ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)

10.6.2013 - (14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD)) - ***II

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Antonio Masip Hidalgo

Postup : 2008/0244(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0214/2013
Predkladané texty :
A7-0214/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)

(14654/2/2012 – C7‑0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14654/2/2012 – C7-0165/2013),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. októbra 2011[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2009[2],

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2008)0815),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (COM(2011)0320),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0214/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 80.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 58.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 212E, 5.8.2010, s. 348.

POSTUP

Názov

Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)

Referenčné čísla

14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

7.5.2009                     T6-0376/2009

Návrh Komisie

COM(2008)0815 - C6-0477/2008

Zmenený návrh Komisie

COM(2011)0320

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

 

 

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Antonio Masip Hidalgo

12.7.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.6.2013

 

 

 

Dátum prijatia

10.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Dátum predloženia

10.6.2013