ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета

19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD)) - ***II

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ингеборг Гресле


Процедура : 2006/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0225/2013
Внесени текстове :
A7-0225/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета

(17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17427/1/2012 – C7‑0051/2013),

–   като взе предвид становището на Сметната палата от 12 юли 2011 г.[1],

–   като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0244),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2011)0135),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по бюджетен контрол (A7-0225/2013),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 • [1]  ОВ С 254 от 30.8.2011 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ С 16 Е от 22.1.2010 г., стр. 201.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

„Всеки път, когато Европейският парламент, Съветът и Комисията назначават новите членове на новия Надзорен съвет, те следва да определят и членовете, които следва да заемат длъжността при следващото частично заместване.“

Декларация на Комисията

„Комисията потвърждава заявлението на OLAF, че по всяко време ще действа в съответствие с Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и Устава на членовете на Европейския парламент, като зачита изцяло свободата и независимостта на членовете му, както е предвидено в член 2 от Устава.“

Декларация на Комисията

„Комисията възнамерява да запази сегашните правомощия на генералния директор на Европейската служба за борба с измамите за определяне на условията и подробните правила за наемане на работа в Службата, по-специално по отношение на продължителността на договорите и подновяването им.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цел на предложението на Комисията

1.   Измененото предложение на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от OLAF, се съсредоточава върху укрепването на процесуалните права на лицата, засегнати от разследванията на OLAF, върху повишаването на ефикасността на тези разследвания, както и върху подобряването на сътрудничеството на OLAF с нейните партньори (институциите и органите на ЕС, държавите членки, международни организации). Предложението има за цел също така да се изясни ролята на Надзорния съвет на OLAF и да се въведе обмен на мнения с институциите на политическо равнище, за да се обсъждат приоритетите в политиката на OLAF.

Допълнителни забележки относно неотдавнашни събития, свързани с разследващите дейности на OLAF

Докладчикът

2.   изразява задоволство от конструктивното сътрудничество между Съвета, Комисията и Парламента в подготовката на реформата на OLAF;

3.   подчертава, че след успешното приключване на тристранните срещи се появи нова информация;

4.   отбелязва, че междувременно Надзорният съвет на OLAF е изразил съмнения относно зачитането на правото му на надзор и спазването на правата на лицата, които са обект на административно разследване;

5.   изразява съжаление поради факта, че комисията по бюджетен контрол не е получила достъп до съставения съгласно член 11 от Регламента за OLAF доклад на Надзорния съвет на OLAF, който беше изпратен на Парламента, Съвета и Комисията на 29 януари 2013 г. и за който се предполага, че съдържа коментари относно процедурите по разследване на OLAF;

6.   призовава председателя да осигури на членовете на комисията по бюджетен контрол достъп до този доклад по подходящ начин и без забавяне;

7.   обръща внимание на публичното изявление на Херберт Бьош, член на Надзорния съвет на OLAF, по време на заседанието на комисията по бюджетен контрол от 19 март 2013 г., в което той отправи предупреждение срещу нарушенията на основните права по време на административни разследвания на OLAF и призова членовете да се запознаят с доклада, представен от Надзорния съвет на OLAF на Парламента, Съвета и Комисията на 29 януари 2013 г.[1];

8.   приветства публикуването на годишния доклад за дейността на Надзорния съвет на OLAF на 22 април 2013 г.;

9.   обръща внимание на заседанието на комисията по бюджетен контрол от 23 април 2013 г., на което докладът е представен от Надзорния съвет на OLAF на членовете на комисията по бюджетен контрол в присъствието на генералния директор на OLAF;

10. припомня опасенията, изразени от членовете на Надзорния съвет на OLAF на това заседание по отношение на дейностите по разследване на OLAF, които също така са обобщени в Приложение 3 от годишния доклад за дейността на Надзорния съвет на OLAF и касаят, наред с другото:

a.    разследващите мерки, които OLAF има право да предприема;

б.   спазването на процедурните гаранции и основните права и ролята на Надзорния съвет на OLAF в тази връзка;

в.   проверката на законосъобразността на разследванията на OLAF и спазването на националното законодателство на държавите членки;

г.    прякото участие на генералния директор на OLAF в разследващите дейности;

11. възнамерява сама да се увери, че преразгледаният Регламент за OLAF включва всички необходими административни процедури и предпазни механизми, за да защити ролята на Надзорния съвет на OLAF и правата на лицата, които са обект на административно разследване;

12. призовава Съвета и Комисията да си сътрудничат с Парламента, за да се гарантира възможно най-добър резултат от реформата на OLAF;

Обща информация

13. на 4 юли 2006 г. Комисията представи на Парламента и Съвета предложението си за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)[2];

14. на 20 ноември 2008 г. Европейският парламент прие позицията си на първо четене и придружаващата я законодателна резолюция[3];

15. на 6 юли 2010 г. Комисията представи документ за обсъждане относно реформата на OLAF[4] с цел да набележи допирните точки и различията във вижданията, изразени от Европейския парламент и Съвета по повод на първоначалното предложение на Комисията, и да постигне консенсус по основните обсъждани въпроси;

16. в резултат на задълбочените обсъждания в работна група „Борба с измамите“ на 6 декември 2010 г. Съветът представи заключения относно документа за обсъждане на Комисията[5];

17. след този процес на размисъл Комисията представи изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 18 март 2011 г.[6];

18. Европейският парламент установи своя мандат за водене на преговори по измененото предложение на Комисията, като потвърди позицията си на първо четене по първоначалното предложение на Комисията;

19. Европейската сметна палата даде становище на 12 юли 2011 г.[7], а Европейският надзорен орган по защита на данните — на 1 юни 2011 г.[8];

20. в съответствие с точки 16—18 от Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение[9] председателството на Съвета, въз основа на възложен му от Комитета на постоянните представители[10] мандат, проведе преговори с Европейския парламент в рамките на неофициалните тристранни обсъждания, които се състояха в периода октомври 2011 г.—юни 2012 г., с цел постигане на споразумение на етап първо четене в Съвета;

21. тристранните срещи приключиха успешно на 8 юни 2012 г.;

22. на 25 юли 2012 г. Комитетът на постоянните представители одобри компромисния текст, договорен на последната неофициална тристранна среща от 8 юни 2012 г.; това споразумение беше потвърдено от комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (CONT) на 8 октомври 2012 г., вследствие на което нейният председател изпрати писмо до председателя на Комитета на постоянните представители, с което потвърди, че ако Съветът приеме текста, той ще препоръча на пленарното заседание позицията на първо четене на Съвета да бъде приета без изменения;

23. впоследствие на заседанието си на 4 декември 2012 г. Съветът потвърди политическото споразумение по договорения текст във вида, изложен в документи 16546/12 и 12735/12 ADD1;

24. Съветът прие предложението на Комисията, във вида в който е изменено, на 25 февруари 2013 г., заедно с две декларации на Комисията и една съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

25. Комисията прие измененията към предложението си в своето съобщение до Европейския парламент от 8 март 2013 г.[11];

26. резултатът от първото четене на Съвета беше обявен пред комисията по бюджетен контрол на заседанието ѝ от 18–19 март 2013 г.

 • [1]              http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
 • [2]               COM(2006)0244.
 • [3]               ОВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 201.
 • [4]             SEC(2010)0859.
 • [5]               Документ 16833/10.
 • [6]               COM(2011)0135.
 • [7]               ОВ С 254, 30.8.2011 г., стр. 1.
 • [8]             ОВ С 279, 23.9.2011 г., стр. 11.
 • [9]             ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.
 • [10]             Док. 12140/11 ADD1.
 • [11]             COM(2013)0140.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Позовавания

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

20.11.2008                     T6-0553/2008

Предложение на Комисията

COM(2006)0244 - C6-0228/2006

Променено предложение на Комисията

COM(2011)0135

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

14.3.2013 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

14.3.2013 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ingeborg Gräßle

27.3.2007 г.

 

 

 

Дата на приемане

18.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ивайло Калфин

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

Дата на внасяне

19.6.2013 г.