ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου

  19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) - ***II

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle


  Διαδικασία : 2006/0084(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0225/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0225/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου

  (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  -    έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

  –    έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 12ης Ιουλίου 2011[1],

  -    έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0244),

  –    έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0135),

  -    έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  -    έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

  -    έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0225/2013),

  1.   εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

  2.   εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  3.   λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  4.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

  5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  6.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ C 254 της 30.8.2011, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 201.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

  «Κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διορίζουν νέα μέλη της νέας επιτροπής εποπτείας, θα πρέπει να διορίζουν επίσης τα μέλη εκείνα που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους κατά την επόμενη μερική ανανέωση.»

  Δήλωση της Επιτροπής

  «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Υπηρεσία δήλωσε ότι θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σεβόμενη πλήρως την ελευθερία και την ανεξαρτησία των βουλευτών όπως περιέχεται στο άρθρο 2 του εν λόγω καθεστώτος.»

  Δήλωση της Επιτροπής

  « Η Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών των προσλήψεων στην Υπηρεσία, ειδικότερα όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων και τις ανανεώσεις τους.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

  1.   Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF εστιάζεται στην ενίσχυση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των προσώπων που αφορούν οι έρευνες της OLAF και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της OLAF, καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας με τους εταίρους της (θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμοί). Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διευκρίνιση του ρόλου της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και στην καθιέρωση ανταλλαγής απόψεων με τα θεσμικά όργανα σε πολιτικό επίπεδο για τη συζήτηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της OLAF.

  Πρόσθετες παρατηρήσεις που αφορούν πρόσφατα γεγονότα σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες έρευνας της OLAF

  Η εισηγήτρια,

  2.   εκφράζει τις ευχαριστίες της για την εποικοδομητική συνεργασία του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου κατά την προπαρασκευή της αναμόρφωσης της OLAF·

  3.   τονίζει ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του τριμερούς διαλόγου ήλθαν στο φως νέες πληροφορίες·

  4.   σημειώνει ότι εν τω μεταξύ η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF (OLAF-ΕΕ) διατύπωσε αμφιβολίες για το κατά πόσον έγινε σεβαστό το δικαίωμα εποπτείας το οποίο έχει και κατά πόσον προστατεύθηκαν τα δικαιώματα όσων τελούν υπό διοικητική έρευνα·

  5.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν χορηγήθηκε πρόσβαση στην έκθεση της OLAF-ΕΕ που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της OLAF, έκθεση η οποία εστάλη στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 29 Ιανουαρίου 2013 και η οποία όπως φαίνεται διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες έρευνας της OLAF·

  6.   καλεί τον Πρόεδρό του να χορηγήσει στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού χωρίς καθυστέρηση πρόσβαση στη συγκεκριμένη έκθεση υπό την κατάλληλη μορφή·

  7.   εφιστά την προσοχή στη δημόσια δήλωση στην οποία προέβη το μέλος της OLAF-ΕΕ Herbert Bösch στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 19 Μαρτίου 2013, που προειδοποιεί για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια διοικητικών ερευνών της OLAF και ζητεί από τους βουλευτές να συμβουλευθούν την έκθεση που υπέβαλε η OLAF-ΕΕ στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 29 Ιανουαρίου 2013[1]·

  8.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριότητας 2012 της OLAF-ΕΕ στις 22 Απριλίου 2013·

  9.   εφιστά την προσοχή στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού της 23ης Απριλίου 2013, κατά την οποία η εν λόγω έκθεση παρουσιάσθηκε από την OLAF-ΕΕ στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρουσία του Γενικού Διευθυντή της OLAF·

  10. υπενθυμίζει τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη της OLAF-ΕΕ στη συνεδρίαση αυτή όσον αφορά το ερευνητικό έργο της OLAF, οι οποίες επίσης εμφαίνονται συνοπτικά στο Παράρτημα 3 της Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριότητας 2012 της OLAF-ΕΕ και αφορούν μεταξύ άλλων:

  α.   στα μέτρα που έχει το δικαίωμα να λαμβάνει η OLAF στο πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας·

  β.   στον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον ρόλο που διαδραματίζει η OLAF-ΕΕ επ' αυτού·

  γ.    στον έλεγχο νομιμότητας των ερευνών που διεξάγει η OLAF και τον σεβασμό του ισχύοντος δικαίου στα κράτη μέλη·

  δ.   στην άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της OLAF στις δραστηριότητες έρευνας·

  11. προτίθεται να διαβεβαιωθεί ότι ο αναθεωρημένος κανονισμός OLAF εμπεριέχει όλες τις διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμούς διασφαλίσεων που απαιτούνται για την προστασία του ρόλου της OLAF-ΕΕ και των δικαιωμάτων των ατόμων που τελούν υπό διοικητική έρευνα·

  12. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργασθούν με το Κοινοβούλιο για να εξασφαλισθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την αναμόρφωση της OLAF·

  Γενικές πληροφορίες

  13. στις 4 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)[2]·

  14. στις 20 Νοεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και το συνοδευτικό νομοθετικό ψήφισμα[3]·

  15. στις 6 Ιουλίου 2010 η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο προβληματισμού για την αναμόρφωση της OLAF[4], με σκοπό να εντοπισθούν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και να επιτευχθεί συναίνεση επί των κυρίων προς συζήτηση θεμάτων·

  16. ως αποτέλεσμα των διεξοδικών συζητήσεων της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 6 Δεκεμβρίου 2010, συμπεράσματα επί του εγγράφου προβληματισμού της Επιτροπής[5].

  17. μετά από αυτή τη διεργασία προβληματισμού η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου στις 18 Μαρτίου 2011[6]·

  18. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε διαπραγματευτική εντολή για την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής·

  19. το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη στις 12 Ιουλίου 2011[7] και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων την 1η Ιουνίου 2011[8]

  20. Σύμφωνα με τις παραγράφους 16 έως 18 της Κοινής Δήλωσης σχετικά με την Εφαρμογή στην Πράξη της Διαδικασίας Συναπόφασης[9], η Προεδρία, ενεργώντας σύμφωνα με την εντολή της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων[10], διαπραγματεύθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο άτυπων τριμερών συζητήσεων οι οποίες διεξήχθησαν από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στο Συμβούλιο·

  21. όι συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 8 Ιουνίου 2012·

  22. στις 25 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε το συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε στην τελευταία άτυπη τριμερή συζήτηση στις 8 Ιουνίου 2012· η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2012, μετά δε αυτή την επιβεβαίωση ο πρόεδρός της έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων στην οποία επιβεβαιώνει ότι, εάν το Συμβούλιο εγκρίνει αυτό το κείμενο, θα συστήσει στην Ολομέλεια να δεχθεί την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες·

  23. εν συνεχεία, στη συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πολιτική συμφωνία επί του συμφωνηθέντος κειμένου όπως έχει στα έγγραφα 16546/12 και 12735/12 ADD1·

  24. το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2013 μαζί με δύο δηλώσεις της Επιτροπής και μία κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  25. η Επιτροπή δέχθηκε τις τροποποιήσεις στην πρότασή της με την ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 8ης Μαρτίου 2013[11]·

  26. το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης στο Συμβούλιο ανακοινώθηκε στην επιτροπή CONT στη συνεδρίασή της στις 18-19 Μαρτίου 2013.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

  Έγγραφα αναφοράς

  17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  20.11.2008 T6-0553/2008

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2006)0244 - C6-0228/2006

  Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

  COM(2011)0135

  Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

  14.3.2013

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  14.3.2013

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

  Ingeborg Gräßle

  27.3.2007

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.6.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

  Ημερομηνία κατάθεσης

  19.6.2013