MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta

17.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Olga Sehnalová


Menettely : 2012/0186(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0207/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0207/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta

(COM(2012)0382 – C7 0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0382),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0188/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Kyproksen parlamentin ja Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0207/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.

(3) Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Määräaikaisten katsastusten olisi oltava pääasiallinen keino varmistaa ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Hyötyajoneuvojen teknisillä tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaisia katsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Perustelu

Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaisia katsastuksia ja ne olisi kohdennettava välittömän vaaran tieliikenteelle aiheuttaviin ajoneuvoihin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan.

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia sekä ympäristönormeja. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot säilyvät teknisesti liikennekelpoisina koko käyttöikänsä ajan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Kuten direktiivin 2000/30/EY täytäntöönpanoa koskevasta komission kertomuksesta käy ilmi, monista tienvarsitarkastuksia varten pysäytetyistä ajoneuvoista ei löydetä puutteita, ja siksi ajoneuvojen valinnan tienvarsitarkastukseen olisi perustuttava liikenteenharjoittajien riskiprofiiliin ja tarkastukset olisi kohdennettava suuren riskin yrityksiin, jotta vähennetään asianmukaisesti ajoneuvojaan huoltaviin yrittäjiin kohdistuvaa rasitetta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tienvarsitarkastukset olisi pantava täytäntöön riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.

(6) Tekniset tienvarsitarkastukset olisi näin ollen pantava täytäntöön käyttäen riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu yhdenmukaistetuissa katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa ilmoitettujen, yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden välisen hyötyajoneuvoliikenteen määrä ja jotta vältetään kaikkea ajoneuvon rekisteröintimaahan perustuvaa syrjintää, riskiluokitusjärjestelmä olisi pantava täytäntöön koko unionissa ja sen olisi perustuttava määräaikaisten katsastusten ja tienvarsitarkastusten riittävään yhdenmukaistamiseen kaikkien jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1071/2009 otettiin käyttöön kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä (ERRU). ERRU mahdollistaa kuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisen koko unionissa tietosuojaa koskevien unionin säännösten mukaisesti. Käytettäessä kyseistä järjestelmää, jotka kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hallinnoi, jäsenvaltioiden välinen yhteistyö helpottuu ja yrityksille ja hallintoelimille tarkistuksista aiheutuvat kustannukset pienenevät.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan teknisten tienvarsitarkastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi tarkastukseen olisi valittava ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat olisi palkittava tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.

(10) Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi toimivaltaisen kansallisten viranomaisten olisi voitava päättää, että tarkastukseen valitaan ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat palkitaan tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella.

(11) Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät, muun muassa lastin kiinnitys. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella. Olisi kannustettava siihen, että käytettäisiin lastin kiinnittämistä ja sen arviointia koskevia standardeja.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Koska renkaiden toimivuus riippuu suuresti rengaspaineesta, olisi harkittava YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) säännössä 64.02 määritellyn rengaspaineen seurantajärjestelmän pakollisen asentamisen ulottamista hyötyajoneuvoihin ja näiden järjestelmien toimivuus olisi tarvittaessa tarkastettava teknisissä tienvarsitarkastuksissa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Jäsenvaltiot voivat tarkastaa teknisten tienvarsitarkastusten aikana lastin kiinnityksen voimassa olevien standardien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei pitäisi ottaa huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Yhdenmukaistamisen toteutumista odoteltaessa olisi kannustettava käyttämään arvioinnissa eurooppalaisia standardeja ja maantieliikenteen lastin kiinnittämisten parhaita käytänteitä koskevia eurooppalaisia ohjeita (the European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport).

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa kuljettajalle olisi annettava tarkastusraportin tuloste. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta ylimääräistä hallinnollista taakkaa.

(12) Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti sähköisen viestinnän tarjoamia etuja ja tarkastusraporttien tulostaminen olisi minimoitava. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta mitään ylimääräistä hallinnollista taakkaa.

Perustelu

Määräaikaisten katsastusten olisi oltava pääasiallinen keino varmistaa kaikkien ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi vain täydennettävä määräaikaisia katsastuksia, ja ne olisi kohdennettava välittömän vaaran tieliikenteelle aiheuttaviin ajoneuvoihin. Vastaava tarkistus olisi tehtävä määräaikaisia katsastuksia koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tietyissä olosuhteissa tehdä myös katsastusasemalla.

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä myös katsastusasemalla, jos se on lähistöllä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Alustavia tienvarsitarkastuksia tekevällä henkilöstöllä olisi oltava asianmukaiset taidot, jotta he voivat suorittaa silmämääräiset tutkimukset tehokkaasti.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Yrityksiltä tai kuljettajilta ei pitäisi periä mitään maksua alustavan teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisesta. Jotta voidaan alentaa kustannuksia, jotka koituvat teknisen välineistön käyttämisestä yksityiskohtaisempaan tienvarsitarkastukseen joko liikuteltavassa tarkastusyksikössä tai lähistöllä olevalla katsastusasemalla, jäsenvaltioiden olisi voitava periä maksu, jos merkittäviä tai vaarallisia puutteita on havaittu, mikä osoittaa, että ajoneuvoa käyttävä yritys ei ole täyttänyt velvollisuuttaan pitää ajoneuvo liikennekelpoisena. Jotta rajoitetaan tällaisten yritysten taloudellista rasitetta, maksu ei saisi olla suurempi kuin saman ajoneuvoluokan määräaikaisesta katsastuksesta suoritettava maksu. Näiden maksujen perimisestä saatavat tulot olisi käytettävä tieliikenneturvallisuuden parantamiseen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.

(16) Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot, erityisesti teknisissä tienvarsitarkastuksissa tarkastettuja hyötyajoneuvoluokkia, havaittujen puutteiden määrää ja tyyppiä sekä niiden vakavuutta koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jotta unionissa täytäntöön pantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi kaksi kertaa vuodessa annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

(17) Jotta unionissa täytäntöön pantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi joka toinen vuosi ennen 31 päivää maaliskuuta annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

Perustelu

Ehdotuksen 20 artiklasta ei käy selkeästi ilmi, miten usein jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tulokset komissiolle. Johdanto-osan 17 kappaleesta ja 20 artiklasta olisi siksi tehtävä keskenään johdonmukaisia.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Yrityksille ja kuljettajille koituvan ajanhukan minimoimiseksi ja kokonaistehokkuuden parantamiseksi olisi kannustettava suorittamaan tekniset tienvarsitarkastukset samassa yhteydessä kuin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön, erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20061, direktiivin 2006/22/EY sekä tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/852, noudattamista koskevat tarkastukset.

 

_____________

 

1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

 

2 EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten järjestelmä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai kyseisen hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan perustuvaa syrjintää.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY määriteltyihin luokkiin:

1. Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävienvaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY ja direktiivissä 2007/46/EY määriteltyihin luokkiin:

Perustelu

Jotkin traktorimallit on myös otettava tämän asetuksen soveltamisalaan, koska niitä käytetään yhä enemmän julkisilla teillä kaupallisiin tarkoituksiin.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,

Perustelu

On tarkoituksenmukaista tarkastaa kaikki M2- ja M3-luokan ajoneuvojen kanssa käytettävät perävaunut niiden koosta tai tyypistä riippumatta. Se tekee täytäntöönpanosta selkeämpää ja yksinkertaisempaa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Perustelu

On kyseenalaista, lisääkö N1-luokan ajoneuvojen osien kuluminen onnettomuusriskiä ja heikentääkö se tieliikenneturvallisuutta. Tarkastusvaatimuksen ulottaminen koskemaan suurempaa määrää hyötyajoneuvoja lisäisi tarkastuksista vastaavien elinten taloudellista ja hallinnollista rasitusta merkittävästi.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,

– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,

Perustelu

On tarkoituksenmukaista tarkastaa kaikki N2- ja N3-luokan ajoneuvojen kanssa käytettävät perävaunut niiden koosta tai tyypistä riippumatta. Se tekee täytäntöönpanosta selkeämpää ja yksinkertaisempaa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – O1- ja O2-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Perustelu

Kun näitä perävaunuja ja puoliperävaunuja käytetään hyötyajoneuvojen kanssa, ne tarkastetaan, joten erillinen luokittelu ei ole tarpeen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

T5-luokan pyörillä varustetut traktorit, joita käytetään pääasiallisesti yleisillä teillä kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin nopeus on yli 40 km/h.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien ammattimaiseen kuljetukseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;

(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen korvausta vastaan tiellä suoritettavaa tavaran kuljetusta varten tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;

Perustelu

Esittelijä katsoo, että on välttämätöntä korvata ilmaus ”ammattimaiseen kuljetukseen” tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyssä yleissopimuksessa (CMR-sopimus) käytetyllä sanamuodolla.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9) ’tienvarsitarkastuksella’ ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä liikennöiville hyötyajoneuvoille;

(9) ’teknisellä tienvarsitarkastuksella’ ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden ja lastin kiinnityksen tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä liikennöiville hyötyajoneuvoille;

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(10) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;

(10) ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(11) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa kansallisen tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista;

(11) 'toimivaltaisella viranomaisella' jäsenvaltion valtuuttamaa viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista, mukaan lukien tapauksen mukaan teknisten tienvarsitarkastusten tekeminen;

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) ’yrityksellä’ tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa, voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, henkilöyhdistystä tai ryhmää, joka ei ole oikeushenkilö, sekä tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa julkista elintä, joka on itse tai joka on sellaisen viranomaisen alainen, joka on oikeushenkilö;

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) ’turvallisuustarkastuksella’ hyötyajoneuvon silmämääräistä tarkastusta, suorituskyvyn testausta ja korin/rungon, kytkentälaitteiden, ohjauksen, renkaiden, pyörien ja jarrujärjestelmän toiminnan tarkastusta;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) ’katsastusasemalla’ julkista tai yksityistä elintä tai laitosta, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 c) ‘liikenteenharjoittajalla’ yksittäistä henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää ajoneuvoa sen omistajana tai sen omistajan luvalla.

Perustelu

Ehdotuksen 8 ja 24 artiklassa viitataan ”liikenteenharjoittajaan”, minkä vuoksi on määriteltävä, mitä sillä tarkoitetaan.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Tienvarsitarkastusten järjestelmä

Katsastuspäivä ja -tiheys

Tienvarsitarkastusten järjestelmään kuuluvat 9 artiklassa tarkoitetut alustavat tienvarsitarkastukset ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaisemmat tienvarsitarkastukset.

Ajoneuvoille tehdään määräaikainen turvallisuustarkastus vähintään seuraavin aikavälein:

 

N2-luokan ajoneuvot:

 

joiden suurin sallittu massa on alle 7 500 kg: aluksi 42 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä katsastuksesta;

 

N3-luokan ajoneuvot:

 

aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä katsastuksesta.

 

04-uokan ajoneuvot:

 

aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä katsastuksesta.

Perustelu

Kun ajoneuvon turvallisuustarkastukset tehdään tiheämmin, lisätestejä aletaan tehdä ajoneuvoluokasta riippuen vasta toisena tai kolmantena vuonna ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen ja näin voidaan välttää turhia katsastuksia.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka kalenterivuonna tienvarsitarkastus vähintään viidelle prosentille kaikista alueellaan rekisteröidyistä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä riittävästi tienvarsitarkastuksia vuosittain.

 

Tienvarsitarkastus on tehtävä vähintään viidelle prosentille kaikista jäsenvaltion alueella rekisteröidyistä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyötyajoneuvoista:

 

matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvot,

 

moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvot,

 

perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvot.

 

Jäsenvaltion alueella toimivista, mutta muualle rekisteröidyistä hyötyajoneuvoista on tarkastettava vähintään viisi prosenttia.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä

Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä

1. Kansallisella tasolla on otettava käyttöön tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.

1. Teknisten tienvarsitarkastusten tehokkuuden parantamiseksi on otettava käyttöön unionin tasolla tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu hyötyajoneuvoissa määräaikaisten katsastusten ja teknisten tienvarsitarkastusten yhteydessä havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu koko unionissa toisiinsa yhteydessä oleviin kansallisiin sähköisiin rekistereihin.

 

Katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa on käytettävä vakiomuotoista Euroopan unionin lomaketta kolmen vuoden kuluttua moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o ... voimaantulosta.

2. Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on vahvistettava riskiprofiili liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen.

2. Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen vahvistettava riskiprofiili seuraavia liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen:

 

havaittujen puutteiden lukumäärä

 

havaittujen puutteiden vakavuus

 

suoritettujen tarkastusten tai testien määrä

 

aikakerroin.

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

– suuri riski

– suuri riski

– keskisuuri riski

– keskisuuri riski

– alhainen riski.

– alhainen riski.

 

Asianomaisen yrityksen riskiluokituksen määrittämistä varten on otettava huomioon vapaaehtoisiin ja säännöllisiin ajoneuvon turvallisuustarkastuksiin perustuvat tiedot siitä, miten yritykset ovat noudattaneet liikennekelpoisuutta koskevia vaatimuksia, jotta yritykset voivat parantaa riskiprofiiliaan.

3. Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskinluokitusjärjestelmää.

3. Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaista riskinluokitusjärjestelmää.

 

Riskiluokitusjärjestelmässä on esitettävä liikennekelpoisuutta koskevat tiedot:

 

kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta N2-, N3-, M2, O3- ja O4-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osalta;

 

viiden vuoden kuluttua muiden 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvoluokkien osalta.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu.

1. Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu. Jos todistus ja raportti ovat saatavilla sähköisesti ajoneuvon rekisteröineessä jäsenvaltiossa, viranomaiset eivät voi vaatia pitämään niiden paperikopioita ajoneuvossa.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja käyttävien yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia ja että viimeisimmästä katsastuksesta annettu katsastustodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja [määräaikaista katsastusta koskevan ] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta säilytetään ajoneuvossa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajien on ensisijaisesti valita ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajat voivat, jos jäsenvaltio näin päättää, valita ensisijaisesti ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

a) tarkastettava mahdollinen katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

a) tarkastettava mahdollinen viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti ja [määräaikaista katsastusta koskevan] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon ja sen lastin kunnosta.

b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon teknisestä kunnosta;

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) voitava tehdä tarkastus hyötyajoneuvon käyttöä unionissa koskevien muiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

kori/runko,

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

akselit, pyörät, renkaat ja jousitus,

– pyörät ja renkaat,

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

kytkentälaitteet,

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– ympäristöhaitat.

– ympäristöhaitat: melu ja pakokaasut.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava yksi, useampi tai kaikki liitteessä II luetelluista kohteista, jotka ovat merkityksellisiä näille kokonaisuuksille.

Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava kaikki ne liitteessä II luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastaja voi lisäksi tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja yhden, useamman tai kaikki mainitussa liitteessä luetellut kohteet.

Tarkastaja voi lisäksi, ja kun se on tarpeen mahdollisen turvallisuusriskin vuoksi, tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja kaikki ne mainitussa liitteessä luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on tarkastettu edellisen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei se ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Jos viimeisimmästä katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on jo tarkastettu edeltävien kolmen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei tarkastuksen tekeminen ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Perustelu

Ottamalla käyttöön kuuden kuukauden välein suoritettava ajoneuvon turvallisuustarkastus varmistetaan, että hyötyajoneuvon osat tarkastetaan säännöllisesti ja kulumisen merkit havaitaan varhaisessa vaiheessa. Yritykset voivat myös sovittaa nämä tarkastukset aikatauluunsa, ja ajoneuvon mahdolliset puutteet voidaan korjata hyvissä ajoin. Tällä on tarkoitus mahdollistaa teknisten tienvarsitarkastusten tehokkaampi toteuttaminen.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, alustavan tienvarsitarkastuksen paikka ei saa sijaita yli 10 km:n etäisyydellä tästä keskuksesta.

2. Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, ne on tehtävä mahdollisimman pian lähimmällä katsastusasemalla.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen ja päästöjen arvioimiseksi tarvittavat laitteet.

3. Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen, päästöjen ja painon arvioimiseksi tarvittavat laitteet.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, ettei ajoneuvoa saa käyttää tiellä missään olosuhteissa.

– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, että asianomainen jäsenvaltio tai sen toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää ajoneuvon käytön tiellä.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Lastinkiinnityksen tarkastamista koskevat erityissäännöt

Lastinkiinnityksen tarkastaminen

Tarkastaja voi tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen liitteen IV mukaisesti. Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettu seuranta toteutetaan myös, kun kyseessä ovat lastinkiinnitykseen liittyvät merkittävät tai vaaralliset puutteet.

Tarkastajat voivat tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen voimassa olevien normien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei oteta huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla.

 

Komissio toimittaa [lisätään määräaikaisia katsastuksia koskevan asetusehdotuksen 18 a artiklassa tarkoitettu päivämäärä] mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maantieliikenteen lastin kiinnittämistä koskevan yhdenmukaistamisen tasosta, lastin kiinnittämisen tarkastamisesta tienvarressa sekä analyysin menetelmistä, joilla varmistetaan, että ajoneuvoa käyttävät yritykset, lähettäjät, huolitsijat, lastaajat ja muut lastin käsittelyyn osallistuvat noudattavat lastin kiinnittämistä koskevia vaatimuksia.

 

Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarkastuspaikan läheisyydessä.

1. Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarvittavilla laitteilla varustetussa tilassa, joka on mahdollisimman lähellä paikkaa, jossa alustava tai yksityiskohtaisempi tarkastus tehtiin.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla. Tarkastaja voi antaa luvan käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.

3. Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla tai yhdessä lähimmistä korjaamoista. Jos havaitaan puutteita 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kokonaisuuksissa, tarkastajan on annettava lupa käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja voi antaa luvan tuoda se suoraan lähimpään paikkaan, jossa se voidaan korjata tai takavarikoida.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä nämä tiedot 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.

2. Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on syötettävä nämä tiedot asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 tarkoitettuun kansalliseen rekisteriin ja säilytettävä ne 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle.

3. Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava sähköisesti tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle ja ajoneuvon omistajalle, ja ajoneuvon ollessa rekisteröity toiseen jäsenvaltioon on käytettävä kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmää (ERRU) asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisesti.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

1. Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Rekisteröintijäsenvaltion on otettava nämä tiedot huomioon luokitellessaan yrityksiä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä VI vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä V vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat, ja ne on esitettävä standardoidussa muodossa ja asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun kansallisen sähköisen rekisterin kautta.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltiolle.

Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja syötettävä tiedot ERRUun.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos merkittäviä tai vaarallisia puutteita havaitaan, ajoneuvoa käyttävän yrityksen nimi on ilmoitettava yhteyspisteeseen 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Rekisteröintijäsenvaltion on toimitettava teknistä tienvarsitarkastusta tekevälle viranomaiselle tietoja sen yrityksen riskiprofiilista, jonka ajoneuvoa tarkastetaan. Nämä tiedot on toimitettava sähköisesti ja kohtuullisessa ajassa. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat niiden menettelyjen yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla nämä tiedot annetaan kyseisille viranomaisille.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto kerätyistä tiedoista.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa eikä korjannut tarkastuksen aikana havaittuja puutteita.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa, sekä siitä, että ajoneuvoa on käytetty laittomasti, koska 14 artiklaa ei ole noudatettu.

Perustelu

Liikennekelvottomalla ajoneuvolla ajamisen yleisillä teillä olisi oltava rangaistava teko. Tämä ei kuitenkaan päde siihen, että katsastuksessa havaittuja puutteita ei ole korjattu. Joissakin tapauksissa ajoneuvon, jossa on havaittu vakavia ja vaarallisia puutteita, omistaja tai liikenteenharjoittaja, voi päättää ottaa ajoneuvon pois liikenteestä (hän voi päättää romuttaa ajoneuvon romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY säännösten mukaisesti tai ryhtyä käyttämään sitä muulla tavalla).

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

Liite II – osa 2 – kohta 5.2.2 – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

 

 

Tarkistus

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava teknisen tienvarsitarkastuksen aikana.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

Liite II – osa 2 – kohta 5.2.3 – sarake 2: Menetelmä

 

Komission teksti

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

 

 

Tarkistus

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

 

 

Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.

 

Perustelu

Rengaspainetta ei voi mitata käyttämättä painemittaria. Tarkastajan on verrattava rengaspainetta ajoneuvon valmistajan suosittamaan arvoon.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

Liite III – osa 1 – otsikko: Vaaralliset puutteet – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoa ei saa enää käyttää liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle, ja jotka antavat jäsenvaltiolle tai sen toimivaltaisille viranomaisille valtuudet kieltää ajoneuvon käyttö liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – e alakohta

 

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen.

 

X

X

 

Alle 80 % vaaditusta urasyvyydestä

 

 

 

 

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen.

 

X

X

 

Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.

 

 

 

Perustelu

Mikä tahansa rengas, jonka urasyvyys on alle laillisten vaatimusten, on laiton. Siksi niitä ei saisi sallia Euroopan teillä.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

 

 

 

 

 

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

g a) Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa alentunut 20 prosenttia.

 

X

X

Perustelu

Tämä on vakava turvallisuusongelma, koska vain renkaat, joiden paine on asianmukainen, tarttuvat tien pintaan. Lisäksi ne kuluttavat vähemmän polttoainetta, aiheuttavat vähemmän melua, takaavat lyhimmän jarrutusmatkan ja niiden elinikä on pidempi. Rengas, jonka paine on alle 150 kPa, ei ole turvallinen ja on jopa vaarallinen, sillä se saattaa räjähtää.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

Liite IV

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

  • [1]  EUVL C 44, 15.2.2012, s. 128.
  • [2]  EUVL C ...

PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio hyväksyi tieturvallisuutta koskevat poliittiset suuntaviivat 20. heinäkuuta 2010. Ilmoitetun tavoitteen (puolittaa tieliikennekuolemien määrä ajanjaksolla 2010–2020) saavuttamiseksi komissio ehdotti muun muassa kaksitahoista strategiaa ajoneuvojen turvallisuuden lisäämiseksi: katsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevan unionin lainsäädännön yhdenmukaistaminen/vahvistaminen (muun muassa sen laajentaminen kattamaan kaksipyöräiset moottoriajoneuvot) ja sen mahdollisuuden tutkiminen, että perustettaisiin eurooppalainen sähköinen järjestelmä ajoneuvoja koskevien tietojenvaihdon yhdenmukaistamiseksi (tyyppihyväksyntä, rekisteröinti, tarkastusten tulokset jne.).

Komissio esitteli 13. heinäkuuta 2012 ”liikennekelpoisuuspaketin”, kolmen lainsäädäntöehdotuksen kokonaisuuden, joiden tarkoituksena on lisätä tieturvallisuutta, parantaa ympäristönsuojelua ja vahvistaa tervettä kilpailua parantamalla määräaikaisia katsastuksia, hyötyajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastuksia sekä ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia nykyisiä vaatimuksia.

Tällä hetkellä direktiiviä 2009/40/EY täydentää direktiivi 2000/30/EY, jossa säädetään vaatimus tarkastaa hyötyajoneuvojen teknistä kuntoa määräaikaisten katsastusten välillä teknisissä tienvarsitarkastuksissa, jotka ovat hyötyajoneuvoille tehtäviä ilmoittamattomia ja täydentäviä, paikan päällä tapahtuvia tienvarsitarkastuksia. Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevia teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevassa ehdotuksessa, jolla kumotaan direktiivi 2000/30/EY, otetaan käyttöön joitakin tärkeitä uusia elementtejä:

•    Perustetaan riskiluokitusjärjestelmä tarkastettavien ajoneuvojen valintaa varten.

•    Kevyille hyötyajoneuvoille tehdään teknisiä tienvarsitarkastuksia.

•    Jäsenvaltioiden on järjestettävä tietty määrä teknisiä tienvarsitarkastuksia vuosittain.

•    Tekniset tienvarsitarkastukset suoritetaan vaiheittain: ensiksi tehdään ajoneuvon yleistä kuntoa ja sen asiakirjoja kuten katsastustodistuksia tai aiempien tienvarsitarkastusten raportteja koskeva alustava tarkastus. Alustavan tarkastuksen perusteella voidaan tehdä yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus.

•    Yksityiskohtaisemmat tarkastukset suoritetaan liikkuvaa tarkastusyksikköä käyttäen tai lähistöllä olevalla katsastusasemalla.

•    Myös lastin kiinnitys tarkastetaan tienvarsitarkastuksissa.

•    Puutteiden arviointia sekä määräaikaisia katsastuksia koskeviin vaatimuksiin perustuvia tienvarsitarkastuksia suorittavien tarkastajien tietojen ja taitojen tasoa koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan.

•    Jäsenvaltiot järjestävät säännöllisesti yhteisiä tarkastuksia.

Esittelijän huomautuksia ja ehdotuksia

Esittelijä katsoo, että tieturvallisuus on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Euroopan parlamentin olisi jälleen kerran annettava selvä merkki sitoutumisestaan tieturvallisuuden edistämiseen.

Olivatpa tekniset toimenpiteet millaisia tahansa, tiedämme kaikki, että tieliikenneturvallisuuspolitiikan tehokkuus riippuu loppujen lopuksi siitä, miten tienkäyttäjät käyttäytyvät. Sen vuoksi koulutus, opetus ja valvonta ovat välttämättömiä.

Tieturvallisuusjärjestelmässä on kuitenkin otettava huomioon myös inhimillisen erehdyksen ja epäasiallisen käyttäytymisen mahdollisuus ja korjattava niitä mahdollisuuksien mukaan. Kaikkien osatekijöiden, erityisesti ajoneuvojen ja infrastruktuurin , olisi siksi oltava ”armeliaita”, jotta näiden puutteiden aiheuttamia seurauksia käyttäjille, varsinkin loukkaantumisille alttiille käyttäjille, voitaisiin estää ja rajoittaa.

Näin ollen esittelijä suhtautuu myönteisesti liikennekelpoisuuspakettiin ja erityisesti teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevaan ehdotukseen.

Nykyään on valtavia eroja siinä, millä tavoin tekniset tienvarsitarkastukset suoritetaan eri jäsenvaltioissa. Niiden ajoneuvojen määrä, joiden kohdalla havaitaan tienvarsitarkastuksen yhteydessä, että ne eivät täytä liikennekelpoisuutta koskevia vaatimuksia, vaihtelee niinkin vähäisestä kuin 0,3 prosentista yhdessä jäsenvaltiossa 63 prosenttiin toisessa jäsenvaltiossa, ja jopa naapurimaiden välillä on merkittäviä eroja.

Jotkin jäsenvaltiot käyttävät tarkempia testausmenettelyjä, jotka muistuttavat läheisesti määräaikaisia katsastuksia, kun taas eräissä muissa jäsenvaltioissa – joissa vielä noudatetaan nykyisen direktiivin vähimmäisvaatimuksia – tehdään silmämääräinen tarkastus tai tarkastetaan vain asiakirjat. Merkittävät erot tienvarsitarkastuksissa puutteellisiksi todettavien ajoneuvojen määrässä johtuvat myös jäsenvaltioiden valitsemista menettelytavoista.

Tämän huomioon ottaen esittelijä antaa täyden tukensa riskiluokitusjärjestelmän käyttöönotolle. Ajoneuvojen valinta teknisen tienvarsitarkastuksen kohteiksi olisi tehtävä yrittäjien riskiprofiilien perusteella, jotta vähennetään asianmukaisesti ajoneuvojaan huoltavien yrittäjien rasitetta.

Tärkeiden osatekijöiden kuten puutteiden arviointia koskevien vaatimusten ja määräaikaisten katsastusten vaatimuksiin perustuvia tienvarsitarkastuksia tekevien tarkastajien tietojen ja taitojen tason yhdenmukaistaminen varmasti auttaa välttämään epäoikeudenmukaista kohtelua ja lisäämään tarkastusten yleistä tehokkuutta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tekniset tienvarsitarkastukset suoritetaan ilman kuljettajan kansallisuuteen tai hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttömaahan perustuvaa syrjintää.

Tarkastajien taitojen ja koulutuksen olisi oltava keskeinen tekijä kaikissa teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmissä, kun otetaan huomioon, että testauksesta on tulossa jatkuvasti monimutkaisempaa. Tarkastajien riittämätön pätevyys voi olla haitata merkittävästi tarkastusten tehokkuutta ja sitä, missä määrin puutteet havaitaan.

Koska tekniset tienvarsitarkastukset tehdään vaiheittain, esittelijä pitää tärkeänä myös sitä, että jäsenvaltiot varmistavat, että myös ensimmäistä alustavaa ajoneuvon yleisen kunnon tarkastusta suorittava henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu, jotta tekniset tienvarsitarkastukset eivät olisi tehottomia ja aiheuttaisi tarpeetonta ajanhukkaa yrityksille ja kuljettajille.

Ehdotuksen soveltamisalan osalta esittelijä pitää myönteisenä, että tienvarsitarkastukset koskevat myös kevyitä hyötyajoneuvoja (paino alle 3,5 tonnia) ja niiden perävaunuja, koska tällaisia ajoneuvoja käytetään tieliikenteessä yhä useammin kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi tällaisilla ajoneuvoilla tapahtuvien liikennekuolemien määrä ei ole vähenemässä. Tietojen perusteella näyttää siltä, että tällaisia ajoneuvoja tavataan käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, jotta voidaan kiertää raskaille hyötyajoneuvoille asetettuja lakisääteisiä velvoitteita.

Jotta vältettäisiin liikennekelpoisuuspaketin sisäistä epäjohdonmukaisuutta, esittelijä ehdottaa, että tienvarsitarkastusten läpikäymistä koskeva velvoite laajennetaan koskemaan myös kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä traktoreita, sillä tällaisia ajoneuvoja käytetään yhä suuremmassa määrin lainsäädännössä raskaille hyötyajoneuvoille asetettujen velvoitteiden ja tarkastusten kiertämiseen.

Lisäksi esittelijä antaa täyden tukensa sille ehdotuksen tärkeälle osatekijälle, että lastin kiinnitys sisällytetään teknisiin tienvarsitarkastuksiin, sillä lastin puutteellisen kiinnittämisen katsotaan liittyvän jopa 25 prosenttiin kuorma-autojen onnettomuuksista.

Esittelijä pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevan vastuun suhteen on olemassa selkeä oikeuskehys. Näin ollen hän ehdottaa joitakin 7 artiklaa koskevia tarkistuksia, joilla selvennetään sitä, että hyötyajoneuvoja käyttävien yritysten on aina oltava vastuussa ajoneuvon liikennekelpoisuuden ylläpitämisestä. Yritysten olisi varmistettava, että ajoneuvon ne osat, jotka vaikuttavat sen liikennekelpoisuuteen, tarkastetaan säännöllisesti.

Lastin osalta olisi myös selkeytettävä vastuita. Koska monet toimijat saattavat osallistua lastin käsittelyyn ja kiinnittämiseen, niiden kantaman vastuun olisi oltava yhteydessä niiden suorittamiin tehtäviin.

Katsastusten ja tienvarsitarkastusten yhteydessä kerätään merkittävä määrä ajoneuvoa ja sen toimintaa koskevaa tietoa. Eri viranomaiset voisivat mahdollisesti käyttää näitä tietoja varmistaakseen puutteiden havaitsemisen jälkeiset jatkotoimet, järjestääkseen kohdennettuja tarkastuksia sekä parantaakseen politiikan laadintaa. Vastaavasti katsastukset ja tienvarsitarkastukset olisivat tehokkaampia, jos ajoneuvon menneisyyttä ja sen teknisiä ominaispiirteitä koskevat täydelliset tiedot olisivat saatavilla niitä varten.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2013)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Valmistelija: Krišjānis Kariņš

LYHYET PERUSTELUT

Sisämarkkinat yhdentyvät edelleen vuosi vuodelta: tavaroiden liikkuvuus Euroopan unionissa on ennennäkemättömän runsasta. Tämä merkitsee sitä, että on noussut esille uusia yhdenmukaistamiseen liittyviä haasteita tieliikenneturvallisuuden alalla.

Valmistelija tukee komission asetusehdotuksen yleisiä linjauksia. Hän katsoo kuitenkin, että tekstiin on tehtävä useita merkittäviä parannuksia, jotta asetuksesta koituisi riittävästi lisäarvoa.

Ensinnäkin ehdotettu riskiluokitusjärjestelmä olisi otettava käyttöön koko unionin tasolla. Tämä on turvallisin tapa selvittää jonkin yrityksen todellinen riskiluokitus. Ajoneuvot liikkuvat yhä enemmän rajojen yli ja sen vuoksi on välttämätöntä tietää, mitä yrityksiä pidetään riskialttiina muissa jäsenvaltioissa. Tämä olisi mahdotonta kansallisten riskiluokitusjärjestelmien puitteissa.

Toiseksi valmistelija toteaa, että viimeisimpiä katsastuksia koskevien tietojen on oltava tarkastajien saatavilla ja että niitä voitaisiin käyttää perustana kunkin yrityksen riskiluokituksen määrittelemiselle. Euroopan unionin ei pitäisi aiheuttaa ylimääräistä hallinnollista taakkaa, vaan sen olisi sen sijaan luotava laaja-alainen järjestelmä Euroopan teillä liikkuvien mahdollisesti vaarallisten ajoneuvojen havaitsemiseksi.

Lopuksi tienvarsitarkastusprosessin on oltava tarkempi ja tekstin on oltava yksiselitteinen ja selkeä. Esimerkiksi jos alustavassa tienvarsitarkastuksessa on havaittu puutteita, silloin on tehtävä yksityiskohtainen tarkastus. Komission ehdottamasta tekstistä ei käy ilmi, mihin toimenpiteisiin puutteiden havaitsemisen pitäisi johtaa. Sama pätee ajoneuvojen korjauksiin. Ammattilaisten on suoritettava korjaukset, eivätkä niitä saa tehdä kuljettaja tai tarkastaja tienvarressa. Jos vaarallisia puutteita on havaittu, ne on tästä syystä korjattava lähimmällä korjaamolla.

Valmistelijan mielestä on liian aikaista, jos tätä asetusta aletaan soveltaa 12 kuukauden kuluttua. Hän ehdottaa 60 kuukauden määräaikaa kaikkien tarvittavien laitteiden hankkimiseksi ja henkilökunnan kouluttamiseksi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tienvarsitarkastukset olisi pantava täytäntöön riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.

(6) Tienvarsitarkastukset olisi pantava täytäntöön unionin laajuisella riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.

Perustelu

Vain Euroopan laajuisella riskiluokitusjärjestelmällä on lisäarvoa. Tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä ajoneuvot liikkuvat entistä useammin rajojen yli, ja siksi vain yhden jäsenvaltion kattavalla riskiluokitusjärjestelmällä olisi vähäinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tietyissä olosuhteissa tehdä myös katsastusasemalla.

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä myös katsastusasemalla, jos se on lähistöllä.

Perustelu

Yksityiskohtaisempi tarkastus on suoritettava, jos käytettävissä on liikuteltava tarkastusyksikkö tai jos lähistöllä on katsastusasema.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Unionissa ei voida saavuttaa yhdenmukaisempaa teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmää ilman jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä tiiviimmin myös operatiivisten toimintojen aikana. Yhteistyöhön olisi kuuluttava myös yhteisten tienvarsitarkastusten järjestäminen määräajoin.

(15) Unionissa ei voida saavuttaa yhdenmukaisempaa teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmää ilman jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä tiiviimmin myös operatiivisten toimintojen aikana. Yhteistyöhön olisi kuuluttava myös yhteisten tienvarsitarkastusten järjestäminen määräajoin sekä tienvarsitarkastusten ja katsastusten tuloksia koskevien tietojen jakaminen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan perustuvaa syrjintää.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että kuljettajia syrjitään, jos heidän ajoneuvoissaan on jonkin tietyn maan rekisterikilvet. Tästä on tehtävä loppu.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka kalenterivuonna tienvarsitarkastus vähintään viidelle prosentille kaikista alueellaan rekisteröidyistä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka kalenterivuonna alustavia tienvarsitarkastuksia tarkastusten piiriin kuuluville ajoneuvoille. Tavoite voisi olla viisi prosenttia sen alueella rekisteröidyistä tarkastuksen piiriin kuuluvista ajoneuvoista.

Perustelu

Tienvarsitarkastusten olisi koskettava vain tienvarsitarkastusten piiriin kuuluvia ajoneuvoluokkia. Viittaus kaikkiin ajoneuvoihin aiheuttaisi suhteettoman hallinnollisen taakan. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti viiden prosentin tavoitteen olisi oltava vain suuntaa-antava. Jäsenvaltioiden on saatava toimia joustavasti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kansallisella tasolla on otettava käyttöön tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.

1. Unionin tasolla on otettava käyttöön tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava kyseisen jäsenvaltion riskiluokitusjärjestelmää. Tarkastuksia koskevia tilastotietoja olisi kerättävä unionin tasolla, ja kunkin yrityksen luokitus olisi määriteltävä tienvarsitarkastusten ja katsastusten tuloksia koskevien, unionin laajuisten yhdistettyjen tilastotietojen perusteella.

Perustelu

Vain Euroopan laajuisella riskiluokitusjärjestelmällä on riittävästi lisäarvoa. Ei ole järkevää perustaa uutta riskiluokitusjärjestelmää vain uuden hallintokapasiteetin luomiseksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu.

Poistetaan.

Perustelu

Näiden tietojen on oltava saatavilla sähköisessä muodossa jäsenvaltioissa tehtäviä tarkastuksia varten. Olisi turhaa pitää mukana ylimääräisiä asiakirjoja vain suuremman hallinnollisen taakan luomiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.

3. Yksittäisten yritysten ja ajoneuvon kuljettajan on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.

Perustelu

Myös ajoneuvon kuljettajan olisi oltava vastuussa ajoneuvon teknisestä kunnosta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tarkastettava mahdollinen katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

a) tarkastettava katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti;

Perustelu

Katsastustodistuksen ja aikaisempien tienvarsitarkastusraporttien olisi oltava saatavilla sähköisessä muodossa, jottei yrityksille aiheuteta ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja jotta voidaan edistää tienvarsitarkastusten sujuvuutta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Alustavan tarkastuksen tulosten perusteella tarkastaja voi päättää, että ajoneuvolle tai sen perävaunulle on tehtävä yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus.

Jos alustava tarkastus osoittaa, että ajoneuvon teknisen kunnon täysimääräiseksi arvioimiseksi tarvitaan yksityiskohtaisempaa tarkastusta, tarkastaja päättää, että ajoneuvolle tai sen perävaunulle on tehtävä yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla. Tarkastaja voi antaa luvan käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.

Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla tai yhdessä lähimmistä korjaamoista. Jos havaitaan puutteita 10 artiklan 2 kohdassa mainituissa kokonaisuuksissa, tarkastajan on annettava lupa käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja voi antaa luvan tuoda se suoraan lähimpään paikkaan, jossa se voidaan korjata tai takavarikoida.

Poistetaan.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto kerätyistä tiedoista.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [60 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Perustelu

On suotava riittävästi aikaa tarvittavien laitteiden hankkimiseen ja tietojenvaihtojärjestelmän perustamiseen Euroopan tasolla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tekniset tienvarsitarkastukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.9.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Valiokuntakäsittely

18.3.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tekniset tienvarsitarkastukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Hyväksytty (pvä)

30.5.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

George Sabin Cutaş

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.6.2013