Διαδικασία : 2012/0184(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1561kWORD 1369k
7.6.2013
PE 504.196v02-00 A7-0210/2013

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Werner Kuhn

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0380),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0186/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις υποβληθείσες δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αιτιολογημένες γνώμες, της Γαλλικής Γερουσίας, την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς και την Ολλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο της Σουηδίας και την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων με τις οποίες διαπιστώνεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012(1),

–   μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0210/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων. Ο περιοδικός έλεγχος θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο εξασφάλισης της αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης των οχημάτων. Οι οδικοί έλεγχοι οχημάτων επαγγελματικής χρήσης θα πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικοί σε σχέση με τους περιοδικούς ελέγχους και θα πρέπει να αφορούν οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να βρίσκονται σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση οσάκις χρησιμοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης στο πλαίσιο του οποίου οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίζουν ότι αυτά βρίσκονται σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση οσάκις χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Η εφαρμογή μέτρων για την αξιόπιστη τεχνική κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών οχημάτων, ώστε αυτοί να αναπτύξουν καλές πρακτικές και συνήθειες συνεπεία των βασικών ελέγχων στα οχήματά τους.

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση των ιδιοκτητών οχημάτων ώστε να προβαίνουν σε βασικούς ελέγχους, όπως ο έλεγχος των ελαστικών, είναι σημαντική συνιστώσα του συστήματος διασφάλισης αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης, στην οποία πρέπει να δοθεί έμφαση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου· Το εν λόγω εθνικό σύστημα διασφάλισης αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης θα ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Όποιος εντοπίζει εγκαίρως σε ένα μηχανοκίνητο όχημα ένα ελάττωμα που επηρεάζει την οδική ασφάλεια, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ελαττώματος αυτού και, κατά συνέπεια, στην πρόληψη ατυχημάτων και για το λόγο αυτό πρέπει οι εξοικονομηθείσες εκ των συνεπειών του ατυχήματος δαπάνες να χρησιμοποιουνται για τη χρηματοδότηση ενός συστήματος επιβραβεύσεων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών. Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών. Το ίδιο ισχύει για την αύξηση των εκπομπών σωματιδίων και NOx από κινητήρες σύγχρονου σχεδιασμού που απαιτούν εκτενέστερο έλεγχο εκπομπών, ο οποίος θα περιλαμβάνει λειτουργικό έλεγχο με χρήση συσκευής ηλεκτρονικού ελέγχου της ακεραιότητας και λειτουργικότητας του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) που διαθέτει το όχημα, που θα επαληθεύεται από τους υφιστάμενους ελέγχους της εξάτμισης για να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του συστήματος εκπομπών, καθώς ο έλεγχος με βάση μόνο το OBD δεν είναι αξιόπιστος. Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα. Οι μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να παραμείνει στην κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αντί των φορτηγών στις τοπικές μεταφορές. Ο κίνδυνος που ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον των φορτηγών και άρα η μεταχείριση αυτής της κατηγορίας οχημάτων πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις αντί των φορτηγών για επαγγελματικές οδικές μεταφορές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όταν χρησιμοποιούνται αγροτικά οχήματα με τον τρόπο αυτόν, η μεταχείρισή τους είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διατύπωση θα συμπεριελάμβανε τη συντριπτική πλειονότητα των ελκυστήρων, ακόμα και εκείνους που μετακινούνται σπάνια στο δημόσιο οδικό δίκτυο, και θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Επειδή θεωρείται ότι τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν και ότι χρησιμοποιούνται ελάχιστα στο οδικό δίκτυο, πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά. Πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.

(9) Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν, συντηρούνται σε μια από ιστορικής απόψεως σωστή κατάσταση και χρησιμοποιούνται σπάνια ως οχήματα καθημερινής χρήσης. Θα πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά ή εάν θα ρυθμίσουν αλλιώς το καθεστώς τεχνικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται στις τροπολογίες 15, 16 και 17.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τον τεχνικό έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και ως τέτοια πρέπει να ασκείται από το ενδιαφερόμενο κράτος, ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό από το κράτος, ή από τα όργανα ή τους φορείς τους οποίους εξουσιοδοτεί, υποδεικνύει και εποπτεύει άμεσα το κράτος, περιλαμβανομένων και των δεόντως εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών οργάνων. Όταν οι φορείς, που είναι επιφορτισμένοι με τον τεχνικό έλεγχο, ασκούν συγχρόνως δραστηριότητες επισκευής οχημάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να προστατεύεται η αντικειμενικότητα και η υψηλή ποιότητα του ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση αντιστοιχεί στο άρθρο 2 της ισχύουσας οδηγίας 2009/40/ΕΚ και αποσκοπεί να διασφαλίσει την ύπαρξη διαφορετικών, λειτουργικών μέσων τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί στο αρχικό κράτος μέλος ταξινόμησης θα πρέπει να τυγχάνει αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για το σκοπό της εκ νέου ταξινόμησης.

Αιτιολόγηση

Ως ένα πρώτο βήμα προς την εσωτερική αγορά ΠΤΕ, προτείνεται τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση εκ νέου ταξινόμησης σε άλλο κράτος μέλος. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 26.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Όταν η εναρμόνιση των τεχνικών ελέγχων έχει αποδεδειγμένα επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό, θα πρέπει να θεσπίζονται διατάξεις για μια πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε όλη την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διερευνηθούν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ΠΤΕ, όπου οι κάτοχοι οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα συμβάλει επίσης στο να αποφευχθούν άσκοπες επιστροφές στο κράτος μέλος ταξινόμησης εμπορικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον κατασκευαστικών στοιχείων. Πρέπει να εφαρμόζονται επίσης προς το σκοπό αυτό οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, και να επιτρέπεται στα κέντρα ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει δε να καλύπτονται όλα τα στοιχεία που τοποθετεί ο κατασκευαστής.

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον κατασκευαστικών συστημάτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν τον έλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος κατά τρόπο ο οποίος δίδει τη δυνατότητα σε αυτά να ελέγχονται στο πλαίσιο ενός περιοδικού τεχνικού ελέγχου ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλεπόμενο ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση.

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση. Θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για καινοτομία στους τομείς των συστημάτων, των διαδικασιών και του εξοπλισμού ελέγχου, με σκοπό να καταστεί δυνατό να επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις του κόστους και βελτιώσεις κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν πρέπει επομένως να συνδέονται με τη μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος.

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για την ορθή διεξαγωγή των αξιολογήσεων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αντικειμενικότητά τους.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η ποιότητα και η αντικειμενικότητα των κέντρων ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της υψηλής οδικής ασφάλειας. Συνεπώς, τα κέντρα ελέγχου που πραγματοποιούν ελέγχους της κατάστασης των οχημάτων πρέπει, για παράδειγμα, να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του πρότυπου ISO 17020 σχετικά με τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις στον φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. Πρέπει να καθιερωθεί σύστημα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση και περιοδική επανεκπαίδευση. Πρέπει να ορισθεί μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή ένταξη του υπάρχοντος προσωπικού ελέγχου στο καθεστώς περιοδικής εκπαίδευσης.

(15) Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. Πρέπει να καθιερωθεί σύστημα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση και περιοδική επανεκπαίδευση. Πρέπει να ορισθεί μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή ένταξη του υπάρχοντος προσωπικού ελέγχου στο καθεστώς περιοδικής εκπαίδευσης. Στα κράτη μέλη, στα οποία ισχύει ήδη ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ικανοτήτων και ελέγχου από αυτό που προβλέπουν οι ελάχιστες απαιτήσεις, πρέπει να επιτρέπεται να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδό τους.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν στους ελεγκτές που ασκούν δραστηριότητα στο έδαφός τους υψηλότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος και στον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία και, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται εντατικά, μετά από ορισμένο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα παλαιά οχήματα και σε οχήματα με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία Είναι επομένως σκόπιμο να ελέγχονται συχνότερα τα παλαιά οχήματα.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ελεγχόμενου οχήματος. Μεταξύ των σημείων αυτών και ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, πρέπει στον κατάλογο των προς έλεγχο σημείων να περιληφθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Για να επιτευχθεί εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο σημείο.

(19) Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ελεγχόμενου οχήματος. Τα εν λόγω σημεία πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο αναφορικά με την ασφάλεια των οχημάτων. Η τοποθέτηση υποδεέστερης ποιότητας τροχών σε άξονες που δεν πληρούν τα πρότυπα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που απειλεί την ασφαλεία και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους τεχνικούς ελέγχους. Μεταξύ των σημείων αυτών και ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, πρέπει στον κατάλογο των προς έλεγχο σημείων να περιληφθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Για να επιτευχθεί εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο σημείο.

Αιτιολόγηση

Ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ευθύνης και ασφάλειας που συναρτώνται με τροχούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή παρουσιάζουν βλάβη, όταν για παράδειγμα τοποθετούνται σε άξονες που δεν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ο έλεγχος εάν οι τροχεί είναι συμβατοί με την πλήμνη του τροχού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημείο που άπτεται της ασφαλείας και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο σημείων, τα οποία πρέπει να ελέγχονται κατά τους τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Τα πρότυπα τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό κοινό ελάχιστο επίπεδο που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, τα οποία ήδη έχουν ένα υψηλότερο από το απαιτούμενο από τον παρόντα κανονισμό επίπεδο τεχνικών ελέγχων, να διατηρήσουν τα υψηλότερα αυτά πρότυπα και να προσαρμόσουν στην τεχνική πρόοδο, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός καθορίζει ελάχιστα επίπεδα τεχνικών προτύπων. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να εισάγουν υψηλότερα πρότυπα.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, πρέπει να τις επισκευάζει αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, η ταξινόμηση του οχήματος πρέπει να ανακαλείται μέχρι να επισκευασθούν πλήρως οι αστοχίες.

(21) Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, πρέπει να τις επισκευάζει αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέχρι να επισκευασθούν πλήρως οι αστοχίες.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ταυτοποίηση του οχήματος και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση δεδομένων.

(22) Για να εξασφαλισθεί η ορθή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο πρέπει επίσης να καταρτίζεται σε ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει το ίδιο επίπεδο στοιχείων όσον αφορά την ταυτοποίηση του οχήματος και τα αποτελέσματα του ελέγχου με αυτό του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε κεντρική βάση δεδομένων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η γνησιότητα των αποτελεσμάτων των περιοδικών τεχνικών ελέγχων μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί.

Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχονται τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ηλεκτρονική προκειμένου να αποφεύγεται η πλαστογραφία ή η παραποίηση στοιχείων και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Recital 22 a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν απαιτούν ταξινόμηση για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα ελαφρά ρυμουλκά, οι πληροφορίες σχετικά με τον επιτυχή τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να τοποθετούνται υπό μορφήν απόδειξης ότι διενεργήθηκε έλεγχος σε ένα εμφανές σημείο του οχήματος.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε κάθε χώρα, ενώ το εν λόγω ποσοστό είναι, σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις, πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών για τα οχήματα που περιλαμβάνει, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τα σοβαρά ατυχήματα των οχημάτων καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα συνέβαλε στην πρόληψη παραποιήσεων και θα καθιστούσε δυνατή την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επιπλέον να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών θα συνέβαλε στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η προώθηση της περαιτέρω εναρμόνισης και τυποποίησης των περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων, η οποία τελικά θα πρέπει να οδηγήσει στην καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς περιοδικών τεχνικών ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου που θα καθιστά δυνατό τον έλεγχο των οχημάτων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση για την πρόοδο της διαδικασίας εναρμόνισης, προκειμένου να ορίσει πότε μπορεί να καθιερωθεί ένα τέτοιο σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Χρειαζόμαστε έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη πλήρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικών ελέγχων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά τεχνικών ελέγχων.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Για να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με νέα τεχνικά στοιχεία, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(26) Για να επικαιροποιείται ο παρών κανονισμός, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να θεσπίζουν υψηλότερες από τα ελάχιστα πρότυπα απαιτήσεις.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που διεξάγεται βάσει ελάχιστων τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,

μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, και τα οποία διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεις καθημένων πλην της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, και τα οποία διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg κατηγορία οχημάτων N1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορία οχημάτων Ν1,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχημάτων N2 και N3,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg κατηγορίες οχημάτων O1 και O2,

– ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, καθώς και για την εξυπηρέτηση προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ο1 και Ο2,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500 kg κατηγορίες οχημάτων O3 και O4,

– ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, καθώς και για την εξυπηρέτηση προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4,

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στις αλλαγές της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,

διαγράφεται

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h – κατηγορία οχημάτων T5.

τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας T5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ ελκυστήρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς και ελκυστήρων που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικές οδικές μεταφορές.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να επεκτείνει την υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε επέκταση που αποφασίζουν, αναφέροντας τους λόγους των αποφάσεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Εφόσον αποδειχθεί απαραίτητο να ελέγχονται περιοδικά οι κατηγορίες οχημάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επικουρικά μέτρα.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διάσωσης,

– οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης,

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις είναι ενοικιασμένα ή μισθωμένα με άλλο συμβατικό τρόπο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– Ρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο2 που έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους δύο τόνους, με εξαίρεση τα τροχόσπιτα.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) «δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα», κάθε μηχανοκίνητο όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, τρίκυκλο και τετράκυκλο·

διαγράφεται

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», κάθε όχημα που πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος» κάθε όχημα το οποίο θεωρείται ιστορικό από το κράτος μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή από έναν από τους εγκεκριμένους οργανισμούς που έχει ορίσει το κράτος αυτό και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από 30 έτη,

– κατασκευάσθηκε ή έλαβε άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά πριν από 30 έτη τουλάχιστον,

συντηρήθηκε με τη χρήση ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος,

ο συγκεκριμένος τύπος του, όπως ορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την έγκριση τύπου, δεν παράγεται πλέον·

– δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα κατεύθυνσης ή ανάρτησης και

διατηρείται και συντηρείται με έναν ιστορικά ορθό τρόπο και συνεπώς δεν έχει υποστεί μείζονες αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του·

δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση·

 

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια προκειμένου να καθορίζουν τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία οχήματος ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, και κατά τον μετεξοπλισμό του·

(9) «τεχνικός έλεγχος» ο έλεγχος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο δημόσιο οδικό δίκτυο και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ή τον μετεξοπλισμό του·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να καταστεί σαφέστερος και να προσαρμοσθεί ενόψει του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, η οποία στοχεύει στο να αξιολογήσει την σωστή λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας και των περιβαλλοντικών συστημάτων. Η έγκριση τύπου θα πρέπει να αποτελεί μόνο χρονική αναφορά για να γίνονται κατανοητές οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ισχύουν για το όχημα. Οι εν λόγω απαιτήσεις δεν αφορούν τα μηχανικά ή κατασκευαστικά στοιχεία καθεαυτά.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής·

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος ή την οικεία αρμόδια αρχή να εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, ανάλογα με την περίπτωση, εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη αρμόδιες για τους τεχνικούς ελέγχους είναι οι τοπικές αρχές.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από κέντρα τεχνικού ελέγχου εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη.

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται κατ’ αρχήν στο κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος μόνον από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό από το κράτος, ή από όργανα ή φορείς τους οποίους πιστοποιεί και εποπτεύει το κράτος, περιλαμβανομένων και των εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών φορέων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου ενός κράτους μέλους είναι αρμόδια μόνο για τον έλεγχο των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην επικράτειά του.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα και στους κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση άνευ αμοιβής στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Για τους κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου, η εν λόγω πληροφορία περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για να επιτραπεί στον εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου να διεξαγάγει μια αξιολόγηση επιτυχίας ή αποτυχίας όσον αφορά τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του οχήματος. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2 και εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για να αναπτύξουν εξοπλισμό ο οποίος θα λειτουργεί σωστά.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

διαγράφεται

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο έτη·

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα ελέγχων «4+2+2» γι’ αυτές τις κατηγορίες οχημάτων είναι συμβατή με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, T5, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– οχήματα της κατηγορίας Τ5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος·

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

άλλες κατηγορίες οχημάτων: σε χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από το κράτος μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομήθηκε.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν διέπονται από άλλες διατάξεις του άρθρου 5.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν χρηματοδότηση για τεχνικούς ελέγχους, σε περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος αποφασίζει να μειώσει τη συχνότητα του τεχνικού ελέγχου σε ένα έτος. Η περίοδος της χρηματοδότησης ξεκινά το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον ένα όχημα έχει συμπληρώσει τη δεκαετία από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά.

Αιτιολόγηση

Η εκούσια απόφαση του κατόχου του οχήματος να υποβάλει σε έλεγχο το άνω δεκαετίας όχημά του σε ετήσια βάση αναμένεται να μειώσει τα ατυχήματα και ως εκ τούτου το κόστος των ατυχημάτων. Μέρος από την εν λόγω εξοικονόμηση κόστους πρέπει να διατίθεται για την οικονομική στήριξη αυτών των μέτρων. Η μέθοδος αυτή αντιστοιχεί στην καθιέρωση ενός συστήματος επιβραβεύσεων.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει να υπόκεινται τα οχήματα όλων των κατηγοριών που είναι ταξινομημένα στην επικράτειά του σε συχνότερους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να ασκεί περιοδικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε όχημα. Επίσης, επιτρέπονται ρητά συχνότεροι έλεγχοι για κάθε κατηγορία οχήματος.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 160.000 διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη διάταξη υφίσταται κίνδυνος επέμβασης στους χιλιομετρητές.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την αρμόδια αρχή αναλόγως, να πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος από την αρχή του μηνός που προηγείται του μηνός της κατά την παράγραφο 1 επετείου της ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την αρμόδια αρχή ή από τους φορείς ή οργανισμούς που ορίζονται και εποπτεύονται από το κράτος αναλόγως, να πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος από την αρχή του μηνός που προηγείται του μηνός της κατά την παράγραφο 1 επετείου της ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να φέρει ένα όχημα πάντα ένα έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Η παροχή της ευχέρειας διεξαγωγής του περιοδικού ελέγχου και μετά την επέτειο της πρώτης ταξινόμησης ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη, θα μπορούσε δε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες κυρώσεις εις βάρος επιχειρήσεων επαγγελματικών οδικών μεταφορών.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι οχημάτων πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε έγκυρους τεχνικούς ελέγχους σε περίπτωση νέας ταξινόμησης. Η διασυνοριακή πτυχή μιας νέας ταξινόμησης ρυθμίζεται στην τροπολογία 26.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– όταν το όχημα φτάνει στα 160 000 διανυθέντα χιλιόμετρα.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τα πεδία που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος II.

1. Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για ελάχιστες απαιτήσεις.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II.

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II, ή με μια ισοδύναμη εναλλακτική μέθοδο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Οι αναφερθείσες μεθόδοι ελέγχου περιλαμβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις υπό μορφή συστάσεων. Μπορεί αντ’ αυτών ή επιπροσθέτως να εφαρμόζονται και άλλες, παρόμοιες ή βελτιωμένες μέθοδοι ελέγχων, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη πιθανές εξελίξεις που αφορούν τόσο τον τεχνικό έλεγχο όσο και το όχημα και τα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή καταρτίζει ένα ενιαίο έντυπο της ΕΕ για τους τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση σύνταξης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, επικυρωμένο έκτυπο του πιστοποιητικού.

2. Μόλις ολοκληρωθεί ικανοποιητικά ο έλεγχος, το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου είναι σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχει έκτυπο των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Σε περίπτωση που παραληφθεί αίτηση για εκ νέου ταξινόμηση ενός οχήματος, και το όχημα προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, οι αρχές ταξινόμησης αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, εφόσον η ισχύς του εξακριβωθεί κατά τη χρονική στιγμή της νέας ταξινόμησης. Η αναγνώριση αυτή καλύπτει την ίδια με την αρχική περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχική περίοδος ισχύος εκτείνεται πέραν της μέτιστης νόμιμης διάρκειας που προβλέπεται στο κράτος μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομείται εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ισχύος μειώνεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε για το όχημα το αρχικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους το μορφότυπο του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους καθώς και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της γνησιότητας του.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ νέου ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση, η παρούσα τροπολογία θεσπίζει ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα ισχύσει από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, και εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (εφόσον υπάρχει), και εφόσον οι σχετικές πληροφορίες αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου, εφόσον το πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται αμελλητί και σε ηλεκτρονική μορφή στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει πάντα να συντάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή και να μη ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το όχημα για έλεγχο, το οποίο συχνά δεν είναι και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την πρόσβαση των εκτελεστικών αρχών σε αυτή κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος σημασίας, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του οχήματος πριν υποβληθεί σε άλλο τεχνικό έλεγχο. Ο νέος έλεγχος πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

2. Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος σημασίας, η εθνική αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του οχήματος πριν υποβληθεί σε άλλο τεχνικό έλεγχο. Ο νέος έλεγχος πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ακινητοποίηση οχημάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει συνεπώς να επαφίεται στην κρίση των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το όχημα δεν χρησιμοποιείται στο προσβάσιμο οδικό δίκτυο και η ταξινόμησή του ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/EΚ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων24, μέχρι να επισκευασθούν οι αστοχίες και να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου όπου βεβαιώνεται ότι το όχημα είναι σε τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση.

3. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέχρι να επισκευασθούν όλες οι επικίνδυνες αστοχίες.

Αιτιολόγηση

Η ανάκληση της ταξινόμησης δεν είναι ενδεδειγμένη, καθώς η ταξινόμηση είναι μια πολύπλοκη και αυτοτελής διαδικασία που δεν είναι πάντα κατάλληλη για τον περιορισμό της χρήσης του οχήματος. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανάκληση της ταξινόμησης μπορεί να είναι ενδεδειγμένη, ενώ σε άλλα μια διαδικασία απαγόρευσης θα ήταν πιο κατάλληλη για την επίτευξη παρόμοιων θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποτελεσματικότερων μεθόδων χωρίς να δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει αποδεικτικό για κάθε όχημα που υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.

Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει αποδεικτικό για κάθε όχημα που υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Δεν απαιτείται η έκδοση αποδεικτικού τεχνικού ελέγχου, εάν στο έγγραφο κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται, αφενός, ότι ο τεχνικός έλεγχος έχει ήδη διενεργηθεί και, αφετέρου, η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οδηγία 1999/37/ΕΕ (σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων), δεν είναι απαραίτητη η έκδοση χωριστού εγγράφου που να αποδεικνύει ότι ο τεχνικός έλεγχος έχει διενεργηθεί, εφόσον τα έγγραφα κυκλοφορίας του οχήματος περιλαμβάνουν σχετικό πίνακα στον οποίο μπορεί να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου και οι αρμόδιες αρχές δεν χρειάζεται να εκδίδουν χωριστό έγγραφο, ως αποδεικτικό της διενέργειας τεχνικού ελέγχου και οι οδηγοί δεν υποχρεούνται να το φέρουν στο όχημά τους.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν το ελεγχθέν όχημα ανήκει σε μια κατηγορία οχημάτων για την οποία δεν απαιτείται ταξινόμηση στο κράτος μέλος στο οποίο αυτό έχει τεθεί σε κυκλοφορία, το αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου πρέπει να αναρτάται σε ορατό σημείο του οχήματος.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το αποδεικτικό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το αποδεικτικό άλλου κράτους μέλους που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή μια αντίστοιχη μνεία στο έγγραφο ταξινόμησης του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό εκδόθηκε για όχημα που έχει ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος V.

1. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου στα οποία οι ελεγκτές πραγματοποιούν τους τεχνικούς ελέγχους αδειοδοτούνται από ένα κράτος μέλος ή την αρμόδια αρχή του.

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα τεχνικών ελέγχων πρέπει να αδειοδοτούνται από ένα κράτος μέλος ή την αρμόδια αρχή του.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ελέγχονται εκ νέου, πέντε τουλάχιστον έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ελάχιστα πρότυπα.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την υψηλή ποιότητα του ελέγχου των οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση καλής ποιοτικής διαχείρισης. Πρέπει να διακρίνονται από αντικειμενικότητα και να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ελέγχου των οχημάτων.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα VI είναι οι ελάχιστες δυνατές, τα δε κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Article 12 – paragraph 1a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την κατάλληλη εκπαίδευση των ελεγκτών με βάση τα απαιτούμενα προσόντα.

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μια κατάλληλη εκπαίδευση.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος VI.

2. Οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, τα εγκεκριμένα κέντρα κατάρτισης χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος VI.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος όρος σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις θα ήταν υπερβολικά περιοριστικός για τα κράτη μέλη. Τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορούν να χορηγούν και τα εγκεκριμένα κέντρα εκπαίδευσης.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν ή εξουσιοδοτοούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Ένα άτομο το οποίο έχει προβεί σε επισκευές ή συντήρηση σε όχημα δεν θα συμμετέχει στη συνέχεια ως επιθεωρητής στη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του ιδίου οχήματος, εκτός εάν ο εποπτικός φορέας έχει πεισθεί πλήρως ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά το διαχωρισμό δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των επιθεωρητών, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι το ίδιο άτομο δεν διενεργεί έλεγχο σε όχημα που έλαβε μέρος στην επιδιόρθωση και συντήρηση του οχήματος.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που χρειάζονται και δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο ή το συνεργείο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο για τις αστοχίες που διαπιστώθηκαν στο όχημα και δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά τα διαφορετικά καθήκοντα των ελεγκτών (αναγνώριση αστοχιών) και των συνεργείων επισκευής (διενέργεια επισκευών για την αποκατάσταση της αστοχίας).

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου υπόκεινται σε εποπτεία.

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου πρέπει να εποπτεύονται για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα ελέγχου των οχημάτων.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή απαλλάσσονται των απαιτήσεων εξουσιοδότησης και εποπτείας.

2. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους απαλλάσσονται των απαιτήσεων εξουσιοδότησης και εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση από την αδειοδότηση και την εποπτεία ισχύει μόνο για κέντρα ελέγχου τη λειτουργία των οποίων ασκούν άμεσα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συγκροηθεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα ένα ηλεκτρονικό βάθρο πληροφοριών για τα οχήματα, αξιοποιώντας τις υφισταμένες και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις ΤΠ σε σχέση με τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Αντικείμενο της εξέτασης πρέπει να είναι ο καταλληλότερος τρόπος με τον οποίο θα συνδεθούν τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο και τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.

 

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη συλλογή και αποθήκευση των υφιστάμενων δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια όσον αφορά τα οχήματα που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση και επισκευή κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν σχέση με την ασφάλεια.

 

Οι πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του οχήματος πρέπει να είναι διαθέσιμες τόσο στους ελεγκτές που αξιολογούν ένα όχημα που έχει παρουσιαστεί για έλεγχο, όσο και στα κράτη μέλη, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς και στον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10 και τη θέσπιση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών πωλήσεων σχετικά με τις καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων και σχετικά με σοβαρά ατυχήματα των οχημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 19, όσον αφορά:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18, όσον αφορά την επικαιροποίηση:

– την ενδεχόμενη επικαιροποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επέρχονται στις κατηγορίες οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,

α) των κατηγοριών οχημάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 στην περίπτωση αλλαγών που επέρχονται στις κατηγορίες οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 χωρίς μεταβολή του πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας των ελέγχων,

– την επικαιροποίηση των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο ή για να ληφθεί υπόψη τροποποίηση διεθνούς ή ενωσιακής νομοθεσίας.

 

 

β) του σημείου 3 του παραρτήματος II όσον αφορά τις μεθόδους και τις αιτίες των αστοχιών, του παραρτήματος V, σε περίπτωση διαθεσιμότητας πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων τεχνικού ελέγχου, και του παραρτήματος I, στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων.

 

γ) του σημείου 3 του παραρτήματος II όσον αφορά τον κατάλογο ελεγχόμενων σημείων, τις μεθόδους, τις αιτίες των αστοχιών, του παραρτήματος ΙΙΙ όσον αφορά την αξιολόγηση των αστοχιών, του παραρτήματος V με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της νομοθεσίας στην Ένωση, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον, και του παραρτήματος I στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται επ’αόριστον από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα για έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Έκθεση σχετικά με δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα

 

Το αργότερο [τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υπαγωγή των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση αξιολογείται η κατάσταση που επικρατεί στην Ένωση στον τομέα της οδικής ασφάλειας όσον αφορά την εν λόγω κατηγορία οχημάτων. Ειδικότερα η Επιτροπή συγκρίνει την οδική ασφάλεια των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν τεχνικούς ελέγχους για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων με την οδική ασφάλεια των οχημάτων αυτών σε κράτη μέλη που δεν πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς προκειμένου να αξιολογήσει εάν οι τεχνικοί έλεγχοι των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων τελούν σε αναλογία με τους τεθέντες στόχους στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση των εξαρτημάτων και συστημάτων του οχήματος που επηρεάζουν την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας και περιβάλλοντικής προστασίας ή του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτά θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις και να εξασφαλίσει την ακρίβεια των καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι καταγραφές του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι αξιόπιστες και ακριβείς σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ταξινόμησης και του πρώτου τεχνικού ελέγχου είναι εκείνο κατά το οποίο είναι πιθανότερη η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος 5 – σημείο 5.3 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– Συνιστώμενη πίεση ελαστικού

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στην ετικέτα προδιαγραφών του οχήματος, καθώς και στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη. Βάσει των εν λόγω τιμών αναφοράς, οι επιθεωρητές θα καθορίζουν κατά πόσον τα ελαστικά έχουν τη σωστή πίεση.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος οχήματος με την εφαρμογή της συνιστώμενης σε αυτό το παράρτημα μεθόδου ελέγχου, το κέντρο τεχνικού ελέγχου μπορεί να διεξαγάγει τον έλεγχο χρησιμοποιώντας εναλλακτική μέθοδο που έχει εγκριθεί γραπτώς από την κατάλληλη αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή πρέπει να σχηματίζει την πεποίθηση ότι τηρούνται στο πλαίσιο αυτό τα πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος ειδικών οχημάτων όπως οι γερανοί αυτοκινήτων ενδέχεται να απαιτεί ειδικές μεθόδους ελέγχου, των οποίων η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπεται, εφόσον έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 1.8 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8 Υγρό φρένων

Μέτρηση θερμοκρασίας βρασμού ή περιεκτικότητα σε νερό

α) Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων ή μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

1.8 Υγρό φρένων

Μέτρηση θερμοκρασίας βρασμού ή περιεκτικότητα σε νερό

α) Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ακριβής έλεγχος των υγρών φρένων, προκειμένου να αποφευχθούν παραπλανητικά ή ακόμη και επικίνδυνα αποτελέσματα.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.3. Κάτοπτρα οδήγησης ή οπισθοσκοπικές διατάξεις

Οπτική επιθεώρηση.

α) Κάτοπτρο οδήγησης ή οπισθοσκοπική διάταξη λείπει ή δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

3.3. Κάτοπτρα οδήγησης ή οπισθοσκοπικές διατάξεις

Οπτική επιθεώρηση.

α) Κάτοπτρο οδήγησης ή οπισθοσκοπική διάταξη λείπει ή δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιγράφονται στην οδηγία 2007/38/EΚ για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/38/EΚ για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην Κοινότητα, η Επιτροπή επεσήμαινε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βαρέων φορτηγών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί μετεξοπλισμού με κάτοπτρα. Οι εν λόγω απαιτήσεις μετεξοπλισμού με κάτοπτρα έχουν, ωστόσο, κομβική σημασία για την οδική ασφάλεια και πρέπει να περιληφθούν στον τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 4.1.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.2. Ευθυγράμμιση

Προσδιορίζεται η οριζόντια στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα ή οθόνης ελέγχου.

Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.2. Ευθυγράμμιση

Προσδιορίζεται η οριζόντια και κάθετη στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα και ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για τον έλεγχο, κατά περίπτωση, της δυναμικής λειτουργικότητας.

Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 4.1.3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.3. Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).

 

 

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.3. Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας και χρήση, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).

 

 

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 4.1.5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.5. Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας εάν είναι δυνατό.

α) Η διάταξη δεν λειτουργεί.

 

 

β) Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.5. Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας και χρήση, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου.

α) Η διάταξη δεν λειτουργεί.

 

 

β) Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 4.3.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.3.2. Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

 

 

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.3.2 Φανοί πέδησης – διακόπτης φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για την εναλλαγή της τιμής ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, εξακριβώνοντας μέσω παρατήρησης τη λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

 

 

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

 

 

βα) Οι φανοί πέδησης έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σωστά.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τη δημιουργία σημάτων ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, ώστε να εξακριβώνεται η σωστή λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ενεργοποίησης των φανών κινδύνου) με άμεση οπτική επιθεώρηση.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 4.5.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.5.2 Ευθυγράμμιση (X)(2)

Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.5.2 Ευθυγράμμιση (X)(2)

Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας και κάθετης ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 5.2.2. – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.2. Τροχοί

Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο.

α) Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.

 

 

(...)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.2.2. Τροχοί

Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο.

α) Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.

 

 

(...)

 

 

δα) Τροχός που είναι ασύμβατος με την πλήμνη του τροχού.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά θέματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με χαμηλών προδιαγραφών ή φθαρμένους τροχούς, όταν οι τροχοί στερεώνονται σε μη τυποποιημένους άξονες. Ο έλεγχος τροχών που δεν είναι συμβατοί με την πλήμνη του τροχού πρέπει να θεωρείται σημαντικό σημείο ασφάλειας και, συνεπώς, να περιληφθεί στον κατάλογο των σημείων που ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 5.2.3. – στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.2.3. Ελαστικά

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού, είτε με περιστροφή του υπεράνω του εδάφους ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο, είτε με εμπρός και πίσω κύλιση του οχήματος πάνω από φρεάτιο.

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.2.3. Ελαστικά

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού, είτε με περιστροφή του υπεράνω του εδάφους ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο, είτε με εμπρός και πίσω κύλιση του οχήματος πάνω από φρεάτιο.

 

 

Χρήση μανομέτρου για τη μέτρηση της πίεσης του ελαστικού και σύγκρισής της με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής.

 

Αιτιολόγηση

Η πίεση ενός ελαστικού δεν μπορεί να ελεγχθεί χωρίς τη χρήση μανομέτρου. Ο επιθεωρητής θα πρέπει να συγκρίνει κατά πόσον η πίεση του ελαστικού είναι σύμφωνη με αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος.

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 8.2.1.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αέριες εκπομπές

Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1). Εναλλακτικώς, η ορθή λειτουργία του συστήματος εκπομπών καυσαερίων σε οχήματα εξοπλισμένα με ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) επιτρέπεται, αντί μετρήσεων των εκπομπών, να ελέγχεται με κατάλληλη ανάγνωση της ένδειξης της διάταξης OBD και ταυτόχρονο έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος OBD, με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας σύμφωνα με τις συστάσεις προθέρμανσης του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις(1).

α) Είτε οι αέριες εκπομπές υπερβαίνουν τα επίπεδα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής·

 

 

β) είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

 

 

i) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

– 4.5%, ή

 

 

– 3.5%

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

ii) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

ή

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%6

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

γ) Αισθητήρας λάμδα: εκτός της κλίμακας τιμών 1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

 

 

δ) Ανάγνωση της διάταξης OBD δείχνει σοβαρή κακή λειτουργία

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αέριες εκπομπές

Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1). Ο έλεγχος του αγωγού εξαγωγής θα πρέπει να είναι πάντοτε η προκαθορισμένη μέθοδος αξιολόγησης των εκπομπών καυσαερίων, ακόμα και στην περίπτωση που συνδυάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD).

α) Είτε οι αέριες εκπομπές υπερβαίνουν τα επίπεδα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής·

 

Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συσκευή OBD σύμφωνα με τις απαιτήσεις (1), ανάγνωση των πληροφοριών της συσκευής OBD και των ελέγχων (ετοιμότητας) σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος OBD σε στροφές βραδυπορείας του κινητήρα, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις (1).

 

 

Μέτρηση των επιπέδων εκπομπών NOx μέσω κατάλληλου εξοπλισμού/ κατάλληλα εξοπλισμένο αναλυτή καυσαερίων, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες μεθόδους ελέγχου των αγωγών εξαγωγής καυσαερίων.

β) είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

 

 

i) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

– 4.5%, ή

 

 

– 3.5%

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

ii) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

ή

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%6

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

 

 

ή

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.2% (6a)

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.1% (6a)

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

γ) Αισθητήρας λάμδα: εκτός της κλίμακας τιμών 1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

 

 

δ) Ανάγνωση της διάταξης OBD δείχνει σοβαρή κακή λειτουργία με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας.

 

 

Το επίπεδο εκπομπής NOx δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις ή υπερβαίνει τα συγκεκριμένα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής.

_____________

(6a) Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 8.2.2.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα

 

 

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.

α) Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο.

α) Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)·

 

β) Προετοιμασία του οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος.

 

1. Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

2. Απαιτήσεις προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1 ,

 

(i) Ο κινητήρας έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με αισθητήρα στο αγωγού στάθμης του ελαίου, είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω της διαμόρφωσης του οχήματος, είναι πρακτικά αδύνατη αυτή η μέτρηση, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα επιτρέπεται να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

 

(ii) Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.

ή, προκειμένου για οχήματα τα οποία προσδιορίζονται στις απαιτήσεις(1). ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1),

 

γ) Διαδικασία δοκιμής:

1.5 m-1 7.

 

κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.

 

 

2. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.

 

 

3. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

 

 

4. Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης, υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή ή το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου στατιστικού υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη διασπορά των μετρήσεων. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.

 

 

5. Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού.

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα

 

 

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.

α) Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο. Ο έλεγχος του αγωγού εξαγωγής θα πρέπει να είναι πάντοτε η προκαθορισμένη μέθοδος αξιολόγησης των εκπομπών καυσαερίων, ακόμα και στην περίπτωση που συνδυάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD).

α) Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)·

 

Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων και, για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συσκευή OBD σύμφωνα με τις απαιτήσεις (1), ανάγνωση των πληροφοριών της συσκευής OBD και των ελέγχων (ετοιμότητας) σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος OBD σε στροφές βραδυπορείας του κινητήρα, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις (1).

 

 

β) Προετοιμασία του οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος.

 

1. Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

2. Απαιτήσεις προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,

 

(i) Ο κινητήρας έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με αισθητήρα στο αγωγού στάθμης του ελαίου, είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω της διαμόρφωσης του οχήματος, είναι πρακτικά αδύνατη αυτή η μέτρηση, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα επιτρέπεται να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

 

(ii) Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.

ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·

 

γ) Διαδικασία δοκιμής:

1.5 m-1.7

 

κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.

ή

 

2. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.

0.5 m-1 6a

 

3. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

 

 

4. Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης, υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.

 

 

5. Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού.

 

 

Μέτρηση του επίπεδου των εκπομπών NOx και των σωματιδίων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού / κατάλληλα εξοπλισμένου μετρητή καυσαερίων εφαρμόζοντας την υπάρχουσα μέθοδο δοκιμής με ελεύθερη επιτάχυνση.

Τα επίπεδα εκπομπών NOx και σωματιδίων δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ή υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής.

______________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1.8 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8 Υγρό φρένων

α) Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων ή μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

1.8 Υγρό φρένων

α) Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων

 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ακριβής έλεγχος των υγρών φρένων, προκειμένου να αποφευχθούν παραπλανητικά ή ακόμη και επικίνδυνα αποτελέσματα.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙΙ – σημείο 5.2.2. – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

5.2.2. Τροχοί

α) Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.

 

 

x

 

(...)

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

5.2.2. Τροχοί

α) Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.

 

 

x

 

(...)

 

 

δα) Τροχός που είναι ασύμβατος με την πλήμνη του τροχού.

 

x

 

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά θέματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με χαμηλών προδιαγραφών ή φθαρμένους τροχούς, όταν οι τροχοί στερεώνονται σε μη τυποποιημένους άξονες. Ο έλεγχος τροχών που δεν είναι συμβατοί με την πλήμνη του τροχού πρέπει να θεωρείται σημαντικό σημείο ασφάλειας και, συνεπώς, να περιληφθεί στον κατάλογο των σημείων που ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 5.2.3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

5.2.3. Ελαστικά

α) Το μέγεθος, η ικανότητα φορτίου ελαστικού, το σήμα έγκρισης, η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1) και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

 

x

 

 

Ανεπαρκής ικανότητα φορτίου ελαστικού ή κατηγορία ταχύτητας για τη χρήση του ελαστικού, το ελαστικό αγγίζει άλλα σταθερά μέρη του οχήματος καθιστώντας επισφαλή την οδήγηση

 

 

x

 

β) Διαφορετικού μεγέθους ελαστικά στον ίδιο άξονα ή σε δίδυμους τροχούς.

 

x

 

 

γ) Ελαστικά διαφορετικής δομής (ακτινωτής / διαγώνιας) στον ίδιο άξονα.

 

x

 

 

δ) Σοβαρή βλάβη ή τομή σε ελαστικό.

 

x

 

 

Λινό ορατό ή φθαρμένο

 

 

x

 

ε) Βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού δεν πληροί τις απαιτήσεις(1).

 

x

 

 

Κάτω του 80% του απαιτούμενου βάθους αυλακώσεων

 

 

x

 

στ) Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ευέλικτες διατάξεις κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων)

x

 

 

 

Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ασφαλής οδήγηση)

 

x

 

 

ζ) Ελαστικά με επαναχαραγμένες αυλακώσεις τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1).

 

x

 

 

Φθαρμένη προστατευτική επίστρωση του λινού

 

 

x

 

η) Δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αέρα

x

 

 

 

Καταφανώς εκτός λειτουργίας.

 

x

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

5.2.3. Ελαστικά

α) Το μέγεθος, η ικανότητα φορτίου ελαστικού, το σήμα έγκρισης, η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1) και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

 

x

 

 

Ανεπαρκής ικανότητα φορτίου ελαστικού ή κατηγορία ταχύτητας για τη χρήση του ελαστικού, το ελαστικό αγγίζει άλλα σταθερά μέρη του οχήματος καθιστώντας επισφαλή την οδήγηση

 

 

x

 

β) Διαφορετικού μεγέθους ελαστικά στον ίδιο άξονα ή σε δίδυμους τροχούς.

 

x

 

 

γ) Ελαστικά διαφορετικής δομής (ακτινωτής / διαγώνιας) στον ίδιο άξονα.

 

x

 

 

δ) Σοβαρή βλάβη ή τομή σε ελαστικό.

 

x

 

 

Λινό ορατό ή φθαρμένο

 

 

x

 

ε) Βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού: είναι ορατός ο δείκτης φθοράς πέλματος ελαστικού.

 

x

 

 

Ελαστικό με νόμιμο βάθος αυλακώσεων Ελαστικά με μικρότερο νόμιμο βάθος αυλακώσεων.

 

 

x

 

στ) Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ευέλικτες διατάξεις κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων)

x

 

 

 

Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ασφαλής οδήγηση)

 

x

 

 

ζ) Ελαστικά με επαναχαραγμένες αυλακώσεις τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1).

 

x

 

 

Φθαρμένη προστατευτική επίστρωση του λινού

 

 

x

 

η) Δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του ελαστικού ή ελαστικό με εμφανώς ανεπαρκή πίεση

x

 

 

 

Καταφανώς εκτός λειτουργίας.

 

x

 

 

θ) Η πίεση ενός εκ των ελαστικών σε όχημα ευρισκόμενο εν λειτουργία υπολείπεται κατά 20% χωρίς όμως να είναι κάτω από 150 kP

 

x

 

 

Πίεση ελαστικού κάτω από 150 kPa

 

 

x

Αιτιολόγηση

Κατά την οδήγηση με ελαστικά που έχουν σωστή πίεση βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελαστικών με χαμηλή αντίσταση κύλισης και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος μέχρι και κατά 5 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Ένα ελαστικό με πίεση κάτω από 150kPα δεν είναι απλώς ανασφαλές αλλά και επικίνδυνο καθόσον ενέχει τον κίνδυνο να εκραγεί. Κάθε ελαστικό με βάθος πέλματος κάτω από τις νόμιμες απαιτήσεις είναι παράνομο και συνεπώς δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αστοχία αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη. Κάθε ελαστικό με οριακά νόμιμο βάθος πέλματος πρέπει να αλλάζει πριν καταστεί επικίνδυνο και συνεπώς αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζεται ως σοβαρό.

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 8.2.1.2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

Αέριες εκπομπές

β) είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

 

 

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

 

 

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

Αέριες εκπομπές

β) είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

 

 

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

 

 

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%

 

 

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

– με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.2% 6a

 

 

 

 

– σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.1% 6a

 

 

 

 

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)

 

 

 

______________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 8.2.2.2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

8.2.2.2 Θολότητα

 

 

 

 

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.

Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

x

 

 

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,

 

 

 

 

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

 

 

 

 

ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·

 

 

 

 

1.5 m-1.

 

 

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

 

 

Ελάσσων

Μείζων

Επικίνδυνη

8.2.2.2 Θολότητα

 

 

 

 

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.

Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

x

 

 

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,

 

 

 

 

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

 

 

 

 

ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·

 

 

 

 

1.5 m-1.

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

0.5 m-1

 

 

 

_____________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Καταγραφή σημαντικών επισκευών λόγω ατυχήματος

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εναλλακτικός εξοπλισμός που εφαρμόζει με ουδέτερο τρόπο τεχνολογικές καινοτομίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον εξασφαλίζει εξίσου υψηλό επίπεδο ελέγχου.

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – περίπτωση 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης των ελαστικών·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη μανόμετρου για τη μέτρηση της πίεσης των ελαστικών.

(1)

EE C 44 της 15.2.2013, σ. 128.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

I. Ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ σχετικά με περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η οδηγία 2009/40/ΕΚ καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τακτικούς ελέγχους των οχημάτων. Η οδηγία εφαρμόζεται σε επιβατικά οχήματα, λεωφορεία και πούλμαν καθώς και βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και στα ρυμουλκούμενά τους, αλλά δεν εφαρμόζεται σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες.

II. Νέα πρόταση για τεχνικό έλεγχο

Η Επιτροπή πρότεινε νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω την οδική ασφάλεια και να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόταση συνάδει με τους στόχους οδικής ασφάλειας που καθορίζονται στην Λευκή Βίβλο σχετικά με τον «Χάρτη Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών».

Η πρόταση βασίζεται στην θέσπιση κοινών ελάχιστων προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ για ελέγχους σε οχήματα, και επιτρέπει στα κράτη μέλη να εισαγάγουν υψηλότερα πρότυπα εφόσον το θεωρούν σκόπιμο.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι:

1. Υποχρεωτικός έλεγχος σε επίπεδο ΕΕ για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες. Ο έλεγχος των οχημάτων θα επεκταθεί στους χρήστες του οδικού δικτύου που συνιστούν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα (κάτω από 3,5 τόνους) θα ελέγχονται επίσης. Οι εν λόγω κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται επί του παρόντος από το σύστημα που ισχύει στην ΕΕ. Ο έλεγχός τους παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

2. Αύξηση της συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Επί του παρόντος, τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά κλειστά φορτηγά (vans) (μέχρι 3,5 τόνους) που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των έξι ετών ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 έτη. Προτείνεται αυτά να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος μετά τα έξι έτη. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή σε σύστημα 4-2-1 αντί του ισχύοντος σήμερα 4-2-2. Η προσέγγιση 4-2-1 προτείνεται επίσης για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες. Επιπλέον προτείνεται να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων για αυτοκίνητα και ελαφρά κλειστά φορτηγά με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων (160 000 km). Τα εν λόγω οχήματα θα ελέγχονται μία φορά ανά έτος μετά τον πρώτο έλεγχο (σύστημα 4-1-1 αντί για του υφιστάμενου συστήματος 4-2-2), εάν έχουν κατά την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου (μετά 4 έτη) αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων πάνω από 160 000 km. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι έλεγχοί τους θα ευθυγραμμισθούν με τους ελέγχους σε άλλα οχήματα με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως τα ταξί, ασθενοφόρα κ.λπ.

3. Προτείνεται να καθοριστούν ελάχιστα επίπεδα δεξιοτήτων καθώς και απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους επιθεωρητές.

4. Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων των οχημάτων με τον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για αστοχίες και εξοπλισμό.

5. Πάταξη της απάτης που συνίσταται σε αλλοίωση του πραγματικού αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων, με καταγραφή των δεδομένων των χιλιομετρητών.

6. Υποχρεωτικός έλεγχος όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Εθνικά κοινοβούλια: Τα εθνικά κοινοβούλια της Γαλλίας, Ολλανδίας, Σουηδίας και Κύπρου εξέφρασαν επίσημα αντιρρήσεις υποστηρίζοντας ότι η πρόταση παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας της ΕΕ.

Η άποψη του εισηγητή

Θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζητήσεως κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα τελούν σε αναλογία προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Η επίπτωση της πρότασης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά με σκοπό να αποφευχθούν περιττά οικονομικά και διοικητικά βάρη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα.

Υπό το φως των ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει τα εξής:

1. Συχνότητα των ελέγχων και κατηγορίες των οχημάτων: Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες επειδή οι χρήστες τους αντιπροσωπεύουν μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Όμως, θεωρεί ότι θα ήταν καταλληλότερο να αλλάξει η συχνότητα από το σύστημα 4-2-1 σε 4-2-2 για τις εν λόγω κατηγορίες οχημάτων. Το σύστημα 4-2-2 συνιστά επίσης μια ισόρροπη προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων, δεδομένου ότι διάφορες μελέτες που αφορούν τη σχέση μεταξύ ατυχημάτων και τεχνικών αστοχιών, καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις συνέπειες των συχνότερων ελέγχων για την οδική ασφάλεια. Παρ’ όλα ταύτα, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει περαιτέρω και να αξιολογήσει το εν λόγω θέμα και να υποβάλει έκθεση στους συννομοθέτες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν πλέον συχνούς ελέγχους. Το κριτήριο των διανυθέντων χιλιομέτρων θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με την παραποίηση των χιλιομετρητών. Προτείνεται ως εκ τούτου, το στοιχείο αυτό να μην συμπεριληφθεί στην πρόταση.

2. Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι μέθοδοι των ελέγχων που θεσπίζονται στα Παραρτήματα, θα πρέπει να θεωρηθούν ως ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν αυστηρότερα πρότυπα. Η αρχή αυτή θεσπίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της προτάσεως. Ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες με σκοπό την ενίσχυσης της εν λόγω αρχής. Το αυτό ισχύει σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα των επιθεωρητών, οι οποίες επίσης θα πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστες.

3. Είναι σημαντικό οι τεχνικοί έλεγχοι να διεξάγονται από καλά εκπαιδευμένους καταρτισμένους και ανεξάρτητους επιθεωρητές. Προτείνεται να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των επιθεωρητών καθώς και να αρθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

4. Ιστορικά οχήματα: Αναγνωρίζεται ότι τα ιστορικά οχήματα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις δικές τους εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό και τον έλεγχο των οχημάτων αυτών. Η πρόταση αντιπροσωπεύει μεν μια στέρεη βάση για περαιτέρω συζήτηση, ο εισηγητής θεωρεί ωστόσο ότι ο ορισμός των ιστορικών οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυστηρός και προτείνει την αλλαγή του ώστε να καταστεί πιο ευέλικτος.

5. Σε περίπτωση εκ νέου ταξινόμησης των οχημάτων σε άλλη χώρα, η Επιτροπή συνιστά να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-150/11).

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: Ενώ απαιτείται κάποιος βαθμός ευελιξίας με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, το κείμενο της Επιτροπής είναι μάλλον αντιφατικό. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να τεθούν ακριβέστεροι περιορισμοί όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (26.4.2013)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krišjānis Kariņš

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αυξημένη κινητικότητα των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μια περισσότερο εναρμονισμένη νομοθεσία όσον αφορά τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων. Είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον σκοπό της αυξημένης οδικής ασφάλειας αλλά, και προκειμένου να παράσχει στους πολίτες έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα τα οποία αγοράζονται σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι αναγκαίο να προσαρμοσθεί και η νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει οχήματα τα οποία προηγουμένως δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει πολλές βελτιώσεις στο κείμενο.

Κατ’ αρχάς, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και το πρωτόκολλο των οδικών τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να είναι τηλεματικά διαθέσιμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά περιλαμβάνουν τον ελεγκτή, ο οποίος πραγματοποιεί τον οδικό έλεγχο, το κέντρο τεχνικού ελέγχου σε ένα κράτος μέλος όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα, ή ακόμη τον αγοραστή του οχήματος. Η διαθεσιμότητα των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει υπάρξει παραποίηση της ένδειξής του.

Δεύτερον, υφίσταται ήδη ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών - συγκεκριμένα το σύστημα EUCARIS. Είναι περιττό, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών ή να διερευνηθεί η δυνατότητα ενός ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει, αντιθέτως, τις δυνατότητες επέκτασης του πλαισίου του EUCARIS. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την άποψη ότι αυτό θα αποτελέσει μια πλέον αποτελεσματική, από απόψεως κόστους, λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα.

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι ποινές για παραποιήσεις δεν είναι χρήσιμες εάν οι σχετικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαθεσιμότητα των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα ενδιαφερόμενα μέρη θα αφαιρέσει τα κίνητρα για την παραποίησή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα. Οι μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα. Οι μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Τα μοτοποδήλατα, μολονότι υπερεκπροσωπούνται στον αριθμό των θανάσιμων τροχαίων ατυχημάτων, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν δεδομένου ότι ένα τόσο ευρύ πεδίο περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα ήταν ανεφάρμοστο και αντίθετο προς την αρχή της αναλογικότητας.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μοτοποδηλάτων θα ήταν μη πρακτική. Για παράδειγμα, ένας μοτοποδηλάτης σε αγροτική περιοχή θα έπρεπε να διανύσει μια μεγάλη απόσταση οδηγώντας σε κύριους οδούς για να προσέλθει στον τόπο των περιοδικών οδικών ελέγχων. Πράττοντας αυτό, ο οδηγός θα εξέθετε τον εαυτό του και άλλους σε περιττό κίνδυνο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αντί των φορτηγών στις τοπικές μεταφορές. Ο κίνδυνος που ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον των φορτηγών και άρα η μεταχείριση αυτής της κατηγορίας οχημάτων πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αντί των φορτηγών στις τοπικές μεταφορές, και ως εκ τούτου ανταγωνίζονται με παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς αγαθών. Ο κίνδυνος που ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον των φορτηγών και άρα η μεταχείριση αυτής της κατηγορίας οχημάτων πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.

Αιτιολόγηση

Επειδή τα οχήματα της κατηγορίας Τ5 συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις οδικές μεταφορές, θα πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Επειδή θεωρείται ότι τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν και ότι χρησιμοποιούνται ελάχιστα στο οδικό δίκτυο, πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά. Πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.

(9) Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος θεωρείται ότι διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν. Αποτελούν πολιτιστικό αγαθό και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως ως καθημερινής χρήσεως οχήματα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά. Το εν λόγω δικαίωμα δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή προτύπων αυστηρότερων από εκείνα που είχαν προβλεφθεί αρχικά κατά τη σχεδίαση του συγκεκριμένου οχήματος. Πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικό αγαθό και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως ως οχήματα καθημερινής χρήσεως. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύουν γι’ αυτά διαφορετικοί κανόνες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τον τεχνικό έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για την οργάνωση του τεχνικού ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον κατασκευαστικών στοιχείων. Πρέπει να εφαρμόζονται επίσης προς το σκοπό αυτό οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, και να επιτρέπεται στα κέντρα ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει δε να καλύπτονται όλα τα στοιχεία που τοποθετεί ο κατασκευαστής.

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που επιτρέπουν τον έλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος κατά τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχό τους στο πλαίσιο περιοδικού τεχνικού ελέγχου ώστε να δημιουργηθεί μία προβλέψιμη αξιολόγηση ποσοστού επιτυχίας ή αποτυχίας. Πρέπει να εφαρμόζονται επίσης προς το σκοπό αυτό οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, και να επιτρέπεται στα κέντρα ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει δε να καλύπτονται όλα τα στοιχεία που τοποθετεί ο κατασκευαστής.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος και στον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία και, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται εντατικά, μετά από ορισμένο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα παλαιά οχήματα και σε οχήματα με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία Είναι επομένως σκόπιμο να ελέγχονται παλαιά οχήματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ταυτοποίηση του οχήματος και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση δεδομένων.

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ταυτοποίηση του οχήματος και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση δεδομένων. Ει δυνατόν, θα πρέπει να διατίθεται επίσης μια ηλεκτρονική μορφή του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου στα ενδιαφερόμενα μέρη, με σεβασμό, όμως, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε κάθε χώρα, ενώ το εν λόγω ποσοστό είναι, σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις, πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων και η διαθεσιμότητα αυτών των καταγραφών στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ένωση θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν την ακρίβεια της καταγραφής των διανυθέντων χιλιομέτρων σε όλη την διάρκεια ζωής ενός οχήματος μέσω κεντρικών βάσεων δεδομένων που θα περιέχουν πληροφορίες για όλες τις καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων που έχουν πραγματοποιηθεί από τους διάφορους φορείς (εμπόρους, συνεργεία, κέντρα ελέγχου). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν τις καταγραφές των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής των πληροφοριών, αλλά σεβόμενα ταυτόχρονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών καθώς και τις δυνατότητες διεύρυνσης της λειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό να συμπεριλάβει στο βάθρο την ανταλλαγή των καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων και να διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών έτι περαιτέρω.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μοτοποδηλάτων θα ήταν μη πρακτική. Για παράδειγμα, ένας μοτοποδηλάτης σε αγροτική περιοχή θα έπρεπε να διανύσει μια μεγάλη απόσταση οδηγώντας σε κύριους οδούς για να προσέλθει στον τόπο των περιοδικών οδικών ελέγχων. Πράττοντας αυτό, ο οδηγός θα εξέθετε τον εαυτό του και άλλους σε περιττό κίνδυνο. Επιπλέον, αυτό θα οδηγούσε σε περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– συντηρήθηκε με τη χρήση ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος,

– συντηρήθηκε ή αναπαλαιώθηκε με τη χρήση ανταλλακτικών, τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος ή είναι σύγχρονα,

Αιτιολόγηση

Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και οι απαιτήσεις για τον ορισμό να είναι σαφείς. Μόνο οχήματα στην αρχική τους κατάσταση αποτελούν πραγματικά ιστορικά οχήματα. Ο ορισμός στον παρόντα κανονισμό αποτελεί τον πρώτο ορισμό για ιστορικά οχήματα, που πραγματοποιείται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επειδή μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για περαιτέρω νομοθεσίες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφής.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα κατεύθυνσης ή ανάρτησης και

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα κατεύθυνσης, ο τύπος του οχήματος ή η ανάρτηση δεν έχουν υποστεί αλλαγή ή είναι σύγχρονα,

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση·

η εξωτερική εικόνα της εμφάνισής του δεν έχει αλλάξει ή είναι σύγχρονη·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Οι αλλαγές είναι σύγχρονες, αν

 

ήταν εφικτές, σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, εντός δέκα ετών από την κατασκευή του οχήματος,

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία οχήματος ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, και κατά τον μετεξοπλισμό του·

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι ένα όχημα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του για την ασφάλεια και το περιβάλλον, έχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για να χρησιμοποιείται στο δημόσιο οδικό δίκτυο·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας θα πρέπει να είναι σαφέστερος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της σωστής λειτουργικότητας των συστημάτων για την ασφάλεια και το περιβάλλον του οχήματος.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) «Βάση δεδομένων για τα διανυθέντα χιλιόμετρα» σημαίνει μια βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από το κράτος μέλος, στην οποία αποθηκεύονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, καθώς και στα συνεργεία και τους κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου και όλους τους ενδιαφερομένους, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για όλους τους ενεχόμενους φορείς, όπως άλλωστε αυτή έχει καθοριστεί και στη νομοθεσία για τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD). Για το γεγονός αυτό θα πρέπει να υπάρξει σχετική δέσμευση ώστε να διευκολυνθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο έτη,

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των ελέγχων στις μοτοσικλέτες θα πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται, διότι η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Για μοτοποδήλατα και σκούτερ με ανώτατη ταχύτητα έως 45 χλμ ανά ώρα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εάν αυτά επιθυμούν να υποβάλουν τα εν λόγω οχήματα σε τακτικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο έτη,

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εναπόκειται στην εκτίμηση των κρατών μελών η δυνατότητα να αυξήσουν την συχνότητα των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Μ1, Ν1 και Ο2.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 160.000 διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ενόψει των, κατά μέσο όρο, αυξημένων χιλιομέτρων που διανύονται από τα σύγχρονα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 χωρίς σημαντικές επιβαρύνσεις στην απόδοση όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια, και δεδομένων των τεχνικών δυνατοτήτων παραποίησης των οργάνων καταγραφής των χιλιομέτρων, θα πρέπει η συχνότητα ελέγχου να μη συνδέεται με τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.

διαγράφεται

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– σε συνέχεια οδικού ελέγχου.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II.

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II. Ο στόχος είναι αποκλειστικά ο έλεγχος της λειτουργίας του οχήματος. Αντιρρήσεις μπορούν να προβληθούν σχετικά με κατασκευαστικά στοιχεία και ανταλλακτικά τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για το εν λόγω όχημα και τα οποία αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του όσον αφορά την ασφάλεια και/ή το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ελέγχου που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.

Αιτιολόγηση

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας και όχι γενικά την έγκριση τύπου στα ανταλλακτικά. Αυτό από πρακτικής απόψεως δεν είναι καν δυνατό, επειδή ορισμένα ανταλλακτικά έχουν κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου. Μόνο όταν, με σαφή τρόπο, επηρεάζονται οι ιδιότητες στον τομέα της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, και έχουν ενσωματωθεί κατασκευαστικά στοιχεία που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου μπορεί αυτό να αποτελέσει αντικείμενο απόρριψης. Η ελεύθερη προμήθεια ανταλλακτικών, δεν θα πρέπει να περιορισθεί με έμμεσο τρόπο.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, και εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, και όπου αυτό έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τους κανόνες, η πληροφορία του προηγούμενου οδικού τεχνικού ελέγχου καθίσταται διαθέσιμη στον ελεγκτή σε ηλεκτρονική μορφή. Μέχρι να θεσπισθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. Η καταγραφή του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που έχει ληφθεί κατά τον τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο καθίσταται ηλεκτρονικά διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω πληροφορία δεν μπορεί να περιέχει προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α. Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου αναγνωρίζονται αμοιβαία απ’ όλα τα κράτη μέλη για τον σκοπό της εκ νέου ταξινόμησης οχήματος το οποίο έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει στα πλαίσια της συχνότητας ελέγχου στο κράτος μέλος στο οποίο ταξινομείται εκ νέου το όχημα.

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε όλα τα άλλα κράτη μέλη είναι ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου αναγνωρίζονται αμοιβαία απ’ όλα τα κράτη μέλη για το σκοπό της εκ νέου ταξινόμησης οχήματος το οποίο έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πιστοποιητικό πληροί τις απαιτήσεις στα πλαίσια της συχνότητας ελέγχου στο κράτος μέλος στο οποίο ταξινομείται εκ νέου το όχημα. Αυτό βασίζεται σε ελέγχους σε όλα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση είναι χρήσιμη για εκ νέου ταξινομήσεις και διασυνοριακές πωλήσεις. Συγκρίσιμα πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να επιτευχθούν τα ανωτέρω. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε ελέγχους σε όλα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ίδια πρότυπα.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ. Το κέντρο ελέγχου - ή, ενδεχομένως, η αρμόδια αρχή - η οποία έχει πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο σε όχημα διαβιβάζει, μετά από κάθε τεχνικό έλεγχο, τα διανυθέντα χιλιόμετρα στην βάση δεδομένων διανυθέντων χιλιομέτρων, όπου αυτό έχει εφαρμογή.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν αυστηρότερες απαιτήσεις μπορούν να τις διατηρήσουν σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Για πρώτη φορά τίθενται απαιτήσεις για ικανότητες όσον αφορά τους ελεγκτές. Τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν καθορίσει υψηλότερα πρότυπα θα πρέπει να είναι σε θέση να τα διατηρήσουν.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Τα κράτη μέλη προωθούν την κατάλληλη εκπαίδευση των ελεγκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα.

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχα με τις απαιτήσεις για ικανότητες θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί μια κατάλληλη εκπαίδευση εκ μέρους των κρατών μελών.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά οικονομικούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο.

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά οικονομικούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο. Αυτό προϋποθέτει αντίστοιχα πρότυπα πιστοποίησης, π.χ. μέσω του κατάλληλου προτύπου ISO.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης καθώς και η ανεξαρτησία των περιοδικών τεχνικών ελέγχων, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία εντός της ΕΕ για ίδια πρότυπα πιστοποίησης, π.χ. το αντίστοιχο πρότυπο τύπου ISO.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει ποιος είναι ο πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικός τρόπος για τη θέσπιση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα, αξιοποιώντας υφισταμένες λύσεις ΤΠ που ήδη εφαρμόζονται σε σχέση με τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες και να αποφεύγει τις επικαλύψεις. Η εξέταση εκτιμά ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να συνδεθούν τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο και τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου, των κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων. Στόχος είναι να παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις πληροφορίες για το όχημα.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για όλους τους ενεχόμενους φορείς, όπως άλλωστε αυτή καθορίζεται και στη νομοθεσία για τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD).

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για αυξημένη διαλειτουργικότητα και τυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αίρει την απαίτηση για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10, και για τη θέσπιση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την καταγραφή διανυθέντων χιλιομέτρων μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών πωλήσεων. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται επ’ αόριστον από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υλοποίηση του κανονισμού, καθώς και για τις επιπτώσεις του στην εσωτερική αγορά και στην βιομηχανική παραγωγή στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για έναν ευαίσθητο βιομηχανικό τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη αυξημένη διαφάνεια και έλεγχος.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι ποινές δεν θα σταματήσουν την παραποίηση των ενδείξεων μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών από την τελευταία ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι πιθανό να το επιτύχει χωρίς την επιβολή ποινών η προστίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

11.9.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Εξέταση στην επιτροπή

18.3.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (27.5.2013)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Malcolm Harbour

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση θεσπίζει επικαιροποιημένους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους με σκοπό την ενίσχυση των ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και εκπομπών για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους (ΠΤΕ). Η πρόταση έχει ως στόχο να συνδράμει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα πριν το 2020 σύμφωνα με τις Πολιτικές Κατευθύνσεις για την Οδική Ασφάλεια της ΕΕ. Επιπλέον, η πρόταση αποσκοπεί να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών που οφείλονται στην κακή συντήρηση των οχημάτων.

Ο συντάκτης τάσσεται υπέρ των βασικών αυτών στόχων, και δεδομένων των διαφορών μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών, υποστηρίζει τη σκοπούμενη εναρμόνιση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και, κατά συνέπεια, εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον το μέσο θα πρέπει να είναι κανονισμός ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη μικρότερα περιθώρια προσαρμογής στους κανόνες σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, ο συντάκτης θεωρεί ότι ο στόχος της μείωσης των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα θα πρέπει να επιτευχθεί με ταυτόχρονη διασφάλιση της αναλογικότητας και, ως εκ τούτου, στηρίζει προσαρμοσμένες λύσεις βασιζόμενες σε ισχυρή βάση τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες αβεβαιότητες που επισημάνθηκαν από τη Μονάδα Αξιολόγησης Αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία η βασική υπόθεση ότι οι καλύτεροι και συχνότεροι τεχνικοί έλεγχοι έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα ελαττώματα στα οχήματα φαίνεται ότι δεν βασίζεται σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Ο συντάκτης σημειώνει επίσης ότι το πεδίο εφαρμογής έχει επεκταθεί πέραν της οδηγίας 2009/40/ΕΚ προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες κατηγορίες οχημάτων και, συγκεκριμένα, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα, τα ελαφρά ρυμουλκούμενα έως 3,5 τόνων και οι ελκυστήρες με εκ κατασκευής ταχύτητα έως 40 km/h. Στην πρόταση προβλέπεται επίσης αύξηση της συχνότητας των ελέγχων για παλαιότερα και με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων οχήματα.

Ο συντάκτης δεν προτείνει τροποποιήσεις όσον αφορά τη μορφή ή το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, ούτε όσον αφορά τη διάρκεια των ελέγχων, καθώς τα θέματα αυτά αφορούν την αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε αντ’ αυτού να εστιάσει τις τροπολογίες του σε θέματα που αφορούν την ενιαία αγορά. Από την άποψη της IMCO, τα πλέον σχετικά ζητήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.  Τρόπος ορισμού του «τεχνικού ελέγχου»

Ο συντάκτης προτείνει τροπολογία για την τροποποίηση του ορισμού του τεχνικού ελέγχου, ο οποίος επί του παρόντος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά με σκοπό τον περιορισμό του διασυνοριακού ανταγωνισμού στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Συγκεκριμένα, ο ορισμός της Επιτροπής δημιουργεί ασάφεια δικαίου καθώς επαναλαμβάνει, σε έναν γενικό ορισμό, την απαίτηση ελέγχου σύμφωνα εν γένει με τα κριτήρια έγκρισης τύπου, ενώ τα σχετικά κριτήρια έγκρισης τύπου προσδιορίζονται ήδη στα παραρτήματα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος μπορούν ενδεχομένως να υποβληθούν σε έλεγχο, καθώς είναι δυνατόν να εντοπιστεί μια διάσταση ασφάλειας σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος. Θα πρέπει να είναι συναφής ο έλεγχος μόνο εκείνων των στοιχείων, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου για ασφάλεια και εκπομπές. Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν αυτό το κενό προκειμένου να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά για μεταχειρισμένα οχήματα και να απορρίπτουν οχήματα χωρίς εύλογη αιτία.

2.  Μέτρα για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραποίησης των διανυθέντων χιλιομέτρων

Από όλα τα προϊόντα, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δίνει για τρίτο συνεχόμενο έτος τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τις επιδόσεις στην αγορά στα μεταχειρισμένα οχήματα και, συγκεκριμένα, τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά την αξιοπιστία. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης προτείνει ενισχυμένα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα, με σκοπό να διασφαλιστεί ένα διαδικτυακό βάθρο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων. Επιπλέον, ο συντάκτης εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει οποιαδήποτε διόρθωση σε μετρητή συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών προς τα πάνω, με τις οποίες θα μπορούσε να αποφευχθεί η άνευ λόγου μείωση της αγοραίας αξίας των επηρεαζόμενων οχημάτων.

3.  Πρόσβαση στα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων που τηρούνται στα εθνικά μητρώα, πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ελέγχου

Ο κανονισμός θεσπίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου συστήματος της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στα κέντρα ελέγχου ΠΤΕ σε ολόκληρη την ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Ο συντάκτης, ωστόσο, θεωρεί ότι πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δεν θα πρέπει να έχουν μόνον οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα ελέγχου ΠΤΕ. Για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, προτείνει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε κατασκευαστές εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς αυτό θα τους παράσχει τη δυνατότητα να παράγουν ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό εξοπλισμό ελέγχου. Ο συντάκτης προτείνει επίσης να επιτραπεί η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδικασιών ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση του αποδοτικού από άποψη κόστους ελέγχου οχημάτων που είναι δύσκολο να υποβληθούν σε έλεγχο.

4.  Εξαιρέσεις

Ο συντάκτης επικροτεί την εξαίρεση για τα «ιστορικά οχήματα». Ωστόσο, θεωρεί ότι ο ορισμός είναι υπερβολικά ρυθμιστικός και προτείνει στη θέση του να προβλεφθεί μια απαίτηση ελάχιστης ηλικίας. Επιπλέον, προτείνει να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ως προς την εξαίρεση οχημάτων από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική.

5.  Αμοιβαία αναγνώριση

Ο τεχνικός έλεγχος συνδέεται με την εκ νέου ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων δεδομένου ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ για τους ελέγχους ΠΤΕ θα πρέπει να απλουστεύσει την εκ νέου ταξινόμηση ενός οχήματος από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συντάκτης εισάγει μια νέα πρόταση η οποία ορίζει την υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ΠΤΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

6.  Επανεξέταση και παρακολούθηση

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ο συντάκτης εισάγει επίσης ρήτρα επανεξέτασης για τη διερεύνηση, πέντε έτη μετά την έγκριση της παρούσας πρότασης, των δυνατοτήτων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν τα αποτελέσματα των ελέγχων ΠΤΕ μεταξύ των κρατών μελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν εθνικές απαιτήσεις που θα διέπουν τους τεχνικούς ελέγχους των κατηγοριών οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2013/168/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι σαφές ότι το επίπεδο της οδικής ασφάλειας είναι αλληλένδετο με τον αριθμό τεχνικών αστοχιών των οχημάτων. Το 2009, ο αριθμός των νεκρών στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ήταν 35.000. Με την παραδοχή ότι οι τεχνικές αστοχίες συντελούν στον αριθμό των νεκρών κατ’αναλογία της συμβολής τους στα ατυχήματα, η απώλεια περισσότερων από 2.000 ζωές κάθε χρόνο στην Ένωση ενδέχεται να συνδέεται με τεχνικές αστοχίες των οχημάτων. Με βάση τις διαθέσιμες μελέτες, θα μπορούσαν να σώζονται 900 έως 1.100 ζωές εάν επέλθουν κατάλληλες βελτιώσεις στο σύστημα τεχνικού ελέγχου.

(5) Θεωρείται ότι το επίπεδο της οδικής ασφάλειας είναι αλληλένδετο με τις τεχνικές αστοχίες των οχημάτων. Το 2009, ο αριθμός των νεκρών στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ήταν 35.000. Η δέουσα βελτίωση του συστήματος τεχνικού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των θανατηφόρων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση. Με βάση τις αστυνομικές έρευνες στη Γερμανία μόνο, εκτιμάται ότι η επίδραση των τεχνικών σφαλμάτων των οχημάτων στις συνέπειες του ατυχήματος είναι πολύ μικρότερη.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών. Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών.

 

Το ίδιο ισχύει για την αύξηση των εκπομπών σωματιδίων και NOx από σύγχρονους κινητήρες για τους οποίους απαιτείται περισσότερο διεξοδικός έλεγχος των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ελέγχου της ακεραιότητας και της λειτουργίας του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) του οχήματος, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να επαληθεύονται μέσω της υφιστάμενης δοκιμής του αγωγού εξαγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος και ακριβής έλεγχος του συστήματος εκπομπών, δεδομένου ότι το σύστημα OBD δεν εξασφαλίζει από μόνο του αξιόπιστο έλεγχο.

 

Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των εκπομπών· για τον λόγο αυτόν, πρέπει τα αποτελέσματά του να επαληθεύονται με μετρήσεις των εκπομπών καυσαερίων στον αγωγό εξαγωγής.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα. Οι μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τον τεχνικό έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για την οργάνωση του τεχνικού ελέγχου σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση.

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για καινοτομία στον τομέα των συστημάτων, των διαδικασιών και του εξοπλισμού ελέγχου, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους και την επίτευξη βελτιώσεων κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις στον φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ταυτοποίηση του οχήματος και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση δεδομένων.

(22) Για να εξασφαλισθεί η ορθή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο πρέπει να καταρτίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει το ίδιο επίπεδο λεπτομερειών όσον αφορά την ταυτοποίηση του οχήματος και τα αποτελέσματα του ελέγχου με αυτό του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε κεντρική βάση δεδομένων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η γνησιότητα των αποτελεσμάτων των περιοδικών τεχνικών ελέγχων μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί.

Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχονται τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ηλεκτρονική προκειμένου να αποφεύγεται η πλαστογραφία ή η παραποίηση στοιχείων και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

(23) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης σε αυτόν και ότι επιπλέον θα βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Πράγματι, στην όγδοη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων με τίτλο «Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών» του Δεκεμβρίου του 2012, για τρίτο συνεχόμενο έτος, αυτό το τμήμα της αγοράς έλαβε τη χαμηλότερη βαθμολογία επιδόσεων στην αγορά και, συγκεκριμένα, τη χαμηλότερη βαθμολογία από άποψη αξιοπιστίας. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Για να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με νέα τεχνικά στοιχεία, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(26) Για να συμπληρώνεται η παρούσα οδηγία με νέα τεχνικά στοιχεία, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29) Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

διαγράφεται

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Ο παρών κανονισμός επικαιροποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 2009/40/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να περιληφθεί ιδίως η σύσταση κέντρων τεχνικού ελέγχου και των εποπτικών φορέων τους, καθώς και ο διορισμός ελεγκτών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων. Συνεπώς η εν λόγω οδηγία πρέπει να καταργηθεί. Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό ενσωματώνονται οι κανόνες που περιέχει η σύσταση 2010/378/EΕ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2010, για την εκτίμηση των ελαττωμάτων που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 2009/40/ΕΚ, με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση των μεθόδων τεχνικού ελέγχου.

(31) Η παρούσα οδηγία επικαιροποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 2009/40/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να περιληφθεί ιδίως η σύσταση κέντρων τεχνικού ελέγχου και των εποπτικών φορέων τους, καθώς και ο διορισμός ελεγκτών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων. Συνεπώς η εν λόγω οδηγία πρέπει να καταργηθεί. Επιπλέον, στην παρούσα οδηγία ενσωματώνονται οι κανόνες που περιέχει η σύσταση 2010/378/EΕ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2010, για την εκτίμηση των ελαττωμάτων που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 2009/40/ΕΚ, με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση των μεθόδων τεχνικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που διεξάγεται βάσει ελάχιστων τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επιτρέπεται η θέσπιση υψηλότερων τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και την οδηγία 2003/37/EΚ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 km/h, όπως ορίζεται στον κανονισμό 2013/168/ΕΕ, την οδηγία 2007/46/EΚ και την οδηγία 2003/37/EΚ:

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε:

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στο έδαφός τους.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 (περίπτωση 7) και 2 οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στο έδαφός τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει αυτομάτως από τη μετατροπή του κανονισμού σε οδηγία. Εντούτοις, στο παρόν στάδιο, θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς. Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να τους διατηρήσουν. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει τεχνικούς ελέγχους δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν τέτοιου είδους ελέγχους.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) «δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα», κάθε μηχανοκίνητο όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, τρίκυκλο και τετράκυκλο·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», κάθε όχημα που πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», κάθε όχημα που κατασκευάστηκε ή ταξινομήθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πριν από 30 έτη και θεωρείται ιστορικό από τις αρμόδιες αρχές ταξινόμησης οχημάτων κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνει περιττές λεπτομέρειες και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πολλά οχήματα να εμπίπτουν αδικαιολόγητα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Μια απλή απαίτηση ως προς την ηλικία, με τις περαιτέρω προδιαγραφές να ορίζονται από τις αρχές των κρατών μελών, παρέχει επαρκή ευελιξία και ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από 30 έτη,

διαγράφεται

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– συντηρήθηκε με τη χρήση ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος,

διαγράφεται

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα κατεύθυνσης ή ανάρτησης και

διαγράφεται

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση·

διαγράφεται

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία οχήματος ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, και κατά τον μετεξοπλισμό του·

(9) «τεχνικός έλεγχος», ο έλεγχος, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, που διενεργείται ώστε να εξασφαλισθεί ότι ένα όχημα είναι ασφαλές προς χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο και ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής δημιουργεί ασάφεια δικαίου καθώς επαναλαμβάνει, σε έναν γενικό ορισμό, την απαίτηση ελέγχου σύμφωνα με τα κριτήρια έγκρισης τύπου εν γένει, ενώ τα σχετικά κριτήρια έγκρισης τύπου (για τους σκοπούς του ελέγχου της ασφάλειας και των εκπομπών) προσδιορίζονται ήδη στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Χωρίς την παρούσα τροπολογία, οποιοδήποτε κατασκευαστικό στοιχείο, το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου, θα μπορούσε να υποβληθεί ξεχωριστά σε έλεγχο ασφάλειας, με αποτέλεσμα ορισμένα οχήματα ενδεχομένως να απορρίπτονται αναίτια.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο κράτος μέλος όπου έχουν ταξινομηθεί.

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία στο κράτος μέλος όπου έχουν ταξινομηθεί.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου, στους κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου και, όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές και τους ανεξάρτητους φορείς που εξασφαλίζουν την επισκευή, το σέρβις και τη συντήρηση των οχημάτων, πρόσβαση στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια, κατ’ ανώτατο όριο, κάθε δύο έτη·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, T5, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, T5, O3 και O4: δύο έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε, κατ’ ανώτατο όριο, κάθε δύο έτη.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αστοχίες μπορούν να ανακαλυφθούν μόνον εάν «εμβαθύνει» ο έλεγχος· αντίθετα, όταν ο έλεγχος είναι απλώς επιφανειακός, τυχόν αύξηση της συχνότητάς του δεν έχει κανένα νόημα. Η αύξηση του αριθμού των ελέγχων δεν έχει καμία ουσιαστική αξία.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 160.000 διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της διανυθείσας απόστασης ή της ηλικίας των οχημάτων και της έλλειψης οδικής ασφάλειας δεν είναι βέβαιη. Τα παλαιότερα οχήματα εμπλέκονται εξίσου συχνά σε ατυχήματα, όπως και τα καινούρια.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει να υποβληθεί όχημα σε τεχνικό έλεγχο ή πρόσθετο έλεγχο πριν την κατά τις παραγράφους 1 και 2 ημερομηνία στις εξής περιπτώσεις:

4. Με την επιφύλαξη της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει να υποβληθεί όχημα σε τεχνικό έλεγχο ή πρόσθετο έλεγχο πριν την κατά τις παραγράφους 1 και 2 ημερομηνία στις εξής περιπτώσεις:

μετά από ατύχημα με σοβαρές ζημίες στα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας του οχήματος, όπως τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, σύστημα διεύθυνσης ή πέδησης,

μετά από ατύχημα με σοβαρές ζημίες στα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας του οχήματος, όπως τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, σύστημα διεύθυνσης ή πέδησης,

όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί,

όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί,

σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.

 

Αιτιολόγηση

Σημείο εστίασης της νομοθετικής πρότασης αποτελεί η βελτίωση των τεχνικών ελέγχων. Δεν γίνεται αντιληπτό για ποιον λόγο πρέπει να δημιουργούνται υποψίες ύπαρξης τεχνικής αστοχίας όταν αλλάζει ο κάτοχος του οχήματος.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

μετά από οδικό έλεγχο,

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση σύνταξης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, επικυρωμένο έκτυπο του πιστοποιητικού.

2. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ικανοποιητικά το κείμενο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου είναι σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχει έκτυπο των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 a. Σε περίπτωση που ληφθεί αίτηση για εκ νέου ταξινόμηση οχήματος, και το όχημα προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, οι αρχές ταξινόμησης αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, εφόσον η ισχύς του εξακριβωθεί κατά τη χρονική στιγμή της νέας ταξινόμησης. Η περίοδος αναγνώρισης είναι ίδια με την αρχική περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η αρχική περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εκτείνεται πέραν της νόμιμης μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στο κράτος μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομείται εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς ευθυγραμμίζεται προς τα κάτω και υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα έλαβε το αρχικό πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το ένα στο άλλο τη μορφή του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους καθώς και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης της γνησιότητας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ νέου ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση, η παρούσα τροπολογία θεσπίζει ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα ισχύσει από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και το αργότερο 3 έτη μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο χρόνο μετά την έκδοση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή τους.

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και το αργότερο 3 έτη μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο χρόνο μετά την έκδοση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες αυτές σε κεντρική βάση δεδομένων επί 36 μήνες από την παραλαβή τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών που θα συνδράμει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται αμελλητί στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο αναλογικό μέσο.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επαφής των οικείων σημείων επαφής το αργότερο [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και την ενημερώνουν αμελλητί για τυχόν αλλαγές τους. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλα τα εθνικά σημεία επαφής και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επαφής των οικείων σημείων επαφής το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί για τυχόν αλλαγές τους. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλα τα εθνικά σημεία επαφής και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.

1. Κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης του κόστους και του οφέλους, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των βελτιώσεων όσον αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο των οχημάτων, και μόνο εφόσον το αποτέλεσμα της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι θετικό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, τις ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και τις πληροφορίες ταξινόμησης του οχήματος, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων, των κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου και μέτρησης και άλλων ανεξάρτητων φορέων.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

2. Αν τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι ασαφή ή αρνητικά, η Επιτροπή εξετάζει ωστόσο τη σκοπιμότητα και, εάν ενδείκνυται, προτείνει μέθοδο για τη διευκόλυνση της εν λόγω πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες, και προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες λύσεις ΤΠ και τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά βάθρα όσον αφορά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18a

 

Υποβολή εκθέσεων

 

Εντός [πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διατάξεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη συχνότητα του τεχνικού ελέγχου και την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Στην έκθεση πρέπει να αναλύεται επίσης εάν είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας με κύριο γνώμονα την τεχνική πρόοδο και πρακτική. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16 και συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται επ’αόριστον από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων να ανατίθεται για προσωρινό χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις, με εξαίρεση τις προς τα πάνω αναπροσαρμογές που έχουν εγκριθεί από κέντρο ελέγχου ή αρμόδια αρχή για τη διόρθωση προηγούμενων παράνομων παραποιήσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις στις οποίες είχαν σημειωθεί παράνομες παραποιήσεις ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, οι ενδείξεις αυτές πρέπει νομίμως να προσαρμοστούν προς τα πάνω από κέντρα ελέγχου ή αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα επηρεαζόμενα οχήματα δεν θα απορρίπτονται και θα μπορούν να υποβληθούν επιτυχώς σε μελλοντικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που τις επηρεάζει.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που τις επηρεάζει.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος V στις [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος V στις [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Εφαρμόζεται από [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Η παρούσα οδηγία είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο σχεδιασμός ενός συγκεκριμένου οχήματος δεν συνάδει με την εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου που ορίζονται στο παρόν παράρτημα, ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου που συστήνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Κάθε μέθοδος ελέγχου που χρησιμοποιείται και δεν περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα πρέπει να εγκρίνεται γραπτώς από την κατάλληλη αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος ορισμένων οχημάτων, όπως οι ταχείς ελκυστήρες και τα οχήματα με εξαρτήματα, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού τους ή επειδή τα κέντρα ελέγχου είναι τόσο απομακρυσμένα που το κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος σε ορισμένα μη συνήθη οχήματα θα ήταν δυσανάλογο. Συνεπώς, πρέπει να είναι διαθέσιμες εναλλακτικές και μη τυποποιημένες μέθοδοι ελέγχου, οι οποίες ωστόσο πρέπει να είναι σαφώς εγκεκριμένες από την κατάλληλη αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.1.2

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.2 Ευθυγράμμιση

Προσδιορίζεται η οριζόντια στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα ή οθόνης ελέγχου.

Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.2 Ευθυγράμμιση

Προσδιορίζεται η οριζόντια και η κάθετη στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα και ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της δυναμικής κατά περίπτωση. Έλεγχος της λειτουργίας και της ευθυγράμμισης του προβολέα δυναμικού συστήματος.

Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

 

Αιτιολόγηση

Οι κάθετες μετρήσεις είναι το πιο σημαντικό κριτήριο ευθυγράμμισης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ευθυγράμμιση του προβολέα και η προσαρμογή της εστιακής απόστασης, είναι απαραίτητο ένα φωτόμετρο σκόπευσης προβολέα, ιδίως για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και τα δυναμικώς ελεγχόμενα συστήματα. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση μιας οθόνης ελέγχου. Για τα δυναμικώς ελεγχόμενα συστήματα προβολέα με πηγή φωτός υψηλής έντασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου μαζί με κατάλληλη συσκευή ελέγχου της ευθυγράμμισης του προβολέα.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.1.2

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.3 Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.3 Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου κατά περίπτωση.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελεγχθεί επαρκώς ο διακόπτης αυτόματου ελέγχου του προβολέα (π.χ. υποβοήθηση προβολέων), ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση μιας ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου ώστε να εξακριβώνεται η ορθή λειτουργία του.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.1.5

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.1.5. Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας εάν είναι δυνατό.

α) Η διάταξη δεν λειτουργεί.

β) Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.1.5. Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου κατά περίπτωση.

α) Η διάταξη δεν λειτουργεί.

β) Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελέγχεται επαρκώς η λειτουργία της διάταξης αυτόματης οριζοντίωσης του προβολέα, ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της διάταξης οριζοντίωσης.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.3.2

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.3.2. Διακόπτης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.3.2 Φανοί πέδησης – διακόπτης φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης

Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για την εναλλαγή της τιμής ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, εξακριβώνοντας μέσω παρατήρησης τη λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης.

α) Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

β) Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

γ) Οι φανοί πέδησης έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σωστά.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τη δημιουργία σημάτων ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, ώστε να εξακριβώνεται η σωστή λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ενεργοποίησης των φανών κινδύνου) με άμεση παρατήρηση.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.5.2

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.5.2 Ευθυγράμμιση (X)(2)

Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.5.2 Ευθυγράμμιση (X)(2)

Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας και κάθετης ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

Αιτιολόγηση

Οι κάθετες μετρήσεις είναι το πιο σημαντικό κριτήριο ευθυγράμμισης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5.3.2

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.3.2. Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)

Οπτική επιθεώρηση ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο ή με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, εάν υπάρχει.

α) Επισφαλής στερέωση των αποσβεστήρων κραδασμών στο πλαίσιο ή σε άξονα.

β) Βλάβη αποσβεστήρων κραδασμών, ενδεικτική σοβαρής διαρροής ή κακής λειτουργίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.3.2. Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)

Οπτική επιθεώρηση ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο ή με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

α) Επισφαλής στερέωση των αποσβεστήρων κραδασμών στο πλαίσιο ή σε άξονα.

β) Βλάβη αποσβεστήρων κραδασμών, ενδεικτική σοβαρής διαρροής ή κακής λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης του οχήματος. Για ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα αναρτήσεων οχημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τον έλεγχο του συστήματος ανάρτησης του οχήματος και ταυτόχρονα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Θεωρείται ότι η διαφορά της τάξεως του 30% μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του ίδιου άξονα είναι ένα πρακτικό και ρεαλιστικό κριτήριο επιτυχίας/αποτυχίας.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5.3.2.1

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.3.2.1 Έλεγχος απόδοσης απόσβεσης κραδασμών

Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και συγκρίνονται διαφορές αριστερής/δεξιάς πλευράς ή/και απόλυτες τιμές που προδιαγράφουν οι κατασκευαστές.

α) Σημαντική διαφορά μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς.

β) Δεν επιτυγχάνονται δεδομένες ελάχιστες τιμές.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

5.3.2.1 Έλεγχος απόδοσης απόσβεσης κραδασμών

Χρησιμοποιείται μηχανή ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών και συγκρίνονται διαφορές αριστερής/δεξιάς πλευράς και τιμές του λόγου απόσβεσης κραδασμών των κατασκευαστών οχημάτων, εάν οι εν λόγω τιμές υπερβαίνουν τη γενική οριακή τιμή του 0,1 που ισχύει για τον λόγο απόσβεσης κραδασμών.

α) Σημαντική διαφορά μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς.

β) Δεν επιτυγχάνονται οι τιμές του λόγου απόσβεσης κραδασμών.

γ) Απόκλιση των τιμών μέτρησης μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς του ίδιου άξονα κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης του οχήματος. Για ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα αναρτήσεων οχημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τον έλεγχο του συστήματος ανάρτησης του οχήματος και ταυτόχρονα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος.

Θεωρείται ότι η διαφορά της τάξεως του 30% μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του ίδιου άξονα είναι ένα πρακτικό και ρεαλιστικό κριτήριο επιτυχίας/αποτυχίας.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8.2.2.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Θολότητα Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980

α) Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο.

α) Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις,

 

β) Προετοιμασία του οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος·

 

1. Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

2. Απαιτήσεις προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση: 2,5 m-1 ,

 

(i) Ο κινητήρας πρέπει να έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με καθετήρα στο σωλήνα στάθμης του ελαίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη, εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω του σχήματος του οχήματος, η μέτρηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με υπερπλήρωση: 3,0 m-1 ,

ή, προκειμένου για οχήματα τα οποία προσδιορίζονται στις απαιτήσεις ή

τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις,

1,5 m-1 [7]

 

(ii) Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.

 

 

(γ) Διαδικασία δοκιμής:

 

 

1. Ο κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.

 

 

2. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.

 

 

3. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

 

 

4. Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή ή το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου στατιστικού υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη διασπορά των μετρήσεων. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.

 

 

5. Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών ύστερα από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών ύστερα από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού.

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Θολότητα Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980

α) Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο. Ο εν λόγω έλεγχος του αγωγού εξαγωγής θα πρέπει να είναι πάντοτε η προκαθορισμένη μέθοδος αξιολόγησης των εκπομπών καυσαερίων, ακόμα και στην περίπτωση που συνδυάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD).

α) Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις,

 

β) Προετοιμασία του οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος·

 

1. Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

 

2. Απαιτήσεις προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση: 2,5 m-1 ,

 

(i) Ο κινητήρας πρέπει να έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με καθετήρα στο σωλήνα στάθμης του ελαίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη, εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω του σχήματος του οχήματος, η μέτρηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

για κινητήρες με υπερπλήρωση: 3,0 m-1 ,

ή, προκειμένου για οχήματα τα οποία προσδιορίζονται στις απαιτήσεις ή

τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις,

1,5 m-1 [7]

ή

0,2 m-1

 

(ii) Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.

 

 

(γ) Διαδικασία δοκιμής:

 

 

1. Ο κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.

 

 

2. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.

 

 

3. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Το επίπεδο των εκπομπών NOx δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις

 

4. Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή ή το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου στατιστικού υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη διασπορά των μετρήσεων. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.

Οι τιμές των σωματιδίων δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις

 

5. Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών ύστερα από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Μέτρηση του επίπεδου των εκπομπών NOx και των σωματιδίων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού / κατάλληλα εξοπλισμένου μετρητή καπνού εφαρμόζοντας την υπάρχουσα μέθοδο δοκιμής με ελεύθερη επιτάχυνση.

 

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των εκπομπών και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να πραγματοποιείται μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων στον αγωγό εξαγωγής. Όσον αφορά τις εκπομπές NOx, ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στα οχήματα με κινητήρα ντίζελ όπου τα χαμηλά επίπεδα καπνού συνήθως δημιουργούν υψηλά επίπεδα εκπομπών NOx. Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ πρέπει να μετράται το επίπεδο των σωματιδίων και όχι η τιμή της θολότητας. Προκειμένου οι μετρήσεις να είναι εναρμονισμένες και ακριβείς, τόσο η θερμοκρασία όσο και η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να μετρώνται σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής του κατασκευαστή του οχήματος.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Τεχνικό μέρος – Παράρτημα V – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) διάταξη ελέγχου της απόδοσης του αποσβεστήρα κραδασμών·

(10) μηχανή ελέγχου απόσβεσης κραδασμών για τη μέτρηση της απορρόφησης της ενέργειας των ταλαντώσεων της ανάρτησης ώστε να ελεγχθεί η απόδοση απόσβεσης κραδασμών των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος ανάρτησης του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης του οχήματος, χρησιμοποιώντας τις τιμές του λόγου απόσβεσης κραδασμών του κατασκευαστή των οχημάτων σε περίπτωση που οι τιμές του κατασκευαστή του οχήματος υπερβαίνουν τη γενική οριακή τιμή του 0,1 που ισχύει για τον λόγο απόσβεσης κραδασμών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

11.9.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Malcolm Harbour

18.9.2012

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2013

21.3.2013

24.4.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

12.9.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Werner Kuhn

10.10.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş

Ημερομηνία κατάθεσης

10.6.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου