Betänkande - A7-0225/2013Betänkande
A7-0225/2013

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999

19.6.2013 - (17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD)) - ***II

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Ingeborg Gräßle


Förfarande : 2006/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0225/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999

(17427/1/2012 – C7‑0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (17427/1/2012 – C7‑0051/2013),

–   med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 12 juli 2011[1],

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2] en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2006)0244),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (COM(2011)0135),

–   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetkontrollutskottet (A7‑0225/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 • [1]  EUT C 254, 30.8.2011, s. 1.
 • [2]  EUT C 16 E, 22.1.2010, s. 201.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

”Varje gång Europaparlamentet, rådet och kommissionen utnämner nya ledamöter i övervakningskommittén bör de också utnämna de ledamöter som ska tillträda vid nästa partiella nyutnämning.”

Uttalande från kommissionen

”Kommissionen bekräftar att kontoret alltid kommer att agera i överensstämmelse med protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med Europaparlamentets ledamotsstadga, med full respekt för att ledamöterna är fria och obundna enligt artikel 2 i den stadgan.”

Uttalande från kommissionen

”Kommissionen avser att låta generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning behålla sina nuvarande befogenheter när det gäller att fastställa villkoren och de närmare bestämmelserna för rekrytering till byrån, särskilt vad gäller anställningsavtalens varaktighet och förnyelse”

MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag

1.   Kommissionens ändrade förslag om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) syftar till att stärka de processuella rättigheterna för personer som berörs av utredningar som utförs av Olaf, att göra Olafs utredningsarbete effektivare och att förbättra samarbetet med Olafs partner (EU:s institutioner och organ, medlemsstaterna och internationella organisationer). Förslaget syftar också till att klargöra rollen för Olafs övervakningskommitté och etablera ett utbyte av synpunkter med institutionerna på politisk nivå för att diskutera Olafs politiska prioriteringar.

Ytterligare anmärkningar avseende händelser nyligen med koppling till Olafs utredningsverksamhet

Föredragandens synpunkter

2.   Föredraganden uppskattar det konstruktiva samarbetet mellan rådet, kommissionen och parlamentet för att förbereda reformen av Olaf.

3.   Föredraganden betonar att man efter det framgångsrika slutförandet av trepartssammanträdena fann ny information.

4.   Föredraganden noterar att Olafs övervakningskommitté under tiden har börjat tvivla på om dess övervakningsrättighet respekterats och om rättigheterna för de personer som varit föremål för administrativa undersökningar upprätthållits.

5.   Föredraganden beklagar att budgetkontrollutskottet inte fick tillgång till rapporten från Olafs övervakningskommitté, som utarbetades enligt artikel 11 i förordningen om Olaf och översändes till parlamentet, rådet och kommissionen den 29 januari 2013 samt antagligen innehöll kommentarer om Olafs undersökningsförfaranden.

6.   Föredraganden uppmanar ordföranden att omedelbart ge budgetkontrollutskottets ledamöter tillgång till denna rapport i lämplig form.

7.   Föredraganden fäster uppmärksamheten vid det offentliga uttalande som gjordes av Herbert Bösch, ledamot av Olafs övervakningskommitté, vid budgetkontrollutskottets sammanträde den 19 mars 2013, i vilket han varnade för överträdelser av grundläggande rättigheter under Olafs administrativa undersökningar och begärde att medlemsstaterna ska ta del av den rapport som Olafs övervakningskommitté översänt till parlamentet, rådet och kommissionen den 29 januari 2013[1].

8.   Föredraganden välkomnar offentliggörandet den 22 april 2013 av den årliga verksamhetsrapporten för 2012 från Olafs övervakningskommitté.

9.   Föredraganden fäster uppmärksamheten vid budgetkontrollutskottets sammanträde den 23 april 2013, där Olafs övervakningskommitté lade fram denna rapport för budgetkontrollutskottets ledamöter, i närvaro av Olafs generaldirektör.

10. Föredraganden påminner om den oro som ledamöterna i Olafs övervakningskommitté uttryckte vid detta sammanträde avseende Olafs utredningsverksamhet, som också sammanfattas i bilaga 3 i den årliga verksamhetsrapporten för 2012 från Olafs övervakningskommitté, som bland annat hänvisade till följande:

a)   De utredningsåtgärder som Olaf får genomföra.

b)   Respekten för förfarandegarantier och grundläggande rättigheter, samt den roll som Olafs övervakningskommitté har när det gäller dessa.

c)   Lagenlighetskontroll av Olafs utredningar och respekten för medlemsstaternas nationella lagstiftning.

d)   Direkt deltagande av Olafs generaldirektör i utredningsverksamheten.

11. Föredraganden avser att försäkra sig om att den omarbetade Olaf-förordningen omfattar alla nödvändiga administrativa förfaranden och skyddsmekanismer för att värna om Olafs övervakningskommittés roll och rättigheterna för personer som är föremål för administrativa utredningar.

12. Föredraganden uppmanar rådet och kommissionen att samarbeta med parlamentet för att se till att reformen av Olaf blir så lyckad som möjligt.

Bakgrundsinformation

13. Den 4 juli 2006 förelade kommissionen parlamentet och rådet sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)[2].

14. Den 20 november 2008 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen och den åtföljande lagstiftningsresolutionen[3].

15. Den 6 juli 2010 utfärdade kommissionen ett diskussionsunderlag om reformen av Olaf i syfte att fastställa punkter där åsikterna stämde överens och punkter där åsikterna gick i sär i de synpunkter som framfördes av Europaparlamentet och rådet om kommissionens ursprungliga förslag, och i syfte att uppnå konsensus om de huvudfrågor det rör sig om.

16. Till följd av de grundliga diskussionerna i arbetsgruppen för bedrägeribekämpning utfärdade rådet den 6 december 2010 slutsatser om kommissionens diskussionsunderlag[4].

17. Efter denna diskussionsprocess lade kommissionen den 18 mars 2011 fram ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1074/1999[5].

18. Europaparlamentet fastställde sitt förhandlingsmandat om kommissionens ändrade förslag genom att bekräfta sin ståndpunkt vid första behandlingen rörande kommissionens ursprungliga förslag.

19. Yttranden avgavs av Europeiska revisionsrätten den 12 juli 2011[6] och av Europeiska datatillsynsmannen den 1 juni 2011[7].

20. I enlighet med punkterna 16–18 i den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet[8] förhandlade rådets ordförandeskap med mandat från Coreper[9] med Europaparlamentet inom ramen för informella trepartssamtal som ägde rum mellan oktober 2011 och juni 2012, i syfte att uppnå en överenskommelse vid rådets första behandling.

21. Trepartssammanträdena slutfördes med framgång den 8 juni 2012.

22. Den 25 juli 2012 godkände Coreper den kompromisstext som man enats om vid det sista informella trepartssamtalet den 8 juni 2012. Denna överenskommelse bekräftades av Europaparlamentets budgetkontrollutskott (CONT) den 8 oktober 2012, och efter detta sände utskottets ordförande en skrivelse till Corepers ordförande där han bekräftade att han, om rådet antog texten, skulle rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar.

23. Vid sitt möte den 4 december 2012 bekräftade rådet sedan den politiska överenskommelsen om den godkända texten enligt dokumenten 16546/12 och 12735/12 ADD1.

24. Rådet antog kommissionens ändrade förslag den 25 februari 2013 tillsammans med två uttalanden från kommissionen och ett gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

25. Kommissionen godkände ändringarna till sitt förslag i sitt meddelande till Europaparlamentet den 8 mars 2013[10].

26. Resultatet från rådets första behandling meddelades budgetkontrollutskott vid dess sammanträde den 18–19 mars 2013.

 • [1]  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT
 • [2]  COM(2006)0244.
 • [3]  EUT C 16 E, 22.1.2010, s. 201.
 • [4]  Dokument 16833/10.
 • [5]  COM(2011)0135.
 • [6]  EUT C 279, 23.9.2011, s. 11.
 • [7]  EUT C 254, 30.8.2011, s. 1.
 • [8]  EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.
 • [9]  Dokument 12140/11 ADD1.
 • [10]  COM(2013)0140.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Referensnummer

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

20.11.2008                     T6-0553/2008

Kommissionens förslag

COM(2006)0244 - C6-0228/2006

Kommissionens ändrade förslag

COM(2011)0135

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

14.3.2013

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

14.3.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

 

Antagande

18.6.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

Ingivande

19.6.2013