INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999

19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD)) - ***II

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Ingeborg Gräßle


Procedure : 2006/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0225/2013
Indgivne tekster :
A7-0225/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999

(17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–   der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 12. juli 2011[1],

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2006)0244),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2011)0135),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetkontroludvalget (A7‑0225/2013),

1.   godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.   godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.   tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 • [1]  EUT C 254 af 30.8.2011, s. 1.
 • [2]  EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 201.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

"Hver gang Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udnævner nye medlemmer af det nye Overvågningsudvalg, bør de også udnævne de medlemmer, der skal tiltræde ved den næste delvise udskiftning."

Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen bekræfter, at Kontoret har erklæret, at det til enhver tid vil handle i overensstemmelse med protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, og at medlemmernes frihed og uafhængighed som fastsat i statuttens artikel 2 respekteres fuldt ud."

Erklæring fra Kommissionen

"Det er Kommissionens hensigt, at generaldirektøren for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig fortsat skal have beføjelse til at fastlægge vilkårene og de nærmere ordninger for ansættelse i Kontoret, navnlig hvad angår kontrakternes varighed og fornyelsen heraf."

BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag

1.   Kommissionens ændrede forslag vedrørende ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af OLAF, fokuserer på at styrke de proceduremæssige rettigheder for personer, der berøres af disse undersøgelser, øge effektiviteten af undersøgelserne og forbedre samarbejdet med alle OLAF's partnere (EU's institutioner og organer, medlemsstaterne og internationale organisationer). Forslaget har også som mål at tydeliggøre, hvilken rolle OLAF-Overvågningsudvalget skal spille, og at iværksætte en udveksling af synspunkter mellem institutionerne på politisk plan for at drøfte OLAF's politikmæssige prioriteter.

Supplerende bemærkninger til nylige begivenheder, der vedrører OLAF's undersøgelsesaktiviteter

Ordføreren

2.   udtrykker påskønnelse af det konstruktive samarbejde mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet i forbindelse med arbejdet med reformen af OLAF;

3.   understreger, at der er kommet nye oplysninger frem efter trepartsmødernes vellykkede afslutning;

4.   bemærker, at OLAF's Overvågningsudvalg i mellemtiden har tilkendegivet tvivl om, hvorvidt dets overvågningsret er blevet respekteret, og hvorvidt de rettigheder, der gælder for personer, der er genstand for administrative undersøgelser, er blevet overholdt;

5.   beklager den omstændighed, at Budgetkontroludvalget ikke fik adgang til den rapport, som Overvågningsudvalget udarbejdede i overensstemmelse med artikel 11 i OLAF-forordningen og sendte til Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 29. januar 2013, og som formodentlig indeholder bemærkninger til OLAF's undersøgelsesprocedurer;

6.   opfordrer sin formand til at sikre Budgetkontroludvalgets medlemmer adgang til denne rapport i dens rette form snarest muligt;

7.   henleder opmærksomheden på den offentlige erklæring, som Herbert Bösch, der er medlem af OLAF's Overvågningsudvalg, fremsatte på mødet i Budgetkontroludvalget den 19. marts 2013, hvori han advarede om overtrædelser af grundlæggende rettigheder under OLAF's undersøgelser og opfordrede medlemmerne til at læse den rapport, som Overvågningsudvalgets havde fremsendt til Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 29. januar 2013[1];

8.   glæder sig over offentliggørelsen af Overvågningsudvalgets årlige aktivitetsrapport for 2012 den 22. april 2013;

9.   gør opmærksom på Budgetkontroludvalgets møde den 23. april 2013, hvor denne aktivitetsrapport blev forelagt af Overvågningsudvalget for Budgetkontroludvalgets medlemmer, mens OLAF's generaldirektør var til stede;

10. gør opmærksom på de bekymringer, som Overvågningsudvalgets medlemmer udtrykte på dette møde med hensyn til OLAF's undersøgelsesarbejde, hvilke også er indeholdt i bilag 3 til Overvågningsudvalgets årlige aktivitetsrapport for 2012, som bl.a. henviser til:

a.    de undersøgelsesforanstaltninger, som OLAF er berettiget til at foretage

b.   respekten for processuelle garantier og grundlæggende rettigheder og Overvågningsudvalgets rolle i denne forbindelse

c.    legalitetskontrollen af OLAF's undersøgelser og respekten for medlemsstaternes nationale lovgivning

d.   OLAF's generaldirektørs direkte deltagelse i undersøgelsesaktiviteterne;

11. agter at sikre sig, at den ændrede OLAF-forordning kommer til at indeholde alle de administrative procedurer og sikkerhedsmekanismer, der er nødvendige for at kunne beskytte Overvågningsudvalgets rolle og de rettigheder, der gælder for personer, der er genstand for administrativ undersøgelse;

12. opfordrer Rådet og Kommissionen til at samarbejde med Parlamentet om at sikre det bedst mulige resultat for OLAF-reformen;

Baggrundsinformation

13. Den 4. juli 2006 forelagde Kommissionen, Parlamentet og Rådet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)[2];

14. På plenarmødet den 20. november 2008 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsholdning og den tilhørende lovgivningsmæssige beslutning[3];

15. Den 6. juli 2010 udsendte Kommissionen et arbejdsdokument om reformen af OLAF[4] for at fastslå, på hvilke punkter Europa-Parlamentet og Rådet havde sammenfaldende eller divergerende synspunkter angående Kommissionens oprindelige forslag, og for at opnå konsensus om de centrale spørgsmål;

16. Efter tilbundsgående drøftelser i Rådets Gruppe vedrørende Bekæmpelse af Svig vedtog Rådet den 6. december 2010 konklusioner om Kommissionens arbejdsdokument[5];

17. Efter denne proces forelagde Kommissionen den 18. marts 2011[6] et ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999;

18. Europa-Parlamentet fastlagde sit forhandlingsmandat vedrørende Kommissionens ændrede forslag ved at bekræfte sin førstebehandlingsholdning til Kommissionens oprindelige forslag;

19. Revisionsretten afgav udtalelse den 12. juli 2011[7] og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse den 1. juni 2011[8];

20. I henhold til punkt 16–18 i den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure[9] førte Rådets formandskab i kraft af et mandat fra De Faste Repræsentanters Komité[10] forhandlinger med Europa-Parlamentet i form af uformelle trepartsdrøftelser fra oktober 2011 til juni 2012 med henblik på at opnå enighed i forbindelse med Rådets førstebehandling;

21. Trepartsmøderne blev afsluttet med succes den 8. juni 2012;

22. Den 25. juli 2012 tilsluttede De Faste Repræsentanters Komité sig den kompromistekst, der var opnået enighed om under det sidste uformelle trepartsmøde den 8. juni 2012. Denne enighed blev også bekræftet af Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) den 8. oktober 2012, hvorefter dets formand sendte Corepers formand en skrivelse, der bekræftede, at hvis Rådet vedtog denne tekst, ville han henstille til plenarforsamlingen at acceptere Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer;

23. Efterfølgende bekræftede Rådet på sin samling den 4. december 2012 december den politiske enighed om den aftalte tekst, jf. dok. 16546/12 og 12735/12 ADD1;

24. Rådet vedtog Kommissionens forslag son ændret den 25. februar 2013 sammen med to erklæringer fra Kommissionen og en fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

25. Kommissionen accepterede ændringerne til sit forslag i sin meddelelse af 8. marts 2013[11] til Europa-Parlamentet;

26. Resultatet af Rådets førstebehandling blev meddelt CONT på dets møde den 18.‑19. marts 2013.

 • [1]  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
 • [2]  COM(2006)0244.
 • [3]  EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 201.
 • [4]  SEC(2010)0859.
 • [5]  Dokument 16833/10.
 • [6]  COM(2011)0135.
 • [7]  EUT C 254 af 30.8.2011, s. 1.
 • [8]  EUT C 279 af 23.9.2011, s. 11.
 • [9]  EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.
 • [10]  Dokument 12140/11 ADD1.
 • [11]  COM(2013)0140.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Referencer

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

Dato for EP's førstebehandling – P-nr.

20.11.2008                     T6-0553/2008

Kommissionens forslag

COM(2006)0244 – C6-0228/2006

Kommissionens ændrede forslag

COM(2011)0135

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

14.3.2013

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

14.3.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

18.6.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

Dato for indgivelse

19.6.2013