NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

10.6.2013 - (15605/3/2012 – C7‑0164/2013 – 2008/0243(COD)) - ***II

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

Postup : 2008/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0216/2013
Predkladané texty :
A7-0216/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

(15605/3/2012 – C7‑0164/2013 – 2008/0243(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (15605/3/2012 – C7-0164/2013),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 16. júla 2009[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 7. októbra 2009[2],

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 18. februára 2009[3],

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[4] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2008)0820),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0216/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s vyhlásením Parlamentu, Rady a Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA

Vyhlásenie Rady, Európskeho parlamentu a Komisie

Rada a Európsky parlament vyzývajú Komisiu, aby – bez toho, aby bolo dotknuté jej právo iniciatívy – zvážila revíziu článku 8 ods. 4 prepracovaného znenia dublinského nariadenia, keď Súdny dvor rozhodne vo veci C-648/11 MA a i./Secretary of State for the Home Department, najneskôr však keď uplynú lehoty stanovené v článku 46 dublinského nariadenia. Európsky parlament a Rada potom vykonajú svoje legislatívne právomoci, pričom zohľadnia najlepší záujem dieťaťa.

Komisia v duchu kompromisu a s cieľom zaistiť bezodkladné prijatie návrhu akceptuje, že túto výzvu zváži, pričom má za to, že táto výzva sa vzťahuje iba na dané konkrétne okolnosti a nevytvára precedens.

  • [1]  Ú. v. ES C 317, 23.12.2009, s. 115.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 58.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 212E, 5.8.2010, s. 370.

POSTUP

Názov

Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov

Referenčné čísla

15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

7.5.2009                     T6-0377/2009

Text predložený Komisiou

COM(2008)0820 - C6-0474/2008

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

 

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Cecilia Wikström

2.9.2009

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.6.2013

 

 

 

Dátum prijatia

10.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

9

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Dátum predloženia

10.6.2013