JELENTÉS a 2014. évi európai parlamenti választások megszervezésének javításáról

12.6.2013 - (2013/2102(INI))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Andrew Duff


Eljárás : 2013/2102(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0219/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0219/2013
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2014. évi európai parlamenti választások megszervezésének javításáról

(2013/2102(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkére és 17. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére, 12. cikkének (2) bekezdésére, valamint 39. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, módosított okmányra[1],

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6) és (7) bekezdéséről szóló, a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 11. sz. nyilatkozatra,

–   tekintettel az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 93/109/EK tanácsi irányelvre és az azt módosító 2013/1/EU irányelvre,

–   tekintettel a 2013. március 12-i, „Felkészülés a 2014-es európai parlamenti választásokra: a demokratikus és hatékony lebonyolítás további erősítése” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett bizottsági közleményre (COM(2013)0126),

–   tekintettel a 2013. március 12-i, az európai parlamenti választások demokratikus és hatékony lebonyolításának erősítéséről szóló, a tagállamoknak és a nemzeti politikai pártoknak címzett bizottsági ajánlásra (C(2013)1303),

–   tekintettel az európai parlamenti választásokról szóló 2012. november 22-i állásfoglalására[2],

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a 2014-es választásokkal összefüggésben érvényes összetételéről szóló 2013. március 13-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel eljárási szabályzata 41., 48. és 105. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0219/2013),

A. mivel megegyezés született arról, hogy a szavazási napokat előre kell hozni 2014. május 22–25-re, ennélfogva pedig arról, hogy az új Parlament alakuló ülésére július 1-jén fog sor kerülni;

B.  mivel az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg;

C. mivel minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében;

D. mivel az európai szintű politikai pártok az európai politikai térség szereplői, és mivel ezek hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához;

E.  mivel 2014-ben az Európai Parlament hatásköreit jelentősen – a Bizottság elnökének megválasztásában betöltött szerepre is kiterjedően – bővítő Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta első ízben kerül sor választásokra, és ez kiemelkedő alkalmat kínál a választások átláthatóságának növelésére és európai dimenziójuk erősítésére;

F.  mivel a legnagyobb európai szintű politikai pártok készen állnak arra, hogy saját jelöltet nevezzenek meg a Bizottság elnöki posztjára, feltételezve, hogy e jelöltek vezető szerepet fognak játszani a parlamenti választási kampányban, különösen azáltal, hogy valamennyi uniós tagállamban személyesen mutatják be a politikai programjukat;

G. mivel a politikai pártok részéről megnyilvánuló pártbeli belső demokrácia, magas szintű nyitottság és integritás lényeges alapját képezi a közvélemény politikai rendszerbe vetett növekvő bizalmának;

H. mivel az Unióban jelenleg érezhető irányítási válság megoldása az integrációs folyamat teljesebb demokratikus legitimációját kívánja meg;

I.   mivel az uniós polgárok akkor is rendelkeznek aktív és passzív választójoggal az európai parlamenti választásokon, ha nem a saját tagállamukban élnek;

J.   mivel a választási kampányok továbbra is elsősorban nemzeti kérdésekre összpontosítanak, amelyek háttérbe szorítják az egész EU-t érintő kérdéseket, és ez kedvezőtlenül befolyásolja az európai parlamenti választásokon való részvételt;

K. mivel a választások részvételi arányát valószínűleg növelni fogja egy élénk politikai kampány, amelynek során a politikai pártok és jelöltjeik európai politikai dimenzióval rendelkező alternatív programokkal versenyeznek a szavazatokért és a mandátumokért;

L.  mivel több közvélemény-kutatás szerint is a nagy többség valószínűleg elmenne szavazni, ha több tájékoztatást kapna az Európai Parlamentről, a politikai pártokról, azok programjáról és jelöltjeiről; mivel ezért valamennyi médiacsatornát arra ösztönözzük, hogy fordítsanak maximális figyelmet a választásokra;

M. mivel az Európai Bizottság elnökét a Parlament választja meg az Európai Tanács javaslata alapján, melynek figyelembe kell vennie a választások eredményét és a jelölt(ek) megnevezése előtt konzultálnia kell az új Parlamenttel;

N. mivel a Parlament és az Európai Tanács között a Bizottság elnökének megválasztására vonatkozóan folytatott konzultációkkal kapcsolatos részletes szabályokat – a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 11. sz. nyilatkozat szerint – meg lehet állapítani „közös megegyezéssel”;

1.  felhívja a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy az európai parlamenti választásokon induló kiválasztott jelöltek nevét legalább hat héttel a választási időszak előtt hozzák nyilvánosságra;

2.  elvárja, hogy a jelöltek kötelezzék rá magukat, hogy megválasztásuk esetén az Európai Parlament képviselőiként teljesítik megbízatásukat, kivéve ha olyan tisztségbe kerülnek, amelyet elfoglalva az Európai Parlament közvetlen megválasztásáról szóló 1976. évi okmány 7. cikke alapján nem választhatók meg;

3.  felhívja a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy segítsék elő, hogy több nő neve szerepeljen a jelöltek listáján, valamint – lehetőség szerint – ösztönözzék egyenlő képviseletet biztosító listák összeállítását;

4.  sürgeti a tagállamokat és a politikai pártokat annak biztosítására, hogy az európai politikai pártok nevét – és ahol lehetséges, emblémáit – feltüntessék a szavazócédulákon;

5.  felkéri az európai pártokat, hogy jóval a választások előtt nevezzék meg a Bizottság elnöki posztjáért induló jelöltjeiket annak érdekében, hogy jelentős – saját programjukon és a Bizottság elnöki posztjára javasolt jelöltjük programján alapuló – európai szintű kampányt tudjanak véghezvinni a programok középpontjában álló európai érdekű kérdések kapcsán;

6   ragaszkodik ahhoz, hogy a politikai pártok minden szinten fogadjanak el demokratikus és átlátható eljárásokat az európai parlamenti választásokon és a Bizottság elnöki posztjára irányuló választásokon részt vevő jelöltjeik kiválasztására;

7.  felszólítja a nemzeti politikai pártokat, hogy a választási kampány előtt és után tájékoztassák a polgárokat a valamely európai szintű politikai párthoz való kötődésükről és arról, hogy a Bizottság elnöki posztjára annak jelöltjét, továbbá e jelölt politikai programját támogatják;

8.  bátorítja a tagállamokat, hogy engedélyezzék a politikai hirdetéseket az európai szintű politikai pártok részére;

9.  ösztönzi az európai pártokat, hogy szervezzenek számos nyilvános vitát a Bizottság elnöki tisztségére jelölt személyek között;

10. ajánlja, hogy a tagállamok tegyenek meg minden szükséges lépést a saját tagállamukon kívül szavazni vagy jelöltként indulni szándékozó polgárok támogatására létrehozott intézkedések hatékony végrehajtására;

11. felhívja a tagállamokat, hogy a részvételi arány csökkenése elleni fellépés érdekében indítsanak a szavazáson való részvételre ösztönző nyilvános kampányt;

12. ösztönzi a nemzeti politikai pártokat, hogy jelöltlistáikra vegyenek fel nem saját tagállamukban élő uniós polgárokat is;

13. ragaszkodik ahhoz, hogy – az Európai Parlament közvetlen megválasztásáról szóló okmány 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően – egyetlen tagállamban se tegyék közzé a hivatalos végeredményeket mindaddig, amíg le nem zajlanak abban a tagállamban is a választások, ahol a szavazók 2014. május 25-én, vasárnap, legutoljára járulnak a szavazóurnákhoz;

14. javasolja, hogy jóval a választások előtt közös akarattal állapodjanak meg a Parlament és az Európai Tanács közötti, a Bizottság új elnökének megválasztásával kapcsolatos konzultációk részleteiben;

15. elvárja, hogy ebben a folyamatban a Parlamentben a legtöbb helyet elnyerő európai szintű politikai párt által javasolt bizottsági elnökjelölt esetében vizsgálják meg először azt, hogy képes-e biztosítani a Parlamentben a szükséges abszolút többség támogatását;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és az európai szintű politikai pártoknak.

  • [1]  A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.).
  • [2]  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.
  • [3]  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0082.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.5.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Susy De Martini