Postopek : 2006/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0225/2013

Predložena besedila :

A7-0225/2013

Razprave :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Glasovanja :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0308

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 174kWORD 102k
19.6.2013
PE 508.011v02-00 A7-0225/2013

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta(ES) št. 1073/1999 in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999

(17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta(ES) št. 1073/1999 in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999

(17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

-  ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 12. julija 2011(1),

-  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2006)0244),

–  ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (COM(2011)0135),

-  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

-  ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

-  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za proračunski nadzor (A7-0225/2013),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  je seznanjen z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

4.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 254, 30.8.2011, str. 1.

(2)

UL C 16 E, 22.1.2010, str. 201.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

„Evropski parlament, Svet in Komisija bi morali pri vsakem imenovanju novih članov novega nadzornega odbora imenovati tudi člane, ki naj bi začeli to funkcijo opravljati ob naslednji delni zamenjavi.“

Izjava Komisije

„Komisija potrjuje, da je Urad izjavil, da bo ves čas deloval v skladu s Protokolom št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije in Statutom poslancev Evropskega parlamenta ter v celoti spoštoval svobodo in neodvisnost poslancev, kot je določeno v členu 2 Statuta.“

Izjava Komisije

„Komisija namerava ohraniti sedanje pristojnosti generalnega direktorja Evropskega urada za boj proti goljufijam za določitev pogojev in podrobnega režima zaposlovanja v Uradu, zlasti glede trajanja pogodb in njihovega podaljšanja.“


OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije

1.   Spremenjeni predlog Komisije za spremembo Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja OLAF, je usmerjen v krepitev procesnih pravic oseb, ki so predmet preiskave urada OLAF, v izboljšanje učinkovitosti preiskav tega urada ter izboljšanje sodelovanja z njegovimi partnerji (institucijami in organi EU, državami članicami, mednarodnimi organizacijami). Namen predloga je tudi pojasniti vlogo nadzornega odbora urada OLAF in vzpostaviti izmenjavo mnenj z institucijami na politični ravni, da bi se razpravljalo o prednostnih nalogah politike urada OLAF.

Dodatne opombe v zvezi z nedavnimi dogodki, povezanimi s preiskovalnimi dejavnostmi urada OLAF

Poročevalka,

2.  ceni konstruktivno sodelovanje med Svetom, Komisijo in Parlamentom pri pripravi reforme urada OLAF;

3.  poudarja, da so po uspešnem zaključku tristranskih srečanj na dan prišle nove informacije;

4.  opozarja, da je nadzorni odbor urada OLAF medtem izrazil dvom glede tega, ali se spoštuje njegova pravica do nadzora in ali so pravice oseb, ki so predmet upravnih preiskav, zaščitene;

5.  obžaluje dejstvo, da Odboru za proračunski nadzor ni bil dovoljen vpogled v poročilo nadzornega odbora urada OLAF, pripravljeno v skladu s členom 11 uredbe o uradu OLAF, ki je bilo poslano Parlamentu, Svetu in Komisiji 29. januarja 2013 in ki domnevno obravnava preiskovalne postopke urada OLAF;

6.  poziva svojega predsednika, naj članom Odbora za proračunski nadzor nemudoma dovoli vpogled v to poročilo v ustrezni obliki;

7.  opozarja na javno izjavo Herberta Böscha, člana nadzornega odbora urada OLAF, med sejo Odbora za proračunski nadzor 19. marca 2013, v kateri je posvaril pred kršitvami temeljnih svoboščin med upravnimi preiskavami urada OLAF in člane zaprosil, naj preberejo poročilo, ki ga je nadzorni odbor urada OLAF poslal Parlamentu, Svetu in Komisiji 29. januarja 2013(1);

8.  pozdravlja objavo letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2012 22. aprila 2013,

9.  opozarja na sejo Odbora za proračunski nadzor 23. aprila 2013, na kateri je nadzorni odbor urada OLAF to poročilo ob prisotnosti generalnega direktorja urada OLAF predstavil članom Odbora za proračunski nadzor;

10.  opozarja na zadržke, ki so jih na tej seji glede preiskovalnega dela urada OLAF izrazili člani nadzornega odbora tega urada in ki so povzeti tudi v prilogi 3 k letnemu poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2012 ter se med drugim nanašajo na:

a.  preiskovalne ukrepe, ki jih sme sprejeti OLAF;

b.  spoštovanje postopkovnih jamstev in temeljnih pravic ter s tem povezano vlogo nadzornega odbora urada OLAF;

c.  pregled zakonitosti preiskav urada OLAF in spoštovanje nacionalne zakonodaje držav članic;

d.  neposredno udejstvovanje generalnega direktorja urada OLAF v preiskovalnih dejavnostih;

11.  se namerava prepričati, da spremenjena uredba o uradu OLAF zajema vse potrebne upravne postopke in varovalne mehanizme, da se zaščitijo vloga nadzornega odbora urada OLAF in pravice posameznikov, ki so predmet upravne preiskave;

12.  poziva Svet in Komisijo, naj sodelujeta s Parlamentom, da bi zagotovili najboljši možen izid reforme urada OLAF;

Osnovne informacije

13.  julija 2006 je Komisija Parlamentu in Svetu predložila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)(2);

14.  novembra 2008 je Evropski parlament sprejel stališče v prvi obravnavi in zadevno zakonodajno resolucijo(3);

15.  6. julija 2010 je Komisija izdala dokument za razmislek o reformi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)(4) , da bi ugotovili skupne točke in razlike v stališčih Evropskega parlamenta in Sveta glede prvotnega predloga Komisije ter dosegli soglasje o glavnih vprašanjih;

16.  na podlagi podrobne razprave v okviru svoje delovne skupine za boj proti goljufijam je Svet 6. decembra 2010 objavil sklepe o dokumentu Komisije za razmislek(5);

17.  Komisija je po zaključku navedenega postopka razmisleka 18. marca 2011 predložila spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 1074/1999(6);

18.  Evropski parlament je s tem, ko je ponovno potrdil svoje stališče iz prve obravnave glede prvotnega predloga Komisije, določil svoj pogajalski mandat glede spremenjenega predloga Komisije;

19.  Evropsko računsko sodišče je mnenje podalo 12. julija 2011(7) , Evropski nadzornik za varstvo podatkov pa 1. junija 2011(8);

20.  predsedstvo Sveta se je po pooblastilu Odbora stalnih predstavnikov(9) in v skladu z odstavki 16 do 18 Skupne izjave o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja(10) v okviru neuradnih tristranskih razprav, ki so potekale med oktobrom 2011 in junijem 2012, pogajalo z Evropskim parlamentom, da bi dosegli dogovor v okviru prve obravnave v Svetu;

21.  tristranska srečanja so se uspešno zaključila 8. junija 2012;

22.  Odbor stalnih predstavnikov je 25. julija 2012 podprl kompromisno besedilo, dogovorjeno v okviru zadnjega neuradnega trialoga 8. junija 2012; ta dogovor je 8. oktobra potrdil tudi Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor (CONT), nato pa je predsednik tega odbora v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov potrdil, da bo, če bo Svet sprejel besedilo, priporočil, naj se stališče Sveta iz prve obravnave na plenarnem zasedanju sprejme brez sprememb;

23.  Svet je nato na seji 4. decembra 2012 potrdil politični dogovor o dogovorjenem besedilu iz dokumentov 16546/12 in 12735/12 ADD1;

24.  Svet je sprejel predlog Komisije, spremenjen 25. februarja 2013, skupaj z dvema izjavama Komisije in eno skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

25.  Komisija je sprejela predloge sprememb k svojemu predlogu v svojem sporočilu Evropskemu parlamentu z dne 8. marca 2013(11);

26.  izid prve obravnave v Svetu je bil Odboru za proračunski nadzor sporočen na seji 18./19. marca 2013.

(1)

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT

(2)

  COM(2006)0244.

(3)

  UL C 16 E, 22.1.2010, str. 201.

(4)

  SEC(2010)0859.

(5)

  Dokument 16833/10.

(6)

  COM(2011)0135.

(7)

  UL C 254, 30.8.2011, str. 1.

(8)

  UL C 279, 23.9.2011, str. 11.

(9)

  Dokument 12140/11 ADD1.

(10)

  UL C 145, 30.6.2007, str. 5.

(11)

  COM(2013)0140.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Referenčni dokumenti

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

20.11.2008                     T6-0553/2008

Predlog Komisije

COM(2006)0244 - C6-0228/2006

Spremenjeni predlog Komisije

COM(2011)0135

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

14.3.2013

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

14.3.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

 

Datum sprejetja

18.6.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

Datum predložitve

19.6.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov