BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

7.6.2013 - (COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Werner Kuhn


Förfarande : 2012/0184(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0380),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0186/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverande yttranden från den franska senaten, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag och det cypriotiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 december 2012[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för internationell handel (A7-0210/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett större system som ska säkerställa att fordon hålls i ett säkert och i miljöhänseende godtagbart skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon och vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter samt bestämmelser om ett förfarande för fordonsregistrering för att säkerställa att fordon som utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk inte används på vägarna.

(3) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett större system som ska säkerställa att fordon hålls i ett säkert och i miljöhänseende godtagbart skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon och vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter samt bestämmelser om ett förfarande för fordonsregistrering. Periodisk provning bör vara det främsta verktyget för att säkerställa trafiksäkerhet. Vägkontroller av nyttofordon bör endast utgöra ett komplement till periodisk provning och bör rikta sig till fordon som utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Alla fordon som används på allmän väg ska, utan att det påverkar kraven på periodisk trafiksäkerhetsprovning, alltid vara trafiksäkra när de används.

Motivering

Periodiska tekniska inspektioner är en del av ett mer omfattande system med trafiksäkerhetsprovningar där det första kravet är att fordonsägarna ska garantera att deras fordon alltid är trafiksäkert när det används.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten bör omfatta informationskampanjer till fordonsägare så att de utifrån grundläggande kontroller av sina fordon skaffar sig goda arbetsmetoder och vanor.

Motivering

Utbildning av fordonsägare i grundläggande kontroller, till exempel däckkontroller, är en viktig del av systemet för trafiksäkerhet som bör betonas.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att fordon efter att ha släppts ut på marknaden fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder under hela livscykeln. Systemet bör gälla för fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

(4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att fordon efter att ha släppts ut på marknaden fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder under hela livscykeln. Medlemsstaterna skulle kunna införa nationella krav på trafiksäkerhetsprovning för fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG. Detta nationella system för trafiksäkerhetsprovningar bör gälla för fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Med hänsyn till att man genom att i god tid uppdaga ett trafiksäkerhetsrelevant fel på ett fordon medverkar till att avhjälpa detta fel och därigenom till att undvika en olycka bör de minskade följdkostnaderna för olyckor bidra till att bygga upp ett bonussystem.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En stor del av den totala mängden utsläpp från vägtransporter, särskilt koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal fordon med dåligt fungerande avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % av fordonsbeståndet står för 25 % av alla förorenande utsläpp. Ett periodiskt system med trafiksäkerhetsprovningar skulle därför även förbättra miljön genom en minskning av fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

(6) En stor del av den totala mängden utsläpp från vägtransporter, särskilt koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal fordon med dåligt fungerande avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % av fordonsbeståndet står för 25 % av alla förorenande utsläpp. Detta gäller även de ökade utsläppen av partiklar och NOx från moderna fordonskonstruktioner, vilka kräver en mer övergripande utsläppsprovning som omfattar kontroll i drift, med en elektronisk kontrollenhet, av att fordonets inbyggda diagnossystem (OBD) är helt och fungerar. Denna provning bekräftas genom de befintliga provningarna av avgassystemet för att garantera en komplett utsläppsprovning, eftersom enbart OBD-kontroll inte ger tillförlitliga resultat. Ett periodiskt system med trafiksäkerhetsprovningar skulle därför även förbättra miljön genom en minskning av fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av olyckorna där motorcyklar är inblandade orsakas av eller kan kopplas till tekniska brister. Motorcyklister är den grupp trafikanter som har den högsta säkerhetsrisken, med en stigande trend när det gäller antalet dödsolyckor. Mopedförare är överrepresenterade i antalet dödsolyckor, och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 2008. Fordonsprovningarna bör därför utvidgas till att omfatta den grupp trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. motordrivna två- eller trehjuliga fordon.

utgår

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt medlemsstaterna att besluta huruvida även två- och trehjuliga motorfordon ska omfattas av trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Jordbruksfordon med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h användas allt oftare istället för lastbilar vid kortare transporter. Riskpotentialen för sådana fordon kan jämföras med riskpotentialen för lastbilar, och därför bör den här fordonskategorin behandlas på samma sätt som lastbilar när det gäller trafiksäkerhetsprovning.

(8) Jordbruksfordon med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h används i vissa fall i stället för lastbilar till godstransporter. Det är viktigt att se till att de jordbruksfordon som används till detta ändamål behandlas på samma sätt som lastbilar när det gäller trafiksäkerhetsprovning.

Motivering

Kommissionens föreslagna ordalydelse fångar upp merparten av traktorerna, även de som sällan används på allmän väg, och den får omfattande konsekvenser för jordbruksindustrin och landsbygdssamhällena i EU.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses bevara kulturarvet från den epok då de byggdes, och man utgår från att de knappt används på allmänna vägar; därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna att utöka perioden för periodisk trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksäkerhetsprovningen av andra typer av specialfordon.

(9) Fordon av historiskt intresse bevarar kulturarvet från den tid då de byggdes, behålls i ett historiskt korrekt skick och används sällan som vardagsfordon. Det bör överlåtas åt medlemsstaterna att utöka perioden för periodisk trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon eller att reglera systemen för trafiksäkerhetsprovning. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksäkerhetsprovningen av andra typer av specialfordon.

Motivering

Ändringsförslaget hänför sig till ändringsförslag 15, 16 och 17.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ändamålet utsedda organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, även om det nationella systemet gör det möjligt att godkänna privata organ, inklusive sådana som är involverade i reparationsverksamhet.

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör således genomföras av den berörda medlemsstaten eller av offentliga organ som utsetts av staten för detta uppdrag eller av organ eller institutioner – även auktoriserade privata sådana – som utsetts av och som direkt övervakas av staten. Om de institutioner som utsetts att handha trafiksäkerhetsprovning samtidigt utför reparationer av fordon, bör medlemsstaterna särskilt kontrollera att objektivitet och en hög kvalitet på provningen upprätthålls.

Motivering

Denna formulering motsvarar artikel 2 i gällande direktiv 2009/40/EG och syftar till att även i fortsättningen säkerställa olika fungerande former för trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) För att förbättra den fria rörligheten inom unionen bör medlemsstaterna ömsesidigt erkänna det trafiksäkerhetsintyg som utfärdas i den ursprungliga registreringsmedlemsstaten vid omregistrering.

Motivering

Det föreslås att medlemsstaterna, som ett första steg mot en inre marknad för periodiska trafiksäkerhetsprovningar, ömsesidigt bör erkänna trafiksäkerhetsintyg i samband med omregistrering i ett annat EU-land. Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslag 26.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) När det finns bevis för att man uppnått en tillräcklig harmonisering av trafiksäkerhetsprovningen bör det fastställas bestämmelser om fullt ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg i hela unionen.

Motivering

Ytterligare möjligheter att utveckla den inre marknaden för periodiska trafiksäkerhetsprovningar, där innehavare av fordon som är registrerade i en medlemsstat kan genomgå trafiksäkerhetsprovning i en annan medlemsstat, bör undersökas. På så vis skulle man kunna undvika onödiga resor tillbaka till den medlemsstat där nyttofordonet i gränsöverskridande trafik är registrerat.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För inspektionen av fordon och särskilt för fordonens elektroniska säkerhetskomponenter är det av avgörande betydelse att ha tillgång till de tekniska specifikationerna för varje enskilt fordon. Därför bör fordonstillverkare inte bara tillhandahålla det fullständiga dataset som omfattas av intyget om överensstämmelse, utan också ge tillgång till data som är nödvändiga för kontroll av säkerhets- och miljörelaterade komponenters funktion. Bestämmelserna avseende tillgång till reparations- och underhållsinformation bör tillämpas på liknande sätt för detta ändamål, så att inspektionscentrum får tillgång till de informationselement som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta är av avgörande betydelse särskilt när det gäller elektroniskt styrda system och bör omfatta alla delar som har installerats av tillverkaren.

(11) För inspektionen av fordon och särskilt för fordonens elektroniska säkerhetskomponenter är det av avgörande betydelse att ha tillgång till de tekniska specifikationerna för varje enskilt fordon. Därför bör fordonstillverkare inte bara tillhandahålla det fullständiga dataset som omfattas av intyget om överensstämmelse, utan också ge tillgång till data som är nödvändiga för kontroll av säkerhets- och miljörelaterade systems funktion. Dessa data bör inbegripa information som gör det möjligt att kontrollera fordonets säkerhetssystem, så att de kan kontrolleras vid periodiska tekniska inspektioner och så att man kan förutsäga när fordon godkänns eller döms ut.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att uppnå en hög kvalitet på provningarna i unionen bör provningsutrustning som ska användas vid testning, samt underhåll och kalibrering av utrustningen, specificeras på unionsnivå.

(12) För att uppnå en hög kvalitet på provningarna i unionen bör provningsutrustning som ska användas vid testning, samt underhåll och kalibrering av utrustningen, specificeras på unionsnivå. Innovationer som kan leda till minskade kostnader och optimerade fördelar i samband med provningssystem, förfaranden och utrustning bör uppmuntras.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Inspektörer bör när de utför trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, och alla intressekonflikter bör undvikas. Resultatet av trafiksäkerhetsprovningar bör därför inte vara kopplat till lön eller annan ekonomisk eller personlig förmån.

(13) Inspektörer bör när de utför trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, och alla intressekonflikter bör undvikas. Medlemsstaterna bör se till att bedömningar görs på ett riktigt sätt och särskilt se till att de är objektiva.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Provningscentrumen måste upprätthålla en hög kvalitet och objektivitet för att målet om ökad trafiksäkerheten ska kunna uppnås. Därför bör provningscentrum som genomför trafiksäkerhetsprovningar till exempel uppfylla minimikraven i fråga om kvalitetssäkringen ISO 17020 om krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Provningsresultat bör inte ändras i kommersiellt syfte. Endast om resultaten av en trafiksäkerhetsprovning som utförts av en inspektör är uppenbart felaktiga bör tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten av en trafiksäkerhetsprovning.

(14) Provningsresultat bör inte ändras i kommersiellt syfte. Endast om resultaten av en trafiksäkerhetsprovning som utförts av en inspektör är uppenbart felaktiga bör tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten av en trafiksäkerhetsprovning och besluta om lämpliga påföljder för det organ som utfärdat trafiksäkerhetsintyget.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) En hög standard på trafiksäkerhetsprovningar förutsätter att provningspersonalen har kunskaper och kompetens på hög nivå. Ett utbildningssystem som omfattar en grundutbildning och regelbunden påbyggnadsutbildning bör inrättas. En övergångsperiod bör fastställas för att möjliggöra en smidig övergång till det periodiska utbildningssystemet för den befintliga provningspersonalen.

(15) En hög standard på trafiksäkerhetsprovningar förutsätter att provningspersonalen har kunskaper och kompetens på hög nivå. Ett utbildningssystem som omfattar en grundutbildning och regelbunden påbyggnadsutbildning bör inrättas. En övergångsperiod bör fastställas för att möjliggöra en smidig övergång till det periodiska utbildningssystemet för den befintliga provningspersonalen. Det ska vara möjligt för medlemsstater som redan i dag ställer högre krav på utbildnings-, kompetens-, och provningsnivå än minimikraven att behålla sin högre nivå.

Motivering

Det ska vara möjligt för medlemsstaterna att ställa högre krav än minimikraven på de inspektörer som är verksamma på deras territorium.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas efter fordonstyp och fordonens miltal. Fordon är mer benägna att uppvisa tekniska brister när de uppnår en viss ålder och, i synnerhet vid intensiv användning, efter ett visst miltal. Därför är det lämpligt att öka provningsfrekvensen för äldre fordon och för fordon med höga miltal.

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas efter fordonstyp. Fordon är mer benägna att uppvisa tekniska brister när de uppnår en viss ålder. Därför är det lämpligt att äldre fordon provas oftare.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Trafiksäkerhetsprovningarna bör omfatta alla punkter som är relevanta för fordonets specifika design, konstruktion och utrustning. Inom dessa punkter och med beaktande av fordonsteknikens nuvarande nivå bör moderna elektroniska system inkluderas i förteckningen över de punkter som ska provas. För att uppnå en harmonisering av trafiksäkerhetsprovningen bör provningsmetoder tillhandahållas för var och en av de punkter som ska provas.

(19) Trafiksäkerhetsprovningarna bör omfatta alla punkter som är relevanta för fordonets specifika design, konstruktion och utrustning. Dessa punkter bör uppdateras mot bakgrund av den senaste forskningen och de tekniska framstegen rörande fordonssäkerhet. Hjul som inte motsvarar standarden och som kopplas på axlar som inte motsvarar standarden bör behandlas som kritiska från säkerhetssynpunkt och följaktligen underställas trafiksäkerhetsprovning. Inom dessa punkter och med beaktande av fordonsteknikens nuvarande nivå bör moderna elektroniska system inkluderas i förteckningen över de punkter som ska provas. För att uppnå en harmonisering av trafiksäkerhetsprovningen bör provningsmetoder tillhandahållas för var och en av de punkter som ska provas.

Motivering

Hjul som inte motsvarar standarden och skadade hjul som monteras på axlar som inte motsvarar standarden utgör allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem. Provningar av hjul som inte passar hjulnavet bör behandlas som säkerhetskritiska och därför ingå i förteckningen över punkter som ska kontrolleras under trafiksäkerhetsprovningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Det bör fastställas gemensamma höga minimistandarder för trafiksäkerhetsprovning i unionen så att de medlemsstater som redan har en högre nivå än vad som krävs för trafiksäkerhetsprovning enligt denna förordning kan bibehålla sina högre standarder och anpassa dem till tekniska framsteg i förekommande fall.

Motivering

I förordningen fastställs en miniminivå vad gäller tekniska standarder. Medlemsstaterna kan bibehålla eller införa högre standarder.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Om brister hittas under en trafiksäkerhetsprovning, i synnerhet brister som utgör en risk för trafiksäkerheten, bör innehavaren av fordonets registreringsbevis åtgärda dessa brister utan dröjsmål. Vid farliga brister bör fordonets registreringsbevis dras in tills bristerna har åtgärdats till fullo.

(21) Om brister hittas under en trafiksäkerhetsprovning, i synnerhet om dessa brister innebär att fordonet utgör en risk för trafiksäkerheten, bör innehavaren av fordonets registreringsbevis åtgärda dessa brister utan dröjsmål. Vid farliga brister bör fordonet inte få användas på allmän väg tills bristerna har åtgärdats till fullo.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas efter varje provning, inklusive bland annat information om fordonsidentitet och information om provningsresultaten. För att säkerställa korrekt uppföljning av trafiksäkerhetsprovningar bör medlemsstaterna organisera sådan information i en databas.

(22) För att säkerställa en korrekt uppföljning av provningsresultaten bör ett trafiksäkerhetsintyg utfärdas efter varje provning. Det bör även skapas i elektroniskt format med samma detaljnivå i fråga om information om fordonsidentitet och resultat av provningen som anges i ursprungsintyget. Medlemsstaterna bör dessutom organisera sådan information i en central databas så att man lätt kan kontrollera att resultaten av den periodiska tekniska inspektionen är äkta.

Motivering

Trafiksäkerhetsintyg bör numera utfärdas i både pappersform och elektronisk form så att förfalskning och manipulering kan undvikas och informationsutbyte underlättas, vilket innebär att den elektroniska plattformen för fordonsinformation kan utvecklas.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Eftersom vissa medlemsstater inte kräver registrering av vissa fordonskategorier, t.ex. släpvagnar, ska informationen i fråga om de positiva resultaten av provningen placeras på en synlig plats på fordonet för att visa att fordonet har klarat trafiksäkerhetsprovningen.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av försäljningen av begagnade bilar, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle en registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med skyldigheten att uppvisa intyget från föregående provning, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Bedrägerier med vägmätare bör också mer systematiskt betraktas som en straffbar överträdelse.

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av de begagnade bilar som säljs i eget land, och vid gränsöverskridande försäljning är denna procentandel åtskilligt högre, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle en registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med skyldigheten att uppvisa intyget från föregående provning, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Inrättandet av en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform som under iakttagande av dataskyddet och under fordonens hela livscykel registrerar fordonens vägmätarställning och allvarliga olyckor bidrar också till att förhindra manipuleringar och göra viktig information tillgänglig. Dessutom bör bedrägerier med vägmätare mer systematiskt betraktas som en straffbar överträdelse.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett mer omfattande regleringssystem som gäller för fordon under hela deras livscykel från godkännande till registrering och inspektion till skrotning. Utvecklingen och sammankopplingen av nationella och tillverkares elektroniska fordonsdatabaser bör i princip bidra till att förbättra effektiviteten i hela administrationskedjan för fordon och bör även bidra till att minska kostnader och administrativa bördor. Kommissionen bör därför genomföra en undersökning av genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform för detta ändamål.

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett mer omfattande regleringssystem som gäller för fordon under hela deras livscykel från godkännande till registrering och inspektion till skrotning. Utvecklingen och sammankopplingen av nationella och tillverkares elektroniska fordonsdatabaser skulle bidra till att förbättra effektiviteten i hela administrationskedjan för fordon och minska kostnader och administrativa bördor.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Eftersom målet med förordningen bör vara att främja ytterligare samordning och standardisering av periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon, vilket i slutändan bör mynna ut i en inre marknad för periodiska trafiksäkerhetsprovningar i EU med ett system för ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg som innebär att fordon kan provas i vilken medlemsstat som helst, bör kommissionen utarbeta en rapport om samordningsframstegen för att fastställa när ett sådant system för ömsesidigt erkännande skulle kunna inrättas.

Motivering

Vi behöver en färdplan för att uppnå ett fullt ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintygen, vilket kan mynna ut i en inre marknad för trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) För att komplettera den här förordningen med ytterligare tekniska detaljer bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen av unionslagstiftning om typgodkännande i relation till fordonskategorier samt behovet att uppdatera bilagorna mot bakgrund av tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd, även på expertnivå, under det förberedande arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete med att förbereda och utarbeta delegerade akter säkerställa att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

(26) I syfte att uppdatera den här förordningen bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen av unionslagstiftning om typgodkännande i relation till fordonskategorier samt behovet att uppdatera bilagorna mot bakgrund av tekniska framsteg. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att det sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav och harmoniserade regler för genomförande av trafiksäkerhetsprovning av fordon i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav och harmoniserade regler för genomförande av trafiksäkerhetsprovning av fordon i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Medlemsstaterna kan besluta att fastställa högre krav än minimistandarderna.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom denna förordning inrättas ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon som ska genomföras på grundval av tekniska minimistandarder och minimikrav i syfte att garantera en hög trafiksäkerhet och en hög miljöskyddsnivå.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul som används för persontransport med högst åtta säten utöver förarsätet – fordonskategori M1.

– Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för transport av personer och deras bagage och som har högst åtta säten utöver förarsätet – fordonskategori M1.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon som används för persontransport med mer än åtta säten utöver förarsätet – fordonskategorierna M2 och M3.

– Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för transport av personer och deras bagage och som har mer än åtta säten utöver förarsätet – fordonskategorierna M2 och M3.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul som vanligtvis används för godstransport på väg och med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 3 500 kg – fordonskategori N1.

– Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för godstransport med en maxvikt som inte överstiger 3,5 ton – fordonskategori N1.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Motorfordon som används för godstransport med en högsta tillåtna vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategorierna N2 och N3.

– Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för godstransport med en maxvikt som överstiger 3,5 ton – fordonskategorierna N2 och N3.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 3 500 kg fordonskategorierna O1 och O2.

– Släpvagnar som har konstruerats och tillverkats för gods- eller persontransport samt som husrum med en högsta tillåtna vikt på över 750 kg men som inte överstiger 3,5 ton fordonskategori O2.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåtna vikt som överstiger 3 500 kg – fordonskategorierna O3 och O4.

– Släpvagnar som har konstruerats och tillverkats för gods- eller persontransport samt som husrum med en maxvikt som överstiger 3,5 ton – fordonskategorierna O3 och O4.

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e.

utgår

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h – fordonskategori T5.

– Hjultraktorer i kategori T5 som används främst på allmän väg med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h.

Motivering

Det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan traktorer som endast används inom jordbruk och traktorer som även kan användas till godstransporter.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaten kan utvidga skyldigheten att genomföra regelbundna trafiksäkerhetsprovningar till andra fordonsgrupper. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om eventuella beslut om förlängningar som de fattar med angivande av skälen till dessa beslut.

Motivering

Om det visar sig vara nödvändigt att fordonsgrupper som inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde provas regelbundet måste medlemsstaterna ha möjlighet att vidta kompletterande åtgärder.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordon som tillhör försvarsmakten, brandförsvaret, civilskyddet eller räddningstjänsten.

– Fordon som används av försvarsmakten, brandförsvaret, civilskyddet eller räddningstjänsten.

Motivering

I vissa fall leasas eller hyrs fordon som används av försvarsmakten.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Släpvagnar i fordonskategori O2 med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 2,0 ton, med undantag för släpvagnar av husvagnstyp i fordonskategori O2.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: motordrivna fordon med två hjul med eller utan sidovagn, trehjuliga motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 3 - led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon som uppfyller samtliga följande villkor:

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon som anses vara historiskt av den medlemsstat där fordonet är registrerat eller av en av dess utsedda behöriga myndigheter och som uppfyller samtliga följande villkor:

– Det tillverkades för minst 30 år sedan.

– Det tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan.

Det underhålls med reservdelar som utgör avbildningar av fordonets historiska komponenter.

Den särskilda fordonsmodellen, i enlighet med unionens relevanta rättsakter om typgodkännande, tillverkas inte längre.

Inga förändringar har gjorts i huvudkomponenternas tekniska karakteristika (t.ex. motor, bromsar, styrning eller fjädring).

Det bevaras och behålls i ett historiskt korrekt skick och har därför inte genomgått omfattande tekniska anpassningar.

– Fordonets utseende har inte ändrats.

 

Motivering

Medlemsstaterna bör ges större befogenheter vad gäller definitionen av fordon av historiskt intresse.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 3 - led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att ett fordons delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller för fordonet vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller ibruktagandet samt vid tiden för eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: en provning för att säkerställa att fordonet är säkert att använda på allmänna vägar och uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller ibruktagandet eller vid tiden för eftermodifiering.

Motivering

Definitionen bör förtydligas och anpassas till själva syftet med den periodiska trafiksäkerhetsprovningen, dvs. att säkerställa att de säkerhets- och miljörelaterade systemen fungerar korrekt. Typgodkännandet bör endast fungera som en tidsreferens för att klargöra vilka säkerhets- och miljökrav som gäller för fordonet. Dessa krav ska inte hänvisa till fordonets delar eller komponenter.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 3 - led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) inspektör: en person som av en medlemsstat fått auktorisation att genomföra trafiksäkerhetsprovningar i ett provningscentrum eller på uppdrag av en behörig myndighet.

(13) inspektör: en person som av en medlemsstat eller en behörig myndighet fått auktorisation att genomföra trafiksäkerhetsprovningar i ett provningscentrum eller på uppdrag av en behörig myndighet.

Motivering

I vissa medlemsstater är det de regionala myndigheterna som är ansvariga för trafiksäkerhetsprovningar.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast genomföras av den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller av provningscentrum som godkänts av medlemsstater.

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska i regel genomföras i den medlemsstat där fordonet är registrerat av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten eller av ett offentligt organ som utsetts av staten för detta uppdrag eller av organ eller institutioner, inklusive auktoriserade privata sådana, som certifierats av och övervakas av staten.

Motivering

Klarläggande av att provningscentrum i en medlemsstat endast ansvarar för att prova de fordon som är registrerade i denna medlemsstat.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge provningscentrumen, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

3. Fordonstillverkare ska utan kostnad ge provningscentrumen och provutrustningstillverkarna, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Denna information ska för provutrustningstillverkare inbegripa den information som krävs för att man med provutrustningen ska kunna genomföra en bedömning av huruvida fordonets elektroniska kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt eller ej. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I samt undersöka möjligheten att inrätta en enda kontaktpunkt, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

Motivering

Det är viktigt att provutrustningstillverkare har tillgång till den information som de behöver för att utveckla väl fungerande utrustning.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KRAV FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROVNING

MINIMIKRAV FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROVNING

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

utgår

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum.

Motivering

Provningsfrekvensen 4+2+2 för dessa fordonskategorier står i proportion till målsättningarna.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade som taxi eller ambulans, fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, O3 och O4: ett år efter första registrering och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade som taxi eller ambulans, fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, O3 och O4: ett år efter första registrering och därefter varje år.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Fordon i kategori T5 som används främst på allmän väg: ett år efter första registrering och därefter varje år.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Andra fordonskategorier: enligt intervaller som fastställs av registreringsmedlemsstaten.

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa provningsfrekvensen för fordonskategorier som inte regleras av andra bestämmelser i artikel 5.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Det står varje medlemsstat fritt att stödja trafiksäkerhetsprovningar om fordonsägaren bestämmer sig för att minska provningsintervallen till ett år. Stödperioden ska börja tidigast tio år efter den första registreringen av fordonet.

Motivering

Genom att en fordonsägare frivilligt bestämmer sig för att låta prova sitt mer än tio år gamla fordon varje år kan man räkna med att olyckorna minskar och således även följdkostnaderna av olyckor. En del av dessa besparingar ska användas till finansiellt stöd till dessa åtgärder. Detta förfarande motsvarar införandet av ett bonussystem.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. En medlemsstat kan kräva att fordon i alla klasser som är registrerade inom dess territorium ska genomgå mer frekventa periodiska trafiksäkerhetsprovningar.

Motivering

För att främja trafiksäkerheten syftar ändringsförslaget till att ge alla medlemsstater tillåtelse att tillämpa periodisk provning för alla fordon. Mer frekvent provning tillåts även uttryckligen för alla typer av fordon.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har uppnått ett miltal på 160 000 km vid den första trafiksäkerhetsprovningen efter den första registreringen av fordonet, ska det därefter genomgå en trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen kan leda till att distansmätare manipuleras.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Innehavaren av registreringsbeviset får begära att provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, ska genomföra trafiksäkerhetsprovningen under en period som omfattar början av den månad som föregår den månad då den årsdag som avses i punkt 1 infaller till och med utgången av den andra månaden efter detta datum, utan att detta påverkar datumet för nästa trafiksäkerhetsprovning.

3. Innehavaren av registreringsbeviset får begära att provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten eller de organ och institutioner som certifierats av och övervakas av staten, ska genomföra trafiksäkerhetsprovningen under en period som omfattar början av den månad som föregår den månad då den årsdag som avses i punkt 1 infaller till och med utgången av den andra månaden efter detta datum, utan att detta påverkar datumet för nästa trafiksäkerhetsprovning.

Motivering

Det är mycket viktigt att det alltid finns ett giltigt trafiksäkerhetsintyg i fordonet. Att ge flexibilitet att genomföra den periodiska provningen fram till efter årsdagen av den första registreringen kanske inte är ömsesidigt accepterat av alla medlemsstater och skulle kunna leda till omotiverade påföljder för godstransportföretag.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett fordons registreringsbevis.

utgår

Motivering

I händelse av omregistrering bör fordonsinnehavarna kunna förlita sig på den giltiga trafiksäkerhetsprovningen. Omregistrering i ett annat EU-land regleras av ändringsförslag 26.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– När fordonet har uppnått ett miltal på 160 000 km.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningen ska omfatta de områden som avses i punkt 2 i bilaga II.

1. Trafiksäkerhetsprovningen ska omfatta åtminstone de områden som avses i punkt 2 i bilaga II.

Motivering

Det ska tydliggöras att det rör sig om minimikrav.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För varje område som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller provningscentrumet genomföra en trafiksäkerhetsprovning som minst omfattar de punkter som anges i punkt 3 i bilaga II, med användning av den metod som är tillämplig för provning av dessa punkter.

2. För varje område som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller provningscentrumet genomföra en trafiksäkerhetsprovning som minst omfattar de punkter som anges i punkt 3 i bilaga II, med användning av den metod som är tillämplig eller ett likvärdigt alternativ som godkänts av en behörig myndighet för provning av dessa punkter.

Motivering

När det gäller de angivna provningsmetoderna är det frågan om minimikrav i form av rekommendationer. I stället för dessa eller som komplettering får andra provningsmetoder med likvärdiga eller högre krav användas för att ta hänsyn till såväl möjliga vidareutvecklingar av provningen som av fordonet och dess elektroniska system.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som åtminstone ska omfatta de delar som fastställs i bilaga IV.

1. Det provningscentrum, eller, i förekommande fall, den behöriga myndighet som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som även ska finnas tillgängligt i elektronisk form och åtminstone omfatta de delar som fastställs i bilaga IV. Kommissionen ska utarbeta ett enhetligt europeiska formulär för trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, ska till den person som uppvisar fordonet för provning överlämna trafiksäkerhetsintyget eller, om det rör sig om ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg, en vederbörligen bestyrkt utskrift av ett sådant intyg.

2. Så snart provningen har genomförts med ett tillfredsställande resultat ska provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, till den person som uppvisar fordonet för provning överlämna ett trafiksäkerhetsintyg eller, om trafiksäkerhetsintyget är i elektronisk form, tillhandahålla en utskrift av testresultaten.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I de fall där en ansökan om omregistrering av ett fordon har tagits emot, och fordonet ursprungligen kommer från en annan medlemsstat, ska registreringsmyndigheterna erkänna fordonets trafiksäkerhetsintyg så snart dess giltighet har kontrollerats under omregistreringen. Erkännandet ska gälla för samma period som den ursprungliga giltighetstiden på intyget, förutom i de fall där den ursprungliga giltighetstiden är längre än den maximala lagstadgade giltighetstiden i den medlemsstat där fordonet omregistreras. I sådana fall ska giltigheten justeras nedåt och beräknas från det datum som det ursprungliga trafiksäkerhetsintyget utfärdades för fordonet. Innan denna förordning börjar tillämpas ska medlemsstaterna underrätta varandra om det format på trafiksäkerhetsintyget som erkänns av deras respektive behöriga myndigheter samt utbyta anvisningar för hur äktheten kontrolleras.

Motivering

I syfte att underlätta omregistrering av motorfordon i hela unionen introducerar detta ändringsförslag ett system för ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg mellan medlemsstaterna, vilket träder i kraft i och med tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För kontroll av vägmätarställning, och om informationen inte översänts elektroniskt efter föregående trafiksäkerhetsprovning, ska inspektören ålägga den person som uppvisar fordonet för provning att uppvisa det intyg som utfärdats efter föregående trafiksäkerhetsprovning.

4. För kontroll av vägmätarställning, där sådan förekommer, och om informationen från den kontrollen inte översänts elektroniskt efter föregående trafiksäkerhetsprovning, ska inspektören ålägga den person som uppvisar fordonet för provning att uppvisa det intyg som utfärdats efter föregående trafiksäkerhetsprovning om intyget inte har utfärdats på elektronisk väg.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Resultaten från trafiksäkerhetsprovningen ska anmälas till fordonets registreringsmyndighet. Denna anmälan ska innehålla den information som nämns i trafiksäkerhetsintyget.

5. Resultaten från trafiksäkerhetsprovningen ska omgående anmälas till fordonets registreringsmyndighet på elektronisk väg. Denna anmälan ska innehålla den information som nämns i trafiksäkerhetsintyget.

Motivering

För att säkerställa dokumentskydd och öka effektiviteten bör provningsrapporten alltid vara i elektroniskt format och inte beställas av den person som tar bilen till provningen, vilket ofta är en annan person än fordonets ägare. Denna regel bör även tillämpas när det gäller de ansvariga myndigheternas tillgång under vägkontroller.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid större brister ska den behöriga myndigheten besluta om villkoren enligt vilka ett fordon får användas innan det genomgår en ny trafiksäkerhetsprovning. Provningen ska genomföras inom sex veckor efter den första provningen.

2. Vid större brister får den nationella behöriga myndigheten besluta om villkoren enligt vilka ett fordon får användas innan det genomgår en ny trafiksäkerhetsprovning. Provningen ska genomföras inom sex veckor efter den första provningen.

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är körförbud något som faller under medlemsstaternas behörighet och bör således beslutas av de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte användas på allmän väg och registreringsbeviset ska dras in enligt artikel 3a i Europaparlamentets och rådets direktiv XXX om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon tills bristerna har åtgärdats och ett nytt trafiksäkerhetsbevis har utfärdats som intygar att fordonet är i ett trafikdugligt skick.

3. Vid farliga brister kan medlemsstaten eller den behöriga myndigheten förhindra eller begränsa användningen av fordonet på allmän väg tills alla farliga brister har åtgärdats.

Motivering

Det är inte lämpligt att dra in registreringsbeviset eftersom registrering är en komplex och separat process som inte alltid syftar till att begränsa användningen av fordonet. I vissa medlemsstater kan det vara lämpligt att dra in registreringsbeviset medan det i andra länder är bättre att införa någon form av förbud för att uppnå liknande positiva resultat när det gäller vägsäkerheten. Medlemsstaterna måste kunna använda de mest effektiva metoderna utan att slösa stora summor på att uppnå samma resultat.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon som är registrerat på dess territorium, ska utfärda ett bevis för varje fordon som med godkänt resultat har genomgått en sådan provning. På beviset ska datumet för nästa trafiksäkerhetsprovning anges.

Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon som är registrerat på dess territorium, ska utfärda ett bevis för varje fordon som med godkänt resultat har genomgått en sådan provning. På beviset ska datumet för nästa trafiksäkerhetsprovning anges. Detta bevis behöver inte utfärdas om det är möjligt att i fordonets registreringsintyg göra en anteckning om genomgången trafiksäkerhetsprovning och ange datum för nästa trafiksäkerhetsprovning.

Motivering

I enlighet med de ändringsförslag till direktiv 1999/37/EG (om registreringsbevis för fordon), som är under behandling i Europaparlamentet, behöver ett särskilt bevis över trafiksäkerhetsprovning inte utfärdas om det på fordonets registreringsintyg finns en tabell där uppgifter om utförd trafiksäkerhetsprovning och tid för nästa provning kan anges. Därmed behöver inte provningscentrum och behöriga myndigheter utfärda – och fordonsanvändarna inte bära med sig – ett särskilt dokument om utförd trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om det kontrollerade fordonet tillhör en fordonskategori som inte behöver registreras i den medlemsstat där det togs i bruk ska beviset på provning placeras på en synlig plats på fordonet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis som utfärdats enligt punkt 1.

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis som utfärdats av en annan medlemsstat enligt stycke 1 eller motsvarande anteckning i fordonets registreringsintyg, förutsatt att beviset har utfärdats för ett fordon som är registrerat i denna medlemsstat.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Provningsanläggningar och provningsutrustning som används för genomförande av trafiksäkerhetsprovningar ska uppfylla de tekniska minimikraven i bilaga V.

1. Provningsanläggningar och provningsutrustning som används för genomförande av trafiksäkerhetsprovningar ska minst uppfylla de tekniska minimikraven i bilaga V.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. De provningscentrum i vilka inspektörer utför trafiksäkerhetsprovningar ska auktoriseras av en medlemsstat eller av dess behöriga myndighet.

Motivering

De provningscentrum som utför trafiksäkerhetsprovningar ska auktoriseras av en medlemsstat eller dess behöriga myndighet.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Provningscentrum som redan godkänts av medlemsstaterna när denna förordning träder i kraft måste minst fem år efter ikraftträdandet av denna förordning åter kontrolleras med avseende på om de uppfyller minimikraven.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att uppfylla minimikraven i fråga om kvalitetssäkring ska provningscentrumen uppfylla de krav som anges av den auktoriserande medlemsstaten. Provningscentrumen ska garantera objektivitet och hög kvalitet vid fordonsprovningen.

Motivering

Provningscentrum för trafiksäkerhetsprovningar, oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi, måste uppfylla vissa minimikrav för att säkerställa god kvalitetsförvaltning. De måste vara objektiva och garantera att fordonsprovningen är av hög kvalitet.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av inspektörer som uppfyller de minimikrav avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga VI.

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av inspektörer som uppfyller de minimikrav avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga VI. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare kompetens- och utbildningskrav.

Motivering

De kompetens- och utbildningskrav som fastställs i bilaga VI är minimikrav, och medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska föreskriva att inspektörerna får en adekvat utbildning som motsvarar kompetenskraven.

Motivering

I enlighet med kompetenskraven bör medlemsstaterna arbeta för en adekvat utbildning.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till inspektörer som uppfyller minimikraven avseende kompetens och utbildning. Intyget ska åtminstone omfatta den information som nämns i punkt 3 i bilaga VI.

2. De behöriga myndigheterna eller, i tillämpliga fall, godkända utbildningscentrum ska utfärda ett intyg till inspektörer som uppfyller minimikraven avseende kompetens och utbildning. Intyget ska åtminstone omfatta den information som nämns i punkt 3 i bilaga VI.

Motivering

Det föreslagna villkoret att medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till inspektörer som uppfyller minimikraven är för restriktivt för vissa medlemsstater. Även godkända utbildningscentrum kan tillhandahålla detta intyg.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inspektörer som är anställda av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller av ett provningscentrum den dag då denna förordning börjar tillämpas är undantagna från kraven i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa inspektörer.

3. Inspektörer som är anställda eller auktoriserade av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller av ett provningscentrum den dag då denna förordning börjar tillämpas är undantagna från kraven i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa inspektörer.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. En person som har genomfört reparationer eller underhåll på ett fordon får inte medverka som inspektör i den efterföljande periodiska trafiksäkerhetsprovningen av detta fordon, såvida inte tillsynsmyndigheten har konstaterat att en hög objektivitetsnivå kan garanteras. Medlemsstaterna kan föreskriva stängare krav avseende åtskillnaden mellan verksamheter.

Motivering

För att öka inspektörernas oberoende är det viktigt att se till att en person som är involverad i både reparation och underhåll av ett fordon före provning inte medverkar vid själva provningen.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Provningscentrumet ska informera den person som uppvisar fordonet för provning om de reparationer som behöver utföras och får inte ändra provningsresultaten i kommersiellt syfte.

5. Provningscentrumet ska informera den person eller reparationsverkstad som uppvisar fordonet för provning om de brister som konstaterats på fordonet och får inte ändra provningsresultaten i kommersiellt syfte.

Motivering

Klarläggande av de olika uppgifter som inspektörer har (konstatera brister) och reparatörer har (genomföra reparationer för att åtgärda brister).

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje medlemsstat ska säkerställa tillsyn av provningscentrumen inom dess territorium.

Motivering

För att garantera hög kvalitet på fordonsprovningen måste provningscentrumen övervakas.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Provningscentrum som drivs av en behörig myndighet är undantagna från kraven avseende godkännande och tillsyn.

2. Provningscentrum som drivs av en medlemsstats behöriga myndighet är undantagna från kraven avseende godkännande och tillsyn.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att undantaget från godkännande och tillsyn endast gäller provningscentrum som förvaltas direkt av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en elektronisk plattform för fordonsinformation i syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen och fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera det effektivaste och mest ändamålsenliga sättet att inrätta en elektronisk plattform för fordonsinformation genom att utnyttja befintliga och redan införda informationslösningar gällande internationellt datautbyte för att minimera kostnaden och undvika dubbelarbete. Vid utvärderingen ska man bedöma vilket som är det lämpligaste sättet att sammankoppla de befintliga nationella systemen i syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning och avläsningar av vägmätare mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen, testutrustningstillverkarna och fordonstillverkarna

 

Kommissionen ska även utvärdera insamlingen och lagringen av redan existerande och säkerhetsrelevanta uppgifter avseende fordon som varit inblandade i allvarliga olyckor. Dessa uppgifter ska åtminstone omfatta information om utbytta och reparerade säkerhetsrelevanta komponenter.

 

Informationen om ett fordons historia bör kunna tas fram av inspektörer för att bedöma det fordon som visas upp och, i avidentifierad form, av medlemsstaterna så att de kan planera och genomföra åtgärder som ökar trafiksäkerheten, samt av innehavaren av registreringsbeviset eller fordonsägaren.

På grundval av utvärderingen ska kommissionen presentera och utvärdera olika policyalternativ, inklusive möjligheten att ta bort kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10. Inom två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om undersökningens resultat och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta är lämpligt.

På grundval av utvärderingen ska kommissionen presentera och utvärdera olika policyalternativ, inklusive möjligheten att ta bort kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10 och att inrätta ett system för informationsutbyte om fordonens miltal och allvarliga olyckor under deras livscykel mellan medlemsstaterna i samband med gränsöverskridande försäljning. Inom två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om undersökningens resultat och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta är lämpligt.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 19 i följande syfte:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 18 för att uppdatera följande:

– För att uppdatera artikel 2.1 och artikel 5.1 och 5.2 för att ta hänsyn till ändringarna i fordonskategorierna till följd av de ändringar av lagstiftningen som avses i artikel 3.1.

(a) Fastställandet av fordonskategorier i artikel 2.1 och artikel 5.1 och 5.2 för att ta hänsyn till eventuella ändringar av fordonskategorierna till följd av de ändringar av föreskrifter gällande typgodkännande som avses i artikel 2.1, utan att provningarnas omfattning eller frekvens ändras.

– För att uppdatera bilagorna mot bakgrund av tekniska framsteg eller för att ta hänsyn till ändringar i internationell lagstiftning eller i unionslagstiftning.

 

 

(b) Punkt 3 i bilaga II med avseende på metoder och orsaker till brister, samt bilaga V om det finns effektivare och mer ändamålsenliga provningsmetoder och bilaga I om det krävs ytterligare information för att genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

 

(c) Punkt 3 i bilaga II med avseende på listan över punkter som provas, metoderna och orsakerna till brister, samt bilaga III med avseende på bedömningen av brister, bilaga V för att de ska stämma överens med utvecklingen av unionens säkerhets- och miljöskyddsbestämmelser, och bilaga I om ytterligare information krävs för att genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en obestämd tid [från datumet för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Rapportering av två- och trehjuliga motorfordon

 

Kommissionen ska senast [tre år från och med den dag då denna förordning offentliggörs] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om inbegripandet av två- och trehjuliga fordon i denna förordning. I rapporten ska trafiksäkerhetssituationen i unionen för denna kategori av fordon bedömas. Kommissionen ska framför allt jämföra trafiksäkerhetsresultaten för denna kategori av fordon i medlemsstater som genomför trafiksäkerhetsprovningar av denna fordonskategori med de medlemsstater som inte provar denna fordonskategori för att kunna avgöra om trafiksäkerhetsprovningar av två- och trehjuliga fordon står i proportion till de fastställda trafiksäkerhetsmålen. I tillämpliga fall ska rapporten åtföljas av lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att manipulering av eller ingrepp i vägmätare betraktas som en straffbar överträdelse som leder till effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande påföljder.

2. Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att manipulering av eller ingrepp i säkerhets- och miljörelevanta fordonskomponenter och fordonssystem och vägmätare betraktas som en straffbar överträdelse som leder till effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande påföljder samt för att garantera att vägmätarställningen är korrekt under fordonets hela livscykel.

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna vidtar alla de åtgärder som krävs för att säkerställa att vägmätarställningen är tillförlitlig och korrekt under fordonets hela livscykel eftersom tiden mellan registreringen och den första trafiksäkerhetskontrollen är den period som felaktiga körsträckor är vanligast.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Bilaga I - punkt 5 - punkt 5.3 - strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Rekommenderat däcktryck

Motivering

Uppgiften finns på fordonets identifieringsskylt, liksom i fordonets instruktionsbok. Detta kommer att vara det värde som inspektörerna använder för att avgöra om däcktrycket är korrekt.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 1 - stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om det inte är möjligt att prova ett fordon med den metod som rekommenderas i denna bilaga kan provningscentrumet genomföra provningen med en alternativ metod som har godkänts skriftligt av vederbörande behörig myndighet. Den behöriga myndigheten måste vara säker på att säkerhets- och miljökraven är uppfyllda.

Motivering

Provning av särskilda fordon som mobila kranar kan kräva särskilda provningsmetoder som bör tillåtas om de godkänns av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 1.8

 

Kommissionens förslag

1.8 Bromsvätska

Mätning av kokpunkt eller vatteninnehåll

(a) Bromsvätskans kokpunkt är för låg eller vatteninnehållet för högt

Parlamentets ändringsförslag

1.8 Bromsvätska

Mätning av kokpunkt eller vatteninnehåll

(a) Bromsvätskans kokpunkt är för låg

Motivering

Det är viktigt att säkerställa en korrekt provning av bromsvätskan för att undvika missvisande eller till och med farliga resultat.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 3.3

 

Kommissionens förslag

3.3. Backspeglar eller annan backanordning

Visuell kontroll.

(a) Spegel eller annan anordning saknas eller är inte monterad enligt kraven(1).

Parlamentets ändringsförslag

3.3. Backspeglar eller annan backanordning

Visuell kontroll.

(a) Spegel eller annan anordning saknas eller är inte monterad enligt kraven(1), inklusive de krav som anges i direktiv 2007/38/EG om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen.

Motivering

I sin rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/38/EG om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen angav kommissionen att de flesta medlemsstaterna inte hade några detaljerade uppgifter om hur många fordon som inte klarade trafiksäkerhetsprovningen på grund av att de inte uppfyllde kraven på eftermontering. Kraven på eftermontering är dock avgörande för trafiksäkerheten och bör ingå i provningen.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 4.1.2

 

Kommissionens förslag

4.1.2. Inställning

Fastställ den horisontella inriktningen av varje strålkastare vid halvljus med hjälp av en anordning för strålkastarinställning eller skärm.

Strålkastarens inställning är inte inom de gränser som fastställs i kraven.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.2. Inställning

Fastställ den horisontella och vertikala inriktningen av varje strålkastare vid halvljus med hjälp av en anordning för strålkastarinställning och en elektronisk kontrollanordning för att prova den dynamiska funktionen där så är relevant.

Strålkastarens inställning är inte inom de gränser som fastställs i kraven.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 4.1.3

 

Kommissionens förslag

4.1.3. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering.

(a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1) (antal strålkastare som tänds samtidigt)

 

 

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.3. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering och, om så är lämpligt, med hjälp av en elektronisk kontrollanordning.

(a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1) (antal strålkastare som tänds samtidigt)

 

 

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 4.1.5

 

Kommissionens förslag

4.1.5. Inställningsanordning (där sådan är obligatorisk)

Visuell kontroll och om möjligt kontroll genom manövrering.

(a) Anordningen fungerar inte.

 

 

(b) Manuell anordning kan inte manövreras från förarplatsen.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.5. Inställningsanordning (där sådan är obligatorisk)

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering och, om så är lämpligt, med hjälp av en elektronisk kontrollanordning.

(a) Anordningen fungerar inte.

 

 

(b) Manuell anordning kan inte manövreras från förarplatsen.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 4.3.2

 

Kommissionens förslag

4.3.2. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering.

(a) Strömbrytarens funktion överensstämmer inte med kraven.

 

 

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

4.3.2. Av- och påslagning av stoppljus – nödbromsljus

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering med hjälp av en elektronisk kontroll-anordning för att variera bromspedal-sensorns ingående värde och genom observation kontrollera nödbromsljusens funktion.

(a) Strömbrytarens funktion överensstämmer inte med kraven.

 

 

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

 

 

(ba) Nödbromsljusen fungerar inte eller fungerar inte korrekt.

Motivering

En elektronisk kontrollanordning bör användas för att generera ingående signaler till bromspedalsensorn i syfte att kontrollera att nödbromsljusen fungerar korrekt (inklusive automatiska varningsljus), vilket sedan kontrolleras genom direkt observation.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 4.5.2

 

Kommissionens förslag

4.5.2 Inställning (X)(2)

Kontroll genom manövrering och med hjälp av en anordning för strålkastarinställning

Främre dimljusets horisontella inställning felaktig när ljusmönstret har en ljus/mörker-gräns.

Parlamentets ändringsförslag

4.5.2 Inställning (X)(2)

Kontroll genom manövrering och med hjälp av en anordning för strålkastarinställning

Främre dimljusets horisontella och vertikala inställning felaktig när ljusmönstret har en ljus/mörker-gräns.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – tabell - komponent 5.2.2. – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

5.2.2. Hjul

Visuell kontroll av båda sidorna på alla hjul med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning.

(a) Brottskada eller felaktig svetsning

 

 

(...)

Parlamentets ändringsförslag

5.2.2. Hjul

Visuell kontroll av båda sidorna på alla hjul med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning.

(a) Brottskada eller felaktig svetsning

 

 

(...)

 

 

(da) Hjul passar inte med hjulhus

Motivering

Hjul som inte motsvarar standarden och skadade hjul som monteras på axlar som inte motsvarar standarden utgör allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem. Provningar av hjul som inte passar hjulnavet bör behandlas som säkerhetskritiska och därför ingå i förteckningen över punkter som ska kontrolleras under trafiksäkerhetsprovningen.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Bilaga II– punkt 3 – tabell - komponent 5.2.3.

 

Kommissionens förslag

5.2.3. Däck

Visuell kontroll av hela däcket, antingen genom att rotera hjulet upplyft från marken och med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning, eller genom att rulla fordonet fram och tillbaka över en smörjgrop.

 

Parlamentets ändringsförslag

5.2.3. Däck

Visuell kontroll av hela däcket, antingen genom att rotera hjulet upplyft från marken och med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning, eller genom att rulla fordonet fram och tillbaka över en smörjgrop.

 

 

Användning av lufttrycksmätare för att mäta däcktrycket och jämföra det med de värden som anges av tillverkaren.

 

Motivering

Däcktrycket kan inte mätas utan lufttrycksmätare. Inspektören måste jämföra om däcktrycket stämmer överens med fordonstillverkarens rekommendationer.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – tabell - komponent 8.2.1.2

 

Kommissionens förslag

8.2.1.2 Gasformiga utsläpp

Mätning med hjälp av en avgasanalysator enligt kraven(1). För fordon utrustade med lämpliga omborddiagnossystem kan funktionen hos utsläppssystemet alternativt kontrolleras genom att OBD-anordningen läses av på lämpligt sätt och samtidigt kan kontroll ske av OBD-systemets funktion, i stället för utsläppsmätningar vid tomgång i enlighet med tillverkarens rekommendationer för uppvärmning och andra krav(1).

(a) Gasutsläppen överskrider de nivåer som angetts av tillverkaren;

 

 

(b) Om ett sådant värde inte finns tillgängligt gäller följande för koldioxidutsläpp,

 

 

i) För fordon som inte har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

– 4,5 %, eller

 

 

– 3,5 %

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

ii) För fordon som har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

– vid tomgång: 0,5 %

 

 

– vid hög tomgång: 0,3 %

 

 

or

 

 

– vid tomgång: 0,3 %6

 

 

– vid hög tomgång: 0,2 %

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

(c) Lambda ligger utanför intervallet 1± 0,03 eller är ej i enlighet med tillverkarens specifikationer

 

 

(d) OBD-avläsningen indikerar allvarligt fel

Parlamentets ändringsförslag

8.2.1.2 Gasformiga utsläpp

Mätning med hjälp av en avgasanalysator enligt kraven(1). Provning av utsläpp från avgasröret ska alltid vara grundmetoden för att kontrollera avgasutsläppen, också om den kombineras med OBD.

(a) Gasutsläppen överskrider de nivåer som angetts av tillverkaren;

 

För fordon utrustade med OBD-anordning enligt kraven(1), avläsning av OBD-information och kontroll av att OBD-anordningen fungerar korrekt vid tomgång i enlighet med tillverkarens rekommendationer och andra krav (beredskap)(1).

 

 

Mätning av kväveoxidnivåerna genom befintliga provningsmetoder för utsläpp från avgasröret, med hjälp av lämplig utrustning/en lämpligt utrustad avgasanalysator.

(b) Om ett sådant värde inte finns tillgängligt gäller följande för koldioxidutsläpp,

 

 

i) För fordon som inte har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

– 4,5 %, eller

 

 

– 3,5 %

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

ii) För fordon som har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

– vid tomgång: 0,5 %

 

 

– vid hög tomgång: 0,3 %

 

 

eller

 

 

– vid tomgång: 0,3 % 6

 

 

– vid hög tomgång: 0,2 %

 

 

eller

 

 

– vid tomgång: 0,2 % (6a)

 

 

– vid hög tomgång: 0,1 % (6a)

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

(c) Lambda ligger utanför intervallet 1± 0,03 eller är ej i enlighet med tillverkarens specifikationer

 

 

(d) OBD-avläsningen indikerar allvarligt fel vid tomgångshastighet.

 

 

Kväveoxidnivån motsvarar inte kraven eller överskrider de specifika nivåer som tillverkaren angett.

_____________

(6a) Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 (Euro 5).

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Bilaga II - punkt 3 - tabell - komponent 8.2.2.2

 

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet

 

 

Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska mätas vid fri acceleration (utan belastning och från tomgång till maximivarvtal) med växeln i friläge och kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1),

 

(b) Konditionering av fordon:

ska röktätheten anses överskrida den nivå som anges på fordonets tillverkarskylt

 

1. Provningar får utföras på fordon utan konditionering. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att kontrollera att motorn är varm och i tillfredsställande mekaniskt skick.

(b) om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

2. Krav på konditionering:

För insugningsmotorer: 2,5 m-1,

 

(i) Motorn ska ha uppnått arbetstemperatur, vilket t.ex. innebär att temperaturen på motoroljan som mäts med en oljemätsticka ska vara minst 80 °C eller motsvara normal arbetstemperatur om den är lägre, eller att motorblocktemperaturen, mätt som nivå på den infraröda strålningen, ska vara minst lika hög. Om denna mätmetod är opraktisk på grund av fordonets konstruktion ska motorns normala arbetstemperatur uppnås på annat sätt, t.ex. genom att kylfläkten går igång.

För turboladdade motorer: 3,0 m-1,

 

(ii) Avgassystemet ska rensas genom minst tre fria accelerationscykler eller motsvarande metod.

eller, för fordon som identifierats i kraven(1) eller som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

 

(c) Provningsförfarande:

1,5 m-1 7.

 

Motorn och eventuellt turboaggregat ska gå på tomgång innan varje fri accelerationscykel påbörjas. För tunga dieseldrivna fordon innebär detta minst 10 sekunder efter det att gaspedalen släppts upp.

 

 

2. För att påbörja varje fri accelerationscykel ska gaspedalen snabbt (dvs. på mindre än en sekund) och i en rörelse, men inte häftigt, tryckas i botten för att uppnå maximal insprutning från insprutningspumpen.

 

 

3. Under varje fri accelerationscykel och innan gaspedalen släpps upp ska motorn komma upp i maximivarvtal eller, när det gäller automatväxlade fordon, det varvtal som anges av tillverkaren eller, om dessa uppgifter inte finns att tillgå, två tredjedelar av maximivarvtalet. Detta kan kontrolleras t.ex. med hjälp av motorvarvet eller genom att man låter tillräckligt lång tid förflyta mellan den första tryckningen på gaspedalen och det ögonblick den släpps upp, vilket för fordon i kategorierna 1 och 2 i bilaga I bör vara minst 2 sekunder.

 

 

4. Fordon får endast underkännas om det aritmetiska medelvärdet från minst tre av de senast genomförda accelerationscyklerna överskrider gränsvärdet. Medelvärdet kan räknas fram genom att man bortser från de mätningar som i hög grad avviker från medelvärdet eller att man använder resultatet av någon annan statistisk beräkning som tar hänsyn till spridningen hos mätningarna. Medlemsstaterna får begränsa antalet provningscykler.

 

 

5. För att undvika onödiga provningar får medlemsstaterna underkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket högre än gränsvärdet. För att likaså undvika onödiga provningar får medlemsstaterna godkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket lägre än gränsvärdet.

 

Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet

 

 

Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska mätas vid fri acceleration (utan belastning och från tomgång till maximivarvtal) med växeln i friläge och kopplingen nedtryckt. Provning av utsläpp från avgasröret ska alltid vara grundmetoden för att kontrollera avgasutsläppen, också om den kombineras med OBD.

(a) För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1),

 

För fordon utrustade med OBD-anordning enligt kraven(1), avläsning av OBD-information och kontroll av att OBD-anordningen fungerar korrekt vid tomgång i enlighet med tillverkarens rekommendationer och andra krav (beredskap)(1).

 

 

(b) Konditionering av fordon:

ska röktätheten anses överskrida den nivå som anges på fordonets tillverkarskylt

 

1. Provningar får utföras på fordon utan konditionering. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att kontrollera att motorn är varm och i tillfredsställande mekaniskt skick.

(b) om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

2. Krav på konditionering:

För insugningsmotorer: 2,5 m-1,

 

(i) Motorn ska ha uppnått arbetstemperatur, vilket t.ex. innebär att temperaturen på motoroljan som mäts med en oljemätsticka ska vara minst 80 °C eller motsvara normal arbetstemperatur om den är lägre, eller att motorblocktemperaturen, mätt som nivå på den infraröda strålningen, ska vara minst lika hög. Om denna mätmetod är opraktisk på grund av fordonets konstruktion ska motorns normala arbetstemperatur uppnås på annat sätt, t.ex. genom att kylfläkten går igång.

För turboladdade motorer: 3,0 m-1,

 

(ii) Avgassystemet ska rensas genom minst tre fria accelerationscykler eller motsvarande metod.

eller, för fordon som identifierats i kraven1 eller som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

 

(c) Provningsförfarande:

1,5 m-1.7

 

Motorn och eventuellt turboaggregat ska gå på tomgång innan varje fri accelerationscykel påbörjas. För tunga dieseldrivna fordon innebär detta minst 10 sekunder efter det att gaspedalen släppts upp.

eller

 

2. För att påbörja varje fri accelerationscykel ska gaspedalen snabbt (dvs. på mindre än en sekund) och i en rörelse, men inte häftigt, tryckas i botten för att uppnå maximal insprutning från insprutningspumpen.

0,5 m-1 6a

 

3. Under varje fri accelerationscykel och innan gaspedalen släpps upp ska motorn komma upp i maximivarvtal eller, när det gäller automatväxlade fordon, det varvtal som anges av tillverkaren eller, om dessa uppgifter inte finns att tillgå, två tredjedelar av maximivarvtalet. Detta kan kontrolleras t.ex. med hjälp av motorvarvet eller genom att man låter tillräckligt lång tid förflyta mellan den första tryckningen på gaspedalen och det ögonblick den släpps upp, vilket för fordon i kategorierna 1 och 2 i bilaga I bör vara minst 2 sekunder.

 

 

4. Fordon får endast underkännas om det aritmetiska medelvärdet från minst tre av de senast genomförda accelerationscyklerna överskrider gränsvärdet. Medelvärdet kan räknas fram genom att man bortser från de mätningar som i hög grad avviker från medelvärdet. Medlemsstaterna får begränsa antalet provningscykler.

 

 

5. För att undvika onödiga provningar får medlemsstaterna underkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket högre än gränsvärdet. För att likaså undvika onödiga provningar får medlemsstaterna godkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket lägre än gränsvärdet.

 

 

Mätning av kväveoxidnivåer och partikelvärden genom befintliga provningsmetoder för fri acceleration, med hjälp av lämplig utrustning/en lämpligt utrustad avgasanalysator.

Kväveoxidnivån eller partikelvärdena motsvarar inte kraven eller överskrider de specifika nivåer som tillverkaren angett.

______________

6a Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 (Euro 5).

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Bilaga III - tabell - komponent 1.8

 

Kommissionens förslag

1.8 Bromsvätska

(a) Bromsvätskans kokpunkt är för låg eller vatteninnehållet för högt

 

Parlamentets ändringsförslag

1.8 Bromsvätska

(a) Bromsvätskans kokpunkt är för låg

 

Motivering

Det är viktigt att säkerställa en korrekt provning av bromsvätskan för att undvika missvisande eller till och med farliga resultat.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Bilaga III - tabell - komponent 5.2.2 - led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

5.2.2. Hjul

(a) Brottskada eller felaktig svetsning

 

 

x

 

(...)

 

Parlamentets ändringsförslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

5.2.2. Hjul

(a) Brottskada eller felaktig svetsning

 

 

x

 

(...)

 

 

(da) Hjul passar inte med hjulhus.

 

x

 

Motivering

Hjul som inte motsvarar standarden och skadade hjul som monteras på axlar som inte motsvarar standarden utgör allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem. Provningar av hjul som inte passar hjulnavet bör behandlas som säkerhetskritiska och därför ingå i förteckningen över punkter som ska kontrolleras under trafiksäkerhetsprovningen.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Bilaga III - tabell - komponent 5.2.3

 

Kommissionens förslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

5.2.3. Däck

(a) Däckets storlek, bärförmåga, typgodkännandemärke eller hastighetsklass överensstämmer inte med kraven(1) och påverkar trafiksäkerheten

 

x

 

 

Otillräcklig bärförmåga eller hastighetsklass för avsedd användning, däcken vidrör andra fordonsdelar vilket innebär risk vid körning.

 

 

x

 

(b) Olika storlek på däck på samma axel eller på dubbelmonterade hjul.

 

x

 

 

(c) Olika konstruktion (radial/korsskikt) på däck på samma axel).

 

x

 

 

(d) Allvarliga skador eller skåror på däck.

 

x

 

 

Kord synligt eller skadat.

 

 

x

 

(e) Däckets mönsterdjup överensstämmer inte med kraven.(1)

 

x

 

 

Mindre än 80 % av godkänt mönsterdjup.

 

 

x

 

(f) Däcken vidrör andra komponenter (flexibla stänkskyddsanordningar).

x

 

 

 

Däcken vidrör andra komponenter (ej risk vid körning).

 

x

 

 

(g) Mönsterskurna däck överensstämmer inte med kraven(1).

 

x

 

 

Skyddslager för kord påverkat.

 

 

x

 

(h) Övervakningssystem för lufttryck är felaktigt

x

 

 

 

Uppenbarligen ur funktion

 

x

 

Parlamentets ändringsförslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

5.2.3. Däck

(a) Däckets storlek, bärförmåga, typgodkännandemärke eller hastighetsklass överensstämmer inte med kraven(1) och påverkar trafiksäkerheten.

 

x

 

 

Otillräcklig bärförmåga eller hastighetsklass för avsedd användning, däcken vidrör andra fordonsdelar vilket innebär risk vid körning.

 

 

x

 

(b) Olika storlek på däck på samma axel eller på dubbelmonterade hjul.

 

x

 

 

(c) Olika konstruktion (radial/korsskikt) på däck på samma axel).

 

x

 

 

(d) Allvarliga skador eller skåror på däck.

 

x

 

 

Kord synligt eller skadat.

 

 

x

 

(e) Indikator för slitage av däckmönster syns.

 

x

 

 

Däck på gränsen till lagligt mönsterdjup. Däck under lagligt mönsterdjup.

 

 

x

 

(f) Däcken vidrör andra komponenter (flexibla stänkskyddsanordningar).

x

 

 

 

Däcken vidrör andra komponenter (ej risk vid körning).

 

x

 

 

(g) Mönsterskurna däck överensstämmer inte med kraven(1).

 

x

 

 

Skyddslager för kord påverkat.

 

 

x

 

(h) Övervakningssystemet för däcktrycket är felaktigt eller fungerar uppenbart inte.

x

 

 

 

Uppenbarligen ur funktion

 

x

 

 

(i) Trycket i något av fordonets däck vid körning har minskat med 20 procent, men ligger inte under 150 kPa.

 

x

 

 

Däcktrycket ligger under 150 kPa.

 

 

x

Motivering

Att köra med korrekt däcktryck ökar effektiviteten hos däck med lågt rullmotstånd och minskar utsläppen av koldioxid med så mycket som 5 g per kilometer. Ett däcktryck under 150 kPa är inte bara osäkert utan direkt farligt eftersom däcket kan explodera. Ett däck med lägre mönsterdjup än vad lagen kräver är olagligt och bör därför inte tillåtas på de europeiska vägarna. Det är anledningen till att denna brist betecknas som farlig. Ett däck som ligger på gränsen till lagligt mönsterdjup bör bytas innan det blir farligt, och denna brist bör därför betecknas som större.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Bilaga III - tabell - komponent 8.2.1.2

 

Kommissionens förslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

8.2.1.2 Gasformiga utsläpp

(b) Om ett sådant värde inte finns tillgängligt gäller följande för koldioxidutsläpp,

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) För fordon som har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

 

 

– vid tomgång: 0,5 %

 

 

 

 

– vid hög tomgång: 0,3 %

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

– vid tomgång: 0,3 %

 

 

 

 

– vid hög tomgång: 0,2 %

 

 

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

 

Parlamentets ändringsförslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

8.2.1.2 Gasformiga utsläpp

(b) Om ett sådant värde inte finns tillgängligt gäller följande för koldioxidutsläpp,

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) För fordon som har ett avancerat utsläppsbegränsande system,

 

 

 

 

– vid tomgång: 0,5 %

 

 

 

 

– vid hög tomgång: 0,3 %

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

– vid tomgång: 0,3 %

 

 

 

 

– vid hög tomgång: 0,2 %

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

– vid tomgång: 0,2 % 6a

 

 

 

 

– vid hög tomgång: 0,1 % 6a

 

 

 

 

enligt den tidpunkt då fordonet registrerats eller tagits i bruk för första gången enligt vad som angetts i kraven(1).

 

 

 

______________

6a Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 (Euro 5).

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Bilaga III - tabell - komponent 8.2.2.2

 

Kommissionens förslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

8.2.2.2 Röktäthet

 

 

 

 

Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

x

 

 

För insugningsmotorer: 2,5 m-1,

 

 

 

 

För turboladdade motorer: 3,0 m-1,

 

 

 

 

eller, för fordon som identifierats i kraven(1) eller som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

Parlamentets ändringsförslag

 

 

Mindre

Större

Farliga

8.2.2.2 Röktäthet

 

 

 

 

Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

x

 

 

För insugningsmotorer: 2,5 m-1,

 

 

 

 

För turboladdade motorer: 3,0 m-1,

 

 

 

 

eller, för fordon som identifierats i kraven(1) eller som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

 

 

 

 

1,5 m-1,

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

0,5 m-1 6a

 

 

 

_____________

6a Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 (Euro 5).

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Bilaga IV - led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Konstaterande av stora reparationer till följd av olyckor.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Bilaga V - del I - stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alternativ utrustning som inför teknisk innovation på ett neutralt sätt kan användas förutsatt att den garanterar lika hög kvalitet på provningen.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Bilaga V - del I - stycke 1 - led 15 - strecksats (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– En lufttrycksmätare för mätning av däcktryck.

Motivering

En lufttrycksmätare behövs för att mäta däcktryck.

  • [1]  EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

I. Gällande EU-regler om periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon

I direktiv 2009/40/EG fastställs minimistandarder för regelbundna fordonskontroller. Direktivet gäller för personbilar, bussar och långfärdsbussar samt lastbilar med släp, men inte skotrar och motorcyklar.

II. Nytt förslag för trafiksäkerhetsprovning

Kommissionen har lagt fram nya bestämmelser om trafiksäkerhetsprovning för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten och garantera en hög miljöskyddsnivå. Förslaget är i linje med de trafiksäkerhetsmål som anges i vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde.

Förslaget går ut på att fastställa gemensamma EU-omfattande minimistandarder för fordonskontroller, där medlemsstaterna kan gå längre om de vill och införa högre standarder om lämpligt.

Förslagets viktigaste punkter är följande:

1. Obligatorisk EU-omfattande provning för skotrar och motorfordon. Fordonsprovningarna kommer att utvidgas till att omfatta denna grupp av trafikanter som har de högsta riskerna. Lätta släpvagnar (som inte överstiger 3,5 ton) kommer också att provas. Dessa fordonskategorier är för närvarande uteslutna från EU-omfattande system. Det är medlemsstaterna själva som beslutar om provning av dessa fordon.

2. Ökad provningsfrekvens för vissa fordonskategorier. I dagsläget provas bilar och lastbilar (på upp till 3,5 ton) som är äldre än sex år minst en gång vartannat år. Kommissionen föreslår att denna fordonskategori ska provas varje år efter dessa sex år. Detta innebär en övergång till 4-2-1 från dagens 4-2-2. Formeln 4-2-1 föreslås även för skotrar och motorcyklar. Dessutom föreslås det att provningsfrekvensen för bilar och lastbilar med höga miltal (160 000 km) ska ökas. Dessa fordon skulle kontrolleras årligen efter den första provningen (4-1-1 i stället för dagens 4-2-2) om de vid datumet för den första kontrollen (efter fyra år) uppnår ett miltal på över 160 000 km. Detta skulle anpassa provningen av dessa fordon till andra fordon med höga miltal som exempelvis taxi och ambulanser.

3. Lägsta kompetens- och utbildningsnivå för inspektörer.

4. Förbättrad kvalitet på fordonsprovningarna genom fastställande av gemensamma minimistandarder för brister och utrustning.

5. Bekämpning av felaktiga körsträckor genom registrering av miltalet.

6. Obligatorisk kontroll av elektroniska säkerhetskomponenter.

Nationella parlament: Den franska senaten, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag och det cypriotiska parlamentet har formellt invänt mot förslaget som de anser strida mot subsidiaritetsprincipen.

Föredragandens ståndpunkt

Under diskussionerna i parlamentet bör man noggrant överväga huruvida de föreslagna åtgärderna står i proportion till målsättningarna. Förslagets konsekvenser för enskilda personer och företag bör noggrant utvärderas för att undvika onödiga ekonomiska och administrativa bördor. Vi måste nå en balanserad lösning.

Mot bakgrund av ovanstående skulle föredraganden vilja föreslå följande:

1. Provningsfrekvens och fordonskategorier: Föredraganden stöder kommissionens förslag om att utvidga trafiksäkerhetsprovningen till skotrar och motorcyklar eftersom de utgör en större användarriskgrupp. Det förefaller dock lämpligare att ändra frekvensen från 4-2-1 till 4-2-2 för dessa fordonskategorier. Formeln 4-2-2 innebär dessutom ett balanserat tillvägagångssätt när det gäller provning av bilar och lätta fordon, eftersom olika studier om kopplingen mellan olyckor och tekniska fel kommit till tvetydiga resultat när det gäller effekterna av mer frekventa trafiksäkerhetsprovningar. Kommissionen bör icke desto mindre fortsätta att övervaka och utvärdera denna fråga och rapportera tillbaka till medlagstiftarna. Medlemsstaterna skulle ha möjlighet att öka provningsfrekvensen. Miltalskriteriet kan leda till frågor om manipulering av distansmätare. Det föreslås därför att denna punkt stryks från förslaget.

2. De tekniska krav och provningsmetoder som fastställs i bilagorna bör betraktas som EU‑minimistandarder. Medlemsstaterna bör ha rätt att behålla eller införa högre standarder. Denna princip fastställs i artikel 6.2 i förslaget. Föredraganden har lagt fram ändringsförslag för att stärka denna princip. Det samma gäller för kompetenskraven för inspektörer, som också bör vara minimikrav.

3. Det är viktigt att trafiksäkerhetsprovningarna genomförs av välutbildade och oberoende inspektörer. Det föreslås att inspektörernas oberoende stärks och att ytterligare görs för att undvika eventuella intressekonflikter.

4. Fordon av historiskt intresse: Det har konstaterats att fordon av historiskt intresse inte bör omfattas av unionslagstiftningen. Medlemsstaterna bör ha större möjligheter att fastställa egna nationella krav för definitionen och provning av dessa fordon. Även om förslaget är ett bra diskussionsunderlag, anser föredraganden att definitionen av fordon av historiskt intresse är relativt strikt och föreslår därför en ändring av definitionen för att tillåta mer flexibilitet.

5. I händelse av omregistrering av fordon i ett annat EU-land bör hänsyn tas till ny rättspraxis från EU-domstolen (C-150/11).

6. Delegerade akter: Även om det behövs viss flexibilitet för att säkerställa att lagstiftningen följer med den tekniska utvecklingen är kommissionens text ganska tvetydig. Föredraganden föreslår därför att man fastställer tydligare gränser för delegeringen av befogenheter till kommissionen.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI (26.4.2013)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Föredragande: Krišjānis Kariņš

KORTFATTAD MOTIVERING

Ökad rörlighet för personer i EU för med sig ett behov av mer harmoniserad lagstiftning om trafiksäkerhetsprovningar. Det behövs inte bara för att öka trafiksäkerheten utan också för att ge allmänheten god information om fordon som köpts i en annan medlemsstat. Den tekniska utvecklingen gör att lagstiftningen måste anpassas så att den omfattar fordon som inte tidigare har omfattats av några bestämmelser.

Föredraganden föreslår flera förbättringar av texten.

För det första måste trafiksäkerhetsintyg och testprotokoll från trafiksäkerhetsprovningarna göras tillgängliga i elektronisk form för berörda parter. Berörda parter omfattar den inspektör som utför vägkontroller, provningscentrumet i den medlemsstat där bilen nu har registrerats eller till och med bilens köpare. Att göra uppgifterna om vägmätarställning tillgängliga är avgörande för att garantera att vägmätaren inte har manipulerats.

För det andra finns det redan ett system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna: Eucaris. Det finns ingen anledning att skapa ett nytt system för informationsutbyte eller utreda genomförbarheten för en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform. Kommissionen måste i stället undersöka möjligheterna att utvidga Eucaris. Föredraganden anser att detta är den mest kostnadseffektiva lösningen, och den lösning som kan genomföras snabbast.

Slutligen anser föredraganden att påföljder för vägmätarbedrägerier är onödiga om uppgifter om vägmätarställningen görs tillgängliga för berörda parter. Att göra dessa uppgifter tillgängliga för berörda parter skulle göra det meningslöst att manipulera vägmätaren.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av olyckorna där motorcyklar är inblandade orsakas av eller kan kopplas till tekniska brister. Motorcyklister är den grupp trafikanter som har den högsta säkerhetsrisken, med en stigande trend när det gäller antalet dödsolyckor. Mopedförare är överrepresenterade i antalet dödsolyckor, och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 2008. Fordonsprovningarna bör därför utvidgas till att omfatta den grupp trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. motordrivna två- eller trehjuliga fordon.

(7) Undersökningar visar att 8 % av olyckorna där motorcyklar är inblandade orsakas av eller kan kopplas till tekniska brister. Motorcyklister är den grupp trafikanter som har den högsta säkerhetsrisken, med en stigande trend när det gäller antalet dödsolyckor. Fordonsprovningarna bör därför utvidgas till att omfatta den grupp trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. motordrivna två- eller trehjuliga fordon. Mopederna är visserligen överrepresenterade i antalet dödsolyckor men bör inte tas med, eftersom det vore både opraktiskt och mot proportionalitetsprincipen om den periodiska trafiksäkerhetsprovningen skulle vara så omfattande.

Motivering

Det vore opraktiskt att ta med mopederna. En mopedförare på landsbygden skulle få färdas en lång sträcka på större vägar för att komma till platsen för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen skulle under körningen dit utsätta både sig själv och andra människor för en onödig risk.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Jordbruksfordon med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h användas allt oftare istället för lastbilar vid kortare transporter. Riskpotentialen för sådana fordon kan jämföras med riskpotentialen för lastbilar, och därför bör den här fordonskategorin behandlas på samma sätt som lastbilar när det gäller trafiksäkerhetsprovning.

(8) Jordbruksfordon med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h används allt oftare istället för lastbilar vid kortare transporter, och de konkurrerar sålunda med traditionella godstransportslag. Riskpotentialen för sådana fordon kan jämföras med riskpotentialen för lastbilar, och därför bör den här fordonskategorin behandlas på samma sätt som lastbilar när det gäller trafiksäkerhetsprovning.

Motivering

Eftersom fordon i kategorin T5 allt oftare förekommer i vägtrafiken bör de omfattas av full trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses bevara kulturarvet från den epok då de byggdes, och man utgår från att de knappt används på allmänna vägar; därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna att utöka perioden för periodisk trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksäkerhetsprovningen av andra typer av specialfordon.

(9) Fordon av historiskt intresse anses bevara kulturarvet från den epok då de byggdes. De är kulturprodukter och används inte regelmässigt för körning i vardagslag. Därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna att utöka perioden för periodisk trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. Denna rätt får dock inte föranleda strängare normer än vad som ursprungligen avsetts för fordonet. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksäkerhetsprovningen av andra typer av specialfordon.

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturprodukter och används inte regelmässigt för körning i vardagslag. Därför måste andra regler gälla för dem.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ändamålet utsedda organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, även om det nationella systemet gör det möjligt att godkänna privata organ, inklusive sådana som är involverade i reparationsverksamhet.

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ändamålet utsedda organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för hur trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall bör utformas, även om det nationella systemet gör det möjligt att godkänna privata organ, inklusive sådana som är involverade i reparationsverksamhet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För inspektionen av fordon och särskilt för fordonens elektroniska säkerhetskomponenter är det av avgörande betydelse att ha tillgång till de tekniska specifikationerna för varje enskilt fordon. Därför bör fordonstillverkare inte bara tillhandahålla det fullständiga dataset som omfattas av intyget om överensstämmelse, utan också ge tillgång till data som är nödvändiga för kontroll av säkerhets- och miljörelaterade komponenters funktion. Bestämmelserna avseende tillgång till reparations- och underhållsinformation bör tillämpas på liknande sätt för detta ändamål, så att inspektionscentrum får tillgång till de informationselement som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta är av avgörande betydelse särskilt när det gäller elektroniskt styrda system och bör omfatta alla delar som har installerats av tillverkaren.

(11) För inspektionen av fordon och särskilt för fordonens elektroniska säkerhetskomponenter är det av avgörande betydelse att ha tillgång till de tekniska specifikationerna för varje enskilt fordon. Därför bör fordonstillverkare inte bara tillhandahålla det fullständiga dataset som omfattas av intyget om överensstämmelse, utan också ge tillgång till data som är nödvändiga för kontroll av säkerhets- och miljörelaterade systems funktion. Dessa data bör inbegripa information som gör det möjligt att kontrollera fordonets säkerhetssystem, så att de kan kontrolleras vid periodiska trafiksäkerhetsprovningar och så att man få till stånd en kan förutsebar bedömning av när fordon godkänns eller döms ut. Bestämmelserna avseende tillgång till reparations- och underhållsinformation bör tillämpas på liknande sätt för detta ändamål, så att inspektionscentrum får tillgång till de informationselement som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta är av avgörande betydelse särskilt när det gäller elektroniskt styrda system och bör omfatta alla delar som har installerats av tillverkaren.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas efter fordonstyp och fordonens miltal. Fordon är mer benägna att uppvisa tekniska brister när de uppnår en viss ålder och, i synnerhet vid intensiv användning, efter ett visst miltal. Därför är det lämpligt att öka provningsfrekvensen för äldre fordon och för fordon med höga miltal.

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas efter fordonstyp. Fordon är mer benägna att uppvisa tekniska brister när de uppnår en viss ålder. Därför är det lämpligt att äldre fordon provas med jämna mellanrum.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas efter varje provning, inklusive bland annat information om fordonsidentitet och information om provningsresultaten. För att säkerställa korrekt uppföljning av trafiksäkerhetsprovningar bör medlemsstaterna organisera sådan information i en databas.

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas efter varje provning, inklusive bland annat information om fordonsidentitet och information om provningsresultaten. För att säkerställa korrekt uppföljning av trafiksäkerhetsprovningar bör medlemsstaterna organisera sådan information i en databas. Om det går, bör berörda parter också kunna få en elektronisk version av trafiksäkerhetsintyget, men då måste skyddet av personuppgifter respekteras.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av försäljningen av begagnade bilar, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle en registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med skyldigheten att uppvisa intyget från föregående provning, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Bedrägerier med vägmätare bör också mer systematiskt betraktas som en straffbar överträdelse.

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av de begagnade bilar som säljs i eget land och vid gränsöverskridande försäljning är denna procentandel åtskilligt högre, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle registrering av miltalet, och berörda parters tillgång till dessa register i hela unionen, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Med hjälp av centrala databanker över alla miltal som inhämtats hos olika aktörer (bilhandlare, verkstäder, provningscentrum) kan medlemsstaterna se efter att miltalen är korrekta under ett fordons hela livstid. Medlemsstaterna bör göra avläsningar av vägmätarställningar tillgängliga via elektroniskt informationsutbyte, men då måste skyddet av personuppgifter respekteras.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett mer omfattande regleringssystem som gäller för fordon under hela deras livscykel från godkännande till registrering och inspektion till skrotning. Utvecklingen och sammankopplingen av nationella och tillverkares elektroniska fordonsdatabaser bör i princip bidra till att förbättra effektiviteten i hela administrationskedjan för fordon och bör även bidra till att minska kostnader och administrativa bördor. Kommissionen bör därför genomföra en undersökning av genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform för detta ändamål.

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett mer omfattande regleringssystem som gäller för fordon under hela deras livscykel från godkännande till registrering och inspektion till skrotning. Utvecklingen och sammankopplingen av nationella och tillverkares elektroniska fordonsdatabaser bör i princip bidra till att förbättra effektiviteten i hela administrationskedjan för fordon och bör även bidra till att minska kostnader och administrativa bördor. Kommissionen bör därför genomföra en undersökning av genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform och även undersöka om de nuvarande systemen för informationsutbyte skulle kunna breddas, så att plattformen också skulle omfatta delgivning av vägmätarställningar, samt utreda möjligheterna att bredda informationsdelningen ännu mera.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e.

– Två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L3e, L4e, L5e, L6e och L7e.

Motivering

Det vore opraktiskt att ta med mopederna. En mopedförare på landsbygden skulle få färdas en lång sträcka på större vägar för att komma till platsen för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen skulle under körningen dit utsätta både sig själv och andra människor för en onödig risk. Dessutom skulle det göra förvaltningen onödigt betungande.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som utgör avbildningar av fordonets historiska komponenter.

– Det underhålls eller restaureras med reservdelar som utgör avbildningar av fordonets historiska komponenter eller är tidstypiska.

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturprodukter. Alltså måste också villkoren för definitionen vara klara. Endast sådana fordon som verkligen är historiska bär vittne om en historisk utveckling. I denna förordning har man för första gången i europeisk lagstiftning gett en definition av historiska fordon. Eftersom definitionen kan bli mönsterbildande för kommande lagstiftning måste man här vara särskilt entydig.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inga förändringar har gjorts i huvudkomponenternas tekniska karakteristika (t.ex. motor, bromsar, styrning eller fjädring).

– Huvudkomponenternas tekniska karakteristika (t.ex. motor, bromsar, styrning, fordonskategori eller fjädring) är oförändrade eller tidstypiska.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats.

– Fordonets framtoning utåt är oförändrad eller tidstypisk.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Ändringar är tidstypiska om

 

de varit juridiskt och tekniskt möjliga att genomföra inom tio år efter det att fordonet tillverkades.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att ett fordons delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller för fordonet vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller ibruktagandet samt vid tiden för eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att ett fordon uppfyller de säkerhets- och miljökrav som är nödvändiga för att fordonet ska kunna användas i trafik på allmän väg.

Motivering

Definitionen bör bättre anpassas till att man vid trafiksäkerhetsprovningen ska se efter att fordonets säkerhets- och miljösystem fungerar väl.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) databank för miltal: en databank som inrättats av en medlemsstat och där miltalen hos fordon som är registrerade i medlemsstaten finns lagrade.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge provningscentrumen, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

3. Fordonstillverkare ska utan diskriminering ge provningscentrumen, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, samt verkstäder och tillverkare av provningsutrustning och alla berörda parter, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

Motivering

Tillgången till information har stor betydelse för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen. Sådan tillgång bör vara möjlig för alla berörda parter utan diskriminering, såsom det också står i lagstiftningen om omborddiagnostik. Detta måste garanteras för att det ska bli möjligt med lojal konkurrens.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna L3e, L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första registrering och därefter vartannat år.

Motivering

Provningsfrekvensen för motorcyklar bör också utvärderas mot bakgrund av den ekonomiska och administrativa bördan för ägarna. Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget avser ett område där unionen inte har exklusiv kompetens. För lätta motorcyklar och mopeder med en toppfart på upp till 45 km/h bör medlemsstaterna också i fortsättningen själva få avgöra om de ska genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning eller inte.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering och därefter vartannat år.

Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får bestämma om de vill ha en tätare provningsfrekvens för fordon i kategorierna M1, N1 och O2.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har uppnått ett miltal på 160 000 km vid den första trafiksäkerhetsprovningen efter den första registreringen av fordonet, ska det därefter genomgå en trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Motivering

Med tanke på att moderna fordon i kategorierna M1 och N1 i genomsnitt kan köras mer, utan att det i nämnvärd grad försämrar säkerheten och miljöprestandan, och eftersom det är tekniskt möjligt att manipulera en vägmätare, bör provningsfrekvensen inte knytas till miltalet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett fordons registreringsbevis.

utgår

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Efter en vägkontroll.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För varje område som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller provningscentrumet genomföra en trafiksäkerhetsprovning som minst omfattar de punkter som anges i punkt 3 i bilaga II, med användning av den metod som är tillämplig för provning av dessa punkter.

2. För varje område som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller provningscentrumet genomföra en trafiksäkerhetsprovning som minst omfattar de punkter som anges i punkt 3 i bilaga II, Provningen ska uteslutande inrikta sig på hur fordonet fungerar. Anmärkningar får riktas mot icke typgodkända komponenter och reservdelar som kan påvisas inkräkta på fordonets säkerhets- och/eller miljöegenskaper. De testmetoder som i punkt 3 i bilaga II anges som tillämpliga för provning av dessa punkter ska användas.

Motivering

Det som kontrolleras vid den periodiska trafiksäkerhetsprovningen är hur fordonet fungerar och inte typgodkännandet överlag. Detta är inte ens möjligt i praktiken, eftersom vissa reservdelar är så pass inbyggda att man inte kan kontrollera dem. Påpekanden kan komma i fråga endast om det använts icke typgodkända komponenter som påvisligen inkräktar på säkerheten och miljöegenskaperna. Det fria tillhandahållandet av komponenter får inte indirekt inskränkas.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För kontroll av vägmätarställning, och om informationen inte översänts elektroniskt efter föregående trafiksäkerhetsprovning, ska inspektören ålägga den person som uppvisar fordonet för provning att uppvisa det intyg som utfärdats efter föregående trafiksäkerhetsprovning.

4. För kontroll av normalt monterade vägmätare ska informationen från föregående trafiksäkerhetsprovning tillgängliggöras för inspektören i elektronisk form. Fram till dess att elektronisk informationsöverföring vunnit insteg ska inspektören ålägga den person som uppvisar fordonet för provning att uppvisa det intyg som utfärdats efter föregående trafiksäkerhetsprovning. Vägmätarställningen från föregående trafiksäkerhetsprovning ska göras tillgänglig för berörda parter i elektronisk form. Denna information får inte innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Alla medlemsstater ska ömsesidigt erkänna trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering av ett fordon som överförts från en medlemsstat till en annan, under förutsättning att intyget är giltigt med avseende på den omregistrerande medlemsstatens provningsfrekvens.

Motivering

Att alla medlemsstater erkänner varandras trafiksäkerhetsintyg är ett viktigt steg för att fullborda den inre marknaden.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Alla medlemsstater ska ömsesidigt erkänna trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering av ett fordon som transporterats från en medlemsstat till en annan, under förutsättning att intyget är giltigt med avseende på den omregistrerande medlemsstatens provningsfrekvens. Som grund för detta ska tjäna en provning i alla medlemsstater, vilken uppfyller likadana normer.

Motivering

Ömsesidigt erkännande är förnuftigt också i samband med omregistreringar och gränsöverskridande försäljningar. Därför måste alla EU-medlemsstater ha jämförbara normer. Som grund för detta ska tjäna en provning i alla medlemsstater, vilken uppfyller likadana normer.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. Det provningscentrum eller, i förekommande fall, den behöriga myndighet som genomfört en trafiksäkerhetsprovning ska efter varje sådan provning rapportera det miltal som registrerats till databanken för miltal, om så är tillämpligt.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av inspektörer som uppfyller de minimikrav avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga VI.

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av inspektörer som uppfyller de minimikrav avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga VI. Medlemsstater med högre krav bör få behålla dessa.

Motivering

För första gången ställs det kompetenskrav på inspektörerna. EU-medlemsstater med striktare normer bör få behålla dessa.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska arbeta för att inspektörerna får en adekvat utbildning som motsvarar kompetenskraven.

Motivering

I enlighet med kompetenskraven bör medlemsstaterna arbeta för en adekvat utbildning.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara fri från intressekonflikter, särskilt beträffande ekonomisk anknytning eller person- och familjeanknytning till innehavaren av registreringsbeviset för det fordon som ska genomgå provning.

4. När inspektören genomför en trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara fri från intressekonflikter, särskilt beträffande ekonomisk anknytning eller person- och familjeanknytning till innehavaren av registreringsbeviset för det fordon som ska genomgå provning. Detta förutsätter motsvarande normer för certifiering, till exempel motsvarande ISO‑standard.

Motivering

För att den periodiska trafiksäkerhetsövervakningen ska präglas av jämförbarhet och oberoende bör man inom EU enas om samma normer för certifiering, till exempel motsvarande ISO-standard.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en elektronisk plattform för fordonsinformation i syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen och fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera hur man effektivast och ändamålsenligast kan inrätta en elektronisk plattform för fordonsinformation genom att utnyttja befintliga och redan genomförda it-lösningar avseende internationellt utbyte av data så att kostnaderna minimeras och överlappning undviks. Vid utvärderingen ska man bedöma vilket som är det lämpligaste sättet att sammankoppla de befintliga nationella systemen i syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning och avläsningar av vägmätare mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen, testutrustningstillverkarna och fordonstillverkarna Detta bör göra det möjligt för alla berörda parter att utan diskriminering få tillgång till fordonsinformationen.

Motivering

Tillgången till information har stor betydelse för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen. Sådan tillgång bör vara möjlig för alla berörda parter utan diskriminering, såsom det också står i lagstiftningen om omborddiagnostik.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska kommissionen presentera och utvärdera olika policyalternativ, inklusive möjligheten att ta bort kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10. Inom två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om undersökningens resultat och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta är lämpligt.

På grundval av utvärderingen ska kommissionen lägga fram förslag om ökad driftskompatibilitet och standardisering av elektroniska dokument, avskaffande av kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10 och inrättande av ett system för informationsutbyte om miltal mellan medlemsstaterna i samband med gränsöverskridande försäljning. Inom två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett lämpligt lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en obestämd tid [från datumet för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period av fem år [från datumet för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska regelbundet avlägga rapport för Europaparlamentet om tillämpningen av förordningen och dess inverkan på unionens inre marknad och industriproduktion.

Motivering

Det handlar här om en känslig bransch för den europeiska nationalekonomin och det behövs ofrånkomligen mera insyn och tillsyn.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att manipulering av eller ingrepp i vägmätare betraktas som en straffbar överträdelse som leder till effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande påföljder.

utgår

Motivering

Påföljder kommer inte att sätta stopp för manipulering av vägmätarställning. Tillgång till uppgifter om den senaste vägmätarställningen kan åstadkomma detta utan böter eller andra påföljder.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar

Referensnummer

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Yttrande från

Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.9.2012

Föredragande av yttrande

Utnämning

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Behandling i utskott

18.3.2013

 

 

 

Antagande

25.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD (27.5.2013)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Föredragande av yttrande: Malcolm Harbour

KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget fastställs uppdaterade, harmoniserade EU-regler för trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar för att stärka minimikraven för säkerhet och utsläpp vid periodisk trafiksäkerhetsprovning. Syftet med förslaget är att bidra till att halvera antalet döda i trafiken inom EU fram till 2020 i enlighet med EU:s politiska riktlinjer för trafiksäkerhet. Förslaget ska även bidra till att minska utsläpp till följd av bristande underhåll av fordon.

Föredraganden ställer sig bakom dessa centrala mål och stöder, med tanke på skillnaderna mellan medlemsstaternas praxis, en målinriktad harmonisering i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Därför ställer sig föredraganden tveksam till att instrumentet bör vara en förordning, vilket skulle ge mindre utrymme åt medlemsstaterna att anpassa reglerna på nationell nivå.

Dessutom anser föredraganden att målet att minska antalet döda i trafiken bör uppnås samtidigt som proportionalitet säkerställs, och stöder därför anpassade lösningar som baseras på tillförlitliga fakta. Föredraganden vill med detta uppmärksamma de oklarheter som Europaparlamentets enhet för konsekvensbedömningar belyser, om att det helt verkar saknas bevis för grundantagandet att bättre och mer frekventa tekniska inspektioner skulle leda till färre defekter i fordon.

Föredraganden noterar även att tillämpningsområdet har utökats utöver det som anges i direktiv 2009/40/EG till att omfatta nya fordonskategorier, i synnerhet två- och trehjuliga motorfordon, lätta släpvagnar med en vikt på upp till 3,5 ton och traktorer med en konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h. Förslaget innebär även tätare inspektioner av äldre fordon och fordon med höga miltal.

Föredraganden har inte föreslagit några ändringar i fråga om lagförslagets form eller omfattning, inte heller i fråga om provningens längd eftersom detta är frågor för det ansvariga utskottet. I stället har föredraganden valt att koncentrera sig på frågor som rör den inre marknaden i sina ändringsförslag. Ur IMCO-utskottets perspektiv inbegriper de mest relevanta frågorna följande:

1.  Definitionen av trafiksäkerhetsprovning

Föredraganden föreslår att definitionen av trafiksäkerhetsprovning ändras eftersom den i nuläget kan missbrukas i syfte att begränsa den gränsöverskridande konkurrensen inom handeln med begagnade fordon. Framför allt skapar kommissionens definition rättslig osäkerhet eftersom den, i en allmän definition, upprepar kravet på provning enligt kriterierna för typgodkännande i allmänhet, trots att de relevanta kriterierna för typgodkännande redan anges i bilagorna. Detta innebär att alla komponenter i ett fordon potentiellt skulle kunna genomgå provning eftersom det går att urskilja en säkerhetsaspekt för alla fordonskomponenter; det borde bara vara relevant för dem som typgodkänns för säkerhet och utsläpp. Problemet är att vissa aktörer kan tänkas utnyttja detta kryphål för att skydda den inhemska marknaden för begagnade fordon och underkänna fordon utan goda skäl.

2.  Åtgärder för identifiering och förebyggande av felaktiga körsträckor.

För tredje året i rad rankas begagnade bilar lägst bland samtliga produkter på resultattavlan för konsumentmarknaderna, utifrån marknadsresultat och framför allt i fråga om tillförlitlighet. Föredraganden föreslår därför förstärkta åtgärder mot bedrägerier med vägmätare genom att man utökar tillämpningsområdet för den elektroniska plattformen för fordonsinformation så att all information om ett fordons körsträcka finns i en webbaserad plattform. Föredraganden är även bekymrad över att kommissionens förslag förbjuder alla typer av korrigeringar av vägmätarställningen, bland annat de justeringar uppåt med vilka man skulle kunna undvika att det berörda fordonets marknadsvärde sjönk onödigt mycket.

3.  Tillgång till resultat från trafiksäkerhetsprovningar i nationella register, tillgång till teknisk information och minimikrav för provningsutrustning

Förordningen innebär att ett EU-harmoniserat system för datautbyte kan upprättas, vilket ger provningscentrum för periodisk trafiksäkerhetsprovning inom hela EU tillgång till information om fordonsreparation och underhåll. Föredraganden anser dock att tillgången till detta register inte bör begränsas till behöriga myndigheter och provningscentrum för periodisk trafiksäkerhetsprovning. För att kunna garantera likvärdiga konkurrensvillkor föreslår föredraganden att även tillverkare av verkstadsutrustning ska ha tillgång till informationen, eftersom de därigenom skulle kunna tillverka konkurrenskraftig och effektiv provningsutrustning. Föredraganden föreslår även att man tillåter användning av alternativa provningsmetoder som kan underlätta provningen av komplicerade fordon väsentligt så att den utförs på ett kostnadseffektivt sätt.

4.  Undantag

Föredraganden välkomnar undantaget för fordon av historiskt intresse, men anser att definitionen är för föreskrivande och rekommenderar i stället att ett grundläggande ålderskrav anges. Medlemsstaterna bör dessutom få behålla sin bestämmanderätt att, i linje med gällande praxis, undanta fordon från förordningen.

5.  Ömsesidigt erkännande

Den periodiska trafiksäkerhetsprovningen är kopplad till omregistreringen av ett motorfordon eftersom en större EU-harmonisering av provningen borde förenkla omregistreringen av fordon mellan medlemsstaterna. Föredraganden har därför infört ett nytt förslag som föreskriver ett obligatoriskt ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg i hela unionen.

6.  Översyn och övervakning

För att ytterligare stärka den inre marknaden föreslår föredraganden även att en översynsklausul införs om att man fem år efter det att detta förslag har antagits undersöker möjligheterna att underlätta utbytet av resultatdata från periodiska trafiksäkerhetsprovningar mellan medlemsstaterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att fordon efter att ha släppts ut på marknaden fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder under hela livscykeln. Systemet bör gälla för fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

(4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att fordon efter att ha släppts ut på marknaden fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder under hela livscykeln. Medlemsstaterna skulle kunna införa nationella krav på trafiksäkerhetsprovningen av fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. Systemet bör gälla för fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det finns ett tydligt samband mellan nivån på trafiksäkerheten och antalet tekniska brister i fordon. Under 2009 rapporterades 35 000 dödsfall på europeiska vägar. Baserat på antagandet att tekniska brister bidrar till dödsfall i proportion till hur de bidrar till olyckor kan mer än 2 000 dödsfall per år i EU vara kopplade till tekniska brister hos fordon. På grundval av tillgängliga studier skulle mellan 900 och 1 100 av dessa dödsfall kunna undvikas om lämpliga förbättringar av systemet för trafiksäkerhetsprovning genomfördes.

(5) Det finns troligtvis ett samband mellan nivån på trafiksäkerheten och tekniska brister i fordon. Under 2009 rapporterades 35 000 dödsfall på europeiska vägar. Lämpliga förbättringar av systemet för trafiksäkerhetsprovning kan bidra till att minimera antalet dödsolyckor.

Motivering

Det vetenskapliga antagandet är osäkert. Polisundersökningar enbart i Tyskland tyder på att olyckors utgång i mycket lägre grad beror på tekniska brister hos fordon.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En stor del av den totala mängden utsläpp från vägtransporter, särskilt koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal fordon med dåligt fungerande avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % av fordonsbeståndet står för 25 % av alla förorenande utsläpp. Ett periodiskt system med trafiksäkerhetsprovningar skulle därför även förbättra miljön genom en minskning av fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

(6) En stor del av den totala mängden utsläpp från vägtransporter, särskilt koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal fordon med dåligt fungerande avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % av fordonsbeståndet står för 25 % av alla förorenande utsläpp.

 

Detta gäller även ökade utsläpp av partiklar och kväveoxider från moderna motorer som kräver en mer omfattande utsläppskontroll, inbegripet en elektronisk kontroll av att fordonets system för omborddiagnos (OBD-system) är fullständigt och funktionellt, vilket kontrolleras genom befintliga provningar av avgasrör för att säkerställa en komplett och korrekt provning av utsläppssystemet, eftersom provning med enbart OBD-system inte är tillförlitlig.

 

Ett periodiskt system med trafiksäkerhetsprovningar skulle därför även förbättra miljön genom en minskning av fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

Motivering

OBD-system är inte en garanterad metod för utsläppskontroller. Detta måste således kontrolleras genom att utsläppen mäts vid avgasröret.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av olyckorna där motorcyklar är inblandade orsakas av eller kan kopplas till tekniska brister. Motorcyklister är den grupp trafikanter som har den högsta säkerhetsrisken, med en stigande trend när det gäller antalet dödsolyckor. Mopedförare är överrepresenterade i antalet dödsolyckor, och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 2008. Fordonsprovningarna bör därför utvidgas till att omfatta den grupp trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. motordrivna två- eller trehjuliga fordon.

utgår

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra tidigare undersökningar.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ändamålet utsedda organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, även om det nationella systemet gör det möjligt att godkänna privata organ, inklusive sådana som är involverade i reparationsverksamhet.

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ändamålet utsedda organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för den organisatoriska aspekten av trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, även om det nationella systemet gör det möjligt att godkänna privata organ, inklusive sådana som är involverade i reparationsverksamhet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att uppnå en hög kvalitet på provningarna i unionen bör provningsutrustning som ska användas vid testning, samt underhåll och kalibrering av utrustningen, specificeras på unionsnivå.

(12) För att uppnå en hög kvalitet i unionen avseende tester av provningsutrustning som ska användas vid testning, bör utrustningens underhåll och kalibrering specificeras på unionsnivå. Innovationer som kan leda till minskade kostnader och optimerade fördelar i samband med provningssystem, förfaranden och utrustning bör uppmuntras.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Provningsresultat bör inte ändras i kommersiellt syfte. Endast om resultaten av en trafiksäkerhetsprovning som utförts av en inspektör är uppenbart felaktiga bör tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten av en trafiksäkerhetsprovning.

(14) Provningsresultat bör inte ändras i kommersiellt syfte. Endast om resultaten av en trafiksäkerhetsprovning som utförts av en inspektör är uppenbart felaktiga bör tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten av en trafiksäkerhetsprovning och beslut bör kunna tas om lämpliga påföljder för det organ som utfärdat trafiksäkerhetsintyget.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas efter varje provning, inklusive bland annat information om fordonsidentitet och information om provningsresultaten. För att säkerställa korrekt uppföljning av trafiksäkerhetsprovningar bör medlemsstaterna organisera sådan information i en databas.

(22) För att säkerställa en korrekt uppföljning av provningsresultaten bör ett trafiksäkerhetsintyg utfärdas efter varje provning. Det bör även skapas i elektroniskt format med samma detaljnivå i fråga om information om fordonsidentitet och resultat av provningen som anges på ursprungsintyget. Medlemsstaterna bör dessutom organisera sådan information i en central databas så att man lätt kan kontrollera att resultaten av de periodiska tekniska inspektionerna är äkta.

Motivering

Trafiksäkerhetsintyg bör numera utfärdas i både pappersform och elektronisk form så att förfalskning och manipulering kan undvikas och informationsutbyte underlättas, vilket innebär att den elektroniska plattformen för fordonsinformation kan utvecklas.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av försäljningen av begagnade bilar, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle en registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med skyldigheten att uppvisa intyget från föregående provning, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Bedrägerier med vägmätare bör också mer systematiskt betraktas som en straffbar överträdelse.

(23) Bedrägerier med vägmätare anses påverka mellan 5 och 12 % av försäljningen av begagnade bilar, vilket resulterar i betydande samhällskostnader på flera miljarder euro varje år och felaktiga bedömningar av fordons trafiksäkerhet. För att bekämpa bedrägerierna med vägmätare skulle en registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med skyldigheten att uppvisa intyget från föregående provning, underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipuleringar av vägmätaren. Det skulle även bidra till en mer välfungerande inre marknad när det gäller gränsöverskridande handel med begagnade bilar. I den åttonde upplagan av resultattavlan för konsumentmarknaderna, ”Making markets work for consumers”, från december 2012, rankades detta marknadssegment lägst för tredje året i rad utifrån marknadsresultat, framför allt i fråga om tillförlitlighet. Bedrägerier med vägmätare bör också mer systematiskt betraktas som en straffbar överträdelse.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) För att komplettera den här förordningen med ytterligare tekniska detaljer bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen av unionslagstiftning om typgodkännande i relation till fordonskategorier samt behovet att uppdatera bilagorna mot bakgrund av tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd, även på expertnivå, under det förberedande arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete med att förbereda och utarbeta delegerade akter säkerställa att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

(26) För att komplettera det här direktivet med ytterligare tekniska detaljer bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen av unionslagstiftning om typgodkännande i relation till fordonskategorier samt behovet att uppdatera bilagorna mot bakgrund av tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd, även på expertnivå, under det förberedande arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete med att förbereda och utarbeta delegerade akter säkerställa att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Genomförandebefogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Genomförandebefogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav och harmoniserade regler för genomförande av trafiksäkerhetsprovning av fordon i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav och harmoniserade regler för genomförande av trafiksäkerhetsprovning av fordon i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Denna förordning tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, till vilken det hänvisas i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Genom denna förordning uppdateras de tekniska krav som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet22, och dess tillämpningsområde utvidgas för att i synnerhet inkludera inrättandet av provningscentrum och deras tillsynsorgan samt utseendet av inspektörer som ska anförtros genomförandet av trafiksäkerhetsprovningar. Detta direktiv bör därför upphävas. Denna förordning integrerar dessutom reglerna i kommissionens rekommendation 2010/378/EU av den 5 juli 2010 om bedömning av brister vid trafiksäkerhetsprovning enligt direktiv 2009/40/EG23 i syfte att bättre reglera metoderna för trafiksäkerhetsprovning.

(31) Genom detta direktiv uppdateras de tekniska krav som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet22, och dess tillämpningsområde utvidgas för att i synnerhet inkludera inrättandet av provningscentrum och deras tillsynsorgan samt utseendet av inspektörer som ska anförtros genomförandet av trafiksäkerhetsprovningar. Detta direktiv bör därför upphävas. Detta direktiv integrerar dessutom reglerna i kommissionens rekommendation 2010/378/EU av den 5 juli 2010 om bedömning av brister vid trafiksäkerhetsprovning enligt direktiv 2009/40/EG23 i syfte att bättre reglera metoderna för trafiksäkerhetsprovning.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv inrättas ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon som ska genomföras på grundval av tekniska minimistandarder och minimikrav i syfte att garantera en hög trafiksäkerhet och en hög miljöskyddsnivå.

Motivering

I ett direktiv fastställs gemensamma minimistandarder för periodiska trafiksäkerhetsprovningar, samtidigt som skillnaderna mellan medlemsstaterna beaktas. Ett direktiv möjliggör högre tekniska standarder och krav.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller fordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h i följande kategorier enligt direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG och direktiv 2003/37/EG:

1. Detta direktiv gäller fordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h i följande kategorier enligt förordning (EU) nr 168/2013, direktiv 2007/46/EG och direktiv 2003/37/EG:

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e.

utgår

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra tidigare undersökningar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller inte för följande:

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på följande:

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får införa nationella krav avseende trafiksäkerhetsprovning för fordon som förtecknas i punkt 2 och som är registrerade på deras territorium.

3. Medlemsstaterna får införa nationella krav avseende trafiksäkerhetsprovning för fordon som förtecknas i punkterna 1.7 och 2 och som är registrerade på deras territorium.

Motivering

Detta ändringsförslag är en automatisk följd av ändringen från en förordning till ett direktiv. Det är emellertid viktigt att uttryckligen ange detta i det här skedet. Medlemsstater som har trafiksäkerhetsprovningar bör få ha kvar dem. Medlemsstater som inte har trafiksäkerhetsprovningar bör emellertid inte vara skyldiga att införa sådana provningar.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande definitioner:

I detta direktiv gäller följande definitioner:

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: motordrivna fordon med två hjul med eller utan sidovagn, trehjuliga motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra tidigare undersökningar.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon som uppfyller samtliga följande villkor:

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon som tillverkades eller registrerades första gången för minst 30 år sedan och som anses ha ett historiskt värde av behöriga registreringsmyndigheter i respektive medlemsstat.

Motivering

Kommissionens definition av ett fordon av historiskt intresse är onödigt detaljerad och skulle leda till att många fordon otillbörligt omfattas av förordningen. Ett enkelt ålderskrav där ytterligare preciseringar lämnas åt medlemsstaternas myndigheter ger tillräckligt med flexibilitet och överensstämmer med nuvarande praxis.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Det tillverkades för minst 30 år sedan.

utgår

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som utgör avbildningar av fordonets historiska komponenter.

utgår

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i huvudkomponenternas tekniska karakteristika (t.ex. motor, bromsar, styrning eller fjädring).

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att ett fordons delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller för fordonet vid tiden för godkännandet, den första registreringen eller ibruktagandet samt vid tiden för eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: inspektion i enlighet med bilagorna II och III i denna förordning för att säkerställa att ett fordon är säkert att använda på allmänna vägar och uppfyller de miljökrav som ställs.

Motivering

Kommissionens definition skapar rättslig osäkerhet eftersom den, i en allmän definition, upprepar kravet på provning enligt kriterierna för typgodkännande i allmänhet, trots att de relevanta kriterierna för typgodkännande (i fråga om säkerhets- och utsläppskrav) redan anges i bilagorna till denna förordning. Utan detta ändringsförslag skulle alla typgodkända fordonskomponenter kunna väljas ut för säkerhetsprovning och därigenom kunna underkännas i onödan.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ska genomgå periodisk provning i enlighet med denna förordning i den medlemsstat där de är registrerade.

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ska genomgå periodisk provning i enlighet med detta direktiv i den medlemsstat där de är registrerade.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge provningscentrumen, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

3. Fordonstillverkare ska ge provningscentrumen, tillverkarna av provningsutrustning och i förekommande fall de behöriga myndigheterna och de oberoende aktörer som står för reparationer, service och underhåll av fordon, tillgång till den tekniska information enligt bilaga I som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen ska anta detaljerade regler avseende förfarandena för tillgång till den tekniska informationen i bilaga I i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

utgår

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra tidigare undersökningar.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering, sedan med två års mellanrum och därefter varje år.

Fordonskategorierna M1, N1 och O2: fyra år efter första registrering, och därefter högst vartannat år.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade som taxi eller ambulans, fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, O3 och O4: ett år efter första registrering och därefter varje år.

Fordon i kategori M1 som är registrerade som taxi eller ambulans, fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, O3 och O4: två år efter första registrering och därefter högst vartannat år.

Motivering

Tekniska brister upptäcks endast genom en grundligare provning. Om man bara gör en ytlig provning hjälper det ändå inte att den sker oftare. Att öka antalet provningar ger ingen nämnvärd effekt.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har uppnått ett miltal på 160 000 km vid den första trafiksäkerhetsprovningen efter den första registreringen av fordonet, ska det därefter genomgå en trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Motivering

Det är osäkert om det finns ett samband mellan fordonets körsträcka eller ålder och bristande trafiksäkerhet. I olyckor förekommer inte äldre fordon oftare än nya fordon.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Oaktat datumet för den senaste trafiksäkerhetsprovningen får den behöriga myndigheten begära att fordonet ska genomgå en trafiksäkerhetsprovning eller ytterligare provning före det datum som avses i punkterna 1 och 2 i följande fall:

4. Oaktat datumet för den senaste trafiksäkerhetsprovningen får den behöriga myndigheten begära att fordonet ska genomgå en trafiksäkerhetsprovning eller ytterligare provning före det datum som avses i punkterna 1 och 2 i följande fall:

Efter en olycka med allvarliga skador på fordonets viktigaste säkerhetsrelaterade komponenter såsom hjul, fjädring, deformationszoner, styrning eller bromsar.

Efter en olycka med allvarliga skador på fordonets viktigaste säkerhetsrelaterade komponenter såsom hjul, fjädring, deformationszoner, styrning eller bromsar.

När fordonets säkerhets- och miljörelaterade system och komponenter har ändrats eller modifierats.

När fordonets säkerhets- och miljörelaterade system och komponenter har ändrats eller modifierats.

I händelse av byte av innehavaren av ett fordons registreringsbevis.

 

Motivering

Lagstiftningsförslaget är inriktat på att förbättra trafiksäkerhetsprovningen. Det framgår inte varför det plötsligt skulle finnas anledning att misstänka tekniska brister när fordonet byter ägare.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Efter det att fordonet har genomgått en vägkontroll.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som åtminstone ska omfatta de delar som fastställs i bilaga IV.

1. Det provningscentrum, eller, i förekommande fall, den behöriga myndighet som har genomfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som även ska finnas tillgängligt i elektronisk form och åtminstone omfatta de delar som fastställs i bilaga IV.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, ska till den person som uppvisar fordonet för provning överlämna trafiksäkerhetsintyget eller, om det rör sig om ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg, en vederbörligen bestyrkt utskrift av ett sådant intyg.

2. Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, ska, så snart uppgifterna är korrekt ifyllda, till den person som uppvisar fordonet för provning överlämna ett trafiksäkerhetsintyg eller, om trafiksäkerhetsintyget är i elektronisk form, tillhandahålla en utskrift av testresultaten.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I de fall där en ansökan om omregistrering av ett fordon har tagits emot, och fordonet ursprungligen kommer från en annan medlemsstat, ska registreringsmyndigheterna erkänna fordonets trafiksäkerhetsintyg så snart dess giltighet har kontrollerats under omregistreringen. Erkännandet ska gälla för samma period som den ursprungliga giltighetstiden på intyget, förutom i de fall där intygets ursprungliga giltighetstid är längre än den maximala lagstadgade giltighetstiden i den medlemsstat där fordonet omregistreras. I sådana fall ska giltigheten justeras nedåt och beräknas från det datum som det ursprungliga trafiksäkerhetsintyget för fordonet utfärdades. Innan denna förordning börjar tillämpas ska medlemsstaterna underrätta varandra om det format på trafiksäkerhetsintyget som erkänns av deras respektive behöriga myndigheter samt utbyta anvisningar för hur äktheten kontrolleras.

Motivering

I syfte att underlätta omregistrering av motorfordon i hela unionen introducerar detta ändringsförslag ett system för ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg mellan medlemsstaterna, vilket träder i kraft i och med tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande och senast tre år därefter ska provningscentrumen på elektronisk väg till den behöriga myndigheten i en medlemsstat överlämna den information som nämns i trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar. Informationen ska överlämnas inom skälig tid efter utfärdandet av trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta datum får provningscentrumen överlämna informationen till den behöriga myndigheten på valfritt annat sätt. Den behöriga myndigheten ska spara informationen i 36 månader från datumet för mottagande.

3. Från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande och senast tre år därefter ska provningscentrumen på elektronisk väg till den behöriga myndigheten i en medlemsstat överlämna den information som nämns i trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar. Informationen ska överlämnas inom skälig tid efter utfärdandet av trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta datum får provningscentrumen överlämna informationen till den behöriga myndigheten på valfritt annat sätt. Den behöriga myndigheten ska spara informationen i en central databas i 36 månader från datumet för mottagande.

Motivering

Detta ändringsförslag är tänkt att underlätta informationsutbytet, vilket innebär att den elektroniska plattformen för fordonsinformation kan utvecklas.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Resultaten från trafiksäkerhetsprovningen ska anmälas till fordonets registreringsmyndighet. Denna anmälan ska innehålla den information som nämns i trafiksäkerhetsintyget.

5. Resultaten från trafiksäkerhetsprovningen ska utan dröjsmål anmälas till fordonets registreringsmyndighet. Denna anmälan ska innehålla den information som nämns i trafiksäkerhetsintyget.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inspektörer som är anställda av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller av ett provningscentrum den dag då denna förordning börjar tillämpas är undantagna från kraven i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa inspektörer.

3. Inspektörer som är anställda av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller av ett provningscentrum den dag då detta direktiv börjar tillämpas är undantagna från kraven i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa inspektörer.

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt som ansvarar för informationsutbytet med de andra medlemsstaterna och kommissionen med avseende på tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt som ansvarar för informationsutbytet med de andra medlemsstaterna och kommissionen med avseende på tillämpningen av detta direktiv.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn och kontaktinformation för sina nationella kontaktpunkter senast [ett år efter denna förordnings ikraftträdande] och ska utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella förändringar i denna information. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn och kontaktinformation för sina nationella kontaktpunkter senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] och ska utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella förändringar i denna information. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en elektronisk plattform för fordonsinformation i syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen och fordonstillverkarna.

1. Efter en noggrann analys av kostnader och fördelar, med en bedömning av förbättringarna avseende fordonssäkerheten och fordonsprovningen, och endast om resultatet av kostnads-nyttoanalysen är positivt, ska kommissionen föreslå en elektronisk plattform för fordonsinformation för att underlätta tillgång till information om testresultat från trafiksäkerhetsprovning, vägmätarställning och fordons registreringsuppgifter mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen, fordonstillverkarna, tillverkarna av provnings- och mätningsutrustning och andra oberoende aktörer.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På grundval av utvärderingen ska kommissionen presentera och utvärdera olika policyalternativ, inklusive möjligheten att ta bort kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10. Inom två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om undersökningens resultat och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta är lämpligt.

2. Om kostnads-nyttoanalysen är osäker eller negativ ska kommissionen ändå undersöka genomförbarheten, och om lämpligt, föreslå en metod för att underlätta tillgången till uppgifter och information samt presentera och utvärdera olika policyalternativ, inklusive möjligheten att ta bort kravet på ett bevis på provning enligt artikel 10. Inom två år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om undersökningens resultat och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta är lämpligt

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I båda fallen ska kommissionen beakta befintliga it-lösningar och elektroniska plattformar med avseende på offentligt tillgängliga uppgifter och information.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Inom två år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet och samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag, om detta är lämpligt.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Rapportering

 

Kommissionen ska senast [fem år från ikraftträdandet av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv, i synnerhet vad gäller effektiviteten i bestämmelserna om tillämpningsområde, provningsfrekvensen och genomförandet av det ömsesidiga erkännandet av trafiksäkerhetsintyg. Rapporten ska även innehålla en analys av behovet av att uppdatera bilagorna till detta direktiv mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och praxis. Denna rapport ska lämnas efter samråd med det utskott som avses i artikel 16 och ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en obestämd tid [från datumet för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [datumet för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Det är lämpligare med en tidsbestämd period för delegeringen av befogenhet. Kommissionen bör utarbeta en rapport om hur de delegerade akterna har fungerat.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande.

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att manipulering av eller ingrepp i vägmätare betraktas som en straffbar överträdelse som leder till effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande påföljder.

2. Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att manipulering av eller ingrepp i vägmätare betraktas som en straffbar överträdelse som leder till effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande påföljder, med undantag för sådana justeringar uppåt av vägmätarställningen som har godkänts av ett auktoriserat provningscentrum eller en behörig myndighet för att korrigera tidigare, olaglig manipulering av mätaren.

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att vägmätarställningen, om den på ett olagligt sätt har manipulerats, lagenligt kan justeras uppåt av provningscentrum eller behöriga myndigheter så att berörda fordon inte i praktiken avskrivs utan kan genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i framtiden.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast [ett år efter denna förordnings tillämpningsdag] och ska utan dröjsmål meddela den eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast [ett år efter detta direktivs tillämpningsdag] och ska utan dröjsmål meddela den eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Provningsinstrument och provningsutrustning som avses i artikel 11 och som inte uppfyller minimikraven i bilaga V den [denna förordnings tillämpningsdag] får användas för trafiksäkerhetsprovning under en period som inte överstiger fem år efter detta datum.

1. Provningsinstrument och provningsutrustning som avses i artikel 11 och som inte uppfyller minimikraven i bilaga V den [detta direktivs tillämpningsdag] får användas för trafiksäkerhetsprovning under en period som inte överstiger fem år efter detta datum.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i bilaga VII senast fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i bilaga VII senast fem år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas.

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens rekommendation 2010/378/EU upphävs från och med den [den här förordningens tillämpningsdag].

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens rekommendation 2010/378/EU upphävs från och med den [det här direktivets tillämpningsdag].

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den är tillämplig [12 månader efter ikraftträdandet].

Den är tillämplig [24 månader efter ikraftträdandet].

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Detta direktiv är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Bilaga II – del 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I undantagsfall, om fordonet har en särskild utformning som inte är kompatibel med tillämpningen av de provningsmetoder som fastställs i denna bilaga, ska provningen utföras i enlighet med de särskilda alternativa provningsmetoder som rekommenderas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Alla provningsmetoder som används, men som inte anges i denna bilaga, måste skriftligen godkännas av den lämpliga behöriga myndigheten.

Motivering

Vissa fordon, till exempel snabba traktorer och fordon med släp, kan vara särskilt svåra att prova på grund av deras utformning eller för att provningscentrumen är så avlägset belägna att kostnaden för att uppgradera utrustningen så att den passar för vissa ovanliga fordon skulle bli oproportionerligt hög. Därför måste det finnas alternativa icke standardiserade provningsmetoder, som dock har fått ett tydligt godkännande av den lämpliga behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4.1.2

 

 

Kommissionens förslag

4.1.2 Inställning

Fastställ den horisontella inriktningen av varje strålkastare vid halvljus med hjälp av en anordning för strålkastarinställning eller skärm.

Strålkastarens inställning är inte inom de gränser som fastställs i kraven1.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.2 Inställning

Fastställ den horisontella och vertikala inriktningen av varje strålkastare vid halvljus med hjälp av en anordning för strålkastarinställning och en elektronisk kontrollanordning för att i förekommande fall kontrollera den dynamiska funktionen. Kontrollera det dynamiska systemets strålkastarfunktion och inställning.

Strålkastarens inställning är inte inom de gränser som fastställs i kraven1.

 

Motivering

Vertikala mätningar är viktigare inställningskriterier och bör därför inbegripas.

För att se till att strålkastarna är korrekt inställda och brännvidden är korrekt justerad krävs en anordning för kontroll av strålkastarna, särskilt för HID-lampor och dynamiskt kontrollerade system. Detta kan inte åstadkommas på lämpligt sätt genom att endast använda en skärm för strålkastarinställning. För dynamiskt kontrollerade HID-lampsystem bör en elektronisk kontrollanordning tillsammans med en lämplig anordning för provning av strålkastarinställning användas.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4.1.2

 

 

Kommissionens förslag

4.1.3. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering.

(a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1) (antal strålkastare som tänds samtidigt)

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.3. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering, i förekommande fall med hjälp av en elektronisk kontrollanordning.

(a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1) (antal strålkastare som tänds samtidigt)

(b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Motivering

För en lämplig provning av automatisk på- och avslagning av strålkastare (t.ex. automatisk avbländningsfunktion, HBA) bör provningen utföras med hjälp av en elektronisk kontrollanordning för kontroll av korrekt funktion.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4.1.5

 

 

Kommissionens förslag

4.1.5. Inställningsanordning (där sådan är obligatorisk)

Visuell kontroll och om möjligt kontroll genom manövrering.

(a) Anordningen fungerar inte.

(b) Manuell anordning kan inte manövreras från förarplatsen.

Parlamentets ändringsförslag

4.1.5. Inställningsanordning (där sådan är obligatorisk)

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering, i förekommande fall med hjälp av en elektronisk kontrollanordning.

(a) Anordningen fungerar inte.

(b) Manuell anordning kan inte manövreras från förarplatsen.

Motivering

För en lämplig provning av den automatiska inställningsfunktionen bör provningen utföras med hjälp av en elektronisk kontrollanordning för att se till att inställningsanordningen fungerar korrekt.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4.3.2

 

 

Kommissionens förslag

4.3.2. Av- och påslagning

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering.

a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1).

b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

4.3.2 Av- och påslagning av stoppljus – nödbromsljus

Visuell kontroll och kontroll genom manövrering med hjälp av en elektronisk kontroll­anordning för att variera bromspedal­sensorns ingående värde och genom observation kontrollera nödbromsljusens funktion.

a) Omkopplarens funktion överensstämmer inte med kraven(1).

b) Manöverorganet fungerar bristfälligt.

c) Nödbromsljusen fungerar inte eller fungerar inte korrekt.

Motivering

En elektronisk kontrollanordning bör användas för att generera ingående signaler till bromspedalsensorn i syfte att kontrollera att nödbromsljusen fungerar korrekt (inklusive automatiska varningsljus), vilket sedan kontrolleras genom direkt observation.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4.5.2

 

 

Kommissionens förslag

4.5.2 Inställning (X)(2)

Kontroll genom manövrering och med hjälp av en anordning för strålkastarinställning

Främre dimljusets horisontella inställning felaktig när ljusmönstret har en ljus/mörker-gräns.

Parlamentets ändringsförslag

4.5.2 Inställning (X)(2)

Kontroll genom manövrering och med hjälp av en anordning för strålkastarinställning

Främre dimljusets horisontella och vertikala inställning felaktig när ljusmönstret har en ljus/mörker-gräns.

Motivering

Vertikala mätningar är viktigare inställningskriterier och bör därför inbegripas.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 5.3.2

 

 

Kommissionens förslag

5.3.2. Stötdämpare

Visuell kontroll med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning, eller med hjälp av särskild utrustning om sådan finns.

(a) Bristfällig fästning av stötdämpare på chassi eller axel.

(b) Skadad stötdämpare som visar tecken på allvarligt läckage eller fel.

Parlamentets ändringsförslag

5.3.2. Stötdämpare

Visuell kontroll med fordonet över en smörjgrop eller på en lyftanordning med hjälp av särskild utrustning.

(a) Bristfällig fästning av stötdämpare på chassi eller axel.

(b) Skadad stötdämpare som visar tecken på allvarligt läckage eller fel.

Motivering

En objektiv bedömning av stötdämparen i fordonets upphängningssystem är endast möjlig med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare. För elektroniskt styrda fordonsupphängningssystem bör en elektronisk kontrollanordning användas för att prova fordonets upphängningssystem, samtidigt som mätningar görs med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare för att kontrollera att systemet fungerar korrekt. Det föreslås att en skillnad på 30 procent mellan vänstra och högra sidan på samma axel bör anses utgöra ett praktiskt och realistiskt kriterium för godkänd/ej godkänd.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 5.3.2.1

 

 

Kommissionens förslag

5.3.2.1 Provning av dämpningens effektivitet

Använd särskild utrustning och jämför skillnader mellan vänster och höger och/eller absoluta värden som anges av tillverkaren.

(a) Väsentlig skillnad mellan höger och vänster

(b) Angivna minimivärden uppnås ej

Parlamentets ändringsförslag

5.3.2.1 Provning av dämpningens effektivitet

Använd provnings­utrustning för stötdämpare och jämför skillnader mellan vänster och höger och fordons­tillverkarnas värden för dämpningsgrad om dessa värden överstiger det allmänna gränsvärdet för dämpnings­graden 0,1.

(a) Väsentlig skillnad mellan höger och vänster

(b) Värdena för dämpningsgrad uppnås ej.

(c) Obalans på över 30 % i mätningsvärdena mellan den vänstra och högra sidan av samma axel.

Motivering

En objektiv bedömning av stötdämparen i fordonets upphängningssystem är endast möjlig med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare. För elektroniskt styrda fordonsupphängningssystem bör en elektronisk kontrollanordning användas för att prova fordonets upphängningssystem, samtidigt som mätningar görs med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare för att kontrollera att systemet fungerar korrekt.

Det föreslås att en skillnad på 30 procent mellan vänstra och högra sidan på samma axel bör anses utgöra ett praktiskt och realistiskt kriterium för godkänd/ej godkänd.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 8.2.2.2

 

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska mätas vid fri acceleration (utan belastning och från tomgång till maximivarvtal) med växeln i friläge och kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven1.

 

(b) Konditionering av fordon:

Röktätheten överstiger den nivå som anges på fordonets tillverkarskylt.

 

1. Provningar får utföras på fordon utan konditionering. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att kontrollera att motorn är varm och i tillfredsställande mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

2. Krav på konditionering:

För insugningsmotorer: 2,5 m-1

 

(i) Motorn ska ha uppnått arbetstemperatur, vilket t.ex. innebär att temperaturen på motoroljan som mäts med en oljemätsticka ska vara minst 80 °C eller motsvara normal arbetstemperatur om den är lägre, eller att motorblocktemperaturen, mätt som nivå på den infraröda strålningen, ska vara minst lika hög. Om denna mätmetod är opraktisk på grund av fordonets konstruktion ska motorns normala arbetstemperatur uppnås på annat sätt, t.ex. genom att kylfläkten går igång.

För turboladdade motorer: 3,0 m-1

eller, för fordon som identifierats i kraven1 eller

som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

1,5 m-1.7

 

(ii) Avgassystemet ska rensas genom minst tre fria accelerationscykler eller motsvarande metod.

 

 

(c) Provningsförfarande:

 

 

1. Motorn och eventuellt turboaggregat ska gå på tomgång innan varje fri accelerationscykel påbörjas. För tunga dieseldrivna fordon innebär detta minst 10 sekunder efter det att gaspedalen släppts upp.

 

 

2. För att påbörja varje fri accelerationscykel ska gaspedalen snabbt (dvs. på mindre än en sekund) och i en rörelse, men inte häftigt, tryckas i botten för att uppnå maximal insprutning från insprutningspumpen.

 

 

3. Under varje fri accelerationscykel och innan gaspedalen släpps upp ska motorn komma upp i maximivarvtal eller, när det gäller automatväxlade fordon, det varvtal som anges av tillverkaren eller, om dessa uppgifter inte finns att tillgå, två tredjedelar av maximivarvtalet. Detta kan kontrolleras t.ex. med hjälp av motorvarvet eller genom att man låter tillräckligt lång tid förflyta mellan den första tryckningen på gaspedalen och det ögonblick den släpps upp, vilket för fordon i kategorierna 1 och 2 i bilaga I bör vara minst 2 sekunder.

 

 

4. Fordon får endast underkännas om det aritmetiska medelvärdet från minst tre av de senast genomförda accelerationscyklerna överskrider gränsvärdet. Medelvärdet kan räknas fram genom att man bortser från de mätningar som i hög grad avviker från medelvärdet eller att man använder resultatet av någon annan statistisk beräkning som tar hänsyn till spridningen hos mätningarna. Medlemsstaterna får begränsa antalet provningscykler.

 

 

5. För att undvika onödiga provningar får medlemsstaterna underkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket högre än gränsvärdet. För att likaså undvika onödiga provningar får medlemsstaterna godkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket lägre än gränsvärdet.

 

Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet Fordon som registrerades eller togs i bruk före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska mätas vid fri acceleration (utan belastning och från tomgång till maximivarvtal) med växeln i friläge och kopplingen nedtryckt. Denna provning av avgasrör ska alltid vara standardmetoden för bedömning av utsläpp från avgasrör, även om den kombineras med OBD.

(a) För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven1.

 

(b) Konditionering av fordon:

Röktätheten överstiger den nivå som anges på fordonets tillverkarskylt.

 

1. Provningar får utföras på fordon utan konditionering. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att kontrollera att motorn är varm och i tillfredsställande mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde inte finns att tillgå eller om kraven(1) inte medger att referensvärden används:

 

2. Krav på konditionering:

För insugningsmotorer: 2,5 m-1

 

(i) Motorn ska ha uppnått arbetstemperatur, vilket t.ex. innebär att temperaturen på motoroljan som mäts med en oljemätsticka ska vara minst 80 °C eller motsvara normal arbetstemperatur om den är lägre, eller att motorblocktemperaturen, mätt som nivå på den infraröda strålningen, ska vara minst lika hög. Om denna mätmetod är opraktisk på grund av fordonets konstruktion ska motorns normala arbetstemperatur uppnås på annat sätt, t.ex. genom att kylfläkten går igång.

För turboladdade motorer: 3,0 m-1

eller, för fordon som identifierats i kraven1 eller

som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter det datum som anges i kraven(1):

1,5 m-1.7

eller

0,2m-1

 

(ii) Avgassystemet ska rensas genom minst tre fria accelerationscykler eller motsvarande metod.

 

 

(c) Provningsförfarande:

 

 

1. Motorn och eventuellt turboaggregat ska gå på tomgång innan varje fri accelerationscykel påbörjas. För tunga dieseldrivna fordon innebär detta minst 10 sekunder efter det att gaspedalen släppts upp.

 

 

2. För att påbörja varje fri accelerationscykel ska gaspedalen snabbt (dvs. på mindre än en sekund) och i en rörelse, men inte häftigt, tryckas i botten för att uppnå maximal insprutning från insprutningspumpen.

 

 

3. Under varje fri accelerationscykel och innan gaspedalen släpps upp ska motorn komma upp i maximivarvtal eller, när det gäller automatväxlade fordon, det varvtal som anges av tillverkaren eller, om dessa uppgifter inte finns att tillgå, två tredjedelar av maximivarvtalet. Detta kan kontrolleras t.ex. med hjälp av motorvarvet eller genom att man låter tillräckligt lång tid förflyta mellan den första tryckningen på gaspedalen och det ögonblick den släpps upp, vilket för fordon i kategorierna 1 och 2 i bilaga I bör vara minst 2 sekunder.

Kväveoxidnivån överensstämmer inte med kraven.

 

4. Fordon får endast underkännas om det aritmetiska medelvärdet från minst tre av de senast genomförda accelerationscyklerna överskrider gränsvärdet. Medelvärdet kan räknas fram genom att man bortser från de mätningar som i hög grad avviker från medelvärdet eller att man använder resultatet av någon annan statistisk beräkning som tar hänsyn till spridningen hos mätningarna. Medlemsstaterna får begränsa antalet provningscykler.

Partikelvärdena överensstämmer inte med kraven.

 

5. För att undvika onödiga provningar får medlemsstaterna underkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket högre än gränsvärdet. För att likaså undvika onödiga provningar får medlemsstaterna godkänna fordon om värdena efter mindre än tre fria accelerationscykler eller efter rensningscykeln ovan ligger mycket lägre än gränsvärdet. Mätning av kväveoxidnivåer och partiklar med användning av lämplig utrustning/lämpligt utrustad rökmätare med en befintlig provningsmetod för fri acceleration.

 

Motivering

OBD-system är inte en garanterad metod för utsläppskontroller, och därför måste utsläpp kontrolleras genom mätning vid avgasröret. Kväveoxider är särskilt ett problem i dieselmotorer, där låga röknivåer normalt skapar höga kväveoxidnivåer. För fordon som är utrustade med ett dieselpartikelfilter är det viktigt att mäta partikelnivån och inte röktätheten. För att garantera harmoniserade och exakta mätningar bör både motortemperaturen och motorhastigheten mätas enligt fordonstillverkarens provningsförhållanden.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Bilaga V – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Enhet för provning av stötdämparens effektivitet.

(10) Provningsutrustning för stötdämpare för att mäta energiabsorberingen från pendlingarna i fordonets upphängningssystem för att mäta effektiviteten hos stötdämparna i fordonets upphängningskomponenter.

Motivering

Det är endast möjligt att objektivt bedöma effektiviteten hos stötdämparna i fordonets upphängningssystem med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare genom att använda fordonstillverkarnas värden för dämpningsgrad om fordonstillverkarnas värden överstiger det allmänna gränsvärdet för en dämpningsgrad på 0,1.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar

Referensnummer

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.9.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Malcolm Harbour

18.9.2012

Behandling i utskott

24.1.2013

21.3.2013

24.4.2013

 

Antagande

25.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar

Referensnummer

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Framläggande för parlamentet

10.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

12.9.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Werner Kuhn

10.10.2012

 

 

 

Behandling i utskott

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Antagande

30.5.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

George Sabin Cutaş

Ingivande

10.6.2013