SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta

  19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)) - ***II

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Ingeborg Gräßle


  Menettely : 2006/0084(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0225/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0225/2013
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta

  (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (17427/1/2012 – C7‑0051/2013),

  –    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 12. heinäkuuta 2011 antaman lausunnon[1],

  -    ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2006)0244),

  –    ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (COM(2011)0135),

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

  –    ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7‑0225/2013),

  1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

  3.   panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

  4.   toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  5.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  6.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 254, 30.8.2011, s. 1.
  • [2]  EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 201.

  LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma

  ”Joka kerta kun Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät uuteen valvontakomiteaan uusia jäseniä, niiden olisi samalla nimitettävä nämä jäsenet siten, että he ottavat tehtävänsä vastaan silloin, kun valvontakomitean jäseniä korvataan seuraavan kerran.”

  Komission lausuma

  ”Komissio vahvistaa viraston ilmoittaneen, että se noudattaa aina Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7 sekä Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja ottaa täysimääräisesti huomioon parlamentin jäsenten itsenäisyyden ja riippumattomuuden näiden sääntöjen 2 artiklan mukaisesti.”

  Komission lausuma

  ”Komissio aikoo pitää voimassa Euroopan petostentorjuntaviraston pääjohtajan nykyiset valtuudet vahvistaa viraston palvelukseenottoa koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti ne, jotka koskevat palvelussopimusten kestoa ja uusimista.”

  PERUSTELUT

  Komission ehdotuksen tavoite

  1.   Komission muutetulla ehdotuksella Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamiseksi vahvistetaan OLAFin tutkimusten kohteena olevien henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia, tehostetaan OLAFin tutkimustoimintaa ja parannetaan yhteistyötä viraston ja sen kumppaneiden (EU:n toimielimet ja elimet, jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt) välillä. Lisäksi ehdotuksella pyritään selkeyttämään OLAFin valvontakomitean roolia ja käynnistämään toimielinten välinen poliittisen tason tietojenvaihto, jonka tarkoituksena on pohtia OLAFin politiikan painopistealueita.

  OLAFin tutkimustoimintaan liittyviä viimeaikaisia tapahtumia koskevia lisähuomautuksia

  Esittelijä

  2.   ilmaisee tyytyväisyytensä neuvoston, komission ja parlamentin välisestä rakentavasta yhteistyöstä OLAFin uudistamista valmisteltaessa;

  3.   korostaa, että uutta tietoa on tullut ilmi sen jälkeen, kun kolmikantakokoukset saatiin menestyksekkäästi päätökseen;

  4.   panee merkille, että OLAFin valvontakomitea (OLAF-SC) on myöhemmin esittänyt epäilyjä sen suhteen, onko sen valvontaoikeutta kunnioitettu ja onko hallinnollisen tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeudet säilytetty;

  5.   pitää valitettavana, että talousarvion valvontavaliokunnalle ei ole myönnetty oikeutta tutustua OLAF-asetuksen 11 artiklan mukaisesti laadittuun OLAFin valvontakomitean kertomukseen, joka toimitettiin parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 29. tammikuuta 2013 ja jossa oletettavasti kommentoidaan OLAFin tutkintamenettelyjä;

  6.   kehottaa puhemiestä myöntämään talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille oikeuden tutustua tähän kertomukseen asianmukaisesti ja viipymättä;

  7.   kiinnittää huomiota OLAFin valvontakomitean jäsenen Herbert Böschin talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa 19. maaliskuuta 2013 antamaan julkiseen lausuntoon, jossa varoitettiin perusoikeuksien loukkauksista OLAFin hallinnollisten tutkimusten aikana ja pyydettiin jäseniä tutustumaan OLAFin valvontakomitean parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 29. tammikuuta 2013 toimittamaan kertomukseen[1];

  8.   suhtautuu myönteisesti 22. huhtikuuta 2013 julkistettuun OLAFin valvontakomitean vuotuiseen toimintakertomukseen 2012;

  9.   kiinnittää huomiota 23. huhtikuuta 2013 pidettyyn talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen, jossa OLAFin valvontakomitea esitteli tämän kertomuksen talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille OLAFin pääjohtajan läsnä ollessa;

  10. palauttaa mieliin OLAFin valvontakomitean jäsenten tässä kokouksessa esittämät OLAFin tutkimustyötä koskevat huolenaiheet, joista on myös yhteenveto OLAFin valvontakomitean vuotuisen toimintakertomuksen 2012 liitteessä 3 ja joissa viitataan muun muassa

  a.    tutkimustoimenpiteisiin, joita OLAFilla on oikeus suorittaa

  b.   prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien kunnioittamiseen sekä asiaan liittyvään OLAFin valvontakomitean rooliin

  c.    OLAFin tutkimusten oikeudelliseen tarkastukseen ja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön noudattamiseen

  d.   OLAFin pääjohtajan suoraan tutkimustoimintoihin osallistumiseen;

  11. pyrkii vakuuttumaan siitä, että tarkistettu OLAF-asetus sisältää kaikki tarvittavat hallinnolliset menettelyt ja turvamekanismit, joilla suojellaan OLAFin valvontakomitean roolia ja hallinnollisen tutkimuksen kohteena olevien yksilöiden oikeuksia;

  12. kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään parlamentin kanssa yhteistyötä OLAFin uudistamisen parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi;

  Taustatietoja

  13. toteaa, että komissio toimitti parlamentille ja neuvostolle 4. heinäkuuta 2006 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OLAFin tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta[2];

  14. toteaa, että Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa ja hyväksyi siihen liittyvän lainsäädäntöpäätöslauselman 20. marraskuuta 2008[3];

  15. muistuttaa, että komissio toimitti 6. heinäkuuta 2010 OLAFin uudistamista koskevan keskusteluasiakirjan[4], jonka tarkoituksena oli määritellä, miltä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston komission alkuperäisestä ehdotuksesta esittämät näkemykset ovat yhteneväisiä ja miltä osin ne eroavat toisistaan, sekä saavuttaa yhteisymmärrys käsiteltävänä olevista tärkeimmistä kysymyksistä;

  16. ottaa huomioon, että neuvosto antoi petostentorjuntatyöryhmässä käytyjen perusteellisten keskustelujen tuloksena 6. joulukuuta 2010 päätelmät komission keskusteluasiakirjasta[5];

  17. toteaa, että tämän keskusteluprosessin seurauksena komissio toimitti muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OLAFin tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 18. maaliskuuta 2011[6];

  18. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti määritteli komission muutettua ehdotusta koskevan neuvotteluvaltuutuksensa vahvistamalla ensimmäisen käsittelyn kantansa komission alkuperäiseen ehdotukseen;

  19. toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin antoi lausuntonsa 12. heinäkuuta 2011[7] ja Euroopan tietosuojavaltuutettu 1. kesäkuuta 2011[8];

  20. toteaa, että yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen[9] 16–18 kohdan mukaisesti neuvoston puheenjohtajavaltio neuvotteli pysyvien edustajien komitean valtuuttamana[10] lokakuusta 2011 kesäkuuhun 2012 kestäneiden epävirallisten kolmikantakeskustelujen yhteydessä Euroopan parlamentin kanssa, jotta yhteisymmärrykseen päästäisiin neuvoston ensimmäisen käsittelyn aikana;

  21. toteaa, että kolmikantaneuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen 8. kesäkuuta 2012;

  22. panee merkille, että pysyvien edustajien komitea hyväksyi 25. heinäkuuta 2012 kompromissitekstin, josta oli päästy yhteisymmärrykseen viimeisessä epävirallisessa kolmikantakokouksessa 8. kesäkuuta 2012; toteaa, että myös Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta vahvisti yhteisymmärryksen 8. lokakuuta 2012, minkä jälkeen sen puheenjohtaja lähetti pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa vahvistetaan, että jos neuvosto hyväksyy kyseisen tekstin, hän suosittelee täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä tarkistuksitta;

  23. ottaa huomioon, että tämän jälkeen neuvosto vahvisti istunnossaan 4. joulukuuta 2012 poliittisen yhteisymmärryksen sovitusta tekstistä asiakirjojen 16546/12 ja 12735/12 ADD 1 mukaisena;

  24. toteaa, että neuvosto hyväksyi komission muutetun ehdotuksen 25. helmikuuta 2013 yhdessä komission kahden lausuman sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman kanssa;

  25. toteaa, että komissio hyväksyi ehdotukseensa tehdyt muutokset Euroopan parlamentille 8. maaliskuuta 2013 antamassaan tiedonannossa[11];

  26. toteaa, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn tulos ilmoitettiin talousarvion valvontavaliokunnalle 18. ja 19. maaliskuuta 2013 pidetyssä valiokunnan kokouksessa.

  • [1]  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
  • [2]  COM(2006)0244.
  • [3]  EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 201.
  • [4]  SEC(2010)0859.
  • [5]  Asiakirja 16833/10.
  • [6]  COM(2011)0135.
  • [7]  EUVL C 254, 30.8.2011, s. 1.
  • [8]  EUVL C 279, 23.9.2011, s. 11.
  • [9]  EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
  • [10]  Asiakirja 12140/11 ADD1.
  • [11]  COM(2013)0140.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  20.11.2008                     T6-0553/2008

  Komission ehdotus

  COM(2006)0244 - C6-0228/2006

  Komission muutettu ehdotus

  COM(2011)0135

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  14.3.2013

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  14.3.2013

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Ingeborg Gräßle

  27.3.2007

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  18.6.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  19.6.2013