SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis

10.6.2013 - (10273/2013 – C7‑0160/2013 – 2010/0312(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho

Postup : 2010/0312(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0215/2013
Predkladané texty :
A7-0215/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis

(10273/2013 – C7‑0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (10273/2013),

–   so zreteľom na článok 70 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na žiadosť Rady o stanovisko (C7-0160/2013),

–   so zreteľom na záväzok, ktorý vyjadril zástupca Rady v liste z 30. mája 2013, o prijatí tento akt v podobe predloženej Parlamentu,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0215/2013),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

PRÍLOHA

Návrh vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú prijatie nariadenia, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností a nariadenia, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis. Nazdávajú sa, že uvedenými novými mechanizmami sa zodpovedajúco reaguje na požiadavku Európskej rady, ktorá vo svojich záveroch z 24. júna 2011 v snahe zabezpečiť presadzovanie spoločných pravidiel a posilniť, prispôsobiť a rozšíriť kritériá vychádzajúce z acquis EÚ vyzvala na posilňovanie spolupráce a vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi v schengenskom priestore a na vytvorenie účinného a spoľahlivého systému monitorovania a hodnotenia, pričom pripomenula, že vonkajšie hranice Európy musia byť riadené účinným a jednotným spôsobom na základe spoločnej zodpovednosti, solidarity a praktickej spolupráce.

Vyhlasujú, že touto zmenou Kódexu schengenských hraníc sa posilní koordinácia a spolupráca na úrovni Únie tým, že sa na jednej strane vytvoria kritériá pre obnovovanie hraničných kontrol členskými štátmi a na druhej strane aj pre mechanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého bude možné reagovať na skutočne kritické situácie, v ktorých je ohrozené celkové fungovanie oblasti bez kontroly vnútorných hraníc.

Zdôrazňujú, že tento nový systém hodnotenia je mechanizmom EÚ, bude sa vzťahovať na všetky aspekty schengenského acquis a zapoja sa doň experti z členských štátov, Komisie a príslušných agentúr EÚ.

Súhlasia s tým, že každý budúci návrh Komisie na zmenu tohto systému hodnotenia sa predloží na konzultáciu Európskemu parlamentu, aby sa pred prijatím záverečného znenia mohlo v čo najväčšej možnej miere zohľadniť jeho stanovisko.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Text konzultovaný s Európskym parlamentom je výsledkom dohody dosiahnutej medzi troma inštitúciami po dlhom procese rokovaní.

Úvodný pokus riešiť chyby a nedostatky súčasného hodnotiaceho mechanizmu, ktorý je čisto medzivládnej povahy a ktorý bol vytvorený rozhodnutím výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o zriadení Stáleho výboru pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (SCH/ Com-ex (98) 26 def.), sa uskutočnil v marci 2009, kedy Komisia predložila dva návrhy (jeden pre bývalý prvý pilier a jeden pre bývalý tretí pilier), ktoré mali hodnotiaci mechanizmus nahradiť. Parlament v októbri 2009 oba návrhy zamietol a vyzval Komisiu, aby ich stiahla a v súlade so spolurozhodovacím postupom a so zreteľom na nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy predložila nové, podstatne vylepšené návrhy. Nový návrh bol predložený v novembri 2010 a vychádzal z článku 77 ods. 2 písm. e) ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje riadny legislatívny (spolurozhodovací) postup. Hoci Parlament reagoval na tento návrh kladne, Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci zo 7. až 8. júna 2012 rozhodla zmeniť právny základ na článok 70 ZFEÚ, keď argumentovala tým, že tento článok bol do zmluvy zahrnutý osobitne preto, aby umožnil schvaľovanie dohôd o vzájomnom hodnotení. Toto rozhodnutie vyústilo do bezprecedentného medziinštitucionálneho sporu, ktorý sa po intenzívnych rokovaniach konečne vyriešil.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca víta dosiahnutú dohodu a odporúča, aby sa v tomto znení schválila. Hoci táto dohoda nie je celkom v súlade so želaním Parlamentu, reaguje na väčšinu obáv Parlamentu a v porovnaní s platnými schengenskými pravidlami predstavuje významný pokrok tým, že posilňuje riadenie schengenskej oblasti. Okrem toho posilňuje právo občanov na voľný pohyb v rámci schengenskej oblasti a výslovne ustanovuje možnosť posúdiť, či sa na vnútorných hraniciach nevykonávajú nezákonné kontroly, najmä prostredníctvom možnosti neohlásených návštev.

Európsky mechanizmus

Hodnotiaci mechanizmus už nebude len čisto medzivládnym mechanizmom, ale nadobudne celoeurópsky rozmer. Komisia už nebude zohrávať len úlohu pozorovateľa, ale bude zodpovedať za celkovú koordináciu hodnotiaceho a následného procesu. Bude zodpovedná za väčšinu rozhodnutí týkajúcich sa hodnotiaceho procesu, ročného a viacročného programu, prípravy a vykonávania návštev priamo na mieste a prípravy hodnotiacich správ a odporúčaní. V nadväznosti na hodnotenie bude Komisia zodpovedná za schválenie správy a návrh odporúčaní pre nápravné opatrenia zamerané na prekonanie zistených nedostatkov, ktoré potom musí schváliť Rada. Každej návštevy sa zúčastnia dvaja zástupcovia Komisie, z ktorých jeden bude vystupovať ako vedúci návštevy, a dopĺňať ich okrem toho bude národný expert. Počet expertov z členských štátov zúčastňujúcich sa na hodnotiacich návštevách na mieste nesmie presiahnuť osem v prípade ohlásených kontrol na mieste a šesť v prípade neohlásených kontrol na mieste. Do návštev sa zapoja aj rôzne agentúry a inštitúcie EÚ.

Účinnejší a prísnejší mechanizmus

Na rozdiel od súčasného systému, ktorý nie je právne záväzný a zabezpečuje len vzájomné hodnotenie, má nový systém účinnejšie a odrádzajúcejšie mechanizmy. Umožní presnejšie hodnotenie úrovne dodržiavania schengenských pravidiel, a tiež prijatie okamžitých nápravných opatrení, ktoré odstránia akýkoľvek náznak beztrestnosti. Členské štáty budú povinné vyriešiť všetky problémy, s ktorými sa stretnú. Nový systém tiež zavedie možnosť neohlásených návštev priamo na mieste na vnútorných hraniciach, čím sa zabezpečí zachovanie jednej z najväčších vymožeností európskej integrácie – voľného pohybu občanov bez vnútorných hraníc. Kým v súčasnosti neexistujú formálne pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa musia prijať po hodnotení odhaľujúcom určité nedostatky, jednou z najvýznamnejších inovácií nového systému je zavedenie prísnych opatrení pre následné opatrenia, ktoré sa musia prijať na nápravu týchto nedostatkov. Pokiaľ ide o odporúčania pre prijatie opatrení na nápravu nedostatkov, musia členské štáty do troch mesiacov vypracovať akčný plán na nápravu akýchkoľvek odhalených chýb (alebo do jedného mesiaca, ak z odporúčaní vyplynie, že hodnotený členský štát porušuje svoje povinnosti závažným spôsobom). Tento akčný plán sa bude posudzovať a dôkladne sledovať a v prípade potreby sa uskutoční ďalšia návšteva, ktorá overí, či sa akčný plán plní správne. Zaviedlo sa tiež ustanovenie o dodatočných kontrolách ako súčasti revízie Kódexu schengenských hraníc, ku ktorej môže patriť prijatie odporúčaní pre konkrétne opatrenia, napr. využívanie tímov európskej pohraničnej stráže,

predloženie strategických plánov, ktoré musí posúdiť Frontex, a ako posledná inštancia, v prípade vážnej situácie uzavretie niektorého hraničného priechodu na určitú dobu.

Tento nový mechanizmus taktiež ukončí súčasný dvojitý štandard. Kandidátske krajiny a krajiny, ktoré už patria do schengenskej oblasti, sa musia odteraz hodnotiť rovnakým spôsobom a podľa rovnakých pravidiel. Schengenské acquis sa musia prísne dodržiavať nielen pri vstupu do tejto oblasti, ale aj následne.

Mechanizmus pod demokratickou kontrolou

Komisia bude v tomto novom hodnotiacom mechanizme zohrávať významnú úlohu a na jeho vykonávanie bude dohliadať Európsky parlament.

Parlament bude počas procesu neustále informovaný a bude mať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, vrátane analýzy rizika agentúry Frontex, viacročného a ročného programu hodnotenia, hodnotiacich správ, odporúčaní pre nápravné opatrenia a akčných plánov na nápravu zistených nedostatkov. Bude mať tiež prístup ku konkrétnym odpovediam členských štátov na dotazníky. To všetko dokazuje obrovský pokrok, ktorý sa dosiahol v otázke transparentnosti a práva Parlamentu na informácie, keďže až doteraz Parlament nemal vôbec prístup k žiadnym schengenským hodnotiacim dokumentom.

Parlamentu sa v neposlednom rade podarilo zaručiť svoju účasť v prebiehajúcom procese a v budúcich iniciatívach v tejto oblasti. Hoci tento mechanizmus sa musí schvaľovať na základe článku 70 zmluvy, ktorý neurčuje zapojenie Parlamentu do rozhodovacieho procesu, o tomto nariadení sa v skutočnosti rokovalo ako o texte podliehajúcom spolurozhodovaciemu postupu, pričom zahŕňa prevažnú väčšinu pozmeňujúcich návrhov, ktoré Parlament predložil vo svojej správe (A7-0226/2012). Rada v liste zaslanom Parlamentu, v ktorom potvrdila dosiahnutie dohody, taktiež potvrdila zámer prijať nariadenie v súlade s presnými podmienkami odsúhlaseného znenia. Potvrdila tiež svoj zámer konzultovať Parlament v prípade rozhodnutia zmeniť toto nariadenie v budúcnosti. Tento záväzok bol prijatý nielen ako spoločné vyhlásenie troch inštitúcií, uvedené v prílohe nariadenia, ale aj v znení samotného nariadenia a v hodnotiacej doložke, stanovenej v Kódexe schengenských hraníc (článok 37a). Tá obsahuje aj dôležité záruky týkajúce sa budúcej zmeny schengenského hodnotiaceho mechanizmu a určuje tiež mnoho podrobností o fungovaní hodnotiaceho mechanizmu. Z dôvodu právnej istoty a jednotnosti je Rada teraz pod tlakom, aby neprijala žiadne také zmeny hodnotiaceho mechanizmu, ktoré by boli v rozpore s hodnotiacou doložkou uvedenou v Kódexe schengenských hraníc.

Treba tiež zdôrazniť, že k väčšine najdôležitejších zlepšení sa dospelo po opätovnom začatí rokovaní, teda po rozhodnutí Rady zmeniť právny základ a po medziinštitucionálnom spore. Platí to napríklad pre koordinačnú úlohu, ktorou bola poverená Komisia, jej zodpovednosť za prijímanie hodnotiacich správ, možnosť vykonávať neohlásené návštevy na mieste na vnútorných hraniciach a väčšie zapojenie Európskeho parlamentu a jeho prístup k informáciám a dokumentom. Všetky tieto zlepšenia bolo možné dosiahnuť len vďaka silnej a jednotnej pozícii, ktorú si Parlament udržal v tomto zdĺhavom procese rokovaní.

Záver

Spravodajca sa nazdáva, že tento nový mechanizmus, ktorý je európskejší, transparentnejší, účinnejší a prísnejší, predstavuje v porovnaní s terajším stavom obrovský krok vpred. Posilňuje potrebné nástroje na hľadanie a rýchlu nápravu nedostatkov zistených v členských štátoch, pokiaľ ide o plnenie a uplatňovanie schengenských pravidiel, a tým prispieva k zachovaniu schengenskej oblasti ako oblasti bez vnútorných hraníc a k ochrane voľného pohybu občanov. Z týchto všetkých dôvodov a s uspokojivými zárukami dohodnutými v záujme zachovania inštitucionálnej úlohy Parlamentu, spravodajca odporúča túto dohodu schváliť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

10.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

41

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria, Bogusław Sonik

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Johannes Cornelis van Baalen