ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработен текст)

10.6.2013 - (14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Антонио Масип Идалго

Процедура : 2008/0244(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0214/2013
Внесени текстове :
A7-0214/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработен текст)

(14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14654/2/2012 – C7‑0165/2013),

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 26 Октомври 2011 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 Октомври 2009 г.[2],

–   като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0815),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2011)0320),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0000/2013),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ С 24, 28.1.2012 г., стр. 80.
  • [2]  ОВ С 79, 27.3.2010 г., стр. 58.
  • [3]  ОВ С 212Д, 5.8.2010 г., стр. 348.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст)

Позовавания

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

7.5.2009                     T6-0376/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0815 - C6-0477/2008

Променено предложение на Комисията

COM(2011)0320

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

 

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.6.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

10.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Дата на внасяне

10.6.2013 г.