ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

7.6.2013 - (COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Вернер Кун


Процедура : 2012/0184(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0210/2013
Внесени текстове :
A7-0210/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0380),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0186/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Втората камара на Кралство Нидерландия, Първата камара на Кралство Нидерландия, Риксдага на Кралство Швеция и Камарата на представителите на република Кипър в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г.[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7–0210/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Проверките на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и щадящо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични проверки на техническата изправност за всички превозни средства и крайпътни технически проверки за превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, както и разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства, за да се гарантира, че превозни средства, представляващи непосредствен риск за пътната безопасност, няма да се използват по пътищата.

(3) Проверките на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и щадящо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични проверки на техническата изправност за всички превозни средства и крайпътни технически проверки за превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, както и разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства. Периодичните проверки следва да бъдат основният инструмент за гарантиране на техническа изправност. Крайпътните проверки на превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, следва да бъдат в допълнение към периодичните проверки и да са насочени към превозни средства, представляващи непосредствен риск за пътната безопасност.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Без да са засягат изискванията за периодични проверки на техническата изправност, всички превозни средства, движещи се по обществените пътища, следва да бъдат технически изправни винаги, когато се използват.

Обосновка

Периодичните технически проверки са част от по-широкия режим за техническа изправност, при който първото изискване към притежателите на превозни средства е да осигурят техническата изправност на своите превозни средства винаги когато ги използват.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Прилагането на мерки за гарантиране на техническа изправност следва да включва информационни кампании за притежателите на превозни средства, насочени към разработване на добри практики и придобиването на навици в резултат от извършването на основни проверки на техните превозни средства.

Обосновка

Повишаването на културата на притежателите на превозни средства по отношение на провеждането на основни проверки, като проверка на гумите, е важна част от режима за гарантиране на техническа изправност, която следва да се подчертае.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на периодични проверки на техническата изправност да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да съответстват на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл. Този режим следва да се прилага по отношение на категории превозни средства, както е определено в Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО, Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства и на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО.

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на периодични проверки на техническата изправност да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да съответстват на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл. Държавите членки могат да въведат национални изисквания относно проверките на техническата изправност, които да се прилагат по отношение на категории превозни средства, както е определено в Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО; този национален режим за техническа изправност следва да се прилага по отношение на категориите превозни средства, определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства и на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Ранното откриване на техническа неизправност на моторно превозно средство допринася за отстраняването на тази неизправност и съответно за предотвратяването на произшествия, а спестените от произшествия разходи следва да се използват за частично финансиране на създаването на схема за бонуси.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Голяма част от общите емисии на пътния транспорт, и по-специално на емисиите на CO2, се дължи на малък брой превозни средства с неизправни системи за контрол на емисиите. Смята се, че 5 % от парка от превозни средства е причина за 25 % от всички емисии на замърсители. Следователно периодичният режим на проверка на техническата изправност следва също да допринесе за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

(6) Голяма част от общите емисии на пътния транспорт, и по-специално на емисиите на CO2, се дължи на малък брой превозни средства с неизправни системи за контрол на емисиите. Смята се, че 5 % от парка от превозни средства е причина за 25 % от всички емисии на замърсители. Това също се отнася и за увеличаването на емисиите на NOx и прахови частици от съвременните двигатели, за които са необходими по-обстойни проверки на емисиите, включително проверки посредством електронно контролно устройство, за установяване на надеждността и функционирането на системата за бордова диагностика (СБД), подкрепени от измерване на емисиите от ауспуха, за да се гарантира пълна проверка на емисиите от системата, тъй като проверката с позоваване единствено на СБД не е надеждна. Следователно периодичният режим на проверка на техническата изправност следва също да допринесе за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Солидни резултати от разследвания показват, че 8 % от произшествията с мотоциклети се дължат на или са свързани с технически неизправности. Мотоциклетистите са групата от участници в движението по пътищата с най-голям риск за безопасността, с тенденция към нарастване на броя на смъртните случаи. Водачите на мотопеди са непропорционално многобройни сред жертвите, със загинали по пътищата над 1 400 водачи през 2008 г. Обхватът на превозните средства, които следва да подлежат на проверка, трябва следователно да бъде разширен така, че да включва групата на участниците в движението по пътищата с най-висок риск — дву- и триколесните моторни превозни средства.

заличава се

Обосновка

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност решението дали изискванията за проверка на техническата изправност следва да се прилагат и за дву- и триколесните моторни превозни средства следва да се остави на държавите членки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Земеделски превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните превозни средства в транспортни дейности на местно равнище. Техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните превозни средства и следователно по отношение на проверките на техническата изправност тази категория превозни средства следва да бъде третирана по същия начин, както товарните превозни средства.

(8) Земеделски превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, в определени случаи се използват за заместване на товарните превозни средства за целите на търговска транспортна дейност. Важно е да се гарантира, когато земеделски превозни средства се използват за такива цели, че по отношение на проверките на техническата изправност те се третират по същия начин, както товарните превозни средства.

Обосновка

Предложената от Комисията формулировка би обхванала повечето трактори, дори и тези, които рядко се движат по обществените пътища, и би имала съществени последици за селското стопанство и селските общности в Европа.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Относно превозни средства, които представляват исторически интерес, същите трябва да опазват наследството от епохата, в която са били конструирани, и се счита че се ползват рядко по обществени пътища, следва да се даде възможност на държавите членки да разширяват периода, в който да бъде извършвана проверка на техническата изправност на тези превозни средства. Следва също така държавите членки да регулират проверките на техническата изправност на други видове специализирани превозни средства.

(9) Превозните средства, които представляват исторически интерес, тъй като опазват наследството от времето, в което са били конструирани, се поддържат в съответстващо с историческата действителност състояние и се ползват рядко като превозни средства за всекидневна употреба. Следва да се даде възможност на държавите членки да разширяват периода, в който да бъде извършвана проверка на техническата изправност на тези превозни средства или да уредят по друг начин режима на проверка на техническата им изправност. Следва също така държавите членки да регулират проверките на техническата изправност на други видове специализирани превозни средства.

Обосновка

Свързано е с изменения 15, 16 и 17.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и като такава трябва да бъде извършвана от съответната държава членка или от публична структура, на която държавата е възложила тази задача, или от структури или учреждения, които са определени и пряко контролирани от държавата, включително надлежно оправомощени частни организации. По-специално когато учрежденията, определени като центрове за извършване на прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства, извършват и ремонтни дейности на моторни превозни средства, държавите членки следва да полагат всички усилия за осигуряване на обективност и високо качество на прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства.

Обосновка

Тази формулировка е взета от член 2 на действащата Директива 2009/40/EО, като целта е да се продължи да се гарантира наличието на различни функциониращи форми на проверка на техническата изправност.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) С оглед по-добро прилагане на принципа за свободно движение на територията на Съюза, удостоверението за техническа изправност, издадено в първоначалната държава членка по регистрация, следва да бъде взаимно признавано сред държавите членки за целите на пререгистрацията.

Обосновка

Като първа крачка към вътрешен пазар на ППТИ се предлага държавите членки да признават взаимно удостоверенията за техническа изправност в случай на трансгранична пререгистрация. Това изменение е свързано с изменение 26.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Когато има доказателства, че хармонизирането на проверките на техническата изправност е осъществено в достатъчна степен, следва да бъдат установени разпоредби относно пълното взаимно признаване на удостоверенията за техническа изправност на територията на Съюза.

Обосновка

Възможностите за по-нататъшно развитие на вътрешния пазар на ППТИ, така че титулярите на превозни средства, регистрирани в една държава членка, да могат да преминават проверки за техническа изправност в друга държава членка, следва да бъдат проучени. Това би позволило избягване на ненужното пътуване обратно до държавите членки по регистрация на търговски превозни средства, използвани в международния транспорт.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За проверката на превозните средства, и особено на техните електронни компоненти за безопасност, от съществено значение е достъпът до техническите спецификации на всяко отделно превозно средство. Следователно производителите на превозни средства следва да предоставят не само пълния набор от данни, обхванати от сертификата за съответствие (СЗС), но също и достъп до данни, необходими за проверка на функционалността на компонентите, свързани с безопасността и опазването на околната среда. Разпоредбите, свързани с достъпа до информация за ремонт и поддръжка, следва да се прилагат също така за тази цел, с което на центровете за прегледи се дава достъп до тази информация, необходима за проверките на техническата изправност. Това е от ключово значение, особено в областта на системите, контролирани по електронен път, и следва да обхваща всички елементи, които са монтирани от производителя.

(11) За проверката на превозните средства, и особено на техните електронни компоненти за безопасност, от съществено значение е достъпът до техническите спецификации на всяко отделно превозно средство. Следователно производителите на превозни средства следва да предоставят не само пълния набор от данни, обхванати от сертификата за съответствие (СЗС), но също и достъп до данни, необходими за проверка на функционалността на системите, свързани с безопасността и опазването на околната среда. Данните следва да съдържат информация, която дава възможност за контрол на функционалността на системите за безопасност на превозното средство, така че те да бъдат проверявани в рамките на периодична проверка на техническата изправност, с цел създаването на предвидима степен на успеваемост.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За постигане на високо качество на проверките в целия Съюз, поддръжката и калибрирането на оборудването, което се използва по време на проверките, следва да бъдат определени на равнище Европейски съюз.

(12) За постигане на високо качество на проверките в целия Съюз, поддръжката и калибрирането на оборудването, което се използва по време на проверките, следва да бъдат определени на равнище Европейски съюз. Следва да се създадат стимули за иновации в областта на системите за проверка, процедурите и оборудването, като по този начин се даде възможност за по-нататъшно намаляване на разходите и подобрения при използването.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При проверката на техническата изправност проверяващите следва да действат независимо и да се избягват всякакви конфликти на интереси. Така резултатите от проверката на техническата изправност следва да не бъдат обвързани със заплата или други икономически или лични облаги.

(13) При проверката на техническата изправност проверяващите следва да действат независимо и да се избягват всякакви конфликти на интереси. Държавите членки следва да гарантират, че оценките се извършват както трябва и следва да обръщат особено внимание на тяхната обективност.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Качеството и безпристрастността на центровете за проверка на техническата изправност са от решаващо значение за постигане на целта за по-висока пътна безопасност. Поради това центровете за прегледи, извършващи проверки на техническата изправност, следва, например, да отговарят на минималните изисквания по отношение на ISO 17020 относно общите критерии за функционирането на различните видове органи, извършващи инспекции.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Резултатите от проверката следва да не бъдат променяни с търговска цел. Ако обаче констатациите от проверката на техническата изправност, извършена от проверяващ, са очевидно неверни, органът за надзор следва да има възможност да променя резултатите от нея.

(14) Резултатите от проверката следва да не бъдат променяни с търговска цел. Ако обаче констатациите от проверката на техническата изправност, извършена от проверяващ, са очевидно неверни, органът за надзор следва да има възможност да променя резултатите от нея и да налага адекватни санкции на органа, издал удостоверението.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Високите стандарти при проверката на техническата изправност изискват високо ниво на уменията и професионалната компетентност на проверяващия персонал. Следва да се въведе система за обучение, включваща първоначално обучение и периодично опреснително обучение. Следва да се определи преходен период, за да се даде възможност за плавен преход на настоящия проверяващ персонал към режим на периодично обучение.

(15) Високите стандарти при проверката на техническата изправност изискват високо ниво на уменията и професионалната компетентност на проверяващия персонал. Следва да се въведе система за обучение, включваща първоначално обучение и периодично опреснително обучение. Следва да се определи преходен период, за да се даде възможност за плавен преход на настоящия проверяващ персонал към режим на периодично обучение. На държавите членки, които вече прилагат по-строги от минималните изисквания по отношение на обучението, компетентността и извършването на проверки, следва да им бъде позволено да запазят своите високи стандарти.

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави възможността да прилагат по-строги изисквания към проверяващите, извършващи дейност на тяхната територия, отколкото изискват минималните стандарти.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Честотата на проверките следва да бъде адаптирана в съответствие с типа превозно средство и с неговия пробег. Съществува по-голяма вероятност дадено превозно средство да прояви технически неизправности след достигане на определена възраст и — особено при интензивно използване — след определен пробег. Поради това е целесъобразно да се увеличи честотата на проверките за по-стари превозни средства и за превозни средства с голям пробег.

(17) Честотата на проверките следва да бъде адаптирана в съответствие с типа превозно средство. Съществува по-голяма вероятност дадено превозно средство да прояви технически неизправности след достигане на определена възраст. Поради това е целесъобразно при по-стари превозни средства проверки да се извършват по-често.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Проверката на техническата изправност следва да обхваща всички елементи, които са от значение за конкретното техническо решение, конструкция и оборудване на проверяваното превозно средство. В рамките на посочените елементи и предвид настоящото състояние на технологията на превозните средства, съвременните електронни системи следва да бъдат включени в списъка на елементите, подлежащи на проверка. За постигане на хармонизиране на проверките на техническата изправност следва да се въведат методи за проверка по отношение на всеки един от проверяваните елементи.

(19) Проверката на техническата изправност следва да обхваща всички елементи, които са от значение за конкретното техническо решение, конструкция и оборудване на проверяваното превозно средство. Тези елементи следва да се актуализират, за да отчитат последните проучвания и техническия напредък в областта на безопасността на превозните средства. Неотговарящите на стандартите колела, монтирани на нестандартни оси, следва да се разглеждат като елемент от първостепенно значение за безопасността и поради това следва да бъдат включени в проверките на техническата изправност. В рамките на посочените елементи и предвид настоящото състояние на технологията на превозните средства, съвременните електронни системи следва да бъдат включени в списъка на елементите, подлежащи на проверка. За постигане на хармонизиране на проверките на техническата изправност следва да се въведат методи за проверка по отношение на всеки един от проверяваните елементи.

Обосновка

Налице са сериозни опасения по отношение на отговорността и безопасността, свързани с неотговарящи на стандартите или повредени колела, в случаи, когато същите са монтирани на нестандартни оси. Проверката на колелата, които не са съвместими с главината, следва да се третира като елемент от първостепенно значение за безопасността и поради това да се включи в списъка на елементите, които се проверяват в рамките на проверката на техническата изправност.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Стандартите за проверки на техническата изправност следва да бъдат установени на общо, приложимо в целия Съюз, високо минимално равнище, което да позволи на тези държави членки, които вече са установили по-високо от изискваното от настоящия регламент равнище, да поддържат по-високите си стандарти и по целесъобразност да ги приспособяват към техническия напредък.

Обосновка

Регламентът предвижда минимално равнище на технически стандарти. Държавите членки могат да поддържат или въвеждат по-високи стандарти.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Титулярят на регистрацията на дадено превозно средство, което подлежи на проверка на техническата изправност, по време на която са констатирани неизправности, особено такива, които представляват риск за пътната безопасност, следва незабавно да отстрани тези неизправности. В случай на опасни неизправности, регистрацията на превозното средство следва да бъде оттеглена до пълното им отстраняване.

(21) Титулярят на регистрацията на дадено превозно средство, което подлежи на проверка на техническата изправност, по време на която са констатирани неизправности, особено превозно средство, което представлява риск за пътната безопасност, следва незабавно да отстрани тези неизправности. В случай на опасни неизправности, превозното средство не следва да се управлява по обществените пътища до пълното им отстраняване.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) След всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, включващо inter alia информация, свързана с идентичността на превозното средство и информация относно резултатите от проверката. С оглед осигуряване на подходящо последващо наблюдение след проверката на техническата изправност държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в база данни.

(22) С оглед осигуряване на подходящо последващо наблюдение на резултатите от проверките след всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, което да се създава и в електронен формат, със същото равнище на изчерпателност по отношение на идентичността на превозното средство и резултатите от проверката, които се съдържат в оригиналното удостоверение за проверка. Освен това държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в централизирана база данни, за да гарантират, че автентичността на резултатите от периодичната техническа проверка може лесно да бъде проверена.

Обосновка

Удостоверенията за техническа изправност сега следва да се представят на хартиен носител, както и по електронен път, за да се избегне фалшифициране или манипулиране, както и да се улесни обменът на информация, което ще позволи развитието на електронна платформа с информация за превозните средства.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 22 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Тъй като в някои държави членки не се изисква регистрация на определени категории превозни средства, като например леки ремаркета, информацията за успешното преминаване на проверката на техническата изправност следва да бъде предоставена посредством документ за извършена проверка, поставен на видно място на превозното средство.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили в рамките на една държава, докато този процент е много по-висок при трансграничните продажби, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Създаването на електронна платформа с информация за превозните средства, в която да се записват регистрираните пробези на превозните средства и сериозните пътнотранспортни произшествия, в които те са участвали през целия си жизнен цикъл – при надлежно спазване на изискванията за защита на данните – ще допринесе и за предотвратяване на манипулациите и ще осигури достъп до важна информация. Измамите с километропоказателите следва освен това по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Проверката на техническата изправност е част от по-широка схема, регулираща превозните средства през целия им жизнен цикъл от одобрението през регистрациите и проверките до разкомплектоването му. Разработването и взаимосвързаността на националните електронни бази данни за превозни средства и тези на производителите по принцип следва да допринесат за подобряване на ефективността на цялата административна верига, свързана с превозните средства, както и за намаляване на разходите и на административната тежест. За тази цел Комисията следва да извърши проучване относно осъществимостта, разходите и ползите от създаването на Европейска електронна платформа с информация за превозните средства.

(25) Проверката на техническата изправност е част от по-широка схема, регулираща превозните средства през целия им жизнен цикъл от одобрението през регистрациите и проверките до разкомплектоването му. Разработването и взаимосвързаността на националните електронни бази данни за превозни средства и тези на производителите биха допринесли за подобряване на ефективността на цялата административна верига, свързана с превозните средства, както и за намаляване на разходите и на административната тежест.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Тъй като целта на настоящия регламент следва да бъде насърчаване на по-нататъшното хармонизиране и стандартизация на периодичните проверки на техническата изправност на превозните средства, което в крайна сметка следва да доведе до установяването на единен пазар на периодичните проверки на техническата изправност в Съюза със система за взаимно признаване на удостоверенията за техническа изправност, която да позволява проверките на превозните средства да бъдат извършвани във всяка държава членка, Комисията следва да подготви доклад относно напредъка, постигнат в процеса на хармонизиране, за да се определи кога би могло да бъде въведено такова взаимно признаване.

Обосновка

Необходима ни е пътна карта за постигане на пълно взаимно признаване на удостоверенията за техническа изправност, което би могло да доведе до създаване на единен пазар на проверките на техническата изправност.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) За да се добавят в настоящия регламент допълнителни технически подробности, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед отчитането, когато е необходимо, на промените в законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка с категориите превозни средства, както и на нуждата от актуализиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(26) За да се актуализира настоящият регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед отчитането, когато е необходимо, на промените в законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка с категориите превозни средства, както и на нуждата от актуализиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно провеждането на проверки на техническата изправност на превозни средства на територията на ЕС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнище ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно провеждането на проверки на техническата изправност на превозни средства на територията на ЕС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнище ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. Държавите членки могат да решат да въведат изисквания, по-строги от минималните стандарти.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява режим на периодични проверки на техническата изправност на превозните средства.

Настоящият регламент установява режим на периодични проверки на техническата изправност на превозните средства, които се извършват въз основата на минимални технически стандарти и изисквания с цел гарантиране на високо равнище на пътната безопасност и опазване на околната среда.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Моторни превозни средства с най-малко четири колела, използвани за превоз на пътници, с не повече от осем места без мястото на водача — категория M1,

– Моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на лица и техния багаж, с не повече от осем места, без мястото на водача — категория M1,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници, с повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на лица и техния багаж, с повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства с най-малко четири колела, обичайно използвани за превоз на товари, чиято максимална допустима маса не превишава 3 500 kg — категория N1,

– моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с максимална маса, ненадвишаваща 3,5 тона — категория N1,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– моторни превозни средства, използвани за превоз на товари, чиято максимална допустима маса превишава 3 500 kg — категории N2 и N3,

– моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с максимална маса над 3,5 тона — категории N2 и N3,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято максимална допустима маса не превишава 3 500 kg — категории О1 и О2,

– ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или лица, както и за настаняване в тях на лица, с максимална маса над 750 kg, но ненадвишаваща 3,5 тона категория О2,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято максимална допустима маса превишава 3 500 kg — категории О3 и О4,

– ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на стоки или лица, както и за настаняване в тях на лица, с максимална маса над 3,5 тона — категории О3 и О4,

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– двуколесни или триколесни превозни средства — категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

заличава се

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– колесни трактори, чиято максимална конструктивна скорост надвишава 40 km/h — категория Т5.

– колесни трактори от категория Т5, които се използват предимно по обществените пътища, чиято максимална конструктивна скорост надвишава 40 km/h.

Обосновка

Необходимо е да се прави разлика между тракторите, които се използват само за селскостопански цели и тракторите, които могат да се използват и за търговски превози.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Обхватът на задължителните периодични проверки на техническата изправност може да бъде разширен от държавите членки, с включването на други категории превозни средства. Държавите членки информират Комисията за всяко свое решение за разширяване на обхвата, като излагат причините за него.

Обосновка

Ако се окаже необходимо включването на други категории превозни средства в обхвата на периодичните проверки, държавите членки следва да могат да действат по съответния начин на тяхното равнище.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– превозни средства, принадлежащи на въоръжените сили, противопожарната охрана, гражданската защита, служби, отговарящи за спешни случаи или спасителни операции,

– превозни средства, използвани от въоръжените сили, противопожарната охрана, гражданската защита, служби, отговарящи за спешни случаи или спасителни операции,

Обосновка

В някои случаи превозните средства, използвани от въоръжените сили, са взети на лизинг или под други форми на договор за наем.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– ремаркета от категория О2 с максимална маса, ненадвишаваща 2,0 тона, с изключение на ремаркета от категория О2, които представляват каравани.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „двуколесни или триколесни моторни превозни средства“ означава всяко превозно средство на две колела с или без кош, триколки и четириколки;

заличава се

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „ превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава всяко превозно средство, което отговаря на всяко едно от следните условия:

(7) „превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава всяко превозно средство, което се счита за историческо от държавата членка по регистрация или от някой от определените от нея органи за издаване на разрешителни и което отговаря на всяко едно от следните условия:

– произведено е най-малко преди 30 години,

– произведено е или е първоначално регистрирано най-малко преди 30 години,

– поддържа се чрез използване на резервни части, които възпроизвеждат историческите елементи на превозното средство;

– неговият конкретен тип, така, както е определен от съответното законодателство на Съюза за типово одобрение, вече не се произвежда;

няма промяна в техническите характеристики на основните му елементи като двигател, спирачна уредба, кормилно управление или окачване, и

запазено е и се поддържа в съответстващо с историческата действителност състояние и следователно не е било подложено на основни промени на техническите характеристики;

– няма промяна по отношение на външния си вид;

 

Обосновка

Държавите членки следва да получат повече свобода на преценка при определянето на превозните средства от исторически интерес.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка дали частите и елементите на дадено превозно средство съответстват на неговите свързани с безопасността и опазването на околната среда характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането;

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка с цел да се гарантира, че дадено превозно средство е безопасно за използване по обществените пътища и отговаря на свързаните с безопасността и опазването на околната среда характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането;

Обосновка

Определението следва да бъде изяснено и адаптирано към предназначението на периодичната техническа проверка, чиято цел е да оцени правилното функциониране на системите за безопасност и опазване на околната среда. Типовото одобрение следва да бъде единствено времеви ориентир, за да стане ясно какви са изискванията за безопасност и опазване на околната среда по отношение на превозното средство. Тези изисквания следва да не се отнасят за отделните части или компоненти.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „проверяващ“ означава лице, оправомощено от държава членка да извършва проверка на техническата изправност в център за прегледи или от името на компетентен орган;

(13) „проверяващ“ означава лице, оправомощено от държава членка или от неин компетентен орган, да извършва проверка на техническата изправност в център за прегледи или от името на компетентен орган;

Обосновка

В някои държави членки проверките на техническата изправност попадат в сферата на компетентност на регионалните органи.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проверките на техническата изправност се извършват само от компетентния орган на държава членка или от центрове за прегледи, оправомощени от държави членки.

2. Проверките на техническата изправност се извършват, по принцип, в държавата членка, в която превозното средство е регистрирано от компетентния орган на тази държава членка или от публичен орган, на който държавата е възложила тази задача, или от органи или предприятия, които са сертифицирани и контролирани от държавата, включително оправомощени частни образувания.

Обосновка

Разяснение, че центровете за прегледи в дадена държава членка са отговорни само за проверката на превозни средства, които са били регистрирани в тази държава членка.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите на превозни средства предоставят на центровете за прегледи или, когато е приложимо, на компетентния орган достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3. Производителите на превозни средства предоставят безплатно на центровете за прегледи и производителите на оборудване за изпитвания, или, когато е приложимо, на компетентния орган достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. За производителите на оборудване за изпитвания тази информация включва информацията, която е необходима, за да може оборудването за изпитвания да се използва за целите на осъществяването на оценка на това дали функционалността на системите за електронен контрол на превозното средство отговарят на изискванията или не. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I и разглежда осъществимостта на единна точка за достъп, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Обосновка

Важно е производителите на оборудване за изпитване да имат достъп до данните, от които се нуждаят, за да разработят правилно функциониращо оборудване.

Изменение  48

Предложение за регламент

Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

заличава се

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, а след това на всеки две години;

Обосновка

Честотата на проверките „4 +2 +2“ за тези категории превозни средства съответства на преследваните цели.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категория М1, регистрирани като таксиметрови автомобили и превозни средства на спешната медицинска помощ, превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, T5, O3 и O4: една година след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след товавсяка година.

– Превозни средства от категория М1, регистрирани като таксиметрови автомобили и превозни средства на спешната медицинска помощ, превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4: една година след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след товавсяка година.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– превозни средства от категория Т5, които се използват предимно по обществените пътища: една година след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — всяка година;

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Други категории превозни средства: на интервали, определени от държавата членка по регистрация.

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят честотата на проверките за категориите превозни средства, които не са уредени в други разпоредби на член 5.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Всяка държава членка може да предостави финансиране за проверки на техническата изправност, ако собственик на превозно средство реши да намали интервала на проверките на една година. Периодът на финансиране започва не по-рано от 10 години след датата на първоначалната регистрация на превозното средство.

Обосновка

Броят на произшествията, както и разходите, свързани с тях, може да се очаква да се понижи, ако собствениците на превозни средства над десет години доброволно решат да ги подлагат на проверка ежегодно. Част от спестяванията следва да се използват за финансиране на тези мерки. Тази процедура е равносилна на въвеждането на система на бонуси.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държава членка може да изисква превозни средства от всеки клас, регистрирани на нейна територия, да подлежат на по-чести периодични проверки на техническата изправност.

Обосновка

С оглед защита на пътната безопасност се дава възможност на всяка държава членка да прилага периодични проверки на превозни средства. Освен това изрично се разрешават по-честите проверки за всеки тип превозно средство.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случаите, когато превозно средство от категориите M1 или N1 е достигнало пробег от 160 000 km на първата проверка на техническата изправност след първоначалната регистрация на превозното средство, след това то подлежи на ежегодна проверка на техническата изправност.

заличава се

Обосновка

Съществува риск от манипулиране на километропоказателите, свързан с предложеното преразглеждане.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Титулярят на свидетелството за регистрация може да изиска от центъра за прегледи или, ако е приложимо, от компетентния орган, извършване на проверката на техническата изправност през период от време от началото на месеца, предхождащ месеца, в който се навършва годишнината, посочена в параграф 1, до края на втория месец след тази дата, без това да засяга датата на следващата проверка на техническата изправност.

3. Титулярят на свидетелството за регистрация може да изиска от центъра за прегледи или, ако е приложимо, от компетентния орган или от органите или предприятията, които са сертифицирани и контролирани от държавата, извършване на проверката на техническата изправност през период от време от началото на месеца, предхождащ месеца, в който се навършва годишнината, посочена в параграф 1, до края на втория месец след тази дата, без това да засяга датата на следващата проверка на техническата изправност.

Обосновка

От изключителна важност е в превозното средство винаги да има валиден сертификат за проверка на техническата изправност. Осигуряването на гъвкавост за извършване на периодичната проверка след датата на годишнината от първоначалната регистрация може да не бъде взаимноприемливо за всички държави членки и може да доведе до неоправдани санкции за операторите на търговска транспортна дейност.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– в случай на промяна на титуляря на свидетелството за регистрация на превозното средство.

заличава се

Обосновка

Титулярите на превозни средства следва да могат да разчитат на валидна проверка на техническата изправност в случай на пререгистрация. Трансграничният аспект на пререгистрацията се урежда от изменение 26.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– когато превозното средство достигне пробег от 160 000 km.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Проверката на техническата изправност обхваща областите, посочени в приложение II, точка 2.

1. Проверката на техническата изправност обхваща най-малко областите, посочени в приложение II, точка 2.

Обосновка

Необходимо е пояснение, което да покаже, че това са минимални изисквания.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За всяка област по параграф 1, компетентните органи на държавата членка или центърът за прегледи извършват проверка на техническата изправност, която обхваща най-малко позициите, с ползване на приложимия за проверка на тези позиции метод, както е посочено в приложение II, точка 3.

2. За всяка област по параграф 1, компетентните органи на държавата членка или центърът за прегледи извършват проверка на техническата изправност, която обхваща най-малко позициите, с ползване на приложимия за проверка на тези позиции метод, както е посочено в приложение II, точка 3, или еквивалентна алтернатива, одобрена от компетентен орган.

Обосновка

Гореспоменатите методи за проверка са минимални изисквания под формата на препоръки. Други еквивалентни или по-строги методи за проверка следва също да бъдат позволени вместо или в допълнение към тези методи, с оглед отчитането на евентуално по-нататъшно развитие при проверката, както и при развитието на превозните средства и електронните системи.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, който е извършил проверка на техническата изправност на дадено превозно средство, издава удостоверение за техническа изправност на това превозно средство, което съдържа най-малко елементите, посочени в приложение IV.

1. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, който е извършил проверка на техническата изправност на дадено превозно средство, издава удостоверение за техническа изправност на това превозно средство, което да е достъпно и в електронен формат и което да съдържа най-малко елементите, посочени в приложение IV. За тази цел Комисията изготвя стандартен формуляр на Европейския съюз за проверките на техническата изправност и на безопасността.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган предоставя на лицето, представящо превозното средство за проверка, удостоверение за техническа изправност или — в случай на удостоверение за техническа изправност, издадено в електронен формат — надлежно заверена разпечатка на това удостоверение.

2. Веднага след успешното приключване на проверката, центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, предоставя на лицето, представящо превозното средство за проверка, удостоверение за техническа изправност или — в случай на удостоверение за техническа изправност, издадено в електронен формат — разпечатка на резултатите от тази проверка.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В случай че е получено искане за пререгистрация на превозно средство и превозното средство произхожда от друга държава членка, регистрационните органи признават удостоверението за техническа изправност на превозното средство, след като валидността му е била потвърдена по време на пререгистрацията. Това признаване важи за същия срок като определения в първоначалното удостоверение, с изключение на случаите, когато първоначалният срок на валидност на удостоверението надвишава законния срок в държавата членка, в която превозното средство се пререгистрира. В такъв случай валидността се съгласува с по-краткия срок и се изчислява от датата, на която превозното средство е получило първоначалното удостоверение за техническа изправност. Преди датата на прилагане на настоящия регламент държавите членки обменят информация относно формата на удостоверението за техническа изправност, който се признава от съответните компетентни органи, както и инструкции за установяване на автентичността му.

Обосновка

С цел да се улесни пререгистрацията на моторни превозни средства в рамките на Съюза това изменение въвежда система за взаимно признаване на удостоверения за техническа изправност между държавите членки, която влиза в сила от датата на прилагане на настоящия регламент.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За проверката на показанието на километропоказателя и в случаите, когато тази информация не е била съобщена по електронен път след предходната проверка на техническата изправност, проверяващият изисква от лицето, представящо превозното средство за проверка, да покаже удостоверението, издадено след предходната проверка на техническата изправност.

4. За проверката на показанието на километропоказателя, когато такива са монтирани, и в случаите, когато информацията за показанията не е била съобщена по електронен път след предходната проверка на техническата изправност, проверяващият изисква от лицето, представящо превозното средство за проверка, да покаже удостоверението, издадено след предходната проверка на техническата изправност, ако сертификатът не е издаден по електронен път.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Резултатите от проверката на техническата изправност се съобщават на органа, регистрирал превозното средство. Това уведомление съдържа информацията, посочена в удостоверението за техническа изправност.

5. Резултатите от проверката на техническата изправност се съобщават незабавно, чрез електронни средства на органа, регистрирал превозното средство. Това уведомление съдържа информацията, посочена в удостоверението за техническа изправност.

Обосновка

В интерес на сигурността на документите и ефикасността, протоколът от проверката следва да бъде винаги в електронен формат и да не се изисква от лицето, представящо превозното средство за преглед, което често е различно от собственика на автомобила. Това следва да важи и по отношение на достъпа на правоприлагащите органи при крайпътни проверки.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на значителни неизправности компетентният орган взема решение за условията, при които превозното средство може да бъде експлоатирано преди да му бъде извършена друга проверка на техническата изправност. Тази проверка се извършва в срок от шест седмици след първоначалната проверка.

2. В случай на значителни неизправности компетентният национален орган може да вземе решение за условията, при които превозното средство може да бъде експлоатирано преди да му бъде извършена друга проверка на техническата изправност. Тази проверка се извършва в срок от шест седмици след първоначалната проверка.

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки са отговорни за вземане на решението дали превозното средство да бъде спряно от движение. По тази причина то следва да бъде оставено на преценката на националните органи.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на опасни неизправности, превозното средство не се използва по публично достъпните пътища и регистрацията му се отнема в съответствие с член 3а от Директива (ЕС) XXX на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO относно документите за регистрация на превозни средства,24 до отстраняване на неизправностите и издаване на ново удостоверение за техническа изправност, доказващо че превозното средство е технически изправно.

3. В случай на опасни неизправности държавата членка или компетентният орган могат да предотвратят или ограничат използването на превозното средство по обществени пътища до отстраняване на опасните неизправности.

Обосновка

Отнемането на регистрацията е неуместно, тъй като регистрацията е сложен и самостоятелен процес, чиято цел не винаги е ограничаване на използването на превозното средство. В някои държави членки отнемането на регистрацията може да бъде уместно, в други – процесът на забрана е по-подходящ за постигане на подобни положителни резултати по отношение на пътната безопасност. Държавите членки трябва да могат да използват най-ефективните методи, без да влагат големи парични суми за постигане на същия резултат.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган на държавата членка, който е извършил проверка на техническата изправност на превозно средство, регистрирано на нейната територия, издава документ за всяко превозно средство, преминало успешно посочената проверка. В документа се посочва датата на следващата проверка на техническата изправност.

Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган на държавата членка, който е извършил проверка на техническата изправност на превозно средство, регистрирано на нейната територия, издава документ за всяко превозно средство, преминало успешно посочената проверка. В документа се посочва датата на следващата проверка на техническата изправност. Не е необходимо издаването на доказателство за техническа изправност, ако е възможно в регистрационния документ на превозното средство да се отбележи, че проверката за техническа изправност е извършена, а така също и датата на следващата проверка.

Обосновка

В съответствие с измененията към Директива 1999/37/EО относно документите за регистрация на превозни средства, които понастоящем се разглеждат от Европейския парламент, не е необходимо да се издава отделен документ като доказателство за извършена проверка на техническата изправност, ако в документа за регистрация на превозното средство има подходяща таблица, в която да се записват срокът на валидност на проверката на техническата изправност и датата на следващата такава проверка. Това означава, че не е необходимо центровете за прегледи и компетентните органи да издават отделни документи, доказващи техническата изправност на превозното средство, които ползвателите на автомобилите да трябва да държат при себе си.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато проверяваното превозно средство принадлежи към категория превозни средства, която не подлежи на регистрация в държавата членка, в която съответното превозно средство е било въведено в експлоатация, доказателството за направената проверка се поставя на видимо място на превозното средство.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка признава документа, издаден в съответствие с параграф 1.

Всяка държава членка признава документа, издаден от друга държава членка в съответствие с параграф 1, или съответно отбелязване в регистрационния документ на превозното средство, ако този документ е издаден за превозно средство, регистрирано в тази държава членка.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изпитвателните съоръжения и оборудване, използвани за извършване на проверка на техническата изправност съответстват на минималните технически изисквания, посочени в приложение V.

1. Изпитвателните съоръжения и оборудване, използвани за извършване на проверка на техническата изправност съответстват поне на минималните технически изисквания, посочени в приложение V.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Центровете за прегледи, в които проверяващите извършват проверки на техническата изправност, получават разрешително от държавата членка или от неин компетентен орган.

Обосновка

Центровете за прегледи трябва да получат разрешително от държавата членка или от неин компетентен орган.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Центровете за прегледи, които са получили разрешително от държавите членки преди влизането в сила на настоящия регламент, се подлагат отново на проверка за съответствие с минималните стандарти след изтичане на период от най-малко 5 години от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. С оглед на спазването на минималните изисквания по отношение на управлението на качеството, центровете за прегледи отговарят на изискванията на издаващата разрешителното държава членка. Центровете за прегледи осигуряват обективност и високо качество на проверката на техническата изправност на превозните средства.

Обосновка

Центровете за прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства, било то частни или публични, трябва да отговарят на минималните изисквания за осигуряване на добро качество на управлението. Те трябва да са обективни и да осигуряват високо качество на проверката на техническата изправност на превозните средства.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Проверките на техническата изправност се извършват от проверяващи, които удовлетворяват минималните изисквания за професионална компетентност и обучение, посочени в приложение VI.

1. Проверките на техническата изправност се извършват от проверяващи, които удовлетворяват минималните изисквания за професионална компетентност и обучение, посочени в приложение VI. Държавите членки могат да определят допълнителни изисквания за компетентност и обучение.

Обосновка

В приложение VI се посочват минималните изисквания за компетентност и обучение, а държавите членки могат да определят допълнителни изисквания.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки определят подходящо обучение на проверяващите в съответствие с изискванията по отношение на квалификацията.

Обосновка

В съответствие с изискванията за квалификация държавите членки следва да насърчават подходящо обучение.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки издават разрешения за проверяващите, които отговарят на минималните изисквания за професионална компетентност и обучение. Това разрешение включва най-малко информацията, посочена в приложение VI, точка 3.

2. Компетентните органи или, ако е приложимо, одобрените центрове за обучение издават удостоверения на проверяващите, които удовлетворяват минималните изисквания за професионална компетентност и обучение. Това удостоверение включва най-малко информацията, посочена в приложение VI, точка 3.

Обосновка

Предлаганото условие държавите членки да издават удостоверения на проверяващи, които отговарят на минималните изисквания, би било твърде ограничаващо за държавите членки. Одобрени центрове за обучение също може за издават разрешения.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Проверяващите, наети от компетентните органи на държавите членки или от център за прегледи към датата, от която се прилага настоящият регламент, са освободени от изискванията по приложение VI, точка 1. Държавите членки издават на тези проверяващи удостоверение за приравняване.

3. Проверяващите, наети или оправомощени от компетентните органи на държавите членки или от център за прегледи към датата, от която се прилага настоящият регламент, са освободени от изискванията по приложение VI, точка 1. Държавите членки издават на тези проверяващи удостоверение за приравняване.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Лице, което е извършило ремонт или поддръжка на дадено превозно средство, не се включва като проверяващ в последващото провеждане на периодична проверка на техническата изправност на същото това превозно средство, освен ако надзорният орган се е уверил, че може да бъде гарантирано високо равнище на обективност. Държавите членки могат да определят по-строги изисквания относно разграничението на дейностите.

Обосновка

За да се повиши независимостта на проверяващите, е необходимо да се гарантира, че едно и също лице не участва в ремонта или поддръжката на превозното средство преди проверката и в самата проверка.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Центърът за прегледи уведомява лицето, представящо превозното средство за проверка, относно ремонтните работи, които е необходимо да бъдат извършени, и не променя резултатите от проверката с търговска цел.

5. Центърът за прегледи уведомява лицето или автосервиза, представящ превозното средство за проверка, относно установените неизправности на превозното средство, и не променя резултатите от проверката с търговска цел.

Обосновка

Разясняване на разликата между задълженията на проверяващите (откриване на неизправности) и на автосервизите (извършване на ремонт за отстраняване на неизправностите).

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяка държава членка осигурява надзор на центровете за прегледи на своята територия.

Обосновка

За осигуряване на високо качество на проверките за техническа изправност е необходимо да се извършва надзор на центровете за прегледи.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Центровете за прегледи, които се управляват пряко от компетентен орган, са освободени от изискванията относно разрешението и надзора.

2. Центровете за прегледи, които се управляват пряко от компетентен орган на държава членка, са освободени от изискванията относно разрешението и надзора.

Обосновка

Целта е да се разясни, че освобождаването от разрешение и надзор се прилага само за центрове за прегледи, които се управляват пряко от държавите членки.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията проучва осъществимостта, разходите и ползите от създаването на електронна платформа с информация за превозните средства с цел обмен на информация относно данни, свързани с проверките на техническата изправност, между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи и производителите на превозни средства.

Комисията проучва най-ефикасния и ефективен начин за установяване на електронна платформа с информация за превозните средства, като се възползва от съществуващите и вече прилаганите решения в областта на информационните технологии по отношение на международния обмен на данни, за да се сведат до минимум разходите и да се избегне дублирането. В рамките на проучването се разглежда кой е най-целесъобразният начин за свързване на съществуващите национални системи с цел обмен на данни, свързани с проверките на техническата изправност и показанията на километропоказателите, между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи, производителите на изпитвателно оборудване и производителите на превозни средства.

 

Комисията проучва също така наличието и съхраняването на вече съществуващи данни, свързани с безопасността, по отношение на превозни средства, претърпели сериозни пътнотранспортни произшествия. Тези данни следва да съдържат най-малко информация относно подменени или ремонтирани части, които имат значение за безопасността.

 

Информацията, свързана с историята на превозното средство, следва да бъде достъпна за проверяващите го, както и в анонимен вид за държавите членки, за да им послужи при планиране и провеждане на мерки за повишаване на пътната безопасност, а така също и за титуляря на свидетелството за регистрация или собственика на превозното средство.

Въз основа на това проучване тя представя и извършва оценка на различни възможни варианти на политика, включително възможността за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящият регламент, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно резултатите от проучването и, ако е целесъобразно, прилага към него законодателно предложение.

Въз основа на това проучване Комисията представя и извършва оценка на различни възможни варианти на политика, включително възможността за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10, и за въвеждане на система за обмен на информация между държавите членки при трансгранични продажби на превозни средства относно показанията на километропоказателите и сериозните пътнотранспортни произшествия, които превозните средства са претърпели през целия си жизнен цикъл. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящият регламент, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно резултатите от проучването и, ако е целесъобразно, прилага към него законодателно предложение.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, с оглед:

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18, с оглед актуализиране на:

актуализиране на член 2, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, по целесъобразност, за да се отчетат промените в категориите на превозните средства, произтичащи от изменения в посочените в член 3, параграф 1 законодателни актове,

a) определенията на категориите превозни средства в член 2, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, по целесъобразност, в случай на промени в категориите на превозните средства, произтичащи от изменения в посочените в член 2, параграф 1 законодателни актове за типово одобрение, без да се засягат обхватът или честотата на проверките;

– актуализиране на приложенията в светлината на техническия прогрес или за да се вземат предвид промените в международните и европейските законодателни актове.

 

 

б) точка 3 от приложение II по отношение на методите и причините за неизправности, приложение V в случай на наличие на по-ефикасни и ефективни методи за проверка и приложение І, в случай че е необходима допълнителна информация за извършването на проверки на техническата изправност;

 

в) точка 3 от приложение II по отношение на списъка с подлежащите на проверка единици, методите, причините за неизправност, приложение ІІІ по отношение на оценката на недостатъците и приложение V, за да ги адаптира към развитието на законодателството на Съюза в областта на безопасността или на околната среда, както и приложение І, в случай че е необходима допълнителна информация за извършването на проверки на техническата изправност.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 18б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18б

 

Докладване относно дву- или триколесни превозни средства

 

Не по-късно от [три години, считано от датата на публикуване на настоящия регламент], Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно включването на дву- или триколесни превозни средства в обсега на настоящия регламент. Докладът съдържа оценка на пътната безопасност в Съюза за тази категория превозни средства. По-конкретно Комисията сравнява резултатите по отношение на пътната безопасност за тази категория превозни средства в държавите членки, които извършват проверки на техническата изправност на тази категория превозни средства, с резултатите в държавите членки, които не извършват проверки на тази категория превозни средства, с цел да установи дали проверката на техническата изправност на дву- или триколесни превозни средства е съразмерна с определените цели за пътна безопасност. Ако е уместно, докладът се придружава от законодателни предложения.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че манипулацията или вмешателството във връзка с километропоказателя се счита за правонарушение и се наказва с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции.

2. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че манипулацията на части и системи на превозното средство, които имат отношение към изискванията за сигурност и опазване на околната среда, или на километропоказателя, както и неправомерните действия по тях, се считат за правонарушение и се наказват с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции, както и за да гарантира точността на показанието на километропоказателя по време на целия жизнен цикъл на дадено превозно средство.

Обосновка

Изключително важно е държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират надеждността и точността на показанието на километропоказателя по време на целия жизнен цикъл на превозното средство, като съзнават, че най-вероятно е измами по отношение на пробега да се предприемат в периода между датата на регистрация и първия преглед за проверка на техническата изправност.

Изменение  89

Предложение за регламент

Приложение I – част 5 – точка 5.3 – тире 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– препоръчително налягане в гумите

Обосновка

Тази информация се намира на етикета със заводските предписания, както и в ръководството за експлоатация на автомобила. Това ще бъде показателят, по който проверяващите ще определят дали гумите са достатъчно напомпани.

Изменение  90

Предложение за регламент

Приложение II – част 1 – параграф 4 а) (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако не е възможно да се извърши проверка на превозно средство чрез препоръчан метод за изпитване, посочен в настоящото приложение, центърът за прегледи може да извърши проверката в съответствие с алтернативен метод, одобрен писмено от подходящия компетентен орган. Компетентният орган трябва да се убеди в спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Обосновка

Извършването на проверка на техническата изправност на специални превозни средства, като например мобилни кранове, може да се нуждае от специфични методи на изпитване, които следва да бъдат разрешени, при условие че са одобрени от компетентния орган.

Изменение  91

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 1.8 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

1.8 Спирачна течност

Измерване на температурата на кипене или съдържанието на вода

a) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска или съдържанието на вода е прекомерно високо

Изменение, внесено от Парламента

1.8 Спирачна течност

Измерване на температурата на кипене или съдържанието на вода

a) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска

Обосновка

Важно е да се гарантира точността на проверката на спирачната течност, за да се избегнат подвеждащи или дори опасни резултати.

Изменение  92

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 3.3 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

3.3. Огледала или устройства за виждане назад

Визуална проверка.

a) Липсващо огледало или устройство или то не е монтирано съгласно изискванията(1).

Изменение, внесено от Парламента

3.3. Огледала или устройства за виждане назад

Визуална проверка.

a) Липсващо огледало или устройство или то не е монтирано съгласно изискванията(1), включително посочените в Директива 2007/38/ЕО относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността.

Обосновка

В своя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2007/38/ЕО относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността, Комисията изтъкна, че повечето държави членки не разполагат с подробна информация за броя на превозните средства, които не са издържали проверката на техническата изправност поради неизпълнение на изискванията за оборудването с огледала. Тези изисквания за оборудването с огледала обаче са решаващи за пътната безопасност и следва да бъдат включени като част от проверката.

Изменение  93

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 4.1.2

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.2. Регулиране

Определя се хоризонталната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването или екран.

Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията.

Изменение, внесено от Парламента

4.1.2. Регулиране

Определя се хоризонталната и вертикалната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването и електронно контролно устройство с цел проверка на динамичната функция, по целесъобразност.

Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията.

Изменение  94

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 4.1.3

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.3. Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове).

 

 

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Изменение, внесено от Парламента

4.1.3. Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането и използване на електронно контролно устройство, по целесъобразност.

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове).

 

 

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Изменение  95

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 4.1.5

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.5. Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна.

a) Устройството не функционира.

 

 

б) Не може да се работи с устройството от седалката на водача.

Изменение, внесено от Парламента

4.1.5. Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането и използване на електронно контролно устройство, по целесъобразност.

a) Устройството не функционира.

 

 

б) Не може да се работи с устройството от седалката на водача.

Изменение  96

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 4.3.2

 

Текст, предложен от Комисията

4.3.2. Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията.

 

 

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Изменение, внесено от Парламента

4.3.2 Превключване на стоп-светлини и светлини за аварийно спиране

Визуална проверка и проверка на функционирането с използване на електронно контролно устройство за вариране на стойността на въздействие върху сензора на педала за спирачка и проверка чрез наблюдение на функционирането на светлините за аварийно спиране.

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията.

 

 

б) Устройството за управление не функционира нормално.

 

 

ба) Светлините за аварийно спиране не се задействат или не функционират правилно.

Обосновка

С електронно контролно устройство следва да се генерират сигнали за въздействие върху сензора на педала за спирачка, за да се провери правилното функциониране на светлините за аварийно спиране (включително автоматично задействане на аварийните светлини), което после се проверява чрез пряко наблюдение.

Изменение  97

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 4.5.2

 

Текст, предложен от Комисията

4.5.2 Регулиране (X)(2)

Според функционирането и с използване на устройство за насочване на предните фарове

Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално при наличие на ясно изразена граница между светло и тъмно.

Изменение, внесено от Парламента

4.5.2 Регулиране (X)(2)

Според функционирането и с използване на устройство за насочване на предните фарове

Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално и вертикално при наличие на ясно изразена граница между светло и тъмно.

Изменение  98

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 5.2.2

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.2. Колела

Визуална проверка на двете страни на всяко колело при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

a) Пукнатина или дефектна заварка

 

 

(...)

Изменение, внесено от Парламента

5.2.2. Колела

Визуална проверка на двете страни на всяко колело при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

a) Пукнатина или дефектна заварка

 

 

(...)

 

 

га) Колелото не е съвместимо с главината

Обосновка

Налице са значителни основания за тревога относно отговорността и безопасността, свързани с неотговарящи на стандартите или повредени колела, в случаи, когато колелата са монтирани на нестандартни оси. Проверката на колелата, които не са съвместими с главината, следва да се разглежда като елемент от първостепенно значение за безопасността и поради това да се включи в списъка на елементите, които да се проверяват при проверката на техническата изправност.

Изменение  99

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 5.2.3

 

Текст, предложен от Комисията

5.2.3. Гуми

Визуална проверка на цялата гума или чрез завъртане на колелото, когато то не докосва повърхността и превозното средство е над канал или върху повдигателен механизъм, или чрез движение на превозното средство назад и напред над канал.

 

Изменение, внесено от Парламента

5.2.3. Гуми

Визуална проверка на цялата гума или чрез завъртане на колелото, когато то не докосва повърхността и превозното средство е над канал или върху повдигателен механизъм, или чрез движение на превозното средство назад и напред над канал.

 

 

Използване на манометър за измерване на налягането в гумите и сравняване със стойностите, дадени от производителя.

 

Обосновка

Налягането в гумите не може да се провери без манометър. Проверяващият ще трябва да сравни дали налягането в гумите отговаря на предписаното от производителя.

Изменение  100

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 8.2.1.2

 

Текст, предложен от Комисията

8.2.1.2 Газообразни горива Емисии на газове

Измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията(1). Като алтернатива за оборудвани с подходящи системи за бордова диагностика (СБД) превозни средства, правилното функциониране на системата за емисиите може да бъде проверено чрез съответно прочитане на данните от СБД и проверка на правилното функциониране на СБД, вместо да се измерват емисиите при работа на двигателя на празен ход в съответствие с препоръките на производителя за привеждане на двигателя в работен режим и други изисквания(1).

a) Или емисиите на газове превишават специфичното равнище, посочено от производителя;

 

 

б) или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават:

 

 

i) за превозни средства, които са без усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

– 4.5% или

 

 

– 3.5%

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

ii) за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.5%

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.3%

 

 

или

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.3%6

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.2%

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

в) Ламбда е извън диапазона 1± 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя

 

 

г) Показанието на СБД сочи значителна неизправност.

Изменение, внесено от Парламента

8.2.1.2 Газообразни горива Емисии на газове

Измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията(1). Проверката на отработилите газове от ауспуха винаги е стандартният метод за оценка на емисиите на отработилите газове, дори когато се комбинира със СБД.

a) Или емисиите на газове превишават специфичното равнище, посочено от производителя;

 

За автомобилите, оборудвани със СБД в съответствие с изискванията(1), прочитане на данните от СБД и проверките (готовност) относно правилното функциониране на СБД при работа на двигателя на празен ход в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания(1).

 

 

Измерване на нивата на NOx чрез подходящо оборудване/подходящо оборудван газоанализатор за отработили газове, чрез методи за проверка на емисиите на отработилите газове от ауспуха.

б) или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават:

 

 

i) за превозни средства, които са без усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

– 4.5% или

 

 

– 3.5%

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

ii) за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.5%

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.3%

 

 

или

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.3%6

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.2%

 

 

или

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.2% (6a)

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,1% (6a)

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

в) Ламбда е извън диапазона 1± 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя

 

 

г) Показанието на СБД сочи значителна неизправност при работа на двигателя на празен ход.

 

 

Равнището на NOx не е в съответствие с изискванията или превишава специфичното равнище, посочено от производителя.

_____________

(6a) С получено одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени в таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕО) № 715/2007, или първа регистрация, или въвеждане в експлоатация след 1 юли 2007 г. (Евро 5).

Изменение  101

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 3 – точка 8.2.2.2

 

Текст, предложен от Комисията

8.2.2.2 Димност

 

 

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

a) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител.

a) За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1),

 

б) Привеждане на превозното средство към работна температура:

димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя;

 

1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

б) Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

2. Изисквания за привеждане към работна температура:

за двигатели с атмосферно пълнене: 2.5 m-1 ,

 

i) двигателят трябва да е напълно загрял: например, температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне поне еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

за двигатели с турбокомпресор: 3.0 m-1,

 

ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод.

или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1),.

 

в) Процедура на проверка:

1.5 m-1 7.

 

Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

 

 

2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

 

 

3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I.

 

 

4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

 

 

5. За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване.

 

Изменение, внесено от Парламента

8.2.2.2 Димност

 

 

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

a) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител. Проверката на отработилите газове от ауспуха винаги е стандартният метод за оценка на емисиите на отработилите газове, дори когато се комбинира със СБД.

a) За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1),

 

За автомобилите, оборудвани със СБД в съответствие с изискванията(1), прочитане на данните от СБД и проверките (готовност) относно правилното функциониране на СБД при работа на двигателя на празен ход в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания(1).

 

 

б) Привеждане на превозното средство към работна температура:

димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя;

 

1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

б) Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

2. Изисквания за привеждане към работна температура:

за двигатели с атмосферно пълнене: 2.5 m-1,

 

i) двигателят трябва да е напълно загрял: например, температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне поне еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

за двигатели с турбокомпресор: 3.0 m-1,

 

ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод.

или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1) ,

 

в) Процедура на проверка:

1.5 m-1.7

 

1. Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

или

 

2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

0.5 m-1 6a

 

3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I.

 

 

4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

 

 

5. За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване.

 

 

Измерване на нивата на NOx и праховите частици чрез подходящо оборудване/подходящо оборудван газоанализатор за отработили газове чрез методи за проверка в режим на свободно ускоряване.

Равнището на NOx или праховите частици не е в съответствие с изискванията или превишава специфичното равнище, посочено от производителя.

______________

6a С получено одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени в таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕО) № 715/2007, или първа регистрация, или въвеждане в експлоатация след 1 юли 2007 г. (Евро 5).

Изменение  102

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1.8 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

1.8 Спирачна течност

a) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска или съдържанието на вода е прекомерно високо

 

Изменение, внесено от Парламента

1.8 Спирачна течност

a) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска

 

Обосновка

Важно е да се гарантира точността на проверката на спирачната течност, за да се избегнат подвеждащи или дори опасни резултати.

Изменение  103

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 5.2.2 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

5.2.2. Колела

a) Пукнатина или дефектна заварка.

 

 

x

 

(...)

 

Изменение, внесено от Парламента

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

5.2.2. Колела

a) Пукнатина или дефектна заварка.

 

 

x

 

(...)

 

 

га) Колелото не е съвместимо с главината.

 

x

 

Обосновка

Налице са значителни основания за тревога относно отговорността и безопасността, свързани с неотговарящи на стандартите или повредени колела, в случаи, когато колелата са монтирани на нестандартни оси. Проверката на колелата, които не са съвместими с главината, следва да се разглежда като елемент от първостепенно значение за безопасността и поради това да се включи в списъка на елементите, които да се проверяват при проверката на техническата изправност.

Изменение  104

Предложение за регламент

Приложение III – точка 5.2.3

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

5.2.3. Гуми

a) Размерът на гумата, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на колелата не са в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност.

 

x

 

 

Недостатъчна товароносимост или категория за скорост за действителната употреба, гумите допират други неподвижни части на превозното средство и влошават безопасността на шофиране.

 

 

x

 

б) Гуми с различен размер на една и съща ос или сдвоено колело.

 

x

 

 

в) Гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос.

 

x

 

 

г) Сериозна повреда или срязване на гума.

 

x

 

 

Кордата се вижда или е повредена.

 

 

x

 

д) Дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията(1).

 

x

 

 

Под 80 % от изискваната дълбочина

 

 

x

 

е) Триене на гума с други елементи (гъвкави устройства срещу пръскане).

x

 

 

 

Триене на гума с други елементи (безопасността на шофиране не е влошена).

 

x

 

 

ж) Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията(1).

 

x

 

 

Защитният слой на кордата е засегнат.

 

 

x

 

з) Системата за следене на налягането на въздуха не функционира нормално

x

 

 

 

Очевидно не функционира.

 

x

 

Изменение, внесено от Парламента

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

5.2.3. Гуми

a) Размерът на гумата, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на колелата не са в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност.

 

x

 

 

Недостатъчна товароносимост или категория за скорост за действителната употреба, гумите допират други неподвижни части на превозното средство и влошават безопасността на шофиране.

 

 

x

 

б) Гуми с различен размер на една и съща ос или сдвоено колело.

 

x

 

 

в) Гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос.

 

x

 

 

г) Сериозна повреда или срязване на гума.

 

x

 

 

Кордата се вижда или е повредена.

 

 

x

 

д) Индикаторът за износване на протектора на гума става видим.

 

x

 

 

Гумата е със законоустановената дълбочина на протектора. Гумата има дълбочина на протектора под законоустановената.

 

 

x

 

е) Триене на гума с други елементи (гъвкави устройства срещу пръскане).

x

 

 

 

Триене на гума с други елементи (безопасността на шофиране не е влошена).

 

x

 

 

ж) Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията(1).

 

x

 

 

Защитният слой на кордата е засегнат.

 

 

x

 

з) Системата за следене на налягането в гумите не функционира нормално или гумата очевидно не е напомпана достатъчно.

x

 

 

 

Очевидно не функционира.

 

x

 

 

и) Налягането в една от гумите на автомобила в режим на експлоатация е намалена с 20 %, но не под 150 kPа

 

x

 

 

Налягането в гумите е под 150 kPа

 

 

x

Обосновка

Движението с правилно напомпани гуми подобрява ефикасността на гумите с ниско съпротивление при търкаляне и намалява емисиите на CO2 с 5g на километър. Гума под 150kPa не само че не е безопасна, а дори създава опасност от експлозия. Всяка гума, която има дълбочина на протектора под законоустановените изисквания, е незаконна и следователно не трябва да бъде допускана до европейските пътища. По тази причина тази неизправност следва да бъде отбелязана като опасна. Всяка гума с дълбочина на протектора, отговаряща на законово установената, трябва да бъде подменяна, преди да предизвика опасност, затова тази опасност трябва да бъде отбелязана като сериозна.

Изменение  105

Предложение за регламент

Приложение III – точка 8.2.1.2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

8.2.1.2 Газообразни горива Емисии на газове

б) или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.5%

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.3%

 

 

 

 

или

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.3%

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.2%

 

 

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

 

Изменение, внесено от Парламента

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

8.2.1.2 Газообразни горива Емисии на газове

б) или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите,

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.5%

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.3%

 

 

 

 

или

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.3%

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0.2%

 

 

 

 

или

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход: 0.2% 6a

 

 

 

 

– при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,1% 6a

 

 

 

 

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1).

 

 

 

______________

6a С получено одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени в таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕО) № 715/2007, или първа регистрация, или въвеждане в експлоатация след 1 юли 2007 г. (Евро 5).

Изменение  106

Предложение за регламент

Приложение III – точка 8.2.2.2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

8.2.2.2 Димност

 

 

 

 

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

x

 

 

за двигатели с атмосферно пълнене: 2.5 m-1,

 

 

 

 

за двигатели с турбокомпресор: 3.0 m-1,

 

 

 

 

или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1),

 

 

 

 

1.5 m-1.

 

 

 

Изменение, внесено от Парламента

 

 

Незначителна

Значителна

Опасна

8.2.2.2 Димност

 

 

 

 

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

x

 

 

за двигатели с атмосферно пълнене: 2.5 m-1,

 

 

 

 

за двигатели с турбокомпресор: 3.0 m-1,

 

 

 

 

или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1) ,

 

 

 

 

1.5 m-1.

 

 

 

 

или

 

 

 

 

0.5 m-1 6a

 

 

 

_____________

6a С получено одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени в таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕО) № 715/2007, или първа регистрация или въвеждане в експлоатация след 1 юли 2007 г. (Евро 5).

Изменение  107

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – точка 6 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Подробна информация за основни ремонти, наложили се вследствие на пътнотранспортно произшествие

Изменение  108

Предложение за регламент

Приложение V – част І – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Може да се използва алтернативно оборудване, прилагащо технологични иновации по неутрален начин, при условие че осигурява равностойно високо ниво на качеството на проверките

Изменение  109

Предложение за регламент

Приложение V – част 1 – параграф 1 – точка 15 – тире 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Манометър за измерване на налягането в гумите;

Обосновка

За измерване на налягането в гумите е необходим манометър.

  • [1]  ОВ С 44, 15.2.2013 г., стр.128.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

I. Съществуващите правила в ЕС относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства

Директива 2009/40/EО установява минимални стандарти за редовните проверки на превозните средства. Директивата се прилага по отношение на леки автомобили, автобуси и тежкотоварни превозни средства и техните ремаркета, но не и по отношение на скутери и мотоциклети.

ІІ. Ново предложение за проверка на техническата изправност

Комисията предлага нови правила относно проверките на техническата изправност с цел по-нататъшно повишаване на пътната безопасност и гарантиране на високо равнище на опазване на околната среда. Предложението е в съответствие с целите за безопасност на движението по пътищата, предвидени в Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство“.

Предложението се основава на установяването на общи, валидни в целия ЕС минимални стандарти за проверки на превозните средства, като държавите членки са свободни да отидат по-далеч и по целесъобразност да въведат по-високи стандарти.

Основните елементи на предложението са следните:

1. Въвеждане на задължителни проверки на скутери и мотоциклети в целия ЕС. Обхватът на превозните средства, които ще подлежат на проверка, ще бъде разширен, така че да включва тази най-рискова група участници в движението по пътищата. Леките ремаркета (под 3,5 тона) също ще подлежат на проверки. Тези категории превозни средства понастоящем са изключени от установената в ЕС система. Проверките по отношение на тях остават в правомощията на държавите членки.

2. Увеличаване на честотата на периодичните проверки на техническата изправност за определени категории превозни средства. Понастоящем автомобилите и микробусите (до 3,5 тона) на възраст над шест години се проверяват най-малко веднъж на две години. Предлага се след изтичането на шестгодишния период те да бъдат проверявани поне веднъж годишно. Това означава промяна към система 4-2-1 вместо настоящата 4-2-2. Предлага се също формулата 4-2-1 да бъде прилагана и за скутери и мотоциклети. Освен това се предлага увеличаване на честотата на проверките за леки автомобили и микробуси с голям пробег (160 000 км). Тези превозни средства се предвижда да бъдат проверявани всяка година след първата проверка (4-1-1 вместо съществуващата система 4-2-2), ако към датата на първата проверка (след 4 години) са достигнали пробег от над 160 000 км. Това ще приведе проверките им в съответствие с проверките на други превозни средства с висок пробег като таксита, линейки и т.н.

3. Предлага се да се установи минимално равнище на умения и изисквания за обучение на проверяващите.

4. Подобряване на качеството на проверките на превозни средства чрез установяване на общи минимални стандарти за неизправности и оборудване

5. Строги мерки относно измамите, свързани с манипулиране на показанията на километропоказателя, чрез регистриране на отчетените данни за пробега.

6. Въвеждане на задължителни проверки на електронните компоненти за безопасност.

Национални парламенти: Националните парламенти на Франция, Нидерландия, Швеция и Кипър възразиха официално – според тях предложението нарушава принципа на субсидиарност на ЕС.

Гледна точка на докладчика

По време на парламентарните обсъждания следва да бъде преценено внимателно дали предлаганите мерки са съизмерни с преследваните цели. Въздействието на предложението върху гражданите и бизнеса следва да бъде оценено внимателно с цел избягване на ненужни финансови и административни тежести. Необходимо е да постигнем балансиран резултат.

В светлината на гореспоменатото докладчикът предлага:

1. Честота на проверките и категории превозни средства: Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за разширяване на обсега на проверките на техническата изправност, така че да обхваща скутери и мотоциклети, тъй като те представляват групата участници в движението с по-висок риск. Въпреки това изглежда по-пропорционално честотата на проверките за тези категории превозни средства да бъде изменена от 4-2-1 на 4-2-2. Формулата 4-2-2 също представлява балансиран подход за проверка на леки автомобили и лекотоварни превозни средства, тъй като различни проучвания относно връзката между злополуките и техническите неизправности стигат до противоречиви резултати по отношение на въздействието на по-честите проверки върху пътната безопасност. Независимо от това Комисията следва да продължи да наблюдава и оценява този въпрос и да докладва на съзаконодателите. Държавите членки ще имат право да въвеждат по-чести проверки. Критерият за пробег може да повдигне въпроси, свързани с манипулирането на километропоказателя. Поради това се предлага този елемент да се извади от предложението.

2. Техническите изисквания и методите за проверка, посочени в приложенията, следва да бъдат разглеждани като минимални стандарти на ЕС. Държавите членки следва да могат да запазват или въвеждат по-високи стандарти. Този принцип е заложен в член 6, параграф 2 от предложението. Докладчикът предлага изменения, насочени към укрепване на този принцип. Същото важи и за изискванията за квалификация на проверяващите, които също следва да бъдат минимални изисквания.

3. От решаващо значение е проверката на техническата изправност да се извършва от добре образовани, обучени и независими проверяващи. Предлага се да се засили независимостта на проверяващите, както и допълнително да се премахнат потенциалните конфликти на интереси.

4. Исторически автомобили: Признава се, че историческите автомобили следва да бъдат изключени от обхвата на законодателството на ЕС. Държавите членки следва да разполагат с по-широки възможности за установяване по тяхна преценка на собствените им национални изисквания за определяне и проверка на тези превозни средства. Макар и предложението да представлява солидна основа за допълнително разискване, докладчикът намира определението на исторически превозни средства за доста строго и предлага неговата промяна с оглед постигане на по-голяма гъвкавост.

5. В случай на трансгранична пререгистрация на превозни средства се препоръчва да се вземе предвид неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС (C-150/11).

6. Делегирани актове: Макар и да е необходима известна степен на гъвкавост, за да се гарантира, че законодателството ще бъде в крак с технологичното развитие, текстът на Комисията все пак е доста двусмислен. Поради това докладчикът предлага да бъдат определени по-точни ограничения по отношение на делегирането на правомощия на Комисията.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (26.4.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Докладчик по становище: Кришианис Каринш

КРАТКА ОБОСНОВКА

С оглед на увеличената мобилност на хората в рамките на Европейския съюз е необходимо да има по-висока степен на хармонизация на проверките на техническата изправност на превозните средства. Това е необходимо не само с цел повишаване на пътната безопасност, но също и с цел да се предоставя на гражданите валидна информация относно превозните средства, закупени в друга държава членка. Вследствие на развитието на технологиите е необходимо да се адаптира законодателството, така че то да включи превозни средства, които преди не са попадали в обхвата на регламента.

Докладчикът предлага няколко подобрения на текста.

На първо място, удостоверението за техническа изправност и протоколът от проверката на техническата изправност е необходимо да се предоставят онлайн на разположение на заинтересованите страни, които включват проверяващия, който е извършил проверката на техническата изправност, центъра за прегледи на техническата изправност в държавата членка, в която автомобилът е понастоящем регистриран, или дори купувача на автомобила. Предоставянето на данни за показанията на километропоказателя е от решаващо значение, за да се гарантира, че той не е бил манипулиран.

На второ място, вече има механизъм за обмен на информация между държавите членки, а именно механизмът EUCARIS. Не е необходимо да се създава нов механизъм за обмен на информация или да се проучва осъществимостта на въвеждането на европейска електронна платформа с информация за превозните средства. Вместо това Комисията трябва да проучи възможностите за разширяване на рамката на EUCARIS. Докладчикът застъпва становището, че това ще бъде икономически по-целесъобразно решение, което може да се приложи най-бързо.

И, накрая, докладчикът счита, че санкциите за измами с километропоказателите са ненужни, ако показанията на километропоказателя се предоставят на разположение на заинтересованите страни. Предоставянето на тези данни на разположение на заинтересованите страни ще премахне стимулите за фалшифициране на показанията на километропоказателите .

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Солидни резултати от разследвания показват, че 8 % от произшествията с мотоциклети се дължат на технически неизправности или са свързани с такива. Мотоциклетистите са групата от участници в движението по пътищата с най-голям риск за безопасността, с тенденция към нарастване на броя на смъртните случаи. Водачите на мотопеди са непропорционално многобройни сред жертвите, като над 1 400 водачи са загинали по пътищата през 2008 г. Обхватът на превозните средства, които следва да подлежат на проверка, трябва следователно да бъде разширен така, че да включва групата на участниците в движението по пътищата с най-висок риск — дву- и триколесните моторни превозни средства.

(7) Солидни резултати от разследвания показват, че 8 % от произшествията с мотоциклети се дължат на технически неизправности или са свързани с такива. Мотоциклетистите са групата от участници в движението по пътищата с най-голям риск за безопасността, с тенденция към нарастване на броя на смъртните случаи. Обхватът на превозните средства, които следва да подлежат на проверка, трябва следователно да бъде разширен така, че да включва групата на участниците в движението по пътищата с най-висок риск — дву- и триколесните моторни превозни средства. Въпреки че броят на произшествията с мотопеди, довели до смъртни случаи, е непропорционално висок, мотопедите не следва да се включват, тъй като един толкова широк обхват на периодичните проверки на техническата изправност би бил непрактичен и би бил в разрез с принципа на пропорционалност.

Обосновка

Включването на мотопедите би било непрактично. Например един водач на мотопед, живеещ в селски район, би се наложило да пътува на дълго разстояние по главни пътища, за да стигне до мястото на извършване на периодичната проверка на техническата изправност. По този начин водачът би изложил себе си и други лица на ненужен риск.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Земеделски превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните превозни средства в транспортни дейности на местно равнище. Техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните превозни средства и следователно по отношение на проверките на техническата изправност тази категория превозни средства следва да бъде третирана по същия начин, както товарните превозни средства.

(8) Земеделските превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните превозни средства в транспортни дейности на местно равнище и по този начин те конкурират традиционните видове транспорт за превоз на товари. Техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните превозни средства и следователно по отношение на проверките на техническата изправност тази категория превозни средства следва да бъде третирана по същия начин, както товарните превозни средства.

Обосновка

Тъй като превозните средства от категория Т5 участват във все по-голяма степен в движението по пътищата, те следва да подлежат на пълна проверка на техническата си изправност.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Относно превозни средства, които представляват исторически интерес, същите трябва да опазват наследството от епохата, в която са били конструирани, и се счита че се ползват рядко по обществени пътища, следва да се даде възможност на държавите членки да разширяват периода, в който да бъде извършвана проверка на техническата изправност на тези превозни средства. Следва също така държавите членки да регулират проверките на техническата изправност на други видове специализирани превозни средства.

(9) Превозни средства, които представляват исторически интерес, трябва да опазват наследството от епохата, в която са били конструирани. Те представляват културно наследство и не се използват редовно в ежедневието. Следва да се даде възможност на държавите членки да удължават по своя преценка периода, в който да бъде извършвана проверка на техническата изправност на тези превозни средства. Това право обаче не трябва да води до прилагане на по-строги стандарти в сравнение със стандартите, определени първоначално за превозното средство. Следва също така държавите членки да регулират проверките на техническата изправност на други видове специализирани превозни средства.

 

Обосновка

Превозните средства, които са с историческо значение, представляват културно наследство и не се използват редовно в ежедневието. Поради това за тях трябва да важат други правила.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за организацията на проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Достъпът до техническите спецификации на всяко отделно превозно средство е от съществено значение за проверката на превозните средства и по-специално на техните електронни компоненти за безопасност. Следователно производителите на превозни средства следва да предоставят не само пълния набор от данни, обхванати от сертификата за съответствие (СЗС), но също и достъп до данни, необходими за проверка на функционалността на компонентите, свързани с безопасността и опазването на околната среда. Разпоредбите, свързани с достъпа до информация за ремонт и поддръжка, следва да се прилагат също така за тази цел, с което на центровете за прегледи се дава достъп до тази информация, необходима за проверките на техническата изправност. Това е от ключово значение, особено в областта на системите, контролирани по електронен път, и следва да обхваща всички елементи, които са монтирани от производителя.

(11) Достъпът до техническите спецификации на всяко отделно превозно средство е от съществено значение за проверката на превозните средства и по-специално на техните електронни компоненти за безопасност. Следователно производителите на превозни средства следва да предоставят не само пълния набор от данни, обхванати от сертификата за съответствие (СЗС), но също и достъп до данни, необходими за проверка на функционалността на системите, свързани с безопасността и опазването на околната среда. Данните следва да включват подробна информация, която предоставя възможност за контролиране на функционалността на системите за безопасност на превозното средство по начин, който позволява те да бъдат проверявани в рамките на периодични проверки на техническата изправност с цел извършване на оценка на вероятността превозното средство да отговаря на изискванията или не. Разпоредбите, свързани с достъпа до информация за ремонт и поддръжка, следва да се прилагат също така за тази цел, с което на центровете за прегледи се дава достъп до тази информация, необходима за проверките на техническата изправност. Това е от ключово значение, особено в областта на системите, контролирани по електронен път, и следва да обхваща всички елементи, които са монтирани от производителя.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Честотата на проверките следва да бъде адаптирана в съответствие с типа превозно средство и с неговия пробег. Съществува по-голяма вероятност дадено превозно средство да прояви технически неизправности след достигане на определена възраст и — особено при интензивно използване — след определен пробег. Поради това е целесъобразно да се увеличи честотата на проверките за по-стари превозни средства и за превозни средства с голям пробег.

(17) Честотата на проверките следва да бъде адаптирана в съответствие с типа превозно средство. Съществува по-голяма вероятност дадено превозно средство да прояви технически неизправности след достигане на определена възраст. Поради това е целесъобразно по-старите превозни средства да се подлагат на периодични проверки.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) След всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, включващо inter alia информация, свързана с идентичността на превозното средство, и информация относно резултатите от проверката. С оглед на осигуряването на подходящо последващо наблюдение след проверката на техническата изправност държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в база данни.

(22) След всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, включващо inter alia информация, свързана с идентичността на превозното средство, и информация относно резултатите от проверката. С оглед на осигуряването на подходящо последващо наблюдение след проверката на техническата изправност държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в база данни. По възможност на заинтересованите страни следва да се предостави и електронна версия на удостоверението за техническа изправност, като се спазва защитата на личните данни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили, което води до много висока цена за обществото в размер на няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили в рамките на една държава, докато този процент е много по-висок при трансграничните продажби, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите записването на пробега и предоставянето на тези данни на разположение на заинтересованите страни в рамките на целия Съюз би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Държавите членки могат да контролират истинността на показанията на километропоказателите по време на целия жизнен цикъл на превозното средство с помощта на централни бази данни, в които се записват актуалните показания на километропоказателите, регистрирани при отделните участници (търговци, автосервизи, центрове за прегледи). Държавите членки следва да предоставят на разположение показанията на километропоказателите чрез електронен обмен на информация, като се спазва защитата на личните данни.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Проверката на техническата изправност е част от по-широка схема, регулираща превозните средства през целия им жизнен цикъл от одобрението през регистрациите и проверките до разкомплектоването му. Разработването и взаимосвързаността на националните електронни бази данни за превозни средства и тези на производителите по принцип следва да допринесат за подобряване на ефективността на цялата административна верига, свързана с превозните средства, както и за намаляване на разходите и на административната тежест. За тази цел Комисията следва да извърши проучване относно осъществимостта, разходите и ползите от създаването на Европейска електронна платформа с информация за превозните средства.

(25) Проверката на техническата изправност е част от по-широка схема, регулираща превозните средства през целия им жизнен цикъл от одобрението през регистрациите и проверките до разкомплектоването му. Разработването и взаимосвързаността на националните електронни бази данни за превозни средства и тези на производителите по принцип следва да допринесат за подобряване на ефективността на цялата административна верига, свързана с превозните средства, както и за намаляване на разходите и на административната тежест. Комисията следва да извърши проучване относно осъществимостта, разходите и ползите от създаването на Европейска електронна платформа с информация за превозните средства, както и относно възможностите за по-голяма функционалност на съществуващите системи за обмен на информация, с цел в платформата да се включи обменът на показанията на километропоказателите и да се проучат възможностите за допълнително разширяване на обмена на информация.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– двуколесни или триколесни превозни средства — категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

– двуколесни или триколесни превозни средства — категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

Обосновка

Включването на мотопедите би било непрактично. Например един водач на мотопед, живеещ в селски район, би се наложило да пътува на дълго разстояние по главни пътища, за да стигне до мястото на извършване на периодичната проверка на техническата изправност. По този начин водачът би изложил себе си и други лица на ненужен риск. Също така това би довело до ненужна административна тежест.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– поддържа се чрез използване на резервни части, които възпроизвеждат историческите елементи на превозното средство;

– поддържа се или е възстановено чрез използване на резервни части, които възпроизвеждат историческите елементи на превозното средство или които са от същия период;

Обосновка

Превозните средства от исторически интерес представляват културно наследство. Ето защо трябва да бъдат изяснени и изискванията по отношение на определението. Единствено превозните средства, които са запазили в достатъчна степен първоначалното си състояние, представляват действително превозни средства с историческо значение. Определението в настоящия регламент е първото подобно определение в законодателството на ЕС за превозните средства с историческо значение. Тъй като това определение може да се използва занапред в законодателни текстове, то трябва да бъде особено еднозначно.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

няма промяна в техническите характеристики на основните му елементи като двигател, спирачна уредба, кормилно управление или окачване, и

– техническите характеристики на основните му елементи като двигател, спирачна уредба, кормилно управление, тип автомобил или окачване са непроменени или датират от съответния период,

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

няма промяна по отношение на външния си вид;

външният му вид е непроменен или съответства на дадения период;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за датиращи от съответния период се считат:

 

промените, които в рамките на десет години след производството на превозното средство са били възможни от правна и техническа гледна точка,

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка дали частите и елементите на дадено превозно средство съответстват на неговите свързани с безопасността и опазването на околната среда характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането;

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка на това, дали дадено превозно средство притежава необходимата функционалност за участие в движението по пътищата, що се отнася до неговите характеристики, свързани с безопасността и опазването на околната среда;

Обосновка

Определението следва да отразява по-ясно целта на проверката – безупречно функциониране на системите на превозното средство за безопасност и опазване на околната среда.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 16 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) „база данни за показанията на километропоказателите“ означава база данни, създадена от държавата членка, в която се съхраняват показанията на километропоказателите на превозните средства, регистрирани в тази държава членка;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите на превозни средства предоставят на центровете за прегледи или, когато е приложимо, на компетентния орган достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3. Производителите на превозни средства предоставят на центровете за прегледи или, когато е приложимо, на компетентния орган, на автомобилните сервизи и производителите на изпитвателно оборудване, както и на всички заинтересовани лица, недискриминационен достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Обосновка

Достъпът до информация е от голямо значение за извършването на периодични проверки на техническата изправност. Поради това следва да съществува възможност за недискриминационен достъп за всички заинтересовани лица, както се предвижда в законодателството относно системите за бордова диагностика. Гарантирането му е необходимо за осигуряване на лоялна конкуренция.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

– Превозни средства от категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, а след това на всеки две години;

Обосновка

Честотата на проверките на мотоциклетите следва да бъде преценена и с оглед на финансовата и административната тежест за притежателите на мотоциклети. Прилага се принципът на субсидиарност, тъй като предложението не е от изключителната компетентност на Съюза. По отношение на малките мотоциклети и мотопедите с максимална скорост до 45 km/h следва и занапред въпросът, дали за тези превозни средства да се въведе задължителна периодична проверка на техническата изправност, да се решава по преценка на държавите членки.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, а след това на всеки две години;

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки следва да могат по своя преценка да решават дали да предвидят по-чести проверки на техническата изправност на превозните средства от категории M1, N1 и O2.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случаите, когато превозно средство от категориите M1 или N1 е достигнало пробег от 160 000 km на първата проверка на техническата изправност след първоначалната регистрация на превозното средство, след това то подлежи на ежегодна проверка на техническата изправност.

заличава се

Обосновка

Като се има предвид, че средният пробег на съвременните превозни средства от категории М1 и N1 се е увеличил без значително влошаване на характеристиките им по отношение на безопасността и опазването на околната среда, и като се имат предвид техническите възможности за манипулиране на километропоказателя, честотата на проверките не би следвало да се обвързва с показанието на километропоказателя.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– в случай на промяна на титуляря на свидетелството за регистрация на превозното средство.

заличава се

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– след извършването на крайпътна проверка.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За всяка област по параграф 1, компетентните органи на държавата членка или центърът за прегледи извършват проверка на техническата изправност, която обхваща най-малко позициите, с ползване на приложимия за проверка на тези позиции метод, както е посочено в приложение II, точка 3.

2. За всяка област по параграф 1 компетентните органи на държавата членка или центърът за прегледи извършват проверка на техническата изправност, която обхваща най-малко позициите, посочени в приложение II, точка 3. Целта е единствено да се извърши проверка на функционирането на превозното средство. Срещу елементи и резервни части без типово одобрение, които явно накърняват характеристиките на превозното средство, свързани с безопасността и/или опазването на околната среда, могат да бъдат повдигнати възражения. Използват се приложимите за проверка на тези позиции методи, посочени в приложение ІІ, точка 3.

Обосновка

Периодичните проверки на техническата изправност обикновено имат за цел да проверят функционирането на превозното средство, а не типовото одобрение на резервните части. На практика това дори не е възможно, тъй като някои резервни части са монтирани в превозното средство така, че те не могат да бъдат проверени. Единствено ако са монтирани резервни части без типово одобрение, които явно накърняват характеристиките на превозното средство, свързани с безопасността и опазването на околната среда, могат да се повдигнат възражения. Свободата на снабдяване с резервни части не трябва да се ограничава косвено вследствие на подобни възражения.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За проверката на показанието на километропоказателя и в случаите, когато тази информация не е била съобщена по електронен път след предходната проверка на техническата изправност, проверяващият изисква от лицето, представящо превозното средство за проверка, да покаже удостоверението, издадено след предходната проверка на техническата изправност.

4. За проверката на показанието на километропоказателя, ако обичайно има монтиран такъв, информацията от предходната проверка на техническата изправност се предоставя на проверяващия по електронен път. До въвеждането на електронен трансфер на информация проверяващият изисква от лицето, представящо превозното средство за проверка, да покаже удостоверението, издадено след предходната проверка на техническата изправност. Показанието на километропоказателя, отчетено по време на последната проверка на техническата изправност, се предоставя по електронен път на заинтересованите страни. Тази информация не може да съдържа лични данни.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Удостоверенията за техническа изправност се признават взаимно от всички държави членки за целите на пререгистрацията на превозно средство, прехвърлено от една държава членка в друга, при условие че удостоверението е валидно с оглед на честотата на проверките на държавата членка по пререгистрация.

Обосновка

Признаването на удостоверенията за техническа изправност на всяка държава членка във всички други държави членки е важна стъпка за доизграждането на вътрешния пазар.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. Удостоверенията за техническа изправност се признават взаимно от всички държави членки за целите на пререгистрацията на превозно средство, прехвърлено от една държава членка в друга, при условие че удостоверението отговаря на изискванията на държавата членка по пререгистрация относно честотата на проверките. Това се основава на наличието във всички държави членки на проверки, отговарящи на еднакви стандарти.

Обосновка

Взаимното признаване е полезно и при пререгистрации и трансгранични продажби. За тази цел във всички държави членки на ЕС трябва да се прилагат сравними стандарти. Това се основава на наличието във всички държави членки на проверки, отговарящи на еднакви стандарти.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в. Центърът за прегледи или по целесъобразност компетентният орган, извършил техническия преглед на дадено превозно средство, след всеки технически преглед предава информацията за показанието на километропоказателя на базата данни за показанията на километропоказателите, ако това е целесъобразно.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Проверките на техническата изправност се извършват от проверяващи, които удовлетворяват минималните изисквания за професионална компетентност и обучение, посочени в приложение VI.

1. Проверките на техническата изправност се извършват от проверяващи, които удовлетворяват минималните изисквания за професионална компетентност и обучение, посочени в приложение VI. Държавите членки, които прилагат по-строги изисквания, имат право да ги запазят.

Обосновка

За пръв път се поставят изисквания по отношение на квалификацията на проверяващите. Държавите членки на ЕС, които прилагат по-високи стандарти, следва да могат да ги запазят.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки насърчават подходящото обучение на проверяващите в съответствие с изискванията по отношение на квалификацията.

Обосновка

В съответствие с изискванията по отношение на квалификацията държавите членки следва да насърчават подходящото обучение.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При извършване на проверка на техническата изправност, проверяващият е свободен от конфликт на интереси, по-специално по отношение на икономическите, лични или семейни връзки с титуляря на регистрацията на превозното средство, подлежащо на проверка.

4. При извършване на проверка на техническата изправност, проверяващият е свободен от конфликт на интереси, по-специално по отношение на икономическите, лични или семейни връзки с титуляря на регистрацията на превозното средство, подлежащо на проверка. Това предполага съответни стандарти за сертифициране, като се използва например съответният стандарт на ISO.

Обосновка

С цел гарантиране на сравнимостта и независимостта на периодичните проверки на техническата изправност държавите членки следва да се съгласят да използват едни и същи стандарти за сертифициране, например съответния стандарт на ISO.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията проучва осъществимостта, разходите и ползите от създаването на електронна платформа с информация за превозните средства с цел обмен на информация относно данни, свързани с проверките на техническата изправност, между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи и производителите на превозни средства.

Комисията проучва кой е най-ефикасният и ефективен начин за създаването на електронна платформа с информация за превозните средства, като се възползва от съществуващите и вече прилаганите решения в областта на информационните технологии по отношение на международния обмен на данни, за да се сведат до минимум разходите и да се избегне дублирането. В рамките на проучването се разглежда кой е най-целесъобразният начин за свързване на съществуващите национални системи с цел обмен на информация относно данни, свързани с проверките на техническата изправност и показанията на километропоказателите, между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи, производителите на изпитвателно оборудване и производителите на превозни средства. Целта е да се предостави недискриминационен достъп на всички заинтересовани лица до информацията за превозните средства.

Обосновка

Достъпът до информация е от голямо значение за извършването на периодични проверки на техническата изправност. Поради това следва да съществува възможност за недискриминационен достъп за всички заинтересовани лица, както се предвижда в законодателството относно системите за бордова диагностика.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на това проучване тя представя и извършва оценка на различни възможни варианти на политика, включително възможността за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящият регламент, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно резултатите от проучването и, ако е целесъобразно, прилага към него законодателно предложение.

Въз основа на това проучване тя представя предложения за повишаване на оперативната съвместимост и стандартизацията на електронните документи, за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10, и за създаване на система за обмен на информация между държавите членки относно показанията на километропоказателите при трансгранични продажби. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящият регламент, Комисията представя целесъобразно законодателно предложение пред Европейския парламент и Съвета.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията представя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на този петгодишен срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на съответния срок.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Комисията редовно информира Европейския парламент относно прилагането на регламента и относно неговото отражение върху единния пазар и промишленото производство в Съюза.

Обосновка

Тук става въпрос за чувствителен сектор на европейската икономика и затова е наложително да се увеличат прозрачността и контролът.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че манипулацията или вмешателството във връзка с километропоказателя се счита за правонарушение и се наказва с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции.

заличава се

Обосновка

Санкциите няма да предотвратят фалшифицирането на показанията на километропоказателите. Предоставянето на информация за последните показания на километропоказателите може да постигне това, без да се налагат санкции или глоби.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

Позовавания

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.9.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Krišjānis Kariņš

25.10.2012 г.

Разглеждане в комисия

18.3.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (27.5.2013)

на вниманието на комисия по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Докладчик по становище: Малкълм Харбър

КРАТКА ОБОСНОВКА

С предложението се определят актуализирани хармонизирани правила на ЕС в областта на проверките на техническата изправност на моторните превозни средства и ремаркетата с оглед утвърждаване на минимални стандарти за безопасност и за емисиите при периодичните проверки на техническата изправност (ППТИ). Предложението има за цел да допринесе за намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия в ЕС наполовина до 2020 г. в съответствие с насоките за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност. Освен това предложението цели да допринесе за намаляване на емисиите в резултат на лоша поддръжка на превозните средства.

Докладчикът подкрепя тези ключови цели и, предвид разликите между практиките на държавите членки, подкрепя целевата хармонизация в съответствие с принципа на субсидиарност, и поради това се съмнява дали инструментът следва да бъде регламент, даващ по-ограничени възможности на държавите членки за приспособяване на национално равнище.

Освен това докладчикът счита, че целта за намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия следва да бъде постигната, като същевременно се гарантира пропорционалност, и съответно подкрепя адаптирани решения въз основа на солидна доказателствена база. С това той би искал да насочи вниманието към неподкрепените с доказателства предположения, посочени от отдела на Европейския парламент за оценка на въздействието: „основното предположение, че по-добрите и по-чести технически проверки ще доведат до по-малко неизправности на превозните средства въобще не изглежда да е подкрепено от доказателства“.

Докладчикът също така отбелязва, че обхватът е разширен извън този на Директива 2009/40/ЕО, за да се включат нови категории превозни средства, по-специално моторни двуколесни и триколесни превозни средства, леки ремаркета до 3,5 t, както и трактори с конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h. Предложението също така увеличава честотата на проверките за по-старите превозни средства и за тези с голям пробег.

Докладчикът не предлага никакви промени по отношение на формата или обхвата на проектозакона нито във връзка с продължителността на проверките, тъй като това са въпроси за водещата комисия, а вместо това взе решение да съсредоточи своите изменения по въпроси, свързани с единния пазар. Най-актуалните въпроси от гледна точка на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите включват:

1.  Какво да бъде определението на „проверка на техническата изправност“

Докладчикът предлага изменение на определението за проверка на техническата изправност, с което понастоящем може да се злоупотребява с цел ограничаване на трансграничната конкуренция в търговията с автомобили втора употреба. По-конкретно, дефиницията на Комисията поражда правна несигурност, тъй като повтаря, в общо определение, изискването за проверка в съответствие с критериите за типово одобрение по принцип, докато съответните критерии за типово одобрение вече са уточнени в приложенията. Това предполага, че всички компоненти на превозното средство потенциално могат да бъдат проверявани, тъй като всяка част може да бъде разглеждана като имаща отношение към безопасността на превозното средство. От значение следва да бъде проверката само на онези компоненти, които са типово одобрени за безопасност и емисии. Съществува опасение, че някои участници могат да се възползват от тази „вратичка“, за да защитят вътрешния пазар на употребявани превозни средства и да отхвърлят превозни средства без основателна причина.

2.  Мерки за идентифициране и предотвратяване на измами, свързани с пробега

Индексът за развитие на пазарите на дребно дава на автомобилите втора употреба най-ниския резултат на пазарно представяне сред всички продукти за трета поредна година, като по-специално им отсъжда последно място по отношение на доверието. Следователно, докладчикът предлага засилени мерки за борба с измамите с километропоказателите чрез разширяване на обхвата на електронната платформа с информация за превозните средства, за да се гарантира, че интернет платформа съдържа цялата информация за пробега на превозното средство. Освен това докладчикът изразява загриженост, че предложението на Комисията забранява всякакви корекции на километропоказателя, включително възходящите корекции, които биха предотвратили оставането на засегнатите превозни средства с ненужно намалена пазарна стойност.

3.  Достъп до резултатите от проверките на техническата изправност в националните регистри, достъп до техническа информация и минималните изисквания за изпитвателното оборудване.

Регламентът въвежда възможността за създаване на хармонизирана система за обмен на данни в ЕС, която да позволява центровете за ППТИ в целия ЕС да имат достъп до информацията за ремонт и поддръжка на превозните средства. Докладчикът обаче счита, че достъпът до тази информация не следва да бъде ограничен до компетентните органи и центровете за ППТИ. За да се гарантират равни условия на конкуренция, той предлага да се разреши и на производителите на оборудване за сервизи да имат достъп, тъй като това ще им даде възможност да произвеждат конкурентоспособно и ефективно изпитвателно оборудване. Докладчикът също така предлага да се позволи внедряването на алтернативни процеси за проверка, които могат да бъдат от решаващо значение за улесняване на рентабилното изпитване на превозни средства, които са трудни за изпитване.

4.  Освобождавания

Докладчикът приветства освобождаването, предвидено за „превозни средства с историческо значение“. Въпреки това той счита, че определението е прекалено описателно и препоръчва вместо това да се предвиди основно изискване за възраст. Освен това той предлага да се запази преценката на държавите членки при освобождаване на превозни средства от действието на регламента в съответствие с настоящата практика.

5.  Взаимно признаване

Проверката на техническата изправност е свързана с пререгистрацията на моторни превозни средства, като се има предвид, че по-голямата хармонизация на ЕС в областта на периодичните технически прегледи следва да опрости пререгистрацията на превозни средства от една държава членка в друга. Следователно докладчикът е представил ново предложение, предвиждащо задължителното взаимно признаване на удостоверенията за периодични технически прегледи в целия Съюз.

6.  Преразглеждане и мониторинг.

За по-нататъшно укрепване на единния пазар докладчикът също така внася клауза за преразглеждане, за да се проучи, пет години след приемането на настоящето предложение, потенциалът за улесняване на обмена на данни за резултатите от периодичните технически прегледи между държавите членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на периодични проверки на техническата изправност да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да съответстват на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл. Този режим следва да се прилага по отношение на категории превозни средства, както е определено в Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО, Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства и на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО.

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на периодични проверки на техническата изправност да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да съответстват на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл. Държавите членки биха могли да въведат национални изисквания във връзка с проверките на техническата изправност на категориите превозни средства, определени в Регламент 2013/168/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства. Тази разпоредба следва да се прилага към категориите превозни средства, определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства и на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Съществува ясна връзка между равнището на безопасност по пътищата и броя на техническите неизправности на превозните средства. През 2009 г. са докладвани 35 000 инциденти с фатален изход по европейските пътища. Допускайки, че техническите неизправности допринасят за случаите с фатален изход пропорционално на техния принос за произшествия, над 2 000 смъртни случая годишно в ЕС могат да бъдат свързани с технически неизправности на превозни средства. Въз основа на налични проучвания, между 900 и 1 100 от тези случаи биха могли да бъдат избегнати, ако бъде адекватното подобрена системата за извършване на проверките на техническата изправност.

(5) Предполага се, че съществува връзка между равнището на безопасност по пътищата и техническите неизправности на превозните средства. През 2009 г. са докладвани 35 000 инциденти с фатален изход по европейските пътища. Адекватно подобрената система за извършване на проверките на техническата изправност може да допринесе за свеждането до минимум на инцидентите с фатален изход.

Обосновка

Научната хипотеза поражда съмнения. Полицейските разследвания само в Германия оценяват въздействието на техническите неизправности по превозните средства върху последиците от инцидентите като далеч по-малко.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Голяма част от общите емисии на пътния транспорт, и по-специално на емисиите на CO2, се дължи на малък брой превозни средства с неизправни системи за контрол на емисиите. Смята се, че 5 % от парка от превозни средства е причина за 25 % от всички емисии на замърсители. Следователно периодичният режим на проверка на техническата изправност следва също да допринесе за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

(6) Голяма част от общите емисии на пътния транспорт, и по-специално на емисиите на CO2, се дължи на малък брой превозни средства с неизправни системи за контрол на емисиите. Смята се, че 5 % от парка от превозни средства е причина за 25 % от всички емисии на замърсители.

 

Това също се отнася и за увеличаването на емисиите на NOx и прахови частици от съвременните двигатели, за които са необходими по-обстойни проверки на емисиите, включително проверки с използването на електронно измервателно устройство за установяване на надеждността и функционирането на бордовата диагностична система (БДС), подкрепени от съществуващите тестове на емисиите от ауспуха, за да се гарантира пълна и точна проверка на емисиите от системата, тъй като само БДС не е достатъчно надеждна.

 

Следователно периодичният режим на проверка на техническата изправност следва също да допринесе за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

Обосновка

БДС не е гарантиран метод на оценка на емисиите; ето защо той трябва да се подкрепи с измерване на емисиите от ауспуха.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Солидни резултати от разследвания показват, че 8 % от произшествията с мотоциклети се дължат на или са свързани с технически неизправности. Мотоциклетистите са групата от участници в движението по пътищата с най-голям риск за безопасността, с тенденция към нарастване на броя на смъртните случаи. Водачите на мотопеди са непропорционално многобройни сред жертвите, със загинали по пътищата над 1 400 водачи през 2008 г. Обхватът на превозните средства, които следва да подлежат на проверка, трябва следователно да бъде разширен така, че да включва групата на участниците в движението по пътищата с най-висок риск — дву- и триколесните моторни превозни средства.

заличава се

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се остави на преценката на държавите членки дали да се разшири обхватът на техническите проверки, така че в него да влязат и дву- и триколесните моторни превозни средства. От друга страна, данните на ЕК относно произшествията за дву- и триколесните моторни превозни средства нямат връзка с други извършвани преди това проучвания.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за организацията на проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За постигане на високо качество на проверките в целия Съюз, поддръжката и калибрирането на оборудването, което се използва по време на проверките, следва да бъдат определени на равнище Европейски съюз.

(12) За постигане на високо качество на проверките в целия Съюз, поддръжката и калибрирането на оборудването, което се използва по време на проверките, следва да бъдат определени на равнище Европейски съюз. Следва да се насърчат иновациите по отношение на системите за проверка, процедурите и оборудването, с което да се позволи по-нататъшно намаляване на разходите и оптимизиране на ползите.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Резултатите от проверката следва да не бъдат променяни с търговска цел. Ако обаче констатациите от проверката на техническата изправност, извършена от проверяващ, са очевидно неверни, органът за надзор следва да има възможност да променя резултатите от нея.

(14) Резултатите от проверката следва да не бъдат променяни с търговска цел. Ако обаче констатациите от проверката на техническата изправност, извършена от проверяващ, са очевидно неверни, органът за надзор следва да има възможност да променя резултатите от нея, като се санкционира адекватно органа, издал удостоверението.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) След всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, включващо inter alia информация, свързана с идентичността на превозното средство и информация относно резултатите от проверката. С оглед осигуряване на подходящо последващо наблюдение след проверката на техническата изправност държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в база данни.

(22) С оглед осигуряване на подходящо проследяемост на резултатите от проверките след всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, което да се създава и в електронен формат, със същото равнище на изчерпателност по отношение на идентичността на превозното средство и резултатите от проверката, които се съдържат в оригиналното удостоверение за проверка. Освен това държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в централизирана база данни, за да гарантират, че автентичността на резултатите от периодичните технически проверки може лесно да бъде проверена.

Обосновка

Удостоверенията за техническа изправност сега следва да се представят на хартиен носител, както и по електронен път, за да се избегне фалшифициране или вмешателство, както и да се улесни обменът на информация, което ще позволи развитието на Електронната платформа с информация за превозните средства.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя и допълнително би подобрило функционирането на единния пазар по отношение на трансграничната търговия с автомобили втора употреба. Всъщност, в осмото издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно „Как пазарите да работят в полза на потребителите“ от декември 2012 г., за трета поредна година този пазарен сегмент получи най-нисък резултат на пазарна ефективност, като по-специално се нареди на последно място по отношение на доверието. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) За да се добавят в настоящия регламент допълнителни технически подробности, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед отчитането, когато е необходимо, на промените в законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка с категориите превозни средства, както и на нуждата от актуализиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(26) За да се добавят в настоящата директива допълнителни технически подробности, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед отчитането, когато е необходимо, на промените в законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка с категориите превозни средства, както и на нуждата от актуализиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова радикално. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(27) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно провеждането на проверки на техническата изправност на превозни средства на територията на ЕС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнище ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(29) Доколкото целта на настоящата директива, а именно създаването на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно провеждането на проверки на техническата изправност на превозни средства на територията на ЕС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнище ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз,

заличава се

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) С настоящия регламент се актуализират техническите изисквания на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета[1] и се разширява нейният обхват, за да включи по-специално създаването на центрове за прегледи и на техните органи за надзор, както и определянето на проверяващи, отговорни за извършването на проверките на техническата изправност. Ето защо тази директива следва да бъде отменена. В допълнение, настоящият регламент обединява правилата, съдържащи се в Препоръка 2010/378/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. относно оценката на неизправностите при проверките на техническата изправност в съответствие с Директива 2009/40/ЕО[2], с оглед по-добро регулиране на техническите методи за изпитване.

(31) С настоящата директива се актуализират техническите изисквания на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и се разширява нейният обхват, за да включи по-специално създаването на центрове за прегледи и на техните органи за надзор, както и определянето на проверяващи, отговорни за извършването на проверките на техническата изправност. Ето защо тази директива следва да бъде отменена. В допълнение, настоящата директива обединява правилата, съдържащи се в Препоръка 2010/378/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. относно оценката на неизправностите при проверките на техническата изправност в съответствие с Директива 2009/40/ЕО, с оглед по-добро регулиране на техническите методи за изпитване.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява режим на периодични проверки на техническата изправност на превозните средства.

Настоящата директива установява режим на периодични проверки на техническата изправност на превозните средства, които се извършват въз основата на минимални технически стандарти и изисквания, с цел гарантиране на високо равнище на безопасност на пътя и опазване на околната среда.

Обосновка

Една директива определя общи минимални стандарти за периодичните проверки на техническата изправност, но същевременно взема предвид разликите между държавите членки. Позволяват се по-високи технически стандарти и изисквания.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства, чиято конструктивна скорост надвишава 25 km/h, от следните категории, както е посочено в Директива 2002/24/ЕО, Директива 2007/46/ЕО и Директива 2003/37/ЕО:

1. Настоящата директива се прилага за моторни превозни средства, чиято конструктивна скорост надвишава 25 km/h, от следните категории, както е посочено в Регламент 2013/168/ЕС, Директива 2007/46/ЕО и Директива 2003/37/ЕО:

 

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– двуколесни или триколесни превозни средства — категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

заличава се

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се остави на преценката на държавите членки дали да се разшири обхватът на техническите проверки, така че да се включат дву- и триколесните моторни превозни средства. От друга страна, данните на ЕК относно произшествията за дву- и триколесните моторни превозни средства нямат връзка с други, извършвани преди това проучвания.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага за:

2. Настоящата директива не се прилага за:

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

двуколесни или триколесни превозни средства — категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да въведат национални изисквания относно проверката на техническата изправност на изброените в параграф 2 превозни средства, регистрирани на тяхната територия.

3. Държавите членки могат да въведат национални изисквания относно проверката на техническата изправност на изброените в параграф 1, седмо тире, и параграф 2 превозни средства, регистрирани на тяхната територия.

Обосновка

Това изменение следва автоматично от превръщането на регламента в директива. Въпреки това е важно да се спомене на този етап изрично. Държавите членки, които имат проверки на техническата изправност, следва да могат да ги запазят. Държавите членки, които нямат проверки на техническата изправност, следва да не бъдат задължавани да въвеждат подобни проверки.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „двуколесни или триколесни моторни превозни средства“ означава всяко превозно средство на две колела с или без кош, триколки и четириколки;

заличава се

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се остави на преценката на държавите членки дали да се разшири обхватът на техническите проверки, така че да се включат и дву- и триколесните моторни превозни средства. От друга страна, данните на ЕС относно произшествията за дву- и триколесните моторни превозни средства нямат връзка с други, извършвани преди това проучвания.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „ превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава всяко превозно средство, което отговаря на всяко едно от следните условия:

(7) „превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава всяко превозно средство, което е било произведено или регистрирано за първи път най-малко преди 30 години и се счита за историческо от компетентен за регистрирането на превозните средства орган в държавата членка.

Обосновка

Дефиницията на Комисията за превозно средство, което представлява исторически интерес, е ненужно подробна и би довела до необосновано обхващане от регламента на много превозни средства. Обикновено изискване за възраст с допълнителни уточнения, оставени на органите на държавите членки, предоставя достатъчно гъвкавост и е в съответствие с настоящата практика.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– произведено е най-малко преди 30 години,

заличава се

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– поддържа се чрез използване на резервни части, които възпроизвеждат историческите елементи на превозното средство;

заличава се

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– няма промяна в техническите характеристики на основните му елементи като двигател, спирачна уредба, кормилно управление или окачване, и

заличава се

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– няма промяна по отношение на външния си вид;

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка дали частите и елементите на дадено превозно средство съответстват на неговите свързани с безопасността и опазването на околната среда характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането;

(9) „проверка на техническата изправност“ означава проверка, в съответствие с Приложение II и Приложение III от настоящия регламент, с цел удостоверяване, че превозното средство е безопасно за използване по обществените пътища и отговаря на нужните екологични характеристики;

Обосновка

Дефиницията на Комисията поражда правна несигурност, тъй като повтаря, като общо определение, изискването за проверка според общи критерии за типово одобрение, като има предвид, че съответните критерии за типово одобрение (за целите на безопасността и изпитването на емисии) вече са уточнени в приложенията на настоящия регламент. Без това изменение всеки компонент на превозното средство, който е типово одобрен, би могъл да бъде избран за проверка на безопасността, в резултат на което превозното средство би могло да бъде неправомерно отхвърлено.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета периодично се проверяват в съответствие с настоящия регламент в държавата членка, в която са регистрирани.

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета периодично се проверяват в съответствие с настоящата директива в държавата членка, в която са регистрирани.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез редовни проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите на превозни средства предоставят на центровете за прегледи или, когато е приложимо, на компетентния орган достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3. Производителите на превозни средства предоставят на центровете за прегледи, производителите на изпитвателно оборудване и, когато е приложимо, на компетентните органи и независимите субекти, осигуряващи ремонтирането, обслужването и поддръжката на превозните средства, достъп до техническата информация, необходима за проверка на техническата изправност, както е посочено в приложение І. Комисията приема подробни правила относно процедурите за достъп до техническата информация по приложение I, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

заличава се

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се остави на преценката на държавите членки дали да се разшири обхватът на техническите проверки, така че в него да влязат дву- и триколесните моторни превозни средства. От друга страна, данните на ЕС относно произшествията за дву- и триколесните моторни превозни средства нямат връзка с други, извършвани преди това проучвания.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — след две години, а след това — всяка година;

– Превозни средства от категории M1, N1 и O2: четири години след датата на първоначална регистрация на превозното средство и след това най-много на всеки две години;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Превозни средства от категория М1, регистрирани като таксиметрови автомобили и превозни средства на спешната медицинска помощ, превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, T5, O3 и O4: една година след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това — всяка година.

– Превозни средства от категория М1, регистрирани като таксиметрови автомобили и превозни средства на спешната медицинска помощ, превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, T5, O3 и O4: две години след датата на първоначална регистрация на превозното средство, след това най-много на всеки две години.

Обосновка

Техническите неизправности се откриват единствено чрез задълбочаване на проверките: ако една проверка се извършва само повърхностно, увеличаването на честотата й също няма да бъде от полза. Увеличаването на проверките няма да доведе до значителни резултати.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случаите, когато превозно средство от категориите M1 или N1 е достигнало пробег от 160 000 km на първата проверка на техническата изправност след първоначалната регистрация на превозното средство, след това то подлежи на ежегодна проверка на техническата изправност.

заличава се

Обосновка

Наличието на връзка между пробега или възрастта на превозните средства и техническата изправност подлежи на съмнение. По-старите превозни средства не участват в произшествия по-често от новите.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Независимо от датата на последната проверка на техническата изправност, компетентният орган може да изиска дадено превозно средство да бъде подложено на проверка на техническата изправност или на допълнително изпитване преди датата, посочена в параграфи 1 и 2, в следните случаи:

4. Независимо от датата на последната проверка на техническата изправност, компетентният орган може да изиска дадено превозно средство да бъде подложено на проверка на техническата изправност или на допълнително изпитване преди датата, посочена в параграфи 1 и 2, в следните случаи:

след произшествие с тежки увреждания на основните свързани с безопасността елементи на превозното средство, като например колела, окачване, зони за смачкване, кормилна или спирачна уредба,

след произшествие с тежки увреждания на основните свързани с безопасността елементи на превозното средство, като например колела, окачване, зони за смачкване, кормилна или спирачна уредба,

когато са били поправени или изменени системи и елементи на превозното средство, свързани с безопасността и опазването на околната среда,

когато са били поправени или изменени системи и елементи на превозното средство, свързани с безопасността и опазването на околната среда,

в случай на промяна на титуляря на свидетелството за регистрация на превозното средство.

 

Обосновка

Това законодателно предложение има за цел подобряването на проверките на техническата изправност. Не е ясно защо техническата изправност на превозното средство следва изведнъж да събужда подозрение, когато се промени титулярът на превозното средство.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вследствие на проверка на пътя;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, който е извършил проверка на техническата изправност на дадено превозно средство, издава удостоверение за техническа изправност на това превозно средство, което съдържа най-малко елементите, посочени в приложение IV.

1. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, който е извършил проверка на техническата изправност на дадено превозно средство, издава удостоверение за техническа изправност на това превозно средство, което да е достъпно и в електронен формат и което да съдържа най-малко елементите, посочени в приложение IV.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган предоставя на лицето, представящо превозното средство за проверка, удостоверение за техническа изправност или — в случай на удостоверение за техническа изправност, издадено в електронен формат — надлежно заверена разпечатка на това удостоверение.

2. Центърът за прегледи или, ако е приложимо, компетентният орган, веднага след успешното завършване на теста предоставя на лицето, представящо превозното средство за проверка, удостоверение за техническа изправност или — в случай на удостоверение за техническа изправност, издадено в електронен формат — разпечатка на това удостоверение.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. в случай, че е получено искане за пререгистрация на превозно средство и превозното средство произхожда от друга държава членка, регистрационните органи признават удостоверението за техническа изправност на превозното средство, след като валидността му е била потвърдена по време на пререгистрацията. Признаването се дава за същия период като първоначалния срок на валидност на удостоверението, с изключение на случаите, когато първоначалният срок на валидност на удостоверението надвишава законния срок в държавата членка, в която превозното средство се пререгистрира. В такъв случай валидността се съгласува с по-краткия срок и се изчислява от датата, на която превозното средство е получило първоначалното удостоверение за техническа изправност. Преди датата на прилагане на настоящия регламент държавите членки обменят информация относно формата на удостоверението за техническа изправност, което се признава от съответните компетентни органи, както и инструкции за установяване на автентичността му.

Обосновка

С цел да се улесни пререгистрацията на моторни превозни средства в рамките на Съюза, това изменение въвежда система за взаимно признаване на удостоверения за техническа изправност между държавите членки, която влиза в сила от датата на прилагане на настоящия регламент.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент и най-късно 3 години след това, центровете за прегледи съобщават по електронен път на компетентния орган на държавата членка информацията, съдържаща се в удостоверенията за техническа изправност, които те издават. Това съобщаване се извършва в разумен срок след издаването на удостоверенията за техническа изправност. До тази дата центровете за прегледи могат да съобщават тази информация на компетентния орган по всякакъв друг начин. Компетентният орган съхранява тази информация 36 месеца след датата на получаването Й.

3. Считано от датата на влизане в сила на настоящата директива и най-късно 3 години след това, центровете за прегледи съобщават по електронен път на компетентния орган на държавата членка информацията, съдържаща се в удостоверенията за техническа изправност, които те издават. Това съобщаване се извършва в разумен срок след издаването на удостоверенията за техническа изправност. До тази дата центровете за прегледи могат да съобщават тази информация на компетентния орган по всякакъв друг начин. Компетентният орган съхранява тази информация в централизирана база данни 36 месеца след датата на получаването й.

Обосновка

Целта на това изменение е да улесни обмена на информация, което ще позволи развитието на Електронната платформа с информация за превозни средства.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Резултатите от проверката на техническата изправност се съобщават на органа, регистрирал превозното средство. Това уведомление съдържа информацията, посочена в удостоверението за техническа изправност.

5. Резултатите от проверката на техническата изправност се съобщават на органа, регистрирал превозното средство, незабавно. Това уведомление съдържа информацията, посочена в удостоверението за техническа изправност.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Проверяващите, наети от компетентните органи на държавите членки или от център за прегледи към датата, от която се прилага настоящият регламент, са освободени от изискванията по приложение VI, точка 1. Държавите членки издават на тези проверяващи удостоверение за приравняване.

3. Проверяващите, наети от компетентните органи на държавите членки или от център за прегледи към датата, от която се прилага настоящата директива, са освободени от изискванията по приложение VI, точка 1. Държавите членки издават на тези проверяващи удостоверение за приравняване.

Обосновка

Регламентът в случая не е правилният нормативен акт. Целта, преследвана с този акт, а именно свеждането до минимум на броя на пътнотранспортните произшествия чрез периодични проверки на техническата изправност, може да се постигне и посредством правен инструмент, който не засяга националното законодателство толкова силно. Хипотезата, на която се основава предложението, поражда съмнения. Тъй като тези съмнения не могат да бъдат отстранени, една директива, като по-пропорционален инструмент, е за предпочитане.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки определят национално звено за контакт, отговарящо за обмена на информация с останалите държави членки и с Комисията във връзка с прилагането на настоящия регламент.

1. Държавите членки определят национално звено за контакт, отговарящо за обмена на информация с останалите държави членки и с Комисията във връзка с прилагането на настоящата директива.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предават на Комисията имената и данните за контакт на своите национални звена за контакт най-късно до [една година след влизане в сила на настоящия регламент] и я информират незабавно за всички промени в тях. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки.

2. Държавите членки предават на Комисията имената и данните за контакт на своите национални звена за контакт най-късно до [една година след влизане в сила на настоящата директива] и я информират незабавно за всички промени в тях. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията проучва осъществимостта, разходите и ползите от създаването на електронна платформа с информация за превозните средства с цел обмен на информация относно данни, свързани с проверките на техническата изправност, между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи и производителите на превозни средства.

1. След обстоен анализ на разходите и ползите, включително оценка на подобренията на безопасността на превозните средства и техните прегледи, и само ако резултатът от анализа на разходите и ползите е положителен, Комисията предлага електронна платформа с информация за превозните средства за улесняване на достъпа до информация относно резултатите от проверките на техническата изправност, отчитанията на километропоказателите и информацията относно регистрацията на моторните превозни средства между компетентните органи на държавите членки, които отговарят за извършване на проверки, регистрация и одобрение на превозното средство, центровете за прегледи и производителите на превозни средства, производителите на изпитвателно и измервателно оборудване и други независими оператори.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въз основа на това проучване тя представя и извършва оценка на различни възможни варианти на политика, включително възможността за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящият регламент, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно резултатите от проучването и, ако е целесъобразно, прилага към него законодателно предложение.

2. Ако анализът на разходите и ползите е неокончателен или отрицателен, Комисията все пак проучва осъществимостта и, по целесъобразност, предлога метод за улесняване на този достъп до данни и информация и представя и извършва оценка на различни възможни варианти на политика, включително възможността за премахване на изискването за документ за извършена проверка, предвидено в член 10.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. И в двата случая Комисията взема предвид съществуващите информационни решения и електронни платформи по отношение на обществено наличните данни и информация.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. В рамките на две години след датата, от която се прилага настоящата директива, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета и, ако е целесъобразно, прилага към него законодателно предложение.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18а

 

Докладване

 

До [пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и последиците от нея, по-специално по отношение на ефективността на разпоредбите относно обхвата, честотата на проверките и въвеждането на взаимно признаване на удостоверенията за техническа изправност. В доклада ще бъде анализирана и евентуалната необходимост от актуализиране на приложенията към настоящата директива в контекста на техническия напредък и техническите практики. Този доклад се представя след консултация с комитета по член 16 и се придружава, по целесъобразност, от законодателни предложения.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]; Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие най-късно девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

По-уместен е временен период за делегиране на правомощие. Комисията следва да изготви доклад относно функционирането на делегираните актове.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни.

1. Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че манипулацията или вмешателството във връзка с километропоказателя се счита за правонарушение и се наказва с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции.

2. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че манипулацията или вмешателството във връзка с километропоказателя се счита за правонарушение и се наказва с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции, с изключение на възходящи корекции при отчитането на километропоказателите, одобрени от контролен център или компетентните органи за корекция на предишни незаконни манипулации.

Обосновка

Това изменение гарантира, че в случаите, когато километропоказателят на превозното средство е бил незаконно манипулиран, това би могло да бъде законосъобразно коригирано с повишение от контролните центрове или компетентните органи, за да се гарантира, че засегнатите превозни средства не са били ефективно заличени и могат да преминат периодични проверки на техническата изправност в бъдеще.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки уведомяват Комисията за тези мерки най-късно до [една година след датата на прилагане на настоящия регламент] и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което се отразява върху тях.

3. Държавите членки уведомяват Комисията за тези мерки най-късно до [една година след датата на прилагане на настоящата директива] и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което се отразява върху тях.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изпитвателните съоръжения и оборудване, посочени в член 11, които не са в съответствие с минималните изисквания, посочени в приложение V на [датата на прилагане на настоящия регламент] могат да бъдат използвани за извършване на проверки на техническата изправност за период от не повече от пет години, считано от същата дата.

1. Изпитвателните съоръжения и оборудване, посочени в член 11, които не са в съответствие с минималните изисквания, посочени в приложение V на [датата на прилагане на настоящата директива] могат да бъдат използвани за извършване на проверки на техническата изправност за период от не повече от пет години, считано от същата дата.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки прилагат изискванията, предвидени в приложение VII, най-късно считано от петата година след датата на прилагане на настоящия регламент.

2. Държавите членки прилагат изискванията, предвидени в приложение VII, най-късно считано от петата година след датата на прилагане на настоящата директива.

Обосновка

Терминологията се привежда в съответствие с директива.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2009/40/ЕО и Препоръка 2010/378/ЕС се отменят, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент].

Директива 2009/40/ЕО и Препоръка 2010/378/ЕС се отменят, считано от [датата на прилагане на настоящата директива].

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [12 месеца след влизането му в сила].

Тя се прилага от [24 месеца след влизането й в сила].

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Настоящата директива е задължителна в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Изменение  61

Предложение за регламент

Приложение 2 – част 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

при извънредни ситуации, когато специфичното конструиране на превозното средство не е съвместимо с прилагането на методите за изпитване, заложени в настоящото приложение, проверките се извършват в съответствие със специфичните алтернативни методи за изпитване, препоръчани от компетентните органи на държавата членка. Всеки използван метод за изпитване, който не е посочен в настоящото приложение, трябва да бъде писмено одобрен от подходящия компетентен орган.

Обосновка

Определени превозни средства, като бързоходните трактори и превозните средства с ремаркета, могат да бъдат особено трудни за изпитване поради характеристиките на конструирането им или тъй като центровете за прегледи са толкова отдалечени, че цената за обновяването на техническото оборудване, за да бъдат отчетени някои рядко срещани превозни средства, би била несъизмерима. Следователно алтернативни и нестандартни методи за изпитване, които въпреки това са ясно одобрени от съответните компетентни органи, трябва да бъдат на разположение.

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4.1.2

 

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.2 Регулиране

Определя се хоризонталната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването или екран.

Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията.

 

Изменение, внесено от Парламента

4.1.2 Регулиране

Определя се хоризонталната и вертикалната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването и електронно контролно устройство за контролиране на динамичната функционалност, когато е уместно. Проверява се функционирането и регулирането на системата на динамичните фарове.

Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията.

 

Обосновка

Вертикалните мерки са по-критичните критерии за регулиране и поради това следва да бъдат включени.

За да се гарантира точно регулиране и коригиране на фокусната дължина на фаровете, е необходимо устройство за насоченост на фара, особено за разрядното осветление с висок интензитет и динамично управляваните системи. Това не може да се постигне задоволително само чрез екран за насочване. Следва за динамично управляваните фарове с разрядно осветление с висок интензитет да се ползва електронно контролно устройство и подходящо изпитвателно устройство за регулиране на фаровете.

Изменение  63

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4.1.3

 

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.3 Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове)

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Изменение, внесено от Парламента

4.1.3 Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането с използване на електронно контролно устройство, когато е необходимо.

а) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове)

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Обосновка

За адекватно изпитване на автоматичното превключване на фаровете (напр. подпомагането за дългите светлини), изпитването следва да се проведе с използване на електронно контролно устройство за проверка на правилното функциониране.

Изменение  64

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4.1.5

 

 

Текст, предложен от Комисията

4.1.5. Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна.

a) Устройството не функционира.

б) Не може да се работи с устройството от седалката на водача.

Изменение, внесено от Парламента

4.1.5. Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането с използване на електронно контролно устройство, когато е необходимо.

a) Устройството не функционира.

б) Не може да се работи с устройството от седалката на водача.

Обосновка

За адекватно изпитване на автоматичното регулиране на височината на фаровете, изпитването следва да се проведе с използване на електронно контролно устройство за гарантиране на правилното функциониране на устройството за регулиране на височина.

Изменение  65

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4.3.2

 

 

Текст, предложен от Комисията

4.3.2. Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията.

б) Устройството за управление не функционира нормално.

Изменение, внесено от Парламента

4.3.2. Превключване на стоп-светлини и светлини за аварийно спиране

Визуална проверка и проверка на функционирането с използване на електронно контролно устройство за вариране на стойността на въздействие върху сензора на педала за спирачка и проверка чрез наблюдение на функционирането на светлините за аварийно спиране.

a) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията.

б) Устройството за управление не функционира нормално.

в) Светлините за аварийно спиране не се задействат или не функционират правилно

Обосновка

Следва да се използва електронно контролно устройство за генериране на сигнали за въздействие върху сензора на педала за спирачка, за да се провери правилното функциониране на светлините за аварийно спиране (включително автоматично задействане на аварийните светлини), което после се проверява чрез пряко наблюдение.

Изменение  66

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4.5.2

 

 

Текст, предложен от Комисията

4.5.2 Регулиране (X)(2)

Според функционирането и с използване на устройство за насочване на предните фарове

Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално при наличие на ясно изразена граница между светло и тъмно.

Изменение, внесено от Парламента

4.5.2 Регулиране (X)(2)

Според функционирането и с използване на устройство за насочване на предните фарове

Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално и вертикално при наличие на ясно изразена граница между светло и тъмно.

Обосновка

Вертикалните мерки са по-критичните критерии за регулиране и поради това следва да бъдат включени.

Изменение  67

Предложение за регламент

Приложение II – точка 5.3.2

 

 

Текст, предложен от Комисията

5.3.2. Амортисьори

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство или използване на специално оборудване, ако е налично.

a) Несигурно закрепване на амортисьори към шасито или ос.

б) Повреден амортисьор, показващ признаци на силен теч или неизправност.

Изменение, внесено от Парламента

5.3.2. Амортисьори

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство с използване на специално оборудване.

a) Несигурно закрепване на амортисьори към шасито или ос.

б) Повреден амортисьор, показващ признаци на силен теч или неизправност.

Обосновка

Възможно е обективно да се оцени ефективността на амортизиране на системата на окачване на превозното средство само чрез използване на машина за проверка на амортизирането. За електронно контролирани системи на окачване следва да се използва електронно контролно устройство за проверка на системата на окачване на превозното средство, като същевременно се правят измервания с машина за проверка на амортизирането, за да се оцени правилното функциониране на системата. Предлага се 30 % разлика между лявата и дясната част на една ос да представлява практически и реалистичен критерий за преминаване или отхвърляне.

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение II – точка 5.3.2.1

 

 

Текст, предложен от Комисията

5.3.2.1 Проверка на ефективността на амортизиране

Да се използва специално оборудване и да се сравнят различията между ляво и дясно и/или абсолютните стойности, посочени от производителя.

a) Значително различие между ляво и дясно

б) Не са постигнати специфицираните минимални стойности.

Изменение, внесено от Парламента

5.3.2.1 Проверка на ефективността на амортизиране

Да се използва машина за проверка на амортизирането и да се сравнят различията между ляво и дясно и стойностите за коефициент на затихване от производителя на превозното средство, ако тези стойности превишават общата пределна стойност за коефициент на затихване от 0,1.

а) Значително различие между ляво и дясно.

б) Стойностите за коефициент на затихване не са изпълнени

в) Дисбаланс на измерените стойности между лявата и дясната част на една ос от над 30 %

Обосновка

Възможно е обективно да се оцени ефективността на амортизиране на системата на окачване на превозното средство само чрез използване на машина за проверка на амортизирането. За електронно контролирани системи на окачване следва да се използва електронно контролно устройство за проверка на системата на окачване на превозното средство, като същевременно се правят измервания с машина за проверка на амортизирането, за да се оцени правилното функциониране на системата.

Предлага се 30 % разлика между лявата и дясната част на една ос да представлява практически и реалистичен критерий за преминаване или отхвърляне.

Изменение  69

Предложение за регламент

Приложение II – точка 8.2.2.2

 

Текст, предложен от Комисията

8.2.2.2 Димност

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

a) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител.

a) За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията.

 

б) Привеждане на превозното средство към работна температура:

димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя.

 

1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

б) Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

2. Изисквания за привеждане към работна температура:

за двигатели с атмосферно пълнене: 2,5 m-1,,

 

i) двигателят трябва да е напълно загрял: например температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне най-малко еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

за двигатели с турбокомпресор: 3,0 m-1,

или за превозните средства, посочени в изискванията или

с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията.

1.5 m-1.7

 

ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод.

 

 

в) Процедура на проверка:

 

 

1. Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

 

 

2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

 

 

3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I.

 

 

4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

 

 

5. За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване.

 

Изменение, внесено от Парламента

8.2.2.2 Димност Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

a) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител. Тази проверка на емисиите от ауспуха винаги е стандартният метод на оценка на емисиите на отработени газове, дори и когато е съчетан с БДС.

a) За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията.

 

б) Привеждане на превозното средство към работна температура:

димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя.

 

1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

б) Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности,

 

2. Изисквания за привеждане към работна температура:

за двигатели с атмосферно пълнене: 2.5 m-1 ,

 

(i) двигателят трябва да е напълно загрял: например температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне най-малко еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

за двигатели с турбокомпресор: 3.0 m-1,

или за превозните средства, посочени в изискванията или

с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията.

1.5 m-1.7

или

0.2m-1

 

(ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод.

 

 

в) Процедура на проверка:

 

 

1. Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

 

 

2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

 

 

3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I.

Равнището на NOx не съответства на изискванията.

 

4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

Стойностите за прахови частици не съответстват на изискванията.

 

5. За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Измерване на равнището на NOx и праховите частици чрез използване на подходящо оборудване/подходящо оборудвано устройство за измерване на димните емисии с използване на съществуващ метод на изпитване при свободно ускоряване.

 

Обосновка

БДС не е гарантиран метод на оценка на емисиите; затова емисиите трябва да се проверяват чрез измерване на емисиите от ауспуха. NOx е проблем по-специално за превозните средства с дизелови двигатели, при които ниските димни равнища нормално създават високи равнища на NOx. За превозни средства с филтър за дизелови прахови частици е важно да се измери равнището на праховите частици, а не стойността на димност. За да се гарантира хармонизирано и точно измерване, температурата и режимът на работа на двигателя следва да се измерват в съответствие с изпитвателните условия на производителя на превозното средство.

Изменение  70

Предложение за регламент

Техническа част – приложение V – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Устройство за изпитване на ефективността на амортисьор;

(10) Машина за проверка на амортизирането, за да се измери абсорбирането на енергията на трептенията на системата на окачване на превозното средство, за да се провери ефективността на амортизиране на елементите на тази система.

Обосновка

Възможно е обективно да се оцени ефективността на амортизиране на системата на окачване на превозното средство само чрез използване на машина за проверка на амортизирането, като се използват стойностите за коефициент на затихване от производителя на превозното средство, ако тези стойности превишават общата пределна стойност за коефициент на затихване от 0,1.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

Позовавания

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.9.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Malcolm Harbour

18.9.2012 г.

Разглеждане в комисия

24.1.2013 г.

21.3.2013 г.

24.4.2013 г.

 

Дата на приемане

25.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adam Bielan, Преслав Борисов, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

  • [1]               ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 12.
  • [2]               ОВ L 173, 8.7.2010 г., стр. 74.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

Позовавания

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.7.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.9.2012 г.

ITRE

11.9.2012 г.

IMCO

11.9.2012 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

12.9.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Werner Kuhn

10.10.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.12.2012 г.

22.1.2013 г.

19.3.2013 г.

23.4.2013 г.

Дата на приемане

30.5.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş

Дата на внасяне

10.6.2013 г.