Pranešimas - A7-0210/2013Pranešimas
A7-0210/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

7.6.2013 - (COM(2012) 0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Werner Kuhn


Procedūra : 2012/0184(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(COM(2012) 0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0380),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0186/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato, Nyderlandų Atstovų Rūmų, Nyderlandų Senato, Švedijos parlamento ir Kipro parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0210/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros siekiant užtikrinti, kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai keliančios transporto priemonės nebūtų naudojamos keliuose;

(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros. Periodinės techninės apžiūros turėtų būti pagrindinė priemonė tinkamai techninei būklei užtikrinti. Komercinių transporto priemonių patikrinimai keliuose turėtų tik papildyti periodines technines apžiūras ir turėtų būti taikomi tiesioginį pavojų eismo saugai keliančioms transporto priemonėms;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) visos viešuosiuose keliuose naudojamos transporto priemonės, nepažeidžiant reikalavimų atlikti periodines technines apžiūras, privalo būti tinkamos techninės būklės visą laiką, kai yra naudojamos;

Pagrindimas

Periodinės techninės apžiūros yra platesnio techninės būklės palaikymo režimo dalis – pirmasis reikalavimas transporto priemonių savininkams yra užtikrinti, kad jų transporto priemonė būtų tinkamos techninės būklės visą laiką, kai yra naudojama.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) techninės būklės palaikymo priemonių vykdymo užtikrinimas turėtų apimti transporto priemonių savininkams skirtas informavimo kampanijas, kuriomis būtų siekiama plėsti gerąją patirtį ir suformuoti įpročius atlikti būtiniausius savo transporto priemonės patikrinimus;

Pagrindimas

Transporto priemonių savininkų mokymas atlikti būtiniausius patikrinimus, pvz., padangų patikrinimus, yra svarbi techninės būklės palaikymo režimo dalis, kuri turėtų būti pabrėžiama.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Šis režimas turėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių, panaikinančioje Tarybos direktyvą 92/61/EEB, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB;

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Valstybės narės galėtų sukurti nacionalinius su technine apžiūra susijusius reikalavimus, taikomus transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių, panaikinančioje Tarybos direktyvą 92/61/EEB; šis nacionalinis techninės būklės palaikymo režimas turėtų būti taikomos transporto priemonėms, kurių klasės nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) iš anksto atskleidus su tinkamumu važinėti keliais susijusį motorinės transporto priemonės trūkumą, padedama pašalinti būtent tą trūkumą ir taip išvengti eismo įvykio, o sutaupytos su tokiu eismo įvykiu susijusios lėšos turėtų būti panaudotos premijų sistemai kurti;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų. Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;

(6) didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų. Tai taikytina ir modernios konstrukcijos variklių išmetamiems didesniems kietųjų dalelių bei NOx kiekiams: juos reikia tikrinti paimant išsamesnį išlakų mėginį – be kita ko, elektroniniu valdymo prietaisu turi būti patikrinamas pačios transporto priemonės vidaus diagnostikos sistemos patikimumas ir veikimas, kuris būtų patvirtintas atliekant dabar taikomą variklio išmetalų matavimą, kad visa dujų išmetimo sistema būtų visapusiškai patikrinta, nes vien transporto priemonės vidaus diagnostikos sistemos patikrinimas neduoda patikimų rezultatų. Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, įvyko dėl techninių defektų arba yra su tais defektais susiję. Motociklininkai yra didžiausios saugos rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates transporto priemones.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. keliama rizika yra analogiška su sunkvežimiais susijusiai rizikai, todėl šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra turėtų būti atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

(8) komerciniams pervežimams keliais vietoje sunkvežimių kai kuriais atvejais naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. Svarbu užtikrinti, kad tais atvejais, kai žemės ūkio transporto priemonės taip naudojamos, jų techninė apžiūra būtų atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė būtų taikoma ir didžiajai daugumai traktorių, net ir tiems, kurie retai važiuoja viešaisiais keliais, ir turėtų nemažų padarinių žemės ūkio pramonei ir kaimo bendruomenėms visoje Europoje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą, o viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik nenaudojamos, todėl valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;

(9) istorinės vertės transporto priemonės išsaugo laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą, laikomos istorijos požiūriu tinkamomis sąlygomis ir retai naudojamos kaip kasdienės transporto priemonės. Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra būtų atliekama rečiau, arba kitaip reguliuoti jų techninės apžiūros tvarką. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;

Pagrindimas

Susiję su 15, 16 ir 17 pakeitimais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turi vykdyti atitinkama valstybė narė arba valstybinė įstaiga, kurią valstybė arba įstaigos ar įmonės, kurias skiria ir tiesiogiai prižiūri valstybė, įskaitant tinkamai įgaliotas privačias įstaigas, įpareigoja atlikti šį uždavinį. Visų pirma kai įmonės, paskirtos būti transporto priemonių techninės apžiūros centrais, taip pat atlieka transporto priemonių remontą, valstybės narės turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas transporto priemonių techninės apžiūros objektyvumas ir aukšta kokybė;

Pagrindimas

Ši formuluotė atitinka galiojančios Direktyvos 2009/40/EB 2 straipsnį; ja siekiama ir toliau užtikrinti skirtingas, gerai veikiančias techninės apžiūros formas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) siekiant, kad Sąjungoje būtų geriau taikomas laisvo judėjimo principas, norint perregistruoti transporto priemonę valstybės narės turėtų tarpusavyje pripažinti pradinėje registracijos valstybėje narėje išduotą techninės apžiūros pažymą;

Pagrindimas

Siūloma, kad tarpvalstybinio transporto priemonės perregistravimo atveju valstybės narės tarpusavyje pripažintų techninės apžiūros pažymas – tai būtų pirmas žingsnis kuriant periodinės techninės apžiūros vidaus rinką. Šis pakeitimas susijęs su 26 pakeitimu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b) kai esama įrodymų, kad pasiektas pakankamas techninės apžiūros suderinimo lygis, turėtų būti parengtos nuostatos dėl visapusiško techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo visoje Sąjungoje;

Pagrindimas

Turėtų būti tiriamos galimybės toliau vystyti periodinės techninės apžiūros vidaus rinką, kad transporto priemonės, registruotos vienoje valstybėje narėje, turėtojas galėtų atlikti techninę apžiūrą kitoje valstybėje narėje. Taip būtų galima išvengti bereikalingo tarptautiniam transportui naudojamų komercinių transporto priemonių vežimo atgal į registracijos valstybę narę.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių komponentų funkcionalumui patikrinti. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti taikomos nuostatos dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kad techninės apžiūros centrai turėtų prieigą prie techninei apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų sistemų srityje ir turėtų būti taikoma visiems elementams, kuriuos įrengė gamintojas;

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių sistemų funkcionalumui patikrinti. Duomenys turėtų apimti detalią informaciją, kuria remiantis galėtų būti stebimas transporto priemonės saugos sistemų funkcionalumas, kad jas būtų galima patikrinti per periodinę techninę apžiūrą, siekiant nustatyti prognozuojamą sėkmingos ir nesėkmingos techninės apžiūros rodiklį;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu;

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu. Techninės apžiūros sistemų, procedūrų ir įrangos inovacijoms turėtų būti numatytos paskatos, kurios padėtų toliau mažinti sąnaudas ir atlikti patobulinimus;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) atlikdami techninę apžiūrą inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir turi būti išvengta bet kokio interesų konflikto. Todėl techninės apžiūros rezultatas neturi būti siejamas su atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar asmenine nauda;

(13) atlikdami techninę apžiūrą inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir turi būti išvengta bet kokio interesų konflikto. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vertinimai būtų atliekami tinkamai, ir turėtų skirti didelį dėmesį vertinimų objektyvumui;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) siekiant didesnės kelių eismo saugos labai svarbi techninės apžiūros centrų darbo kokybė ir nešališkumas. Taigi, techninę apžiūrą atliekantys centrai, pvz., turėtų atitikti minimalius kriterijus pagal ISO 17020 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus;

(14) apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus ir skirti atitinkamą nuobaudą įstaigai, kuri išdavė pažymą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti aukštą techninės apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą atliekančių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta mokymo sistema, apimanti pradinio mokymo kursą ir periodinius žinių atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai techninės apžiūros darbuotojai galėtų sklandžiai pereiti į periodinio mokymo režimą;

(15) siekiant užtikrinti aukštą techninės apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą atliekančių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta mokymo sistema, apimanti pradinio mokymo kursą ir periodinius žinių atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai techninės apžiūros darbuotojai galėtų sklandžiai pereiti į periodinio mokymo režimą. Valstybėms narėms, kurios jau taiko griežtesnius mokymo, gebėjimų ir apžiūros reikalavimus nei minimalūs reikalavimai, turėtų būti leidžiama tą lygį išlaikyti;

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę jų teritorijoje veikiantiems inspektoriams kelti griežtesnius privalomus reikalavimus, negu reikalaujama pagal būtinąjį standartą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos dažnai) pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos transporto priemones tikrinti dažniau;

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo. Paprastai tam tikrą amžių pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes transporto priemones tikrinti dažniau;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) atliekant techninę apžiūrą turėtų būti tikrinamos visos pozicijos, susijusios su konkrečia tikrinamos transporto priemonės konstrukcija ir įranga. Atsižvelgiant į dabartinį transporto priemonių technologijų lygį, į tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų įtraukti naujausias elektronines sistemas. Siekiant, kad techninės apžiūros būtų suderintos, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos apžiūros metodai;

(19) atliekant techninę apžiūrą turėtų būti tikrinamos visos pozicijos, susijusios su konkrečia tikrinamos transporto priemonės konstrukcija ir įranga. Šios pozicijos turėtų būti atnaujinamos atsižvelgiant į transporto priemonių saugos tyrimų ir techninės pažangos raidą. Standartų neatitinkantys ratai, sumontuoti ant nestandartinių ašių, turėtų būti laikomi kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir per technines apžiūras turėtų būti tikrinami. Atsižvelgiant į dabartinį transporto priemonių technologijų lygį, į tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų įtraukti naujausias elektronines sistemas. Siekiant, kad techninės apžiūros būtų suderintos, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos apžiūros metodai;

Pagrindimas

Su standartų neatitinkančiais arba apgadintais ratais, montuojamais ant nestandartinių ašių, susijusios teisinės atsakomybės ir saugos problemos. Rato stebulės neatitinkančių ratų tikrinimas turėtų būti laikomas kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir turėtų būti įtrauktas į pozicijų, tikrinamų atliekant technines apžiūras, sąrašą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) turėtų būti nustatyti bendro Sąjungos mastu taikytino aukšto būtiniausio lygio techninės apžiūros standartai, kad valstybės narės, kuriose techninės apžiūros lygis jau aukštesnis negu reikalaujama pagal šį reglamentą, galėtų išsaugoti savo aukštesnius standartus ir, jei tinkama, pritaikyti juos atsižvelgdamos į techninę pažangą;

Pagrindimas

Reglamente nustatyti minimalaus lygio techniniai standartai. Valstybės narės gali išsaugoti arba nustatyti aukštesnius standartus.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas pašalinti visus per techninę apžiūrą nustatytus trūkumus, visų pirma tuos, dėl kurių kyla rizika eismo saugai. Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonės registracijos galiojimas turėtų būti laikinai sustabdytas, kol tie trūkumai nebus visiškai pašalinti;

(21) transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas pašalinti visus per techninę apžiūrą nustatytus trūkumus, visų pirma tos transporto priemonės, dėl kurios kyla rizika eismo saugai. Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonės nebegalėtų būti naudojamos viešuosiuose keliuose, kol tie trūkumai nebus visiškai pašalinti;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su transporto priemonės identifikavimu susijusi informacija ir techninės apžiūros rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po techninės apžiūros, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją duomenų bazėje;

(22) siekiant užtikrinti tinkamą techninės apžiūros rezultatų kontrolę, po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, taip pat turėtų būti sukuriama jos elektroninė forma, o joje pateikiami duomenys apie transporto priemonės identifikaciją ir apžiūros rezultatus turėtų būti tokie išsamūs, kaip ir originalioje apžiūros pažymoje. Be to, siekdamos užtikrinti, kad periodinės techninės apžiūros rezultatų autentiškumą būtų galima lengvai patikrinti, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją centrinėje duomenų bazėje;

Pagrindimas

Siekiant, kad nebūtų skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo, taip pat palengvinti keitimąsi duomenimis, nes taip bus galima sukurti elektroninės transporto priemonių informacijos sistemą, techninės apžiūros pažymos turėtų būti teikiamos popierine ir elektronine forma.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) kadangi kai kuriose valstybėse narėse nereikalaujama registruoti kai kurių klasių transporto priemonių, pvz., lengvųjų priekabų, informacija apie sėkmingai atliktą techninę apžiūrą turėtų būti nurodyta ant techninės apžiūros lipduko matomoje vietoje ant transporto priemonės;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;

(23) manoma, kad 5–12 % savo šalyje parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti, o tarpvalstybinių pardavimų atveju šis skaičius dar žymiai didesnis; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Sukūrus elektroninę transporto priemonių informacijos sistemą, kurioje, laikantis duomenų apsaugos nuostatų, būtų kaupiami transporto priemonių ridos skaitiklio duomenys ir duomenys apie sunkius eismo įvykius, kuriuos jos patyrė per eksploatacijos laikotarpį, taip pat būtų lengviau išvengti manipuliacijų ir gauti svarbią informaciją. Be to, ridos skaitiklio duomenų klastotė turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų atlikti Europos elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos tyrimą;

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) kadangi šiuo reglamentu turėtų būti siekiama skatinti tolesnį transporto priemonių periodinių techninių apžiūrų derinimą ir standartizavimą, kurio galutinis rezultatas turėtų būti sukurta bendroji periodinių techninių apžiūrų rinka Sąjungoje, apimanti abipusio techninių apžiūrų pažymų pripažinimo sistemą, pagal kurią transporto priemonių techninę apžiūrą būtų galima atlikti bet kurioje valstybėje narėje, todėl Komisija turėtų parengti derinimo proceso pažangos ataskaitą, kad būtų galima nustatyti, kada galima pradėti taikyti tokią abipusio pripažinimo sistemą;

Pagrindimas

Privalome turėti gaires, kaip pasiekti visapusišką abipusį techninių apžiūrų pažymų pripažinimą, kuriuo būtų sukurta bendroji techninių apžiūrų rinka.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) kad šį reglamentą būtų galima papildyti išsamesniais techniniais duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(26) kad šį reglamentą būtų galima atnaujinti, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29) kadangi šio reglamento tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti griežtesnius reikalavimus, negu nustatyti būtinaisiais standartais;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros režimas.

Šiuo reglamentu nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros, atliekamos remiantis minimaliais techniniais standartais ir reikalavimais, režimas, siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms su bent keturiais ratais, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorija M1);

– motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti, kuriose be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip aštuonios vietos (M1 klasės transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3);

– motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti, kuriose be vairuotojo vietos yra daugiau kaip aštuonios vietos (M2 ir M3 klasių transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms su bent keturiais ratais, kurios paprastai naudojamos prekėms vežti keliais ir kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorija N1);

– motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3,5 tonos (N1 klasės transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos N2 ir N3);

– motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3,5 tonos (N2 ir N3 klasių transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O1 ir O2);

– priekaboms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms prekėms arba žmonėms vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių didžiausia masė yra didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos (O2 klasės transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O3 ir O4);

– priekaboms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms prekėms arba žmonėms vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių didžiausia masė yra didesnė nei 3,5 tonos (O3 ir O4 klasių transporto priemonės);

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e);

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h (transporto priemonių kategorija T5).

daugiausia viešuosiuose keliuose naudojamiems T5 klasės ratiniams traktoriams, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h.

Pagrindimas

Vien žemės ūkio tikslais naudojamus traktorius reikia atskirti nuo tų, kurie gali būti naudojami ir komerciniams pervežimams keliais.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybė narė gali periodinės techninės apžiūros prievolę taikyti ir kitų klasių transporto priemonėms. Valstybės narės informuoja Komisiją tokius priimtus sprendimus ir juos pagrįsti.

Pagrindimas

Jei paaiškėja būtinybė atlikti ir tų klasių transporto priemonių, kurios dar nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, periodinę techninę apžiūrą, valstybės narės turi turėti galimybę imtis savo lygmens veiksmų.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– transporto priemonėms, kurios priklauso ginkluotosioms pajėgoms, ugniagesių tarnyboms, civilinės apsaugos, skubios pagalbos ar gelbėjimo tarnyboms;

– transporto priemonėms, kurias naudoja ginkluotosios pajėgos, ugniagesių tarnybos, civilinės apsaugos, skubios pagalbos ar gelbėjimo tarnybos;

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais ginkluotųjų pajėgų naudojamos transporto priemonės įgyjamos išperkamosios nuomos būdu arba nuomojamos pagal kitokias sutartis.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– O2 klasės priekaboms, kurių didžiausia masė ne didesnė kaip 2,0 tonos, tačiau neįtraukiant O2 klasės priekabinių namelių tipo priekabų.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė dviem ratais su šonine priekaba arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, atitinkanti visas šias sąlygas:

7) istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, kurią registracijos valstybė narė arba jos paskirtos įgaliojimus suteikiančios įstaigos laiko istorine ir kuri atitinka visas šias sąlygas:

ji pagaminta bent prieš 30 metų,

ji pagaminta arba pirmą kartą užregistruota bent prieš 30 metų;

– jos techninei priežiūrai naudojamos atsarginės dalys, kurios atkuria transporto priemonės dalių istorinę vertę,

– jos konkretus tipas, kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose dėl tipo patvirtinimo, jau nebegaminamas;

nepakeistos jos pagrindinių komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar pakabos techninės charakteristikos ir

ji laikoma ir saugoma istoriniu požiūriu tinkamomis sąlygomis ir todėl jos techninės charakteristikos labai nepasikeitė;

– nepakeista jos išvaizda;

 

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta didesnė veiksmų laisvė apibrėžiant istorinės vertės transporto priemonę.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonės dalys ir komponentai atitinka saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant;

9) techninė apžiūra – patikra siekiant užtikrinti, kad transporto priemonė ją patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant būtų saugi naudoti viešuosiuose keliuose ir atitiktų reikiamas saugos ir aplinkosaugos charakteristikas;

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų būti patikslinta ir suderinta atsižvelgiant į periodinės techninės apžiūros tikslą, t. y. siekį įvertinti, ar teisingai veikia saugos ir aplinkosaugos sistemos. Tipo patvirtinimas turėtų būti naudojamas tik kaip laiko nuoroda siekiant suprasti, kurie saugos ir aplinkosaugos reikalavimai keliami transporto priemonei. Šiuose reikalavimuose neturėtų būti nurodomos pačios dalys ar komponentai.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą techninės apžiūros centre arba atlikti techninę apžiūrą kompetentingos institucijos vardu;

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė narė arba jos kompetentinga institucija įgaliojo atlikti techninę apžiūrą techninės apžiūros centre arba atlikti techninę apžiūrą kompetentingos institucijos vardu;

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse įgaliojimai atlikti technines apžiūras suteikta regioninėms institucijoms.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės narės kompetentinga institucija arba valstybės narės įgalioti techninės apžiūros centrai.

2. Iš esmės techninė apžiūra atliekama valstybėje narėje, kurioje transporto priemonė buvo registruota, tos valstybės narės kompetentingos institucijos arba šiai funkcijai atlikti valstybės narės įgaliota valstybinė įstaiga arba valstybės sertifikuotos ir prižiūrimos įstaigos ar įmonės, įskaitant įgaliotas privačias įstaigas.

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tam tikros valstybės narės techninės apžiūros centrai kompetentingi atlikti tik toje valstybėje registruotų transporto priemonių techninę apžiūrą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai, suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams ir apžiūros įrangos gamintojams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai nemokamai suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Apžiūros įrangos gamintojų atveju ši informacija apima informaciją, kuri reikalinga tam, kad naudojant apžiūros įrangą būtų galima įvertinti, kaip – patenkinamai ar nepatenkinamai – veikia transporto priemonės elektroninės valdymo sistemos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles ir išnagrinėja galimybę įsteigti vieną bendrą informacijos centrą.

Pagrindimas

Svarbu, kad apžiūros įrangos gamintojai turėtų prieigą prie duomenų, kurie jiems reikalingi tinkamai veikiančiai įrangai vystyti.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

III skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

TECHNINĖS APŽIŪROS REIKALAVIMAI

MINIMALŪS TECHNINĖS APŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 klasių transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Pagrindimas

Šių klasių transporto priemonių apžiūros dažnumas pagal formulę 4+2+2 proporcingai atitinka siekiamus tikslus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų transporto priemonės – po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 klasės transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, O3 bei O4 klasių transporto priemonės – po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– daugiausia viešuosiuose keliuose naudojamos T5 klasės transporto priemonės: po vienerių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– kitų klasių transporto priemonės – registracijos valstybės narės apibrėžtais intervalais.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tų klasių transporto priemonių, kurioms netaikomos kitos 5 straipsnio nuostatos, apžiūrų dažnumą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kiekviena valstybė narė gali savo nuožiūra remti techninę apžiūrą, jei transporto priemonės savininkas nuspręstų techninės apžiūros intervalą sutrumpinti iki vienerių metų. Rėmimo laikotarpis prasideda ne anksčiau kaip po 10 metų nuo pirmos transporto priemonės registracijos.

Pagrindimas

Tikėtina, kad, transporto priemonės savininkui savanoriškai nusprendus savo senesnės kaip 10 metų transporto priemonės techninę apžiūrą atlikti kasmet, sumažėtų eismo įvykių, o kartu su eismo įvykiais susijusios išlaidos. Dalis šių sutaupytų lėšų turėtų būti skiriama šioms priemonėms finansiškai remti. Ši procedūra prilygtų premijų sistemos įvedimui.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Valstybė narė gali reikalauti, kad jos teritorijoje registruotų bet kurios klasės transporto priemonių periodinės techninės apžiūros būtų atliekamos dažniau.

Pagrindimas

Siekiant gerinti kelių eismo saugą šia nuostata valstybėms narėms bus leidžiama periodines technines apžiūras atlikti bet kuriai transporto priemonei. Šia nuostata taip pat konkrečiai duodamas leidimas dažniau atlikti bet kurio tipo transporto priemonės technines apžiūras.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba N1 kategorijos transporto priemonė yra pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos techninė apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma nuostata rizikuojama, kad bus manipuliuojama ridos skaitiklio duomenimis.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali prašyti techninės apžiūros centro arba, jei taikoma, kompetentingos institucijos, kad techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, pradžios iki antro mėnesio, einančio po šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos techninės apžiūros datos.

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali prašyti techninės apžiūros centro arba, jei taikoma, kompetentingos institucijos arba valstybės sertifikuotų ir prižiūrimų įstaigų ar įmonių, kad techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, pradžios iki antro mėnesio, einančio po šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos techninės apžiūros datos.

Pagrindimas

Būtina, kad transporto priemonėje visada būtų galiojanti techninės apžiūros pažyma. Su lanksčia nuostata atlikti periodinę techninę apžiūrą suėjus daugiau nei metams nuo pirmosios registracijos, remdamosi abipusiškumo principu, gali sutikti ne visos valstybės narės, todėl komercinio kelių transporto veiklos vykdytojams gali būti nepagrįstai sudarytos blogesnės sąlygos.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Perregistravimo atveju transporto priemonės turėtojui turėtų būti leista pasikliauti galiojančia technine apžiūra. Tarpvalstybinis perregistravimo aspektas reguliuojamas remiantis 26 pakeitimu.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– kai transporto priemonė pasiekia 160 000 km ridą.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninė apžiūra apima II priedo 2 punkte nurodytas sritis.

1. Techninė apžiūra apima bent II priedo 2 punkte nurodytas sritis.

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinama, kad tai yra minimalūs reikalavimai.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas naudodama(s) toms pozicijoms taikomus apžiūros metodus.

2. Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas naudodama(s) toms pozicijoms taikomus arba lygiaverčius alternatyvius kompetentingos institucijos patvirtintus apžiūros metodus.

Pagrindimas

Nurodyti apžiūros metodai yra rekomendacijų formos minimalūs reikalavimai. Vietoj jų arba papildomai galima taikyti ir kitus lygiaverčius arba griežtesnius apžiūros metodus, siekiant atsižvelgti į galimą apžiūros, transporto priemonės ir jos elektroninių sistemų plėtrą.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija.

1. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurią taip pat galima gauti elektronine forma ir kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija. Tuo tikslu Komisija techninei apžiūrai parengia standartinę Europos Sąjungos formą.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, tinkamai patvirtintą išspausdintą tokios pažymos kopiją.

2. Techninės apžiūros centras arba, atitinkamais atvejais, kompetentinga institucija, po to kai tinkamai atliekama apžiūra, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, išspausdintą tokios apžiūros rezultatų kopiją.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei gaunama paraiška perregistruoti transporto priemonę ir transporto priemonė yra iš kitos valstybės narės, registracijos institucijos pripažįsta transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kai tik perregistruojant patikrinamas jos galiojimas. Pažyma pripažįstama tam pačiam laikotarpiui, koks yra pradinis pažymos galiojimo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai pažymos pradinis galiojimo laikotarpis viršija didžiausią pagal valstybės narės, kurioje perregistruojama transporto priemonė, įstatymus leidžiamą laikotarpį. Tokiu atveju galiojimo laikotarpis pakoreguojamas jį sutrumpinant ir skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo išduotas transporto priemonės techninės apžiūros pažymos originalas. Prieš šio reglamento taikymo pradžią valstybės narės praneša viena kitai, kokios formos techninės apžiūros pažymą pripažįsta atitinkamos kompetentingos institucijos, ir pateikia instrukcijas, kaip patikrinti autentiškumą.

Pagrindimas

Siekiant, kad Sąjungoje būtų lengviau perregistruoti transporto priemones, šiuo pakeitimu nustatoma valstybių narių techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo sistema, kuri įsigalioja nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės techninės apžiūros nebuvo perduota elektroniniu būdu, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą.

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, jei šis skaitiklis įrengtas ir jei informacija apie šiuos rodmenis po ankstesnės techninės apžiūros nebuvo perduota elektroniniu būdu, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą, jei tokia pažyma nebuvo išduota elektronine forma.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Techninės apžiūros rezultatai pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.

5. Techninės apžiūros rezultatai nedelsiant elektroniniu būdu pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.

Pagrindimas

Siekiant dokumentų saugumo ir efektyvumo techninės apžiūros pažyma visada turėtų būti elektroninė, jos neturėtų būti reikalaujama iš asmens, pristatančio transporto priemonę techninei apžiūrai – šis asmuo dažnai bus ne transporto priemonės savininkas. Tai turėtų būti aktualu ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, atliekančioms patikrinimus keliuose, nes jos galėtų su šia pažyma susipažinti.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, kompetentinga institucija nusprendžia, kokiomis sąlygomis transporto priemonė gali būti naudojama kol bus atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros.

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, kompetentinga nacionalinė institucija gali nuspręsti, kokiomis sąlygomis transporto priemonė gali būti naudojama kol bus atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą transporto priemonės sulaikymas yra valstybės narės kompetencija, todėl tai turi įvertinti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonė viešuosiuose keliuose nebenaudojama ir jos registracijos liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų24, 3a straipsnį, kol nebus pašalinti trūkumai ir išduota nauja techninės apžiūros pažyma, kuria patvirtinama, kad transporto priemonė yra tinkamos naudoti keliuose būklės.

3. Pavojingų trūkumų atveju valstybė narė arba kompetentinga institucija gali neleisti transporto priemonės naudoti viešuosiuose keliuose arba apriboti jos naudojimą, kol bus pašalinti pavojingi trūkumai.

Pagrindimas

Registracijos panaikinimas nėra tinkamas dalykas, nes registracija yra sudėtingas ir atskiras procesas, kuriuo ne visada siekiama apriboti transporto priemonės naudojimą. Kai kuriose valstybėse narėse registracijos panaikinimas gali būti tinkamas, kitose panašiems konstruktyviems kelių eismo saugos rezultatams pasiekti labiau tinka draudimai. Valstybės narės privalo turėti galimybę naudotis veiksmingiausiais metodais, kad nereikėtų švaistyti didžiulių lėšų tiems patiems rezultatams pasiekti.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, valstybės narės teritorijoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą praėjusiai transporto priemonei išduoda techninės apžiūros lipduką. Techninės apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės apžiūros data.

Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, valstybės narės teritorijoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą praėjusiai transporto priemonei išduoda techninės apžiūros lipduką. Techninės apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės apžiūros data. Techninės apžiūros lipduko išduoti neprivaloma, jeigu transporto priemonės registracijos dokumente įmanoma nurodyti techninės apžiūros atlikimo faktą ir kitos tokios apžiūros datą.

Pagrindimas

Remiantis Direktyvos 1999/37/EB (dėl transporto priemonių registracijos dokumentų), kurią Europos Parlamentas dabar svarsto, pakeitimais, nebūtina išduoti atskiro dokumento – techninės apžiūros lipduko, jeigu registracijos dokumente yra tinkama lentelė, kurioje galima įrašyti techninės apžiūros galiojimo laikotarpį ir kitos tokios apžiūros atlikimo datą. Tai reiškia, kad techninės apžiūros centrai ir kompetentingos institucijos neprivalo išduoti atskiro dokumento, kuriuo būtų įrodoma, kad transporto priemonės techninė apžiūra atlikta ir kurį transporto priemonių naudotojai privalėtų turėti transporto priemonėje.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei transporto priemonė, kurios techninė apžiūra atliekama, priskiriama transporto priemonių kategorijai, kuriai netaikomas reikalavimas registruoti toje valstybėje narėje, kurioje ji pradedama naudoti, techninės apžiūros lipdukas turi būti pateikiamas matomoje vietoje ant transporto priemonės.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 1 dalį išduotą techninės apžiūros lipduką pripažįsta kiekviena valstybė narė.

Pagal 1 dalį kitos valstybės narės išduotą techninės apžiūros lipduką arba atitinkamą įrašą transporto priemonės registracijos dokumente pripažįsta kiekviena valstybė narė, jei jis išduotas toje valstybėje narėje registruotai transporto priemonei.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninės apžiūros įrenginiai ir jai atlikti naudojama įranga atitinka V priede išdėstytus minimalius techninius reikalavimus.

1. Techninės apžiūros įrenginiai ir jai atlikti naudojama įranga atitinka bent V priede išdėstytus minimalius techninius reikalavimus.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Techninės apžiūros centrus, kuriuose inspektoriai atlieka technines apžiūras, įgalioja valstybė narė arba jos kompetentinga institucija.

Pagrindimas

Techninės apžiūros centrus, kuriuose atliekamos techninės apžiūros, turi įgalioti valstybė narė arba jos kompetentinga institucija.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Techninės apžiūros centrai, kuriuos prieš įsigaliojant šiam reglamentui valstybės narės jau yra patvirtinusios, praėjus mažiausiai penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turi būti vėl patikrinami, ar atitinka minimalius standartus.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekdami atitikti minimalius kokybės valdymo reikalavimus, techninės apžiūros centrai laikosi įgaliojančios valstybės narės reikalavimų. Techninės apžiūros centrai užtikrina transporto priemonių techninės apžiūros objektyvumą ir aukštą kokybę.

Pagrindimas

Techninių apžiūrų centrai, ar jie būtų privatūs, ar viešieji, turi atitikti minimalius reikalavimus, kad būtų užtikrintas geras kokybės valdymas. Jie turi būti objektyvūs ir užtikrinti aukštą transporto priemonių techninių apžiūrų kokybę.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus.

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus. Valstybės narės gali nustatyti papildomus gebėjimų ir mokymo reikalavimus.

Pagrindimas

VI priede pateikti minimalūs gebėjimų ir mokymo reikalavimai, tad valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės nustato atitinkamus mokymus inspektoriams pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

Pagrindimas

Pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus valstybės narės turėtų skatinti rengti inspektoriams atitinkamus mokymus.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus atitinkantiems inspektoriams valstybės narės išduoda pažymėjimą. Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 punkte nurodyta informacija.

2. Kompetentingos institucijos arba atitinkamais atvejais patvirtinti mokymo centrai minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus atitinkantiems inspektoriams išduoda pažymėjimą. Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 punkte nurodyta informacija.

Pagrindimas

Siūloma sąlyga, kad minimalius reikalavimus atitinkantiems inspektoriams pažymėjimus išduotų valstybės narės, būtų pernelyg ribojanti valstybių narių atžvilgiu. Šiuos pažymėjimus gali išduoti ir patvirtinti mokymo centrai.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre arba yra jų įgalioti, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Asmuo, atlikęs transporto priemonės remonto ar techninės priežiūros darbus, tolesnėje periodinėje tos pačios transporto priemonės techninėje apžiūroje inspektoriaus statusu nedalyvauja, nebent priežiūros institucija įsitikina, kad gali būti užtikrintas aukštas objektyvumo lygis. Valstybės narės gali nustatyti griežtesnius veiklos atskyrimo reikalavimus.

Pagrindimas

Kad inspektoriai būtų labiau nepriklausomi, būtina užtikrinti, jog remonto ir priežiūros darbus iki apžiūros ir pačią apžiūrą atliktų ne tas pats asmuo.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Techninės apžiūros centras informuoja transporto priemonę techninei apžiūrai pateikusį asmenį apie būtiną atlikti remontą ir nekeičia apžiūros rezultatų komerciniais tikslais.

5. Techninės apžiūros centras informuoja transporto priemonę techninei apžiūrai pateikusį asmenį arba remonto dirbtuves apie nustatytus transporto priemonės trūkumus ir nekeičia apžiūros rezultatų komerciniais tikslais.

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į skirtingas užduotis, kurias turi atlikti inspektoriai (nustatyti trūkumus) ir remonto įmonės (atlikti remontą trūkumams pašalinti).

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos teritorijoje veikiantys techninės apžiūros centrai būtų prižiūrimi.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą transporto priemonių techninių apžiūrų kokybę, techninės apžiūros centrai turi būti prižiūrimi.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės priežiūros centrams, kuriems tiesiogiai vadovauja kompetentinga institucija, įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi.

2. Techninės apžiūros centrams, kuriems tiesiogiai vadovauja valstybės narės kompetentinga institucija, įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti, kad įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi tik valstybių narių tiesiogiai vadovaujamiems techninės apžiūros centrams.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra susijusia informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja naudingiausią ir efektyviausią elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo būdą, pasinaudodama jau esamais ir įdiegtais IT sprendimais, kuriais užtikrinamas keitimasis duomenimis tarptautiniu mastu, siekiant kuo labiau sumažinti sąnaudas ir išvengti dubliavimosi. Tyrimo metu išnagrinėjamas tinkamiausias būdas sujungti esamas nacionalines sistemas siekiant užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų, apžiūros įrangos gamintojų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra ir ridos skaitiklio rodmenimis susijusia informacija.

 

Komisija taip pat tikrina, kaip renkami ir kaupiami jau turimi ir saugai svarbūs duomenys, susiję su sunkių eismo įvykių patyrusiomis transporto priemonėmis. Šie duomenys turėtų apimti bent informaciją apie pakeistus ir suremontuotus saugai svarbius komponentus.

 

Ši informacija apie transporto priemonės istoriją turėtų būti prieinama inspektoriams, kurie atlieka tos transporto priemonės techninę apžiūrą, ir anonimine forma valstybėms narėms, kad jos galėtų planuoti ir įgyvendinti eismo saugą didinančias priemones, taip pat transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojui arba transporto priemonės savininkui.

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

Remdamasi tuo tyrimu Komisija pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą ir sistemos, kuri leistų valstybėms narėms transporto priemonių tarpvalstybinių pardavimų atveju keistis informacija apie tų transporto priemonių ridą ir per eksploatacijos laikotarpį patirtus sunkius eismo įvykius, sukūrimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant:

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant atnaujinti šią informaciją:

– atitinkamai atnaujinti 2 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 ir dalis siekiant atsižvelgti į transporto priemonių kategorijų pakeitimus, padarytus iš dalies pakeičiant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus teisės aktus,

a) transporto priemonės klasės nuorodą, pateiktą 2 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 beidalyse, tais atvejais, kai esama transporto priemonių klasių pokyčių, atsirandančių dėl 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimų, nedarant poveikio techninės apžiūros taikymo sričiai ar dažnumui;

– atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą arba tarptautinių ar Sąjungos teisės aktų pakeitimus.

 

 

b) II priedo 3 punktą atsižvelgiant į metodus ir nesėkmingos techninės apžiūros priežastis, V priedą – tuo atveju, kai esama naudingesnių ir veiksmingesnių apžiūros metodų, ir I priedą – tuo atveju, jei techninei apžiūrai atlikti reikėtų papildomos informacijos;

 

c) II priedo 3 punktą atsižvelgiant į tikrinamų pozicijų sąrašą, metodus, nesėkmingos techninės apžiūros priežastis, III priedą atsižvelgiant į trūkumų vertinimą, V priedą – siekiant jį suderinti su Sąjungos saugos ir aplinkosaugos taisyklių raida ir I priedą – tuo atveju, jei techninei apžiūrai atlikti reikėtų papildomos informacijos.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b straipsnis

 

Ataskaita dėl dviračių arba triračių transporto priemonių

 

Ne vėliau kaip [treji metai nuo šio reglamento paskelbimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl dviračių arba triračių transporto priemonių įtraukimo į šio reglamento taikymo sritį. Ataskaitoje įvertinama kelių eismo saugos padėtis Europos Sąjungoje, turint omenyje šios kategorijos transporto priemones. Visų pirma, Komisija palygina su šios kategorijos transporto priemonėmis susijusius kelių eismo saugos rezultatus valstybėse narėse, kuriose vykdoma šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra, su rezultatais valstybėse narėse, kuriose šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra nevykdoma, siekiant įvertinti, ar dviračių arba triračių transporto priemonių techninė apžiūra proporcinga nustatytiems kelių eismo saugos tikslams. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad atitikties saugos ir aplinkosaugos reikalavimams aspektu svarbių transporto priemonių komponentų ir sistemų bei ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas, ir užtikrinti ridos skaitiklio duomenų tikslumą per visą transporto priemonės eksploatacijos laiką.

Pagrindimas

Valstybės narės privalo imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys būtų patikimi ir tikslūs per visą transporto priemonės eksploatacijos laiką, nes pripažįstama, kad laikotarpis nuo registracijos datos iki pirmosios techninės apžiūros yra labiausiai tikėtinas ridos duomenų klastojimo laikotarpis.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies 5.3 punkto 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Rekomenduojamas padangų oro slėgis

Pagrindimas

Ši informacija įtraukta į transporto priemonės ženklinimo etiketę ir transporto priemonės savininko naudojimo instrukcijas. Ji bus lyginamasis standartas, pagal kurį inspektoriai nuspręs, ar padangos tinkamai pripūstos.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai transporto priemonės techninės apžiūros neįmanoma atlikti šiame priede išdėstytu rekomenduojamu techninės apžiūros metodu, techninės apžiūros centras gali atlikti techninę apžiūrą remdamasis atitinkamos kompetentingos institucijos raštu patvirtintu alternatyviu metodu. Kompetentinga institucija turi būti įsitikinusi, kad bus išlaikyti saugos ir aplinkosaugos standartai.

Pagrindimas

Ypatingų transporto priemonių, pvz., mobiliųjų kranų, techninei apžiūrai atlikti gali prireikti specialių techninės apžiūros metodų, kuriuos taikyti turėtų būti leidžiama, jei juos patvirtino kompetentinga institucija.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 1.8 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.8. Stabdžių skystis

Virimo temperatūros arba vandens kiekio matavimas.

a) Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra arba jame yra per daug vandens.

Parlamento pakeitimas

1.8. Stabdžių skystis

Virimo temperatūros arba vandens kiekio matavimas.

a) Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra.

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidinančių ar netgi pavojų keliančių rezultatų, svarbu užtikrinti, kad stabdžių skysčio patikrinimas būtų tikslus.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.3 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

3.3. Galinio vaizdo veidrodžiai arba įtaisai

Vizuali apžiūra.

a) Trūksta veidrodžio arba įtaiso arba jis neatitinka reikalavimų(1).

Parlamento pakeitimas

3.3. Galinio vaizdo veidrodžiai arba įtaisai

Vizuali apžiūra.

a) Trūksta veidrodžio arba įtaiso arba jis neatitinka reikalavimų(1), įskaitant reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo.

Pagrindimas

Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktoje Direktyvos 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo įgyvendinimo ataskaitoje Komisija nurodė, kad dauguma valstybių narių neturi išsamios informacijos, kiek transporto priemonių po techninės apžiūros pripažinta netinkamomis, nes neatitiko modifikavimo reikalavimų. Vis dėlto šie modifikavimo reikalavimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti kelių eismo saugą ir turėtų būti įtraukti į apžiūrą.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4.1.2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.2. Sureguliavimas

Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą arba ekraną nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji kryptis.

Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

Parlamento pakeitimas

4.1.2. Sureguliavimas

Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji ir vertikalioji kryptis, o naudojant elektroninį valdymo įtaisą patikrinamos dinaminės funkcijos (jei taikoma).

Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4.1.3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.3. Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų(1) (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).

 

 

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.1.3. Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas bei prireikus elektroninio valdymo įtaiso naudojimas.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų(1) (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).

 

 

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4.1.5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir, jeigu įmanoma, veikimo patikrinimas.

a) Įtaisas neveikia.

 

 

b) Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

Parlamento pakeitimas

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas bei prireikus elektroninio valdymo įtaiso naudojimas.

a) Įtaisas neveikia.

 

 

b) Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4.3.2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.3.2. Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.

 

 

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.3.2. Stabdymo žibintų ir avarinio stabdymo žibintų junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas naudojant elektroninį valdymo įtaisą, kad būtų galima keisti stabdžių pedalo sensoriaus įeinančio signalo vertę ir stebint patikrinti avarinio stabdymo žibinto veikimą.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.

 

 

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

 

 

ba) Avarinio stabdymo žibintai neveikia arba veikia netinkamai.

Pagrindimas

Elektroninis valdymo įtaisas turėtų būti naudojamas įeinantiems stabdymo sensoriaus signalams siųsti siekiant patikrinti avarinio stabdymo žibintų tinkamą veikimą (įskaitant automatinį įspėjamąjį pavojaus signalą); žibintų veikimas po to patikrinamas tiesiogiai stebint.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4.5.2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.5.2. Sureguliavimas (X)(2)

Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

Parlamento pakeitimas

4.5.2. Sureguliavimas (X)(2)

Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai ir vertikaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 5.2.2 punkto d a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.2. Ratai

Abiejų kiekvieno rato pusių vizuali apžiūra transporto priemonę pastačius virš duobės arba ant keltuvo.

a) Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.

 

 

(...)

Parlamento pakeitimas

5.2.2. Ratai

Abiejų kiekvieno rato pusių vizuali apžiūra transporto priemonę pastačius virš duobės arba ant keltuvo.

a) Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.

 

 

(...)

 

 

da) Ratas ir rato stebulė nesuderinami.

Pagrindimas

Su standartų neatitinkančiais arba apgadintais ratais, montuojamais ant nestandartinių ašių, susijusios teisinės atsakomybės ir saugos problemos. Rato stebulės neatitinkančių ratų tikrinimas turėtų būti laikomas kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir turėtų būti įtrauktas į pozicijų, tikrinamų atliekant technines apžiūras, sąrašą.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 5.2.3 punkto antras stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.3. Padangos

Visos padangos vizuali apžiūra sukant virš žemės pakeltą ratą, kai transporto priemonė pastatyta virš duobės arba ant keltuvo, arba stumdant transporto priemonę virš duobės pirmyn ir atgal.

 

Parlamento pakeitimas

5.2.3. Padangos

Visos padangos vizuali apžiūra sukant virš žemės pakeltą ratą, kai transporto priemonė pastatyta virš duobės arba ant keltuvo, arba stumdant transporto priemonę virš duobės pirmyn ir atgal.

 

 

Naudojamas slėgmatis, siekiant pamatuoti padangos oro slėgį ir jį palyginti su gamintojo pateiktomis vertėmis.

 

Pagrindimas

Padangos oro slėgio negalima patikrinti nenaudojant slėgmačio. Inspektorius turės palyginti, ar padangos oro slėgis atitinka transporto priemonės gamintojo rekomenduojamą slėgį.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 8.2.1.2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.1.2. Išmetamieji dujiniai teršalai

Matuojama naudojant išmetamųjų dujų analizatorių ir laikantis nustatytų reikalavimų(1). Transporto priemonių, kuriose įrengtos tinkamos diagnostikos sistemos, dujų išmetimo sistemos veikimo tinkamumas taip pat gali būti tikrinamas ne atliekant išmetamųjų dujų kiekio matavimus, kai variklis veikia tuščiąja eiga, o remiantis diagnostikos įtaiso rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis, laikantis gamintojo nustatytų parengimo rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).

a) Išmetamųjų teršalų kiekis viršija tam tikrus gamintojo nurodytus dydžius

 

 

b) arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

 

 

i) transporto priemonių, kuriose nėra įrengtos šiuolaikinės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos:

 

 

– 4,5 %, arba

 

 

– 3,5 %

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

ii) transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

 

 

arba

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %6

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

c) Lambda vertė yra už intervalo 1 ± 0,03 ribų arba neatitinka gamintojo specifikacijos.

 

 

d) Iš įmontuotosios diagnostikos įrangos rodmenų galima spręsti, kad yra rimtų gedimų.

Parlamento pakeitimas

8.2.1.2. Išmetamieji dujiniai teršalai

Matuojama naudojant išmetamųjų dujų analizatorių ir laikantis nustatytų reikalavimų(1). Išmetamojo vamzdžio tikrinimas visada yra numatytasis išmetamųjų teršalų vertinimo metodas, net jei jis taikomas kartu naudojant įmontuotąją diagnostikos sistemą.

a) Išmetamųjų teršalų kiekis viršija tam tikrus gamintojo nurodytus dydžius

 

Transporto priemonėse, kuriose, laikantis nustatytų reikalavimų(1), įrengtos diagnostikos sistemos, remiamasi diagnostikos įrangos rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis (parengtimi), kai variklis veikia tuščiąja eiga, laikantis gamintojo nustatytų rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).

 

 

NOx lygio matavimas naudojant tinkamą įrangą ir (arba) tinkamai įrengtą dujų analizatorių, taikant esamus išmetamojo vamzdžio tikrinimo metodus.

b) arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

 

 

i) transporto priemonių, kuriose nėra įrengtos šiuolaikinės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos:

 

 

– 4,5 %, arba

 

 

– 3,5 %

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

ii) transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

 

 

arba

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %6

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

 

 

arba

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,1 %(6a)

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

c) Lambda vertė yra už intervalo 1 ± 0,03 ribų arba neatitinka gamintojo specifikacijos.

 

 

d) Iš įmontuotosios diagnostikos įrangos rodmenų galima spręsti, kad yra rimtų gedimų, kai variklis veikia tuščiąja eiga.

 

 

NOx lygis neatitinka reikalavimų arba viršija konkrečius gamintojo nurodytus lygius.

_____________

(6a) Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 8.2.2.2. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2. Išmetamųjų dujų neskaidrumas

 

 

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą.

a) Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos,

 

b) Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;

 

1. Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

 

 

2. Parengimo reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

i) Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

 

ii) Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

 

c) Tikrinimo procedūra:

1,5 m-1 7.

 

Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.

 

 

2. Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.

 

 

3. Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.

 

 

4. Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio, arba apskaičiuoti vidurkį bet kokiu kitu statistinio skaičiavimo būdu, kuriuo atsižvelgiama į matavimo rezultatų sklaidą. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.

 

 

5. Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes.

 

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2. Išmetamųjų dujų neskaidrumas

 

 

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą. Išmetamojo vamzdžio tikrinimas visada yra numatytasis išmetamųjų teršalų vertinimo metodas, net jei jis taikomas kartu naudojant įmontuotąją diagnostikos sistemą.

a) Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos,

 

Transporto priemonėse, kuriose, laikantis nustatytų reikalavimų(1), įrengtos diagnostikos sistemos, remiamasi diagnostikos įrangos rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis (parengtimi), kai variklis veikia tuščiąja eiga, laikantis gamintojo nustatytų rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).

 

 

b) Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;

 

1. Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

 

2. Parengimo reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

i) Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

 

ii) Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

 

c) Tikrinimo procedūra:

1,5 m-1.7

 

Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.

arba

 

2. Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.

0,5 m-1 6a

 

3. Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.

 

 

4. Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.

 

 

5. Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes.

 

 

NOx lygio ir kietųjų dalelių kiekio matavimas naudojant tinkamą įrangą ir (arba) tinkamai įrengtą dujų analizatorių, taikant esamus laisvojo greitėjimo tikrinimo metodus.

NOx lygis arba kietųjų dalelių vertės neatitinka reikalavimų arba viršija konkrečius gamintojo nurodytus lygius.

______________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1.8 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

1.8. Stabdžių skystis

a) Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra arba jame yra per daug vandens.

 

Parlamento pakeitimas

1.8. Stabdžių skystis

a) Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra.

 

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidinančių ar netgi pavojų keliančių rezultatų, svarbu užtikrinti, kad stabdžių skysčio patikrinimas būtų tikslus.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5.2.2 punkto d a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

5.2.2. Ratai

a) Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.

 

 

x

 

(...)

 

Parlamento pakeitimas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

5.2.2. Ratai

a) Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.

 

 

x

 

(...)

 

 

da) Ratas ir rato stebulė nesuderinami.

 

x

 

Pagrindimas

Su standartų neatitinkančiais arba apgadintais ratais, montuojamais ant nestandartinių ašių, susijusios teisinės atsakomybės ir saugos problemos. Rato stebulės neatitinkančių ratų tikrinimas turėtų būti laikomas kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir turėtų būti įtrauktas į pozicijų, tikrinamų atliekant technines apžiūras, sąrašą.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5.2.3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

5.2.3. Padangos

a) Padangos dydis, leidžiama apkrova, patvirtinimo ženklas arba greičio indeksas neatitinka reikalavimų(1), todėl važiuoti nesaugu.

 

x

 

 

Leidžiama apkrova arba greičio indeksas nepakankami faktinėmis naudojimo sąlygomis, padanga liečia kitas nejudančias transporto priemonės dalis, todėl važiuoti nesaugu.

 

 

x

 

b) Ant tos pačios ašies ratų arba ant dvigubų ratų sumontuotos skirtingo dydžio padangos.

 

x

 

 

c) Ant tos pačios ašies ratų sumontuotos skirtingos konstrukcijos padangos (radialinė ir paprasta).

 

x

 

 

d) Yra didelių padangos pažeidimų arba įpjovimų.

 

x

 

 

Matyti kordas arba jis yra pažeistas.

 

 

x

 

e) Padangos protektoriaus gylis neatitinka reikalavimų(1).

 

x

 

 

Mažiau nei 80 % reikalaujamo protektoriaus gylio.

 

 

x

 

f) Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (lanksčius purvasaugius).

x

 

 

 

Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (vairavimo saugai poveikio neturi).

 

x

 

 

g) Restauruotos padangos neatitinka reikalavimų(1).

 

x

 

 

Paveiktas kordo apsauginis sluoksnis.

 

 

x

 

h) Yra oro slėgio kontrolės sistemos sutrikimų.

x

 

 

 

Akivaizdžiai neveikia.

 

x

 

Parlamento pakeitimas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

5.2.3. Padangos

a) Padangos dydis, leidžiama apkrova, patvirtinimo ženklas arba greičio indeksas neatitinka reikalavimų(1), todėl važiuoti nesaugu.

 

x

 

 

Leidžiama apkrova arba greičio indeksas nepakankami faktinėmis naudojimo sąlygomis, padanga liečia kitas nejudančias transporto priemonės dalis, todėl važiuoti nesaugu.

 

 

x

 

b) Ant tos pačios ašies ratų arba ant dvigubų ratų sumontuotos skirtingo dydžio padangos.

 

x

 

 

c) Ant tos pačios ašies ratų sumontuotos skirtingos konstrukcijos padangos (radialinė ir paprasta).

 

x

 

 

d) Yra didelių padangos pažeidimų arba įpjovimų.

 

x

 

 

Matyti kordas arba jis yra pažeistas.

 

 

x

 

e) Matyti padangos protektoriaus nusidėvėjimo žymeklis.

 

x

 

 

Padangos protektoriaus gylis atitinka oficialiai leidžiamą gylį. Padangos protektoriaus gylis yra mažesnis nei oficialiai leidžiamas.

 

 

x

 

f) Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (lanksčius purvasaugius).

x

 

 

 

Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (vairavimo saugai poveikio neturi).

 

x

 

 

g) Restauruotos padangos neatitinka reikalavimų(1).

 

x

 

 

Paveiktas kordo apsauginis sluoksnis.

 

 

x

 

h) Yra padangos oro slėgio kontrolės sistemos sutrikimų arba padanga akivaizdžiai nepakankamai pripūsta.

x

 

 

 

Akivaizdžiai neveikia.

 

x

 

 

i) Eksploatuojant darbinis slėgis vienoje iš transporto priemonės padangų sumažėja 20 %, tačiau nenukrinta žemiau kaip 150 kP.

 

x

 

 

Padangų oro slėgis yra mažesnis kaip 150 kPa.

 

 

x

Pagrindimas

Važiuojant tinkamai pripūstomis padangomis didėja mažo pasipriešinimo riedėjimui padangų veiksmingumas, o išmetamo CO2 kiekis mažinamas 5 gramais kiekvienu nuvažiuotu kilometru. Padangos, kurių oro slėgis mažesnis kaip 150 kPa, yra ne tik nesaugios, nes yra pavojingos, bet joms taip pat gresia pavojus susprogti. Kiekviena padanga, kurios protektoriaus gylis neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų, yra neteisėta, todėl jos nereikėtų leisti naudoti Europos keliuose. Dėl šios priežasties šis trūkumas turėtų būti žymimas kaip pavojingas. Kiekviena padanga, kurios protektoriaus gylis atitinka oficialiai leidžiamą gylį, turėtų būti pakeista iki tol, kol pasidaro pavojinga, todėl padangos protektoriaus gylis turėtų būti žymimas kaip didelis trūkumas.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 8.2.1.2. punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

8.2.1.2. Išmetamieji dujiniai teršalai

b) arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

 

 

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

 

 

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

 

 

 

 

arba

 

 

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %

 

 

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

 

 

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

 

Parlamento pakeitimas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

8.2.1.2. Išmetamieji dujiniai teršalai

b) arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

 

 

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

 

 

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

 

 

 

 

arba

 

 

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %

 

 

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

 

 

 

 

arba

 

 

 

 

– varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)

 

 

 

 

– tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,1 %(6a)

 

 

 

 

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.

 

 

 

______________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 8.2.2.2 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

8.2.2.2. Išmetamųjų dujų neskaidrumas

 

 

 

 

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

 

x

 

 

dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

 

 

 

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

 

 

 

 

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

Parlamento pakeitimas

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

8.2.2.2. Išmetamųjų dujų neskaidrumas

 

 

 

 

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

 

x

 

 

dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

 

 

 

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

 

 

 

 

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

 

arba

 

 

 

 

0,5 m-1 6a

 

 

 

_____________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) nustatytas didelis remontas dėl eismo įvykio;

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo I dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Alternatyvi įranga, kurioje neutraliu būdu įdiegtos technologinės naujovės, gali būti naudojama, jeigu ja užtikrinama tokia pat aukšta techninės apžiūros kokybė.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo I dalies pirmos pastraipos 15 punkto 15 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– slėgmatis padangų oro slėgiui matuoti;

Pagrindimas

Slėgmatis reikalingas padangų oro slėgiui matuoti.

  • [1]  OL C 44, 2013 2 15, p. 128.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

I. ES galiojančios motorinių transporto priemonių periodinės techninės apžiūros taisyklės

Direktyvoje 2009/40/EB nustatyti minimalūs transporto priemonių reguliarių patikrinimų standartai. Direktyva taikoma keleiviniams automobiliams, autobusams ir sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms.

II. Nauji pasiūlymai dėl techninės apžiūros

Komisija pateikė naujas techninės apžiūros taisykles, siekdama toliau gerinti kelių eismo saugą ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą. Pasiūlymas atitinka kelių eismo saugos tikslus, apibrėžtus baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“.

Pasiūlymas grindžiamas bendrų ES masto minimalių standartų, kurie būtų taikomi transporto priemonių patikrai, nustatymu, užtikrinant valstybėms narėms laisvę siekti daugiau ir, jei tinkama, apibrėžti aukštesnius standartus.

Toliau išvardyti pagrindiniai pasiūlymo elementai.

1. Privaloma motorolerių, motociklų ES masto apžiūra. Prie ketinamų apžiūrėti transporto priemonių būtų priskirtos ir šios didžiausiai kelių eismo dalyvių rizikos grupei priskiriamos transporto priemonės. Būtų tikrinamos ir lengvosios (iki 3,5 tonos) priekabos. Šių kategorijų transporto priemonės šiuo metu neįtrauktos į ES masto sistemą. Jų apžiūra palikta valstybių narių nuožiūrai.

2. Dažnesnės tam tikrų kategorijų transporto priemonių periodinės techninės apžiūros. Šiuo metu senesni negu šešerių metų automobiliai ir priekabos (iki 3,5 tonos) tikrinami mažiausiai kartą kas dvejus metus. Po šešerių metų siūloma juos tikrinti bent kasmet. Tai reiškia, kad vietoj dabartinės formulės 4–2–2 būtų naudojama formulė 4–2–1. Formulė 4–2–1 siūloma ir motoroleriams bei motociklams. Be to, siūloma dažniau apžiūrėti automobilius ir priekabas, kurių didelė rida. Po pirmosios apžiūros šios transporto priemonės turėtų būti tikrinamos kasmet (vietoj dabartinės formulės 4–2–2 būtų naudojama formulė 4–1–1), jei pirmosios apžiūros dieną (po ketverių metų) jų rida viršytų 160 000 km. Taip jų apžiūra derėtų su kitų didelę ridą turinčių transporto priemonių, pvz., taksi, grietosios pagalbos automobilių ir kt. apžiūra.

3. Siūloma nustatyti minimalų inspektorių gebėjimų ir mokymų reikalavimų lygį.

4. Transporto priemonių apžiūrų kokybės gerinimas nustatant bendrus minimalius standartus, susijusius su trūkumais ir įranga.

5. Kova su registruotų ridos parodymų duomenų klastojimu.

6. Privaloma elektroninių saugos komponentų apžiūra.

Nacionaliniai parlamentai. Prancūzijos, Nyderlandų, Švedijos ir Kipro nacionaliniai parlamentai oficialiai pareiškė, kad pasiūlymu pažeidžiamas ES subsidiarumo principas.

Pranešėjo nuomonė

Per diskusijas Parlamente turėtų būti atidžiai atsižvelgta į tai, ar siūlomos priemonės proporcingai atitinka siekiamus tikslus. Turėtų būti atidžiai įvertintas pasiūlymo poveikis piliečiams ir įmonėms, kad būtų išvengta nereikalingos finansinės ir administracinės naštos. Būtina užtikrinti subalansuotą rezultatą.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas norėtų pateikti toliau išdėstytus pasiūlymus.

1. Apžiūrų dažnumas ir transporto priemonių kategorijos. Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui techninę apžiūrą taikyti ir motoroleriams bei motociklams, kadangi jų naudotojai priklauso didesnės rizikos grupei. Vis dėlto panašu, kad proporcingiau šių kategorijų transporto priemonių apžiūros dažnumui vietoj formulės 4–2–1 taikyti formulę 4–2–2. Formulė 4–2–2 taip pat atspindi subalansuotą požiūrį į automobilių ir lengvųjų transporto priemonių apžiūrą, nes, kalbant apie dažnesnių apžiūrų poveikį kelių eismo saugai, įvairių tyrimų, susijusių su nelaimių ir techninių gedimų sąsaja, rezultatai dviprasmiški. Vis dėlto Komisija turėtų toliau stebėti šią problemą ir ją vertinti bei atsiskaityti abiem teisės aktų leidžiamosioms institucijoms. Valstybėms narėms būtų leista atlikti dažnesnes apžiūras. Kalbant apie ridos kriterijų, galėtų kilti klausimų, susijusių su manipuliavimu ridos skaitiklio rodmenimis. Todėl pasiūlyta šią dalį išbraukti iš pasiūlymo.

2. Prieduose pateikti techniniai reikalavimai ir apžiūros metodai turėtų būti laikomi minimaliais ES standartais. Valstybėms narėms turėtų būti leista išsaugoti arba nusistatyti aukštesnius standartus. Šis principas apibrėžtas pasiūlymo 6 straipsnio 2 dalyje. Pranešėjas siūlo pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti šį principą. Tai taikytina ir inspektorių kvalifikacijos reikalavimams – jie taip pat turėtų būti minimalūs.

3. Nepaprastai svarbu, kad techninę apžiūrą atliktų gerą išsilavinimą įgiję, apmokyti ir nepriklausomi inspektoriai. Siūloma stiprinti inspektorių savarankiškumą ir taip pat toliau siekti užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams.

4. Istoriniai automobiliai. Pripažinta, kad istoriniai automobiliai neturėtų būti įtraukti į ES teisės aktų taikymo sritį. Valstybės narės turėtų turėti didesnę veiksmų laisvę nustatydamos nuosavus nacionalinius reikalavimus, susijusius su šių transporto priemonių apibrėžtimi ir apžiūra. Nors pasiūlymas – solidus pagrindas būsimoms diskusijoms, pranešėjo nuomone, istorinės transporto priemonės apibrėžtis gana griežta ir jis siūlo ją pakeisti taip, kad ji taptų lankstesnė.

5. Tarpvalstybinio transporto priemonių perregistravimo atveju rekomenduojama atsižvelgti į pastarojo meto ES Teisingumo Teismo praktiką (sprendimas byloje C-150/11).

6. Deleguotieji aktai. Nors tam tikras lankstumas būtinas siekiant užtikrinti, kad teisės aktai neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, Komisijos tekstas gana dviprasmiškas. Todėl pranešėjas siūlytų nustatyti konkretesnes įgaliojimų suteikimo Komisijai ribas.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (26.4.2013)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB
(COM(2012) 0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Nuomonės referentas: Krišjānis Kariņš

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Padidėjus asmenų judumui Europos Sąjungoje būtina labiau suderinti techninės apžiūros teisės aktus. To reikia ne tik siekiant didesnės kelių eismo saugos, bet ir siekiant teikti piliečiams teisingą informaciją apie kitose valstybėse narėse įsigytas transporto priemones. Besivystant technologijoms būtina pakoreguoti teisės aktus, taikomus transporto priemonėms, kurioms anksčiau nebuvo taikomas reglamentas.

Pranešėjas siūlo keletą teksto patobulinimų.

Visų pirma, techninės apžiūros pažyma ir techninės apžiūros protokolas suinteresuotosioms šalims turi būti prieinami internete. Suinteresuotosios šalys: patikrinimą kelyje atliekantis inspektorius, valstybės narės, kurioje registruotas automobilis, techninės apžiūros centras ar net automobilio pirkėjas. Ridos skaitiklio rodmenų prieinamumas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad rodmenys nebūtų klastojami.

Antra, jau veikia valstybių narių keitimosi informacija priemonė − EUCARIS. Nėra reikalo kurti naujos keitimosi informacija priemonės ar aiškintis Europos elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos perspektyvumą. Komisija verčiau turi ištirti galimybes išplėsti EUCARIS sistemą. Pranešėjas mano, kad šis sprendimas bus ekonomiškai efektyvesnis ir jį gali greičiausiai įgyvendinti.

Galiausiai, pranešėjas mano, kad sankcijos už ridos skaitiklio rodmenų klastojimą nebus veiksmingos, jei šie rodmenys nebus pateikiami suinteresuotosioms šalims. Ridos skaitiklio rodmenų prieinamumas užtikrins, jog nebus paskatų jų klastoti.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, įvyko dėl techninių defektų arba yra su tais defektais susiję. Motociklininkai yra didžiausios saugos rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates motorines transporto priemones;

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, įvyko dėl techninių defektų arba yra su tais defektais susiję. Motociklininkai yra didžiausios saugos rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. Todėl apžiūros taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates motorines transporto priemones. Nepaisant to, kad mopedų dalis mirtinų avarijų statistikoje neproporcingai didelė, jų nereikėtų įtraukti, kadangi tokia plati periodinės techninės apžiūros taikymo sritis būtų netikslinga ir prieštarautų proporcingumo principui;

Pagrindimas

Mopedų vairuotojų įtraukimas nebūtų prasmingas. Pavyzdžiui, kaimo vietovės mopedo vairuotojas turėtų ilgai keliauti greitkeliais, norėdamas patekti į vietą, kurioje atliekama periodinė techninė apžiūra. Tokiu atveju jam pačiam ir kitiems eismo dalyviams kiltų nereikalinga rizika.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra analogiška su sunkvežimiais susijusiai rizikai, todėl šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra turėtų būti atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

(8) vietos transporto reikmėms vietoje sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h ir kurios konkuruoja su tradicinėmis prekių vežimo rūšimis. Jų keliama rizika yra analogiška su sunkvežimiais susijusiai rizikai, todėl šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra turėtų būti atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

Pagrindimas

Kadangi T5 kategorijos transporto priemonės vis plačiau naudojamos keliuose, joms turėtų būti taikoma išsami techninė apžiūra.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą, o viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik nenaudojamos, todėl valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;

(9) istorinės vertės transporto priemonių paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą. Tai kultūros vertybės, kurios nereguliariai naudojamos kaip kasdienės transporto priemonės. Todėl valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė išplėsti periodiškos techninės apžiūros taikymo sritį ir ją taikyti tokioms transporto priemonėms. Tačiau tai nereiškia, kad gali būti taikomi griežtesni, nei pirmiau transporto priemonėms numatyti standartai. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;

Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės – tai kultūros vertybė, kaip transporto priemonės jos naudojamos nereguliariai. Todėl joms turėtų galioti atskiros taisyklės.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju už techninės apžiūros organizavimą turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių komponentų funkcionalumui patikrinti. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti taikomos nuostatos dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kad techninės apžiūros centrai turėtų prieigą prie techninei apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų sistemų srityje ir turėtų būti taikoma visiems elementams, kuriuos įrengė gamintojas;

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių sistemų funkcionalumui patikrinti. Duomenys turėtų apimti išsamią informaciją, kuria remiantis transporto priemonės saugos sistemų funkcionalumas galėtų būti kontroliuojamas taip, kad jas būtų galima patikrinti per periodinę techninę apžiūrą ir atlikti prognozuojamos sėkmingos ar nesėkmingos techninės apžiūros įvertinimą. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti taikomos nuostatos dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kad techninės apžiūros centrai turėtų prieigą prie techninei apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų sistemų srityje ir turėtų būti taikoma visiems elementams, kuriuos įrengė gamintojas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos dažnai) pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos transporto priemones tikrinti dažniau;

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo. Paprastai tam tikrą amžių pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes transporto priemones tikrinti reguliariai;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su transporto priemonės identifikavimu susijusi informacija ir techninės apžiūros rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po techninės apžiūros, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją duomenų bazėje;

(22) po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su transporto priemonės identifikavimu susijusi informacija ir techninės apžiūros rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po techninės apžiūros, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją duomenų bazėje. Jei įmanoma, suinteresuotiems asmenims turėtų būti išduodama elektroninė techninės apžiūros pažymos versija, tačiau turi būti laikomasi asmens duomenų apsaugos normų;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;

(23) manoma, kad 5–12 % savo šalyje parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti, o tarpvalstybinių pardavimų atveju šis skaičius dar žymiai didesnis; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas ir galimybės susipažinti su šiais įrašais suteikimas suinteresuotosioms šalims Sąjungoje padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Valstybės narės gali kontroliuoti duomenų apie transporto priemonės ridą tikslumą pasitelkiant centralizuotas duomenų bazes, kuriose atskiri veikėjai (platintojai, automobilių remonto dirbtuvės, techninės apžiūros stotys) registruotų ridos skaitiklio rodmenis per visą transporto priemonės naudojimo laiką. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę susipažinti su ridos įrašais elektroniniu būdu keičiantis informacija, kartu laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų atlikti Europos elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos tyrimą;

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų atlikti Europos elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos tyrimą ir taip pat ištirti papildomų funkcijų įtraukimo į esamas keitimosi informacija sistemas galimybes siekiant įtraukti į keitimosi informacija platformą ridos skaitiklių duomenis ir apsvarstyti dar tolesnės keitimosi informacija plėtros galimybes;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e);

– dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e);

Pagrindimas

Mopedų vairuotojų įtraukimas nebūtų prasmingas. Pavyzdžiui, kaimo vietovės mopedo vairuotojas turėtų ilgai keliauti greitkeliais, norėdamas patekti į vietą, kurioje atliekama periodinė techninė apžiūra. Tokiu atveju jam pačiam ir kitiems eismo dalyviams kiltų nereikalinga rizika. Be to, dėl to atsirastų nereikalinga administracinė našta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jos techninei priežiūrai naudojamos atsarginės dalys, kurios atkuria transporto priemonės dalių istorinę vertę,

jos techninei priežiūrai arba restauracijai naudojamos atsarginės dalys, kurios atitinka istorines transporto priemonės dalis arba yra šiuolaikiškos,

Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės – tai kultūros vertybės. Taigi apibrėžtis turi atitikti aiškius reikalavimus. Tik tikrai istorinės transporto priemonės liudija apie istorijos raidą. Šiame reglamente pateikiama apibrėžtis – tai pirma istorinių transporto priemonių apibrėžtis, įtraukta į Europos teisės aktus. Kadangi ji kaip modelis gali būti perimta į kitus teisės aktus, šiuo atveju ypač reikia aiškumo.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar pakabos techninės charakteristikos ir

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, vairo, variklio tipo ar pakabos techninės charakteristikos arba atitinka laiko dvasią ir

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

nepakeista jos išvaizda;

– jos esminiai išorės požymiai nepakeisti arba atitinka laiko dvasią;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto 4 a įtrauka (nauja(

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atitinka laiko dvasią:

 

pakeitimai, kurie per dešimt metų nuo transporto priemonės gamybos buvo įmanomi techniniu ir teisiniu požiūriu,

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonės dalys ir komponentai atitinka saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant;

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonė yra tinkamos naudoti viešuosiuose keliuose būklės atsižvelgiant į jos saugos ir aplinkosaugos charakteristikas;

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų geriau atspindėti tai, kad tikrinamas nepriekaištingas transporto priemonės saugos ir aplinkosaugos sistemų veikimas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a) ridos duomenų bazė – valstybės narės sukurta duomenų bazė, kurioje saugomos valstybėje narėje registruotų transporto priemonių ridos skaitiklio rodmenys;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai, suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai, remonto dirbtuvėms ir apžiūros įrangos gamintojams ir visoms suinteresuotosioms šalims be diskriminacijos suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos labai svarbi periodiškai techninei apžiūrai atlikti. Reikėtų užtikrinti prieigą visoms suinteresuotosioms šalims be diskriminacijos, kaip numatyta teisės aktuose dėl transporto priemonės diagnostikos sistemos (OBD). Tai būtina siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Pagrindimas

Motociklų apžiūros dažnumas taip pat turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į motociklų turėtojams tenkančią finansinę ir administracinę naštą. Kadangi pasiūlymas nepriklauso išimtinei ES kompetencijai, taikomas subsidiarumo principas. Valstybės narėms turėtų būti palikta teisė spręsti, ar mažiems motociklams ir mopedams, kurių greitis neviršija 45 km/val., turi būti taikoma periodiška techninė apžiūra.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms spręsti dėl dažnesnės M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonių techninės apžiūros.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba N1 kategorijos transporto priemonė yra pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos techninė apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vidutiniškai padidėjusius šiuolaikiškų M1 arba N1 kategorijų transporto priemonių pajėgumus be reikšmingo saugos ir aplinkosaugos charakteristikų pablogėjimo ir atsižvelgiant į technines galimybes, manipuliuoti ridos skaitiklio rodmenis, nereikėtų sieti apžiūros periodiškumo su rida.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

po patikrinimo kelyje.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas naudodama(s) toms pozicijoms taikomus apžiūros metodus.

2. Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas. Tai tik funkcionalumo tikrinimas. Nepalankiai vertinami gali būti nepatvirtinto tipo komponentai ir atsarginės dalys, kurios akivaizdžiai kenkia saugos ir aplinkosaugos charakteristikoms. Atliekant apžiūrą naudojami toms pozicijoms taikomi apžiūros metodai, nurodyti II priedo 3 punkte.

Pagrindimas

Periodiška techninė apžiūra – tai funkcionalumo, o ne atsarginių dalių tipo patvirtinimo tikrinimas. Tai net praktiškai neįmanoma, kadangi kai kurios atsarginės dalys įmontuotos taip, kad jų neįmanoma patikrinti. Tai būtų galima nepalankiai įvertinti tik tuo atveju, jei dėl nepatvirtinto atsarginių dalių tipo akivaizdžiai kenkiama saugos ir aplinkosaugos charakteristikoms. Negalima netiesiogiai riboti laisvo atsarginių dalių tiekimo.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės techninės apžiūros nebuvo perduota elektroniniu būdu, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą.

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, jei skaitiklis sumontuotas įprastai, ankstesnės techninės apžiūros informacija pateikiama inspektoriams elektroniniu būdu. Kol neveikia elektroninis informacijos perdavimas, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą. Per paskutiniąją techninę apžiūrą užfiksuoti ridos skaitiklio rodmenys yra prieinami suinteresuotosioms šalims elektroniniu būdu. Ši informacija negali apimti asmens duomenų.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kad būtų galima perregistruoti transporto priemonę, pervežamą iš vienos valstybės narės į kitą, visos valstybės narės tarpusavyje pripažįsta techninės apžiūros pažymas, jei ši pažyma tenkina perregistruojančioje valstybėje taikomus dažnumo reikalavimus.

Pagrindimas

Kiekvienos valstybės narės techninės apžiūros pažymų pripažinimas visose kitose valstybėse narėse yra svarbus žingsnis siekiant užbaigti kurti vidaus rinką.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Norint perregistruoti transporto priemonę, pervežamą iš vienos valstybės narės į kitą, visos valstybės narės tarpusavyje pripažįsta techninės apžiūros pažymas, jei ši pažyma atitinka apžiūros dažnumo reikalavimus, taikomus valstybėje narėje, kurioje perregistruojama transporto priemonė. Tai grindžiama tuo, kad apžiūra visose valstybėse narėse atitinka vienodus standartus.

Pagrindimas

Tarpusavio pripažinimas taip pat naudingas transporto priemonės perregistravimo arba tarpvalstybinių pardavimų tikslais. Taigi visose valstybėse narėse turi galioti vienodi standartai. Tai grindžiama tuo, kad apžiūra visose valstybėse narėse atitinka vienodus standartus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c. Techninės apžiūros centras arba, atitinkamais atvejais, kompetentinga institucija, kuri atliko techninę transporto priemonės apžiūrą, prireikus po kiekvienos techninės apžiūros perduoda ridos skaitiklio rodmenis ridos duomenų bazei.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus.

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus. Valstybės narės, kurios taiko aukštesnius reikalavimus, turėtų turėti galimybę juos taikyti toliau.

Pagrindimas

Pirmą kartą nustatomi reikalavimai inspektoriams (-ėms). ES valstybės narės, kurios nustatė aukštesnius standartus, turėtų turėti galimybę juos taikyti toliau.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės skatina rengti atitinkamus mokymus inspektoriams pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

Pagrindimas

Pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus valstybės narės turėtų skatinti rengti inspektoriams atitinkamus mokymus.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą inspektorius neturi patekti į jokį interesų konfliktą, visų pirma su tikrinamos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtoju neturėti jokių ekonominių, asmeninių ar giminystės ryšių.

4. Atlikdamas techninę apžiūrą inspektorius neturi patekti į jokį interesų konfliktą, visų pirma su tikrinamos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtoju neturėti jokių ekonominių, asmeninių ar giminystės ryšių. Tai reikalauja atitinkamų sertifikavimo standartų, pvz., remiantis atitinkamu ISO standartu.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti periodiškos techninės apžiūros palyginamumą ir nepriklausomumą reikėtų ES teritorijoje susitarti dėl vienodų sertifikavimo standartų, pvz., atitinkamo ISO standarto.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra susijusia informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja veiksmingiausią ir efektyviausią elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo, pasinaudojant jau esamais ir įdiegtais IT sprendimais, susijusiais su tarptautiniu keitimusi duomenimis, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas ir išvengti dubliavimo, galimybes, sąnaudas ir naudą. Tyrimo metu išnagrinėjamas tinkamiausias būdas sujungti esamas nacionalines sistemas siekiant užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų, apžiūros įrangos gamintojų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra ir ridos skaitiklio rodmenimis susijusia informacija. Tuo siekiama suteikti visoms be diskriminacijos suinteresuotosioms šalims prieiga prie informacijos apie transporto priemonę.

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos labai svarbi periodiškai techninei apžiūrai atlikti. Reikėtų užtikrinti prieigą visoms suinteresuotosioms šalims be diskriminacijos, kaip numatyta teisės aktuose dėl transporto priemonės diagnostikos sistemos (OBD).

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia pasiūlymus dėl sustiprinto sąveikumo ir elektroninių dokumentų standartizavimo ir panaikina 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą ir pateikia pasiūlymus dėl sistemos, kuri leistų valstybėms narėms tarpvalstybinių pardavimų atveju keistis informacija apie ridą, sukūrimo. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamo teisės akto pasiūlymą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Komisija ne vėliau kaip likus devyniems mėnesiams iki minėto penkerių metų laikotarpio pabaigos pateikia ataskaitą apie įgaliojimų suteikimą. Įgaliojimų suteikimas numanomai pratęsiamas tokiam pat laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba, likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos, išreiškia prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie šio reglamento įgyvendinimą ir jo poveikį vidaus rinkai ir pramoninei gamybai Sąjungoje.

Pagrindimas

Kalbama apie itin svarbų Europos ekonomikai sektorių – būtinas didesnis skaidrumas ir sustiprinta kontrolė.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Taikant sankcijas ridos skaitiklių rodmenų klastojimas nebus sustabdytas. Tai galima padaryti užtikrinus informacijos apie vėliausius ridos skaitiklio rodmenis prieinamumą, o ne taikant sankcijas ar baudas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Periodiški motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tinkamumo eksploatuoti patikrinimai

Nuorodos

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.9.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Svarstymas komitete

18.3.2013

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (27.5.2013)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB
(COM(2012) 0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Nuomonės referentas: Malcolm Harbour

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant sugriežtinti minimalius atliekant periodinę techninę apžiūrą taikomus saugos ir išmetamų teršalų standartus, pasiūlyme nustatomos atnaujintos suderintos ES motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros taisyklės. Pasiūlymo tikslas – laikantis kelių eismo saugos politikos krypčių iki 2020 m. padėti perpus sumažinti ES keliuose žūstančių žmonių skaičių. Be to, pasiūlymu siekiama prisidėti mažinant dėl blogos transporto priemonių techninės priežiūros išmetamų teršalų kiekį.

Nuomonės referentas pritaria šiems pagrindiniams tikslams ir, atsižvelgdamas į valstybių narių praktikos skirtumus, pritaria tiksliniam suderinimui laikantis subsidiarumo principo, todėl abejoja, ar priemonė turėtų būti reglamentas, nes taip valstybės narės turėtų mažesnę veiksmų laisvę pritaikyti taisykles nacionaliniu lygmeniu.

Be to, nuomonės referentas mano, kad keliuose žūstančių žmonių skaičiaus mažinimo tikslo turėtų būti siekiama užtikrinant proporcingumą, taigi remia atitinkamai pritaikytus sprendimus, grindžiamus svariais įrodymais. Atsižvelgdamas į tai, jis norėtų atkreipti dėmesį į Europos Parlamento Poveikio vertinimo skyriaus nurodytus neaiškumus: „atrodo, kad įrodymais visiškai negalima patvirtinti pagrindinės prielaidos, jog dėl geresnių ir dažnesnių techninių patikrinimų sumažėtų transporto priemonių defektų“.

Nuomonės referentas taip pat pažymi, kad siekiant įtraukti naujas transporto priemonių kategorijas, visų pirma dvirates ir trirates motorines transporto priemones, lengvąsias (iki 3,5 tonos) priekabas ir traktorius, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h, direktyvos taikymo sritis buvo išplėsta ir apima daugiau nei Direktyvos 2009/40/EB taikymo sritį. Pagal pasiūlymą taip pat didinamas senesnių ir didelės ridos transporto priemonių tikrinimo dažnis.

Nuomonės referentas nepateikė nei teisės akto projekto formos ar taikymo srities, nei apžiūros trukmės pakeitimų, nes tai pagrindinio komiteto reikalas, vietoj to jis nusprendė pakeitimuose sutelkti dėmesį į bendrosios rinkos klausimus. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto požiūriu svarbiausi klausimai yra šie:

1. Kaip apibrėžti, kas yra techninė apžiūra?

Nuomonės referentas siūlo pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama techninės apžiūros apibrėžtis, kuria dabar būtų galima piktnaudžiauti siekiant apriboti tarpvalstybinę konkurenciją prekiaujant naudotais automobiliais. Visų pirma, pagal Komisijos apibrėžtį atsiranda teisinis netikrumas, nes bendroje apibrėžtyje vėl pateikiamas reikalavimas atlikti apžiūrą pagal bendrus tipo patvirtinimo kriterijus, nors atitinkami tipo patvirtinimo kriterijai jau nustatyti prieduose. Vadinasi, gali būti tikrinami visi transporto priemonės komponentai, nes visuose transporto priemonės komponentuose įmanoma įžiūrėti su sauga susijusį aspektą. Tai turėtų būti taikoma tik toms priemonėms, kurių tipas, susijęs su sauga ir išmetamų teršalų kiekiu, patvirtintas. Rūpestį kelia tai, kad kai kurie veiklos vykdytojai gali pasinaudoti šia spraga, kad apsaugotų šalies naudotų transporto priemonių rinką, ir be pagrįstos priežasties nustatyti, kad transporto priemonės netinkamos.

2. Priemonės, kuriomis siekiama nustatyti su rida susijusį sukčiavimą ir užkirsti jam kelią

Trečius metus iš eilės vartotojų rinkų rezultatų suvestinėse iš visų produktų naudotų automobilių rinkos veiklos rezultatai yra prasčiausi ir visų pirma pasitikėjimas šia rinka mažiausias. Taigi nuomonės referentas siūlo taikyti griežtesnes kovos su ridos skaitiklio duomenų klastojimu priemones, t. y. išplėsti elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos taikymo sritį siekiant užtikrinti, kad internetinėje sistemoje būtų laikoma visa informacija apie transporto priemonės ridą. Be to, nuomonės referentas susirūpinęs tuo, kad pagal Komisijos pasiūlymą draudžiama daryti bet kokias ridos skaitiklio rodmenų korekcijas, netgi tas, kai padidinus ridą nebūtų bereikalingai sumažinta atitinkamų transporto priemonių rinkos vertė.

3. Prieiga prie nacionaliniuose registruose pateiktų techninės apžiūros rezultatų, prieiga prie techninės informacijos ir minimalūs techninės apžiūros įrangos reikalavimai

Reglamente nustatoma galimybė sukurti ES suderintą keitimosi duomenimis sistemą, kad periodinės techninės apžiūros centrai visoje ES turėtų prieigą prie transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos. Tačiau nuomonės referentas mano, kad prieiga prie šios saugyklos neturėtų būti suteikiama tik kompetentingoms institucijoms ir periodinės techninės apžiūros centrams. Siekdamas, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, jis siūlo suteikti prieigą ir automobilių servisų įrangos gamintojams, nes taip jie galėtų gaminti konkurencingą ir veiksmingą apžiūros įrangą. Nuomonės referentas taip pat siūlo leisti taikyti alternatyvias apžiūros procedūras, kurios gali būti itin svarbios siekiant palengvinti ekonomiškai efektyvią transporto priemonių, kurių apžiūrą sunku atlikti, apžiūrą.

4. Išimtys

Nuomonės referentas palankiai vertina nuostatą taikyti išimtį istorinės vertės transporto priemonėms. Vis dėlto jis mano, kad apibrėžtis pernelyg įsakmi, ir vietoj to siūlo nustatyti pagrindinį amžiaus reikalavimą. Be to, jis siūlo palikti valstybėms narėms veiksmų laisvę netaikyti transporto priemonėms šio reglamento, vadovaujantis dabar galiojančia praktika.

5. Tarpusavio pripažinimas

Techninė apžiūra susijusi su motorinių transporto priemonių perregistracija, atsižvelgiant į tai, kad dėl didesnio ES periodinės techninės apžiūros suderinimo turėtų supaprastėti transporto priemonės perregistracija iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi nuomonės referentas pateikė naują pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti privalomą periodinės techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimą Sąjungoje.

6. Peržiūra ir stebėsena

Siekdamas, kad bendroji rinka toliau stiprėtų, nuomonės referentas taip pat pateikė nuostatą dėl peržiūros, kurią taikant praėjus penkeriems metams po šio pasiūlymo priėmimo dienos išnagrinėjamos galimybės palengvinti valstybių narių keitimąsi duomenimis apie periodinės techninės apžiūros rezultatus.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Šis režimas turėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių, panaikinančioje Tarybos direktyvą 92/61/EEB, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB;

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Valstybės narės galėtų nustatyti nacionalinius techninės apžiūros reikalavimus, taikomus transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/168/EB dėl dviračių ar triračių ir keturračių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Šis režimas turėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių klasės nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) yra aiški sąsaja tarp kelių eismo saugos lygio ir transporto priemonių techninių trūkumų skaičiaus. Statistikos duomenimis, 2009 m. Europos keliuose žuvo 35 000 žmonių. Darant prielaidą, kad dėl techninių trūkumų keliuose žūstančių žmonių skaičius yra proporcingas su šiais trūkumais susijusiam eismo įvykių skaičiui, gali būti, kad dėl transporto priemonių techninių trūkumų Sąjungos keliuose per metus žūsta daugiau nei 2 000 žmonių. Remiantis atliktais tyrimais, iš šio skaičiaus 900–1 100 žmonių galėjo nežūti, jei techninės apžiūros sistema būtų buvusi tinkamai patobulinta;

(5) galima įtarti, kad yra sąsaja tarp kelių eismo saugos lygio ir transporto priemonių techninių trūkumų skaičiaus. Statistikos duomenimis, 2009 m. Europos keliuose žuvo 35 000 žmonių. Tinkamai patobulinta techninės apžiūros sistema galėtų padėti iki minimumo sumažinti mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičių;

Pagrindimas

Mokslinė prielaida yra abejotina. Remiantis vien Vokietijos policijos tyrimais, vertinama, kad techninių automobilių gedimų poveikis kelių eismo įvykiams yra daug mažesnis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų. Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;

(6) didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų.

 

Tai taikytina ir padidėjusiam kietųjų dalelių ir NOx išmetimui iš naujų variklių, kurie turi būti nuodugniau tikrinami išmetamųjų teršalų požiūriu, įskaitant elektroninį transporto priemonių diagnostikos (angl. OBD) sistemos vientisumo ir funkcionalumo tikrinimą, kuris būtų patvirtintas atliekant dabar taikomą variklio išmetalų matavimą, kad būtų užtikrinta išsami ir tiksli išmetamų teršalų sistemos patikra, nes vien OBD testas neduoda patikimų rezultatų.

 

Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;

Pagrindimas

OBD nėra patikimas išmetamų teršalų kontrolės metodas; dėl šios priežasties jie turi būti tikrinami matuojant iš išmetimo vamzdžio išmetamus teršalus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, įvyko dėl techninių defektų arba yra su tais defektais susiję. Motociklininkai yra didžiausios saugos rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju techninę apžiūrą turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju techninės apžiūros organizavimą turėtų išlikti atsakingos valstybės narės, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu;

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu. Techninės apžiūros sistemų, procedūrų ir įrangos inovacijoms turėtų būti numatytos paskatos, kurios padėtų sumažinti sąnaudas ir atlikti patobulinimus;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus;

(14) apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus ir skirti atitinkamą nuobaudą įstaigai, kuri išdavė pažymą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su transporto priemonės identifikavimu susijusi informacija ir techninės apžiūros rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po techninės apžiūros, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją duomenų bazėje;

(22) siekiant užtikrinti tinkamą techninės apžiūros rezultatų kontrolę, po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, taip pat turėtų būti sukuriama jos elektroninė forma, o joje pateikiami duomenys apie transporto priemonės identifikaciją ir apžiūros rezultatus turėtų būti tokie išsamūs, kaip ir originalioje apžiūros pažymoje. Be to, siekdamos užtikrinti, kad periodinės techninės apžiūros rezultatų autentiškumą būtų galima lengvai patikrinti, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją centrinėje duomenų bazėje;

Pagrindimas

Siekiant, kad nebūtų skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo, taip pat palengvinti keitimąsi duomenimis, nes taip bus galima sukurti elektroninės transporto priemonių informacijos sistemą, techninės apžiūros pažymos turėtų būti teikiamos popierine ir elektronine forma.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus, be to, dėl to taip pat pagerėtų tarpvalstybinės prekybos naudotais automobiliais bendrosios rinkos veikimas. Iš tikrųjų 2012 m. gruodžio mėn. aštuntojoje vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje „Rinka turi būti naudinga vartotojams“ šis rinkos segmentas jau trečius metus yra paskutinis pagal rinkos veiklos rezultatus ir visų pirma pagal pasitikėjimą. Ridos skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) kad šį reglamentą būtų galima papildyti išsamesniais techniniais duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(26) kad šią direktyvą būtų galima papildyti išsamesniais techniniais duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė būtų direktyva.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29) kadangi šios direktyvos tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) šiuo reglamentu atnaujinami 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros nustatyti techniniai reikalavimai ir išplečiama jos taikymo sritis: į ją įtraukiamas techninės apžiūros centrų ir jų priežiūros įstaigų steigimas, taip pat inspektorių, kuriems suteikiami įgaliojimai atlikti techninę apžiūrą, skyrimas. Todėl ši direktyva turėtų būti panaikinta. Be to, siekiant užtikrinti geresnį techninės apžiūros metodų reguliavimą, į šį reglamentą įtraukiamos taisyklės, pateiktos 2010 m. liepos 5 d. Komisijos rekomendacijoje 2010/378/ES dėl defektų vertinimo atliekant techninę apžiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/40/EB;

(31) šia direktyva atnaujinami 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros nustatyti techniniai reikalavimai ir išplečiama jos taikymo sritis: į ją įtraukiamas techninės apžiūros centrų ir jų priežiūros įstaigų steigimas, taip pat inspektorių, kuriems suteikiami įgaliojimai atlikti techninę apžiūrą, skyrimas. Todėl ši direktyva turėtų būti panaikinta. Be to, siekiant užtikrinti geresnį techninės apžiūros metodų reguliavimą, į šią direktyvą įtraukiamos taisyklės, pateiktos 2010 m. liepos 5 d. Komisijos rekomendacijoje 2010/378/ES dėl defektų vertinimo atliekant techninę apžiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/40/EB;

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros režimas.

Šia direktyva nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros, atliekamos remiantis minimaliais techniniais standartais ir reikalavimais, režimas, siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą.

Pagrindimas

Direktyvoje nustatomi minimalūs periodinių techninių apžiūrų standartai, tačiau tuo pat metu joje atsižvelgiama į valstybių narių skirtumus. Leidžiama taikyti aukštesnius techninius standartus ir reikalavimus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/h:

1. Ši direktyva taikoma šioms Reglamente 2013/168/ES, Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/val.:

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e).

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas:

2. Ši direktyva netaikoma:

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e klasės transporto priemonės).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nustatyti nacionalinius techninės apžiūros reikalavimus, taikomus jų teritorijoje registruotoms 2 dalyje išvardytoms transporto priemonėms.

3. Valstybės narės gali nustatyti nacionalinius techninės apžiūros reikalavimus, taikomus jų teritorijoje registruotomsdalies 7 įtraukoje ir 2 dalyje išvardytoms transporto priemonėms.

Pagrindimas

Šis pakeitimas automatiškai atsiranda keičiant reglamentą į direktyvą. Tačiau svarbu tą aiškiai nurodyti šioje stadijoje. Valstybėms narėms, turinčioms techninės apžiūros sistemas, turėtų būti leidžiama jas išlaikyti. Valstybėms narėms, neturinčioms techninės apžiūros sistemų, neturėtų būti privaloma jų įdiegti.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė dviem ratais su šonine priekaba arba be jos, triratis arba keturratis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, atitinkanti visas šias sąlygas:

7) istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, kuri buvo pagaminta ar pirmą kartą registruota bent prieš 30 metų ir kurią kompetentingos valstybės narės transporto priemonių registracijos institucijos laiko turinčia istorinę vertę;

Pagrindimas

Komisijos pateikiama istorinės vertės transporto priemonės apibrėžtis bereikalingai išsami ir dėl jos daug transporto priemonių neteisingai patektų į reglamento taikymo sritį. Paprastas amžiaus reikalavimas, kurį konkrečiau apibrėžtų valstybių narių institucijos, suteiktų užtektinai lankstumo ir atitiktų dabartinę praktiką.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ji pagaminta bent prieš 30 metų;

Išbraukta.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jos techninei priežiūrai naudojamos atsarginės dalys, kurios atkuria transporto priemonės dalių istorinę vertę;

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

nepakeistos jos pagrindinių komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar pakabos techninės charakteristikos ir

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

nepakeista jos išvaizda;

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonės dalys ir komponentai atitinka saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant.

9) techninė apžiūra – apžiūra, kaip nurodyta šio reglamento II ir III prieduose, siekiant užtikrinti, kad transporto priemonė būtų saugi naudoti viešuosiuose keliuose ir atitiktų reikiamas aplinkosaugos charakteristikas.

Pagrindimas

Pagal Komisijos apibrėžtį atsiranda teisinis netikrumas, nes bendroje apibrėžtyje vėl pateikiamas reikalavimas atlikti apžiūrą pagal bendrus tipo patvirtinimo kriterijus, nors atitinkami tipo patvirtinimo kriterijai (dėl saugos ir išmetamų teršalų) jau nustatyti reglamento prieduose. Nepateikus šio pakeitimo, bet koks transporto priemonės komponentas, kurio tipas patvirtintas, galėtų būti atrinktas siekiant patikrinti saugą ir dėl to transporto priemonės galėtų būti be reikalo pripažintos netinkamomis.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos periodiškai tikrinamos pagal šią direktyvą valstybėje narėje, kurioje jos yra užregistruotos.

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai, suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams, apžiūros įrangos gamintojams ir, jei taikoma, kompetentingoms institucijoms ir nepriklausomiems veiklos vykdytojams, užtikrinantiems transporto priemonių taisymą, priežiūrą ir aptarnavimą, suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 klasių transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau daugiausia kas dvejus metus;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų transporto priemonės – po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet.

M1 klasės transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 klasių transporto priemonės po dvejų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau daugiausia kas dvejus metus.

Pagrindimas

Tik atliekant išsamesnes apžiūras bus galima nustatyti techninius gedimus. Jei apžiūros vykdomos paviršutiniškai, jų dažnumo padidinimas neduos jokių rezultatų. Apžiūrų skaičiaus padidinimas neduos apčiuopiamo efekto.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba N1 kategorijos transporto priemonė yra pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos techninė apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar egzistuoja ryšys tarp transporto priemonių ridos ar amžiaus ir jų netinkamumo eksploatuoti keliuose. Senesnės transporto priemonės nepatenka į eismo įvykius dažniau nei naujos.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepaisant paskutinės techninės apžiūros datos, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad transporto priemonės techninė apžiūra arba papildomas patikrinimas būtų atlikta(s) anksčiau nei 1 ir 2 dalyse nurodyta data šiais atvejais:

4. Nepaisant paskutinės techninės apžiūros datos, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad transporto priemonės techninė apžiūra arba papildomas patikrinimas būtų atlikta(s) anksčiau nei 1 ir 2 dalyse nurodyta data šiais atvejais:

po eismo įvykio, per kurį buvo stipriai pažeisti su sauga susiję pagrindiniai transporto priemonės komponentai, kaip antai: ratai, pakaba, deformacijos zonos, vairas arba stabdžiai;

po eismo įvykio, per kurį buvo stipriai pažeisti su sauga susiję pagrindiniai transporto priemonės komponentai, kaip antai: ratai, pakaba, deformacijos zonos, vairas arba stabdžiai;

jei buvo pakeistos arba modifikuotos su sauga arba aplinka susijusios transporto priemonės sistemos arba komponentai;

jei buvo pakeistos arba modifikuotos su sauga arba aplinka susijusios transporto priemonės sistemos arba komponentai;

jei pasikeitė transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

 

Pagrindimas

Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama pagerinti techninių apžiūrų sistemą. Nėra aišku, kodėl staiga turėtų atsirasti abejonių dėl transporto priemonės tinkamumo eksploatuoti vien todėl, kad pasikeitė jos savininkas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atlikus techninį patikrinimą kelyje;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda elektroninę tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija.

1. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurią taip pat galima gauti elektronine forma ir kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, tinkamai patvirtintą išspausdintą tokios pažymos kopiją.

2. Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, po to kai tinkamai užpildoma forma, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, išspausdintą tokios apžiūros rezultatų kopiją.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei gaunama paraiška perregistruoti transporto priemonę ir transporto priemonė yra iš kitos valstybės narės, registracijos institucijos pripažįsta transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kai tik perregistruojant patikrinamas jos galiojimas. Pažyma pripažįstama tam pačiam laikotarpiui, koks yra pradinis pažymos galiojimo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai pažymos pradinis galiojimo laikotarpis viršija didžiausią pagal valstybės narės, kurioje perregistruojama transporto priemonė, įstatymus leidžiamą laikotarpį. Tokiu atveju galiojimo laikotarpis pakoreguojamas jį sutrumpinant ir skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo išduotas transporto priemonės techninės apžiūros pažymos originalas. Prieš pradėdamos taikyti šį reglamentą, valstybės narės praneša viena kitai, kokios formos techninės apžiūros pažymą pripažįsta atitinkamos kompetentingos institucijos, ir pateikia instrukcijas, kaip patikrinti autentiškumą.

Pagrindimas

Siekiant, kad Sąjungoje būtų lengviau perregistruoti transporto priemones, šiuo pakeitimu nustatoma valstybių narių techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo sistema, kuri įsigalioja nuo šio reglamento taikymo dienos.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės apžiūros centrai valstybės narės kompetentingai institucijai pradeda perdavinėti savo išduodamose techninės apžiūros pažymose nurodytą informaciją elektroniniu būdu. Tokia informacija perduodama per pagrįstą laikotarpį po techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki tol techninės apžiūros centrai kompetentingai institucijai šią informaciją gali pranešti naudodami kitas priemones. Kompetentinga institucija saugo šią informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo dienos.

3. Nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės apžiūros centrai valstybės narės kompetentingai institucijai pradeda perdavinėti savo išduodamose techninės apžiūros pažymose nurodytą informaciją elektroniniu būdu. Tokia informacija perduodama per pagrįstą laikotarpį po techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki tol techninės apžiūros centrai kompetentingai institucijai šią informaciją gali pranešti naudodami kitas priemones. Kompetentinga institucija saugo šią informaciją centrinėje duomenų bazėje 36 mėnesius nuo jos gavimo dienos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palengvinti keitimąsi duomenimis, nes taip bus galima sukurti elektroninės transporto priemonių informacijos sistemą.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Techninės apžiūros rezultatai pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.

5. Techninės apžiūros rezultatai nedelsiant pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

3. Inspektoriams, kurie šios direktyvos taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą, atsakingą už keitimąsi su šio reglamento taikymu susijusia informacija su kitomis valstybėmis narėmis ir su Komisija.

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą, atsakingą už keitimąsi su šios direktyvos taikymu susijusia informacija su kitomis valstybėmis narėmis ir su Komisija.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai savo nacionalinio ryšių palaikymo punkto pavadinimą ir kontaktinę informaciją ir vėliau nedelsdamos informuoja apie visus šios informacijos pasikeitimus. Komisija parengia visų nacionalinių ryšių palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] praneša Komisijai savo nacionalinio ryšių palaikymo punkto pavadinimą ir kontaktinę informaciją ir vėliau nedelsdamos informuoja apie visus šios informacijos pasikeitimus. Komisija parengia visų nacionalinių ryšių palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra susijusia informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

1. Atlikus išsamią sąnaudų ir naudos analizę, įskaitant transporto priemonės saugumo arba jos techninę apžiūros pagerinimų įvertinimą, ir jei tik sąnaudų ir naudos analizė yra teigiama, Komisija pasiūlo elektroninę transporto priemonių informacijos sistemą, kuria būtų palengvinta atsakingų už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų ir transporto priemonių gamintojų, apžiūros ir matavimo įrangos gamintojų ir nepriklausomų veiklos vykdytojų prieiga prie informacijos apie transporto priemonės techninės apžiūros rezultatus, ridos skaitiklio rodmenis ir transporto priemonės registravimą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

2. Jei sąnaudų ir naudos analizė yra neišsami ar neigiama, Komisija vis dėlto išnagrinėja įvykdomumą ir prireikus pasiūlo metodą, kaip gauti duomenis ir informaciją, bei pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Visais atvejais viešai paskelbtų duomenų ir informacijos klausimu Komisija atsižvelgia į esamus IT sprendimus ir elektronines platformas.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Per dvejus metus nuo šios direktyvos taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Ataskaitų teikimas

 

Iki [penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ir poveikio, visų pirma nuostatų dėl taikymo srities, apžiūros dažnio veiksmingumo ir techninės apžiūros tarpusavio pripažinimo įgyvendinimo, ataskaitą. Ataskaitoje taip pat išnagrinėjama, ar reikia atnaujinti šios direktyvos priedus atsižvelgiant į techninę pažangą ir praktiką. Ši ataskaita pateikiama po konsultacijų su 16 straipsnyje nurodytu komitetu ir prie jos, jei tinkama, pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

2. Įgaliojimai priimti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Laikinas įgaliojimų suteikimas tinkamesnis. Komisija turėtų parengti deleguotųjų aktų taikymo ataskaitą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminacinės.

1. Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šios direktyvos nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminacinės.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas, išskyrus reguliavimą siekiant padidinti ridos skaitiklio rodmenis, kuriam atlikti buvo gautas techninės apžiūros centro ar kompetentingos institucijos leidimas, kad būtų pakoreguotos ankstesnės neteisėtos manipuliacijos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad tais atvejais, kai transporto priemonės ridos skaitiklio rodmenys buvo neteisėtai sureguliuoti, techninės apžiūros centrai ar kompetentingos institucijos galėtų juos teisėtai pakoreguoti, t. y. padidinti, kad užtikrintų, jog atitinkamos transporto priemonės nebūtų iš tikrųjų nurašytos ir galėtų pereiti periodinę techninę apžiūrą ateityje.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šio reglamento taikymo pradžios data] neatitinka V priede išdėstytų minimalių reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus nuo tos datos.

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šios direktyvos taikymo pradžios data] neatitinka V priede išdėstytų minimalių reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus nuo tos datos.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. VII priede išdėstytus reikalavimus valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau kaip nuo penktų metų po šio reglamento taikymo pradžios.

2. VII priede išdėstytus reikalavimus valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau kaip nuo penktų metų po šios direktyvos taikymo pradžios.

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos [šio reglamento taikymo pradžios data].

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos [šios direktyvos taikymo pradžios data].

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [praėjus 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo].

Ji taikoma nuo [praėjus 24 mėnesiams nuo jos įsigaliojimo].

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Ši direktyva privaloma visa ir tiesiogiai taikoma visose valstybėse narėse.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Išimtiniais atvejais, kai tam tikros transporto priemonės konstrukcija nesuderinama su šiame priede nustatytais apžiūros metodais, apžiūra atliekama taikant tam tikrus alternatyvius metodus, kuriuos rekomenduoja valstybių narių kompetentingos institucijos. Bet koks naudojamas apžiūros metodas, neaprašytas šiame priede, turi būti raštu patvirtintas atitinkamos kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Techninę tam tikrų transporto priemonių, pvz., greitaeigių traktorių ir transporto priemonių su papildomais įtaisais, apžiūrą gali būti itin sunku atlikti dėl jų konstrukcijos ypatybių ar dėl to, kad techninės apžiūros centrai yra taip toli, kad įrangos atnaujinimo siekiant aptarnauti tam tikras retas transporto priemones sąnaudos būtų neproporcingai didelės. Todėl reikia turėti alternatyvių, nestandartinių apžiūros metodų, tačiau juos turėtų aiškia patvirtinti atitinkama kompetentinga institucija.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.1.2 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.2 Sureguliavimas

Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą arba ekraną nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji kryptis.

Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

 

Parlamento pakeitimas

4.1.2 Sureguliavimas

Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji ir vertikalioji kryptis, o elektroninį tikrinimo įtaisą – dinaminės funkcijos (jei taikoma). Patikrinamas dinaminės sistemos žibintų veikimas ir sureguliavimas.

Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

 

Pagrindimas

Vertikalūs matmenys yra svarbesnis reguliavimo kriterijus, todėl juos reikėtų įtraukti. Kad būtų užtikrintas tinkamas žibintų sureguliavimas ir pritaikytas židinio nuotolis, reikalingas žibintų reguliavimo įtaisas, ypač didelio ryškumo išlydžio apšvietimui ir dinamiškai kontroliuojamoms sistemoms. To negalima tinkamai pasiekti naudojant tik priekinių žibintų reguliavimo ekraną. Dinamiškai kontroliuojamoms didelio ryškumo išlydžio žibintų sistemoms turėtų būti naudojamas elektroninis tikrinimo įtaisas kartu su tinkamu žibintų sureguliavimo apžiūros prietaisu.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.1.2 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.3 Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.1.3 Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas jei būtina naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Pagrindimas

Kad būtų galima tinkamai patikrinti automatinį žibintų jungiklį ir jo tinkamą veikimą (pvz., automatinį tolimųjų žibintų perjungimą į artimuosius), apžiūra turėtų būti vykdoma naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.1.5 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir, jeigu įmanoma, veikimo patikrinimas.

a) Įtaisas neveikia.

b) Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

Parlamento pakeitimas

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas jei būtina naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą.

a) Įtaisas neveikia.

b) Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

Pagrindimas

Kad būtų galima tinkamai patikrinti automatinį žibintų sureguliavimo įtaiso veikimą ir užtikrinti, kad jis veiktų tinkamai, apžiūra turėtų būti vykdoma naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.3.2 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.3.2. Junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.3.2 Stabdymo žibintų ir avarinio stabdymo žibintų junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą, kad būtų galima keisti stabdžių pedalo sensoriaus įeinančio signalo vertę ir stebint patikrinti avarinio stabdymo žibinto veikimą.

a) Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.

b) Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

c) Avarinio stabdymo žibintai neveikia arba veikia netinkamai.

Pagrindimas

Elektroninis tikrinimo įtaisas, naudojamas įeinantiems stabdymo sensoriaus signalams siųsti siekiant patikrinti avarinio stabdymo žibintų tinkamą veikimą (įskaitant automatinį įspėjamąjį pavojaus signalą); žibintų veikimas po to patikrinamas tiesiogiai stebint.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.5.2 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.5.2 Sureguliavimas (X)(2)

Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

Parlamento pakeitimas

4.5.2 Sureguliavimas (X)(2)

Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai ir vertikaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

Pagrindimas

Vertikalūs matmenys yra svarbesnis reguliavimo kriterijus, todėl juos reikėtų įtraukti.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5.3.2 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

5.3.2. Amortizatoriai

Virš duobės arba ant keltuvo pastatytos transporto priemonės vizuali apžiūra arba patikrinimas naudojant specialią įrangą, jeigu ji yra.

a) Amortizatoriai netvirtai pritvirtinti prie važiuoklės arba ašies.

b) Pažeistas amortizatorius, yra nuotėkio arba gedimo požymių.

Parlamento pakeitimas

5.3.2. Amortizatoriai

Virš duobės arba ant keltuvo pastatytos transporto priemonės vizuali apžiūra naudojant specialią įrangą.

a) Amortizatoriai netvirtai pritvirtinti prie važiuoklės arba ašies.

b) Pažeistas amortizatorius, yra nuotėkio arba gedimo požymių.

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik naudojant slopinimo bandymo aparatūrą. Elektroninės transporto priemonės pakabos sistemos tikrinimas turėtų būti vykdomas naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą, o matavimai turėtų būti vykdomi naudojant slopinimo bandymo aparatūrą siekiant patikrinti, ar sistema veikia tinkamai. Siūloma nustatyti, kad 30 proc. skirtumas tarp tos pačios ašies kairiosios ir dešiniosios pusių būtų laikomas praktiniu ir realistišku tinkamumo ir netinkamumo kriterijumi.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5.3.2.1 punktas

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

5.3.2.1 Slopinimo veiksmingumo patikrinimas

Naudojant specialią įrangą nustatomi kairės ir dešinės pusės skirtumai ir (arba) nuokrypis nuo gamintojo pateiktų absoliučių verčių.

a) Didelis kairės ir dešinės pusių skirtumas.

b) Neužtikrinamos nustatytos minimalios vertės.

Parlamento pakeitimas

5.3.2.1 Slopinimo veiksmingumo patikrinimas

naudojant slopinimo bandymo aparatūrą lyginami kairės ir dešinės pusės ir transporto priemonės gamintojo nurodyti slopinimo koeficiento verčių skirtumai, jei tos vertės viršija bendrąją ribinę slopinimo koeficiento vertę, t. y. 0,1

a) Didelis kairės ir dešinės pusių skirtumas.

b) Neatitinka slopinimo koeficiento vertės

c) tos pačios ašies kairės ir dešinės pusės matavimo verčių daugiau kaip 30 proc. disbalansas

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik naudojant slopinimo bandymo aparatūrą. Elektroninės transporto priemonės pakabos sistemos tikrinimas turėtų būti vykdomas naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą, o matavimai turėtų būti vykdomi naudojant slopinimo bandymo aparatūrą siekiant patikrinti, ar sistema veikia tinkamai.

Siūloma nustatyti, kad 30 proc. skirtumas tarp tos pačios ašies kairiosios ir dešiniosios pusių būtų laikomas praktiniu ir realistišku tinkamumo ir netinkamumo kriterijumi.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8.2.2.2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų neskaidrumas transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą.

a) Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose nurodytos datos

 

b) Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;

 

1. Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus etaloninių verčių taikyti negalima:

 

2. Parengimo reikalavimai:

varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

i) Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

arba reikalavimuose nurodytų transporto priemonių ir

transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose nurodytos datos –

1,5 m-1,7,

 

ii) Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.

 

 

c) Tikrinimo procedūra:

 

 

1. Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to, kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.

 

 

2. Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.

 

 

3. Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.

 

 

4. Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio, arba apskaičiuoti vidurkį bet kokiu kitu statistinio skaičiavimo būdu, kuriuo atsižvelgiama į matavimo rezultatų sklaidą. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.

 

 

5. Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes.

 

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų neskaidrumas transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą. Ši variklio išmetalų matavimo procedūra nustatoma kaip standartinis išmetamų teršalų kontrolės metodas, net jei ji derinama su OBD.

a) Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose nurodytos datos

 

b) Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;

 

1. Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus etaloninių verčių taikyti negalima:

 

2. Parengimo reikalavimai:

varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

 

i) Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

arba reikalavimuose nurodytų transporto priemonių ir

transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose nurodytos datos –

1,5 m-1,7,

arba

0,2m-1

 

ii) Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.

 

 

c) Tikrinimo procedūra:

 

 

Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to, kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.

 

 

2. Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.

 

 

3. Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.

NOx kiekis neatitinka reikalavimų.

 

4. Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio, arba apskaičiuoti vidurkį bet kokiu kitu statistinio skaičiavimo būdu, kuriuo atsižvelgiama į matavimo rezultatų sklaidą. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.

Kietųjų dalelių vertės neatitinka reikalavimų.

 

5. Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes. NOx lygio ir kietųjų dalelių kiekio matavimas naudojant tinkamą įrangą ir (arba) tinkamą dūmingumo matuoklį taikant dabar naudojamą laisvojo greitėjimo metodą.

 

Pagrindimas

OBD nėra patikimas išmetamų teršalų kontrolės metodas; dėl šios priežasties teršalų kiekis turi būti tikrinamas matuojant prie išmetimo vamzdžio. Su NOx problema ypač susiduria dyzelinės transporto priemonės, nes nedidelis dūmų lygis paprastai sukelia aukštą NOx lygį. Transporto priemonėse, kuriose yra dyzelino dalelių filtras, svarbu matuoti kietųjų dalelių lygį, o ne padrumstėjimo vertę. Siekiant užtikrinti, kad matavimai būtų suderinti ir tikslūs, variklio temperatūra ir greitis turėtų būti matuojami laikantis transporto priemonės gamintojo nurodytų bandymų sąlygų.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

Techninė dalis. V priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10) įtaisas amortizatoriaus efektyvumui išbandyti;

10) slopinimo bandymo aparatūra transporto priemonės pakabos virpesių energijos absorbcijai matuoti siekiant patikrinti transporto priemonės pakabos sistemos komponentų slopinimo veiksmingumą;

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik naudojant slopinimo bandymo aparatūrą, taikant transporto priemonės gamintojo nurodytas slopinimo koeficiento vertes, jei tos vertės viršija bendrąją ribinę slopinimo koeficiento vertę, t. y. 0,1.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Periodiški motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tinkamumo eksploatuoti patikrinimai

Nuorodos

COM(2012) 0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

11.9.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Malcolm Harbour

18.9.2012

Svarstymas komitete

24.1.2013

21.3.2013

24.4.2013

 

Priėmimo data

25.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Periodiški motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tinkamumo eksploatuoti patikrinimai

Nuorodos

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

10.7.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

12.9.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Werner Kuhn

10.10.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Priėmimo data

30.5.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

George Sabin Cutaş

Pateikimo data

10.6.2013