SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)

10.6.2013 - (14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Antonio Masip Hidalgo

Menetlus : 2008/0244(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0214/2013
Esitatud tekstid :
A7-0214/2013
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)

(14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14654/2/2012 – C7‑0165/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. oktoobri 2011. aasta arvamust,[1]

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2009. aasta arvamust,[2]

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2008)0815) suhtes,

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (COM(2011)0320),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7‑0214/2013),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT C 24, 28.1.2012, lk 80.
  • [2]  ELT C 79, 27.3.2010, lk 58.
  • [3]  ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 348.

MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud)

Viited

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

7.5.2009                     T6-0376/2009

Komisjoni ettepanek

COM(2008)0815 - C6-0477/2008

Komisjoni muudetud ettepanek

COM(2011)0320

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

 

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.6.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.6.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Esitamise kuupäev

10.6.2013