Betänkande - A7-0207/2013Betänkande
A7-0207/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

17.6.2013 - (COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Olga Sehnalová


Förfarande : 2012/0186(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0207/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0382),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0188/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttranden från det cypriotiska parlamentet och den nederländska första kammaren och den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 december 2012[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0207/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Trafiksäkerhetsprovning ingår i ett mer omfattande system för att säkerställa att fordon hålls i ett säkert och miljömässigt godkänt skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon och vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter samt bestämmelser för fordonsregistrering som säkerställer att fordon som utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk inte används på vägarna.

(3) Trafiksäkerhetsprovning ingår i ett mer omfattande system för att säkerställa att fordon hålls i ett säkert och miljömässigt godkänt skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon och vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter samt bestämmelser för fordonsregistrering. Periodiska provningar bör vara det viktigaste verktyget för att säkerställa trafiksäkerhet. Tekniska vägkontroller av nyttofordon bör endast vara ett komplement till periodiska provningar och fokusera på fordon på vägarna som utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

Motivering

Vägkontroller av nyttofordon bör endast vara ett komplement till periodiska trafiksäkerhetsprovningar för att identifiera fordon som utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav på fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att med hjälp av oväntade vägkontroller säkerställa att fordon, efter det att de släppts ut på marknaden, uppfyller säkerhetsstandarder under hela livscykeln.

(4) Flera tekniska standarder och krav på fordonssäkerhet samt miljöstandarder har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att med hjälp av oväntade tekniska vägkontroller säkerställa att fordon, efter det att de släppts ut på marknaden, förblir tekniskt trafiksäkra under hela livscykeln.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Av kommissionens rapport om genomförandet av direktiv 2000/30/EG framgår att det vid vägkontroller stannas ett stort antal fordon som inte uppvisar några defekter. Urvalet av fordon för vägkontroll bör därför grunda sig på operatörernas riskprofil och fokusera på högriskföretag, för att operatörer med väl underhållna fordon inte ska betungas alltför mycket.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Vägkontrollerna bör genomföras med hjälp av ett riskvärderingssystem. Medlemsstaterna kan använda riskvärderingssystemet enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.

(6) De tekniska vägkontrollerna bör därför genomföras med hjälp av ett riskvärderingssystem som baseras på antalet brister och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon som används av enskilda företag enligt vad som konstateras i standardiserade trafiksäkerhetsintyg och vägkontrollrapporter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Med hänsyn tagen till omfånget av nyttofordonstrafiken mellan medlemsstaterna och för att undvika all diskriminering på grundval av vilket land nyttofordonet är registrerat i bör riskvärderingssystemet tillämpas inom hela unionen och bygga på en tillräcklig harmoniseringsnivå mellan alla medlemsstater i fråga om den periodiska trafiksäkerhetsprovningen och vägkontrollerna.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik inrättades ett europeiskt nätverk för vägtransportföretag. Tack vare detta nätverk kan nationella elektroniska register över transportföretag samköras inom hela unionen, samtidigt som unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter följs. Detta system, som drivs av varje medlemsstats respektive behöriga myndighet, underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna och minskar kostnaderna för kontrollerna för både företagen och de administrativa organen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Jordbruksfordon med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h används i vissa fall i stället för lastbilar för kommersiella vägtransportändamål. Det är viktigt att se till att de jordbruksfordon som används till detta ändamål behandlas på samma sätt som lastbilar när det gäller tekniska vägkontroller.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att undvika ytterligare administrationsarbete och kostnader och för att öka effektiviteten vid kontrollerna bör företagsfordon som inte uppfyller standarder för trafiksäkerhet och miljö omfattas i första hand, medan väl underhållna fordon som körs av ansvarsfulla och säkerhetsmedvetna operatörer bör belönas med färre kontroller.

(10) För att undvika ytterligare administrationsarbete och kostnader och för att öka effektiviteten vid kontrollerna bör de behöriga nationella myndigheterna få besluta att företagsfordon som inte uppfyller standarder för trafiksäkerhet och miljö kommer att omfattas i första hand, medan väl underhållna fordon som körs av ansvarsfulla och säkerhetsmedvetna operatörer kommer att belönas med färre kontroller.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Vägkontroller av trafiksäkerheten bör bestå av grundläggande och, om så behövs, mer ingående kontroller. I båda fallen bör kontrollerna omfatta fordonets alla relevanta delar och system. För att öka harmoniseringen för alla punkter i provningen, bör provningsmetoder och exempel på brister och bedömning av dessa med hänsyn till allvarlighetsgrad införas.

(11) Vägkontroller av trafiksäkerheten bör bestå av grundläggande och, om så behövs, mer ingående kontroller. I båda fallen bör kontrollerna omfatta fordonets alla relevanta delar och system, inberäknat säkring av last. För att öka harmoniseringen för alla punkter i provningen, bör provningsmetoder och exempel på brister och bedömning av dessa med hänsyn till allvarlighetsgrad införas. Stimulans bör ges till att det används standarder för säkring av last och för bedömning av hur lasten säkrats.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Eftersom däckprestandan är mycket beroende av lufttrycket bör det övervägas om de obligatoriska system för lufttrycksanpassning som avses i Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) föreskrift 64.02 skulle kunna utvidgas till att omfatta också nyttofordon, och systemens funktion bör undersökas vid tekniska vägkontroller om så befinns lämpligt.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Medlemsstaterna får vid tekniska vägkontroller pröva lastsäkringen. Resultaten av dessa prövningar bör inte tas med i riskvärderingssystemet förrän bestämmelserna om lastsäkring harmoniserats på unionsnivå. I avvaktan på denna harmonisering bör man uppmuntra till att bedömningen görs med användning av de europeiska standarderna och de europeiska riktlinjerna för bästa praxis för lastsäkring vid vägtransporter (European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Rapporter från vägkontroller tas i flera medlemsstater fram på elektroniskt sätt. I sådana fall bör en kopia av rapporten lämnas till föraren. All information från vägkontrollerna bör överföras till en gemensam databas i medlemsstaten så att data lättare kan behandlas och information överföras utan att detta kräver mer administrativt arbete.

(12) Rapporter från vägkontroller tas i flera medlemsstater fram på elektroniskt sätt. I sådana fall måste fördelarna med elektronisk kommunikation utnyttjas till fullo och så få utskrifter som möjligt tas av rapporten. All information från vägkontrollerna bör överföras till en gemensam databas i medlemsstaten så att data lättare kan behandlas och information överföras utan att detta kräver något mer administrativt arbete.

Motivering

Periodiska trafiksäkerhetsprovningar bör vara det viktigaste verktyget för att säkerställa trafiksäkerheten hos alla fordon och vägkontrollerna av nyttofordon bör endast vara ett komplement för att identifiera fordon som utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk. Ett motsvarande ändringsförslag bör införas för förslaget om periodisk trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Genom att använda mobila kontrollenheter kan man minska fördröjningen och kostnaden för operatörer eftersom mer ingående kontroller kan genomföras direkt på vägen. Provningscentrum kan också användas för att genomföra mer ingående kontroller under särskilda omständigheter.

(13) Genom att använda mobila kontrollenheter kan man minska fördröjningen och kostnaden för operatörer eftersom mer ingående kontroller kan genomföras direkt på vägen. Provningscentrum kan också användas för att genomföra mer ingående kontroller om de är närbelägna.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Personal som utför grundläggande vägkontroller bör ha lämplig kompetens för att effektivt kunna göra visuella bedömningar.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Företag eller förare bör inte påföras avgifter för grundläggande tekniska vägkontroller. För att hålla nere kostnaderna för användning av teknisk utrustning för en mer ingående vägkontroll antingen med en mobil kontrollenhet eller i ett närbeläget provningscentrum bör medlemsstaterna dock kunna ta ut en avgift om större eller farliga brister upptäckts, så att det framgår att det företag som använder fordonet inte fullgjort sin skyldighet att hålla fordonet i trafiksäkert skick. För att begränsa kostnaderna för dessa företag bör avgiften inte överstiga avgiften för en periodisk trafiksäkerhetsprovning i samma fordonskategori. Eventuella intäkter eller inkomster från uppbörden av sådana avgifter bör användas för att förbättra trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna bör det i varje medlemsstat finnas ett organ som fungerar som kontaktpunkt för samarbetet med andra behöriga myndigheter. Organet bör även sammanställa relevant statistik. Dessutom bör medlemsstaterna tillämpa en sammanhängande nationell efterlevnadsstrategi i landet och de kan därför utse ett organ som samordnar det arbetet. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör utarbeta förfaranden för fastställande av tidsfrister och innehållet i den information som ska vidarebefordras.

(16) För att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna bör det i varje medlemsstat finnas ett organ som fungerar som kontaktpunkt för samarbetet med andra behöriga myndigheter. Organet bör även sammanställa relevant statistik, framför allt om vilka kategorier av nyttofordon som kontrollerats vid de tekniska vägkontrollerna samt om antalet och typen av brister och dessas allvarlighetsgrad. Dessutom bör medlemsstaterna tillämpa en sammanhängande nationell efterlevnadsstrategi i landet och de kan därför utse ett organ som samordnar det arbetet. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör utarbeta förfaranden för fastställande av tidsfrister och innehållet i den information som ska vidarebefordras.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) För att möjliggöra övervakning av det system för vägkontroller som genomförts i unionens medlemsstater bör medlemsstaterna vart annat år rapportera resultaten från de genomförda vägkontrollerna till kommissionen. Kommissionen bör vidarebefordra den insamlade informationen till Europaparlamentet.

(17) För att möjliggöra övervakning av det system för vägkontroller som genomförts i unionens medlemsstater bör medlemsstaterna före den 31 mars vartannat år rapportera resultaten från de genomförda vägkontrollerna till kommissionen. Kommissionen bör vidarebefordra den insamlade informationen till Europaparlamentet.

Motivering

Med avseende på artikel 20 är det inte tydligt hur ofta medlemsstaterna bör rapportera resultaten till kommissionen. Skäl 17 i ingressen och artikel 20 behöver därför anpassas så att de överensstämmer med varandra.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) För att minimera tidsspillan för företag och förare och öka effekten överlag bör uppmuntran ges till att de tekniska vägkontrollerna genomförs jämsides med inspektioner för att kontrollera att sociallagstiftningen för vägtransporter följs, alltså Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, direktiv 2006/22/EG och rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter.

 

_____________

 

1 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

 

2 EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den här förordningen fastställs ett system för vägkontroller av nyttofordon som går i trafik i medlemsstaterna.

1. I den här förordningen fastställs ett system för tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon som går i trafik i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten ska utföras utan diskriminering på grundval av förarens nationalitet eller det land i vilket ifrågavarande nyttofordon är registrerat eller har tagits i bruk.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den här förordningen ska gälla nyttofordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h i följande kategorier enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG:

1. Den här förordningen ska gälla nyttofordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h i följande kategorier enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och i direktiv 2007/46/EG:

Motivering

Förordningen bör också gälla för vissa modeller av traktorer eftersom de allt oftare används för kommersiella transporter på allmän väg.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon som används för persontransport med mer än åtta säten utöver förarsätet – fordonskategori M2 och M3.

– Motorfordon och eventuella tillkopplade släpvagnar, som används för persontransport med mer än åtta säten utöver förarsätet – fordonskategori M2 och M3.

Motivering

Det är lämpligt att kontrollera alla släpvagnar, oavsett storlek eller typ, när de används med fordonskategori M2 och M3. Detta gör tillämpningen tydligare och enklare.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul, som normalt används för godstransport och med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kg – fordonskategori N1.

utgår

Motivering

Det kan ifrågasättas om slitage på komponenter till fordon som tillhör kategori N1 leder till ökad olycksfallsfrekvens och om kontroller av dessa fordon därför ge skulle ökad trafiksäkerhet. Ett ökat antal nyttofordon som kontrolleras innebär dessutom en avsevärt ökad ekonomisk och administrativ belastning för kontrollorganen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon som används för godstransport med en högsta tillåten vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategori N2 och N3.

– Motorfordon och eventuella tillkopplade släpvagnar, som används för godstransport med en högsta tillåten vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategori N2 och N3.

Motivering

Det är lämpligt att kontrollera alla släpvagnar, oavsett storlek eller typ, när de används med fordonskategori N2 och N3. Detta gör tillämpningen tydligare och enklare.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kg – fordonskategori O1 och O2.

utgår

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåten vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategori O3 och O4.

utgår

Motivering

När sådana släpvagnar används med nyttofordon skulle de kontrolleras automatiskt och därför behöver de inte anges särskilt.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Hjultraktorer som främst används på allmän väg för kommersiella vägtransportändamål och som har en konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h – fordonskategori T5.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) nyttofordon: ett motorfordon och dess släpvagn som är avsett för transport av varor eller passagerare i yrkesmässigt syfte,

(6) nyttofordon: ett motorfordon och dess släpvagn som är avsett för transport av varor eller passagerare vid godsbefordran med fordon på väg mot vederlag,

Motivering

Föredraganden anser att begreppet ”yrkesmässigt syfte” måste ersättas med den fackmässiga formuleringen i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR).

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) vägkontroll: en oväntad kontroll av trafiksäkerheten hos ett nyttofordon i trafik på allmän väg inom en medlemsstats territorium som genomförs av myndigheterna eller under direkt överinseende av dem,

(9) teknisk vägkontroll: en oväntad kontroll av trafiksäkerheten hos ett nyttofordon och säkringen av dess last, medan fordonet är i trafik på allmän väg inom en medlemsstats territorium, varvid kontrollen genomförs av myndigheterna eller under direkt överinseende av dem,

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att ett fordons delar och komponenter uppfyller säkerhets- och miljökrav som gäller vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller vid ibruktagandet eller vid efterjustering,

(10) trafiksäkerhetsprovning: inspektion för säkerställande av att ett fordon är tillräckligt trafiksäkert för användning på allmän väg och uppfyller säkerhets- och miljökrav som gäller vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller vid ibruktagandet eller vid efterjustering,

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) behörig myndighet: myndighet eller offentligt organ som ansvarar för hanteringen av det nationella systemet för vägkontroller,

(11) behörig myndighet: myndighet eller offentligt organ som av en medlemsstat anförtrotts ansvaret för hanteringen av systemet för vägkontroller, och, när så är lämpligt, även utförandet av tekniska vägkontroller,

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) företag: fysiska och juridiska personer, sammanslutningar eller grupper av personer som inte är juridiska personer med eller utan vinstdrivande syfte samt offentliga organ, antingen med egen ställning som juridisk person eller underställda en myndighet som är juridisk person, vilka utför vägtransporter, oberoende av om detta sker mot betalning eller annan ersättning eller för egen räkning,

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) säkerhetsprovning: en visuell kontroll och en prestanda- och funktionsprovning av ett nyttofordons chassi och upphängning, och av nyttofordonets kopplingsanordningar, styrning, däck, hjul och bromsutrustning.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) provningscentrum: offentligt eller privat organ eller inrättning som godkänts av en medlemsstat för att genomföra trafiksäkerhetsprovningar,

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c) operatör: fysisk eller juridisk person som använder ett fordon och samtidigt är fordonets ägare, eller som av fordonets ägare fått tillstånd att använda fordonet.

Motivering

Eftersom begreppet förekommer i artiklarna 8 och 24 är det nödvändigt att lägga till denna definition.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

System för vägkontroller

Provningsdatum och frekvens

Systemet för vägkontroller ska omfatta grundläggande vägkontroller enligt artikel 9 och mer ingående vägkontroller enligt artikel 10.1.

Fordonen ska som minimum genomgå en säkerhetsprovning inom följande regelbundna tidsintervaller:

 

Fordon i kategori N2

 

– med en högsta tillåten totalvikt på mer än 7,5 ton: första gången från och med 42 månader efter den första registreringen och därefter var sjätte månad efter den senast genomförda trafiksäkerhetsprovningen.

 

Fordon i kategori N3

 

– första gången från och med 30 månader efter den första registreringen och därefter var sjätte månad efter den senast genomförda trafiksäkerhetsprovningen.

 

Fordon i kategori O4

 

– första gången från och med 30 månader efter den första registreringen och därefter var sjätte månad efter den senast genomförda trafiksäkerhetsprovningen.

Motivering

Tätare frekvens för dessa säkerhetskontroller innebär att efterföljande kontroller görs först under det andra eller tredje året som fordonet är i drift, beroende på fordonskategori, och onödiga kontroller kan undvikas.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska varje kalenderår genomföra ett totalt antal grundläggande vägkontroller som motsvarar minst 5 % av det totala antalet fordon enligt artikel 3.1 som är registrerade inom medlemsstatens territorium.

Varje medlemsstat ska varje kalenderår genomföra ett lämpligt antal grundläggande vägkontroller.

 

Det totala antalet grundläggande vägkontroller ska motsvara minst 5 % av det totala antalet fordon av följande nyttofordonskategorier som avses i artikel 2.1 och som är registrerade inom medlemsstatens territorium:

 

– Motorfordon som används för persontransport och har fler än åtta säten utöver förarsätet – fordonskategori M2 och M3.

 

– Motorfordon som används för godstransport och har en högsta tillåten vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategori N2 och N3.

 

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåten vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategori O3 och O4.

 

Minst 5 % av de nyttofordon som inte är registrerade på medlemsstatens territorium men som bedriver trafik där ska proportionerligt kontrolleras.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Riskvärderingssystem för vägkontroller

Riskvärderingssystem för vägkontroller

1. Ett riskvärderingssystem för vägkontroller som baseras på antalet brister och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon som används av enskilda företag ska införas på nationell nivå. Riskvärderingssystemet ska hanteras av medlemsstatens behöriga myndighet.

1. För att de tekniska vägkontrollerna ska bli effektivare ska det på unionsnivå införas ett riskvärderingssystem som baseras på antalet upptäckta brister och dessas allvarlighetsgrad hos nyttofordon vid periodiska trafiksäkerhetsprovningar och tekniska vägkontroller. Riskvärderingssystemet ska bygga på ett nationellt elektroniskt register som ska vara samkört i hela unionen och hanteras av varje medlemsstats behöriga myndighet.

 

Tre år efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning om provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG ska trafiksäkerhetsintygen och vägkontrollrapporterna föreligga i standardiserad EU-form.

2. En riskprofil ska tillskrivas varje företag som identifierats i riskvärderingssystemet för vägkontroller enligt kriterierna i bilaga I.

2. Efter den dag som avses i punkt 1 ska en riskprofil tillskrivas varje företag som identifierats i riskvärderingssystemet för vägkontroller enligt följande kriterier i bilaga I:

 

– Antalet upptäckta brister.

 

– De upptäckta bristernas allvarlighetsgrad.

 

– Antalet utförda provningar eller kontroller.

 

– Tidsfaktorn.

Företag ska klassificeras enligt följande riskprofil:

Företag ska klassificeras enligt följande riskprofil:

– Hög risk.

– Hög risk.

– Medelstor risk.

– Medelstor risk.

– Låg risk.

– Låg risk.

 

För att företagen ska kunna förbättra sin riskprofil ska det i samband med att riskprofilen för ett företag fastställs tas hänsyn till hur företaget i fråga uppfyllt trafiksäkerhetskrav som härrör från frivilliga periodiska säkerhetsprovningar av fordon.

3. För att genomföra riskvärderingssystemet för vägkontroller kan medlemsstaterna använda riskvärderingssystemet enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG.

3. För att genomföra riskvärderingssystemet för vägkontroller ska medlemsstaterna använda riskvärderingssystemet enligt förordning (EG) nr 1071/2009.

 

Riskvärderingssystemet ska innehålla uppgifter om trafiksäkerheten:

 

– tre år efter denna förordnings ikraftträdande för fordon i kategorierna N2, N3, M2, O3 och O4,

 

– fem år efter denna förordnings ikraftträdande för övriga kategorier som avses i artikel 2.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förare av fordon som är registrerade i en medlemsstat ska se till att trafiksäkerhetsintyg från den senaste trafiksäkerhetsprovningen och rapporten från den senaste vägkontrollen finns i fordonet, om de finns tillgängliga.

1. Förare av fordon som är registrerade i en medlemsstat ska se till att trafiksäkerhetsintyg från den senaste trafiksäkerhetsprovningen och rapporten från den senaste vägkontrollen finns i fordonet, om de finns tillgängliga. Om intyget och rapporten finns tillgängliga elektroniskt i den medlemsstat där fordonet är registrerat får inte myndigheterna kräva att kopior av handlingarna ska finnas i fordonet.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företag ska se till att de fordon de använder alltid är i gott trafiksäkert skick.

3. Företag som använder fordon som omfattas av denna förordning ska se till att de fordon de använder alltid är i gott trafiksäkert skick och att originalet till eller en bevittnad kopia av trafiksäkerhetsintyget och ett provningsbevis som utfärdats i enlighet med artikel 10 i förordning XX [om periodiska trafiksäkerhetsprovningar] och hänför sig till den senaste trafiksäkerhetsprovningen finns i fordonet.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företag ska se till att de fordon de använder alltid är i gott trafiksäkert skick.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid val av fordon som ska genomgå en vägkontroll ska inspektörerna i första hand välja fordon som används av företag med en högriskprofil enligt artikel 6.2. Övriga fordon kan väljas ut för kontroll när det finns en misstanke om att fordonet utgör en risk för trafiksäkerheten.

Om medlemsstaten så beslutar får inspektörerna vid val av fordon som ska genomgå en vägkontroll i första hand välja fordon som används av företag med en högriskprofil enligt artikel 6.2. Övriga fordon kan väljas ut för kontroll när det finns en misstanke om att fordonet utgör en risk för trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid varje grundläggande vägkontroll av ett fordon ska inspektören göra följande:

Vid varje grundläggande vägkontroll av ett fordon ska inspektören göra följande:

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget och vägkontrollrapporten, där dessa finns tillgängliga, som ska förvaras i fordonet enligt artikel 7.1.

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget från den senaste trafiksäkerhetsprovningen, det provningsbevis som utfärdats i enlighet med artikel 10 i förordning XX [om periodiska trafiksäkerhetsprovningar] och, i mån av tillgänglighet, den senaste vägkontrollrapporten som ska förvaras i fordonet enligt artikel 7.1.

(b) Genomföra en visuell bedömning av fordonets skick och dess last.

(b) Genomföra en visuell bedömning av fordonets tekniska skick.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Inspektören får också genomföra en kontroll av att andra lagstiftningskrav som rör driften av ett nyttofordon inom unionen är uppfyllda.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Chassi och upphängning.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Axlar, hjul, däck och fjädring.

– Hjul och däck.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Kopplingsanordningar.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Störningar.

– Störningar: buller och avgasutsläpp.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontrollen av dessa områden ska omfatta en, flera eller alla punkter som förtecknas i bilaga II och som är relevanta för dessa områden.

Kontrollen av dessa områden ska omfatta alla punkter som förtecknas i bilaga II och som anses vara nödvändiga och relevanta för dessa områden.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inspektören kan dessutom kontrollera andra områden som förtecknas i bilaga II.1 och som omfattar en, flera eller alla punkter som förtecknas i den bilagan.

Inspektören kan dessutom, när en potentiell säkerhetsrisk påkallar detta, kontrollera andra områden som förtecknas i bilaga II.1 och som omfattar alla punkter som förtecknas i den bilagan och som anses vara nödvändiga och relevanta för dessa områden.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om trafiksäkerhetsintyget eller en rapport från en vägkontroll visar att kontroll av en eller flera av punkterna i förteckningen i bilaga II har genomförts under föregående månad ska inspektören inte kontrollera de punkterna, utom om det är motiverat på grund av en uppenbar brist.

Om trafiksäkerhetsintyget från den senaste trafiksäkerhetsprovningen eller en rapport från en vägkontroll visar att provning av en eller flera av punkterna i förteckningen i bilaga II har genomförts under de föregående tre månaderna ska inspektören inte kontrollera de punkterna, utom om det är motiverat med kontroll på grund av en uppenbar brist.

Motivering

Genom införandet av den halvårsvisa säkerhetsprovningen garanteras att komponenterna hos ett nyttofordon regelbundet provas, och tecken på slitage kan upptäckas tidigare. Företagen kan planera för dessa kontroller, och eventuella brister hos fordonet kan åtgärdas i tid. Detta bör leda till att vägkontrollerna kan genomföras effektivare.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om kontrollerna ska utföras i ett provningscentrum ska den grundläggande kontrollen inte genomföras mer än 10 km från detta centrum.

2. Om kontrollerna ska utföras i ett provningscentrum ska dessa genomföras så snart som möjligt och vid närmaste sådant centrum.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Mobila kontrollenheter ska omfatta lämplig utrustning för att genomföra vägkontroller, vilket innefattar utrustning för att kontrollera skicket på fordonets bromsar, styrning och fjädring samt fordonets utsläpp.

3. Mobila kontrollenheter ska omfatta lämplig utrustning för att genomföra vägkontroller, vilket innefattar utrustning för att kontrollera skicket på fordonets bromsar, styrning och fjädring samt fordonets utsläpp och vikt.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Farliga brister som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten, så att fordonet inte bör användas på väg under några omständigheter.

Farliga brister som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten och som motiverar att den berörda medlemsstaten eller dess behöriga myndigheter belägger fordonet med körförbud.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Särskilda regler för kontroll av lastsäkring

Kontroll av lastsäkring

Inspektören kan låta fordonet genomgå en kontroll av lastsäkring enligt bilaga IV. Den uppföljning som avses i artikel 14 ska även gälla vid större eller farliga brister som är relaterade till lastsäkring.

Inspektörerna kan låta fordonet genomgå en kontroll av lastsäkring enligt gällande normer. Resultatet av en sådan inspektion får inte tas med i riskvärderingssystemet förrän bestämmelserna om lastsäkring harmoniserats på unionsnivå.

 

Senast den [samma dag som i artikel 18a i förslaget till förordning om periodiska trafiksäkerhetsprovningar] ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en rapport om harmoniseringsnivån i fråga om lastsäkring vid vägtransporter, om vägkontrollerna av lastsäkring samt om resultatet av en analys av metoderna för att säkerställa att fordonsanvändande företag, avsändare, speditörer, lastningsansvariga och andra som medverkar vid lasthanteringen uppfyller lastsäkringskraven.

 

Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Större brister som identifierats vid en grundläggande eller mer ingående kontroll ska åtgärdas utan dröjsmål i kontrollplatsens närhet.

1. Större brister som identifierats vid en grundläggande eller mer ingående kontroll ska åtgärdas utan dröjsmål så nära platsen för den grundläggande eller den mer ingående kontrollen som möjligt, där nödvändig teknisk utrustning finns.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon där farliga brister har identifierats används förrän bristerna har åtgärdats på kontrollplatsen. Inspektören kan tillåta att ett sådant fordon används så att det kan föras till närmaste verkstad där bristerna kan åtgärdas, på villkor att de farliga bristerna har åtgärdats på ett sådant sätt att fordonet kan färdas till verkstaden och att detta inte innebär en omedelbar risk för passagerare eller andra trafikanter.

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon där farliga brister har identifierats används förrän bristerna har åtgärdats på kontrollplatsen eller i en av de närmaste verkstäderna. Om brister upptäcks i de områden som avses i artikel 10.2 ska inspektören tillåta att fordonet används så att det kan föras till närmaste verkstad där bristerna kan åtgärdas, på villkor att de farliga bristerna har åtgärdats på ett sådant sätt att fordonet kan färdas till verkstaden och att detta inte innebär en omedelbar risk för fordonets passagerare eller andra trafikanter.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inspektören kan godkänna att ett fordon som identifierats med farliga brister förs direkt till närmaste plats där fordonet kan repareras eller tas i förvar.

Inspektören kan godkänna att ett fordon som identifierats med farliga brister förs direkt till närmast möjliga plats där det kan repareras eller tas i förvar.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inspektören ska vidarebefordra resultaten av den mer ingående vägkontrollen till den behöriga myndigheten inom en rimlig tid efter kontrollen. Den behöriga myndigheten ska spara informationen i 36 månader från datumet för mottagande.

2. Inspektören ska på elektronisk väg vidarebefordra resultaten av den mer ingående vägkontrollen till den behöriga myndigheten inom en rimlig tid efter kontrollen. Den behöriga myndigheten ska införa informationen i det nationella register som avses i förordning (EG) nr 1071/2009 och spara den i 36 månader från datumet för mottagande.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Resultatet från vägkontrollen ska skickas till fordonets registreringsmyndighet.

3. Resultatet från vägkontrollen ska skickas elektroniskt till fordonets registreringsmyndighet, till fordonsägaren och, om fordonet är registrerat i en annan medlemsstat, med hjälp av det europeiska nätverk för vägtransportföretag, såsom föreskrivs i förordning (EG) nr 1071/2009.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När större eller farliga brister identifierats hos ett fordon som inte är registrerat i den medlemsstat där kontrollen genomförs, särskilt brister som leder till körförbud för fordonet, ska kontaktpunkten meddela kontrollresultatet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat.

1. När större eller farliga brister identifierats hos ett fordon som inte är registrerat i den medlemsstat där kontrollen genomförs, särskilt brister som leder till körförbud för fordonet, ska kontaktpunkten meddela kontrollresultatet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat.

 

Registreringsmedlemsstaten ska beakta denna information vid klassificeringen av företag i enlighet med artikel 6.2.

Informationen ska innehålla de delar av vägkontrollrapporten som fastställs i bilaga VI.

Informationen ska innehålla de delar av vägkontrollrapporten som fastställs i bilaga VI, vara avfattad i ett standardiserat format och skickas via det nationella elektroniska register som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Kommissionen ska fastställa tydliga regler för förfarandet för anmälan av fordon med stora eller farliga brister till den behöriga myndigheten i medlemsstaten där fordonet är registrerat, enligt granskningsförfarandet i artikel 23.2.

Kommissionen ska fastställa tydliga regler för förfarandet för anmälan av fordon med stora eller farliga brister till den behöriga myndigheten i medlemsstaten där fordonet är registrerat, enligt granskningsförfarandet i artikel 23.2.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten där fordonet är registrerat ska informera medlemsstaten där kontrollen genomförts om de åtgärder som vidtagits.

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten där fordonet är registrerat ska informera den behöriga myndigheten i medlemsstaten där kontrollen genomförts om de åtgärder som vidtagits och införa informationen i det europeiska nätverket för vägtransportföretag.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När större eller farliga brister upptäckts ska operatörens namn meddelas till kontaktpunkten i enlighet med artikel 16.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Registreringsmedlemsstaten ska till den myndighet som utför en teknisk vägkontroll tillhandahålla information om riskprofilen hos det företag vars fordon kontrolleras. Informationen ska tillhandahållas på elektronisk väg inom rimlig tid. Kommissionen ska anta genomförandeakter med ingående bestämmelser om förfarandena för tillhandahållande av sådan information till sådana myndigheter.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vidarebefordra den insamlade informationen till Europaparlamentet.

Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet med en sammanfattning av den insamlade informationen.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 21 ska ges till kommissionen tills vidare [från och med datum för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 21 ska ges till kommissionen för en period av fem år [från och med datum för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Bestämmelserna enligt punkt 1 ska omfatta påföljder för en förare eller operatör som inte samarbetat med inspektören för att åtgärda de brister som identifierats vid en kontroll.

2. Bestämmelserna enligt punkt 1 ska omfatta påföljder för en förare eller operatör som inte samarbetat med inspektören och som använt fordonet utan tillstånd genom att artikel 14 inte har följts.

Motivering

Påföljder kan inte tillämpas på grundval av att identifierade brister vid kontroll inte har åtgärdats, utan på grundval av att ett fordon som inte är trafiksäkert har använts på allmän väg. I vissa fall kan det hända att ägaren/operatören beslutar att på allmän väg inte längre använda ett fordon där det upptäckts allvarliga eller farliga brister (och i stället skrota fordonet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, eller använda det på annat sätt).

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2 – punkt 5.2.2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

5.2.2. Hjul

Visuell kontroll av båda sidorna på alla hjul.

 

 

Parlamentets ändringsförslag

5.2.2. Hjul

Visuell kontroll av båda sidorna på alla hjul.

(da) Hjul är inte kompatibelt med hjulnavet

Motivering

Om undermåliga eller skadade hjul monteras på fel axlar inger detta allvarliga betänkligheter både ur ansvars- och ur säkerhetssynvinkel. Provningen av hjul som inte sitter rätt på hjulnavet bör behandlas som en allvarlig säkerhetsfråga och därför inbegripas i förteckningen över punkter som ska granskas vid tekniska vägkontroller.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2 – punkt 5.2.3 – kolumn 2: Metod

 

Kommissionens förslag

Däck

Visuell kontroll av hela däcket genom att rulla fordonet fram och tillbaka.

 

 

Parlamentets ändringsförslag

Däck

Visuell kontroll av hela däcket genom att rulla fordonet fram och tillbaka.

 

 

Använd en tryckmätare för att mäta lufttrycket och jämför med tillverkarens värden.

 

Motivering

Lufttrycket i ett däck kan inte kontrolleras utan en tryckmätare. Inspektören måste kontrollera om lufttrycket överensstämmer med det lufttryck som rekommenderas av fordonstillverkaren.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – rubrik: Farliga brister – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Brister som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten. Vidare användning av fordonet på väg är inte tillåten, även om det i vissa fall kan tillåtas att det under särskilda villkor körs direkt till en angiven plats, t.ex. för omedelbar reparation eller omedelbart beslag av fordonet.

Brister som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten och som motiverar att medlemsstaten eller dess behöriga myndigheter belägger fordonet med körförbud, även om det i vissa fall kan tillåtas att det under särskilda villkor körs direkt till en angiven plats, t.ex. för omedelbar reparation eller omedelbart beslag av fordonet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – punkt 5.2.3 – led e

 

Kommissionens förslag

5.2.3. Däck

(e) Däckets mönsterdjup överensstämmer inte med kraven. 1/

 

X

X

 

Mindre än 80 % av godkänt mönsterdjup.

 

 

 

 

Parlamentets ändringsförslag

5.2.3. Däck

(e) Däckets mönsterdjup uppfyller minsta lagligen godkända djup.

 

X

X

 

Däckets mönsterdjup uppfyller inte minsta lagligen godkända djup.

 

 

 

Motivering

Alla däck med ett mindre mönsterdjup än vad som krävs i lag är olagliga och bör därför inte tillåtas på europeiska vägar.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – punkt 5.2.3 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

5.2.3. Däck

 

 

 

 

 

Parlamentets ändringsförslag

5.2.3. Däck

(ga) Lufttrycket vid körning har i något av fordonets däck minskat med 20 %.

 

X

X

Motivering

Detta är en allvarlig säkerhetsfråga, eftersom endast däck med rätt lufttryck tål fordonets belastning, har ordentligt väggrepp, förbrukar mindre bränsle, bullrar mindre, garanterar bästa bromssträcka och bidrar till att förlänga däckens livslängd. Ett däck med lufttryck under 150 kPa är inte bara osäkert, utan även farligt, eftersom det finns risk för explosion.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Bilaga IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna bilaga utgår.

  • [1]  EUT C 44, 15.2.2012, s. 128.
  • [2]  EUT C ..., s. …

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Den 20 juli 2010 antog kommissionen trafiksäkerhetspolitiska riktlinjer. För att uppnå det tillkännagivna målet (alltså att minska antalet dödsoffer i trafiken med 50 procent mellan 2010 och 2020) föreslog kommissionen bland annat en tvådelad strategi för trafiksäkrare fordon: en harmonisering och förstärkning av unionslagstiftningen om trafiksäkerhetsprovningar och om tekniska vägkontroller (inklusive att dessa skulle utsträckas till att omfatta tvåhjuliga motorfordon) och en undersökning av inrättandet av en europeisk elektronisk plattform för att harmonisera utbytet om fordonsdata (typgodkännande, registrering, resultat av kontroller etc.).

Den 13 juli 2012 lade kommissionen fram det så kallade trafiksäkerhetspaketet, en uppsättning av tre lagstiftningsförslag som skulle förbättra trafiksäkerheten, miljöskyddet och den lojala konkurrensen genom att höja nivån på de nuvarande kraven i fråga om periodisk trafiksäkerhetsprovning, tekniska vägkontroller av nyttofordon samt fordonsregistrering.

I dagens läge kompletteras direktiv 2009/40/EG av direktiv 2000/30/EG där det ingår krav på att det tekniska skicket hos nyttofordon ska kontrolleras med hjälp av tekniska vägkontroller som utförs mellan de periodiska provningarna och innebär att det oväntat utförs vägkontroller på platsen av nyttofordonen.

I och med förslaget om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon, genom vilket direktiv 2000/30/EG upphävs införs ett antal viktiga nyheter:

•    Ett riskvärderingssystem för urvalet av vilka fordon som ska kontrolleras.

•    Lätta nyttofordon kommer att omfattas av tekniska vägkontroller.

•    Medlemsstaterna kommer att vara skyldiga att utföra ett visst antal tekniska vägkontroller per år.

•    Tekniska vägkontroller kommer att utföras stegvis: Först kommer det att göras en grundläggande kontroll av fordonet och fordonshandlingarna, såsom trafiksäkerhetsintyg eller tidigare vägkontrollrapporter. Utgående från resultatet av den grundläggande kontrollen kan det sedan göras en mer ingående vägkontroll.

•    Mer ingående vägkontroller ska göras med en mobil kontrollenhet eller i ett närbeläget provningscentrum.

•    Vid vägkontroller kommer säkring av last ingå.

•    En harmonisering av normerna för bedömning av brister samt kunskaps- och erfarenhetsnivån hos de inspektörer som utför vägkontrollerna, utgående från kraven för periodiska trafiksäkerhetsprovningar.

•    Det införs regelbundet organiserade samordnade kontroller genom medlemsstaternas försorg.

Föredragandens anmärkningar och rekommendationer

Föredraganden anser att trafiksäkerheten är en stor fråga för samhället. Europaparlamentet bör än en gång klart signalera sitt engagemang till förmån för trafiksäkerhet.

Oavsett vilka tekniska åtgärder vi har så beror trafiksäkerhetspolitikens effektivitet i slutändan alltid på trafikanternas beteende. Undervisning, fortbildning och kontroll av efterlevnaden är därför fortfarande avgörande.

Men inom system för trafiksäkerhet måste det också tas hänsyn till mänskliga misstag och olämpligt beteende och detta måste i möjligaste mån rättas till. Därför bör alla systemkomponenter, och särskilt fordonen och infrastrukturen, vara fel-okänsliga så att följderna av fel för trafikanterna förebyggs och lindras, särskilt för de mest sårbara trafikanvändarna.

Föredraganden välkomnar därför trafiksäkerhetspaketet och framför allt förslaget om tekniska vägkontroller.

I dagens läge råder det ofantliga skillnader mellan hur tekniska vägkontroller utförs i olika medlemsstater. I den ena medlemsstaten konstateras endast 0,3 procent av fordonen inte uppfylla trafiksäkerhetskraven i samband med vägkontroller medan i den andra medlemsstaten är det hela 63 procent av fordonen som inte gör det och skillnaderna kan vara betydande till och med mellan grannländer.

Somliga medlemsstater har ett omfattande provningsförfarande som påminner om en periodisk trafiksäkerhetsprovning medan andra – fastän de fortfarande uppfyller direktivets minimikrav – gör en visuell bedömning eller helt enkelt kontroller fordonshandlingarna. Att skillnaderna mellan hur många fordon som underkänns vid vägkontrollerna är så stora beror också på det tillvägagångssätt som medlemsstaterna valt.

Med beaktande av detta uttalar föredraganden sitt fulla stöd till att det införs ett riskvärderingssystem. Urvalet av fordon som ska underkastas teknisk vägkontroll bör grunda sig på användarnas riskprofil, för att inte de fordonsanvändare som sköter sina fordon ordentligt ska betungas alltför mycket.

En harmonisering av väsentliga aspekter, såsom normerna för bedömning av brister och den kunskaps- och erfarenhetsnivå som ska krävas av de inspektörer som utför vägkontroller, utgående från kraven i samband med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, kommer helt klart att bidra till att orättvis behandling kan undvikas samt till att kontrollerna överlag blir effektivare. Dessutom bör medlemsstaterna se till att tekniska vägkontroller utförs utan diskriminering på grund av förarens nationalitet eller det land i vilket nyttofordonet är registrerat eller har tagits i bruk.

I varje system för tekniska vägkontroller bör inspektörernas färdigheter, tillsammans med utbildningen av dem, bilda ett centralt inslag, mot bakgrund av att fordonsprovningarna blir alltmer komplicerade. Om inspektörerna inte är tillräckligt kvalificerade kan detta bli ett svårt hinder, både för effektiviteten hos kontrollerna och för hur många brister som upptäcks.

Eftersom de tekniska vägkontrollerna kommer att utföras stegvis anser föredraganden också att medlemsstaterna måste se till att den personal som utför den första grundläggande kontrollen av vilket skick ett fordon överlag befinner sig i också fått lämplig utbildning för att ineffektiva tekniska vägkontroller och onödig tidsspillan för företag och förare ska kunna undvikas.

I fråga om förslagets räckvidd välkomnar föredraganden att lätta nyttofordon (på under 3,5 ton) med tillhörande släpvagnar, eftersom sådana fordon används oftare för kommersiella vägtransporter. Dessutom har tendensen med sjunkande dödssiffror inte återspeglats inom denna grupp av fordon. Uppgifter häntyder på en trend om att dessa fordon används för kommersiella transporter för att företagen ska kunna kringgå de skyldigheter som enligt lagstiftningen gäller för dem som använder tunga nyttofordon.

För att inkonsekvenser med trafiksäkerhetspaketet ska kunna undvikas föreslår föredraganden att tekniska vägkontroller också ska bli obligatoriska för traktorer som används för kommersiella transporter, eftersom det blir allt vanligare att sådana fordon används för kringgående av de skyldigheter och kontroller som fastställs i lagstiftningen om tunga nyttofordon.

Förslaget innehåller också ett annat viktigt inslag som föredraganden ger sitt fulla stöd, nämligen att säkring av last ska ingå i de tekniska vägkontrollerna, eftersom otillräcklig säkring av lasten anses som en faktor som medverkar vid upp emot 25 procent av alla olyckor där lastbilar är inblandade.

Föredraganden anser det ytterst viktigt med en klar och tydlig lagstiftning om ansvaret för att nyttofordon är i trafiksäkert skick. Därför föreslår hon några ändringar av artikel 7 för att det klart ska framgå att de företag som använder nyttofordon alltid bör ansvara för att fordonen hålls i trafiksäkert skick. Företagen bör se till att det görs regelbundna kontroller av de delar av ett fordon som påverkar fordonets trafiksäkerhet.

I fråga om last behövs det också ett klarläggande av ansvaret. Eftersom det kan finnas många olika som arbetar med att hantera och säkra last bör deras respektive ansvar anknytas till de arbetsuppgifter de utför.

Vid trafiksäkerhetsprovningar och vägkontroller samlas det in en stor mängd uppgifter om fordon och deras prestanda. Dessa uppgifter skulle möjligen kunna användas av de olika myndigheterna för att tillförsäkra brister som upptäckts föranleder åtgärder och att det ordnas målinriktade kontroller, men också för att förbättra planeringen av myndigheternas politik. Likaså skulle trafiksäkerhetsprovningar och vägkontroller bli mer effektiva om man i samband med dem hade tillgång till fullständig information om fordonets historia och dess tekniska egenskaper.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (26.4.2013)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG
(COM(2012)0382 – C7‑0188/2012 – 2012/0186(COD))

Föredragande: Krišjānis Kariņš

KORTFATTAD MOTIVERING

För varje år blir den inre marknaden allt mer sammanlänkad. Varor har börjat röra sig över hela EU med oanad intensitet. Detta innebär att nya utmaningar vad gäller trafiksäkerhetsharmonisering har uppkommit.

Föredraganden stöder den allmänna inriktningen i kommissionens förslag till förordning. Han anser dock att det behövs flera större förbättringar av texten för att förordningen verkligen ska ha något mervärde.

För det första bör det föreslagna riskvärderingssystemet upprättas på EU-nivå. Detta är det säkraste sättet att åstadkomma en verklig riskvärdering av ett företag. Fordon rör sig allt oftare över gränserna och det är därför nödvändigt att veta vilka företag som anses utgöra en risk i andra medlemsstater. Detta kan inte uppnås genom nationella riskvärderingssystem.

För det andra måste resultaten från de senaste trafiksäkerhetsprovningarna göras tillgängliga för inspektörerna, och de skulle kunna fungera som utgångspunkt för riskvärderingen av varje enskilt företag. EU bör inte skapa ytterligare administrativa bördor utan i stället utveckla ett långtgående system för att upptäcka potentiellt farliga fordon i den europeiska trafiken.

Slutligen måste förfarandet för vägkontroller vara precisare och texten måste vara klar och tydlig. Till exempel måste en ingående kontroll genomföras om vissa brister har konstaterats vid en grundläggande vägkontroll. Detta framgår inte klart av den text som kommissionen har föreslagit. Det samma gäller reparationer av fordon. Reparationer måste utföras av yrkesmän och inte av föraren eller inspektören vid vägkanten. Därför måste farliga brister som konstaterats åtgärdas vid närmaste verkstad.

Föredraganden anser att det är för tidigt att börja tillämpa förordningen efter 12 månader. Han föreslår tidsfristen 60 månader, så att det finns tid att köpa nödvändig utrustning och utbilda personal.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Vägkontrollerna bör genomföras med hjälp av ett riskvärderingssystem. Medlemsstaterna kan använda riskvärderingssystemet enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.

(6) Vägkontrollerna bör genomföras med hjälp av ett EU-omfattande riskvärderingssystem. Medlemsstaterna kan använda riskvärderingssystemet enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.

Motivering

Endast ett EU-omfattande riskvärderingssystem kommer att ha något mervärde. Ökad rörlighet för varor innebär att fordon oftare rör sig över gränserna, och av denna anledning skulle nationella riskvärderingssystem ha begränsad effekt på trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Genom att använda mobila kontrollenheter kan man minska fördröjningen och kostnaden för operatörer eftersom mer ingående kontroller kan genomföras direkt på vägen. Provningscentrum kan också användas för att genomföra mer ingående kontroller under särskilda omständigheter.

(13) Genom att använda mobila kontrollenheter kan man minska fördröjningen och kostnaden för operatörer eftersom mer ingående kontroller kan genomföras direkt på vägen. Provningscentrum kan också användas för att genomföra mer ingående kontroller om de är närbelägna.

Motivering

En mer ingående kontroll måste genomföras om en mobil enhet för detta syfte är tillgänglig eller om det finns ett närbeläget provningscentrum.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Samarbete och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna är avgörande för att ett mer harmoniserat system för vägkontroller ska kunna uppnås i hela unionen. Därför bör medlemsstaterna samarbeta bättre även under verksamhetens genomförande. Samarbetet bör även omfatta periodisk organisation av samordnade vägkontroller.

(15) Samarbete och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna är avgörande för att ett mer harmoniserat system för vägkontroller ska kunna uppnås i hela unionen. Därför bör medlemsstaterna samarbeta bättre även under verksamhetens genomförande. Samarbetet bör även omfatta periodisk organisation av samordnade vägkontroller samt utbyte av information om resultat av vägkontroller och trafiksäkerhetsprovningar.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vägkontroller av trafiksäkerheten ska utföras utan diskriminering på grund av förarens nationalitet eller det land i vilket nyttofordonet är registrerat eller har tagits i bruk.

Motivering

Erfarenheten visar att förare diskrimineras om de kör fordon med registreringsskyltar från vissa länder. Detta måste stoppas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul, som normalt används för godstransport och med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kg – fordonskategori N1.

utgår

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska varje kalenderår genomföra ett totalt antal grundläggande vägkontroller som motsvarar minst 5 % av det totala antalet fordon enligt artikel 3.1 som är registrerade inom medlemsstatens territorium.

Varje medlemsstat ska varje kalenderår genomföra ett antal grundläggande vägkontroller av berörda fordon som är registrerade i var och en av medlemsstaterna. Ett mål skulle kunna vara 5 % av det totala antalet berörda fordon som är registrerade inom medlemsstatens territorium.

Motivering

Vägkontroller bör bara utföras på den fordonskategori som är berörd av vägkontroller. En hänvisning till det totala antalet fordon kommer att orsaka en oproportionerlig administrativ börda. Med hänvisning till subsidiaritetsprincipen bör 5-procentsmålet endast vara vägledande. Det bör finnas flexibilitet för medlemsstaterna.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett riskvärderingssystem för vägkontroller som baseras på antalet brister och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon som används av enskilda företag ska införas på nationell nivå. Riskvärderingssystemet ska hanteras av medlemsstatens behöriga myndighet.

1. Ett riskvärderingssystem för vägkontroller som baseras på antalet brister och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon som används av enskilda företag ska införas på EU-nivå. Riskvärderingssystemet i varje medlemsstat ska hanteras av medlemsstatens behöriga myndighet. Uppgifter från kontroller bör samlas in på EU-nivå och värderingen av varje företag bör fastställas på grundval av sammanlagda EU-omfattande uppgifter om resultaten av vägkontrollerna och trafiksäkerhetsprovningarna.

Motivering

Endast ett EU-omfattande riskvärderingssystem kommer att ha tillräckligt mervärde. Det är ingen idé att inrätta ett nytt system för riskvärdering bara för att skapa en ny administrativ uppgift.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förare av fordon som är registrerade i en medlemsstat ska se till att trafiksäkerhetsintyg från den senaste trafiksäkerhetsprovningen och rapporten från den senaste vägkontrollen finns i fordonet, om de finns tillgängliga.

utgår

Motivering

Denna information måste göras tillgänglig i elektronisk form för inspektioner i medlemsstaterna. Det finns ingen anledning att ha med sig ytterligare dokument som ökar den administrativa bördan.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företag ska se till att de fordon de använder alltid är i gott trafiksäkert skick.

3. Företag och fordonens förare ska se till att de fordon de använder alltid är i gott trafiksäkert skick.

Motivering

Fordonens förare bör också vara ansvariga för fordonets tekniska skick.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget och vägkontrollrapporten, där dessa finns tillgängliga, som ska förvaras i fordonet enligt artikel 7.1.

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget och vägkontrollrapporten.

Motivering

Trafiksäkerhetsintyget och rapporten från föregående vägkontroll bör göras tillgängliga i elektronisk form för att inte öka den administrativa bördan på företag och för att underlätta genomförandet av vägkontroller.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av resultatet från den grundläggande kontrollen kan inspektören besluta att fordonet eller dess släpvagn ska genomgå en mer ingående vägkontroll.

2. Mot bakgrund av resultatet från den grundläggande kontrollen ska inspektören besluta att fordonet eller dess släpvagn ska genomgå en mer ingående vägkontroll om den grundläggande kontrollen visar att det krävs en mer ingående kontroll för att göra en fullständig bedömning av fordonets tekniska skick.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon där farliga brister har identifierats används förrän bristerna har åtgärdats på kontrollplatsen. Inspektören kan tillåta att ett sådant fordon används så att det kan föras till närmaste verkstad där bristerna kan åtgärdas, på villkor att de farliga bristerna har åtgärdats på ett sådant sätt att fordonet kan färdas till verkstaden och att detta inte innebär en omedelbar risk för passagerare eller andra trafikanter.

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon där farliga brister har identifierats används förrän bristerna har åtgärdats på kontrollplatsen eller vid en av de närmaste verkstäderna. Om brister upptäcks i de områden som nämns i artikel 10.2 ska inspektören tillåta att ett sådant fordon används så att det kan föras till närmaste verkstad där bristerna kan åtgärdas, på villkor att de farliga bristerna har åtgärdats på ett sådant sätt att fordonet kan färdas till verkstaden och att detta inte innebär en omedelbar risk för passagerare eller andra trafikanter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inspektören kan godkänna att ett fordon som identifierats med farliga brister förs direkt till närmaste plats där fordonet kan repareras eller tas i förvar.

utgår

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vidarebefordra den insamlade informationen till Europaparlamentet.

Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet med en sammanfattning av den insamlade informationen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 21 ska ges till kommissionen tills vidare [från och med datum för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 21 ska ges till kommissionen för en period av fem år [från och med datum för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [12 månader efter ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [60 månader efter ikraftträdandet].

Motivering

Det bör ges tillräcklig tid för att köpa nödvändig utrustning och inrätta ett system för informationsutbyte på EU-nivå.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen

Referensnummer

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.9.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Behandling i utskott

18.3.2013

 

 

 

Antagande

25.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen

Referensnummer

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)

Framläggande för parlamentet

10.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

12.9.2012

IMCO

18.9.2012

 

 

Föredragande

       Utnämning

Olga Sehnalová

8.10.2012

 

 

 

Behandling i utskott

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Antagande

30.5.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michel Dantin, Isabelle Durant, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

George Sabin Cutaş

Ingivande

17.6.2013