Ziņojums - A7-0214/2013Ziņojums
A7-0214/2013

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)

10.6.2013 - (14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Antonio Masip Hidalgo

Procedūra : 2008/0244(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0214/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0214/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)

(14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14654/2/2012 – C7‑0165/2013),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 26. oktobra atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 7. oktobra atzinumu[2],

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0815),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2011)0320),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A7‑0214/2013),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 24, 28.1.2012., 80. lpp.
  • [2]  OV C 79, 27.3.2010., 58. lpp.
  • [3]  OV C 212E, 5.8.2010., 348. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Standartu noteikšana starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

7.5.2009                     T6-0376/2009

Komisijas priekšlikums

COM(2008)0815 - C6-0477/2008

Komisijas grozitais priekšlikums

COM(2011)0320

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.6.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.6.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

9

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Iesniegšanas datums

10.6.2013