο, το αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού XX [σχετικά με περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους] και, εφόσον διατίθεται, την τελευταία έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου , που φυλάσσονται στο όχημα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1·

(β) εκτελεί οπτική επιθεώρηση της κατάστασης του οχήματος και του φορτίου του.

(β) εκτελεί οπτική επιθεώρηση της κατάστασης του οχήματος.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) μπορεί να εκτελέσει έλεγχο συμμόρφωσης σε σχέση με οιαδήποτε ρυθμιστική απαίτηση που αφορά τη λειτουργία οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως εντός της Ένωσης.·

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- πλαίσιο και ανάρτηση,

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

άξονες, τροχοί, ελαστικά και ανάρτηση.

τροχοί και ελαστικά,

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– διάταξη σύζευξης,

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχλήσεις.

– οχλήσεις: θόρυβοι και καυσαέρια.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο έλεγχος κάθε πεδίου καλύπτει ένα, περισσότερα ή όλα τα σημεία του παραρτήματος II που σχετίζονται με αυτά πεδία.

Ο έλεγχος κάθε πεδίου καλύπτει όλα τα σημεία του παραρτήματος II που θεωρούνται απαραίτητα και σχετίζονται με τα εν λόγω πεδία.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει και άλλα πεδία αναφερόμενα στο σημείο 1 του παραρτήματος II, το οποίο καλύπτει ένα, περισσότερα ή όλα τα σημεία του παραρτήματος αυτού.

Επιπλέον, και οποτεδήποτε τούτο είναι αναγκαίο λόγω πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια, ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει και άλλα πεδία αναφερόμενα στο τμήμα 1 του παραρτήματος II, το οποίο καλύπτει όλα τα σημεία του εν λόγω παραρτήματος που θεωρούνται απαραίτητα και σχετίζονται με τα εν λόγω πεδία.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ή από έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενός ή περισσότερων κατά το παράρτημα ΙΙ σημείων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μηνός, ο ελεγκτής δεν ελέγχει τα σημεία αυτά, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται εξαιτίας έκδηλης αστοχίας.

Εφόσον από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που αντιστοιχεί στον πλέον πρόσφατο τεχνικό έλεγχο ή από έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενός ή περισσότερων κατά το παράρτημα ΙΙ σημείων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών, ο ελεγκτής δεν ελέγχει τα εν λόγω τα σημεία , εκτός εάν ο εν λόγω έλεγχος δικαιολογείται εξαιτίας έκδηλης αστοχίας.

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση του ανά εξάμηνο ελέγχου της ασφάλειας του οχήματος, εξασφαλίζει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία οχήματος επαγγελματικής χρήσης ελέγχονται τακτικά και ότι οι εμφανίσεις φθοράς μπορούν να ανακαλυφθούν έγκαιρα. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προγραμματίζουν τους εν λόγω ελέγχους, και όλες οι αστοχίες στο όχημα μπορούν να αντιμετωπιστούν τοιουτοτρόπως εγκαίρως. Αυτό θα επιτρέψει οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι να διεξάγονται κατά τρόπο πλέον αποτελεσματικό.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε κέντρο τεχνικού ελέγχου, ο τόπος του αρχικού οδικού τεχνικού ελέγχου δεν απέχει περισσότερο από 10 km από το εν λόγω κέντρο.

2. Εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε κέντρο τεχνικού ελέγχου, πρέπει να διεξάγονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κινητές μονάδες τεχνικού ελέγχου διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια οδικού τεχνικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αξιολόγηση της κατάστασης του συστήματος πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και των εκπομπών του οχήματος.

3. Οι κινητές μονάδες τεχνικού ελέγχου διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια οδικού τεχνικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αξιολόγηση της κατάστασης του συστήματος πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης, των εκπομπών και του βάρους του οχήματος.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– επικίνδυνες αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, ώστε σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται η χρήση του οχήματος.

– επικίνδυνες αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και δικαιολογούν την απαγόρευση, από το εν λόγω κράτος μέλος ή τις αρμόδιες αρχές του, της χρήσης του οχήματος στο οδικό δίκτυο.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Ειδικοί κανόνες για τον έλεγχο της ασφαλούς στοιβασίας των φορτίων

Έλεγχος της ασφαλούς στοιβασίας των φορτίων

Ο ελεγκτής μπορεί να υποβάλει όχημα σε έλεγχο της ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου του σύμφωνα με το παράρτημα IV. Οι διαδικασίες παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 14 εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση αστοχιών μείζονος ή ελάσσονος σημασίας στην ασφαλή στοιβασία του φορτίου.

Οι ελεγκτές μπορούν να υποβάλουν όχημα σε έλεγχο της ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου του σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου δεν θα περιλαμβάνεται στο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας παρά μόνον έως ότου θα έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης οι κανόνες για την ασφαλή στοιβασία των φορτίων.

 

Έως ....[εναρμόνιση με την ημερομηνία στο άρθρο 18α της πρότασης κανονισμού για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους], η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το επίπεδο εναρμόνισης στον τομέα της ασφαλούς στοιβασίας φορτίων στις οδικές μεταφορές, το σχετικό οδικό τεχνικό έλεγχο και το αποτέλεσμα ανάλυσης μεθόδων για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το όχημα, οι αποστολείς, οι πράκτορες διαμετακόμισης, οι φορτωτές, και άλλοι σχετικοί μεταφορείς που εμπλέκονται στην φορτοεκφόρτωση του φορτίου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου.

 

Τα πορίσματα συνοδεύονται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τυχόν μείζων αστοχία που διαπιστώνεται σε αρχικό ή σε λεπτομερέστερο έλεγχο διορθώνεται αμελλητί και πλησίον του σημείου ελέγχου.

1. Τυχόν μείζων αστοχία που διαπιστώνεται σε αρχικό ή σε λεπτομερέστερο έλεγχο διορθώνεται αμελλητί και σε χώρο στον οποίο υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός και ο οποίος ευρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο διενέργειας του αρχικού ή του πλέον λεπτομερούς ελέγχου.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον τόπο του τεχνικού ελέγχου. Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του οχήματος αυτού μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι δυνατόν να διορθωθούν οι αστοχίες, με την προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

3. Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον τόπο διενέργειας του τεχνικού ελέγχου ή σε ένα από τα πλησιέστερα συνεργεία. Εάν διαπιστωθούν αστοχίες σε τμήματα οχήματος που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ο ελεγκτής επιτρέπει τη χρήση του οχήματος αυτού μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι δυνατόν να διορθωθούν οι αστοχίες, με την προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το εν λόγω συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες του οχήματος ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει σε όχημα του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες να μεταβεί απευθείας στο πλησιέστερο σημείο όπου το όχημα μπορεί να επισκευασθεί ή να ακινητοποιηθεί.

Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει σε όχημα του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες να μεταβεί απευθείας στο πλησιέστερο διαθέσιμο σημείο όπου μπορεί να επισκευασθεί ή να ακινητοποιηθεί.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο ελεγκτής κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα των διεξοδικότερων οδικών ελέγχων εντός εύλογης προθεσμίας μετά τους ελέγχους αυτούς. Η αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή τους.

2. Ο ελεγκτής κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή σε ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα των διεξοδικότερων οδικών ελέγχων εντός εύλογης προθεσμίας μετά τους ελέγχους αυτούς. Η αρμόδια αρχή καταχωρεί τις εν λόγω πληροφορίες στο εθνικό μητρώο που αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και τις διατηρεί αυτές επί 36 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα αποτελέσματα των οδικών ελέγχων κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος.

3. Τα αποτελέσματα των οδικών ελέγχων κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρχή ταξινόμησης του οχήματος, στον κάτοχο του οχήματος και, στην περίπτωση οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος μέλος, μέσω της χρήσης του ERRU, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 .

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν διαπιστώνονται μείζονες ή επικίνδυνες αστοχίες, ιδίως εκείνες που επιφέρουν απαγόρευση της χρήσης του οχήματος, σε όχημα μη ταξινομημένο στο κράτος μέλος ελέγχου, το σημείο επαφής ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

1. Όταν διαπιστώνονται μείζονες ή επικίνδυνες αστοχίες, ιδίως εκείνες που επιφέρουν απαγόρευση της χρήσης του οχήματος, σε όχημα μη ταξινομημένο στο κράτος μέλος ελέγχου, το σημείο επαφής ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 

Το κράτος μέλος ταξινόμησης λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες στο πλαίσιο της κατάταξης επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τα στοιχεία της έκθεσης οδικού ελέγχου που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τα στοιχεία της έκθεσης οδικού ελέγχου που καθορίζονται στο παράρτημα VI, έχει τυποποιημένη μορφή και κοινοποιείται μέσω του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

Η Επιτροπή εκδίδει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης των οχημάτων με μείζονες ή επικίνδυνες αστοχίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης των οχημάτων με μείζονες ή επικίνδυνες αστοχίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος ενημερώνει το κράτος μέλος όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος για τα μέτρα που έλαβε.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος για τα μέτρα που έλαβε και καταχωρεί τις πληροφορίες στο ERRU.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Όταν διαπιστώνονται σημαντικές ή επικίνδυνες αστοχίες, το όνομα του μεταφορέα ανακοινώνεται στο σημείο επαφής σύμφωνα με το άρθρο 16.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Το κράτος μέλος ταξινόμησης παρέχει ενημέρωση στην αρχή που διενεργεί τον οδικό τεχνικό έλεγχο σχετικά με το ιστορικό επικινδυνότητας της επιχείρησης της οποίας το όχημα ελέγχεται. Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες όσον αφορά την παροχή της εν λόγω ενημέρωσης στις εν λόγω αρχές.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αναφέρει τα συλλεγόμενα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση που συνοψίζει τα συλλεγόμενα δεδομένα.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 21 ανατίθεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 21 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντίρρηση σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη εκάστης περιόδου.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Amendement

2. Οι θεσπιζόμενοι βάσει της παραγράφου 1 κανόνες περιλαμβάνουν ποινές για τη μη συνεργασία οδηγού ή μεταφορέα με τον ελεγκτή και τη μη διόρθωση των αστοχιών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

2. Οι θεσπιζόμενοι βάσει της παραγράφου 1 κανόνες περιλαμβάνουν ποινές για τη μη συνεργασία οδηγού ή μεταφορέα με τον ελεγκτή καθώς και την παράνομη χρήση οχήματος λόγω μη συμμόρφωσης με το άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Η οδήγηση ενός οχήματος του οποίου η τεχνική κατάσταση δεν είναι άρτια σε δημόσιους δρόμους, θα πρέπει να αποτελεί κολάσιμη πράξη, ενώ, αντιθέτως, η αδυναμία διόρθωσης προβλημάτων τα οποία δεν είχαν ανακαλυφθεί σε οδικό τεχνικό έλεγχο δεν θα πρέπει να επιφέρει κυρώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο μεταφορέας οχήματος το οποίο ευρέθη να παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες αστοχίες, μπορεί να αποφασίσει να το αποσύρει (μπορεί να αποφασίσει την καταστροφή του σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ή να τον χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο).

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 2 – θέση 5.2.2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.2. Τροχοί

Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού.

 

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.2.2. Τροχοί

Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού.

(δα) Τροχός μη συμβατός με την πλήμνη του τροχού.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με τροχούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή παρουσιάζουν βλάβη, στην περίπτωση που τοποθετούνται σε άξονες που δεν πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές. Ο έλεγχος των τροχών που δεν είναι συμβατοί με την πλήμνη τροχού πρέπει να θεωρείται σημαντικό ζήτημα ασφαλείας και να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σημείων που πρέπει να ελέγχονται κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 2 – θέση 5.2.3 – στήλη 2: Μέθοδος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.3 Ελαστικά

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού με περιστροφή του οχήματος εμπρός και πίσω.

 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

5.2.3 Ελαστικά

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού με περιστροφή του οχήματος εμπρός και πίσω.

 

 

Χρήση μανομέτρου για τη μέτρηση της πίεσης του ελαστικού και σύγκρισής της με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής.

 

Αιτιολόγηση

Η πίεση ενός ελαστικού δεν μπορεί να ελεγχθεί χωρίς τη χρήση μανομέτρου. Ο επιθεωρητής θα πρέπει να συγκρίνει κατά πόσον η πίεση του ελαστικού είναι σύμφωνη με αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – τομέας: Επικίνδυνες αστοχίες – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Δεν επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης του οχήματος, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί υπό ορισμένους όρους η οδήγησή του αμέσως σε συγκεκριμένο σημείο, π.χ. για την άμεση επισκευή του ή την ακινητοποίησή του.

Αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και οι οποίες δικαιολογούν την απαγόρευση, εκ μέρους του εν λόγω κράτους μέλους ή των αρμόδιων αρχών του, της χρήσης του οχήματος στο οδικό δίκτυο, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί υπό ορισμένους όρους η οδήγησή του αμέσως σε συγκεκριμένο σημείο, π.χ. για την άμεση επισκευή του ή την ακινητοποίησή του

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 3 – μέρος 2 – θέση 5.2.3 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.3. Ελαστικά

(ε) Το βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού δεν πληροί τις απαιτήσεις(1).

 

X

X

 

Κάτω του 80% του απαιτούμενου βάθους αυλακώσεων

 

 

 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

5.2.3. Ελαστικά

(ε) Ελαστικό με το ελάχιστο νόμιμο βάθος αυλακώσεων πέλματος

 

X

X

 

Ελαστικό κάτω από το ελάχιστο νόμιμο βάθος αυλακώσεων πέλματος

 

 

 

Αιτιολόγηση

Κάθε ελαστικό με βάθος πέλματος λινού κάτω από τις νόμιμες απαιτήσεις είναι παράνομο και συνεπώς δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 3 – μέρος 2 – θέση 5.2.3 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.3. Ελαστικά

 

 

 

 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

5.2.3. Ελαστικά

(ζα) Πίεση λειτουργίας εν χρήσει ενός εκ των ελαστικών του οχήματος μειωμένη κατά 20%

 

X

X

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας διότι μόνο τα ελαστικά με ορθή πίεση συγκρατούν το φορτίο, συγκρατούνται στο οδόστρωμα, καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, προκαλούν λιγότερο θόρυβο, διασφαλίζουν βέλτιστη απόσταση πεδήσεως και συμβάλλουν στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ελαστικών. Τα ελαστικά με πίεση κάτω από 150kPa δεν είναι απλώς μη ασφαλή, αλλά επίσης επικίνδυνα για δημιουργία έκρηξης.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Παράρτημα διαγράφεται

  • [1]  ΕΕ C 44 της 15.2.2012, σ. 128.
  • [2]  ΕΕ C…σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 20 Ιουλίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια. Για να επιτύχει τον αναγγελθέντα στόχο (μείωση κατά 50% του αριθμού των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ 2010 και 2020), η Επιτροπή πρότεινε μεταξύ άλλων μια διττή στρατηγική για ασφαλέστερα οχήματα: εναρμόνιση/ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για τεχνικούς ελέγχους καθώς και για οδικούς τεχνικούς ελέγχους (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης αυτών σε μηχανοκίνητα δίκυκλα) και τη μελέτη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την εναρμόνιση της ανταλλαγής δεδομένων για τα οχήματα (έγκριση τύπου, ταξινόμηση, αποτελέσματα επιθεωρήσεων, κ.λπ.).

Στις 13 Ιουλίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο», μια σειρά τριών νομοθετικών προτάσεων με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του θεμιτού ανταγωνισμού με την αναβάθμιση των απαιτήσεων που ισχύουν σήμερα για τους περιοδικούς οδικούς ελέγχους, τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους εμπορικών οχημάτων καθώς και την ταξινόμηση οχημάτων.

Επί του παρόντος, η Οδηγία 2009/40/ΕΚ συμπληρώνεται από την Οδηγία 2000/30/ΕΚ, η οποία αναφέρει τις απαιτήσεις για τον έλεγχο της τεχνικής κατάστασης των εμπορικών οχημάτων μεταξύ περιοδικών επιθεωρήσεων με οδικούς τεχνικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι αιφνίδιοι, επιπρόσθετοι επιτόπιοι οδικοί έλεγχοι για εμπορικά οχήματα.

Η πρόταση για τους τεχνικούς οδικούς ελέγχους της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως, η οποία καταργεί την Οδηγία 2000/30/ΕΚ, εισάγει μια σειρά σημαντικών νέων στοιχείων:

§ Ένα σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας για την επιλογή των οχημάτων τα οποία θα επιθεωρηθούν·

§ Τα ελαφρά εμπορικά οχήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικών οδικών ελέγχων·

§ Τα κράτη μέλη απαιτείται να διεξάγουν ένα αριθμό οδικών τεχνικών ελέγχων ανά έτος·

§ Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με μια σταδιακή προσέγγιση: κατ’ αρχάς ένας αρχικός έλεγχος της γενικότερης κατάστασης του οχήματος και των εγγράφων του, όπως πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου, ή προηγούμενες εκθέσεις σχετικά με τους τεχνικούς έλεγχους. Ένας λεπτομερέστερος οδικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του αποτελέσματος της αρχικής επιθεωρήσεως.

§ Λεπτομερέστεροι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια κινητή μονάδα ελέγχου ή στησιέστερο κέντρο τεχνικού ελέγχου.

§ Η ασφαλής στοιβασία του φορτίου θα συμπεριλαμβάνεται στους οδικούς ελέγχους.

§ Η εναρμόνιση των προτύπων για την αξιολόγηση των αστοχιών, το επίπεδο γνώσεων και προσόντων των ελεγκτών που εκτελούν οδικούς τεχνικούς ελέγχους με βάση τις απαιτήσεις για περιοδικούς οδικούς τεχνικούς ελέγχους·

§ Η εισαγωγή τακτικών, συντονισμένων μεταξύ τους, δραστηριοτήτων ελέγχων από τα κράτη μέλη.

Παρατηρήσεις και προτάσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, για άλλη μια φορά, να δώσει ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά τη δέσμευσή του σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Όποια και αν είναι τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα, όλοι γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής οδικής ασφάλειας εξαρτάται εν τελευταία αναλύσει από τη συμπεριφορά των χρηστών. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επιβολή της νομοθεσίας εξακολουθούν να έχουν τεράστια σημασία.

Όμως, το σύστημα οδικής ασφάλειας θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το ανθρώπινο σφάλμα και την ακατάλληλη συμπεριφορά και να τα διορθώσει όσο το δυνατό περισσότερο. Όλα τα στοιχεία, ειδικότερα τα οχήματα και η υποδομή, θα πρέπει ως εκ τούτου να έχουν την τάση να «συγχωρούν», έτσι ώστε να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι επιπτώσεις των αστοχιών αυτών για τους χρήστες, ειδικότερα για τους πλέον ευάλωτους μεταξύ αυτών.

Για το λόγο αυτό, η εισηγήτριά σας χαιρετίζει τη δέσμη για τον τεχνικό έλεγχο και, ειδικότερα, την πρόταση για οδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Επί των ημερών μας, υφίστανται τεράστιες διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οδικοί τεχνικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη. Η αναλογία των οχημάτων η οποία βρέθηκε σε οδικούς ελέγχους να μην είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις τεχνικού ελέγχου, κυμαίνεται από 0,3% σε ένα κράτος μέλος έως 63% σε ένα άλλο, με σημαντικές διαφορές ακόμη και μεταξύ γειτονικών κρατών.

Ορισμένα κράτη μέλη προβαίνουν σε διεξοδικές διαδικασίες ελέγχου παρόμοιες με έλεγχο τύπου ΠΤΕ ενώ άλλα – ενώ συμμορφώνονται με τις κατώτατες απαιτήσεις της τρέχουσας οδηγίας – προβαίνουν σε οπτική επιθεώρηση ή σε απλό έλεγχο των εγγράφων του οχήματος. Οι σημαντικές διαφορές στα ποσοστά αστοχίας σε οδικούς τεχνικούς ελέγχους προκύπτουν ως εκ τούτου και από την προσέγγιση η οποία εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη.

Εάν λάβουμε αυτό υπόψη, η εισηγήτριά σας υποστηρίζει πλήρως την εισαγωγή ενός συστήματος διαβάθμισης της επικινδυνότητας. Η επιλογή των οχημάτων που θα υποβάλλονται σε οδικούς τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να βασίζεται σε ιστορικό επικινδυνότητας των χρηστών με σκοπό να μειωθεί το βάρος για τους μεταφορείς που συντηρούν σωστά τα οχήματά τους.

Η εναρμόνιση σημαντικών στοιχείων όπως τα πρότυπα για την αξιολόγηση των αστοχιών και το επίπεδο γνώσης και προσόντων των ελεγκτών που πραγματοποιούν τεχνικούς οδικούς ελέγχους με βάση τις απαιτήσεις για περιοδικούς οδικούς ελέγχους θα συμβάλει ασφαλώς στην αποφυγή άνισης μεταχείρισης και στην αύξηση της γενικότερης αποδοτικότητας των ελέγχων. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τεχνικοί οδικοί έλεγχοι διεξάγονται χωρίς να υφίστανται διακρίσεις με βάση την εθνικότητα του οδηγού ή την χώρα ταξινόμησης ή τη θέση σε κυκλοφορία του εμπορικού οχήματος.

Τα προσόντα και η εκπαίδευση των ελεγκτών θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο οιουδήποτε συστήματος οδικού τεχνικού ελέγχου ενόψει της αυξανόμενης περιπλοκότητας του ελέγχου. Τα ανεπαρκή προσόντα των ελεγκτών μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και στο επίπεδο ανακάλυψης των αστοχιών.

Επειδή οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με μια σταδιακή προσέγγιση, η εισηγήτριά σας θεωρεί επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό το οποίο πραγματοποιεί τους πρώτους αρχικούς ελέγχους της γενικότερης κατάστασης του οχήματος είναι επίσης κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να αποφευχθούν αναποτελεσματικοί οδικοί τεχνικοί έλεγχοι και περιττό χάσιμο χρόνου για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς.

Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, η εισηγήτριά σας χαιρετίζει το γεγονός ότι τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (κάτω από 3.5 τόνους) και τα ρυμουλκούμενά τους, θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των οδικών τεχνικών ελέγχων, επειδή παρόμοια οχήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο συχνά σε οδικές μεταφορές για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, η ομάδα αυτή των οχημάτων δεν ακολουθεί τη γενικότερη πτωτική τάση όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Τα δεδομένα δείχνουν μια τάση να χρησιμοποιούνται αυτού του είδους τα οχήματα για εμπορικούς σκοπούς με σκοπό να παρακαμφθούν οι υποχρεώσεις που επιβάλει η νομοθεσία σε επιχειρήσεις που λειτουργούν βαρέα εμπορικά οχήματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ανακολουθίες εντός της δέσμης για τον οδικό τεχνικό έλεγχο, η εισηγήτριά σας προτείνει να επεκταθεί η υποχρέωση για την υποβολή οδικών τεχνικών ελέγχων και σε ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, επειδή τα εν λόγω οχήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να παρακαμφθούν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι που καθορίζονται στη νομοθεσία σχετικά με τα βαρέα εμπορικά οχήματα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της πρότασης, που υποστηρίζεται πλήρως από την εισηγήτριά σας, είναι η συμπερίληψη της ασφαλούς στοιβασίας των φορτίων στους οδικούς τεχνικούς ελέγχους, επειδή η μη σωστή στοιβασία φορτίων θεωρείται παράγοντας που σχετίζεται με το 25% των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται τα φορτηγά οχήματα.

Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός σαφούς νομικού πλαισίου σχετικά με την ευθύνη για την οδική αξιοπιστία των εμπορικών οχημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για το λόγο αυτό προτείνει ορισμένες τροπολογίες στο άρθρο 7 με σκοπό να διασαφηνιστεί το γεγονός ότι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εμπορικά οχήματα θα πρέπει να είναι πάντα υπεύθυνες για την διατήρηση της οδικής αξιοπιστίας των οχημάτων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι των τμημάτων του οχήματος τα οποία επηρεάζουν την οδική αξιοπιστία του.

Σε σχέση με το φορτίο, θα πρέπει επίσης να διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες. Επειδή πολλοί χρήστες μπορεί να συμμετέχουν στο χειρισμό και την ασφαλή στοιβασία των φορτίων, η ευθύνη τους θα πρέπει να συνδέεται με τις εργασίες στις οποίες προβαίνουν.

Κατά τη διάρκεια των οδικών τεχνικών ελέγχων και των οδικών επιθεωρήσεων, συλλέγεται σημαντικός αριθμός δεδομένων για το όχημα και την απόδοσή του. Τα εν λόγω δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από διάφορες αρχές για να εξασφαλιστεί η εκ των υστέρων παρακολούθηση της ανακάλυψης αστοχιών, να οργανωθούν στοχοθετημένοι έλεγχοι, αλλά επίσης και για να ενισχυθεί η διαμόρφωση πλέον κατάλληλης πολιτικής. Αντίστοιχα, οδικοί τεχνικοί έλεγχοι και οδικές επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να είναι πλέον αποτελεσματικά εάν υπήρχε πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες για την ιστορία του οχήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (26.4.2013)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/EΚ
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krišjānis Kariņš

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με κάθε έτος που παρέρχεται, η εσωτερική αγορά καθίσταται όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένη· τα αγαθά έχουν αρχίσει να μεταφέρονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια άνευ προηγουμένου ένταση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προκύψει νέες προκλήσεις στον τομέα της εναρμόνισης όσον αφορά την οδική ασφάλεια.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την γενικότερη κατεύθυνση του κανονισμού που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, εκφράζει την άποψη ότι ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις απαιτούνται στο κείμενο με σκοπό να υπάρξει επαρκής προστιθέμενη αξία στον παρόντα κανονισμό.

Κατ’ αρχάς, το προτεινόμενο σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου θα πρέπει να θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να θεσπισθεί ένα πραγματικό σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου όσον αφορά μια επιχείρηση. Τα οχήματα όλο και περισσότερο κινούνται σε διασυνοριακή βάση και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται επικίνδυνες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με εθνικά συστήματα διαβάθμισης του κινδύνου.

Δεύτερον, οι εκθέσεις όσον αφορά τους τελευταίους οδικούς τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τον καθορισμό της διαβάθμισης κινδύνου κάθε επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να επιβάλει περαιτέρω διοικητικά βάρη αλλά, αντιθέτως, να αναπτύξει ένα μεγάλης εμβέλειας σύστημα για την ανακάλυψη πιθανώς επικινδύνων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Και, τέλος, η διαδικασία οδικού τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να είναι πλέον ακριβής και το κείμενο θα πρέπει να περιέχει ρητές και σαφείς διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, εάν κατά τη διάρκεια του αρχικού οδικού ελέγχου ανακαλυφθούν κάποιες αστοχίες, τότε θα πρέπει να πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος. Δεν είναι σαφές από το προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο τί θα πρέπει να ακολουθήσει. Το αυτό ισχύει για επισκευές του οχήματος. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες και όχι στο οδικό δίκτυο από τον οδηγό ή τον ελεγκτή. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε θα πρέπει, εάν ανακαλύπτονται επικίνδυνες αστοχίες, να επιδιορθώνονται στο πλησιέστερο συνεργείο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την άποψη ότι 12 μήνες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Προτείνει 60 μήνες ως χρονικό όριο για την αγορά όλου του αναγκαίου εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται με βάση σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(6) Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται με βάση σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων που ισχύει σε όλη την Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου που θα ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία. Σε καιρούς αυξημένης κινητικότητας των οχημάτων που μεταφέρουν αγαθά, τα οχήματα όλο και συχνότερα κινούνται διασυνοριακά και για τον λόγο αυτό ένα σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων μόνο εντός ενός κράτους μέλους θα έχει περιορισμένη επίπτωση στην οδική ασφάλεια.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις ώστε να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι.

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ώστε να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι, εφόσον βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Αιτιολόγηση

Ένας πλέον λεπτομερής έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί εάν είναι διαθέσιμη μια κινητή μονάδα ελέγχου ή ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου που ευρίσκεται σε άμεση γειτνίαση.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη πιο εναρμονισμένου συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων σε όλη την Ένωση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενότερα και κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική διοργάνωση συντονισμένων οδικών τεχνικών ελέγχων.

(15) Η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη πιο εναρμονισμένου συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων σε όλη την Ένωση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενότερα και κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική διοργάνωση συντονισμένων οδικών τεχνικών ελέγχων καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα οδικών τεχνικών ελέγχων όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται χωρίς διακρίσεις λόγω της εθνικότητας του οδηγού ή της χώρας ταξινόμησης ή της χώρας στην οποία είναι καταχωρημένο το όχημα επαγγελματικής χρήσεως.

Αιτιολόγηση

Η σύγχρονη εμπειρία δείχνει ότι οι οδηγοί οχημάτων υφίστανται διακρίσεις εάν οδηγούν οχήματα με πινακίδες από ορισμένες χώρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg – κατηγορία οχημάτων N1,

διαγράφεται

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε ημερολογιακό έτος συνολικό αριθμό αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του συνόλου των ταξινομημένων στο έδαφός του οχημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε ημερολογιακό έτος έναν αριθμό αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων από τα επιλέξιμα ταξινομημένα οχήματα κάθε κράτους μέλους. Ο επιδιωκόμενος στόχος θα αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των επιλέξιμων οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο έδαφός του.

Αιτιολόγηση

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι θα πρέπει να επηρεάζουν μόνο την κατηγορία οχημάτων τα οποία είναι επιλέξιμα για οδικούς τεχνικούς ελέγχους. Η αναφορά σε συνολικό αριθμό οχημάτων θα δημιουργήσει δυσανάλογο διοικητικό βάρος. Ο στόχος του 5% θα μπορούσε να είναι μόνο ενδεικτικός λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να υφίσταται σχετική ευελιξία για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, το οποίο στηρίζεται στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αστοχιών που διαπιστώνονται σε οχήματα που κυκλοφορούν από επιχειρήσεις. Το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

1. Καθιερώνεται σε επίπεδο Ένωσης σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, το οποίο στηρίζεται στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αστοχιών που διαπιστώνονται σε οχήματα που κυκλοφορούν από επιχειρήσεις. Το σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας σε κάθε κράτος μέλος διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Τα δεδομένα για τους ελέγχους συλλέγονται σε επίπεδο Ένωσης και η αξιολόγηση κάθε επιχείρησης πραγματοποιείται με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης για τα αποτελέσματα των οδικών τεχνικών ελέγχων και των ελέγχων της κατάστασης των οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιφέρει επαρκή προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας μόνο για τον σκοπό δημιουργίας ενός νέου διοικητικού μηχανισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οδηγοί οχήματος ταξινομημένου σε κράτος μέλος φέρουν εντός του οχήματος το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον διατίθεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη για ελέγχους στα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει λόγος οι οδηγοί να φέρουν πρόσθετα έγγραφα που προκαλούν αυξημένο διοικητικό βάρος.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή τεχνική κατάσταση.

3. Οι επιχειρήσεις και ο οδηγός του οχήματος εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή τεχνική κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει επίσης να φέρει ευθύνη για την τεχνική κατάσταση του οχήματος.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και την έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον διατίθεται, που φυλάσσονται στο όχημα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1·

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και την έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου·

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και οι προηγούμενες εκθέσεις οδικού τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να μην επιβάλλονται πρόσθετα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνεται ένας ομαλός οδικός τεχνικός έλεγχος.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση την έκβαση του αρχικού ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει εάν το όχημα ή το ρυμουλκούμενό του πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδικότερο οδικό τεχνικό έλεγχο.

Με βάση την έκβαση του αρχικού ελέγχου, ο ελεγκτής αποφασίζει, εφόσον ο αρχικός έλεγχος δείξει ότι απαιτείται λεπτομερέστερη επιθεώρηση για την πλήρη αξιολόγηση της τεχνικής κατάστασης του οχήματος, εάν το όχημα ή το ρυμουλκούμενό του πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδικότερο οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον τόπο του τεχνικού ελέγχου. Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του οχήματος αυτού μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι δυνατόν να διορθωθούν οι αστοχίες, με την προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον τόπο του τεχνικού ελέγχου ή σε ένα από τα πλησιέστερα συνεργεία. Αν διαπιστωθούν αστοχίες στα σημεία του οχήματος που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ο ελεγκτής επιτρέπει τη χρήση του οχήματος αυτού μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι δυνατόν να διορθωθούν οι αστοχίες, με την προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει σε όχημα του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνες να μεταβεί απευθείας στο πλησιέστερο σημείο όπου το όχημα μπορεί να επισκευασθεί ή να ακινητοποιηθεί.

διαγράφεται

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αναφέρει τα συλλεγόμενα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση που συνοψίζει τα συλλεγόμενα δεδομένα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 21 ανατίθεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 21 ανατίθενται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Εφαρμόζεται από [60 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υφίσταται επαρκής χρόνος για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και για τη δημιουργία του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

11.9.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Εξέταση στην επιτροπή

18.3.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş

Ημερομηνία κατάθεσης

10.6.2013