ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999

  19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) - ***II

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle


  Procedura : 2006/0084(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0225/2013

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999

  (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  -    uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

  –    uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 12 lipca 2011 r.[1],

  -    uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi i Radzie (COM(2006)0244),

  –    uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2011)0135),

  -    uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  -    uwzględniając art. 72 Regulaminu,

  -    uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej (A7-0225/2013),

  1.   zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

  2.   zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  4.   stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

  5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  6.   zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

  7.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 254 z 30.8.2011, s. 1.
  • [2]  Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 201.

  ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

  „Za każdym razem, gdy Parlament Europejski, Rada i Komisja powołują nowych członków nowego Komitetu Nadzoru, powinni również powołać tych członków do objęcia stanowiska przy najbliższym częściowym odnowieniu składu.”

  Oświadczenie Komisji

  „Komisja potwierdza, że Urząd zadeklarował, że zawsze będzie postępował zgodnie z Protokołem nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej i Statutem posła do Parlamentu Europejskiego, z pełnym poszanowaniem wolności i niezależności posłów, jak przewiduje art. 2 Statutu.”

  Oświadczenie Komisji

  „Komisja zamierza utrzymać obecne uprawnienia dyrektora generalnego Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych do ustalania warunków i szczegółowych zasad rekrutacji na stanowiska w Urzędzie, w szczególności odnośnie do okresu obowiązywania umów i ich odnawiania.”

  UZASADNIENIE

  Przedmiot wniosku Komisji

  1.   Zmieniony wniosek Komisji dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez OLAF koncentruje się na wzmocnieniu praw procesowych osób, których dotyczy dane postępowanie OLAF-u, na zwiększeniu skuteczności jego dochodzeń, a także na poprawie współpracy z partnerami OLAF-u (instytucjami i organami UE, państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi). Celem wniosku jest również wyjaśnienie roli Komitetu Nadzoru OLAF-u oraz utworzenie mechanizmów wymiany opinii z tymi instytucjami na szczeblu politycznym w celu omawiania politycznych priorytetów Urzędu.

  Dodatkowe uwagi dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z działaniami dochodzeniowymi OLAF-u

  Sprawozdawczyni

  2.   przekazuje Radzie, Komisji i Parlamentowi wyrazy uznania za konstruktywną współpracę w przygotowaniu reformy OLAF-u;

  3.   podkreśla, że po pomyślnym zakończeniu rozmów trójstronnych pojawiły się nowe informacje;

  4.   zauważa, że w tym czasie Komitet Nadzoru OLAF-u zgłosił wątpliwości co do przestrzegania przysługującego mu prawa nadzoru oraz co do zachowania praw osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie administracyjne;

  5.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Komisja Kontroli Budżetowej nie miała wglądu do sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF-u sporządzonego zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie OLAF-u, które przekazano Parlamentowi, Radzie i Komisji w dniu 29 stycznia 2013 r. i które prawdopodobnie zawiera uwagi na temat procedur dochodzeniowych OLAF-u;

  6.   zwraca się do przewodniczącego o niezwłoczne umożliwienie członkom Komisji Kontroli Budżetowej wglądu do tego sprawozdania w stosownej formie;

  7.   zwraca uwagę na publiczne oświadczenie członka Komitetu Nadzoru OLAF-u Herberta Böscha podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 19 marca 2013 r., w którym ostrzegł on przed naruszaniem praw podstawowych w toku dochodzeń administracyjnych prowadzonych przez OLAF i zwrócił się do posłów o zapoznanie się ze sprawozdaniem przekazanym Parlamentowi, Radzie i Komisji przez Komitet Nadzoru OLAF-u w dniu 29 stycznia 2013 r.[1];

  8.   z zadowoleniem przyjmuje publikację w dniu 22 kwietnia 2013 r. rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za rok 2012;

  9.   zwraca uwagę na posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 23 kwietnia 2013 r., w trakcie którego Komitet Nadzoru OLAF-u przedstawił to sprawozdanie członkom Komisji Kontroli Budżetowej w obecności dyrektora generalnego OLAF-u;

  10. przypomina obawy wyrażone przez członków Komitetu Nadzoru OLAF-u na tym posiedzeniu dotyczące pracy dochodzeniowej OLAF-u – których podsumowanie znajduje się również w załączniku 3 do rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za rok 2012 – odnoszące się między innymi do:

  a)   środków dochodzeniowych, jakie OLAF może podejmować;

  b)   przestrzegania gwarancji procesowych i praw podstawowych oraz roli Komitetu Nadzoru OLAF-u w tym zakresie;

  c)   kontroli mających na celu sprawdzenie, czy dochodzenia prowadzone przez OLAF są zgodne z prawem oraz czy jest przestrzegane prawo krajowe państw członkowskich;

  d)   bezpośredniego udziału dyrektora generalnego OLAF-u w działaniach dochodzeniowych;

  11. zamierza upewnić się, czy zmienione rozporządzenie w sprawie OLAF-u obejmuje wszystkie procedury administracyjne i mechanizmy zabezpieczające niezbędne do ochrony roli Komitetu Nadzoru OLAF-u oraz praw osób objętych dochodzeniem administracyjnym;

  12. apeluje do Rady i Komisji, by współpracowały z Parlamentem w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników reformy OLAF-u.

  Informacje ogólne

  13. W dniu 4 lipca 2006 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)[2].

  14. W dniu 20 listopada 2008 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu oraz towarzyszącą mu rezolucję ustawodawczą[3].

  15. W dniu 6 lipca 2010 r. Komisja opublikowała dokument zawierający uwagi w sprawie reformy OLAF-u[4], aby określić zbieżności i różnice w opiniach Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszących się do pierwotnego wniosku Komisji oraz aby osiągnąć porozumienie co do najistotniejszych punktów.

  16. W wyniku szczegółowych dyskusji na forum Grupy Roboczej ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Rada przedstawiła w dniu 6 grudnia 2010 r. konkluzje odnoszące się do dokumentu zawierającego uwagi Komisji[5].

  17. Po zakończeniu tego procesu refleksji Komisja w dniu 18 marca 2011 r. przedłożyła zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylające rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999[6].

  18. Parlament Europejski określił swój mandat negocjacyjny w sprawie zmienionego wniosku Komisji, w którym potwierdził swoje stanowisko w pierwszym czytaniu odnośnie do pierwotnego wniosku.

  19. Trybunał Obrachunkowy wydał swoją opinię w dniu 12 lipca 2011 r.[7], a Europejski Inspektor Ochrony Danych – w dniu 1 czerwca 2011 r.[8]

  20. Zgodnie z pkt 16-18 Wspólnej deklaracji w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji[9] prezydencja Rady, działając na mocy mandatu udzielonego jej przez Komitet Stałych Przedstawicieli[10], prowadziła rokowania z Parlamentem Europejskim w kontekście nieformalnych rozmów trójstronnych, które trwały od października 2011 r. do czerwca 2012 r., aby osiągnąć porozumienie na etapie pierwszego czytania w Radzie.

  21. Rozmowy trójstronne zostały pomyślnie zakończone w dniu 8 czerwca 2012 r.

  22. W dniu 25 lipca 2012 r. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził tekst kompromisowy uzgodniony podczas ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 8 czerwca 2012 r. Porozumienie to zostało również potwierdzone w dniu 8 października 2012 r. przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (CONT), po czym przewodniczący tej komisji przesłał przewodniczącemu Komitetu Stałych Przedstawicieli pismo potwierdzające, że jeżeli Rada przyjmie ten tekst, zaleci on zgromadzeniu plenarnemu, aby przyjęło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek.

  23. W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2012 r. Rada potwierdziła porozumienie polityczne co do uzgodnionego tekstu przedstawionego w dokumentach 16546/12 i 12735/12 ADD 1.

  24. W dniu 25 lutego 2013 r. Rada przyjęła zmieniony wniosek Komisji wraz z dwoma oświadczeniami Komisji i jednym wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

  25. W komunikacie do Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2013 r.[11] Komisja przyjęła poprawki do swojego wniosku.

  26. Wynik pierwszego czytania w Radzie zakomunikowano komisji CONT podczas posiedzenia tej komisji w dniach 18–19 marca 2013 r.

  • [1]  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
  • [2]  COM(2006)0244.
  • [3]  Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 201.
  • [4]  SEC(2010)0859.
  • [5]  Dokument 16833/10.
  • [6]  COM(2011)0135.
  • [7]  Dz.U. C 254 z 30.8.2011, s. 1.
  • [8]  Dz.U. C 279 z 23.9.2011, s. 11.
  • [9]  Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.
  • [10]  Dokument 12140/11 ADD 1.
  • [11]  COM(2013)0140.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

  Odsyłacze

  17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  20.11.2008                     T6-0553/2008

  Wniosek Komisji

  COM(2006)0244 - C6-0228/2006

  Zmieniony wniosek Komisji

  COM(2011)0135

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

  14.3.2013

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CONT

  14.3.2013

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Ingeborg Gräßle

  27.3.2007

   

   

   

  Data przyjęcia

  18.6.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

  Data złożenia

  19.6.2013