JELENTÉS az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

17.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Olga Sehnalová


Eljárás : 2012/0186(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0207/2013

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0382),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0188/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a ciprusi parlament, a holland felsőház és a holland alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7–0207/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az időszakos műszaki vizsgálat azon szélesebb körű rendszer része, amelynek célja annak biztosítása, hogy a gépjárművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. E rendszernek ki kell terjednie a valamennyi gépjárművet érintő rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra használt járműveket érintő közúti műszaki ellenőrzésekre, valamint a járművek nyilvántartásbavételi eljárására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell annak biztosítása érdekében, hogy a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járművek ne vegyenek részt a forgalomban.

(3) Az időszakos műszaki vizsgálat azon szélesebb körű rendszer része, amelynek célja annak biztosítása, hogy a gépjárművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. E rendszernek ki kell terjednie a valamennyi gépjárművet érintő rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra használt járműveket érintő közúti műszaki ellenőrzésekre, valamint a járművek nyilvántartásba vételi eljárására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell. Fő eszközként az időszakos műszaki vizsgálat hivatott biztosítani a műszaki alkalmasságot. A haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzése csupán kiegészíti az időszakos vizsgálatot, és kizárólag a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő, forgalomban részt vevő járművek kiszűrésére szabad irányulnia.

Indokolás

A haszongépjárművek közúti ellenőrzése csupán kiegészíti az időszakos műszaki vizsgálatot, és célja, hogy kiszűrje a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járműveket.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a gépjárművek biztonságára vonatkozó műszaki előírás és követelmény van érvényben. Szükséges azonban a járművek szúrópróbaszerű közúti ellenőrzésének rendszerén keresztül annak biztosítása, hogy a járművek forgalomba helyezésüket követően is, egész élettartamuk alatt megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a gépjárművek biztonságára vonatkozó műszaki előírás és követelmény, valamint környezetvédelmi előírás van érvényben. Szükséges azonban a járművek szúrópróbaszerű közúti műszaki ellenőrzésének rendszerén keresztül annak biztosítása, hogy a járművek forgalomba helyezésüket követően egész élettartamuk alatt megőrizzék műszaki alkalmasságukat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Mivel – mint arra a 200/30/EK irányelv végrehajtásáról készített jelentés is rámutat – számos közúti műszaki ellenőrzésre megállított jármű esetében, nem tárnak fel hibát, járművek közúti műszaki ellenőrzésre való kiválasztását a szereplők kockázati profilja alapján kell végezni, és magas kockázatú vállalkozásokat kell megcélozni a járműveiket megfelelően karbantartó szereplők terheinek csökkentése érdekében.

 

 

 

 

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani. A tagállamok használhatják a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kockázatértékelő rendszert.

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket ezért az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken a közúti alkalmassági tanúsítvány, illetve a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentés tanúsága szerint talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Figyelembe véve a tagállamok közötti haszongépjármű-forgalmat, valamint a nyilvántartásba vevő ország szerinti bármilyen megkülönböztetés elkerülése érdekében a kockázatértékelő rendszert az uniószerte alkalmazni kell, és annak az időszakos műszaki vizsgálatok és közúti ellenőrzések tagállamok általi megfelelő harmonizációs szintjén kell alapulnia;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet létrehozta a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartását (ERRU). A közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása lehetővé teszi a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásainak uniószerte, a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően történő összekapcsolását. Ez a tagállamok illetékes hatósága által működtetett rendszer elősegíti a tagállamok közötti együttműködést, valamint a vállalkozások és a közigazgatási szervek számára egyaránt csökkenti az ellenörzéssel kapcsolatos költségeket.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A tehergépjárművek helyett esetenként olyan mezőgazdasági gépjárművet használnak közúti árufuvarozási célokra, melyek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t. Fontos biztosítani, hogy az ily módon használt mezőgazdasági járműveket a közúti műszaki vizsgálat szempontjából is hasonló módon kezeljék.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A szükségtelen adminisztratív terhek és költségek elkerülése, valamint az ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében elsősorban a közúti biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat be nem tartó vállalkozások által üzemeltett járműveket indokolt kiválasztani ellenőrzésre, míg a felelősségteljes és biztonságtudatos gazdasági szereplők által üzemeltetett, megfelelően karbantartott járműveket kevésbé gyakran indokolt ellenőrizni, ezáltal jutalmazva az üzemeltetők magatartását.

(10) A szükségtelen adminisztratív terhek és költségek elkerülése, valamint az ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében az illetékes nemzeti hatóságok számára biztosítani kell, hogy dönthessenek úgy is, hogy elsősorban a közúti biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat be nem tartó vállalkozások által üzemeltett járműveket indokolt kiválasztani ellenőrzésre, míg a felelősségteljes és biztonságtudatos gazdasági szereplők által üzemeltetett, megfelelően karbantartott járműveket kevésbé gyakran indokolt ellenőrizni, ezáltal jutalmazva az üzemeltetők magatartását.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A közúti műszaki ellenőrzés egy kezdeti, és szükség esetén egy részletesebb ellenőrzésből áll. Mindkét esetben ki kell terjednie a jármű valamennyi lényeges részére és rendszerére. Az összehangoltabb vizsgálatok érdekében valamennyi lehetséges vizsgálati elemre vonatkozóan meg kell határozni a vizsgálati módszereket, a hiányosságok típusait és a súlyosságuk foka szerinti értékelésüket.

(11) A közúti műszaki ellenőrzés egy kezdeti, és szükség esetén egy részletesebb ellenőrzésből áll. Mindkét esetben ki kell terjednie a jármű valamennyi lényeges részére és rendszerére, többek között a rakomány rögzítésére. Az összehangoltabb vizsgálatok érdekében valamennyi lehetséges vizsgálati elemre vonatkozóan meg kell határozni a vizsgálati módszereket, a hiányosságok típusait és a súlyosságuk foka szerinti értékelésüket. Ösztönözni kell a szabványok használatát a rakomány rögzítése és a rögzítés ellenőrzése vonatkozásában.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Mivel a gumiabroncsok megfelelő teljesítménye szorosan összefügg az abroncsnyomással, mérlegelni kell az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek 64.02. számú ENSZ-EGB (ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága)-előírásban meghatározott kötelező beszerelésének haszongépjárművekre való kiterjesztését, és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzések során ellenerőzni kell e rendszerek működését.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A tagállamok meglévő szabványok szerint elvégezhetik a rakományrögzítés ellenőrzését a közúti műszaki ellenőrzések során. Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeit a rakományrőgzítésre vonatkozó szabályok uniós szintű harmonizálásáig nem szabad bevezetni a kockázatértékelő rendszerbe. Eddig a harmonizációig ösztönözni kell az európai szabványok és a közúti fuvarozás rakományrögzítésére vonatkozó európai legjobb gyakorlatok útmutatójának értékelési célból való használatát.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A közúti műszaki ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek számos tagállamban elektronikus eszközökkel készülnek. Ez esetben az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet nyomtatott formában a jármű vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani. Valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések során összegyűjtött adatot és információt továbbítani kell a tagállam központi adattárába az adatok könnyebb feldolgozhatósága, valamint a további adminisztratív akadályoktól mentes adatátvitel érdekében.

(12) A közúti műszaki ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek számos tagállamban elektronikus eszközökkel készülnek. Ez esetben fontos kihasználni minden elektronikus kommunikációs lehetőség előnyeit, és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek kinyomtatását minimalizálni kell. Valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések során összegyűjtött adatot és információt továbbítani kell a tagállam központi adattárába az adatok könnyebb feldolgozhatósága, valamint a bármely további adminisztratív akadályoktól mentes adatátvitel érdekében.

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálatnak fő eszközként biztosítania kell, hogy valamennyi gépjármű műszaki alkalmassága és a haszongépjárművek közúti ellenőrzése csupán kiegészítő jellegű, amelynek célja, hogy kiszűrje a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járműveket. Ezzel párhuzamosan módosítani kell az időszakos műszaki vizsgálatra vonatkozó javaslatot is.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Bizonyos körülmények között műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére.

(13) A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére, amennyiben közel helyezkednek el.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A kezdeti közúti ellenőrzéseket végző személyzetnek megfelelő készségekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékony módon tudják elvégezni a szemrevételezéssel történő ellenőrzést.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A kezdeti közúti műszaki ellenőrzés elvégzésével kapcsolatban nem szabad díjat felszámolni a vállalkozásoknak és a gépjárművezetőknek. A részletes közúti ellenőrzés során, illetve a mobil ellenőrzési egységek vagy a közelben lévő vizsgálóállomások által használt műszaki berendezések költségeinek csökkentése érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjat számoljanak fel, amennyiben olyan súlyos vagy veszélyes hiányosságokat találtak, amelyekből kiderül, hogy a gépjárművet üzemeltető vállalkozás nem felelt meg az arra vonatkozó kötelezettségének, hogy a gépjárművet műszakilag alkalmas állapotban tartsa. Az ilyen vállalkozások pénzügyi terhének csökkentése érdekében a díj összege nem haladhatja meg az azonos járműkategória járművén végrehajtott időszakos műszaki alkalmassági ellenőrzésért fizetendő díjat. Az ezen díjak kiszabásából eredő valamennyi bevételt és jövedelmet a közúti biztonsági intézkedések javítására kell felhasználni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tagállamok közötti hatékony információcsere érdekében minden tagállamon belül egyetlen szerv tartja kapcsolattartóként a kapcsolatot más illetékes hatóságokkal. Az említett szerv állítja össze az ide vonatkozó statisztikai adatokat is. A tagállamok ezenfelül területükön következetes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak, és kijelölhetnek egyetlen szervet a végrehajtás koordinálására. Az egyes tagállamok illetékes hatóságai megállapítják a határidők, valamint a továbbítandó információk tartalmának meghatározására vonatkozó eljárásokat.

(16) A tagállamok közötti hatékony információcsere érdekében minden tagállamon belül egyetlen szerv tartja kapcsolattartóként a kapcsolatot más illetékes hatóságokkal. Az említett szerv állítja össze az ide – különösen a közúti műszaki ellenőrzések során ellenőrzött haszongépjárművek kategóriáira, a felfedezett hiányosságok mennyiségére és típusára, illetve súlyosságára – vonatkozó statisztikai adatokat is. A tagállamok ezenfelül területükön következetes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak, és kijelölhetnek egyetlen szervet a végrehajtás koordinálására. Az egyes tagállamok illetékes hatóságai megállapítják a határidők, valamint a továbbítandó információk tartalmának meghatározására vonatkozó eljárásokat.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A közúti műszaki ellenőrzések rendszerének az uniós tagállamokban történő végrehajtásának nyomon követésének biztosítása érdekében a tagállamok kétévenként tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett közúti műszaki ellenőrzések eredményeiről. A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

(17) A közúti műszaki ellenőrzések rendszerének az uniós tagállamokban történő végrehajtásának nyomon követésének biztosítása érdekében a tagállamok kétévenként, március 31. előtt tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett közúti műszaki ellenőrzések eredményeiről. A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

Indokolás

A 20. cikket illetően nem világos, hogy a tagállamok milyen gyakran tájékoztatják a Bizottságot az eredményekről. A (17) preambulumbekezdést és a 20. cikket ezért összhangba kell hozni.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A vállalkozások és gépjárművezetők időveszteségének minimalizálása és az általános hatékonyság növelése érdekében ösztönözni kell a közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok – különösen a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1, a 2006/22/EK irányelv és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet2 – betartásának ellenőrzése érdekében végzett ellenőrzéseket és közúti műszaki ellenőrzéseket.

 

_____________

 

1 HL L 102., 2006.11.4., 1. o.

 

2 HL L 370., 31.12.85, 8. o.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet megállapítja a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzésének rendszerét.

(1) Ez a rendelet megállapítja a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságát ellenőrző közúti műszaki ellenőrzésének rendszerét.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A közúti műszaki ellenőrzést a járművezető nemzetisége vagy az érintett haszongépjárművet nyilvántartásba vevő ország vagy forgalomba helyező ország szerinti bármilyen megkülönböztetés nélkül végzik.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű haszongépjárművek következő kategóriára alkalmazandó:

(1) E rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű haszongépjárművek következő kategóriára alkalmazandó:

Indokolás

Egyes traktormodelleket is e rendelet hatálya alá kell vonni, mivel gyakran használják őket kereskedelmi célra a közutakon.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek – M2 és M3 járműkategória,

– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek és minden hozzájuk kapcsolt pótkocsi – M2 és M3 járműkategória,

Indokolás

Méretétől és típusától függetlenül helyénvaló megvizsgálni minden, M2 és M3 kategóriájú járműhöz használt pótkocsit. A végrehajtást világosabbá és egyszerűbbé teszi.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű és legalább négykerekű gépjárművek, amelyek rendes körülmények között a közúti árufuvarozásra szolgálnak – N1 járműkategória,

törölve

Indokolás

Kérdéses, hogy az N1 kategóriába tartozó járművek esetében az alkatrészek kopása nagyobb baleseti rátát eredményez-e, és így ez a közlekedésbiztonságot szolgálja-e. Ezenfelül a megvizsgálandó haszongépjárművek körének bővítése jelentős pénzügyi és bürokratikus többletterhet ró az ellenőrző szervekre.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek – N2 és N3 járműkategória

– több mint 3500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek és minden hozzájuk kapcsolt pótkocsi – N2 és N3 járműkategória

Indokolás

Méretétől és típusától függetlenül helyénvaló megvizsgálni minden, N2 és N3 kategóriájú járműhöz használt pótkocsit. A végrehajtást világosabbá és egyszerűbbé teszi.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O1 és O2 járműkategória,

törölve

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O3 és O4 járműkategória.

törölve

Indokolás

Haszongépjárművek használata esetén ezeket is ellenőrzik, így nem szükséges külön meghatározni.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a T5 kategóriába tartozó kerekes traktorok, amelyeket főként a közúti árufuvarozásra szolgáló közutakon használják, és amelyek maximális sebessége meghaladja a 40 km/h-t.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. „haszongépjármű”: árufuvarozásra vagy személyszállításra üzletszerűen használt gépjármű és pótkocsija;

6. „haszongépjármű”: árufuvarozásra vagy személyszállításra közúton, járművel, díj ellenében végzett szállítás céljából használt gépjármű és pótkocsija,

Indokolás

Az előadó szükségesnek érzi az „üzletszerűen” kifejezés felváltását a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezményben (CMR) foglalt szakmai megfogalmazással.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. „közúti műszaki ellenőrzés”: egy tagállam területén belül, közúton közlekedő haszongépjármű váratlan, hatóságok vagy közvetlenül a hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése;

9. „közúti műszaki ellenőrzés”: egy tagállam területén belül, közúton közlekedő haszongépjármű és rakománya rögzítésének váratlan, hatóságok vagy közvetlenül a hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. „műszaki vizsgálat”: annak hitelesítése, hogy a gépjármű részei és alkatrészei megfelelnek a jármű jóváhagyásakor, első nyilvántartásba vételekor vagy forgalomba helyezésekor, vagy utólagos módosításakor fennálló biztonsági és környezetvédelmi jellemzőknek;

10. „műszaki vizsgálat: annak biztosítására irányuló vizsgálat, hogy a gépjármű biztonságosan közlekedjen a közutakon és a jármű jóváhagyásakor, első nyilvántartásba vételekor vagy forgalomba helyezésekor, vagy utólagos módosításakor megfeleljen a szükséges biztonsági és környezetvédelmi jellemzőknek;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. „illetékes hatóság”: a közúti műszaki ellenőrzések nemzeti rendszerének irányításáért felelős hatóság vagy állami szerv;

11. „illetékes hatóság”: a közúti műszaki ellenőrzések rendszerének irányításáért, adott esetben a közúti műszaki ellenőrzések elvégzéséért felelős, a tagállam által megbízott hatóság vagy állami szerv;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. „vállalkozás”: bármely természetes vagy jogi személy, társulás vagy jogi személyiség nélküli személyek csoportja, függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt vagy nem nyereségérdekelt szervezetről van szó, vagy bármely hivatalos szerv, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel bír-e vagy olyan hatóságtól függ, mely jogi személyiséggel rendelkezik, amely közúti szállítást végez, függetlenül attól, hogy azt bérmunkában, díj ellenében vagy saját számlára végzi;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. „biztonsági ellenőrzés”: a haszongépjármű alvázának és a futóművének, kapcsolószerkezetének, kormányművének, abroncsainak, kerekeinek és fékberendezésének szemrevételezése, teljesítményvizsgálata és funkcionális ellenőrzése;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14b. „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki vizsgálatok elvégzésére tagállami engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó vagy magánszervezet vagy létesítmény;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14c. „üzemeltető”: az a magánszemély vagy jogi személy, aki a járművet tulajdonosként üzemelteti, vagy aki számára a tulajdonos engedélyezte a jármű üzemeltetését.

Indokolás

E fogalommeghatározás beillesztésére a 8. és 24. cikk miatt van szükség, amely ezt a kifejezést használja.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

A közúti műszaki ellenőrzés rendszere

A vizsgálat időpontja és gyakorisága

A közúti műszaki ellenőrzés rendszere a 9. cikkben említett kezdeti közúti műszaki ellenőrzéseket, valamint a 10. cikk (1) bekezdésében említett részletes közúti műszaki ellenőrzéseket foglalja magában.

A járműveket legalább a következő gyakorisággal biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni:

 

N2 kategóriájú járművek:

 

– több mint 7,5 t megengedett össztömegű járművek: először az első nyilvántartásba vétel után 42 hónappal, a további biztonsági ellenőrzéseket pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően kell elvégezni

 

N3 kategóriájú járművek:

 

– először az első nyilvántartásba vétel után 30 hónappal, a további biztonsági ellenőrzéseket pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően kell elvégezni.

 

04 kategóriájú járművek:

 

– először az első nyilvántartásba vétel után 30 hónappal, a további biztonsági ellenőrzéseket pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően kell elvégezni.

Indokolás

A biztonsági ellenőrzésre vonatkozó vizsgálati határidők gyakoribbá tételével az első kiegészítő vizsgálatra a járműkategóriától függően először az üzembe helyezést követő második/harmadik évben kerül sor, a szükségtelen vizsgálatok pedig elkerülhetők.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam minden naptári évben összesen a területén nyilvántartásba vett, a 3. cikk (1) bekezdésében említett összes jármű legalább 5%-ának megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre.

Minden tagállam minden naptári évben megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre.

 

Az összes közúti műszaki ellenőrzés száma megegyezik a 2. cikk (1) bekezdésében említett, a területén nyilvántartásba vett összes következő haszongépjármű legalább 5%-ával:

 

– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek – M2 és M3 járműkategória,

 

– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek – N2 és N3 járműkategória,

 

– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O3 és O4 járműkategória.

 

Arányosan ellenőrzést hajt végre a területén nyilvántartásba nem vett, de ott működő haszongépjárművek tekintetében.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszere

A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszere

(1) A közúti műszaki ellenőrzéseknek az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszerét nemzeti szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszert a tagállami illetékes hatóság működteti.

(1) A közúti műszaki ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében a haszongépjárműveken az időszakos műszaki alkalmassági ellenőrzések és a közúti műszaki ellenőrzések során talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszert uniós szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszer az egész Unióban egymáshoz kapcsolódó nemzeti elektronikus nyilvántartásokon alapul, és azt az egyes tagállamok illetékes hatóságai működtetik.

 

A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, [...]-i XXX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a közúti alkalmassági tanúsítványok és a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentések egységes uniós formát öltenek.

(2) Az I. mellékletben meghatározott kritériumok alkalmazásával valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerében azonosított vállalkozáshoz kockázati profilt kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdésben említett időnt után az I. melléklettel összhagban lévő következő kritériumok alkalmazásával valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerében azonosított vállalkozáshoz kockázati profilt kell rendelni.

 

– a talált hiányosságok száma;

 

– a talált hiányosságok súlyossága;

 

– az ellenőrzések és vizsgálatok száma;

 

– az időzítés.

A vállalkozásokat a következő kockázati profilok egyikébe sorolják be:

A vállalkozásokat a következő kockázati profilok egyikébe sorolják be:

– magas kockázatú,

– magas kockázatú,

– közepes kockázatú,

– közepes kockázatú,

– alacsony kockázatú.

– alacsony kockázatú.

 

Annak érdekében, hogy a vállalkozások javíthatsák a kockázati profljukat, az érintett vállalkozás kockázati besorolásának megállapítása céljából figyelembe kell venni az arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás rendszeres biztonsági ellenőrzések révén megfelelt a műszaki vizsgálati követelményeknek.

(3) A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerének végrehajtása érdekében a tagállamok alkalmazhatják a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkével összhangban létrehozott kockázatértékelő rendszert.

(3) A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerének végrehajtása érdekében a tagállamok alkalmazzák az 1071/2009/EK rendelet által létrehozott kockázatértékelő rendszert

 

A kockázatértékelési rendszer tartalmazza a műszaki alkalmasságra vonatkozó információkat:

 

– e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül az N2, N3, M2, O3 és O4 járműkategóriák tekintetében;

 

– e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül a 2. cikkben említett egyéb kategóriák tekintetében.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállami nyilvántartásba vett gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálatról szóló műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja.

(1) A tagállami nyilvántartásba vett gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálatról szóló műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja. Amennyiben a bizonyítvány és a jegyzőkönyv elektronikus formában is elérhető a jármű nyilvántartási helye szerinti tagállamban, a hatóságok nem kérik, hogy azok papír alapú példányait a gépjárműben tartsák.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyedi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó gépjárműveket üzemeltető vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek, és hogy a műszaki vizsgálati bizonyítványt és a legutóbbi műszaki ellenőrzésről az időszakos műszaki vizsgálatról szóló XXX/XXX/EU rendelet 10. cikkével összhangban kiadott vizsgálati igazolást a gépjárműben tartsák.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyedi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közúti műszaki ellenőrzésnek alávetendő járművek kijelölésekor az ellenőrök elsősorban a 6. cikk (2) bekezdésében említett, magas kockázati profilú vállalkozások által üzemeltetett járműveket választják ki. Más járműveket is ki lehet választani ellenőrzésre, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a jármű veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.

Ha a tagállam úgy határoz, a közúti műszaki ellenőrzésnek alávetendő járművek kijelölésekor az ellenőröknek lehetőségük van elsősorban a 6. cikk (2) bekezdésében említett, magas kockázati profilú vállalkozások által üzemeltetett járművek kiválasztására. Más járműveket is ki lehet választani ellenőrzésre, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a jármű veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőr egy jármű valamennyi közúti műszaki ellenőrzése során:

Az ellenőr egy jármű valamennyi közúti műszaki ellenőrzése során:

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a gépjárműben tartott műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a gépjárműben tartott, a legutóbbi műszaki ellenőrzésnek megfelelő műszaki vizsgálati bizonyítványt, az időszakos műszaki vizsgálatról szóló XXX/XXX/EU rendelet 10. cikkével összhangban kiadott vizsgálati igazolást és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

b) szemrevételezés útján értékeli a járművet és rakományát.

b) szemrevételezés útján műszakilag értékeli a járművet;

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) megfelelőségi ellenőrzést végezhet minden olyan egyéb szabályozási követelmény tekintetében, amely a haszongépjárművek Európai Unión belüli használatához kapcsolódik.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– alváz/ futómű,

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés,

– a kerekek és gumiabroncsok,

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a csatlakozó-alkatrészek,

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a környezetterhelés vizsgálata.

– a környezetterhelés vizsgálata: zajszint és kipufogógáz-kibocsátási szint.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden említett terület ellenőrzésének a II. mellékletben felsorolt, ezen területekhez kapcsolódó tételek közül egyre, többre vagy valamennyire ki kell terjednie.

Minden említett terület ellenőrzésének a II. mellékletben felsorolt, ezen területekhez szükségesnek ítélt és kapcsolódó valamennyi tételre ki kell terjednie.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőr ezenfelül ellenőrizheti a II. melléklet 1. pontjában felsorolt egyéb ellenőrzési területeket is, amelyek az ugyanazon mellékletben felsorolt tételek közül egyre, többre vagy valamennyire kiterjednek.

Az ellenőr ezenfelül – és adott esetben esetleges biztonsági kockázatok miatt – ellenőrizheti a II. melléklet 1. pontjában felsorolt egyéb ellenőrzési területeket is, amelyek az ugyanazon mellékletben felsorolt, ezen területekhez szükségesnek ítélt és kapcsolódó valamennyi tételre kiterjednek.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Abban az esetben, ha a műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a II. mellékletben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.

Abban az esetben, ha a legutóbbi műszaki vizsgálatra vonatkozó műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a II. mellékletben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző három hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.

Indokolás

A félévenkénti biztonsági ellenőrzés bevezetésével biztosítható, hogy a haszongépjárművek alkatrészeit rendszeresen ellenőrzik és a kopást korábban észreveszik. Ezek a vizsgálatok a vállalkozások számára is tervezhetők, és a járművek bármilyen meghibásodása ennek megfelelően időben elhárítható. A közúti műszaki ellenőrzések ezáltal hatékonyan végrehajthatók.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha az ellenőrzéseket műszaki vizsgálóállomáson kell elvégezni, a kezdeti közúti műszaki ellenőrzés helye e vizsgálóállomástól legfeljebb 10 km távolságban jelölhető ki.

(2) Ha az ellenőrzéseket műszaki vizsgálóállomáson kell elvégezni, akkor azokat a lehető legrövidebb időn belül és a legközelebbi állomáson kell lefolytatni.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A mobil ellenőrzési egységek tartalmazzák a közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló és a jármű kibocsátását mérő berendezéseket.

(3) A mobil ellenőrzési egységek tartalmazzák a közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló, valamint a jármű kibocsátását és tömegét mérő berendezéseket.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő veszélyes hiányosságok, amelyek miatt a jármű részvétele a közúti forgalomban semmilyen körülmények között nem engedhető meg.

– a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik a jármű közúti forgalomban való használatának az érintett tagállam vagy illetékes hatóságai által történő megtiltását.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

A rakományrögzítés ellenőrzésére vonatkozó különös szabályok

A rakományrögzítés ellenőrzése

Az ellenőr a IV. melléklettel összhangban ellenőrizheti a járművet a rakományrögzítés tekintetében. A 14. cikkben említett nyomonkövetési eljárások alkalmazandók a rakományrögzítéssel kapcsolatos súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetében is.

Az ellenőr a meglévő szabványokkal összhangban ellenőrizheti a járművet a rakományrögzítés tekintetében. Ennek az ellenőrzésnek az eredményét a rakományrőgzítésre vonatkozó szabályok uniós szintű harmonizálásáig nem szabad bevezetni a kockázatértékelő rendszerbe.

 

A Bizottság [hozzáigazítandó az időszakos műszaki vizsgálatről szóló javaslat 18a. cikkének dátumához]-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, a közúti fuvarozás rakományrögzítésének és arra irányuló közúti ellenőrzésnek a harmonizációs szintjéről szóló jelentést, és az olyan módszerek elemzésének eredményeit, amelyek biztosítják, hogy a gépjárművet üzemeltető vállalkozások, valamint a rakomány kezelésében résztvevő feladók, szállítmányozók, rakodók és egyéb érintett szereplők megfeleljenek a rakományrögzítési követelményeknek.

 

A jelentést adott esetben jogalkotási javaslat kíséri.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ellenőr dönthet úgy, hogy a gépjárművet az ellenőr által meghatározott határidőn belül műszaki vizsgálatnak kell alávetni, ha a jármű annak a tagállamnak a nyilvántartásában szerepel, ahol a közúti műszaki ellenőrzésre sor került.

(1) Bármely, egy kezdeti vagy részletes ellenőrzés során feltárt súlyos hibát haladéktalanul ki kell javítani, a kezdeti vagy a részletes ellenőrzéshez legközelebb eső olyan helyszínen, amely arra műszakilag alkalmas.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén ki nem javítják. Az ellenőr engedélyezheti egy ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.

(3) Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén vagy a legközelebbi autószerelő műhelyek egyikében ki nem javítják. Ha a feltárt hiányosságok a gépjárműnek a 10. cikk (2) bekezdésében említett területein találhatók, az ellenőr engedélyezi az ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem a jármű utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőr engedélyezheti, hogy a veszélyes hiányosságokat mutató gépjárművet közvetlenül a legközelebbi olyan helyszínre szállítsák, ahol meg lehet javítani vagy le lehet foglalni a járművet.

Az ellenőr engedélyezheti, hogy a veszélyes hiányosságokat mutató gépjárművet közvetlenül a lehető legközelebbi olyan elérhető helyszínre szállítsák, ahol meg lehet javítani vagy le lehet foglalni.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ellenőr az ellenőrzéseket követő ésszerű határidőn belül megküldi az illetékes hatóságnak a részletes közúti műszaki ellenőrzések eredményeit. Az illetékes hatóság ezeket az információkat a kézhezvételüktől számított 36 hónapig megőrzi.

(2) Az ellenőr az ellenőrzéseket követő ésszerű határidőn belül elektronikus úton megküldi az illetékes hatóságnak a részletes közúti műszaki ellenőrzések eredményeit. Az illetékes hatóság ezeket az információkat beviszi az 1071/2009/Ek rendeletben említett nemzeti nyilvántartásba és a kézhezvételüktől számított 36 hónapig megőrzi.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közúti műszaki ellenőrzés eredményét közölni kell a gépjárművet nyilvántartó hatósággal.

(3) A közúti műszaki ellenőrzés eredményét elektronikus úton – és amennyiben gépjárműveket más tagállamban tartják nyilván az 1071/2009/EK rendelet rendelkezései szerint a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásán keresztül – közölni kell a gépjárművet nyilvántartó hatósággal.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha egy, nem az ellenőrzés tagállamában nyilvántartott járművön találnak súlyos vagy veszélyes hiányosságokat, különös tekintettel azokra a hiányosságokra, amelyek a jármű használatának tilalmához vezetnek, a kapcsolattartó tájékoztatja a járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatóságát az ellenőrzés eredményeiről.

(1) Ha egy, nem az ellenőrzés tagállamában nyilvántartott járművön találnak súlyos vagy veszélyes hiányosságokat, különös tekintettel azokra a hiányosságokra, amelyek a jármű használatának tilalmához vezetnek, a kapcsolattartó tájékoztatja a járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatóságát az ellenőrzés eredményeiről.

 

A nyilvántartás szerinti tagállam figyelembe veszi ezt az információt a vállalkozások 6. cikk (2) bekezdése szerint történő besorolása során.

E tájékoztatásnak ki kell terjednie a közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvnek a VI. mellékletben meghatározott elemeire.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvnek a VI. mellékletben meghatározott elemeire, szabványos formában kell lennie és az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartáson keresztül kell történnie.

A Bizottság a nyilvántartás szerinti tagállam illetékes hatóságának a súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművekről történő értesítési eljárására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

A Bizottság a nyilvántartás szerinti tagállam illetékes hatóságának a súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművekről történő értesítési eljárására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatósága értesíti az ellenőrzést végző tagállamot a meghozott intézkedésekről.

A járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatósága értesíti az ellenőrzést végző tagállam illetékes hatóságát a meghozott intézkedésekről, és bevezeti az információt a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásába

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Ha súlyos vagy veszélyes hiányosságokat találnak, az üzemeltető nevét közölni kell a 16. cikk szerinti kapcsolattartóval.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A bejegyzés helye szerinti tagállam információt nyújt a közúti műszaki ellenőrzést végző hatóságnak annak a vállalkozásnak a kockázati profiljára vonatkozóan, amelynek a járművét ellenőrzik. Ezt az információt elektronikus úton, ésszerű határidőn belül kell biztosítani. A Bizottság az e hatóságoknak nyújtott ilyen információval kapcsolatos eljárásokra vonatkozó részletes szabályokra irányuló végrehajtási aktusokat fogad el.

 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

A Bizottság az összegyűjtött adatokat összefoglaló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 21. cikkben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től határozatlan időre szól.

(2) A 21. cikkben a Bizottság részére adott felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a hatáskörről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott szabályok kiterjednek azokra a szankciókra is, amelyek abban az esetben alkalmazandók, ha a jármű vezetője vagy üzemeltetője nem működik együtt az ellenőrrel, és nem javítja ki az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott szabályok kiterjednek azokra a szankciókra is, amelyek abban az esetben alkalmazandók, ha a jármű vezetője vagy üzemeltetője nem működik együtt az ellenőrrel, és ha a 14. cikk betartásának elmulasztásából kifolyólag a járművet jogosulatlanul üzemeltetik.

Indokolás

Szankciók nem az ellenőrzés során feltárt hibák kijavításának elmulasztásáért róhatók ki, hanem olyan járművek üzemeltetéséért, amelyek műszakilag a közúti közlekedésre nem alkalmasak. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy azon jármű tulajdonosa/üzemeltetője, amelynél korábban súlyos vagy veszélyes hibát állapítottak meg, úgy dönt, hogy kivonja járművét a közúti forgalomból (a járművet az elhasználódott járművekről szóló 200/53/EK irányelv alapján szétszerelteti, vagy másképp hasznosítja).

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész – 5.2.2 tétel– d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.2. Kerekek

Minden egyes kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

 

A Parlament módosítása

5.2.2. Kerekek

Minden egyes kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

da) A kerék nem kompatibilis a kerékaggyal

Indokolás

Ha a kereket nem szabványos tengelyre szerelik fel, az komoly felelősségi és biztonsági aggályokat vet fel a rossz minőségű vagy sérült kerekekkel kapcsolatban. A kerékaggyal nem kompatibilis kerekek ellenőrzését kritikus biztonsági tényezőként kell kezelni, és ezért annak szerepelnie kell azon tételek felsorolásában, amelyeket a közúti műszaki ellenőrzések során ellenőrizni kell.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – 2 oszlop: Módszer (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3.Gumiabroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a jármű előre-hátra görgetésével.

 

 

A Parlament módosítása

5.2.3.Gumiabroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a jármű előre-hátra görgetésével.

 

 

Abroncsnyomás-mérő használata, és a kapott érték összehasonlítása a gyártó által megadott értékkel.

 

Indokolás

Az abroncs nyomását nem lehet abroncsnyomás-mérő nélkül ellenőrizni. Az ellenőrnek meg kell vizsgálnia, hogy az abroncs nyomása összhangban van-e a gépjármű gyártója által ajánlott értékkel.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – cím: Veszélyes hiányosságok – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan hiányosságok, amelyek közvetlen és azonnali kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra. A jármű további közúti használata nem engedélyezett, azonban bizonyos esetekben megengedhető, hogy meghatározott feltételek mellett közvetlenül egy meghatározott helyre vezessék, például a jármű azonnali javítása vagy lefoglalása céljából.

Olyan hiányosságok, amelyek közvetlen és azonnali kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra, és indokolttá teszik a jármű közúti forgalomban való használatának az érintett tagállam által történő megtiltását, azonban bizonyos esetekben megengedhető, hogy meghatározott feltételek mellett közvetlenül egy meghatározott helyre vezessék, például a jármű azonnali javítása vagy lefoglalása céljából.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3. Gumiabroncsok

e) A futófelület mélysége nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

X

 

A futófelület mélysége az előírt mélység kevesebb mint 80%-a.

 

 

 

 

A Parlament módosítása

5.2.3. Gumiabroncsok

e) A futófelület mélysége eléri a hivatalos minimumszintet.

 

X

X

 

A futófelület mélysége a hivatalos minimumszint alatt van

 

 

 

Indokolás

A hivatalosan előírt szint alatti futófelület-mélység nem jogszerű, és ezért az európai közutakon nem megengedett.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – g a pont (új))

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3. Gumiabroncsok

 

 

 

 

 

A Parlament módosítása

5.2.3. Gumiabroncsok

ga) A gépjármű egyik kerekében az üzemi gumiabroncsnyomás 20%-kal csökkent

 

X

X

Indokolás

Ez komoly biztonsági aggályokat vet fel, mivel a jármű csak megfelelően felfújt kerekkel képes elbírni a rakományt, tartja az utat, fogyaszt kevesebb üzemanyagot, bocsát ki kisebb zajt, valamint biztosítja a legjobb féktávolságot és a kerekek hosszabb élettartamát. A 150 kPa alatti abroncsnyomás nem csak hogy nem biztonságos, de egyenesen veszélyes is, hiszen fennáll a veszélye, hogy kidurran a kerék.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A mellékletet törölték.

  • [1]  HL C 44., 15.02.12, 128. o., magyar nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 1. kötet, 19. o.
  • [2]  HL C., .o.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

2010. július 20-án az Európai Bizottság közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatásokat fogadott el. A kinyilvánított cél (vagyis a halálos közúti balesetek számának 50%-al való csökkentése 2010 és 2020 között) elérése érdekében a Bizottság többek között a biztonságosabb járművekre irányuló kettős stratégiát javasolt: a műszaki vizsgálatokkal és az közúti műszaki ellenőrzésekkel kapcsolatos uniós jogszabályok közelítését/szigorítását (beleértve a kétkerekű motorkerékpárokra való kiterjesztést), és a járművekre vonatkozó adatok (típusjóváhagyás, forgalmi engedély, ellenőrzések eredménye, stb.) cseréjének harmonizálását célzó európai elektronikus platform létrehozásáról szóló tanulmány elkészítését.

2012. július 13-án az Európai Bizottság bemutatta a három jogalkotási javaslatból álló „műszaki alkalmassági jogszabálycsomagot”, amely a közúti közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a tisztességes verseny megerősítését célozza a haszongépjárművek időszakos műszaki vizsgálatára, közúti műszaki vizsgálatára, valamint a gépjármű nyilvántartásba vételére vonatkozó jelenlegi követelmények frissítése révén.

Jelenleg a 2009/40/EK rendeletet kiegészíti a 2000/30/EK rendelet, amely előírja a haszongépjárművek műszaki állapotának az időszakos vizsgálatok közötti, közúti műszaki ellenőrzéssel való ellenőrzését, amely a haszongépjárművek kiegészítő szúrópróbaszerű közúti ellenőrzése.

A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló javaslat bevezeti az alábbi fontos új elemeket:

•    Az ellenőrzendő járművek kiválasztására vonatkozó kockázatértékelő rendszer;

•    A könnyű haszongépjárműveket közúti műszaki ellenőrzéseknek vetik alá;

•    A tagállamoknak évente több közúti műszaki ellenőrzést kell elvégezniük;

•    A közúti műszaki ellenőrzés során lépcsőzetes megközelítést alkalmaznak: az első lépés a jármű általános állapotának és dokumentációjának (közúti alkalmassági tanúsítvány, illetve az előző közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentés) kezdeti ellenőrzése. A kezdeti ellenőrzés eredménye alapján részletes közúti műszaki ellenőrzést lehet végezni.

•    A részletes ellenőrzésekre mobil ellenőrzési egységek segítségével vagy a közvetlen közelben található vizsgálóállomásokon kerül sor.

•    A közúti ellenőrzéseknek a rakomány rögzítésére is ki kell terjedniük.

•    A hiányosságok megállapítására vonatkozó szabványok harmonizálása, illetve az időszakos műszaki alkalmassági vizsgálatra vonatkozó követelmények alapján a közúti ellenőrzéseket végző ellenőrök tudás- és készségszintje;

•    Rendszeresen összehangolt ellenőrzési tevékenységek tagállami bevezetése.

Az előadó megjegyzései és javaslatai

Az előadó úgy véli, hogy a közúti közlekedésbiztonság fontos társadalmi kérdés. Az Európai Parlamentnek ismét egyértelmű jelzést kell adnia a közúti közlekedésbiztonság iránti elkötelezettségéről.

Bármilyen műszaki intézkedésről legyen is szó, mindannyian tudjuk, hogy a közúti közlekedésbiztonság hatékonysága végső soron a közutak használóinak viselkedésén múlik. Az oktatás, a képzés és a szankcionálás ezért elemi fontosságú.

A közlekedésbiztonsági rendszernek azonban figyelembe kell vennie az emberi tévedést és helytelen magatartást, és azt a lehető legnagyobb mértékben korrigálnia kell. A rendszer valamennyi elemének, többek között a járműveknek és az infrastruktúrának kellően „előrelátónak” kell lennie ahhoz, hogy az e hiányosságokból adódóan a közúthasználókat – elsősorban a veszélyeztetett használókat – érintő következményeket megelőzze, illetve enyhítse.

Az előadó ezért üdvözli a műszaki alkalmassági jogszabálycsomagot, különösen a közúti műszaki ellenőrzésekre vonatkozó javaslatot.

Napjainkban tagállamonként lényegesen eltérő a közúti műszaki ellenőrzések végrehajtása. A közúti ellenőrzési során a műszaki alkalmassági követelményeknek nem megfelelőnek ítélt járművek aránya egy tagállamban akár mindössze 0,3%, míg egy másikban 63%, és még a szomszédos országok között is lényeges különbségek vannak.

Néhány tagállam az időszakos műszaki vizsgálathoz hasonló bonyolultságú ellenőrzést hajtanak végre, míg más tagállamok – továbbra is megfelelve a jelenlegi irányelv követelményeinek – szemrevételezéssel történő ellenőrzést végeznek vagy egyszerűen csak ellenőrzik a dokumentációt. A közúti ellenőrzéseken való meg nem felelési arányban mutatkozó jelentős különbségek többek között a tagállamok által választott megközelítésből erednek.

Ezt figyelembe véve az előadó teljes mértékben támogatja egy kockázatértékelő rendszer bevezetését. A járművek kiválasztását a szereplők kockázati profilja alapján kell végezni a járműveiket megfelelően karbantartó szereplők terheinek csökkentése érdekében.

Az olyan fontos elemek, mint a hiányosságok megállapítására vonatkozó szabványok harmonizálása, illetve az időszakos műszaki alkalmassági vizsgálatra vonatkozó követelmények alapján a közúti ellenőrzéseket végző ellenőrök tudás- és készségszintje egészen biztosan hozzájárul majd a tisztességtelen elbánás elkerüléséhez és az ellenőrzések általános hatékonyságának növeléséhez. Emellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a műszaki ellenőrzést a haszongépjármű vezetőjének nemzetisége, a nyilvántartásba vevő ország vagy a forgalomba helyezés országa szerint történő bármilyen megkülönböztetés nélkül végezzék.

Az ellenőrök készségeinek és képzésének bármely közúti műszaki ellenőrzési rendszer központi elemeit kell képeznie, tekintettel az ellenőrzés növekvő összetettségére. Az ellenőrök nem megfelelő képzettsége jelentős akadályozhatja az ellenőrzések hatékonyságát és a hiányosságok észlelési szintjét.

Mivel a közúti műszaki ellenőrzéseket fokozatos megközelítés alkalmazva fogják elvégezni, az előadó egyaránt fontosnak véli, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a jármű általános állapotának első kezdeti ellenőrzését végző ellenőrök megfelelően képzettek legyenek annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az eredménytelen közúti műszaki ellenőrzés, valamint a vállalkozók és járművezetők szükségtelen idővesztesége.

A javaslat hatályával kapcsolatban az előadó üdvözli azt a tényt, hogy a könnyű – 3,5 tonna alatti – haszongépjárműveket és pótkocsijaikat is bevonják a közúti ellenőrzések körébe, mivel ezeket a gépjárműveket egyre gyakrabban használják kereskedelmi célra a közutakon. Emellett ez a járműtípus nem követi a közúti balesetek halálos áldozatai számának általános csökkenő tendenciáját. Az adatok kimutatják, hogy ezt a járműtípust inkább azért használják kereskedelmi célra, hogy megkerüljék a jogszabályban a nehéz haszongépjárműveket üzemeltető vállalkozások vonatkozásában előírt kötelezettségeket.

A műszaki alkalmassági jogszabálycsomagon belüli következetlenségek elkerülése érdekében az előadó azt javasolja, hogy a közúti műszaki ellenőrzéseken való részvételre vonatkozó kötelezettséget terjesszék ki a kereskedelmi célra használt traktorokra is, mivel ezeket a járműveket egyre gyakrabban arra használják, hogy megkerüljék a jogszabályban a nehéz haszongépjárművek vonatkozásában meghatározott kötelezettségeket és ellenőrzéseket.

A javaslat az előadó által teljes mértékben támogatott másik fontos eleme a rakomány rögzítésének bevonása a közúti műszaki ellenőrzések körébe, mivel a rakomány helytelen rögzítése a tehergépjárművek baleseteinek akár 25%-ában is szerepet játszik.

Az előadó úgy véli, hogy rendkívül fontos a haszongépjárművek műszaki alkalmasságával kapcsolatos felelősségre vonatkozó egyértelmű jogi keret megléte. Ezért az előadó néhány módosítást javasol a 7. cikkhez annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a jármű műszaki alkalmassága tekintetében mindig a haszongépjárműveket üzemeltető vállalkozásnak kell felelősnek lennie. A vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy rendszeresen elvégezzék a jármű műszaki alkalmasságot befolyásoló részeinek ellenőrzését.

A rakománnyal kapcsolatos felelősséget is egyértelművé kell tenni. Mivel a rakomány kezelésében és rögzítésében adott esetben több szereplő is részt vesz, a felelősségüket az általuk elvégzett feladatok arányában kell meghatározni.

A műszaki alkalmassági ellenőrzések és a közúti ellenőrzések során jelentős mennyiségű adatot gyűjtenek a járműről és teljesítményéről. Ezeket az adatokat adott esetben a különböző hatóságok felhasználhatják hiányosságok észlelésének nyomon követésére, célzott ellenőrzések szervezésére, de a szakpolitikai döntéshozatal javítására is. Hasonlóképpen, a műszaki alkalmassági ellenőrzések és a közúti ellenőrzések hatékonyabbak lennének, ha hozzáférésük lenne jármű teljes történetére és műszaki jellemzőire vonatkozó információkhoz.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (26.4.2013)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

A vélemény előadója: Krišjānis Kariņš

RÖVID INDOKOLÁS

A belső piac évről évre egyre összekapcsoltabbá válik; az áruk előre nem látható intenzitással áramlanak az Európai Unión belül. Ennek következtében új kihívások jelentkeztek a közlekedésbiztonságra vonatkozó harmonizáció tekintetében.

Az előadó támogatja az Európai Bizottság által előterjesztett rendelet általános irányát. Véleménye szerint azonban több jelentős javításra van szükség a rendelet értékének kellő mértékben történő növelése érdekében.

Elsősorban, a javasolt kockázatértékelő rendszert európai szinten kell létrehozni. Ez a vállalkozásokra vonatkozó valódi kockázatértékelés megállapításának legbiztonságosabb módja. A járművek egyre nagyobb számban lépik át a határokat, ezért szükséges tudni, más tagállamokban mely vállalkozásokat tekintik kockázatosnak. Ez nemzeti kockázatértékelő rendszerek révén nem valósítható meg.

Másodsorban, az ellenőrök számára elérhetővé kell tenni a legfrissebb műszaki vizsgálatok jegyzőkönyveit, és ezek az egyes vállalkozások kockázatértékelése során a megállapítások alapjául szolgálhatnának. Az Európai Unió nem vezethet be további adminisztratív terheket, ehelyett az európai közutakon közlekedő, potenciálisan veszélyt jelentő járművek azonosítását szolgáló kiterjedt rendszert kell kidolgoznia.

És végül, a közúti műszaki ellenőrzések eljárásának pontosabbnak kell lennie, és a szövegnek egyértelműnek és világosnak kell lennie. Ha például a kezdeti közúti ellenőrzés során hiányosságokat észlelnek, részletes műszaki ellenőrzést kell végezni. A Bizottság által előterjesztett szöveg alapján nem világos, hogy milyen lépéseknek kell következniük. Ugyanez igaz a járművek javítására is. A javítást szakembernek kell végeznie, és nem a vezetőnek vagy az ellenőrnek a közúton. Ezért ha súlyos hiányosságokat észlelnek, ezeket a legközelebbi autószerelő műhelyben kell kijavítani.

Az előadó véleménye szerint a rendelet alkalmazásáig rendelkezésre álló 12 hónap nem elegendő. 60 hónapos határidőt javasol az összes szükséges felszerelés beszerzésére és a személyzet kiképzésére.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani. A tagállamok használhatják a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kockázatértékelő rendszert.

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket egy uniós szintű kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani. A tagállamok használhatják a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kockázatértékelő rendszert.

Indokolás

Csak egy európai szintű kockázatértékelő rendszer jelent hozzáadott értéket. Amikor az áruk fokozott mértékben mozognak, a járművek is gyakrabban lépik át a határokat, emiatt a csak egy tagállamra kiterjedő kockázatértékelő rendszernek korlátozott hatása lesz a közlekedés biztonságára.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Bizonyos körülmények között műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére.

(13) A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére, amennyiben a közvetlen közelben helyezkednek el.

Indokolás

Részletesebb műszaki ellenőrzést akkor kell végezni, ha rendelkezésre áll e célra mobil műszaki ellenőrzési egység, vagy a közelben van műszaki vizsgálóállomás.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A tagállamok közötti együttműködés, valamint a bevált gyakorlatok megosztása döntő fontosságú annak érdekében, hogy az Unióban a közúti műszaki ellenőrzések összehangoltabb rendszere jöjjön létre. Ezért a tagállamoknak az operatív tevékenységek során is szorosabban együtt kell működniük. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az összehangolt közúti műszaki ellenőrzések rendszeres megszervezésére is.

(15) A tagállamok közötti együttműködés, valamint a bevált gyakorlatok megosztása döntő fontosságú annak érdekében, hogy az Unióban a közúti műszaki ellenőrzések összehangoltabb rendszere jöjjön létre. Ezért a tagállamoknak az operatív tevékenységek során is szorosabban együtt kell működniük. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az összehangolt közúti műszaki ellenőrzések rendszeres megszervezésére, valamint a közúti műszaki ellenőrzések és műszaki vizsgálatok eredményeivel kapcsolatos információk megosztására is.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A közúti műszaki ellenőrzést a járművezető nemzetisége, a nyilvántartásba vevő ország vagy a forgalomba helyező ország szerinti bármilyen megkülönböztetés nélkül kell elvégezni.

Indokolás

A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművezetőkkel szemben megkülönböztetést alkalmaznak, ha bizonyos országok rendszámtábláját viselő járművet vezetnek. Ennek véget kell vetni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű és legalább négykerekű gépjárművek, amelyek rendes körülmények között a közúti árufuvarozásra szolgálnak – N1 járműkategória,

törölve

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam minden naptári évben összesen a területén nyilvántartásba vett, a 3. cikk (1) bekezdésében említett összes jármű legalább 5%-ának megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre.

Minden tagállam minden naptári évben megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre az egyes tagállamokban nyilvántartásba vett megfelelő járműveken. Célérték lehet a területükön összesen nyilvántartásba vett megfelelő jármű 5%-ának megfelelő számú ellenőrzés.

Indokolás

A közúti műszaki ellenőrzések csak a közúti műszaki ellenőrzések hatálya alá tartozó járműveket érinthetik. Az összes járműre vonatkozó hivatkozás aránytalan adminisztratív terhet okoz. A szubszidiaritás elvére utalva az 5%-os célnak indikatívnak kell lennie. Rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közúti műszaki ellenőrzéseknek az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszerét nemzeti szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszert a tagállami illetékes hatóság működteti.

(1) A közúti műszaki ellenőrzéseknek az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszerét uniós szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszert az egyes tagállamokban a tagállami illetékes hatóság működteti. A műszaki ellenőrzésekre vonatkozó adatokat uniós szinten kell összegyűjteni, és az egyes vállalkozások értékelését a közúti műszaki ellenőrzések és műszaki vizsgálatok eredményeinek uniós szinten összesített adatai alapján kell megállapítani.

Indokolás

Csak egy európai szintű kockázatértékelő rendszer jelent megfelelő hozzáadott értéket. Nincs értelme, hogy csak egy új adminisztratív kapacitás megteremtése céljából létrehozzunk egy új kockázatértékelő rendszert.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállami nyilvántartásba vett gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálatról szóló műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja.

törölve

Indokolás

Ennek az információnak elektronikus úton a tagállami ellenőrök rendelkezésére kell állnia. Nincs szükség további dokumentumok szállítgatására, ami csak tovább növeli az adminisztratív terheket.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyedi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.

(3) Az egyedi vállalkozásoknak és a járművezetőknek gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.

Indokolás

A gépjármű vezetőjének is felelősséget kell viselnie a jármű műszaki állapotáért.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a gépjárműben tartott műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

a) ellenőrzi a műszaki vizsgálati bizonyítványt és a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

Indokolás

A műszaki vizsgálati bizonyítványnak és a korábbi közúti ellenőrzésről szóló jegyzőkönyveknek elektronikus úton rendelkezésre kell állniuk, hogy ez ne jelentsen további adminisztratív terhet a vállalkozások számára, és megkönnyítse a közúti műszaki ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kezdeti ellenőrzés eredménye alapján az ellenőr dönti el, hogy indokolt-e a járművet vagy pótkocsiját részletes közúti műszaki ellenőrzésnek alávetni.

A kezdeti ellenőrzés eredménye alapján – amennyiben a kezdeti ellenőrzés azt mutatja, hogy a jármű műszaki állapotának teljes körű értékelése érdekében részletesebb vizsgálatra van szükség – az ellenőr dönti el, hogy indokolt-e a járművet vagy pótkocsiját részletes közúti műszaki ellenőrzésnek alávetni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén ki nem javítják. Az ellenőr engedélyezheti egy ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.

Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén vagy a legközelebbi autószerelő műhelyek egyikében ki nem javítják. Ha a feltárt hiányosságok a gépjárműnek a 10. cikk (2) bekezdésében említett területein találhatók, az ellenőr engedélyezi az ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőr engedélyezheti, hogy a veszélyes hiányosságokat mutató gépjárművet közvetlenül a legközelebbi olyan helyszínre szállítsák, ahol meg lehet javítani vagy le lehet foglalni a járművet.

törölve

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

A Bizottság az összegyűjtött adatokat összefoglaló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 21. cikkben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től határozatlan időre szól.

(2) A 21. cikkben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től számított ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést nyújt be a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [12 hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [60 hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni.

Indokolás

Elegendő időt kell biztosítani a szükséges felszerelés beszerzésére és az európai szintű információcsere-mechanizmus felállítására.

ELJÁRÁS

Cím

Az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről

Hivatkozások

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.9.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Vizsgálat a bizottságban

18.3.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ELJÁRÁS

Cím

Az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről

Hivatkozások

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.7.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Az elfogadás dátuma

30.5.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

George Sabin Cutaş

Benyújtás dátuma

10.6.2013