Pranešimas - A7-0214/2013Pranešimas
A7-0214/2013

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija)

10.6.2013 - (14654/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Antonio Masip Hidalgo

Procedūra : 2008/0244(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0214/2013
Pateikti tekstai :
A7-0214/2013
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija)

(14654/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14654/2012 – C7‑0165/2013),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 7 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008) 0815) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2011) 0320),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7‑0214/2013),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL C 24, 2012 1 28, p. 80.
  • [2]  OL C 79, 2010 3 27, p. 58.
  • [3]  OL C 212E, 2010 8 5, p. 348.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarptautinės apsaugos prašymą pateikusių asmenų priėmimo standartų nustatymas (nauja redakcija)

Nuorodos

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

7.5.2009                     T6-0376/2009

Komisijos pasiūlymas

COM(2008) 0815 - C6-0477/2008

Pakeistas Komisijos pasiūlymas

COM(2011) 0320

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

10.6.2013

 

 

 

Priėmimo data

10.6.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Pateikimo data

10.6.2013