INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

10.6.2013 - (14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Antonio Masip Hidalgo

Procedure : 2008/0244(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0214/2013
Indgivne tekster :
A7-0214/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

(14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14654/2/2012 – C7‑0165/2013),

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. oktober 2011[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 7. oktober 2009[2],

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2008)0815),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2011)0320),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0214/2013),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EUT C 24 af 28.1.2012, s. 80.
  • [2]  EUT C 79 af 27.3.2010, s. 58.
  • [3]  EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 348.

PROCEDURE

Titel

Fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

Referencer

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

7.5.2009                     T6-0376/2009

Kommissionens forslag

COM(2008)0815 - C6-0477/2008

Kommissionens ændrede forslag

COM(2011)0320

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

 

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

10.6.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.6.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Dato for indgivelse

10.6.2013