AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de EuropeseRaad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement

10.6.2013 - (00110/2013 – C7‑0166/2013 – 2013/0900(NLE)) - ***

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Roberto Gualtieri en Rafał Trzaskowski
PR_NLE-AP

Procedure : 2013/0900(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0213/2013
Ingediende teksten :
A7-0213/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement

(00110/2013 – C7‑0166/2013 – 2013/0900(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement (00110/2013),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 14, lid 2, alinea 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (C7‑0166/2013),

–   gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 en zijn daarbij gevoegde voorstel voor een besluit van de Europese Raad[1],

–   gezien artikel 74, onder f) en artikel 81, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie constitutionele zaken (A7‑0213/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Europese Raad en aan de regering en het parlement van de Republiek Kroatië, en, ter informatie aan de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten..

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.6.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Susy De Martini