AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)

10.6.2013 - (08260/2/2013 – C7‑0163/2013 – 2009/0165(COD)) - ***II

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Sylvie Guillaume

Procedure : 2009/0165(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0217/2013
Ingediende teksten :
A7-0217/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)

(08260/2/2013 – C7‑0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08260/2/2013 – C7‑0163/2013),

–   gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 oktober 2011[1] en 28 april 2010[2],

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[3] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0554),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2011)0319),

–   gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0217/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 24 van 28.1.2012, blz. 79.
  • [2]  PB C 18 van 19.1.2011, blz. 80
  • [3]  PB C 296E van 2.10.2012, blz. 4.

PROCEDURE

Titel

Asiel: gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking)

Document- en procedurenummers

08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

6.4.2011                     T7-0136/2011

Voorstel van de Commissie

COM(2009)0554 - C7-0248/2009

Gewijzigd voorstel van de Commissie

COM(2011)0319

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

 

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.6.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

10.6.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

4

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marco Scurria

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Phil Bennion, Karin Kadenbach, Johannes Cornelis van Baalen

Datum indiening

10.6.2013