MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta

7.6.2013 - (COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Werner Kuhn


Menettely : 2012/0184(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0210/2013

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0380),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0186/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Ranskan senaatin, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Ruotsin valtiopäivien ja Kyproksen parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7‑0210/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.

(3) Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Liikennekelpoisuus olisi varmistettava pääasiassa määräaikaiskatsastuksin. Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaiskatsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Kaikkien yleisillä teillä käytettävien ajoneuvojen on oltava liikennekelpoisia aina, kun ne ovat käytössä, sanotun rajoittamatta määräaikaiskatsastuksia koskevien vaatimusten soveltamista.

Perustelu

Määräajoin suoritettavat tekniset tarkastukset ovat osa laajempaa liikennekelpoisuusjärjestelmää, jossa ajoneuvon omistajan perusvelvollisuutena on aina varmistaa käytössä olevan ajoneuvonsa liikennekelpoisuus.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Liikennekelpoisuutta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon valvontaan olisi sisällyttävä ajoneuvojen omistajille suunnattuja valistuskampanjoita, joilla kehitetään ajoneuvon perustarkastuksia koskevia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.

Perustelu

Ajoneuvojen omistajien valistaminen perustarkastuksista, kuten renkaiden tarkastamisesta, on liikennekelpoisuusjärjestelmän tärkeä osa, jota olisi korostettava.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Tätä järjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön katsastuksia koskevia kansallisia vaatimuksia, joita sovelletaan ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY. Kansallista katsastusjärjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Moottoriajoneuvon liikennekelpoisuutta heikentävän puutteen havaitseminen varhaisessa vaiheessa helpottaa puutteen korjaamista ja onnettomuuksien ehkäisemistä, ja näin saavutetuilla onnettomuuskustannusten säästöillä olisi osarahoitettava bonusjärjestelmän perustamiskustannuksia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.

(6) Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Tämä koskee myös uudenaikaisten moottorimallien entistä korkeampia hiukkas- ja typpioksidipäästöjä, ja näille moottoreille olisikin tehtävä entistä kattavampi päästötesti, johon kuuluu sähköisellä valvontalaitteella suoritettu ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmä) eheyden ja toimivuuden tarkastus, joka varmennetaan käytössä olevalla pakokaasutestauksella päästöjärjestelmän täydellisen testauksen varmistamiseksi, koska pelkkä OBD-järjestelmään perustuva testaus ei ole luotettava. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, että tekniset puutteet ovat syynä tai osasyynä kahdeksaan prosenttiin onnettomuuksista, joissa on osallisena moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka keskuudessa kuolintapausten määrä on kasvussa. Mopoilijoiden osuus kuolintapausten määrässä on yliedustettu, sillä maanteillä kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008. Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

Poistetaan.

Perustelu

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, olisiko katsastusvaatimuksia sovellettava myös kaksi- ja kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa. Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi tätä ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan katsastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto kattaisi valtaosan traktoreista, myös ne, jotka harvoin kulkevat yleisillä teillä, ja sen vaikutukset maatalouselinkeinoon ja maaseutuyhteisöihin olisivat huomattavat kaikkialla Euroopassa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Koska museoajoneuvojen tarkoituksena on säilyttää niiden valmistusajankohdan perinteet eikä niitä juurikaan käytetä yleisillä teillä, jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

(9) Museoajoneuvot säilyttävät valmistusajankohtansa perinteet, ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa, ja ne ovat harvoin päivittäiskäytössä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, että määräaikaiset katsastukset tehdään myös tällaisille ajoneuvoille, tai muuten säännellä niiden katsastusjärjestelmää. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistuksiin 15, 16 ja 17.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi asianomaisen jäsenvaltion tai sen tähän tehtävään määräämän julkisen elimen taikka jäsenvaltion nimeämien ja suoraan valvomien elinten tai laitosten, mukaan lukien asianmukaisesti hyväksytyt yksityiset elimet, olisi suoritettava katsastukset. Jos katsastuksista vastaavat laitokset suorittavat myös ajoneuvojen korjauksia, jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.

Perustelu

Muotoilu perustuu nykyisen direktiivin 2009/40/EY sanamuotoon, ja tarkoituksena on edelleen varmistaa, että käytössä on erilaisia toimivia katsastusmuotoja.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Jotta vapaan liikkuvuuden periaate toteutuisi unionissa paremmin, jäsenvaltioiden olisi ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä varten vastavuoroisesti tunnustettava alkuperäisen rekisteröintijäsenvaltion myöntämä katsastustodistus.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ehdotetaan ensimmäisenä askeleena kohti määräaikaisten katsastusten sisämarkkinoita, että jäsenvaltiot tunnustaisivat vastavuoroisesti katsastustodistukset, kun ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa. Tarkistus liittyy tarkistukseen 26.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Kun katsastuksia on todistettavasti yhdenmukaistettu riittävässä määrin, olisi säädettävä katsastustodistusten täysimääräisestä vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla unionissa.

Perustelu

On tarpeen tutkia mahdollisuutta kehittää määräaikaisten katsastusten sisämarkkinoita niin, että yhdessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon haltija voisi katsastuttaa ajoneuvonsa toisessa jäsenvaltiossa. Siten voitaisiin välttää kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävien kaupallisten ajoneuvojen turhat matkat takaisin rekisteröintijäsenvaltioon.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien komponenttien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava samalla tavoin tätä tarkoitusta varten, jolloin nämä katsastuksissa tarvittavat tietoelementit olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot olisi annettava kaikista valmistajan asentamista elementeistä.

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuutta voidaan seurata niin, että kun niitä testataan määräajoin suoritettavissa teknisissä tarkastuksissa, voidaan ennustaa, kuinka suurella todennäköisyydellä ajoneuvo läpäisee katsastuksen.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta katsastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, katsastuksissa käytettävät testauslaitteet sekä niiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla.

(12) Jotta katsastuksissa käytettävien testauslaitteiden tarkastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, testauslaitteiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla. Katsastusjärjestelmien ja -menettelyjen sekä testauslaitteiden alan innovoinnille olisi luotava kannustimia, koska näin voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa käyttöä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun taloudelliseen tai henkilökohtaiseen etuun.

(13) Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että arvioinnit suoritetaan asianmukaisesti, ja kiinnitettävä erityistä huomiota niiden puolueettomuuteen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Katsastusasemien tasokkuus ja puolueettomuus on ratkaisevan tärkeää liikenneturvallisuuden parantamistavoitteen kannalta. Siksi katsastuksia tekevien katsastusasemien olisi esimerkiksi täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotka on asetettu ISO 17020 -standardissa yleisistä vaatimuksista erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset.

(14) Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset, ja määrätä katsastustodistuksen myöntäneelle elimelle asianmukaisia seuraamuksia.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään.

(15) Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään. Jäsenvaltioiden, joissa jo sovelletaan koulutusta, pätevyyttä ja testausta koskevia vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia, olisi voitava pitää tiukat vaatimuksensa voimassa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa niiden alueella toimiviin katsastajiin vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin ja ajoneuvojen matkamittarin lukeman perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän ja, erityisesti jos ajoneuvoa on käytetty intensiivisesti, matkamittari on saavuttanut tietyn lukeman. Sen vuoksi on aiheellista lisätä katsastusten tiheyttä vanhemmille ajoneuvoille ja sellaisille ajoneuvoille, joiden matkamittarin lukema on korkea.

(17) Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän. Sen vuoksi on aiheellista lisätä vanhempien ajoneuvojen katsastustiheyttä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.

(19) Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Nämä kohteet olisi päivitettävä ajoneuvojen turvallisuutta koskevan tutkimuksen ja tekniikan kehityksen perusteella. Pyöriä, jotka on asennettu standardista poikkeaviin akseleihin ja jotka siten eivät vastaa vaatimuksia, olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä kohteena, joka olisi katsastettava. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava katsastuksen aikana.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Katsastuksia varten olisi vahvistettava unionin tason yhteiset, tiukat vähimmäisnormit, ja niiden jäsenvaltioiden, joissa on jo voimassa tässä asetuksessa vaadittua tasoa tiukemmat katsastusnormit, olisi voitava pitää voimassa tiukemmat norminsa ja mukauttaa niitä tarvittaessa tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Asetuksessa säädetään teknisten normien vähimmäistasosta. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia normeja.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröinnin haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, ajoneuvon rekisteröinti olisi keskeytettävä, kunnes nämä puutteet on korjattu kokonaan.

(21) Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuuden vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, sillä ei saisi ajaa yleisillä teillä ennen kuin nämä puutteet on korjattu kokonaan.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan.

(22) Katsastustulosten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, joka olisi laadittava myös sähköisessä muodossa yhtä yksityiskohtaisena niin, että siihen sisältyvät ajoneuvon tunnistetiedot ja katsastustulokset sellaisina kuin ne ilmenevät alkuperäisestä katsastustodistuksesta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne keskitettyyn tietokantaan, jotta määräajoin suoritettavien teknisten tarkastusten tulosten aitous voidaan helposti varmentaa.

Perustelu

Katsastustodistukset olisi vastedes annettava paperiversion lisäksi myös sähköisessä muodossa väärennösten ja vilpillisen käsittelyn välttämiseksi ja sellaisen tietojen vaihdon helpottamiseksi, joka mahdollistaa ajoneuvotietojen sähköisen alustan kehittämisen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Koska joissain jäsenvaltioissa ei edellytetä tiettyjen ajoneuvoluokkien, kuten kevyiden perävaunujen, rekisteröintiä, tieto katsastuksen läpäisemisestä olisi annettava kiinnittämällä todiste katsastuksesta näkyvästi ajoneuvoon.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia yhden maan sisällä käytettyinä myydyistä autoista, ja rajat ylittävässä myynnissä tämä osuus on paljon suurempi, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönotto, johon tallennettaisiin tietosuojasäännöksiä noudattaen ajoneuvon ajokilometrit ja vakavat onnettomuudet, joissa se on käyttöikänsä aikana ollut osallisena, auttaisi ehkäisemään tietojen omavaltaista muuttamista ja toisi tärkeitä tietoja saataville. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi lisäksi pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi periaatteessa parannettava koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä tutkimus tätä tarkoitusta varten perustettavan Euroopan ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä.

(25) Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittäminen ja yhteenliittäminen parantaisi koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähentäisi kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Koska tällä asetuksella on tarkoitus kannustaa yhdenmukaistamaan ja standardoimaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia entisestään, jotta unioniin voisi lopulta syntyä määräaikaiskatsastusten sisämarkkinat, joilla katsastustodistukset tunnustettaisiin vastavuoroisesti ja ajoneuvon voisi katsastaa missä tahansa jäsenvaltiossa, komission olisi laadittava kertomus yhdenmukaistamisen edistymisestä sen määrittämiseksi, milloin vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön.

Perustelu

Tarvitaan etenemissuunnitelmaa, jonka avulla voidaan toteuttaa katsastustodistusten täysimääräinen vastavuoroinen tunnustaminen, joka voisi johtaa sisämarkkinoiden syntymiseen katsastusten alalla.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Tämän asetuksen täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(26) Tämän asetuksen saattaminen ajan tasalle edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot voivat päättää säätää vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä, jossa katsastukset suoritetaan teknisten vähimmäisnormien ja ‑vaatimusten mukaisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

matkustajien kuljettamiseen käytettävät vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,

ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,

ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,

ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on enintään 3,5 tonnia – N1-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,

ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kgO1- ja O2-luokan ajoneuvo,

tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia – O2-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,

tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.

– pyörillä varustetut T5-luokan traktorit, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Perustelu

On tarpeen tehdä ero yksinomaan maataloustarkoituksiin käytettävien traktoreiden ja sellaisten traktoreiden välillä, joita saatetaan käyttää myös maanteiden tavaraliikenteessä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat ulottaa pakolliset määräaikaiskatsastukset koskemaan myös muita ajoneuvoluokkia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista päätöksistään laajentaa katsastusten soveltamisalaa ja perusteltava päätöksensä.

Perustelu

Jos sellaisten ajoneuvoluokkien katsastaminen määräajoin osoittautuu tarpeelliseksi, jotka eivät vielä sisälly tämän direktiivin soveltamisalaan, jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa tarvittavat toimet.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

puolustusvoimille, palokunnille, pelastuspalveluille, hätäpalveluille tai pelastustoimelle kuuluviin ajoneuvoihin,

puolustusvoimien, palokuntien, pelastuspalveluiden, hätäpalveluiden tai pelastustoimen käyttämiin ajoneuvoihin,

Perustelu

Joissakin tapauksissa puolustusvoimien käyttämät ajoneuvot ovat leasing-ajoneuvoja tai muunlaisella sopimuksella vuokrattuja.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– O2-luokan perävaunuihin, joiden enimmäismassa on enintään 2,0 tonnia, lukuun ottamatta matkailuperävaunun tyyppisiä O2-luokan perävaunuja.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) ’kaksi- tai kolmipyöräisillä ajoneuvoilla’ kaikkia moottorikäyttöisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joissa voi olla sivuvaunu, sekä kolmi- ja nelipyöriä;

Poistetaan.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, joita rekisteröintijäsenvaltio tai jokin sen nimetyistä hyväksyntäelimistä pitää historiallisesti merkittävinä ja jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

– ne on valmistettu vähintään 30 vuotta sitten,

– ne on valmistettu tai rekisteröity ensimmäisen kerran vähintään 30 vuotta sitten,

– niitä huolletaan käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja;

– niiden erityinen tyyppi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin asiaankuuluvissa tyyppihyväksyntäsäädöksissä, ei ole enää tuotannossa,

niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään muutoksia, ja

niitä huolletaan ja ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa eli niiden teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia;

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu;

 

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava enemmän harkintavaltaa museoajoneuvon määrittelyssä.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat voimassa hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;

(9) ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton tai jälkiasennuksen aikana;

Perustelu

Määritelmää olisi selvennettävä ja se olisi mukautettava määräaikaiskatsastuksiin, joissa on tarkoitus arvioida turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien asianmukaista toimivuutta. Tyyppihyväksyntään olisi viitattava vain ajallisesti, jotta selviää, mitä turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia ajoneuvoon liittyy. Näissä vaatimuksissa ei pitäisi viitata itse osiin tai komponentteihin.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio tai sen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa katsastukset ovat alueviranomaisten vastuulla.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltioiden hyväksymät katsastusasemat.

2. Katsastukset suorittaa ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiossa periaatteessa kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen taikka kyseisen jäsenvaltion tähän tehtävään määräämä julkinen elin tai sen hyväksymä ja valvoma elin tai laitos, myös hyväksytty yksityinen elin.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että jäsenvaltiossa toimivat katsastusasemat ovat vastuussa vain kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen katsastuksesta.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot veloituksetta katsastusasemien ja testauslaitteiden valmistajien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Testauslaitteiden valmistajille annettaviin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joiden ansiosta testauslaitteilla voidaan tarkastaa, toimivatko ajoneuvon sähköiset hallintajärjestelmät. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen teknisten tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja tarkastelee mahdollisuutta tarjota keskitetty pääsy tietoihin 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

Perustelu

On tärkeää, että testauslaitteiden valmistajat saavat tutustua tietoihin, joita ne tarvitsevat asianmukaisesti toimivien laitteiden valmistamiseksi.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

3 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KATSASTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

KATSASTUKSIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

Poistetaan.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi,

Perustelu

Kyseisten ajoneuvoluokkien tapauksessa katsastusten tiheyden malli ’4+2+2’ on tavoitteisiin nähden oikeasuhteinen.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– T5-luokan ajoneuvot, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– muut ajoneuvoluokat: rekisteröintijäsenvaltion määrittelemin väliajoin.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää sellaisten ajoneuvoluokkien katsastusten tiheydestä, joita ei säännellä 5 artiklan muilla säännöksillä.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltio voi rahoittaa katsastuksia, jos ajoneuvon omistaja päättää lyhentää katsastusvälin yhteen vuoteen. Rahoitusjakso voi alkaa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä.

Perustelu

Onnettomuuksien määrän ja onnettomuuskustannusten voidaan olettaa vähenevän, jos yli kymmenen vuotta vanhojen ajoneuvojen omistajat päättävät vapaaehtoisesti katsastuttaa ne vuosittain. Osa säästöistä olisi käytettävä näiden toimenpiteiden rahoittamiseen. Tämä menettely merkitsee käytännössä samaa kuin bonusjärjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltio voi vaatia katsastamaan alueellaan rekisteröidyt minkä tahansa ajoneuvoluokan ajoneuvot tiheämmin.

Perustelu

Tarkistus tukee liikenneturvallisuutta, koska se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa määräaikaiskatsastuksia mihin tahansa ajoneuvoihin. Siinä annetaan myös yksiselitteisesti mahdollisuus minkä tahansa ajoneuvoluokan ajoneuvon katsastuttamiseen tiheämmin.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km siihen mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, se on katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettuun säännökseen liittyy matkamittarin peukaloinnin riski.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista taikka asianomaisen jäsenvaltion hyväksymää ja valvomaa elintä tai laitosta tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.

Perustelu

On välttämätöntä, että ajoneuvossa on aina voimassa oleva katsastustodistus. Koska kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä hyväksy vastavuoroisesti sitä joustoa, että määräaikaiskatsastus voitaisiin suorittaa myös ensimmäisen rekisteröinnin vuosipäivän jälkeen, siitä voisi aiheutua tarpeettomia seuraamuksia kaupallisen maantieliikenteen harjoittajille.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.

Poistetaan.

Perustelu

Ajoneuvon haltijan olisi voitava luottaa katsastuksen voimassaoloon uudelleenrekisteröinnin tapauksessa. Tarkistus 26 koskee uudelleenrekisteröinnin rajat ylittäviä näkökohtia.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– kun ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastukseen on kuuluttava liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.

1. Katsastukseen on kuuluttava ainakin liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.

Perustelu

Tarpeellinen täsmennys, jolla osoitetaan, että nämä ovat vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää käyttäen.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää tai vastaavaa, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää vaihtoehtoa käyttäen.

Perustelu

Edellä mainitut katsastusmenetelmät ovat suositusten muodossa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Muut vastaavat tai tiukemmat katsastusmenetelmät olisi myös sallittava näiden menetelmien sijasta – tai niiden lisäksi – jotta otetaan huomioon katsastuksen sekä ajoneuvojen ja sähköjärjestelmien mahdollinen jatkokehitys.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jonka on oltava saatavilla myös sähköisessä muodossa ja jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat. Komissio laatii katsastuksia varten vakiomuotoisen Euroopan unionin lomakkeen.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus tai, jos katsastustodistus laaditaan sähköisesti, oikeaksi todistettu tuloste tällaisesta todistuksesta.

2. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus heti ajoneuvon läpäistyä katsastuksen tai, jos katsastustodistus on sähköisessä muodossa, tuloste katsastustuloksista.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos rekisteröinnistä vastaava viranomainen on vastaanottanut toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen, kyseisen viranomaisen on tunnustettava ajoneuvon katsastustodistus, kun sen pätevyys on varmennettu uudelleenrekisteröintiä varten. Tunnustamisen on katettava katsastustodistuksen alkuperäistä voimassaoloaikaa vastaava ajanjakso, paitsi jos alkuperäinen voimassaoloaika on pidempi kuin laillinen enimmäisvoimassaoloaika siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen. Tällöin voimassaoloaikaa lyhennetään ja se lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jona ajoneuvo on saanut alkuperäisen katsastustodistuksen. Jäsenvaltioiden on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ilmoitettava toisilleen toimivaltaisten viranomaistensa tunnustama katsastustodistuksen muoto sekä toimitettava ohjeet sen aitouden varmentamiseksi.

Perustelu

Moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin helpottamiseksi kaikkialla unionissa tässä tarkistuksessa otetaan käyttöön jäsenvaltioiden välinen katsastustodistusten vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä, joka tulee voimaan päivänä, jona tätä asetusta aletaan soveltaa.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus.

4. Jos ajoneuvossa on matkamittari ja jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus, jos todistusta ei ole annettu sähköisesti.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava viipymättä ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle sähköisesti. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

Perustelu

Tehokkuuden ja asiakirjojen turvallisuuden vuoksi katsastusraportin olisi oltava aina sähköisessä muodossa eikä sitä pitäisi vaatia ajoneuvon katsastettavaksi tuovalta henkilöltä, joka ei aina ole sama kuin ajoneuvon omistaja. Tätä pitäisi soveltaa myös täytäntöönpanoviranomaisten pääsyyn tietoihin tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.

2. Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi päättää, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltioiden vastuulla päättää, pitäisikö ajoneuvon käyttö teillä kieltää. Se olisi siis jätettävä kansallisten viranomaisten päätettäväksi.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa ei saa käyttää yleisillä teillä ja sen rekisteröinti keskeytetään ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan mukaisesti, kunnes viat korjataan ja annetaan uusi katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon olevan liikennekelpoinen.

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen voi estää ajoneuvon käytön yleisillä teillä tai rajoittaa sitä, kunnes vaaralliset puutteet korjataan.

Perustelu

Rekisteröinnin keskeyttäminen ei ole asianmukaista, koska rekisteröinti on monimutkainen ja erillinen prosessi, joka ei aina sovellu ajoneuvon käytön rajoittamiseen. Joissakin jäsenvaltioissa rekisteröinnin keskeyttäminen voi olla asianmukaista, kun taas toisissa ajoneuvon käyttökielto soveltuu paremmin samanlaisten, myönteisten liikenneturvallisuustulosten aikaansaamiseen. Jäsenvaltioiden on voitava käyttää tehokkaimpia menetelmiä ilman, että ne joutuvat tuhlaamaan valtavasti rahaa päästäkseen samaan lopputulokseen.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä.

Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä. Todistetta katsastuksen läpäisemisestä ei tarvitse antaa, jos ajoneuvon rekisteröintiasiakirjassa on mahdollista ilmoittaa, että katsastus on tehty, ja mainita seuraavan katsastuksen päivämäärä.

Perustelu

Euroopan parlamentissa parhaillaan käsiteltävänä olevaa direktiiviä 1999/37/EU ajoneuvon rekisteröintiasiakirjoista koskevien tarkistusten mukaisesti ei ole tarpeen antaa erillistä asiakirjaa todisteeksi katsastuksen läpäisemisestä, jos ajoneuvon rekisteröintiasiakirjassa on asianmukainen taulukko, johon kirjataan katsastuksen voimassaoloaika ja seuraavan katsastuksen ajankohta. Tämä tarkoittaa, että katsastusasemien ja toimivaltaisten viranomaisten ei tarvitse antaa ajoneuvon liikennekelpoisuudesta todisteeksi erillistä asiakirjaa, jota ajoneuvon käyttäjien on pidettävä mukanaan.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos katsastettu ajoneuvo kuuluu ajoneuvoluokkaan, jolle ei ole rekisteröintivelvollisuutta jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on otettu käyttöön, todiste katsastuksesta on kiinnitettävä näkyvästi ajoneuvoon.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 1 kohdan mukaisesti annettu todiste.

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti antama todiste tai vastaava, ajoneuvon rekisteröintiasiakirjaan kirjattu merkintä edellyttäen, että se on annettu kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.

1. Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava ainakin liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä katsastusasemat, joissa katsastajat suorittavat katsastuksia.

Perustelu

Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä katsastusasemat.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksymät katsastusasemat on vähintään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta testattava uudelleen sen varmistamiseksi, että ne ovat vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Laadunhallintaa koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi katsastusasemien on noudatettava hyväksyvän jäsenvaltion vaatimuksia. Katsastusasemien on varmistettava ajoneuvojen katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.

Perustelu

Sekä yksityisten että julkisten katsastusasemien on täytettävä vähimmäisvaatimukset hyvän laadunhallinnan varmistamiseksi. Niiden on oltava puolueettomia ja varmistettava ajoneuvojen katsastusten korkea laatu.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset.

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat säätää muita pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Perustelu

Liitteessä VI säädetään pätevyyttä ja koulutusta koskevista vähimmäisvaatimuksista, ja jäsenvaltiot voivat asettaa lisävaatimuksia.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä katsastajien asianmukaisesta koulutuksesta, joka vastaa pätevyysvaatimuksia.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä pätevyysvaatimukset täyttävän koulutuksen järjestämistä katsastajille.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.

2. Toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan hyväksyttyjen koulutuskeskusten on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.

Perustelu

Ehdotettu edellytys, että jäsenvaltioiden on annettava todistus vähimmäisvaatimukset täyttäville katsastajille, rajoittaisi jäsenvaltioita liikaa. Myös hyväksytyt koulutuskeskukset voivat antaa sellaisen todistuksen.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusasemien palveluksessa päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.

3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusaseman palveluksessa tai hyväksymiä päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Henkilö, joka on korjannut tai huoltanut ajoneuvoa, ei voi toimia saman ajoneuvon katsastajana myöhemmässä määräaikaisessa katsastuksessa, ellei valvontaelin ole saanut riittävää varmuutta siitä, että puolueettomuuden korkea taso voidaan taata. Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia vaatimuksia toimintojen pitämisestä erillään.

Perustelu

Katsastajien riippumattomuuden lisäämiseksi on tarpeen varmistaa, ettei sama henkilö osallistu sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen ennen katsastusta että itse katsastukseen.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle vaadittavat korjaukset, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.

5. Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle tai korjaamolle ajoneuvossa havaitut puutteet, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että katsastajilla on eri tehtävät (puutteiden toteaminen) kuin korjaamoilla (puutteiden korjaamiseksi tarvittavien korjausten tekeminen).

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen alueella toimivia katsastusasemia valvotaan.

Perustelu

Katsastusasemia on valvottava ajoneuvojen katsastuksen korkean laadun varmistamiseksi.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Tarkoituksena on täsmentää, että poikkeus lupaa ja valvontaa koskevista vaatimuksista koskee vain jäsenvaltioiden suoraan hallinnoimia katsastusasemia.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönoton toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia tietoja.

Komissio selvittää tehokkaimman ja toimivimman tavan toteuttaa ajoneuvotietojen sähköinen alusta hyödyntäen kansainvälisen tietojenvaihdon alalla olemassa olevia ja jo toteutettuja tietoteknisiä ratkaisuja kustannusten minimoimiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Selvityksessä määritetään tarkoituksenmukaisin tapa yhdistää nykyiset kansalliset järjestelmät toisiinsa, jotta ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat, testauslaitteiden valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja matkamittarilukemia koskevia tietoja.

 

Komissio selvittää myös mahdollisuuksia kerätä ja tallentaa vakavissa onnettomuuksissa osallisina olleita ajoneuvoja koskevia saatavilla olevia turvallisuustietoja. Niihin olisi sisällyttävä ainakin tiedot vaihdetuista ja korjatuista turvallisuuskomponenteista.

 

Ajoneuvon aiempia vaiheita koskevat tiedot olisi asetettava ajoneuvon katsastajien sekä nimettömässä muodossa jäsenvaltioiden saataville, jotta näiden on helpompi suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sekä lisäksi ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan tai omistajan saataville.

Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Komissio esittää ja arvioi kyseisen selvityksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta ja mahdollisuutta perustaa järjestelmä, jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja rajojen yli myytävien ajoneuvojen matkamittarilukemista ja vakavista onnettomuuksista, joissa ne ovat olleet käyttöikänsä aikana osallisina. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa selvityksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti, jotta se voi

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 18 artiklan mukaisesti, jotta se voi saattaa ajan tasalle

– saattaa 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tarvittaessa ajan tasalle 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä muuttuneiden ajoneuvoluokkien huomioon ottamiseksi,

a) edellä olevan 2 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokan nimityksen, jos ajoneuvoluokissa tapahtuu muutoksia 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä, vaikuttamatta katsastusten laajuuteen ja tiheyteen;

– saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi tai ottaa huomioon muutokset kansainvälisessä tai unionin lainsäädännössä.

 

 

b) liitteessä II olevan 3 kohdan menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin sekä liitteen V, jos saatavilla on tehokkaampia ja toimivampia testausmenetelmiä, ja liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi;

 

c) liitteessä II olevan 3 kohdan katsastettavien kohteiden luetteloa, menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin, liitteen III puutteiden arviointia koskevilta osin ja liitteen V niiden mukauttamiseksi unionin liikenneturvallisuus- tai ympäristölainsäädännön kehitykseen sekä liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

18 b artikla

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Kertomus kaksi- tai kolmipyöräisistä ajoneuvoista

 

Komissio toimittaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan. Kertomuksessa arvioidaan liikenneturvallisuutta unionissa kyseisen ajoneuvoluokan osalta. Komissio vertailee tämän ajoneuvoluokan liikenneturvallisuudessa saavutettuja tuloksia jäsenvaltioissa, joissa tämän ajoneuvoluokan ajoneuvot katsastetaan, ja jäsenvaltioissa, joissa näitä ajoneuvoja ei katsasteta, voidakseen arvioida, onko kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen katsastaminen oikeasuhteista asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin nähden. Kertomuksen ohella annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ajoneuvon osien ja järjestelmien, joilla on merkitystä turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämisen kannalta, tai matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia, ja varmistaakseen, että matkamittarin lukema on paikkansapitävä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.

Perustelu

On välttämätöntä, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin lukemat ovat luotettavat ja paikkansapitävät ajoneuvon koko käyttöiän ajan, ja ottavat huomioon, että matkamittarilukemiin liittyvät petokset ovat todennäköisimpiä ajoneuvon rekisteröintipäivän ja sen ensimmäisen katsastuksen välisenä aikana.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 5 kohta – 5.3. alakohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– Suositeltu rengaspaine

Perustelu

Tämä tieto on merkitty ajoneuvoon kiinnitettyyn levytarraan ja ajoneuvon ohjekirjaan. Tieto on vertailukohta, jonka mukaan tarkastajat arvioivat, onko renkaat täytetty asianmukaisesti.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos ajoneuvoa katsastettaessa ei ole mahdollista käyttää tämän liitteen mukaista suositeltua testimenetelmää, katsastusasema voi suorittaa katsastuksen sellaisen vaihtoehtoisen menetelmän mukaisesti, jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että turvallisuus- ja ympäristönormit täyttyvät.

Perustelu

Erityisajoneuvojen, kuten ajoneuvonostureiden, katsastus voi edellyttää erityisiä testimenetelmiä, jotka olisi sallittava, jos ne ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 1. 8 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

1.8      Jarruneste

Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.

a) Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.

Tarkistus

1.8      Jarruneste

Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.

a) Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.

Perustelu

On tärkeää varmistaa jarrunesteen tarkka testaaminen harhaanjohtavien ja jopa vaarallisten tulosten välttämiseksi.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 3.3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

3.3. Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet

Silmämääräinen tarkastus.

a) Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti.

Tarkistus

3.3. Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet

Silmämääräinen tarkastus.

a) Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti, mukaan luettuina peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetussa direktiivissä 2007/38/EY esitetyt vaatimukset.

Perustelu

Kertomuksessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetun direktiivin 2007/38/EY täytäntöönpanosta komissio toteaa, että useimmilla jäsenvaltioilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka monet ajoneuvot hylättiin katsastuksessa siksi, että ne eivät noudattaneet jälkiasentamista koskevia vaatimuksia. Jälkiasentamisvaatimukset ovat kuitenkin liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä, ja ne olisi sisällytettävä katsastukseen.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 4.1.2 kohta

 

Komission teksti

4.1.2. Suuntaus

Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla tai pystysuoraa tasoa vasten.

Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

Tarkistus

4.1.2. Suuntaus

Määritetään kunkin ajovalaisimen vaaka- ja pystysuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla ja sähköisellä valvontalaitteella, jotta voidaan tarvittaessa tarkistaa dynaaminen toimivuus.

Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 4.1.3 kohta

 

Komission teksti

4.1.3. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).

 

 

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

Tarkistus

4.1.3. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).

 

 

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 4.1.5 kohta

 

Komission teksti

4.1.5. Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista.

a) Laite ei toimi.

 

 

b) Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

Tarkistus

4.1.5. Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.

a) Laite ei toimi.

 

 

b) Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 4.3.2 kohta

Komission teksti

4.3.2. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.

 

 

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

Tarkistus

4.3.2   Jarruvalojen ja hätäjarruvalon kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen sähköistä valvontalaitetta, jolla vaihdellaan jarrupolkimen sensorin syöttöarvoa, ja hätäjarruvalon toiminnan varmentaminen havainnoimalla.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.

 

 

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

 

 

b a) Hätäjarruvalo ei toimi lainkaan tai ei toimi asianmukaisesti.

Perustelu

Jarrupolkimen sensorin syöttösignaalien tuottamiseksi olisi käytettävä sähköistä valvontavälinettä hätäjarruvalon asianmukaisen toiminnan (hätävilkun automaattinen käynnistyminen mukaan lukien) tutkimiseksi. Toiminta tutkitaan sen jälkeen havainnoimalla.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 4.5.2 kohta

 

Komission teksti

4.5.2   Suuntaus (X)(2)

Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.

Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaakatasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Tarkistus

4.5.2   Suuntaus (X)(2)

Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.

Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaaka- ja pystytasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

5.2.2. Pyörät

Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.

a) Murtumia tai puutteellinen hitsaus.

 

 

(...)

Tarkistus

5.2.2. Pyörät

Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.

a) Murtumia tai puutteellinen hitsaus.

 

 

(...)

 

 

d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava katsastuksen aikana.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 5.2.3 kohta – 2 sarake

 

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.

 

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.

 

 

Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.

 

Perustelu

Rengaspainetta ei voi mitata käyttämättä painemittaria. Tarkastajan on verrattava rengaspainetta ajoneuvon valmistajan suosittamaan arvoon.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 8.2.1.2 kohta

 

Komission teksti

8.2.1.2   Kaasupäästöt

Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD-järjestelmällä), päästönvähennysjärjestelmän moitteeton toiminta voidaan tarkastaa OBD-laitteen asianmukaisen lukeman avulla ja tarkistamalla samanaikaisesti, että OBD-järjestelmä toimii moitteettomasti, vaihtoehtona sille, että tehdään päästömittaukset joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.

a) Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;

 

 

b) tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

 

 

i) ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjestelmää:

 

 

– 4,5 %,          tai

 

 

– 3,5 %

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

ii) ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:

 

 

– joutokäynnillä: 0,5 %

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

tai

 

 

– joutokäynnillä: 0,3 %6

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

c) Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.

 

 

d) OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä.

Tarkistus

8.2.1.2   Kaasupäästöt

Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.

a) Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;

 

Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.

 

 

NOx-päästötason mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia pakokaasutestausmenetelmiä käyttäen.

b) tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

 

 

i) ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjestelmää:

 

 

– 4,5 %,          tai

 

 

– 3,5 %

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

ii) ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:

 

 

– joutokäynnillä: 0,5 %

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

tai

 

 

– joutokäynnillä: 0,3% 6

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

 

 

tai

 

 

– joutokäynnillä: 0,2 % (6 a)

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,1 % (6 a)

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

c) Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.

 

 

d) OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä joutokäynnillä.

 

 

NOx-päästötaso ei ole vaatimusten mukainen tai ylittää valmistajan ilmoittamat arvot.

_____________

(6 a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 osa – 8.2.2.2 kohta

 

Komission teksti

8.2.2.2   Pakokaasujen sameus

 

 

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä.

a) Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

b) Ajoneuvon esivalmistelu:

pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;

 

1. Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

2. Esivalmistelua koskevat vaatimukset:

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1 ,

 

i) Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

 

ii) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa (1) tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

 

c) Testimenettely:

1,5 m-1 7.

 

Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.

 

 

2. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

 

 

3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.

 

 

4. Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetelmää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

 

 

5. Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.

 

Tarkistus

8.2.2.2   Pakokaasujen sameus

 

 

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.

a) Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.

 

 

b) Ajoneuvon esivalmistelu:

pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;

 

1. Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

b)        jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

2. Esivalmistelua koskevat vaatimukset:

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

 

i) Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

 

ii) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa (1)

tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

 

c) Testimenettely:

1,5 m-1.7

 

1. Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.

tai

 

2. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

0,5 m-1 6 a

 

3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.

 

 

4. Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

 

 

5. Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.

 

 

NOx- ja hiukkaspäästöjen mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia vapaan kiihdytyksen testausmenetelmiä käyttäen.

NOx-päästötaso tai hiukkaspäästöarvot eivät ole vaatimusten mukaisia tai ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot.

______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1.8 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

1.8      Jarruneste

a) Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.

 

Tarkistus

1.8      Jarruneste

a) Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.

 

Perustelu

On tärkeää varmistaa jarrunesteen tarkka testaaminen harhaanjohtavien ja jopa vaarallisten tulosten välttämiseksi.

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

5.2.2. Pyörät

a) Murtumia tai puutteellinen hitsaus.

 

 

x

 

(...)

 

Tarkistus

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

5.2.2. Pyörät

a) Murtumia tai puutteellinen hitsaus.

 

 

x

 

(...)

 

 

d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

 

x

 

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava katsastuksen aikana.

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 5.2.3 kohta

 

Komission teksti

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

5.2.3. Renkaat

a) Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

 

x

 

 

Riittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.

 

 

x

 

b) Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

 

x

 

 

c) Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudosrenkaat).

 

x

 

 

d) Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

 

x

 

 

Runko näkyvissä tai vaurioitunut.

 

 

x

 

e) Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen(1).

 

x

 

 

Alle 80 % vaaditusta urasyvyydestä.

 

 

x

 

f) Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).

x

 

 

 

Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

 

x

 

 

g) Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

 

x

 

 

Vaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.

 

 

x

 

h) Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö.

x

 

 

 

Selvästi toimimaton.

 

x

 

Tarkistus

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

5.2.3. Renkaat

a) Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

 

x

 

 

Riittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.

 

 

x

 

b) Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

 

x

 

 

c) Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudosrenkaat).

 

x

 

 

d) Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

 

x

 

 

Runko näkyvissä tai vaurioitunut.

 

 

x

 

e) Renkaan kulutuspinnan kulumisvaroitin näkyvissä.

 

x

 

 

Renkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen. Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.

 

 

x

 

f) Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).

x

 

 

 

Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

 

x

 

 

g) Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

 

x

 

 

Vaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.

 

 

x

 

h) Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö tai rengas selvästi liian tyhjä.

x

 

 

 

Selvästi toimimaton.

 

x

 

 

i) Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa vähentynyt 20 prosentilla, mutta ei alle 150 kPa.

 

x

 

 

Rengaspaine alle 150 kPa.

 

 

x

Perustelu

Ajo oikein täytetyillä renkailla parantaa alhaisen vierintävastuksen renkaiden tehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 5 grammaa kilometrillä. Rengas, jossa paine on alle 150 kPa ei ole turvallinen, sillä se saattaa räjähtää. Mikä tahansa rengas, jonka urasyvyys on alle laillisten vaatimusten, on laiton. Siksi niitä ei saisi sallia Euroopan teillä. Tästä syystä kyseinen puute olisi merkittävä vaaralliseksi. Kaikki renkaat, joiden urasyvyys on laillisen rajalla, olisi vaihdettava ennen kuin niistä tulee vaarallisia. Ne olisi merkittävä vaarallisiksi.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 8.2.1.2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

8.2.1.2  Kaasupäästöt

b) tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:

 

 

 

 

– joutokäynnillä: 0,5 %

 

 

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

 

 

tai

 

 

 

 

– joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

 

 

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

 

Tarkistus

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

8.2.1.2 Kaasupäästöt

(b) tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:

 

 

 

 

– joutokäynnillä: 0,5 %

 

 

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

 

 

tai

 

 

 

 

– joutokäynnillä: 0,3 %

 

 

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

 

 

 

 

tai

 

 

 

 

– joutokäynnillä: 0,2 % 6 a

 

 

 

 

– korotetulla joutokäynnillä: 0,1 % 6 a

 

 

 

 

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.

 

 

 

______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 8.2.2.2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

8.2.2.2   Pakokaasujen sameus

 

 

 

 

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.

jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

x

 

 

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

 

 

 

 

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

 

 

 

 

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa (1)   tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

Tarkistus

 

 

Vähäinen

Vakava

Vaaral-linen

8.2.2.2   Pakokaasujen sameus

 

 

 

 

 

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.

jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

x

 

 

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

 

 

 

 

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

 

 

 

 

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa (1)

tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

 

tai

 

 

 

 

0,5 m-1 6 a

 

 

 

_____________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a) Tiedot onnettomuuden vuoksi tarvittavista merkittävistä korjauksista

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

Liite V – I osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vaihtoehtoisia laitteita, joissa tekniset innovaatiot toteutuvat neutraalisti, voidaan käyttää, kunhan katsastuksen laatutaso pysyy yhtä korkeana.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

Liite V – I osa – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– Painemittari rengaspaineen mittaamista varten;

Perustelu

Rengaspaineen mittaamiseen tarvitaan painemittari.

  • [1]  EUVL C 44, 15.2.2013, s. 128.

PERUSTELUT

Komission ehdotus

I. Moottoriajoneuvojen määräaikaisia katsastuksia koskevat EU:n nykyiset säännöt

Direktiivissä 2009/40/EY asetetaan vähimmäisvaatimukset ajoneuvojen säännöllisille tarkastuksille. Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin, linja-autoihin ja raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sekä niiden perävaunuihin, muttei skoottereihin eikä moottoripyöriin.

II. Katsastuksia koskeva uusi ehdotus

Komissio on esittänyt uudet katsastuksia koskevat säännöt tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi. Komission ehdotus on yhdenmukainen valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma” vahvistettujen, liikenneturvallisuutta koskevien tavoitteiden kanssa.

Ehdotuksen perustana on EU:n yhteisten vähimmäisvaatimusten asettaminen ajoneuvojen tarkastukselle siten, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vapaasti asettaa myös tiukempia vaatimuksia.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat:

1. Skoottereiden ja moottoripyörien katsastukset tehdään pakollisiksi kaikkialla EU:ssa. Katsastettavien ajoneuvojen joukkoon lisättäisiin myös tämä riskialtein tienkäyttäjäryhmä. Myös kevyet perävaunut (enintään 3,5 tonnia) katsastettaisiin. Nämä ajoneuvoluokat eivät tällä hetkellä kuulu EU:n järjestelmän piiriin. Niiden katsastaminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

2. Joidenkin ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastusten tiheyttä lisätään. Tällä hetkellä yli kuusi vuotta käytössä olleet autot ja pakettiautot (enintään 3,5 tonnia) katsastetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa. Komissio ehdottaa niiden katsastamista kuuden vuoden jälkeen vähintään kerran vuodessa. Näin ollen nykyisestä mallista 4-2-2 siirryttäisiin malliin 4-2-1. Mallia 4-2-1 ehdotetaan myös skoottereille ja moottoripyörille. Lisäksi komissio ehdottaa sellaisten autojen ja pakettiautojen, joiden matkamittarin lukema on korkea (160 000 km), katsastustiheyden lisäämistä. Tällaiset ajoneuvot katsastettaisiin ensimmäisen katsastuksen jälkeen vuosittain (malli 4-1-1 nykyisen mallin 4-2-2 sijaan), jos niillä on ensimmäisen katsastuksen hetkellä (neljän vuoden käytön jälkeen) ajettu yli 160 000 kilometriä. Siten niiden katsastustiheys vastaisi muiden ajoneuvojen, joiden matkamittarin lukema on korkea, kuten taksien ja ambulanssien, katsastustiheyttä.

3. Ehdotuksessa asetetaan vähimmäisvaatimukset katsastajien pätevyydelle ja koulutukselle.

4. Katsastusten laatua halutaan parantaa asettamalla yhteiset puutteita ja laitteita koskevat vähimmäisnormit.

5. Matkamittarien lukemiin liittyviä petoksia halutaan vähentää kirjaamalla matkamittarien lukemat kansallisiin rekistereihin.

6. Sähköisten turvallisuuskomponenttien toiminnan varmentaminen halutaan tehdä pakolliseksi.

Kansalliset parlamentit: Ranskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Kyproksen kansalliset parlamentit ovat ilmoittaneet katsovansa, että käsiteltävänä oleva ehdotus rikkoo EU:n toissijaisuusperiaatetta.

Esittelijän kanta

Parlamentin käsitellessä tätä asiaa on pohdittava tarkkaan, ovatko ehdotetut toimenpiteet oikeasuhteisia tavoitteisiin nähden. Ehdotuksen vaikutuksia kansalaisiin ja yrityksiin on arvioitava huolellisesti, jottei aiheuteta tarpeetonta taloudellista ja hallinnollista taakkaa. Lopputuloksen on oltava tasapainoinen.

Esittelijä ehdottaa edellä mainittujen seikkojen johdosta seuraavaa:

1. Katsastusten tiheys ja ajoneuvoluokat: Esittelijä kannattaa komission ehdotusta ulottaa katsastukset skoottereihin ja moottoripyöriin, koska ne ovat riskialtein tienkäyttäjäryhmä. Olisi kuitenkin oikeasuhteisempaa muuttaa näiden ajoneuvoluokkien katsastustiheyden malli 4-2-1 malliksi 4-2-2. Malli 4-2-2 olisi myös tasapainoinen lähestymistapa autojen ja kevyiden ajoneuvojen katsastamiseen, koska useissa onnettomuuksien ja teknisten vikojen välistä yhteyttä koskevissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, minkä verran tiuhempaan tehtävät katsastukset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Komission olisi kuitenkin seurattava ja arvioitava tätä näkökohtaa ja raportoitava siitä lainsäädäntövallan käyttäjille. Jäsenvaltioille halutaan suoda mahdollisuus ottaa käyttöön tiheämmät katsastusvälit. Matkamittarien lukemia koskeva kriteeri voisi nostaa esiin niiden peukalointiin liittyviä kysymyksiä. Siksi esittelijä ehdottaa sen poistamista ehdotuksesta.

2. Liitteissä vahvistettuja teknisiä vaatimuksia ja testausmenetelmiä olisi pidettävä EU:n vähimmäisnormeina. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia normeja. Tämä periaate vahvistetaan ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa. Esittelijä esittää tarkistuksia kyseisen periaatteen vahvistamiseksi. Sama pätee katsastajien pätevyysvaatimuksiin, joiden olisi niin ikään oltava vähimmäisnormeja.

3. On olennaisen tärkeää, että katsastajat ovat hyvin koulutettuja ja riippumattomia. Esittelijä ehdottaa katsastajien riippumattomuuden vahvistamista sekä eturistiriitojen mahdollisuuden entistä tehokkaampaa torjumista.

4. Museoajoneuvot: Museoajoneuvot olisi jätettävä unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Jäsenvaltioilla olisi oltava enemmän harkintavaltaa niiden omien kansallisten vaatimustensa asettamisessa museoajoneuvojen määrittelemiseksi ja katsastamiseksi. Vaikka ehdotus muodostaa vankan perustan laajemmalle keskustelulle, esittelijä pitää museoajoneuvojen määritelmää varsin tiukkana ja ehdottaa sen muuttamista joustavammaksi.

5. Suositellaan, että rajat ylittävässä ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnissä otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäin antama tuomio (asia C-150/11).

6. Delegoidut säädökset: Vaikka sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö pysyy tekniikan kehityksen tasalla, tarvitaan jonkin verran joustavuutta, komission teksti on kuitenkin melko moniselitteinen. Esittelijä ehdottaakin tarkempien rajojen asettamista säädösvallan siirtämiselle komissiolle.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2013)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Valmistelija: Krišjānis Kariņš

LYHYET PERUSTELUT

Kun henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa lisääntyy, tarvitaan yhdenmukaistetumpaa lainsäädäntöä liikennekelpoisuutta koskevien tarkastusten alalla. Se ei ole tarpeen vain liikenneturvallisuuden parantamiseksi vaan myös ajantasaisten tietojen tarjoamiseksi kansalaisille muista jäsenvaltioista ostetuista ajoneuvoista. Teknologian kehittymisen myötä lainsäädäntöä on tarpeen mukauttaa siten, että siihen sisällytetään sellaiset ajoneuvot, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet sen soveltamisalaan.

Valmistelija ehdottaa tekstiin useita parannuksia.

Ensinnäkin katsastustodistuksen ja katsastuspöytäkirjan on oltava intressitahojen saatavilla sähköisessä muodossa. Intressitahoja ovat tienvarsitarkastuksen suorittava tarkastaja, ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion katsastusasema sekä auton ostaja. Matkamittarilukemien saatavuus on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, ettei matkamittarien lukemia ole peukaloitu.

Toiseksi tällä hetkellä on jo olemassa jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihtojärjestelmä, EUCARIS. Uuden tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen tai eurooppalaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuuden tutkiminen olisi turhaa. Komission olisi sen sijaan tutkittava mahdollisuutta laajentaa EUCARIS-järjestelmää. Tämä olisi valmistelijan mielestä kustannustehokkain ratkaisu, joka voidaan myös toteuttaa nopeimmin.

Lopuksi valmistelija pitää seuraamusten langettamista matkamittareihin liittyvistä petoksista hyödyttöminä, jos matkamittarilukemat ovat intressitahojen saatavilla. Matkamittarilukemien saattaminen intressitahojen saataville poistaa syyn peukaloida matkamittarien lukemia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, että tekniset puutteet ovat syynä tai osasyynä kahdeksaan prosenttiin onnettomuuksista, joissa on osallisena moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka keskuudessa kuolintapausten määrä on kasvussa. Mopoilijoiden osuus kuolintapausten määrässä on yliedustettu, sillä maanteillä kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008. Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, että tekniset puutteet ovat syynä tai osasyynä kahdeksaan prosenttiin onnettomuuksista, joissa on osallisena moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka keskuudessa kuolintapausten määrä on kasvussa. Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot. Vaikka mopot ovat yliedustettuina kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, niitä ei pitäisi sisällyttää katsastettaviin ajoneuvoihin, koska näin laaja määräaikainen katsastaminen olisi epäkäytännöllistä ja suhteellisuusperiaatteen vastaista.

Perustelu

Mopojen sisällyttäminen katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi epäkäytännöllistä. Esimerkiksi maaseudulla mopoilijan olisi ajettava ensin pitkiä matkoja pääteillä päästäkseen sinne, missä määräaikainen katsastus tehdään. Tämä merkitsisi tarpeetonta vaaraa mopoilijalle ja muille tielläliikkujille.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa. Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi tätä ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa, ja ne kilpailevat näin ollen perinteisten tavarankuljetusmenetelmien kanssa. Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi tätä ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

Perustelu

Koska T5-luokan ajoneuvot osallistuvat yhä suuremmassa määrin tieliikenteeseen, niihin pitäisi soveltaa täysimääräisesti liikennekelpoisuutta koskevia tarkastuksia.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Koska museoajoneuvojen tarkoituksena on säilyttää niiden valmistusajankohdan perinteet eikä niitä juurikaan käytetä yleisillä teillä, jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

(9) Museoajoneuvojen tarkoituksena on säilyttää niiden valmistusajankohdan perinteet. Ne ovat kulttuuripääomaa, ja niitä käytetään jokapäiväisessä liikenteessä vain satunnaisesti. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää, tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. Tämä oikeus ei saa kuitenkaan johtaa tiukempiin normeihin kuin mitä ajoneuvolle oli alun perin asetettu. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuripääomaa, ja niitä käytetään jokapäiväisessä liikenteessä vain satunnaisesti. Tästä syystä niihin on sovellettava toisenlaisia sääntöjä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten järjestämisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien komponenttien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava samalla tavoin tätä tarkoitusta varten, jolloin nämä katsastuksissa tarvittavat tietoelementit olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot olisi annettava kaikista valmistajan asentamista elementeistä.

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Tietoihin olisi sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot, joiden perusteella ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuus voidaan tarkastaa siten, että niitä voidaan testata katsastusympäristössä ja että voidaan ennakoida, milloin ajoneuvo läpäisee katsastuksen ja milloin ei. Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava samalla tavoin tätä tarkoitusta varten, jolloin nämä katsastuksissa tarvittavat tietoelementit olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot olisi annettava kaikista valmistajan asentamista elementeistä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin ja ajoneuvojen matkamittarin lukeman perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän ja, erityisesti jos ajoneuvoa on käytetty intensiivisesti, matkamittari on saavuttanut tietyn lukeman. Sen vuoksi on aiheellista lisätä katsastusten tiheyttä vanhemmille ajoneuvoille ja sellaisille ajoneuvoille, joiden matkamittarin lukema on korkea.

(17) Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän. Sen vuoksi on aiheellista katsastaa vanhemmat ajoneuvot säännöllisin välein.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan.

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan. Katsastustodistus olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava intressitahojen saataville myös sähköisessä muodossa, ja tällöin olisi huolehdittava henkilötietojen suojasta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia yksittäisessä maassa käytettyinä myydyistä autoista, mutta rajat ylittävässä myynnissä tämä osuus on paljon suurempi, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarilukema kirjattaisiin ja kirjattu tieto asetettaisiin intressitahojen saataville kaikkialla unionissa, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Jäsenvaltiot voivat valvoa matkamittarilukemien paikkansapitävyyttä ajoneuvon koko elinkaaren ajan käyttämällä keskitettyjä tietokantoja, joihin kirjataan kaikki yksittäisten toimijoiden (myyjät, korjaamot, katsastusasemat) rekisteröimät matkamittarilukemat. Jäsenvaltioiden olisi asetettava matkamittarilukemat saataville sähköisen tietojenvaihdon avulla kuitenkin siten, että huolehditaan henkilötietojen suojasta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi periaatteessa parannettava koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä tutkimus tätä tarkoitusta varten perustettavan Euroopan ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä.

(25) Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi periaatteessa parannettava koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä tutkimus Euroopan ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä sekä nykyisten tietojenvaihtomekanismien toimintojen laajentamismahdollisuuksista, jotta matkamittarilukemat olisivat alustalla yhteisesti käytettävissä ja jotta voidaan kartoittaa mahdollisuuksia entistä laajempaan tietojenvaihtoon.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,

Perustelu

Mopojen sisällyttäminen katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi epäkäytännöllistä. Esimerkiksi maaseudulla mopoilijan olisi ajettava ensin pitkiä matkoja pääteillä päästäkseen sinne, missä määräaikainen katsastus tehdään. Tämä merkitsisi tarpeetonta vaaraa mopoilijalle ja muille tielläliikkujille. Siitä aiheutuisi myös tarpeetonta hallinnollista rasitusta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niitä huolletaan käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja;

– niitä huolletaan tai entisöidään käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja tai ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta;

Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuripääomaa. Tästä syystä myös määritelmää koskevien vaatimusten on oltava selkeitä. Ainoastaan riittävän alkuperäiskuntoiset ajoneuvot ovat aitoja museoajoneuvoja. Tässä asetuksessa annettava määritelmä on ensimmäinen unionin lainsäädännössä annettu museoajoneuvojen määritelmä. Sen on oltava erityisen yksiselitteinen, koska sitä voidaan käyttää mallina myöhemmässä lainsäädännössä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään muutoksia, ja

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen, ajoneuvolajin tai jousituksen kaltaisten pääosien tekniset ominaisuudet ovat pysyneet muuttumattomina tai ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta,

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu;

– niiden ulkomuotoa ei ole muutettu tai se on peräisin kyseiseltä aikakaudelta;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– kyseiseltä aikakaudelta peräisin oleviksi katsotaan:

 

muutokset, jotka ovat olleet oikeudellisesti ja teknisesti mahdollisia kymmenen vuoden aikana ajoneuvon valmistamisesta,

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat voimassa hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvo on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiensa osalta vaaditussa määrin toimiva käytettäväksi yleisillä teillä;

Perustelu

Määritelmän olisi sovelluttava paremmin ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksien moitteettoman toiminnan tarkastamiseen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) ’mittarilukematietokannalla’ jäsenvaltion käyttöön ottamaa tietokantaa, johon tallennetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen matkamittarilukemat;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen sekä korjaamojen, testauslaitteiden valmistajien ja kaikkien intressitahojen saataville syrjimättömästi. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tietojen saatavuus on erittäin tärkeää määräaikaisten katsastusten tekemiseksi. Kaikkien intressitahojen olisi voitava saada tiedot syrjimättömästi, kuten ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää (OBD) koskevassa lainsäädännössä edellytetään. Tämä on syytä varmistaa, jotta kilpailu olisi oikeudenmukaista.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

– L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi;

Perustelu

Moottoripyörien katsastusten tiheyttä määritettäessä olisi otettava huomioon omistajille koituva taloudellinen ja hallinnollinen rasitus. Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska ehdotus ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen päättää itse enintään 45 km/h kulkevien mopojen ja skoottereiden määräaikaista katsastusta koskevan velvoitteen mahdollisesta asettamisesta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi;

Perustelu

Päätös M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvojen katsausten tiheyden lisäämisestä olisi jätettävä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km siihen mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, se on katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Perustelu

Katsastusten tiheyttä ei pitäisi kytkeä ajokilometreihin, kun otetaan huomioon, että nykyaikaisten M1- ja N1-luokan ajoneuvojen keskimääräinen kilometrimäärä on noussut heikentämättä merkittävästi turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämistä ja että matkamittareiden vilpillinen käsittely on teknisesti mahdollista.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.

Poistetaan.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

tienvarsitarkastuksen jälkeen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää käyttäen.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet. Tavoitteena on oltava yksinomaan ajoneuvon toiminnan tarkastaminen. Huomautuksia voidaan esittää komponenteista ja varaosista, joilla ei ole tyyppihyväksyntää kyseistä ajoneuvoa varten ja jotka heikentävät havaittavassa määrin sen turvallisuus- ja tai ympäristöominaisuuksia. Näiden kohteiden katsastamisessa sovelletaan liitteessä II olevassa 3 kohdassa tarkoitettua menetelmää.

Perustelu

Määräajoin tehtävässä katsastuksessa tarkastetaan varaosien toimivuus eikä yleensä niiden tyyppihyväksyntää. Sen tarkastaminen ei ole edes mahdollista, koska jotkut varaosat asennetaan ajoneuvoon siten, että niitä ei voida tarkastella. Huomautus voidaan antaa vain, jos ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöominaisuudet havaittavasti heikkenevät, kun siihen asennetaan osia, joita ei ole hyväksytty kyseistä mallia varten. Tällä ei saa rajoittaa välillisesti vapaata varaosahuoltoa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus.

4. Tavanomaisesti asennetun matkamittarin lukeman tarkastamiseksi katsastajan käyttöön on asetettava sähköisessä muodossa edellistä katsastusta koskevat tiedot. Sähköisen tietojensiirron käyttöönottamiseen asti katsastajan on vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus. Edellisessä katsastuksessa kirjattu matkamittarilukema asetetaan sähköisesti kaikkien intressitahojen saataville. Henkilötietoja ei saa esittää.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kaikkien jäsenvaltioiden on vastavuoroisesti tunnustettava katsastustodistukset jäsenvaltiosta toiseen siirretyn ajoneuvon rekisteröimiseksi uudelleen edellyttäen, että katsastustodistus on uudelleenrekisteröintijäsenvaltion edellyttämän katsastusten tiheyden kannalta pätevä.

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden katsastustodistusten tunnustaminen kaikissa muissa jäsenvaltioissa on tärkeä askel sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Kaikkien jäsenvaltioiden on vastavuoroisesti tunnustettava katsastustodistukset jäsenvaltiosta toiseen siirretyn ajoneuvon rekisteröimiseksi uudelleen edellyttäen, että katsastustodistus on uudelleenrekisteröintijäsenvaltion edellyttämän katsastusten tiheyden kannalta pätevä. Tämä perustuu samojen normien mukaisiin testeihin kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Vastavuoroinen tunnustaminen on hyödyllistä myös silloin, kun ajoneuvoja rekisteröidään uudelleen tai myydään toiseen maahan. Siksi kaikissa jäsenvaltioissa on sovellettava vastaavia normeja. Tämä perustuu samojen normien mukaisiin testeihin kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c. Katsastusasema tai tarvittaessa katsastuksen tehnyt toimivaltainen viranomainen tallentaa jokaisen katsastuksen jälkeen kirjatun matkamittarilukeman tätä varten käyttöön otettuun tietokantaan, jos se on tarpeen.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset.

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Tiukempia vaatimuksia soveltavien jäsenvaltioiden olisi voitava pitää ne edelleen voimassa.

Perustelu

Nyt asetetaan ensimmäistä kertaa pätevyysvaatimuksia katsastajille. Tiukempia vaatimuksia soveltavien jäsenvaltioiden olisi voitava pitää ne voimassa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä pätevyysvaatimuksia vastaavan koulutuksen järjestämistä katsastajille.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä pätevyysvaatimukset täyttävän koulutuksen järjestämistä katsastajille.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Katsastuksia tehdessään katsastajalla ei saa olla mitään eturistiriitoja eikä etenkään taloudellisia, henkilökohtaisia tai sukulaissiteitä katsastettavan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijaan.

4. Katsastuksia tehdessään katsastajalla ei saa olla mitään eturistiriitoja eikä etenkään taloudellisia, henkilökohtaisia tai sukulaissiteitä katsastettavan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijaan. Tämä edellyttää vastaavia sertifiointistandardeja, esimerkiksi ISO-standardia.

Perustelu

Jotta voidaan taata katsastusten vertailukelpoisuus ja riippumattomuus, koko EU:ssa olisi sovittava samojen sertifiointinormien käytöstä, esimerkkinä asiaa koskeva ISO-standardi.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönoton toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia tietoja.

Komissio tutkii, mikä on tehokkain tapa toteuttaa ajoneuvotietojen sähköinen alusta, ja hyödyntää tässä kansainvälisen tietojenvaihdon alalla olemassa olevia ja jo toteutettuja tietotekniikkaratkaisuja kustannusten vähentämiseksi minimiin ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tutkimuksessa määritellään soveltuvin tapa yhdistää nykyiset kansalliset järjestelmät toisiinsa, jotta ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat, testauslaitteiden valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja matkamittarilukemia koskevia tietoja. Tavoitteena on oltava, että ajoneuvotiedot ovat syrjimättömästi kaikkien intressitahojen saatavilla.

Perustelu

Tietojen saatavuus on erittäin tärkeää määräaikaisten katsastusten tekemiseksi. Kaikkien intressitahojen olisi voitava saada tiedot syrjimättömästi, kuten ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää (OBD) koskevassa lainsäädännössä edellytetään.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Se esittää kyseisen tutkimuksen perusteella ehdotuksia, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen yhteentoimivuuden ja standardoinnin lisäämistä, mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta ja mahdollisuutta ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään tietoja matkamittarilukemista rajatylittävässä myynnissä. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä viideksi vuodeksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksista unionin sisämarkkinoihin ja teollisuustuotantoon.

Perustelu

Tässä on kyse Euroopan kansantalouden kannalta herkästä alasta, joten avoimuutta ja tarkastamista on lisättävä.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Seuraamukset eivät estä matkamittarilukemien peukalointia. Viimeisimpien matkamittarilukemien asettaminen saataville saattaisi sen tehdä ilman, että tarvitsisi määrätä seuraamuksia tai sakkoja.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

TRAN

11.9.2012

TRAN

11.9.2012

TRAN

11.9.2012

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.9.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Valiokuntakäsittely

18.3.2013

18.3.2013

18.3.2013

18.3.2013

Hyväksytty (pvä)

25.4.2013

25.4.2013

25.4.2013

25.4.2013

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

+:

–:

0:

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.5.2013)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Valmistelija: Malcolm Harbour

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksessa otetaan käyttöön moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksia koskevat ajantasaiset yhdenmukaistetut EU:n säännöt määräaikaisissa katsastuksissa (PTI) sovellettavien, turvallisuutta ja päästönormeja koskevien EU:n vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on auttaa puolittamaan EU:n tieliikennekuolemien määrä vuoteen 2020 mennessä EU:n tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi ehdotuksella pyritään edistämään ajoneuvojen huonosta kunnosta johtuvien päästöjen vähentämistä.

Valmistelija tukee näitä perustavoitteita, ja koska jäsenvaltioiden käytännöt eroavat toisistaan, valmistelija kannattaa kohdennettua yhdenmukaistamista toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja epäilee sen vuoksi, onko asetus tässä tapauksessa sopivin väline, koska se jättää jäsenvaltioille vähemmän liikkumavaraa sääntöjen panemiseksi täytäntöön kansallisella tasolla.

Valmistelija katsoo lisäksi, että tavoite tieliikennekuolemien määrän vähentämisestä olisi saavutettava noudattaen samalla suhteellisuusperiaatetta, ja kannattaa näin ollen vankkaan näyttöön perustuvia mukautettuja ratkaisuja. Hän haluaa kiinnittää tässä yhteydessä huomiota epävarmuustekijöihin, joita Euroopan parlamentin vaikutustenarviointiyksikkö on korostanut todeten, että näyttö ei näytä tukevan laisinkaan sitä perusolettamusta, että paremmat ja tiheämmät katsastukset johtaisivat ajoneuvojen puutteiden vähenemiseen.

Valmistelija toteaa myös, että asetuksen soveltamisalaa on laajennettu siten, että se ulottuu laajemmalle kuin direktiivin 2009/40/EY soveltamisala ja sisältää uusia ajoneuvoluokkia, kuten moottorikäyttöiset kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot, alle 3,5 tonnia painavat kevyet perävaunut sekä traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Ehdotuksessa lisätään myös vanhempien ajoneuvojen ja sellaisten ajoneuvojen, joiden matkamittarin lukema on korkea, katsastusten tiheyttä.

Valmistelija ei ole ehdottanut muutoksia asetusluonnoksen muotoon tai soveltamisalaan, eikä myöskään katsastusten kestoon, koska asiasta vastaava valiokunta paneutuu näihin seikkoihin. Valmistelija on sen sijaan kohdistanut tarkistuksensa sisämarkkinoihin liittyviin asioihin. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan näkökulmasta seuraavassa esitetyt asiat ovat kaikkein keskeisimmät.

1.  "Katsastuksen" määrittely

Valmistelija ehdottaa tarkistusta, jolla muutetaan katsastuksen määritelmää, koska nykyistä määritelmää saatettaisiin väärinkäyttää rajat ylittävän kilpailun rajoittamiseksi käytettyjen autojen myynnissä. Komission määritelmä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, koska katsastusten yleismääritelmässä toistetaan vaatimus katsastusten suorittamisesta yleisten tyyppihyväksyntäkriteerien mukaisesti, vaikka kyseiset tyyppihyväksyntäkriteerit on jo määritelty liitteissä. Tämä merkitsee sitä, että kaikki ajoneuvon osat voidaan katsastaa, koska kaikille ajoneuvon osille on mahdollista määritellä turvallisuusulottuvuus. Keskeisellä sijalla pitäisi olla vain niiden osien katsastaminen, jotka on tyyppihyväksytty turvallisuutta ja päästöjä koskevilta osin. On olemassa riski, että jotkut toimijat saattaisivat käyttää tätä porsaanreikää suojellakseen kotimaisia käytettyjen ajoneuvojen markkinoita ja hylätä ajoneuvoja ilman hyvää syytä.

2.  Toimenpiteet matkamittarien lukemiin liittyvien petosten havaitsemiseksi ja torjumiseksi

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu antaa käytetyille autoille kaikista tuotteista huonoimmat markkinoiden toimivuutta koskevat tulokset jo kolmantena peräkkäisenä vuotena ja kaiken lisäksi huonoimman sijan luotettavuutta koskevissa arvioissa. Valmistelija ehdottaa tämän vuoksi tiukennettuja toimenpiteitä matkamittarien lukemiin liittyvien petosten torjumiseksi laajentamalla ajoneuvotietojen sähköisen alustan kattavuutta sen varmistamiseksi, että internetpohjainen foorumi sisältää tiedot kaikkien ajoneuvojen matkamittarien lukemista. Lisäksi valmistelija pitää huolestuttavana sitä, että komission ehdotuksessa kielletään kaikki matkamittareihin tehtävät korjaukset myös sellaiset ylöspäin tehtävät mukautukset mukaan lukien, joiden avulla vältettäisiin peukaloinnin kohteena olleiden ajoneuvojen markkina-arvon tarpeettoman suuri aleneminen.

3.  Kansallisten rekisterien sisältämien katsastustulosten saatavuus, teknisten tietojen saatavuus sekä testauslaitteita koskevat vähimmäisvaatimukset

Asetuksessa otetaan käyttöön mahdollisuus luoda EU:n yhdenmukaistettu tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla katsastusasemat kaikkialla EU:ssa voisivat saada tietoa ajoneuvojen korjauksista ja huolloista. Valmistelijan mielestä tietojenvaihtojärjestelmään pääsyä ei kuitenkaan saisi rajoittaa koskemaan vain toimivaltaisia viranomaisia ja katsastusasemia. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi valmistelija ehdottaa, että sallittaisiin myös autokorjaamojen laitteiden valmistajien käyttää tietojenvaihtojärjestelmää, jolloin ne voisivat valmistaa kilpailukykyisiä ja tehokkaita testauslaitteita. Valmistelija ehdottaa myös vaihtoehtoisten katsastusprosessien käyttöönoton mahdollistamista, mikä olisi olennaisen tärkeää vaikeasti katsastettavien ajoneuvojen kustannustehokkaan katsastamisen helpottamiseksi.

4.  Poikkeukset

Valmistelija pitää "museoajoneuvoille" myönnettyä poikkeusta tervetulleena. Määritelmä on hänen mielestään kuitenkin liian ohjaileva ja hän suosittelee sen sijaan ikärajan vahvistamista. Valmistelija ehdottaa lisäksi, että säilytetään jäsenvaltioiden harkintavalta, jonka puitteissa ne voivat päättää olla soveltamatta tätä asetusta joihinkin ajoneuvoihin nykyisen käytännön suuntaisesti.

5.  Vastavuoroinen tunnustaminen

Katsastukset liittyvät moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin, sillä katsastusten laajempi yhdenmukaistaminen EU:ssa yksinkertaistaisi ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä jäsenvaltiosta toiseen. Valmistelija on näin ollen tehnyt uuden ehdotuksen katsastustodistusten pakollisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla EU:ssa.

6.  Tarkistaminen ja seuranta

Jotta sisämarkkinoita voidaan edelleen vahvistaa, valmistelija on sisällyttänyt tekstiin myös tarkistuslausekkeen, jonka mukaisesti viiden vuoden kuluttua tämän ehdotuksen hyväksymisestä on tutkittava mahdollisuutta helpottaa katsastustuloksia koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Tätä järjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.

(4) Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kansallisia vaatimuksia niiden ajoneuvoluokkien katsastuksille, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 168/2013. Tätä järjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tieliikenneturvallisuuden tason ja ajoneuvojen teknisten puutteiden lukumäärän välillä on selkeä riippuvuussuhde. Vuonna 2009 Euroopan maanteillä ilmoitettiin tapahtuneen 35 000 kuolintapausta. Jos oletetaan, että tekniset puutteet vaikuttavat kuolintapauksiin samassa suhteessa kuin onnettomuuksiin, ajoneuvojen teknisten puutteiden voidaan katsoa olevan syynä yli 2 000 kuolintapaukseen vuodessa unionissa. Käytettävissä olevien tutkimusten perusteella niistä 900–1 100 voitaisiin välttää, jos katsastusjärjestelmää parannettaisiin asianmukaisella tavalla.

(5) Tieliikenneturvallisuuden tason ja ajoneuvojen teknisten puutteiden välillä epäillään vallitsevan riippuvuussuhde. Vuonna 2009 Euroopan maanteillä ilmoitettiin tapahtuneen 35 000 kuolintapausta. Katsastusjärjestelmän parantaminen asianmukaisella tavalla voi auttaa vähentämään kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrän minimiin.

Perustelu

Tieteellinen hypoteesi on kyseenalainen. Jo yksistään Saksassa poliisin tekemien arvioiden mukaan ajoneuvojen teknisten puutteiden vaikutus onnettomuuksien seurauksiin on huomattavasti pienempi.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.

(6) Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä.

 

Tämä pätee myös uudenaikaisista moottorimalleista peräisin olevien hiukkas- ja NOx-päästöjen lisääntymiseen. Nämä moottorimallit edellyttävät kattavampia päästötestejä sekä ajoneuvon OBD-järjestelmän kunnon ja toiminnan sähköistä testaamista, joka on varmennettava nykyisellä pakokaasupäästötestillä täydellisen ja tarkan päästötuloksen varmistamiseksi, koska pelkkä OBD‑järjestelmä ei ole luotettava testimenetelmä.

 

Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.

Perustelu

OBD-järjestelmä ei ole luotettava päästöjen mittausmenetelmä. Siksi mittaustulos on varmennettava suorittamalla pakokaasupäästötesti.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, että tekniset puutteet ovat syynä tai osasyynä kahdeksaan prosenttiin onnettomuuksista, joissa on osallisena moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka keskuudessa kuolintapausten määrä on kasvussa. Mopoilijoiden osuus kuolintapausten määrässä on yliedustettu, sillä maanteillä kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008. Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

Poistetaan.

Perustelu

Päätös katsastusten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille. Lisäksi EY:n kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevat onnettomuustilastot eivät ole yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten järjestämisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta katsastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, katsastuksissa käytettävät testauslaitteet sekä niiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla.

(12) Jotta katsastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, katsastuksissa käytettävät testauslaitteet sekä niiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla. Katsastusjärjestelmien, -menettelyjen ja laitteiden alan innovoinnille olisi luotava kannustimia, sillä siten mahdollistettaisiin kustannusten aleneminen ja käytön optimointi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset.

(14) Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset, ja määrätä katsastustodistuksen myöntäneelle elimelle asianmukaisia seuraamuksia.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan.

(22) Katsastustulosten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, ja se olisi luotava lisäksi yhtä yksityiskohtaisena sähköisessä muodossa siten, että siihen sisältyvät ajoneuvon tunnistetiedot ja katsastustulokset sellaisina kuin ne ilmenevät alkuperäisestä katsastustodistuksesta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne keskitettyyn tietokantaan sen varmistamiseksi, että katsastustulosten aitous voidaan helposti varmentaa.

Perustelu

Katsastustodistukset olisi vastedes annettava paperiversion lisäksi myös sähköisessä muodossa väärennösten ja vilpillisen käsittelyn välttämiseksi ja sellaisen tietojen vaihdon helpottamiseksi, joka mahdollistaa ajoneuvotietojen sähköisen alustan kehittämisen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset, ja se myös parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa rajat ylittävässä käytettyjen autojen kaupassa. Kahdeksannessa kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa ”Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” joulukuulta 2012 tämä markkinalohko sai jo kolmantena peräkkäisenä vuotena huonoimman markkinoiden toimivuutta koskevan tuloksen ja sijoittui kaikkein huonoimmin luotettavuutta koskevissa arvioissa. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Tämän asetuksen täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(26) Tämän direktiivin täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(27) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän direktiivin täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(29) Koska tämän direktiivin tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on suhteellisempana välineenä parempi valinta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa.

Poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Tällä asetuksella saatetaan ajan tasalle moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY tekniset vaatimukset ja laajennetaan sen soveltamisala koskemaan erityisesti katsastusasemien ja niiden valvontaelinten perustamista sekä katsastuksia tekevien katsastajien nimeämistä. Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi kumottava. Lisäksi tähän asetukseen sisältyvät moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY mukaisissa katsastuksissa havaittujen puutteiden arvioinnista 5 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission suosituksessa 2010/378/EU vahvistetut säännöt katsastusmenetelmien sääntelyn parantamiseksi,

(31) Tällä direktiivillä saatetaan ajan tasalle moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY tekniset vaatimukset ja laajennetaan sen soveltamisala koskemaan erityisesti katsastusasemien ja niiden valvontaelinten perustamista sekä katsastuksia tekevien katsastajien nimeämistä. Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi kumottava. Lisäksi tähän direktiiviin sisältyvät moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY mukaisissa katsastuksissa havaittujen puutteiden arvioinnista 5 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission suosituksessa 2010/378/EU vahvistetut säännöt katsastusmenetelmien sääntelyn parantamiseksi,

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on suhteellisempana välineenä parempi valinta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä. Katsastukset suoritetaan teknisten vähimmäisnormien ja ‑vaatimusten mukaisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi.

Perustelu

Direktiivissä vahvistetaan katsastuksia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset ottaen samalla huomioon jäsenvaltioiden väliset erot. On mahdollista asettaa tiukempia teknisiä normeja ja vaatimuksia.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin direktiiveissä 2002/24/EY, 2007/46/EY ja 2003/37/EY tarkoitettuihin luokkiin:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin asetuksessa N:o 2013/168/EU ja direktiiveissä 2007/46/EY ja 2003/37/EY tarkoitettuihin luokkiin:

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Perustelu

Päätös katsastusten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille. Lisäksi EY:n kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevat onnettomuustilastot eivät ole yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

kaksi- tai kolmipyöräisiin ajoneuvoihin – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvoihin,

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kansallisia vaatimuksia alueellaan rekisteröityjen 2 kohdassa lueteltujen ajoneuvojen katsastuksille.

3. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kansallisia vaatimuksia alueellaan rekisteröityjen 1 kohdan seitsemännessä luetelmakohdassa ja 2 kohdassa lueteltujen ajoneuvojen katsastuksille.

Perustelu

Tämä tarkistus aiheutuu automaattisesti asetuksen muuttamisesta direktiiviksi. Se on kuitenkin tärkeää todeta selvästi jo tässä vaiheessa. Katsastuksia suorittavien jäsenvaltioiden pitää voida säilyttää katsastusjärjestelmänsä voimassa. Niitä jäsenvaltioita, joissa ei suoriteta katsastuksia, ei pitäisi velvoittaa ottamaan niitä käyttöön.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) ’kaksi- tai kolmipyöräisillä ajoneuvoilla’ kaikkia moottorikäyttöisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joissa voi olla sivuvaunu, sekä kolmi- ja nelipyöriä;

Poistetaan.

Perustelu

Päätös katsastusten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille. Lisäksi EY:n kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevat onnettomuustilastot eivät ole yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, jotka on valmistettu tai ensimmäisen kerran rekisteröity vähintään 30 vuotta aikaisemmin ja joita jäsenvaltion ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat viranomaiset pitävät historiallisina ajoneuvoina.

Perustelu

Komission museoajoneuvon määritelmä on turhan yksityiskohtainen ja johtaisi siihen, että moni ajoneuvo sisältyisi tarpeettomasti tämän asetuksen soveltamisalaan. Yksinkertainen ikävaatimus ja tarkemman määrittelyn jättäminen jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulle mahdollistavat riittävän joustavuuden ja vastaavat nykyistä käytäntöä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– ne on valmistettu vähintään 30 vuotta sitten,

Poistetaan.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niitä huolletaan käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja;

Poistetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään muutoksia, ja

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu;

Poistetaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat voimassa hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;

(9) ’katsastuksella’ tämän asetuksen liitteen II ja liitteen III mukaisesti suoritettavaa tarkastusta, jolla varmistetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia;

Perustelu

Komission määritelmä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, koska katsastusten yleismääritelmässä toistetaan vaatimus katsastusten suorittamisesta yleisten tyyppihyväksyntäkriteerien mukaisesti, vaikka kyseiset tyyppihyväksyntäkriteerit (turvallisuus- ja päästötestit) on jo määritelty tämän asetuksen liitteissä. Ilman tätä tarkistusta mille tahansa tyyppihyväksynnän saaneelle ajoneuvon osalle voitaisiin tehdä turvallisuustesti ja ajoneuvoja saatettaisiin tämän vuoksi hylätä tarpeettomasti katsastuksissa.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut on katsastettava määräajoin tämän asetuksen mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on rekisteröity.

1. Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut on katsastettava määräajoin tämän direktiivin mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on rekisteröity.

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien, katsastuslaitteiden valmistajien ja tapauksen mukaan toimivaltaisten viranomaisten sekä ajoneuvojen korjaamisen, kunnossapidon ja huollon varmistavien riippumattomien toimijoiden saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

Poistetaan.

Perustelu

Päätös katsastusten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille. Lisäksi EY:n kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevat onnettomuustilastot eivät ole yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen enintään joka toinen vuosi;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: kahden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen enintään joka toinen vuosi.

Perustelu

Tekniset puutteet tulevat ilmi vain, jos katsastuksista tehdään perusteellisempia. Jos katsastukset suoritetaan pintapuolisesti, niiden tiheyden lisäämisestä ei ole mitään hyötyä. Katsastusten määrää lisäämällä ei saada aikaan minkäänlaisia tuntuvia parannuksia.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km siihen mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, se on katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Perustelu

On kyseenalaista, onko ajoneuvojen matkamittarin lukeman tai iän sekä liikennekelpoisuuden puutteen välillä minkäänlaista yhteyttä. Vanhemmat ajoneuvot eivät ole osallisina onnettomuuksissa useammin kuin uudet ajoneuvot.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Sen estämättä, minä päivänä viimeisin katsastus tehtiin, toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että ajoneuvolle tehdään katsastus tai lisäkatsastus ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavissa tapauksissa:

4. Sen estämättä, minä päivänä viimeisin katsastus tehtiin, toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että ajoneuvolle tehdään katsastus tai lisäkatsastus ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavissa tapauksissa:

sellaisen onnettomuuden jälkeen, jossa pyörien, jousituksen, törmäyksenvaimennusvyöhykkeen, ohjauksen tai jarrujen kaltaisille ajoneuvon pääasiallisille turvallisuuskomponenteille aiheutui vakavaa vahinkoa,

sellaisen onnettomuuden jälkeen, jossa pyörien, jousituksen, törmäyksenvaimennusvyöhykkeen, ohjauksen tai jarrujen kaltaisille ajoneuvon pääasiallisille turvallisuuskomponenteille aiheutui vakavaa vahinkoa,

kun ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä ja -komponentteja on muutettu tai muunnettu,

kun ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä ja -komponentteja on muutettu tai muunnettu,

jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.

 

Perustelu

Lainsäädäntöesityksessä keskitytään katsastusten parantamiseen. On epäselvää, miksi ajoneuvon liikennekelpoisuus tulisi yhtäkkiä kyseenalaiseksi vain siksi, että ajoneuvon haltija muuttuu.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

tienvarsitarkastuksen johdosta.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jonka on oltava saatavilla myös sähköisessä muodossa ja jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus tai, jos katsastustodistus laaditaan sähköisesti, oikeaksi todistettu tuloste tällaisesta todistuksesta.

2. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus heti kun sen teksti on saatu laadittua tyydyttävästi tai, jos katsastustodistus on sähköisessä muodossa, tuloste katsastustuloksista.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos rekisteröinnistä vastaavat viranomaiset ovat vastaanottaneet ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen ja jos kyseinen ajoneuvo on peräisin toisesta jäsenvaltiosta, rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten on tunnustettava ajoneuvon katsastustodistus, kun sen pätevyys on varmennettu uudelleenrekisteröintihetkellä. Tunnustus on myönnettävä todistuksen alkuperäistä voimassaoloa vastaavaksi ajanjaksoksi, paitsi jos todistuksen alkuperäinen voimassaoloaika on pidempi kuin laillinen enimmäisvoimassaoloaika siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen. Siinä tapauksessa voimassaoloaikaa lyhennetään ja se lasketaan alkavaksi siitä päivästä lähtien, jona ajoneuvo on saanut alkuperäisen katsastustodistuksen. Jäsenvaltioiden on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ilmoitettava toisilleen, missä muodossa niiden toimivaltaisten viranomaisten tunnustama katsastustodistus on, sekä ohjeet sen aitouden varmentamiseksi.

Perustelu

Moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin helpottamiseksi kaikkialla unionissa tässä tarkistuksessa otetaan käyttöön jäsenvaltioiden välinen katsastustodistusten vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä, joka tulee voimaan sinä päivänä, jolloin tätä asetusta aletaan soveltaa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Katsastusasemien on toimitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti tiedot, jotka mainitaan niiden antamissa katsastustodistuksissa, tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, mutta kuitenkin kolmen vuoden kuluessa. Tiedonanto on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa katsastustodistusten antamisesta. Tähän päivämäärään saakka katsastusasemat voivat toimittaa tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle muilla tavoin. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.

3. Katsastusasemien on toimitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti tiedot, jotka mainitaan niiden antamissa katsastustodistuksissa, tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, mutta kuitenkin kolmen vuoden kuluessa. Tiedonanto on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa katsastustodistusten antamisesta. Tähän päivämäärään saakka katsastusasemat voivat toimittaa tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle muilla tavoin. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot keskitetyssä tietokannassa 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään helpottamaan sellaista tietojen vaihtoa, joka mahdollistaa ajoneuvotietojen sähköisen alustan kehittämisen.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle viipymättä. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusasemien palveluksessa päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.

3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusasemien palveluksessa päivänä, jona tämän direktiivin soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.

Perustelu

Asetus on väärä säädöstyyppi tähän tarkoitukseen. Tämän säädöksen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen minimiin määräaikaisilla katsastuksilla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa myös sellaisen oikeudellisen välineen avulla, jolla on vähemmän radikaali vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen perustana oleva hypoteesi on kyseenalainen. Koska siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ei voida poistaa, direktiivi on oikeasuhteisuuden kannalta parempi valinta.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa tämän direktiivin soveltamista koskevien tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansallisen yhteyspisteensä nimet ja yhteystiedot viimeistään [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja ilmoitettava sille viipymättä niiden muuttumisesta. Komissio laatii luettelon kaikista kansallisista yhteyspisteistä ja toimittaa sen jäsenvaltioille.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansallisen yhteyspisteensä nimet ja yhteystiedot viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja ilmoitettava sille viipymättä niiden muuttumisesta. Komissio laatii luettelon kaikista kansallisista yhteyspisteistä ja toimittaa sen jäsenvaltioille.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönoton toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia tietoja.

Kun kustannuksia ja hyötyjä on analysoitu yksityiskohtaisesti ja ajoneuvon turvallisuutta ja katsastusmenetelmiä koskevia parannuksia on arvioitu ja edellyttäen, että kustannus-hyötyanalyysin tulos on myönteinen, komissio ehdottaa ajoneuvotietojen sähköistä alustaa, jolla helpotetaan ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, katsastusasemien ja ajoneuvojen valmistajien, testaus- ja mittauslaitteiden valmistajien ja muiden riippumattomien toimijoiden tietojen saantia ajoneuvojen katsastustuloksista, matkamittarien lukemista ja ajoneuvojen rekisteröintitiedoista.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

2. Jos kustannus-hyötyanalyysi on epävarma tai kielteinen, komissio tarkastelee kuitenkin toteutettavuutta ja ehdottaa tarvittaessa menetelmää, jolla helpotetaan kyseisten tietojen saantia, ja esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio ottaa kummassakin tapauksessa huomioon olemassa olevat julkisesti saatavilla olevia tietoja koskevat tietotekniset ratkaisut ja sähköiset alustat.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Raportointi

 

Komissio toimittaa viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti seuraavia asioita koskevien säännösten vaikuttavuudesta: soveltamisala, katsastustiheys sekä katsastustodistusten vastavuoroista tunnustamista koskevan järjestelmän täytäntöönpano. Kertomuksessa on myös analysoitava, onko tarvetta päivittää tämän direktiivin liitteitä teknisen kehityksen ja käytäntöjen perusteella. Kertomus toimitetaan 16 artiklassa tarkoitetun komitean kuulemisen jälkeen, ja kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään komissiolle 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Säädösvallan siirtäminen määräajaksi on sopivampi vaihtoehto. Komission olisi laadittava kertomus delegoitujen säädösten vaikutuksesta.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia, lukuun ottamatta matkamittarien lukemiin ylöspäin tehtäviä mukautuksia, joihin katsastusasema tai toimivaltainen viranomainen on antanut luvan aiemman vilpillisen käsittelyn seurausten korjaamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jos ajoneuvon matkamittarin lukemaa on laittomasti peukaloitu, katsastusasema tai toimivaltainen viranomainen voi laillisesti mukauttaa lukemaa ylöspäin. Siten varmistetaan, etteivät peukaloinnin kohteena olleet ajoneuvot joudu kokonaan pois markkinoilta ja että ne voivat myöhemmin läpäistä katsastukset.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä säännöksistä komissiolle viimeistään [vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä], ja niiden on viipymättä ilmoitettava myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta kyseisiin säännöksiin.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä säännöksistä komissiolle viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivästä], ja niiden on viipymättä ilmoitettava myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta kyseisiin säännöksiin.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitettuja testaustiloja ja -laitteita, jotka eivät täytä liitteessä V vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivänä], saa käyttää katsastusten tekemisessä enintään viiden vuoden ajan kyseisestä päivämäärästä.

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitettuja testaustiloja ja -laitteita, jotka eivät täytä liitteessä V vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia [tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivänä], saa käyttää katsastusten tekemisessä enintään viiden vuoden ajan kyseisestä päivämäärästä.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä VII säädettyjä vaatimuksia viimeistään tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää seuraavasta viidennestä vuodesta.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä VII säädettyjä vaatimuksia viimeistään tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivää seuraavasta viidennestä vuodesta.

Perustelu

Terminologian saattaminen direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan direktiivi 2009/40/EY ja komission suositus 2010/378/EU [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä].

Kumotaan direktiivi 2009/40/EY ja komission suositus 2010/378/EU [tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivästä].

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [24 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä direktiivi on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

Liite II – osa 1 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Poikkeustilanteissa, joissa tiettyyn ajoneuvoon ei voida sen rakenteen vuoksi soveltaa tässä liitteessä vahvistettuja testausmenetelmiä, katsastus on suoritettava jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suosittelemia vaihtoehtoisia testausmenetelmiä noudattaen. Kaikkien käytettävien testausmenetelmien, joita ei mainita tässä liitteessä, on oltava asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kirjallisesti hyväksymiä.

Perustelu

Jotkin ajoneuvot, kuten nopeat traktorit ja ajoneuvot, joissa on lisälaitteita, voivat olla erityisen vaikeita katsastaa niiden rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi tai siksi, että katsastuskeskukset sijaitsevat niin kaukana, että joidenkin harvinaisten ajoneuvojen katsastamiseksi tarvittavien varusteiden mukauttamiskustannukset olisivat suhteettoman suuret. Tämän vuoksi on oltava käytettävissä vaihtoehtoisia ja ei-vakiomuotoisia testausmenetelmiä, joiden on kuitenkin oltava selvästi asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 4.1.2 kohta

 

 

Komission teksti

4.1.2. Suuntaus

Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla tai pystysuoraa tasoa vasten.

Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa

 

Tarkistus

4.1.2. Suuntaus

Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora ja pystysuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla ja sähköisellä valvontalaitteella, jotta tarvittaessa voidaan ohjata dynaamista toimivuutta. Tarkistetaan dynaamisen ajovalo-järjestelmän toiminta ja suuntaus.

Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa

 

Perustelu

Pystysuorat mittaukset ovat kriittisempi suuntauskriteeri ja ne olisi niin ollen sisällytettävä tekstiin.

Ajovalojen asianmukaisen suuntauksen ja polttovälin tarkan sovittamisen varmistamiseksi tarvitaan välttämättä ajovalojen suuntauslaitetta erityisesti korkeaintensiivistä purkausvaloa ja dynaamisesti ohjattuja järjestelmiä varten. Tätä ei ole mahdollista toteuttaa asianmukaisesti käyttämällä vain suuntauslaitetta. Dynaamisesti ohjattujen korkeaintensiivistä valonlähdettä käyttävien ajovalojärjestelmien tapauksessa olisi käytettävä sähköistä valvontalaitetta yhdessä asianmukaisen ajovalojen suuntauksen testauslaitteen kanssa.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 4.1.3 kohta

 

 

Komission teksti

4.1.3. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä)

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen

Tarkistus

4.1.3. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu tarvittaessa sähköisellä valvontalaitteella.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä)

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen

Perustelu

Automaattisen ajovalojen kytkentälaitteen (esimerkiksi automaattinen kaukovalojen kytkentä) testaamiseksi asianmukaisella tavalla testaus olisi suoritettava käyttäen sähköistä valvontalaitetta asianmukaisen toiminnan varmentamiseksi.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 4.1.5 kohta

 

 

Komission teksti

4.1.5. Suuntauksensäätöjärjestelmä (jos pakollinen)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista.

a) Laite ei toimi

b) Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta

Tarkistus

4.1.5. Suuntauksensäätöjärjestelmä (jos pakollinen)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu tarvittaessa sähköisellä valvontalaitteella.

a) Laite ei toimi

b) Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta

Perustelu

Ajovalojen automaattisen suuntauksensäätöjärjestelmän toiminnan testaamiseksi asianmukaisella tavalla testaus olisi suoritettava käyttäen sähköistä valvontalaitetta suuntauksensäätöjärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmentamiseksi.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 4.3.2 kohta

 

 

Komission teksti

4.3.2. Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen

Tarkistus

4.3.2 Jarruvalojen ja hätäjarruvalon kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen sähköistä valvontavälinettä, jolla vaihdellaan jarrupolkimen sensorin syöttiarvoa, ja hätäjarruvalon toiminnan tutkiminen havainnoimalla.

a) Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen

c) Hätäjarruvalo ei toimi lainkaan tai ei toimi asianmukaisesti

Perustelu

Jarrupolkimen sensorin syöttiarvojen tuottamiseksi olisi käytettävä sähköistä valvontavälinettä hätäjarruvalon asianmukaisen toiminnan (hätävilkun automaattinen käynnistyminen mukaan lukien) tutkimiseksi. Toiminta tutkitaan sen jälkeen havainnoimalla.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 4.5.2 kohta

 

 

Komission teksti

4.5.2. Suuntaus (X)(2)

Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.

Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaakatasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Tarkistus

4.5.2. Suuntaus (X)(2)

Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.

Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaaka- ja pystytasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Perustelu

Pystysuorat mittaukset ovat kriittisempi suuntauskriteeri ja ne olisi niin ollen sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5.3.2 kohta

 

 

Komission teksti

5.3.2. Heilahduksenvaimen-timet

Ajoneuvon silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa tai tarkastus erityisvälineillä, jos niitä on saatavilla.

a) Heilahduksenvaimen-timet puutteellisesti kiinnitetty runkoon, koriin tai akseliin

b) Heilahduksenvaimen-nin vahingoittunut ja siinä on merkkejä vakavasta vuodosta tai toimintahäiriöstä

Tarkistus

5.3.2. Heilahduksenvaimen-timet

Ajoneuvon silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa käyttäen erityisvälineitä.

a) Heilahduksenvaimen-timet puutteellisesti kiinnitetty runkoon, koriin tai akseliin

b) Heilahduksenvaimen-nin vahingoittunut ja siinä on merkkejä vakavasta vuodosta tai toimintahäiriöstä

Perustelu

Ajoneuvon jousitusjärjestelmän vaimennustehoa on mahdollista arvioida objektiivisesti vain käyttämällä vaimennustehon testauslaitetta. Sähköisesti toimivien ajoneuvojen jousitusjärjestelmien tapauksessa olisi käytettävä sähköistä valvontavälinettä ajoneuvon jousitusjärjestelmän tarkastamiseksi, ja samanaikaisesti olisi tehtävä mittauksia käyttäen vaimennustehon testauslaitetta järjestelmän asianmukaisen toiminnan arvioimiseksi. On ehdotettu, että 30 prosentin ero saman akselin vasemman ja oikean puolen välillä on käytännöllinen ja realistinen hylkäämisperuste.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5.3.2.1 kohta

 

 

Komission teksti

5.3.2.1. Vaimennustehon testaus

Käytetään erityislaitteita ja verrataan vasemman ja oikean puolen välistä eroa ja/tai verrataan mitattuja arvoja valmistajan antamiin absoluuttisiin arvoihin.

a) Merkittävä ero vasemman ja oikean puolen välillä

b) Annettuja vähimmäisarvoja ei saavuteta

Tarkistus

5.3.2.1. Vaimennustehon testaus

Käytetään vaimennustehon testauslaitetta ja verrataan vasemman ja oikean puolen välistä eroa ja ajoneuvon valmistajan antamia vaimennussuhde-arvoja, jos arvot ylittävät vaimennussuh-teen yleisen raja-arvon 0,1

a) Merkittävä ero vasemman ja oikean puolen välillä

b) Vaimennussuhde-arvot eivät ole ohjearvojen mukaiset

c) Saman akselin vasemman ja oikean puolen välisissä mittausarvoissa ilmenee yli 30 prosentin epätasapaino

Perustelu

Ajoneuvon jousitusjärjestelmän vaimennustehoa on mahdollista arvioida objektiivisesti vain käyttämällä vaimennustehon testauslaitetta. Sähköisesti toimivien ajoneuvojen jousitusjärjestelmien tapauksessa olisi käytettävä sähköistä valvontavälinettä ajoneuvon jousitusjärjestelmän tarkastamiseksi, ja samanaikaisesti olisi tehtävä mittauksia käyttäen vaimennustehon testauslaitetta järjestelmän asianmukaisen toiminnan arvioimiseksi.

On ehdotettu, että 30 prosentin ero saman akselin vasemman ja oikean puolen välillä on käytännöllinen ja realistinen hylkäämisperuste.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 8.2.2.2 kohta

 

Komission teksti

8.2.2.2. Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä.

a) Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

b) Ajoneuvon esivalmistelu:

pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;

 

1. Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

2. Esivalmistelua koskevat vaatimukset:

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1 ,

 

i) Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1 ,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa

tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa määritellyn ajankohdan jälkeen,

1.5 m-1.7

 

ii) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

 

 

c) Testimenettely:

 

 

Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.

 

 

2. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

 

 

3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.

 

 

4. Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetelmää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

 

 

5. Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.

 

Tarkistus

8.2.2.2. Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä. Tämän pakokaasupäästötestin on aina oltava pakokaasupäästöjen mittauksen pääasiallinen menetelmä myös OBD-järjestelmää käytettäessä.

a) Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

b) Ajoneuvon esivalmistelu:

pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;

 

1. Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa ei sallita viitearvojen käyttöä,

 

2. Esivalmistelua koskevat vaatimukset:

vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1 ,

 

i) Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1 ,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa,

tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa määritellyn ajankohdan jälkeen,

1,5 m-1.7

tai

0,2m-1

 

ii) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

 

 

c) Testimenettely:

 

 

Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.

 

 

2. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

 

 

3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.

NOx-päästötaso ei ole vaatimusten mukainen.

 

4. Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetelmää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

Hiukkaspäästöarvot eivät ole vaatimusten mukaiset.

 

5. Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot. NOx- ja hiukkaspäästöjen mittaaminen käyttämällä sopivia välineitä / asianmukaisesti varustettua savumittaria nykyistä vapaan kiihdytyksen testausmenetelmää käytettäessä.

 

Perustelu

OBD-järjestelmä ei ole luotettava päästöjen mittausmenetelmä. Siksi päästöt on tarkistettava mittauksella pakoputkesta. NOx-päästöt ovat erityisesti dieselautojen ongelma, sillä vähäinen savun määrä yleensä saa aikaan enemmän NOx-päästöjä. On tärkeää, että sellaisista ajoneuvoista, joissa on dieselhiukkassuodatin, mitataan pakokaasujen sameuden sijaan hiukkaspäästöt. Yhdenmukaisten ja tarkkojen mittausten varmistamiseksi moottorin lämpötila sekä nopeus olisi mitattava ajoneuvon valmistajan testauskriteerien mukaisesti.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

Tekninen osa – Liite V – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(10) Laite iskunvaimentimen suorituskyvyn testaamiseen;

(10) Vaimennustehon testauslaite ajoneuvon jousitusten heilahteluenergian vaimentamisen mittaamiseen ajoneuvon jousitusjärjestelmän osien vaimennustehon tarkastamiseksi;

Perustelu

Ajoneuvon jousitusjärjestelmän vaimennustehoa on mahdollista arvioida objektiivisesti vain käyttämällä vaimennustehon testauslaitetta siten, että käytetään ajoneuvon valmistajan antamia vaimennussuhdearvoja, jos ajoneuvon valmistajan arvot ylittävät vaimennussuhteen yleisen raja-arvon 0,1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

11.9.2012

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Malcolm Harbour

18.9.2012

Valiokuntakäsittely

24.1.2013

21.3.2013

24.4.2013

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

12.9.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Werner Kuhn

10.10.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Hyväksytty (pvä)

30.5.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

George Sabin Cutaş

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.6.2013