AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)

10.6.2013 - (08260/2/2013 – C7‑0163/2013 – 2009/0165(COD)) - ***II

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Sylvie Guillaume

Eljárás : 2009/0165(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0217/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0217/2013
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)

(08260/2/2013 – C7‑0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08260/2/2013 – C7‑0163/2013),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. október 26-i[1] és 2010. április 28-i[2] véleményére,

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2009)0554) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7‑0217/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 24., 2012.1.28., 79. o.
  • [2]  HL C 18., 2011.1.19., 80. o.
  • [3]  HL C 296E., 2012.10.2., 184. o.

ELJÁRÁS

Cím

Menekültügy :a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások (átdolgozás)

Hivatkozások

08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

6.4.2011                     T7-0136/2011

A Bizottság javaslata

COM(2009)0554 - C7-0248/2009

A Bizottság módosított javaslata

COM(2011)0319

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

 

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.6.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

4

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Benyújtás dátuma

10.6.2013