RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

  19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) - ***II

  Comisia pentru control bugetar
  Raportoare: Ingeborg Gräßle


  Procedură : 2006/0084(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0225/2013

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

  (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  -    având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

  –    având în vedere avizul Curții de Conturi Europene din 12 iulie 2011[1],

  -    având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0244),

  –    având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2011)135),

  -    având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  -    având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

  -    având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru control bugetar (A7-0225/2013),

  1.   aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2.   aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

  3.   ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

  4.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  5.   încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  6.   încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  7.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 254, 30.08.2011, p. 1.
  • [2]  JO C 16 E, 22.1.2010, p. 201.

  ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

  Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

  „De fiecare dată când Parlamentul European, Consiliul și Comisia numesc noi membri în noul Comitet de supraveghere, respectivele instituții ar trebui să îi numească și pe acei membri care urmează să intre în funcție la următoarea înlocuire parțială.”

  Declarația Comisiei

  „Comisia confirmă că Oficiul a declarat că va acționa în permanență în conformitate cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și cu Statutul deputaților în Parlamentul European, cu respectarea deplină a libertății și independenței deputaților, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Statut.”

  Declarația Comisiei

  „Comisia intenționează să mențină competențele actuale ale Directorului General al Oficiului European de Luptă Antifraudă de a stabili condițiile și modalitățile detaliate de recrutare a personalului oficiului, mai ales în ceea ce privește durata contractelor și reînnoirea lor.”

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Obiectivul Propunerii Comisiei

  1.   Propunerea modificată a Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de OLAF se concentrează asupra consolidării drepturilor procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF și asupra sporirii eficienței investigațiilor OLAF, precum și asupra îmbunătățirii cooperării cu partenerii săi (instituțiile și organele UE, statele membre, organizațiile internaționale). Propunerea urmărește, de asemenea, să clarifice rolul Comitetului de supraveghere a OLAF și să stabilească un schimb de puncte de vedere cu instituțiile la nivel politic în vederea discutării priorităților de politică ale OLAF;

  Observații suplimentare pe marginea recentelor evenimente legate de activitățile de investigație ale OLAF

  Raportoarea,

  2.   își exprimă aprecierea față de cooperarea constructivă dintre Consiliu, Comisie și Parlament în ceea ce privește pregătirea reformei OLAF;

  3.   subliniază că, după ce au fost încheiate cu succes reuniunile din cadrul trilogului, au ieșit la iveală noi informații;

  4.   constată că, între timp, Comitetul de supraveghere a OLAF (CS-OLAF) și-a exprimat îndoieli în legătură cu respectarea dreptului său de supraveghere a anchetelor și cu menținerea drepturilor persoanelor supuse unor investigații administrative;

  5.   consideră regretabil faptul că Comisia pentru control bugetar nu a primit acces la raportul întocmit de CS-OLAF în temeiul articolului 11 din Regulamentul OLAF, raport care a fost transmis Parlamentului, Consiliului și Comisiei la 29 ianuarie 2013 și care, probabil, conține observații legate de procedurile de investigație ale OLAF;

  6.   solicită Președintelui său să le acorde membrilor Comisiei pentru control bugetar acces la acest raport, sub forma corespunzătoare și fără întârziere;

  7.   atrage atenția asupra declarației publice pronunțate de Herbert Bösch, membru al CS-OLAF, pe durata reuniunii Comisiei pentru control bugetar din 19 martie 2013, prin care acesta a avertizat cu privire la încălcările drepturilor fundamentale săvârșite pe parcursul investigațiilor administrative desfășurate de OLAF și le-a solicitat membrilor să consulte raportul prezentat de SC-OLAF Parlamentului, Consiliului și Comisiei la 29 ianuarie 2013[1];

  8.   salută publicarea, la 22 aprilie 2013, a Raportului anual de activitate pe 2012 al SC-OLAF;

  9.   atrage atenția asupra reuniunii Comisiei pentru control bugetar din 23 aprilie 2013, în cadrul căreia SC-OLAF le-a prezentat raportul membrilor Comisiei pentru control bugetar, în prezența directorului general al OLAF;

  10. reamintește preocupările exprimate de către membrii SC-OLAF în cadrul acestei reuniuni cu privire la activitatea de investigație a OLAF, care sunt sintetizate și în anexa 3 la Raportul anual de activitate pe 2012 al SC-OLAF, referindu-se, între altele:

  a.    la măsurile de investigație pe care OLAF este abilitată să le întreprindă;

  b.   la respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale, precum și la rolul exercitat de CS-OLAF în acest domeniu;

  c.    la controlul legalității investigațiilor OLAF și la respectarea legislației naționale a statelor membre;

  d.   la participarea directă a directorului general al OLAF la activitățile de investigație;

  11. intenționează să se asigure că regulamentul OLAF revizuit cuprinde toate procedurile administrative și mecanismele de salvgardare necesare pentru protecția rolului SC-OLAF și a drepturilor persoanelor supuse investigațiilor administrative;

  12. invită Consiliul și Comisia să coopereze cu Parlamentul pentru a asigura reformei OLAF cel mai bun rezultat posibil;

  Informații contextuale

  13. La 4 iulie 2006, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului propunerea sa de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)[2];

  14. La 20 noiembrie 2008, Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură și rezoluția legislativă aferentă[3];

  15. La 6 iulie 2010, Comisia a emis un document de reflecție referitor la reforma OLAF[4], în scopul de a identifica punctele de convergență și de divergență ale opiniilor exprimate de Parlamentul European și de Consiliu cu privire la propunerea inițială a Comisiei și de a obține un consens cu privire la principalele chestiuni aflate în discuție;

  16. Ca urmare a discuțiilor aprofundate desfășurate în cadrul Grupului de lucru pentru combaterea fraudei, la 6 decembrie 2010, Consiliul a emis un set de concluzii privind documentul de reflecție al Comisiei[5];

  17. În urma acestui proces de reflecție, Comisia a prezentat o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999, la 18 martie 2011[6];

  18. Parlamentul European și-a stabilit mandatul de negociere cu privire la propunerea modificată a Comisiei, reiterându-și poziția în primă lectură privind propunerea inițială a Comisiei;

  19. Avizul Curții de Conturi a Uniunii Europene a fost emis la 12 iulie 2011[7], iar cel al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la 1 iunie 2011[8];

  20. În conformitate cu punctele 16 și 18 din Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie[9], Președinția Consiliului, acționând în temeiul mandatului acordat de Comitetul Reprezentanților Permanenți[10], a purtat negocieri cu Parlamentul European, în contextul discuțiilor trilaterale informale care s-au desfășurat în perioada octombrie 2011 - iunie 2012, în vederea ajungerii la un acord în etapa primei lecturi a Consiliului;

  21. Negocierile purtate în cadrul trilogului au fost finalizate la 8 iunie 2012;

  22. La 25 iulie 2012, Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat textul de compromis convenit în cadrul ultimului trilog informal din 8 iunie 2012; acest acord a fost, de asemenea, confirmat de Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European la 8 octombrie 2012; ulterior, președintele comisiei respective a trimis președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți o scrisoare prin care confirma faptul că, în cazul adoptării de către Consiliu a textului respectiv, va recomanda plenului să accepte poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente;

  23. Ulterior, în cadrul reuniunii sale din 4 decembrie 2012, Consiliul a confirmat acordul politic cu privire textul convenit, astfel cum figurează în documentele 16546/12 și 12735/12 ADD1;

  24. Consiliul a adoptat propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată la 25 februarie 2013, împreună cu două declarații ale Comisiei și o declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei;

  25. În comunicarea sa către Parlamentul European din 8 martie 2013[11], Comisia a acceptat amendamentele aduse propunerii sale;

  26. Rezultatul primei lecturi a Consiliului a fost anunțat Comisiei CONT pe durata reuniunii sale din 18-19 martie 2013.

  • [1]        http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
  • [2]        COM(2006)0244.
  • [3]        JO C 16 E, 22.1.2010, p. 201.
  • [4]        SEC(2010)0859.
  • [5]        Documentul 16833/10.
  • [6]           COM(2011) 0135.
  • [7]           JO C 254, 30.08.11, p. 1.
  • [8]          JO C 279, 23.09.11, p. 11.
  • [9]          JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
  • [10]          Documentul 12140/11 ADD1.
  • [11]          COM(2013) 0140.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

  Referințe

  17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

  Data primei lecturi a PE

  20.11.2008                     T6-0553/2008

  Propunerea Comisiei

  COM(2006)0244 - C6-0228/2006

  Propunerea modificată a Comisiei

  COM(2011)0135

  Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

  14.3.2013

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  CONT

  14.3.2013

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Ingeborg Gräßle

  27.3.2007

   

   

   

  Data adoptării

  18.6.2013

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

  Data depunerii

  19.6.2013