Procedură : 2012/0186(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0207/2013

Texte depuse :

A7-0207/2013

Dezbateri :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Voturi :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

RAPORT     ***I
PDF 866kWORD 607k
17.6.2013
PE 504.235v03-00 A7-0207/2013

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012– 2012/0186(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Olga Sehnalová

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012– 2012/0186(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0382),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0188/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul din Cipru și Senatul și Camera Reprezentanților din Țările de Jos și de , în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0207/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Inspecția tehnică auto este parte componentă a unui regim mai larg care garantează că vehiculele sunt întreținute în condiții acceptabile din punctul de vedere al siguranței și al protecției mediului pe durata utilizării lor. Acest regim trebuie să includă inspecții tehnice auto periodice pentru toate vehiculele și controale tehnice în trafic pentru vehiculele utilizate în activitățile de transport comercial rutier, precum și dispoziții privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor pentru a se garanta vehiculele care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră nu sunt utilizate pe drumuri publice.

(3) Inspecția tehnică auto este parte componentă a unui regim mai larg care garantează că vehiculele sunt întreținute în condiții acceptabile din punctul de vedere al siguranței și al protecției mediului pe durata utilizării lor. Acest regim ar trebui să includă inspecții tehnice auto periodice pentru toate vehiculele și controale tehnice în trafic pentru vehiculele utilizate în activitățile de transport comercial rutier, precum și dispoziții privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor. Inspecția periodică ar trebui să fie principalul instrument pentru a se garanta compatibilitatea vehiculelor cu circulația pe drumurile publice. Controalele tehnice în trafic aplicate vehiculelor utilitare ar trebui doar să completeze inspecțiile tehnice periodice și să vizeze vehiculele din trafic care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră.

Justificare

Controalele tehnice în trafic aplicate vehiculelor utilitare ar trebui doar să completeze inspecțiile tehnice auto periodice pentru a urmări vehiculele care prezintă o amenințare imediată la adresa siguranței rutiere. Textul propus de Comisie

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În Uniune au fost adoptate o serie de standarde și cerințe tehnice în materie de siguranță a vehiculelor. Cu toate acestea, este necesar să se asigure, prin intermediul unui regim de controale tehnice în trafic inopinate, că, după introducerea lor pe piață, vehiculele continuă să îndeplinească standardele de siguranță pe toată durata lor de viață.

(4) În Uniune au fost adoptate o serie de standarde și cerințe tehnice în materie de siguranță a vehiculelor și de standarde de mediu.. Cu toate acestea, este necesar să se asigure, prin intermediul unui regim de controale tehnice în trafic inopinate, că, după introducerea lor pe piață, vehiculele rămân tehnic în măsură să circule pe toată durata lor de viață.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Deoarece, după cum indică raportul Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei 2000/30/CE, numeroase vehicule oprite pentru a fi supuse controalelor în trafic nu prezintă defecte, selectarea vehiculelor pentru controalele în trafic ar trebui să se bazeze pe profilul de risc al operatorilor și să se orienteze asupra întreprinderilor cu risc ridicat, pentru a reduce povara impusă operatorilor care își întrețin vehiculele în mod corespunzător.

 

 

 

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie puse în practică prin intermediul unui sistem de clasificare în funcție de gradul de risc. Statele membre pot utiliza sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului.

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie, în consecință, puse în practică prin intermediul unui sistem de clasificare bazat pe numărul și gravitatea deficiențelor depistate la vehiculele exploatate de fiecare întreprindere, conform celor menționate în certificatele de inspecție tehnică standardizate și în rapoartele de control tehnic în trafic.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Luând în considerație volumul traficului de vehicule utilitare dintre statele membre, pentru a evita orice discriminare în funcție de țara de origine a vehiculului, sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc ar trebui implementat în întreaga Uniune, pe baza unui nivel adecvat de armonizare în toate statele membre a inspecțiilor tehnice periodice și a controalelor în trafic.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier stabilite în Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU). ERRU permite interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport din întreaga Uniune, în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. Utilizarea acestui sistem, exploatat de autoritatea competentă din fiecare stat membru, facilitează cooperarea dintre statele membre și reduce costurile pe care le implică atât verificarea întreprinderilor, cât și a organelor administrative.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Vehiculele agricole cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h sunt, în unele cazuri, utilizate pentru a înlocui camioanele în scopul transportului rutier de mărfuri. Este important să se asigure că, în cazurile în care vehiculele agricole sunt utilizate astfel, acestea sunt tratate, în ceea ce privește controalele tehnice în trafic, la fel ca și camioanele .

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Cu scopul de a evita sarcina și costurile administrative inutile și de a ameliora eficiența controalelor, vehiculele exploatate de întreprinderi care nu respectă standardele de siguranță rutieră și de mediu trebuie selectate în mod prioritar, în timp ce vehiculele exploatate de operatori responsabili, care acordă atenția cuvenită aspectelor de siguranță, și întreținute în mod corespunzător trebuie recompensate prin controale mai puțin frecvente.

(10) Cu scopul de a evita poverile și costurile administrative inutile și de a ameliora eficiența controalelor, autoritățile naționale competente ar trebui să aibă posibilitatea de a decide ca vehiculele exploatate de întreprinderi care nu respectă standardele de siguranță rutieră și de mediu să fie selectate în mod prioritar, în timp ce vehiculele exploatate de operatori responsabili, care acordă atenția cuvenită aspectelor de siguranță, și întreținute în mod corespunzător vor fi recompensate prin controale mai puțin frecvente.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Controalele tehnice în trafic trebuie să constea în controlul inițial și, dacă este necesar, în controale mai amănunțite. În ambele cazuri, acestea trebuie să vizeze toate părțile și sisteme relevante ale vehiculelor. Pentru a se ajunge la un control mai armonizat, pentru toate elementele care pot fi supuse controlului, trebuie introduse metode de control și exemple de deficiențe, precum și evaluarea lor în funcție de gravitate.

(11) Controalele tehnice în trafic ar trebui să constea în controlul inițial și, dacă este necesar, în controale mai amănunțite. În ambele cazuri, acestea trebuie să vizeze toate părțile și sisteme relevante ale vehiculelor, inclusiv fixarea încărcăturii. Pentru a se ajunge la un control mai armonizat, pentru toate elementele care pot fi supuse controlului, trebuie introduse metode de control și exemple de deficiențe, precum și evaluarea lor în funcție de gravitate. Utilizarea standardelor de fixare a încărcăturii și de evaluare a acesteia ar trebui încurajată.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Din moment ce funcționarea propriu-zisă a anvelopelor este strâns legată de presiunea de umflare a acestora, ar trebui avută în vedere extinderea montajului obligatoriu al sistemelor de control al presiunii pneului, astfel cum au fost definite acestea în Regulamentul 64.02 al CEE-ONU și, dacă se constată că ar fi oportun, funcționarea acestor sisteme ar trebui verificată în cadrul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Statele membre pot verifica fixarea încărcăturii în cursul controalelor tehnice în trafic în conformitate cu standardele existente. Rezultatul unor astfel de verificări nu ar trebui să fie introdus în sistemul de clasificare în funcție de risc până când normele privind fixarea încărcăturii nu sunt armonizate la nivelul Uniunii. În așteptarea acestei armonizări, ar trebui încurajată utilizarea standardelor europene și a Liniilor directoare europene privind bunele practici de fixare a încărcăturii pentru transportul rutier în scopul evaluării.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În mai multe state membre, rapoartele privind controalele tehnice în trafic sunt elaborate prin mijloace electronice. În astfel de cazuri, conducătorul auto trebuie să primească un exemplar imprimat al raportului de inspecție. Toate datele și informațiile colectate pe durata controalelor tehnice în trafic trebuie transferate într-o bază de date comună a statelor membre pentru ca datele să poată fi mai ușor prelucrate, iar transferul de informații să se poată face fără a se crea o sarcină administrativă suplimentară.

(12) În mai multe state membre, rapoartele privind controalele tehnice în trafic sunt elaborate prin mijloace electronice. În astfel de cazuri, este important ca avantajele comunicării electronice să fie valorificate în totalitate, iar exemplarele imprimate ale raportului de inspecție ar trebui utilizate la minimum. Toate datele și informațiile colectate pe durata controalelor tehnice în trafic ar trebui transferate într-o bază de date comună a statelor membre pentru ca datele să poată fi mai ușor prelucrate, iar transferul de informații să se poată face fără a se crea vreo sarcină administrativă suplimentară.

Justificare

Inspecțiile tehnice auto periodice ar trebui să fie principalul instrument pentru a se garanta compatibilitatea tuturor vehiculelor cu circulația pe drumurile publice, iar controalele tehnice în trafic aplicate vehiculelor utilitare ar trebui să fie doar complementare pentru a urmări vehiculele care prezintă o amenințare imediată la adresa siguranței rutiere. Ar trebui introdus un amendament paralel pentru propunerea privind inspecțiile tehnice auto periodice.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Prin utilizarea unităților mobile de control se reduc întârzierile și costurile pentru operatori întrucât se pot efectua inspecții mai aprofundate direct pe marginea drumurilor publice. Pot fi folosite, în anumite condiții, și centrele de inspecție pentru realizarea unor controale mai detaliate.

(13) Prin utilizarea unităților mobile de control se reduc întârzierile și costurile pentru operatori întrucât se pot efectua inspecții mai aprofundate direct pe marginea drumurilor publice. Atunci când sunt amplasate în apropiere, pot fi folosite și centrele de inspecție pentru realizarea unor controale mai detaliate

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Personalul care efectuează controalele în trafic inițiale ar trebui să dispună de competența adecvată pentru a executa controale vizuale în mod eficient.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru efectuarea controlului tehnic în trafic inițial, întreprinderile sau șoferii nu trebuie taxați. Pentru reducerea costurilor ce decurg din utilizarea echipamentelor de control mobile sau a celor din centrele de inspecție tehnică aflate în apropiere, statele membre ar trebui însă să aibă posibilitatea de a percepe o taxă în cazul în care se constată deficiențe majore sau periculoase, care indică faptul că întreprinderea care exploatează vehiculul nu și-a îndeplinit obligația de a-l păstra într-o stare compatibilă cu circulația sa pe drumurile publice. Pentru limitarea poverii financiare a acestor întreprinderi, taxa percepută nu ar trebui să o depășească pe aceea aferentă unei inspecții tehnice periodice pentru aceeași categorie de vehicule. Toate profiturile sau veniturile provenite din încasarea unei astfel de taxe ar trebui utilizate la ridicarea gradului de siguranță rutieră.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În scopul de a asigura un schimb de informații eficient între statele membre, trebuie să existe, în fiecare stat membru, un singur organism care să acționeze ca punct de contact pentru asigurarea legăturii cu alte autorități competente din domeniu. Acest organism trebuie, de asemenea, să elaboreze statisticile necesare. Pe lângă aceasta, statele membre trebuie să aplice o strategie națională de control coerentă pe teritoriul lor și pot desemna un organism unic care să coordoneze punerea în aplicare a acesteia. Autoritățile competente din fiecare stat membru trebuie să desemneze proceduri prin care se stabilesc termenele limită și conținutul informațiilor care trebuie transmise.

(16) În scopul de a asigura un schimb de informații eficient între statele membre, trebuie să existe, în fiecare stat membru, un singur organism care să acționeze ca punct de contact pentru asigurarea legăturii cu alte autorități competente din domeniu. Acest organism trebuie, de asemenea, să elaboreze statisticile necesare, în special în legătură cu categoriile de vehicule comerciale verificate în cursul controalelor tehnice în trafic, cu numărul și tipul deficiențelor identificate și cu gravitatea acestora. Pe lângă aceasta, statele membre trebuie să aplice o strategie națională de control coerentă pe teritoriul lor și pot desemna un organism unic care să coordoneze punerea în aplicare a acesteia. Autoritățile competente din fiecare stat membru trebuie să desemneze proceduri prin care se stabilesc termenele limită și conținutul informațiilor care trebuie transmise.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a permite o monitorizare a regimului controalelor tehnice în trafic pus în practică în Uniune, statele membre trebuie să comunice Comisiei, de două ori pe an, rezultatele controalelor tehnice în trafic efectuate. Comisia trebuie să raporteze datele colectate Parlamentului European.

(17) Pentru a permite o monitorizare a regimului controalelor tehnice în trafic pus în practică în Uniune, statele membre ar trebui să comunice Comisiei, înainte de data de 31 martie a fiecărui al doilea an, rezultatele controalelor tehnice în trafic efectuate. Comisia trebuie să raporteze datele colectate Parlamentului European.

Justificare

Referitor la articolul 20, nu este clară frecvența cu care statele membre ar trebui să comunice Comisiei rezultatele. Prin urmare, considerentul 17 din preambul și articolul 20 ar trebui aduse în conformitate. Textul propus de Comisie Amendament

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru a reduce la minimum pierderile de timp pentru întreprinderi și șoferi și pentru a mări eficiența globală, ar trebui încurajată efectuarea, alături de controalele efectuate pentru a verifica conformitatea cu legislația socială din domeniul transportului rutier, a controalelor tehnice în trafic în conformitate cu legislația din domeniul transportului rutier, și anume cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere1, Directiva 2006/22/CE și Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier2.

 

_____________

 

1 JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

 

2 JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un regim al controalelor tehnice în trafic aplicate vehiculelor comerciale care circulă pe teritoriul statelor membre.

1. Prezentul regulament stabilește un regim al controalelor tehnice în trafic efectuate pentru a se verifica dacă starea vehiculelor le permite circulația pe drumurile publice, aplicate vehiculelor comerciale care circulă pe teritoriul statelor membre.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Controalele tehnice rutiere se efectuează fără nici o discriminare în ceea ce privește naționalitatea conducătorului auto sau țara de înmatriculare sau de punere în circulație a vehiculului utilitar în cauză.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică vehiculelor comerciale cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h aparținând următoarelor categorii, astfel cum sunt definite în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului:

(1) Prezentul regulament se aplică vehiculelor comerciale cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h aparținând următoarelor categorii, astfel cum sunt definite în și Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și Directiva 2007/46/CE:

Justificare

Unele modele de tractoare au trebuit, de asemenea, să fie incluse în sfera de aplicare a acestui regulament, deoarece sunt utilizate frecvent pe drumurile publice în scopuri comerciale.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– autovehicule utilizate pentru transportul de călători care au mai mult de opt locuri așezate, exclusiv locul conducătorului auto – categoriile de vehicule M2 și M3,

– autovehicule și orice remorcă atașată utilizate pentru transportul de călători care au mai mult de opt locuri așezate, exclusiv locul conducătorului auto – categoriile de vehicule M2 și M3,

Justificare

Atunci când se utilizează vehicule M2 și M3, se impune verificarea fiecărei remorci, indiferent de dimensiune sau de tip. Aplicarea sancțiunilor devine mai clară și mai simplă.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– autovehicule cu cel puțin patru roți, utilizate, în mod normal, pentru transportul de mărfuri, cu masa maximă admisibilă care nu depășește 3 500 kg – categoria de vehicule N1,

eliminat

Justificare

Trebuie verificat dacă uzura elementelor vehiculelor din categoria N1 conduce la o rată crescută de accidente și, astfel, includerea ar spori siguranța traficului. În plus, extinderea grupelor de vehicule supuse controlului ar reprezenta o povară financiară și birocratică semnificativă pentru autoritățile de control.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– autovehicule utilizate pentru transportul de mărfuri, a căror masă maximă admisibilă depășește 3 500 kg – categoriile de vehicule N2 și N3,

– autovehicule și orice remorcă atașată utilizate pentru transportul de mărfuri, a căror masă maximă admisibilă depășește 3 500 kg – categoriile de vehicule N2 și N3,

Justificare

Atunci când se utilizează vehicule N2 și N3, se impune verificarea fiecărei remorci, indiferent de dimensiune sau de tip. Aplicarea sancțiunilor devine mai clară și mai simplă.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– remorci și semiremorci cu masa maximă admisibilă care nu depășește 3 500 kg – categoriile de vehicule O1 și O2,

eliminat

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– remorci și semiremorci cu masa maximă admisibilă mai mare de 3 500 kg – categoriile de vehicule O3 și O4.

eliminat

Justificare

Atunci când sunt utilizate cu vehicule utilitare, acestea ar trebui verificate, prin urmare, nu este necesară identificarea separată.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– tractoare cu roți din categoria T5, utilizate în principal pe drumurile publice, pentru activități comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „vehicul comercial” înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sa, destinat transportului de mărfuri sau de pasageri în scopuri profesionale;

6. Amendament (6) „vehicul comercial” înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sa, destinat transportului de mărfuri sau de pasageri în scopuri profesionale;

Justificare

„vehicul comercial” înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sa, destinat transportului de mărfuri sau de pasageri pentru transportul rutier al mărfurilor în vehicule; Raportorul consideră necesară înlocuirea sintagmei „în scopuri profesionale” cu formularea Convenției privind contractul pentru transportul internațional rutier de mărfuri („CTR”).

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „control tehnic în trafic” înseamnă o verificare inopinată a vehiculelor comerciale care circulă pe drumuri publice de pe teritoriul unui stat membru, efectuat de autorități sau sub supravegherea directă a acestora;

9. „control tehnic în trafic” înseamnă o verificare inopinată a vehiculelor utilitare; precum și a asigurării încărcăturii lor, în timp ce circulă pe drumuri publice de pe teritoriul unui stat membru, efectuat de autorități sau sub supravegherea directă a acestora;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. „inspecție tehnică auto” înseamnă o verificare a faptului că piesele și componentele unui vehicul respectă caracteristicile de siguranță și de mediu pe care le prezentau la momentul omologării, al primei înmatriculări sau al punerii în circulație ori la momentul postechipării;

10. „inspecție tehnică auto” înseamnă o verificare efectuată pentru a garanta că vehicul este în măsură să fie utilizat pe drumurile publice și respectă caracteristicile de siguranță și de mediu cerute pe care le prezentau la momentul omologării, al primei înmatriculări sau al punerii în circulație ori la momentul postechipării

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „autoritate competentă” înseamnă o autoritate sau un organism public responsabil cu administrarea sistemului național de controale tehnice în trafic.

11. „autoritate competentă” înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de statul membru și responsabil cu administrarea sistemului de controale tehnice în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea acestor controale;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. „întreprindere” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, orice asociație sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu scop lucrativ sau nu, sau orice organism public cu personalitate juridică sau dependent de o autoritate cu personalitate juridică ce efectuează transporturi rutiere în contul altcuiva sau în cont propriu;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14a. – „inspecție de siguranță” înseamnă o inspecție vizuală, de impact și funcțională a șasiului și a caroseriei, a dispozitivului de cuplare, a direcției, anvelopelor, jantelor și a sistemului de frânare ale vehiculului comercial;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14b. „centru de inspecție” înseamnă organisme sau entități publice sau private, autorizate de un stat membru să efectueze inspecții tehnice auto;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14c. „operator” înseamnă o entitate legală sau juridică ce operează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să opereze vehiculul de către proprietar.

Justificare

Articolele 8 și 24 fac referire la conceptul „operator”, care trebuie să definească ceea ce reprezintă.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Sistemul de control tehnic în trafic

Data și frecvența inspecțiilor

Sistemul de control tehnic în trafic include controalele tehnice în trafic inițiale menționate la articolul 9 și controalele tehnice în trafic mai detaliate menționate la articolul 10 alineatul (1).

Vehiculele trebuie să facă obiectul unei inspecții de siguranță cel puțin la următoarele intervale regulate:

 

Vehicule din categoria N2:

 

– cu masa maximă admisibilă mai mare de 7,5 t: prima inspecție de siguranță are loc din a 42-a lună după data primei înmatriculări și, ulterior, inspecții suplimentare o dată la șase luni după ultima ITP.

 

Vehicule din categoria N3:

 

– prima inspecție de siguranță are loc din a 30-a lună după data primei înmatriculări și, ulterior, o dată la șase luni după ultima inspecție tehnică.

 

Vehicule din categoria O4:

 

– prima inspecție de siguranță are loc din a 30-a lună după data primei înmatriculări și, ulterior, o dată la șase luni după ultima ITP.

Justificare

Prin dinamizarea intervalelor pentru aceste inspecții de siguranță, inspecțiile suplimentare în funcție de categoria vehiculelor încep abia din al doilea/al treilea an de funcționare, fiind astfel evitate controalele inutile.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru efectuează în fiecare an calendaristic un număr total de controale tehnice în trafic inițiale care să corespundă unei proporții de cel puțin 5 % din numărul total de vehicule menționate la articolul 3 alineatul (1) care sunt înmatriculate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru efectuează în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale tehnice în trafic inițiale.

 

Numărul total de controale tehnice în trafic inițiale corespunde cu cel puțin 5 % din numărul total al următoarelor vehicule utilitare menționate la articolul 2 alineatul (1) care sunt înmatriculate pe teritoriul său

 

– autovehicule utilizate pentru transportul de pasageri, care au, în afara scaunului conducătorului auto, mai mult de opt locuri – categoriile M2 și M3;

 

– autovehicule utilizate pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă admisibilă care depășește 3,5 t – categoriile N2 și N3;

 

– remorci și semiremorci cu masa maximă admisibilă mai mare de 3 500 kg – categoriile de vehicule O3 și O4.

 

Cel puțin 5 % dintre vehiculele utilitare care nu sunt înmatriculate pe teritoriul său, dar sunt exploatate în perimetrul acestuia, trebuie să fie controlate proporțional.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Sistemul de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc

Sistemul de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc

(1) Se introduce, la nivel național, un sistem de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc, depinzând de numărul și gravitatea deficiențelor identificate la vehiculele exploatate de întreprinderi individuale. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc este administrat de autoritatea competentă din statul membru.

(1) Pentru a îmbunătăți eficiența controalelor tehnice în trafic, se introduce, la nivelul Uniunii, un sistem de control în trafic bazat pe evaluarea riscurilor bazat pe o clasificare în funcție de numărul și gravitatea deficiențelor identificate la vehiculele utilitare în cursul inspecțiilor tehnice periodice și al controalelor tehnice în trafic. Sistemul de clasificare se bazează pe un registru electronic național interconectat în întreaga Uniune și administrat de autoritatea competentă din fiecare stat membru.

 

În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului XX al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE, certificatele de inspecție tehnică periodică și rapoartele de control tehnic în trafic vor fi în formă standardizată la nivelul Uniunii Europene..

(2) Se atribuie fiecărei întreprinderi identificate prin sistemul de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc un profil de risc pe baza criteriilor stabilite în anexa I.

(2) După data menționată la alineatul (1), se atribuie fiecărei întreprinderi identificate prin sistemul de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc un profil de risc următoarele criterii în conformitate cu anexa I.

 

– număr de deficiențe constatate;

 

– gravitatea deficiențelor constatate;

 

– numărul de inspecții sau controale efectuate;

 

– factorul timp.

Întreprinderile se clasifică în conformitate cu următoarele profiluri de risc:

Întreprinderile se clasifică în conformitate cu următoarele profiluri de risc:

– risc ridicat,

– risc ridicat,

– risc mediu,

– risc mediu;

– risc scăzut.

– risc scăzut.

 

Pentru a le permite întreprinderilor să-și îmbunătățească profilul de risc, în scopul clasificării în funcție de gradul de risc al acestora se iau în considerare informațiile referitoare la respectarea cerințelor privind compatibilitatea cu circulația rezultate din inspecțiile de siguranță de rutină.

(3) În vederea implementării sistemului de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc, statele membre pot utiliza sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(3) În vederea implementării sistemului de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc, statele membre utilizează sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

 

Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc conține informații cu privire la capacitatea de circulație:

 

– în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a acestui regulament pentru vehiculele din categoriile N2, N3, M2;O3 și O4;

 

– în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestui regulament, pentru celelalte categorii menționate la articolul 2.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Conducătorii unui vehicul înmatriculat într-un stat membru păstrează la bord certificatul de inspecție tehnică auto aferent celei mai recente inspecții tehnice și raportul întocmit cu ocazia ultimului control tehnic în trafic, dacă acestea sunt disponibile.

(1) Conducătorii unui vehicul înmatriculat într-un stat membru păstrează la bord certificatul de inspecție tehnică auto aferent celei mai recente inspecții tehnice și raportul întocmit cu ocazia ultimului control tehnic în trafic, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care certificatul și raportul sunt disponibile în format electronic în statul membru al vehiculului, autoritățile nu pot cere păstrarea la bord a documentelor pe suport de hârtie.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Întreprinderile individuale se asigură că, în orice moment, vehiculele pe care le exploatează sunt apte, din punct de vedere tehnic, să circule.

(3) Întreprinderile care exploatează vehicule care intră sub incidența acestui regulament se asigură că, în orice moment, vehiculele pe care le exploatează sunt apte, din punct de vedere tehnic, să circule și că la bord este păstrat certificatul de inspecție tehnică în original sau în copie legalizată și o dovadă de efectuare a celei mai recente inspecții eliberată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul XX (privind inspecțiile tehnice periodice).

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Întreprinderile individuale se asigură că, în orice moment, vehiculele pe care le exploatează sunt apte, din punct de vedere tehnic, să circule.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când identifică vehicule care urmează a fi supuse unui control tehnic în trafic, inspectorii aleg cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat, astfel cum este menționat la articolul 6 alineatul (2). Pot fi selectate pentru control și alte vehicule atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranța rutieră.

Dacă statul membru decide astfel, atunci când identifică vehicule care urmează a fi supuse unui control tehnic în trafic, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat, astfel cum este menționat la articolul 6 alineatul (2). Pot fi selectate pentru control și alte vehicule atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranța rutieră.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La fiecare control tehnic în trafic inițial al unui vehicul, inspectorul:

(Nu privește versiunea în limba română.)

(a) trebuie să verifice certificatul de inspecție tehnică auto și raportul de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord în conformitate cu articolul 7 alineatul (1);

(a) verifică certificatul de inspecție tehnică auto corespunzător celei mai recente inspecții tehnice, dovada efectuării inspecției, eliberată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul XX (privind inspecțiile tehnice periodice) și raportul de control tehnic în trafic, dacă este disponibil, păstrate la bord în conformitate cu articolul 7 alineatul (1);

(b) trebuie să realizeze o evaluare vizuală a stării vehiculului și a încărcăturii acestuia.

(b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) poate efectua o verificare a conformității în legătură cu orice altă cerință normativă legată de funcționarea unui vehicul utilitar în interiorul Uniunii.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

șasiul/cadrul,

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

punțile, jantele, anvelopele și suspensia.

– jante și anvelope,

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– dispozitivul de cuplare,

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– elemente poluante.

– elemente poluante: zgomot și gaze de eșapament.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Controlarea fiecăreia dintre aceste părți vizează unul sau mai multe dintre elementele aferente acestor aspecte, enumerate în anexa II.

Controlarea fiecăreia dintre aceste părți vizează toate elementele considerate necesare și pertinente, enumerate în anexa II.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, inspectorul poate verifica alte aspecte de control enumerate la punctul 1 din anexa II, care vizează unul sau mai multe dintre elementele enumerate în anexa menționată sau pe toate.

În plus, ori ce câte ori este necesar din cauză că există un risc potențial în ceea ce privește siguranța, inspectorul poate verifica alte zone de control enumerate partea 1 din anexa II, care vizează toate elementele enumerate în anexa menționată considerate necesare și pertinente în zonele respective.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un certificat de inspecție tehnică auto sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul lunii precedente a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa II, inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepția cazurilor justificate de existența unei deficiențe evidente.

În cazul în care certificatul de inspecție tehnică auto al ultimei inspecții tehnice efectuate sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni precedente a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa II, inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepția cazurilor justificate de existența unei deficiențe evidente.

Justificare

Prin introducerea inspecției de siguranță o dată la șase luni se asigură faptul că elementele unui vehicul comercial sunt verificate periodic, ceea ce permite identificarea timpurie a semnelor de uzură. Aceste controale pot fi planificate de întreprinderi și orice defecțiune la vehicul poate fi eliminată la timp. Astfel, controlul tehnic în trafic poate fi efectuat în mod mai eficient.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă controalele urmează să fie efectuate într-un centru de inspecție, locul controlului tehnic în trafic inițial nu se stabilește la mai mult de 10 km de acest centru.

(2) Dacă controalele urmează să fie efectuate într-un centru de inspecție, acestea trebuie efectuate în cel mai scurt termen posibil și în centrul cel mai apropiat.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Unitățile mobile de control includ echipamente corespunzătoare pentru efectuarea unui control tehnic în trafic, cel puțin echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a direcției, a suspensiei și a emisiilor vehiculului.

(3) Unitățile mobile de control includ echipamente corespunzătoare pentru efectuarea unui control tehnic în trafic, cel puțin echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a direcției, a suspensiei, emisiilor și a greutății vehiculului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere, astfel încât vehiculul nu poate fi utilizat pe drumurile publice în niciun caz.

deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere și care justifică interzicerea de către statul membru în cauză sau autoritățile sale competente a utilizării vehiculului pe drumurile publice.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Norme specifice referitoare la controlul fixării încărcăturii

Controlul fixării încărcăturii

Inspectorul poate supune un vehicul unui control al fixării încărcăturii în conformitate cu anexa IV. Procedurile referitoare la măsurile subsecvente, menționate la articolul 14, se aplică de asemenea în cazul unor deficiențe majore sau periculoase legate de fixarea încărcăturii.

Inspectorul poate supune un vehicul unui control al fixării încărcăturii în conformitate cu standardele existente. Rezultatul unor astfel de verificări nu este introdus în sistemul de clasificare în funcție de risc până când normele privind asigurarea încărcăturii nu sunt armonizate la nivelul Uniunii.

 

Până la (a se alinia la data de la articolul 18a din propunerea de regulament privind inspecțiile tehnice periodice), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind nivelul de armonizare din domeniul fixării încărcăturii în cadrul transportului rutier, verificarea acesteia în trafic și rezultatul unei analize a metodelor, pentru a garanta că întreprinderile care exploatează vehiculul, expeditorii, comisionarii, încărcătorii și a ceilalți operatori relevanți implicați în manipularea încărcături respectă cerințele privind fixarea încărcăturii.

 

Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice deficiență majoră identificată în cursul unui control inițial sau al unuia mai detaliat trebuie rectificată fără întârziere în apropierea locului unde are loc controlul.

(1) Orice deficiență majoră identificată în cursul unui control inițial sau al unuia mai detaliat este rectificată fără întârziere și într-un loc în care echipamentul necesar se află cât mai aproape posibil de locul în care se realizează controlul inițial sau un control mai detaliat.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Inspectorul nu autorizează folosirea unui vehicul la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase decât după remedierea acestor deficiențe la locul de desfășurare a controlului. Inspectorul poate autoriza utilizarea unui astfel de vehicul în scopul deplasării lui până la cel mai apropiat atelier unde pot fi reparate aceste deficiențe, cu condiția ca deficiențele periculoase să fie fost remediate în așa fel încât să îi permită să ajungă la atelierul respectiv și să nu existe niciun risc imediat pentru siguranța ocupanților săi sau a altor participanți la traficul rutier.

(3) Inspectorul nu autorizează folosirea unui vehicul la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase decât după remedierea acestor deficiențe la locul de desfășurare a controlului sau la unul dintre cele mai apropiate ateliere de reparații. Dacă se detectează deficiențe la una dintre părțile vehiculului menționate la articolul 10 alineatul (2), inspectorul autorizează utilizarea unui astfel de vehicul în scopul deplasării lui până la cel mai apropiat atelier unde pot fi reparate aceste deficiențe, cu condiția ca deficiențele periculoase să fi fost remediate în așa fel încât să îi permită să ajungă la atelierul respectiv și să nu existe niciun risc imediat pentru siguranța ocupanților vehiculului sau a altor participanți la traficul rutier.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inspectorul poate autoriza transportarea directă a vehiculului la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase până la locul cel mai apropiat în care vehiculul să poată fi reparat sau imobilizat.

Inspectorul poate autoriza transportarea directă a vehiculului la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase până la locul cel mai apropiat disponibil în care acesta să poată fi reparat sau imobilizat.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Inspectorul comunică autorității competente rezultatele controalelor tehnice în trafic mai detaliate într-o perioadă de timp rezonabilă de la inspecțiile respective. Autoritatea competentă păstrează aceste informații timp de 36 de luni de la data primirii lor.

(2) Inspectorul comunică electronic autorității competente rezultatele controalelor tehnice în trafic mai detaliate într-o perioadă de timp rezonabilă de la inspecțiile respective. Autoritatea competentă introduce aceste informații în registrul național menționat în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și le păstrează timp de 36 de luni de la data primirii lor.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezultatele controlului tehnic în trafic sunt comunicate autorității competente pentru înmatricularea vehiculului.

(3) Rezultatele controlului tehnic în trafic sunt comunicate electronic autorității competente pentru înmatricularea vehiculului, proprietarului vehiculului și, în cazul vehiculelor înmatriculate într-un alt stat membru, prin utilizarea ERRU, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009;

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când se identifică deficiențe majore sau periculoase, în special deficiențe care duc la o interdicție de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în statul membru unde are loc controlul, punctul de contact informează autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare a vehiculului în legătură cu rezultatele controlului respectiv.

(1) Atunci când se identifică deficiențe majore sau periculoase, în special deficiențe care duc la o interdicție de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în statul membru unde are loc controlul, punctul de contact informează autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare a vehiculului în legătură cu rezultatele controlului respectiv.

 

Statul membru de înmatriculare ia în considerare aceste informații atunci când clasifică întreprinderile în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Aceste informații trebuie să conțină elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei VI.

Aceste informații trebuie să conțină elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei VI, trebuie să fie în format standardizat și se comunică prin intermediul registrului electronic național menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2), norme privind procedurile de notificare, către autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare, a vehiculelor care prezintă deficiențe majore sau periculoase.

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2), norme privind procedurile de notificare, către autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare, a vehiculelor care prezintă deficiențe majore sau periculoase.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare a vehiculului informează statul membru în care are loc controlul cu privire la măsurile luate.

Autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare a vehiculului informează autoritatea competentă din statul membru în care are loc controlul cu privire la măsurile luate și introduce informațiile în ERRU.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Atunci când sunt identificate deficiențe majore sau critice, denumirea operatorului trebuie comunicată punctului de contact, conform articolului 16.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Satul membru de înmatriculare îi furnizează autorității care efectuează un control tehnic în trafic informații referitoare la profilul de risc al întreprinderii căreia îi aparține vehiculul controlat. Aceste informații sunt furnizate pe cale electronică, într-un termen rezonabil. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind normele de procedură detaliate pentru furnizarea respectivelor informații autorităților în cauză.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia raportează datele colectate Parlamentului European.

Comisia transmite Parlamentului European un raport care rezumă datele colectate.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la articolul 21 se acordă pe durată nedeterminată, [începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(2) Delegarea de competențe conferite Comisiei menționată la articolul 21 se acordă pe o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel târziu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri în termen de cel mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele stabilite în conformitate cu alineatul (1) includ sancțiuni pentru refuzul conducătorului auto sau al operatorului de a coopera cu inspectorul și de a remedia deficiențele constatate în timpul controlului.

(2) Normele stabilite în conformitate cu alineatul (1) includ sancțiuni pentru refuzul conducătorului auto sau al operatorului de a coopera cu inspectorul și pentru utilizarea ilegală a vehiculului în temeiul neconformității cu articolul 14.

Justificare

Conducerea unui vehicul care nu a fost supus inspecției tehnice pe drumurile publice ar trebui să fie un act sancționabil, însă neremedierea problemelor neacoperite la o inspecție tehnică auto nu ar trebui să fie sancționată. În anumite cazuri, proprietarul sau operatorul unui vehicul la care au fost descoperite defecțiuni majore sau periculoase poate decide ca acesta să fie scos din trafic (el poate decide să fie distrus în conformitate cu normele prevăzute în Directiva 2000/53/CE privind sfârșitul perioadei de viață a vehiculelor sau să îl utilizeze într-un alt mod).

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Anexa II – partea 2 – punctul 5.2.2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

5.2.2. Jante

Inspecție vizuală a ambelor părți ale fiecărei roți.

 

 

Amendamentul Parlamentului

5.2.2. Jante

Inspecție vizuală a ambelor părți ale fiecărei roți

(da) Janta necompatibilă cu butucul

Justificare

Există motive de îngrijorare serioase privind responsabilitatea și siguranța, asociate roților neconforme sau avariate, în sensul că roțile sunt montate pe punți nestandardizate. Inspecția roților neconforme cu butucul ar trebui tratată ca element esențial pentru siguranță și, prin urmare, ar trebui introdusă în lista elementelor de verificat în cadrul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Anexa II – partea 2 – punctul 5.2.3 – coloana 2

 

Textul propus de Comisie

5.2.3. Pneuri

Inspecție vizuală a întregului pneu, prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi.

 

 

Amendamentul Parlamentului

5.2.3 Pneuri

Inspecție vizuală a întregului pneu, prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi

 

 

Utilizarea unui manometru pentru a măsura presiunea în pneu și a o compara cu valorile indicate de constructor

 

Justificare

Presiunea în pneu nu poate fi verificată fără a utiliza un manometru. Inspectorul va trebui să stabilească dacă presiunea în pneu este conformă cu cea recomandată de constructorul vehiculului.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – subtitlu: Deficiențe periculoase – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deficiențe care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere. Nu este permisă utilizarea în continuare a vehiculului în trafic deși, în unele cazuri, vehiculul poate fi condus în condiții speciale direct către un loc anume, de exemplu pentru reparații imediate sau pentru imobilizarea vehiculului.

Deficiențe care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere îndreptățind statul membru în cauză sau autoritățile sale competente să interzică circulația vehiculului pe drumurile publice deși, în unele cazuri, vehiculul poate fi condus în condiții speciale direct către un loc anume, de exemplu pentru reparații imediate sau pentru imobilizarea vehiculului.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Anexa 3 – partea 2 – punctul 5.2.3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

5.2.3. Pneuri

(e) Adâncimea profilului pneurilor neconformă cu cerințele(1).

 

X

X

 

Mai puțin de 80 % din adâncimea profilului prevăzută în cerințe

 

 

 

 

Amendamentul Parlamentului

5.2.3. Pneuri

(e) Pneul la adâncimea legală minimă a profilului.

 

X

X

 

Pneuri cu profil sub adâncimea legală minimă

 

 

 

Justificare

Orice anvelopă cu o adâncime a profilului sub cerințele legale este ilegală și, prin urmare, nu ar trebui să fie permisă pe drumurile publice europene.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Anexa 3 – partea 2 – punctul 5.2.3 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

5.2.3. Pneuri

 

 

 

 

 

Amendamentul Parlamentului

5.2.3. Pneuri

(ga) Presiunea de lucru în serviciu a unui dintre pneurile vehiculului este redusă cu 20 %

 

X

X

Justificare

Există o preocupare serioasă privind siguranța, în sensul că pneurile umflate corect rezistă la greutatea încărcăturii, au aderență la carosabil, consumă mai puțin carburant, produc mai puțin zgomot, asigură o distanță de frânare optimă și contribuie la prelungirea duratei de viață a anvelopelor. Un pneu având o presiune mai mică de 150 kPa nu numai că prezintă nesiguranță, ci este și periculos, deoarece este expus riscului de explozie.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Anexa IV

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa se elimină

(1)

JO C 44, 15.2.2012, p. 128.

(2)

JO C …p.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

La 20 iulie 2010, Comisia Europeană a adoptat orientări politice cu privire la siguranța rutieră. Pentru a atinge ținta anunțată (adică reducerea numărului de accidente cu 50 % în perioada 2010 – 2020), Comisia a propus, printre altele, o strategie cu două dimensiuni pentru ridicarea gradului de siguranță al vehiculelor: armonizarea/consolidarea legislației UE cu privire la testele efectuate pentru a verifica dacă starea vehiculelor permite circulația lor pe drumurile publice și la controalele tehnice în trafic (inclusiv extinderea la mijloacele de transport motorizate cu două roți) și studiul dedicat instituirii unei platforme electronice europene în scopul armonizării schimbului de date privind vehiculele (omologarea de tip, înmatricularea, rezultatele controalelor etc.).

La 13 iulie 2012, Comisia Europeană a prezentat „Pachetul privind inspecția tehnică auto”, constând dintr-un set de trei propuneri legislative urmărind consolidarea siguranței rutiere, a protecției mediului și a concurenței leale, prin înăsprirea cerințelor privind verificările tehnice periodice, controalele tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale, precum și înmatricularea vehiculelor.

În prezent, Directiva 2009/40/CE este completată de Directiva 2000/30/CE, care prevede verificarea stării tehnice a vehiculelor comerciale în perioadele dintre inspecțiile periodice prin controale tehnice în trafic, care sunt verificări suplimentare inopinate, la fața locului, ale vehiculelor comerciale.

Propunerea referitoare la controalele tehnice în trafic efectuate pentru a se determina dacă starea vehiculelor utilitare permite circulația lor pe drumurile publice, prin care se abrogă Directiva 2000/30/CE, introduce un set de elemente noi importante:

•    un sistem de evaluare a riscului pentru selectarea vehiculelor de controlat;

•    vehiculele comerciale ușoare vor fi supuse controalelor tehnice în trafic;

•    statele membre vor trebui să efectueze un număr de controale tehnice în trafic pe an;

•    controalele tehnice în trafic se vor executa adoptându-se o abordare treptată: mai întâi, un control inițial a stării generale a vehiculului și a documentației sale, cum sunt certificatele de compatibilitate cu circulația pe drumurile publice sau rapoartele de control în trafic anterioare; un control în trafic mai amănunțit poate fi efectuat pe baza rezultatului controlului inițial;

•    controalele mai amănunțite se vor efectua cu ajutorul unui echipament de control mobil sau într-un centru de testare aflat în imediata vecinătate;

•    fixarea încărcăturii va fi inclusă în controalele în trafic;

•    armonizarea standardelor pentru evaluarea deficiențelor, nivelul cunoștințelor și competențelor inspectorilor care execută controalele în trafic pe baza verificărilor tehnice periodice;

•    introducerea de către statele membre a activităților de control concertate de rutină.

Observațiile și propunerile raportoarei

Raportoarea consideră că siguranța rutieră constituie o chestiune socială majoră. Parlamentul European ar trebui să dea, din nou, un semnal clar în legătură cu angajamentul său în ceea ce privește siguranța rutieră.

Oricare ar fi măsurile tehnice instituite, știm cu toții că eficacitatea politicii în domeniul siguranței rutiere depinde în cele din urmă de comportamentul participantului la trafic. De aceea, educația, instruirea și aplicarea regulilor continuă să fie esențiale.

Sistemul de siguranță rutieră trebuie, însă, să ia în considerare eroarea umană și comportamentele necorespunzătoare și să le corecteze cât de mult posibil. Prin urmare, toate componentele implicate, în special vehiculele și infrastructura, trebuie să fie „clemente” astfel încât să poată preveni și limita consecințele acestor deficiențe pentru participanții la trafic, în special pentru cei mai vulnerabili.

În consecință, raportoarea salută Pachetul privind inspecția tehnică auto și, în special, propunerea referitoare la controalele tehnice în trafic.

Actualmente, există diferențe uriașe în ceea ce privește modalitatea în care sunt efectuate controalele tehnice în trafic în statele membre. Proporția vehiculelor care nu sunt în conformitate cu cerințele privind stabilirea compatibilității cu circulația pe drumurile publice identificate la controlul în trafic variază de la numai 0.3 % într-un stat membru până la 63 % în altul, cu diferențe semnificative chiar între țări învecinate.

Unele state membre aplică procedee de testare elaborate, apropiate de cele de la inspecția tehnică periodică, în timp ce altele, care se conformează cerințelor minimale ale actualei directive, efectuează controale vizuale sau simple verificări ale documentației. Diferențele importante în ceea ce privește rezultatele necorespunzătoare înregistrate la controalele în trafic se datorează și abordărilor alese de statele membre.

Ținând seama de toate acestea, raportoarea sprijină pe deplin introducerea unui sistem de evaluare a riscurilor. Vehiculele supuse unui control tehnic în trafic ar trebui să fie selectate pe baza profilului de risc al operatorilor, pentru a reduce povara impusă operatorilor care își întrețin vehiculele în mod corespunzător.

Armonizarea unor elemente importante, cum sunt standardele de evaluare a deficiențelor și nivelul cunoștințelor și competenței inspectorilor care efectuează controale în trafic pe baza cerințelor specifice inspecțiilor tehnice periodice va contribui, cu certitudine, la evitarea unui tratament inechitabil și la creșterea eficienței globale a controalelor. Pe lângă toate acestea, statele membre trebuie să asigure efectuarea controalelor tehnice în trafic fără discriminări în funcție de naționalitatea conducătorului auto sau de țara de înmatriculare sau de punere în circulație a vehiculului comercial.

Dată fiind complexitatea în creștere a testelor, competențele și formarea inspectorilor trebuie să constituie un element central al fiecărui sistem de control tehnic în trafic. Calificarea insuficientă a inspectorilor poate constitui o piedică majoră în ceea ce privește eficacitatea controalelor și măsura în care sunt identificate defectele.

Dat fiind că controalele tehnice în trafic urmează să fie efectuate printr-o abordare treptată, raportoarea consideră că este de asemenea important ca statele membre să asigure și pregătirea corespunzătoare a personalului care execută controlul inițial al stării generale a vehiculelor, pentru a se evita controalele tehnice în trafic ineficiente și pierderi inutile de timp pentru întreprinderi și șoferi.

În legătură cu sfera de aplicare a propunerii, raportoarea salută faptul că vehiculele comerciale ușoare (sub 3,5 tone) și remorcile acestora vor intra sub incidența controalelor în trafic, deoarece aceste vehicule sunt utilizate mai frecvent în transportul rutier în scopuri comerciale. În plus, această categorie de vehicule nu urmează tendința descendentă în ceea ce privește accidentele rutiere. Datele indică o tendință de a utiliza astfel de vehicule în scopuri comerciale pentru a eluda obligațiile impuse de legislație societăților care exploatează vehicule comerciale grele.

Pentru a evita inconsecvențele din Pachetul privind inspecțiile tehnice auto, raportoarea propune extinderea obligației de a se efectua controale tehnice în trafic și la tractoarele utilizate în scop comercial, deoarece aceste vehicule sunt din ce în ce mai mult folosite pentru a se eluda obligațiile și controalele stabilite prin legislația referitoare la vehiculele comerciale grele.

Un alt element important al propunerii sprijinit fără rezerve de raportoare este includerea modului în care este asigurată încărcătura în controalele tehnice în trafic, deoarece se consideră că fixarea necorespunzătoare a acesteia constituie un factor care are legătură cu un procent de până la 25 % dintre accidentele în care sunt implicate camioane.

Raportoarea consideră că existența unui cadru juridic clar în ceea ce privește răspunderea în materie de compatibilitate a vehiculelor comerciale cu circulația pe drumurile publice este de cea mai mare importanță. În consecință, raportoarea propune unele amendamente la articolul 7, pentru a clarifica faptul că întreprinderile care exploatează vehicule comerciale trebuie să fie în permanență răspunzătoare pentru menținerea compatibilității acestora. Întreprinderile trebuie să garanteze efectuarea regulată a unor verificări ale acelor componente ale vehiculelor care le afectează compatibilitatea cu circulația pe drumurile publice.

Responsabilitatea trebuie, de asemenea, clarificată și în ceea ce privește încărcătura. Întrucât la manipularea și fixarea încărcăturii pot participa numeroși operatori, răspunderea acestora ar trebui corelată cu sarcinile executate.

În cursul testelor de compatibilitate cu circulația pe drumurile publice și al controalelor în trafic se colectează numeroase date privind vehiculele și performanțele acestora. Aceste date ar putea fi utilizate de diverse autorități pentru a urmări evoluțiile de după detectarea deficiențelor, pentru a organiza controale punctuale, precum și pentru a-și îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor. În mod similar, testele de compatibilitate cu circulația pe drumurile publice și controalele în trafic ar deveni mai eficace dacă ele ar avea acces la informații complete despre istoricul vehiculelor și caracteristicile lor tehnice.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (26.4.2013)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Raportor pentru aviz: Krišjānis Kariņš

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cu fiecare an piața internă devine tot mai interconectată; bunurile au început să circule pe cuprinsul Uniunii Europene într-un ritm neașteptat de alert. Aceasta înseamnă apariția unor noi provocări legate de armonizarea reglementărilor privind siguranța rutieră.

Raportorul susține ideea generală a regulamentului propus de Comisia Europeană. Cu toate acestea, este de părere că sunt necesare mai multe optimizări majore ale textului pentru a conferi o valoare adăugată suficientă prezentului regulament.

În primul rând, sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc ar trebui stabilit la nivel european. Acesta este cel mai sigur mod de a face o adevărată clasificare a riscului asociat unei întreprinderi. Vehiculele circulă tot mai mult peste hotare, motiv pentru care trebuie știut care întreprinderi sunt considerate cu nivel mare de risc în alte state membre. Acest lucru nu se poate realiza în condițiile unor sisteme naționale de clasificare a riscului.

În al doilea rând, rezultatele ultimei inspecții tehnice auto trebuie să fie puse la dispoziția inspectorilor, ele putând fi o bază de referință pentru stabilirea clasificării în funcție de risc a fiecărei întreprinderi. Uniunea Europeană nu ar trebui să impună o sarcină administrativă suplimentară, ci să dezvolte un sistem cu aplicabilitate largă de detectare a posibilelor vehicule periculoase care circulă pe drumurile europene.

Și, în sfârșit, procedura de control în trafic trebuie să fie mai precisă și textul trebuie să fie explicit și clar. De exemplu, dacă cu prilejul controlului în trafic se detectează anumite deficiențe, atunci trebuie să se facă o inspecție detaliată. Din textul Comisiei nu reiese clar ce ar trebui făcut în continuare în astfel de situații. Același lucru este valabil în cazul reparării vehiculului. Reparația trebuie făcută de specialiști și nu în trafic de șofer sau de inspector. De aceea deficiențele periculoase detectate trebuie remediate la cel mai apropiat atelier de reparații.

Raportorul consideră că 12 luni este prea puțin pentru aplicarea prezentului regulament. El propune 60 de luni ca termen limită pentru a cumpăra toate echipamentele necesare și a forma personalul.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie puse în practică prin intermediul unui sistem de clasificare în funcție de gradul de risc. Statele membre pot utiliza sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului.

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie puse în practică prin intermediul unui sistem de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit la nivelul Uniunii. Statele membre pot utiliza sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului.

Justificare

Numai un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit la nivelul Uniunii va aduce valoare adăugată. În această perioadă de mobilitate tot mai mare a bunurilor, vehiculele circulă tot mai des peste hotare, motiv pentru care un sistem de clasificare a riscului valabil numai într-un stat membru va avea un impact limitat asupra siguranței rutiere.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Prin utilizarea unităților mobile de control se reduc întârzierile și costurile pentru operatori întrucât se pot efectua inspecții mai aprofundate direct pe marginea drumurilor publice. Pot fi folosite, în anumite condiții, și centrele de inspecție pentru realizarea unor controale mai detaliate.

(13) Prin utilizarea unităților mobile de control se reduc întârzierile și costurile pentru operatori întrucât se pot efectua inspecții mai aprofundate direct pe marginea drumurilor publice. Dacă sunt amplasate în apropiere, pot fi folosite și centrele de inspecție pentru realizarea unor controale mai detaliate

Justificare

Trebuie efectuat un control mai detaliat dacă există o unitate mobilă disponibilă în acest scop sau dacă există vreun centru de inspecție în imediata apropiere.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre sunt esențiale pentru a realiza un sistem mai armonizat de controale tehnice în trafic în întreaga Uniune. Prin urmare, statele membre trebuie să colaboreze mai strâns și în timpul activităților operaționale. Această cooperare trebuie să includă, de asemenea, organizarea periodică a unor controale tehnice în trafic concertate.

(15) Cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre sunt esențiale pentru a realiza un sistem mai armonizat de controale tehnice în trafic în întreaga Uniune. Prin urmare, statele membre trebuie să colaboreze mai strâns și în timpul activităților operaționale. Această cooperare trebuie să includă, de asemenea, organizarea periodică a unor controale tehnice în trafic concertate, precum și schimburi de informații în legătură cu rezultatele controlului în trafic și ale inspecției tehnice.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Controalele tehnice rutiere se efectuează fără nici o discriminare în ceea ce privește naționalitatea conducătorului auto sau țara de înmatriculare sau de punere în circulație a vehiculului comercial.

Justificare

Experiența recentă ne arată că șoferii care circulă cu numere de înmatriculare din anumite țări sunt discriminați. Această situație trebuie să înceteze.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– autovehicule cu cel puțin patru roți, utilizate, în mod normal, pentru transportul de mărfuri, cu masa maximă admisibilă care nu depășește 3 500 kg – categoria de vehicule N1,

eliminat

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru efectuează în fiecare an calendaristic un număr total de controale tehnice în trafic inițiale care să corespundă unei proporții de cel puțin 5 % din numărul total de vehicule menționate la articolul 3 alineatul (1) care sunt înmatriculate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru efectuează în fiecare an calendaristic un număr de controale tehnice în trafic inițiale ale vehiculelor eligibile înmatriculate în fiecare stat membru. Un obiectiv ar putea să corespundă unei proporții de 5 % din numărul total de vehicule eligibile care sunt înmatriculate pe teritoriul său.

Justificare

Controalele în trafic ar trebui să afecteze numai categoria de vehicule eligibilă pentru controalele în trafic. Referirea la numărul total de vehicule va genera o sarcină administrativă disproporționată. Având în vedere principiul subsidiarității, obiectivul de 5% ar trebui să fie doar orientativ. Statele membre ar trebui să dispună de flexibilitate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se introduce, la nivel național, un sistem de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc, depinzând de numărul și gravitatea deficiențelor identificate la vehiculele exploatate de întreprinderi individuale. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc este administrat de autoritatea competentă din statul membru.

(1) Se introduce, la nivelul Uniunii, un sistem de control tehnic în trafic bazat pe o clasificare în funcție de gradul de risc, depinzând de numărul și gravitatea deficiențelor identificate la vehiculele exploatate de întreprinderi individuale. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc din fiecare stat membru este administrat de autoritatea competentă din statul membru. Datele referitoare la controale ar trebui colectate la nivelul Uniunii și clasarea fiecărei întreprinderi determinată pe baza datelor agregate la nivelul Uniunii referitoare la rezultatele controalelor în trafic și ale inspecțiilor tehnice.

Justificare

Numai un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit la nivelul Uniunii va aduce valoare adăugată suficientă. Nu are rost să se înființeze un nou sistem de clasificare în funcție de risc numai de dragul creării unei noi entități administrative.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Conducătorii unui vehicul înmatriculat într-un stat membru păstrează la bord certificatul de inspecție tehnică auto aferent celei mai recente inspecții tehnice și raportul întocmit cu ocazia ultimului control tehnic în trafic, dacă acestea sunt disponibile.

eliminat

Justificare

Aceste informații trebuie să fie disponibile în format electronic pentru controalele din statele membre. Nu are rost să se ceară alte hârtii care doar ar îngreuna sarcina administrativă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Întreprinderile individuale se asigură că, în orice moment, vehiculele pe care le exploatează sunt apte, din punct de vedere tehnic, să circule.

(3) Întreprinderile individuale și șoferul vehiculului se asigură că, în orice moment, vehiculele pe care le exploatează sunt apte, din punct de vedere tehnic, să circule.

Justificare

Șoferul vehiculului ar trebui, de asemenea, să poarte răspunderea pentru starea tehnică a vehiculului,

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) trebuie să verifice certificatul de inspecție tehnică auto și raportul de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord în conformitate cu articolul 7 alineatul (1);

(a) trebuie să verifice certificatul de inspecție tehnică auto și raportul de control tehnic în trafic;

Justificare

Certificatul de inspecție tehnică auto și raportul întocmit cu ocazia ultimului control tehnic în trafic ar trebui să fie disponibile în format electronic pentru a nu impune o sarcină administrativă suplimentară pentru întreprinderi și a facilita desfășurarea controlului tehnic în trafic.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza rezultatului inspecției inițiale, inspectorul poate decide că vehiculul sau remorca acestuia trebuie supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.

Pe baza rezultatului inspecției inițiale, dacă inspecția inițială arată că este necesară o inspecție mai detaliată pentru a analiza starea tehnică completă a vehiculului, inspectorul decide că vehiculul sau remorca acestuia trebuie supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inspectorul nu autorizează folosirea unui vehicul la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase decât după remedierea acestor deficiențe la locul de desfășurare a controlului. Inspectorul poate autoriza utilizarea unui astfel de vehicul în scopul deplasării lui până la cel mai apropiat atelier unde pot fi reparate aceste deficiențe, cu condiția ca deficiențele periculoase să fie fost remediate în așa fel încât să îi permită să ajungă la atelierul respectiv și să nu existe niciun risc imediat pentru siguranța ocupanților săi sau a altor participanți la traficul rutier.

Inspectorul nu autorizează folosirea unui vehicul la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase decât după remedierea acestor deficiențe la locul de desfășurare a controlului sau la unul dintre cele mai apropiate ateliere de reparații. Dacă se detectează deficiențe la una dintre părțile vehiculului menționate la articolul 10 alineatul (2), inspectorul autorizează utilizarea unui astfel de vehicul în scopul deplasării lui până la cel mai apropiat atelier unde pot fi reparate aceste deficiențe, cu condiția ca deficiențele periculoase să fie fost remediate în așa fel încât să îi permită să ajungă la atelierul respectiv și să nu existe niciun risc imediat pentru siguranța ocupanților săi sau a altor participanți la traficul rutier.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inspectorul poate autoriza transportarea directă a vehiculului la care a fost identificată o deficiență clasificată în categoria deficiențelor periculoase până la locul cel mai apropiat în care vehiculul să poată fi reparat sau imobilizat.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia raportează datele colectate Parlamentului European.

Comisia transmite Parlamentului European un raport care sintetizează datele colectate.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la articolul 21 se acordă pe durată nedeterminată, [începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 21 se acordă pe o perioadă de cinci ani [începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la [12 luni de la intrarea sa în vigoare].

Prezentul regulament se aplică de la [60 de luni de la intrarea sa în vigoare].

Justificare

Ar trebui să existe suficient timp pentru a cumpăra echipamentele necesare și a constitui mecanismul de schimb de informații la nivel european.

PROCEDURĂ

Titlu

Controalele tehnice rutiere ale vehiculelor comerciale care circulă în Uniune

Referințe

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

11.9.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Examinare în comisie

18.3.2013

 

 

 

Data adoptării

25.4.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău


PROCEDURĂ

Titlu

Controalele tehnice rutiere ale vehiculelor comerciale care circulă în Uniune

Referințe

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Data prezentării la PE

10.7.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Examinare în comisie

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Data adoptării

30.5.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

George Sabin Cutaș

Data depunerii

17.6.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate