AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

  19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) - ***II

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Ingeborg Gräßle


  Eljárás : 2006/0084(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0225/2013
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0225/2013
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

  (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  -    tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

  –    tekintettel a Számvevőszék 2011. július 12-i véleményére[1],

  -    tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0244) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

  –    tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2011)0135),

  -    tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  -    tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

  -    tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0225/2013),

  1.   jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

  2.   jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

  3.   tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

  4.   megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  5.   utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

  6.   utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

  7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 254., 2011.8.30., 1. o.
  • [2]  HL C 16. E, 2010.1.22., 201. o.

  A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS MELLÉKLETE

  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

  „Minden alkalommal, amikor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az új felügyelő bizottságba új tagokat nevez ki, egyúttal azokat a tagokat is ki kell nevezniük, akik a felügyelő bizottsági tagok következő részleges cseréjekor lépnek hivatalba.”

  A Bizottság nyilatkozata

  „A Bizottság megerősíti, hogy az OLAF kinyilvánította: mindig az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyvnek és az európai parlamenti képviselők statútumának megfelelően fog eljárni, maradéktalanul tiszteletben tartva a képviselők szabadságát és függetlenségét, amint azt a statútum 2. cikke előírja.”

  A Bizottság nyilatkozata

  „A Bizottság fenn kívánja tartani az Európai Csalás Elleni Hivatal főigazgatójának jelenlegi, a Hivatalhoz történő felvétel feltételeinek és részletes szabályainak megállapítására vonatkozó jogkörét, különösen a szerződések időtartama és megújítása tekintetében.”

  INDOKOLÁS

  A Bizottság javaslatának célja

  1.   Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítására irányuló módosított bizottsági javaslat az OLAF vizsgálatai által érintett személyek eljárási jogainak megerősítésére és az OLAF-vizsgálatok hatékonyságának növelésére, valamint a partnereivel (uniós intézmények és szervek, tagállamok, nemzetközi szervezetek) folytatott együttműködés javítására összpontosít. A javaslatnak az is célja, hogy tisztázza az OLAF Felügyelő Bizottságának szerepét és politikai szintű eszmecserét indítson el az intézményekkel az OLAF politikai prioritásainak megvitatására.

  További megjegyzések az OLAF vizsgálati tevékenységeivel kapcsolatos közelmúltbeli eseményekről

  Az előadó

  2.   elismerését fejezi ki amiatt, hogy az OLAF reformjának előkészítése során a Tanács, a Bizottság és a Parlament építő együttműködést folytatott egymással;

  3.   hangsúlyozza, hogy a háromoldalú találkozók sikeres lezárását követően új információkra derült fény;

  4.   megjegyzi, hogy időközben az OLAF Felügyelő Bizottsága kételyeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy érvényesült-e felügyeleti joga, valamint tiszteletben tartották-e az igazgatási vizsgálat alá vont személyek jogait;

  5.   sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára nem biztosítottak hozzáférést az OLAF Felügyelő Bizottságnak az OLAF-rendelet 11. cikkének megfelelően készített jelentéséhez, amelyet 2013. január 29-én küldtek meg a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amely feltehetően észrevételeket tartalmaz az OLAF vizsgálati eljárásairól;

  6.   felszólítja elnökét, hogy késedelem nélkül és megfelelő formában biztosítson hozzáférést e jelentéshez a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai számára;

  7.   felhívja a figyelmet Herbert Bösch-nek, az OLAF Felügyelő Bizottság tagjának a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013. március 19-i ülésén tett nyilvános kijelentésére, amelyben figyelmeztetett arra, hogy az OLAF igazgatási vizsgálatai során megsértik az alapvető jogokat, és arra kérte a képviselőket, hogy olvassák el az OLAF Felügyelő Bizottság által a Parlament, a Tanács és a Bizottság számára 2013. január 29-én átnyújtott jelentést[1];

  8.   üdvözli az OLAF Felügyelő Bizottság 2012. évi éves tevékenységi jelentésének 2013. április 22-i közzétételét;

  9.   felhívja a figyelmet a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013. április 23-i ülésére, amelyen az OLAF Felügyelő Bizottság a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai előtt, az OLAF főigazgatójának jelenlétében ismertette e jelentést;

  10. emlékeztet az OLAF Felügyelő Bizottságának tagjai részéről az OLAF vizsgálati tevékenységével kapcsolatban kifejezésre juttatott aggodalmaira, amelyeket az OLAF Felügyelő Bizottság 2012. évi éves tevékenységi jelentésének III. melléklete is összefoglal, többek között:

  a.    a vizsgálati intézkedések, amelyek megtételére az OLAF jogosult;

  b.   az eljárási garanciák és az alapvető jogok tiszteletben tartása és az OLAF Felügyelő Bizottság ebben játszott szerepe;

  c.    az OLAF által végzett vizsgálatok jogszerűségének ellenőrzése és a tagállamok nemzeti jogszabályainak tiszteletben tartása;

  d.   az OLAF főigazgatójának közvetlen részvétele a vizsgálati tevékenységekben;

  11. meg kíván győződni arról, hogy a felülvizsgált OLAF-rendelet tartalmazza mindazokat az igazgatási eljárásokat és védelmi mechanizmusokat, amelyek védik az OLAF Felügyelő Bizottság szerepét és az igazgatási vizsgálat alá vont személyek jogait;

  12. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot a Parlamenttel való együttműködésre annak érdekében, hogy az OLAF reformja a lehető legjobb eredménnyel záruljon;

  Háttérinformáció

  13. a Bizottság 2006. július 4-én benyújtotta a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatát[2];

  14. az Európai Parlament 2008. november 20-i plenáris ülése során elfogadta első olvasatban kialakított álláspontját, valamint az azt kísérő jogalkotási állásfoglalást[3];

  15. a Bizottság 2010. július 6-án vitaanyagot adott ki az OLAF reformjáról[4] annak feltárása céljával, hogy az Európai Parlament és a Tanács álláspontja mely vonatkozásokban egyezik, illetve tér el egymástól, konszenzus kialakítása érdekében a főbb kérdésekben;

  16. a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportban folytatott részletes megbeszélések eredményeként a Tanács 2010. december 6-án következtetéseket fogadott el a Bizottság vitaanyagáról[5];

  17. ezt követően a Bizottság 2011. március 18-án benyújtotta az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított javaslatát[6];

  18. az Európai Parlament a módosított bizottsági javaslatra vonatkozóan kialakította tárgyalási megbízását, megerősítve a Bizottság eredeti javaslatára vonatkozóan első olvasatban kialakított álláspontját;

  19. az európai adatvédelmi biztos pedig 2011. július 12-én [7], az európai adatvédelmi biztos pedig 2011. július 12-én[8] véleményt adott ki;

  20. az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat[9] 16–18. pontjával összhangban az elnökség az Állandó Képviselők Bizottságának megbízásából[10] – informális háromoldalú megbeszélések keretében, amelyekre 2011 októbere és 2012 júniusa között került sor – tárgyalásokat folytatott az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy a Tanácsi első olvasatának szakaszában megállapodás születhessen;

  21. a háromoldalú üléseket 2012. június 8-án sikeresen lezárták;

  22. az Állandó Képviselők Bizottsága 2012. július 25-én jóváhagyta az utolsó háromoldalú találkozón, 2012. június 8-án elfogadott kompromisszumos szöveget; ezt a megállapodást 2012. október 8-án az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) is megerősítette, majd elnöke levelet küldött az Állandó Képviselők Bizottsága elnökének, amelyben arról biztosította, hogy amennyiben a Tanács elfogadja a szöveget, javasolni fogja a plenáris ülésnek, hogy a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját módosítás nélkül fogadják el;

  23. ezt követően a Tanács 2012. december 4-i ülésén megerősítette a 16546/12 és a 12735/12 ADD1 dokumentumban foglalt formában elfogadott szövegre vonatkozó politikai megállapodást;

  24. a Tanács 2013. február 25-én a Bizottság két nyilatkozatával, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatával együtt elfogadta a Bizottság módosított javaslatát;

  25. a Bizottság az Európai Parlamenthez intézett 2013. március 8-i közleményében[11] elfogadta a javaslatához tett módosításokat;

  26. a Tanács első olvasatának eredményeiről 2013. március 18-19-i ülésén tájékoztatták a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot.

  • [1]           http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
  • [2]           COM(2006)0244.
  • [3]           HL C 16. E, 2010.1.22., 201. o.
  • [4]        SEC(2010)0859.
  • [5]           16833/10 dokumentum.
  • [6]           COM(2011)0135.
  • [7]           HL C 254., 2011.8.30., 1. o.
  • [8]          HL C 279., 2011.9.23., 11. o.
  • [9]          HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
  • [10]          12140/11 ADD 1 dokumentum.
  • [11]          COM(2013)0140.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  20.11.2008                     T6-0553/2008

  A Bizottság javaslata

  COM(2006)0244 - C6-0228/2006

  A Bizottság módosított javaslata

  COM(2011)0135

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  14.3.2013

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  14.3.2013

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Ingeborg Gräßle

  27.3.2007

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  18.6.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

  Benyújtás dátuma

  19.6.2013