MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033

19.6.2013 - (COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Marco Scurria


Menettely : 2012/0199(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0226/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0226/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033

(COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0407),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 167 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0198/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon alueiden komitean 15. helmikuuta 2012[1] ja 30. marraskuuta 2012[2] antamat lausunnot,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A7-0226/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle annetussa komission tiedonannossa kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta, jonka neuvosto vahvisti Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta 16 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä päätöslauselmassa, asetetaan tavoitteet unionin tulevalle toiminnalle kulttuurin alalla. Näillä toimilla olisi edistettävä kulttuurien monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Niillä olisi myös edistettävä kulttuuria luovuuden lisääjänä kasvun ja työllisyyden edistämisen puitteissa sekä keskeisenä tekijänä unionin kansainvälisissä suhteissa.

(2) Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle annetussa komission tiedonannossa kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta, jonka Euroopan parlamentti vahvisti 10. päivänä huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1 ja jonka neuvosto vahvisti Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta 16 päivänä marraskuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa, asetetaan tavoitteet unionin tulevalle toiminnalle kulttuurin alalla. Näillä toimilla olisi edistettävä kulttuurien monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Niillä olisi myös edistettävä kulttuuria luovuuden lisääjänä kasvun ja työllisyyden edistämisen puitteissa, sosiaalisen yhteyden luojana sekä keskeisenä tekijänä unionin kansainvälisissä suhteissa.

 

____________

 

1EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 32.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Unescon yleissopimuksella kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä, joka tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007 ja jonka osapuoli unioni on, pyritään edistämään kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta ja edistämään sen merkitystä koskevaa tietoisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman alkuperäisinä tavoitteina oli tuoda esiin Euroopan eri kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä niiden yhteisiä piirteitä ja edistää unionin kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä; näiden lisäksi kulttuuripääkaupungit ovat vähitellen lisänneet uuden ulottuvuuden käyttäen asemansa vipuvaikutusta edistääkseen kaupungin yleisempää kehitystä.

(5) Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman alkuperäisinä tavoitteina oli tuoda esiin Euroopan eri kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä niiden yhteisiä piirteitä ja edistää unionin kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä ja solidaarisuutta; näiden lisäksi kulttuuripääkaupungit ovat vähitellen lisänneet uuden ulottuvuuden käyttäen asemansa vipuvaikutusta edistääkseen kaupungin yleisempää kehitystä erityisesti kaupunkisuunnittelun alalla.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Nämä tavoitteet ovat täysin Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteiden mukaiset; ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja vahvistamaan kulttuuri- ja luovan alan kilpailukykyä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tukemiseksi.

(6) Nämä tavoitteet ovat täysin Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteiden mukaiset; ohjelmalla pyritään vaalimaan ja edistämään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, turvaamaan ja edistämään Euroopan kulttuuriperintöä ja vahvistamaan kulttuuri- ja luovan alan kilpailukykyä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tukemiseksi. Euroopan parlamentin 27. syyskuuta 2011 aiheesta ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet” antaman päätöslauselman1 mukaan etenkin Euroopan matkailuala voi hyötyä kulttuuripääkaupunkiohjelmasta ja antaa vahvan panoksen kestävän kasvun hyväksi.

 

_______________

 

1 EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 41.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Arvioinnit ja julkinen kuuleminen ovat osoittaneet, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumalla on monia mahdollisia etuja, kun se suunnitellaan huolella. Kyseessä on ennen kaikkea kulttuurialoite, mutta sillä voi olla myös merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia erityisesti silloin, kun se sisällytetään kulttuurin pitkän aikavälin kehitysstrategiaan kaupungissa.

(7) Arvioinnit ja julkinen kuuleminen ovat osoittaneet vakuuttavasti, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumalla on monia mahdollisia etuja, kun se suunnitellaan huolella. Kyseessä on ennen kaikkea kulttuurialoite, mutta sillä voi olla myös merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia erityisesti silloin, kun se sisällytetään kulttuurin pitkän aikavälin kehitysstrategiaan kaupungissa.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Euroopan kulttuuripääkaupunkien on edistettävä sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan kaikkien alojen sekä kansalaisyhteiskunnan kaikkien yhteisöjen, yhteiskuntaryhmien – kiinnittäen erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja vammaisiin – sekä ikäryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen kulttuuriohjelman valmisteluun ja täytäntöönpanoon siten, että erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoistoimintaan.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Euroopan kulttuuripääkaupungin asema olisi edelleen varattava kaupungeille, mutta laajemman yleisön saavuttamiseksi ja vaikutusten moninkertaistamiseksi näillä kaupungeilla olisi myös edelleen oltava mahdollisuus ottaa toimintaan mukaan niitä ympäröivä alue.

(9) Euroopan kulttuuripääkaupungin asema olisi edelleen varattava kaupungeille niiden koosta riippumatta, mutta laajemman yleisön saavuttamiseksi ja vaikutusten moninkertaistamiseksi sekä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen hyvin näiden kaupunkien olisi myös edelleen voitava ottaa toimintaan mukaan maaseutualueet, kaupunkien lähialueet ja rajat ylittävät alueet, joiden osallistuminen voi korostaa jäsenvaltioiden historiallista ja kulttuurista läheisyyttä.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Tätä kulttuurista toimintaa olisi toteutettava yhdessä nuorten kanssa, jotta voitaisiin kehittää heidän arvostelukykyään ja edistää heidän itsenäistymistään jakamisen hengessä. On tärkeää tunnistaa kulttuurit, joita nuoret kannattavat, jotta edistetään niiden sisällyttämistä yhteiskuntaan.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman myöntämisen pitäisi edelleen perustua kulttuuriohjelmaan, joka on perustettu nimenomaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman vuotta varten ja jolla pitäisi olla erittäin vahva eurooppalainen ulottuvuus; ohjelman on kuitenkin oltava osa pitkän aikavälin strategiaa.

(10) Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman myöntämisen pitäisi edelleen perustua kulttuuriohjelmaan, joka on perustettu nimenomaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten, ja sillä pitäisi olla vahva eurooppalainen ulottuvuus, jossa painotetaan unionin toimintalinjojen ja ohjelmien käyttöä ja joka perustuu ajankohtaisiin eurooppalaisiin teemoihin ja eurooppalaisiin kysymyksiin, joilla on laaja sosiaalinen vaikutus. Ohjelman on oltava osa pitkän aikavälin strategiaa ja sillä on oltava kestäviä vaikutuksia paikalliseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Perustelu

Eurooppalainen ulottuvuus on ainutlaatuinen ja hyvin tärkeä näiden unionin toimien ominaisuus, jota on edelleen vahvistettava.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Kansallinen asiantuntemus olisi varmistettava siten, että asianomaisten jäsenvaltioiden sallitaan nimetä raatiin kaksi neuvoa-antavaa jäsentä.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Valintakriteerien olisi oltava täsmällisempiä, jotta ehdokaskaupungit saisivat enemmän ohjeita, ja paremmin mitattavissa, jotta helpotettaisiin asiantuntijaraadin suorittamaa kaupunkien valintaa ja seurantaa. Niiden olisi erityisesti vahvistettava kulttuuripääkaupungin aseman pitkäaikaisvaikutuksia palkitsemalla kaupunkeja, jotka ovat kehittäneet pitkän aikavälin kulttuuripoliittista strategiaa.

(12) Valintakriteerien olisi oltava täsmällisempiä, jotta ehdokaskaupungit saisivat enemmän ohjeita Euroopan kulttuuripääkaupungin nimitykseen liittyvistä tavoitteista ja vaatimuksista, ja paremmin mitattavissa, jotta helpotettaisiin asiantuntijaraadin suorittamaa kaupunkien valintaa ja seurantaa. Kriteereillä olisi erityisesti vahvistettava kulttuuripääkaupungin aseman pitkäaikaisvaikutuksia palkitsemalla kaupunkeja, jotka ovat kehittäneet pitkän aikavälin kulttuuripoliittista strategiaa, joka voi luoda taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta kestäviä vaikutuksia, ja jotka ovat osallistuneet aktiivisesti unionin hankkeisiin.

Perustelu

Katso johdanto-osan 10 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Valmisteluvaihe kaupungin nimeämisen ja toteutusvuoden välillä on ratkaisevan tärkeä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman onnistumisen kannalta. Sidosryhmien parissa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että päätöksellä N:o 1622/2006/EY käyttöön otetut liitännäistoimenpiteet ovat olleet erittäin hyödyllisiä kaupungeille. Näitä toimenpiteitä olisi kehitettävä edelleen erityisesti järjestämällä asiantuntijaraadin jäsenten tiheämpiä seurantakokouksia ja vierailuja kaupunkeihin ja tiivistämällä entisestään kokemusten vaihtoa entisten, nykyisten ja tulevien kulttuuripääkaupunkien sekä ehdokaskaupunkien välillä.

(13) Valmisteluvaihe kaupungin nimeämisen ja toteutusvuoden välillä on ratkaisevan tärkeä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman onnistumisen kannalta. Sidosryhmien parissa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että päätöksellä N:o 1622/2006/EY käyttöön otetut liitännäistoimenpiteet ovat olleet erittäin hyödyllisiä kaupungeille. Näitä toimenpiteitä olisi kehitettävä edelleen erityisesti järjestämällä asiantuntijaraadin jäsenten tiheämpiä seurantakokouksia ja vierailuja kaupunkeihin ja tiivistämällä entisestään kokemusten vaihtoa entisten, nykyisten ja tulevien kulttuuripääkaupunkien sekä ehdokaskaupunkien välillä erityisesti käyttämällä hyväksi olemassa olevia Euroopan kulttuuripääkaupunkien virallisia ja epävirallisia verkostoja.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Melina Mercouri -palkinto on saavuttanut vahvan symbolisen arvon, joka ylittää huomattavasti sen summan arvon, jonka komissio palkintoon voi myöntää. Jotta kuitenkin varmistetaan, että nimetyt kaupungit täyttävät sitoumuksensa, palkinnon maksuehtoja olisi tiukennettava ja täsmennettävä.

(14) Melina Mercouri -palkinto on saavuttanut vahvan symbolisen arvon, joka ylittää huomattavasti sen summan arvon, jonka komissio palkintoon voi myöntää. Jotta kuitenkin varmistetaan, että nimetyt kaupungit täyttävät sitoumuksensa, palkinnon maksuehtoja olisi tiukennettava ja täsmennettävä ottaen samalla huomioon muun muassa taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset olosuhteet.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Komission olisi kehotettava ehdokaskaupunkeja hyödyntämään täysin myös muita mahdollisia EU:n rahoitustuen lähteitä, kuten rakennerahastoja ja koheesiorahastoa.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Muun muassa Sibiusta (2007) ja Istanbulista (2010) saadut kokemukset ovat osoittaneet, että ehdokasmaiden osallistuminen voi lähentää niitä unioniin tuomalla esiin Euroopan eri kulttuurien yhteisiä piirteitä. Sen vuoksi ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille olisi annettava jälleen mahdollisuus osallistua Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaan vuoden 2019 jälkeen.

(17) Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että ehdokasmaiden osallistuminen voi edistää niiden lähentymistä unioniin tuomalla esiin Euroopan eri kulttuurien yhteisiä piirteitä. Sen vuoksi ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille olisi annettava jälleen mahdollisuus osallistua Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaan vuoden 2019 jälkeen.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupunkien osalta maiden ehdokkuuteen liittyvien osa-alueiden on oltava unionin säännöstön mukaisia ja kunnioitettava unionin kulttuurisia ja historiallisia piirteitä.

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja korostetaan niiden yhteisiä piirteitä;

a) suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta, korostetaan niiden yhteisiä piirteitä ja edistetään eurooppalaista identiteettiä;

 

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vahvistetaan kaupunkien kulttuuritarjonnan valikoimaa, monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta, myös valtioiden rajat ylittävän yhteistyön avulla;

a) vahvistetaan kaupunkien kulttuuritarjonnan valikoimaa, monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta, myös valtioiden rajat ylittävän yhteistyön ja kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla;

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vahvistetaan kulttuurialan valmiuksia ja sen yhteyksiä muihin aloihin;

c) vahvistetaan kulttuurialan valmiuksia ja sen yhteyksiä alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä muihin aloihin, erityisesti koulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja ympäristöön, luoviin aloihin ja kaupunkien uudistamiseen, kulttuurimatkailuun sekä kaikkiin aloihin, jotka edistävät kaupunkien kulttuuripotentiaalia;

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) parannetaan kaupunkien kansainvälistä profiilia kulttuurin kautta.

d) kohotetaan kaupunkien kansainvälistä profiilia kulttuurin kautta;

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) lisätään asukkaiden osallistumista ja otetaan mukaan syrjäytyneet ryhmät.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nimeäminen koskee enintään yhtä kaupunkia kussakin luettelossa esitetyistä jäsenvaltioista.

Nimeäminen koskee enintään yhtä kaupunkia kussakin luettelossa esitetyistä jäsenvaltioista. Euroopan kulttuuripääkaupunkien enimmäislukumäärä tiettynä vuonna on kolme.

Perustelu

Tämä asia on sisällytettävä artikloihin sen sijaan että, ne sisällytetään liitteessä olevaan alaviitteeseen.

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maa liittyy unioniin tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen, liitteessä tarkoitettua luetteloa päivitetään vastaavasti. Näin ollen kyseisen maan kaupungit voidaan nimetä Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi niiden samojen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan muihin jäsenvaltioihin.

2. Jos maa liittyy unioniin tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen, liitteessä vahvistettua luetteloa päivitetään vastaavasti. Näin ollen kyseisen maan kaupungit voidaan nimetä Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi niiden samojen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan muihin jäsenvaltioihin. Valtioiden liittymisjärjestystä noudatetaan. Jos kaksi tai useampia maita liittyy unioniin samana ajankohtana ja jos asianomaisten maiden välillä ei päästä sopuun osallistumisjärjestyksestä, neuvosto arpoo järjestyksen.

Perustelu

Ks. 3.1.2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  24

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koska kilpailu kulttuuripääkaupungin asemasta alkaa kuitenkin kuusi vuotta ennen toimintavuoden alkamista, jotta kaupungeilla olisi riittävästi aikaa valmistautua nimeämisen jälkeen, luetteloa ei päivitetä, jos maa liittyy unioniin 31 päivän joulukuuta 2026 jälkeen.

Koska kilpailu kulttuuripääkaupungin asemasta alkaa kuitenkin vähintään kuusi vuotta ennen toimintavuoden alkamista, jotta kaupungeilla olisi riittävästi aikaa valmistautua nimeämisen jälkeen, luetteloa ei päivitetä, jos maa liittyy unioniin 31 päivän joulukuuta 2026 jälkeen.

Perustelu

Ks. 3.1.2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  25

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungeilla on myös oltava mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa avoimella kilpailulla, joka järjestetään kolmen vuoden välein rinnakkain kahdessa jäsenvaltiossa järjestettävien kilpailujen kanssa liitteessä esitetyn kalenterin mukaisesti.

3. Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungeilla on myös oltava mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa avoimella kilpailulla, joka järjestetään kolmen vuoden välein rinnakkain kahdessa jäsenvaltiossa järjestettävien kilpailujen kanssa liitteessä vahvistetun kalenterin mukaisesti.

Tarkistus  26

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa koskevaan kilpailuun voivat osallistua ainoastaan kaupungit. Ehdokaskaupungit saavat ottaa mukaan toimintaan ympäröivät alueet. Hakemukset on kuitenkin tehtävä johtavan kaupungin nimellä, ja jos se valitaan, kulttuuripääkaupungin asema myönnetään tälle kaupungille.

1. Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa koskevaan kilpailuun voivat osallistua ainoastaan kaupungit. Kaikenkokoiset ehdokaskaupungit saavat ottaa mukaan toimintaan ympäröivät alueet naapurimaissa sijaitsevat naapurialueet mukaan lukien, yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Hakemus on kuitenkin tehtävä johtavan kaupungin nimellä, ja jos se kaupunki valitaan, kulttuuripääkaupungin asema myönnetään tälle kaupungille.

Tarkistus  27

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jokaisen hakemuksen on perustuttava kulttuuriohjelmaan, jolla on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Ohjelman keston on oltava yksi vuosi, ja se on perustettava erityisesti Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten 5 artiklassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Se on kuitenkin sisällytettävä kaupungin kulttuurin kehittämistä koskevaan pitkän aikavälin strategiaan.

3. Jokaisen hakemuksen on perustuttava kulttuuriohjelmaan, jolla on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Ohjelman on kestettävä sen vuoden ajan, jonka ajan kyseinen kaupunki on Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja se on esitettävä erityisesti Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten 5 artiklassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Se on kuitenkin sisällytettävä kyseisen kaupungin kulttuurin kehittämistä koskevaan pitkän aikavälin strategiaan niin, että sillä on aktiivisia pitkäaikaisia vaikutuksia, ottaen kansalaiset mahdollisimman laajalti mukaan toimintaan, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt, jotta helpotetaan mahdollisimman monen osallistumista kulttuuritapahtumiin.

Tarkistus  28

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kaupungin kulttuurin kehittämistä koskeva strategia, joka on käytössä hakemusta tehtäessä, mukaan luettuna suunnitelmat kulttuurihallintoa ja kulttuuritoiminnan ylläpitämistä varten kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen;

a) kaupungin kulttuurin kehittämistä koskeva strategia, joka on käytössä hakemusta tehtäessä, mukaan luettuna suunnitelmat kulttuurihallintoa, talousarviotukea ja kulttuuritoiminnan ylläpitämistä varten kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen;

Tarkistus  29

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) suunnitelmat kulttuurialan valmiuksien vahvistamiseksi;

b) suunnitelmat kulttuurialojen valmiuksien vahvistamiseksi;

Tarkistus  30

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) suunnitelmat kaupungin kulttuurisektorin ja talous- ja yhteiskuntasektorin välisten pitkän aikavälin yhteyksien vahvistamiseksi;

c) suunnitelmat kaupungin ja sitä ympäröivien alueiden kulttuurisektorien, alue- ja paikallisviranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen sekä yhteiskunta- ja taloussektorien välisten pitkän aikavälin yhteyksien vahvistamiseksi;

Tarkistus  31

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) kaupunkikehitystä koskeva strategia ja sillä saavutettavat pysyvät tulokset;

Tarkistus  32

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ennakoidut pitkän aikavälin kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, joita kulttuuripääkaupungin asemalla olisi kaupungille;

d) ennakoidut pitkän aikavälin kulttuuriset, assosiatiiviset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, joita kulttuuripääkaupungin asemalla olisi kaupungille;

Tarkistus  33

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) vaikutus paikalliseen väestöön ja erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin;

Tarkistus  34

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) nuorten osallistuminen tämän kulttuurisen toiminnan luomiseen;

Tarkistus  35

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) suunnitelmat kulttuuripääkaupungin aseman vaikutusten seurantaa ja arviointia varten.

e) suunnitelmat kulttuuripääkaupungin aseman vaikutusten seurantaa ja arviointia sekä arvioinnin tuloksista tiedottamista varten.

Tarkistus  36

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) hakemuksella on puoluerajat ylittävä tuki;

a) hakemuksella on laaja puoluerajat ylittävä tuki, ja paikallis- alue- ja valtionviranomaiset ovat sitoutuneet kestävällä tavalla sen rahoittamiseen;

Tarkistus  37

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) selkeä ja johdonmukainen taiteellinen visio vuoden kulttuuriohjelmaa varten;

a) selkeä ja johdonmukainen taiteellinen visio sekä strategia vuoden kulttuuriohjelmaa varten;

Tarkistus  38

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurialan organisaatioiden osallistuminen kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen;

b) paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurialan organisaatioiden mutta myös kansalaisten osallistuminen kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen;

Tarkistus  39

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ehdotettujen toimien valikoima ja monimuotoisuus ja niiden yleinen taiteellinen laatu;

c) ehdotettujen toimien valikoima, arvovalta ja monimuotoisuus ja niiden yleinen taiteellinen laatu;

Tarkistus  40

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta edistävien toimien laajuus ja laatu;

a) Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta edistävien toimien laajuus, ulottuvuus ja laatu;

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut olemassa olevat kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Tarkistus  41

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan kulttuurien, kulttuuriperinnön ja historian sekä Euroopan yhdentymisen yhteisiä näkökohtia korostavien toimien laajuus ja laatu;

b) Euroopan kulttuurien, kulttuuriperinnön ja historian sekä Euroopan yhdentymisen yhteisiä näkökohtia korostavien toimien laajuus, ulottuvuus ja laatu, jotka perustuvat ajankohtaisiin eurooppalaisiin teemoihin ja eurooppalaisiin kysymyksiin, joilla on laaja sosiaalinen vaikutus;

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut olemassa olevat kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Tarkistus  42

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) unionin ohjelmien ja toimien vuoden kulttuuriohjelmaan sisällyttämistä ja käyttöä koskevat suunnitelmat unionin kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi;

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut olemassa olevat kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Perustelu

Eurooppalainen ulottuvuus on ainutlaatuinen ja hyvin tärkeä näiden unionin toimien ominaisuus, jota on edelleen vahvistettava.

Tarkistus  43

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) eurooppalaisia taiteilijoita, eri maiden toimijoiden tai kaupunkien yhteistyötä ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia esittelevien toimien laajuus ja laatu;

c) eurooppalaisia taiteilijoita, eri maiden toimijoiden tai kaupunkien, erityisesti muiden Euroopan kulttuuripääkaupunkien, yhteistyötä ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia esittelevien toimien laajuus, ulottuvuus ja laatu;

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut olemassa olevat kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Tarkistus  44

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) strategia laajan eurooppalaisen yleisön kiinnostuksen herättämiseksi.

d) strategia laajan eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön kiinnostuksen herättämiseksi.

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut olemassa olevat kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Tarkistus  45

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) Euroopan kulttuurista vaikutusta pitkällä aikavälillä vahvistavan suunnitelman sisällyttäminen ohjelmaan;

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Perustelu

On tärkeää korostaa eurooppalaista ulottuvuutta myös pitkän aikavälin strategiassa.

Tarkistus  46

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) hakemuksessa olisi esitettävä kunkin vuoden toisen kulttuuripääkaupungin maan ja/tai jäsenvaltion kanssa tehtävää yhteistyötä koskevia ehdotuksia ja ideoita, joita seurataan myöhemmin.

 

(Jos tarkistettu 5 artiklan 4 kohta hyväksytään, se on siirrettävä ja sijoitettava 5 artiklan 1 kohdan jälkeen, jolloin siitä tulee 5 artiklan 2 kohta. Muut kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen.)

Tarkistus  47

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) paikallisen väestön ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistuminen hakemuksen laatimiseen ja Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman toteutukseen;

a) paikallisen väestön, erityisesti nuorten, paikallisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistuminen hakemuksen laatimiseen ja Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman toteutukseen siten, että erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoistoimintaan;

Tarkistus  48

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) paikallisväestön osallistuminen ohjelmaan liittyvään taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan.

Tarkistus  49

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 6 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) kumppanuus julkisten ja yksityisten paikallisten, alueellisten ja kansallisten, toimijoiden kanssa;

Tarkistus  50

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ehdotetun talousarvion toteutettavuus. Talousarvion on katettava valmisteluvaihe, itse kulttuurikaupunkivuosi ja pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyvät toimet;

a) varainkeruustrategian ja ehdotetun talousarvion toteutettavuus, unionin asianmukaisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen mukaan lukien. Talousarvion on katettava valmisteluvaihe, itse kulttuurikaupunkivuosi ja pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyvät toimet;

Tarkistus  51

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) taiteellisen johtajan nimitysmenettely ja hänen toimialansa;

c) menettely pääjohtajan ja taiteellisen johtajan nimittämiseksi ja hänen toimialansa;

Tarkistus  52

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) tiedotusstrategia, jonka on oltava kattava ja jossa on tuotava esiin, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on unionin aloite.

d) markkinointi- ja tiedotusstrategia, jonka on oltava kattava ja jossa on tuotava esiin, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaan liittyvä toiminta on unionin aloite;

Tarkistus  53

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eurooppalaisessa raadissa on 10 jäsentä. Heidän on oltava unionin kansalaisia. Heidän on oltava puolueettomia asiantuntijoita, joilla on merkittävää kokemusta ja asiantuntemusta kulttuurialalta, kaupunkien kulttuuritarjonnan kehittämisestä tai Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman järjestämisestä. Heidän on myös pystyttävä omistamaan asianmukainen määrä työpäiviä vuodessa eurooppalaisen raadin toimintaan.

2. Eurooppalaisessa raadissa on 10 jäsentä, jotka valitaan avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön järjestämisen jälkeen. Heidän on oltava unionin kansalaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, joilla on merkittävää kokemusta ja asiantuntemusta toimen tavoitteisiin liittyvillä aloilla. Heidän on myös pystyttävä omistamaan riittävästi aikaa eurooppalaisen raadin toimintaan. Kukin asianomaisista jäsenvaltioista voi nimittää raatiin kaksi neuvoa-antavaa jäsentä.

Tarkistus  54

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio valitsee alustavasti joukon mahdollisia raadin jäseniä kiinnostuksenilmaisupyynnön järjestämisen jälkeen. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio valitsevat kukin kolme asiantuntijaa tästä joukosta ja nimittävät nämä omien menettelyjensä mukaisesti. Alueiden komitea valitsee yhden asiantuntijan ja nimittää hänet omien menettelyjensä mukaisesti.

Sen jälkeen, kun komissio on järjestänyt kiinnostuksenilmaisupyynnön, komissio ehdottaa henkilöjoukkoa, joka muodostuu kaikista mahdollisista raadin jäsenistä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan ja joiden katsotaan täyttävän pätevyysvaatimukset. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio valitsevat kukin kolme asiantuntijaa ja alueiden komitea valitsee yhden asiantuntijan tästä joukosta, ja ne nimittävät heidät omien menettelyjensä mukaisesti.

Tarkistus  55

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin toimielimen ja elimen on pyrittävä varmistamaan, että sen nimittämien asiantuntijoiden pätevyydet täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin ja että nämä asiantuntijat valitaan laajalta maantieteelliseltä alueelta.

Kukin mainittu toimielin ja elin pyrkii varmistamaan nimittämiensä asiantuntijoiden pätevyysalojen keskinäisen täydentävyyden ja varmistamaan, että eurooppalaisen raadin kokoonpano edustaa tasapuolisesti laajaa maantieteellistä aluetta ja sukupuolten tasa-arvoa, ja turvaamaan toiminnan jatkuvuuden.

Tarkistus  56

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eurooppalaisen raadin jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi. Tästä poiketen tämän päätöksen mukaisesti perustettavan ensimmäisen raadin osalta kuitenkin Euroopan parlamentti nimittää valitsemansa kolme asiantuntijaa kolmeksi vuodeksi, neuvosto yhdeksi vuodeksi, komissio kahdeksi vuodeksi ja alueiden komitea yhdeksi vuodeksi, jotta raadin jäsenet voidaan vaihtaa vaiheittain ja välttää näin kokemuksen ja osaamisen menetys, joka olisi seurauksena, jos kaikki jäsenet korvattaisiin samanaikaisesti.

3. Eurooppalaisen raadin jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi. Tämän päätöksen mukaisesti perustettavan ensimmäisen raadin osalta kuitenkin Euroopan parlamentti nimittää valitsemansa kolme asiantuntijaa kolmeksi vuodeksi, neuvosto yhdeksi vuodeksi, komissio kahdeksi vuodeksi ja alueiden komitea yhdeksi vuodeksi.

Perustelu

Tämä tieto sopii paremmin johdanto-osan kohdaksi (ks. johdanto-osan 11a kohdan sisällyttämistä koskeva tarkistus).

Tarkistus  57

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eurooppalaisen raadin jäsenten on ilmoitettava kaikki tiettyyn ehdokaskaupunkiin liittyvät todelliset tai mahdolliset eturistiriidat. Jos jäsen tekee tällaisen ilmoituksen tai jos tällainen eturistiriita ilmenee, kyseinen jäsen ei saa osallistua valintamenettelyyn asianomaisen jäsenvaltion osalta tai tapauksen mukaan ehdokasmaiden tai mahdollisten ehdokasmaiden osalta. Asianomaista jäsentä ei korvata tätä menettelyä varten, ja eurooppalaisen raadin jäljellä olevat jäsenet suorittavat valinnan.

4. Eurooppalaisen raadin jäsenten, myös jäsenvaltioiden mahdollisesti nimittämien neuvoa-antavien jäsenten, on ilmoitettava kaikki tiettyyn ehdokaskaupunkiin liittyvät todelliset tai mahdolliset eturistiriidat. Jos jäsen tekee tällaisen ilmoituksen tai jos tällainen eturistiriita ilmenee, kyseisen jäsenen on erottava ja asiaankuuluvan unionin toimielimen, elimen tai jäsenvaltion on korvattava hänet jäljellä olevan toimikauden ajaksi asianmukaista menettelyään noudattaen.

Tarkistus  58

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava hakemuspyyntö kuusi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista.

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava hakemuspyyntö vähintään kuusi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista.

Tarkistus  59

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on kutsuttava koolle eurooppalainen raati esivalintakokoukseen ehdokaskaupunkien kanssa viisi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on kutsuttava koolle eurooppalainen raati esivalintakokoukseen ehdokaskaupunkien kanssa viisi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Jos jäsenvaltiot nimittävät kaksi neuvoa-antavaa jäsentä, näiden on osallistuttava kokoukseen ja annettava keskusteluun oma panoksensa.

Tarkistus  60

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eurooppalainen raati arvioi hakemukset 5 artiklassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Raadin on päästävä sopimukseen esivalinnan läpäisseiden ja lisätarkasteluun pääsevien ehdokaskaupunkien luettelosta, ja sen on annettava raportti ehdokaskaupunkien hakemuksista sekä suosituksia esivalinnan läpäisseille ehdokaskaupungeille.

2. Eurooppalainen raati arvioi hakemukset 5 artiklassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Raadin on valintansa perustellen päästävä sopimukseen esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien luettelosta ja sen on annettava raportti ehdokaskaupunkien hakemuksista sekä suosituksia esivalinnan läpäisseille ehdokaskaupungeille.

Tarkistus  61

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien on täytettävä hakemuksensa kriteereiden ja raadin esivalintakokouksessa antamien suositusten mukaisesti ja toimitettava ne asianomaisille jäsenvaltioille, jotka toimittavat ne edelleen komissiolle.

1. Esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien on tarkistettava hakemuksensa eurooppalaisen raadin esivalintakokouksessa antamien suositusten huomioon ottamiseksi ja toimitettava ne asianomaisille jäsenvaltioille, jotka toimittavat ne edelleen komissiolle.

Perustelu

Hakemuspyynnön esittämisen jälkeen ehdokaskaupungit toimittavat hakemuksensa vaatimusten mukaisesti jo nykyisellään. Näin ollen esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien on tarkistettava hakemuksensa raadin suositusten perusteella.

Tarkistus  62

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on kutsuttava koolle eurooppalainen raati lopulliseen valintakokoukseen esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien kanssa yhdeksän kuukautta esivalintakokouksen jälkeen.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on kutsuttava koolle eurooppalainen raati lopulliseen valintakokoukseen esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien kanssa yhdeksän kuukautta esivalintakokouksen jälkeen. Jos jäsenvaltiot nimittävät kaksi neuvoa-antavaa jäsentä, näiden on osallistuttava kokoukseen ja annettava keskusteluun oma panoksensa.

Tarkistus  63

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tarvittaessa asianomainen jäsenvaltio voi yhdessä komission kanssa sopia määräajan kohtuullisesta pidentämisestä.

Tarkistus  64

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eurooppalainen raati arvioi täytetyt hakemukset.

3. Eurooppalainen raati arvioi tarkistetut hakemukset.

Perustelu

Ks. 9.1 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  65

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön kuusi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Hakemuspyyntöön voivat osallistua kaupungit kaikissa ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa edellyttäen, että kyseiset maat osallistuvat Luova Eurooppa -ohjelmaan tai myöhempiin unionin kulttuuriohjelmiin hakemuspyynnön julkaisupäivänä.

2. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön vähintään kuusi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Hakemuspyyntöön voivat osallistua kaupungit kaikissa ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa edellyttäen, että kyseiset maat osallistuvat unionin kulttuuriohjelmaan hakemuspyynnön julkaisupäivänä.

Tarkistus  66

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta tilanne olisi tasapuolinen jäsenvaltioiden kaupunkien kannalta, kullakin kaupungilla on kuitenkin oikeus osallistua vain yhteen kilpailuun ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa vuosina 2020–2033, eikä saa olla mahdollista, että kaupunki, joka on osallistunut tällaiseen kilpailuun, osallistuisi johonkin myöhempään kilpailuun samalla kaudella uudessa jäsenvaltiossa 3 artiklan 2 kohdassa annettujen sääntöjen mukaisesti.

Jotta tilanne olisi tasapuolinen jäsenvaltioiden kaupunkien kannalta, kullakin kaupungilla on kuitenkin oikeus osallistua vain yhteen kaupunkia koskevaan kilpailuun sekä ehdokasmaissa että mahdollisissa ehdokasmaissa vuosina 2020–2033, eikä saa olla sallittua, että kaupunki, joka on osallistunut tällaiseen kilpailuun, osallistuisi johonkin myöhempään kilpailuun samalla kaudella uudessa jäsenvaltiossa 3 artiklan 2 kohdassa annettujen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  67

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta tilanne olisi tasapuolinen myös jäsenvaltioiden kannalta, kukin ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa voi toimia kulttuuripääkaupungin isäntämaana ainoastaan kerran vuosina 2020–2033. Sen vuoksi kaupungit maista, joissa on jo ollut kulttuuripääkaupunki, eivät saa osallistua myöhempiin kilpailuihin samalla kaudella.

Lisäksi kukin ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa voi toimia kulttuuripääkaupungin isäntämaana ainoastaan kerran vuosina 2020–2033.

Tarkistus  68

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eurooppalainen raati suorittaa kaupunkien esivalinnan viisi vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista ainoastaan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kirjallisten hakemuslomakkeiden perusteella. Ehdokaskaupunkien kanssa ei järjestetä kokousta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  69

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalainen raati arvioi hakemukset kriteereiden mukaan. Raadin on päästävä sopimukseen esivalinnan läpäisseiden ja lisätarkasteluun pääsevien ehdokaskaupunkien luettelosta, ja sen on annettava raportti ehdokaskaupunkien hakemuksista sekä suosituksia esivalinnan läpäisseille ehdokaskaupungeille. Raportti toimitetaan komissiolle ja julkaistaan komission verkkosivuilla.

Eurooppalainen raati arvioi hakemukset kriteereiden mukaan. Raadin on päästävä sopimukseen esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien luettelosta ja sen on annettava raportti ehdokaskaupunkien hakemuksista sekä suosituksia esivalinnan läpäisseille ehdokaskaupungeille. Raportti toimitetaan komissiolle ja julkaistaan komission verkkosivuilla.

Tarkistus  70

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien on täytettävä hakemus kriteereiden ja esivalintavaiheen aikana annettujen suositusten mukaisesti ja toimitettava ne komissiolle.

5. Esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien on tarkistettava hakemuksensa esivalintavaiheen aikana annettujen suositusten huomioon ottamiseksi ja toimitettava ne komissiolle.

Perustelu

Ks. 9.1 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  71

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalainen raati arvioi täytetyt hakemukset.

Eurooppalainen raati arvioi tarkistetut hakemukset.

Perustelu

Ks. 9.1 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  72

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Nimeämisensä jälkeen samana vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkeina toimivien kaupunkien on pyrittävä luomaan yhteyksiä kulttuuriohjelmiensa välille.

1. Nimeämisensä jälkeen samana vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkeina toimivien kaupunkien on pyrittävä luomaan yhteyksiä kulttuuriohjelmiensa välille. Uusia yhteyksiä voidaan luoda myös muiden Euroopan kulttuuripääkaupunkien kanssa.

Tarkistus  73

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä varten komissio kutsuu koolle eurooppalaisen raadin ja kyseiset kaupungit kolmeen kokoukseen: ensimmäinen kokous pidetään kolme vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista, toinen kokous pidetään 18 kuukautta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista, ja kolmas kokous pidetään kaksi kuukautta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Jäsenvaltio tai asianomainen maa voi nimetä tarkkailijan näihin kokouksiin.

2. Tätä varten komissio kutsuu koolle kolme kokousta, joihin eurooppalainen raati ja kyseiset kaupungit osallistuvat: ensimmäinen kokous pidetään kolme vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista, toinen kokous pidetään 18 kuukautta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista, ja kolmas kokous pidetään kaksi kuukautta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Jos jäsenvaltiot nimittävät kaksi neuvoa-antavaa jäsentä, näiden on osallistuttava kokoukseen ja annettava keskusteluun oma panoksensa.

Tarkistus  74

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän päätöksen kattama ajanjakso on päällekkäinen useiden monivuotisten rahoituskehysten kanssa. Kunkin monivuotisen rahoituskehyksen osalta komissio tarkastelee mahdollisuutta myöntää Melina Mercourin nimeä kantava rahapalkinto nimetyille kaupungeille. Palkinnon oikeudellisia ja taloudellisia näkökohtia käsitellään kulloistenkin kulttuuria tukevien unionin ohjelmien puitteissa.

1. Komissio voi kulloistenkin kulttuuria tukevien unionin ohjelmien puitteissa myöntää Melina Mercourin nimeä kantavan rahapalkinnon ("palkinto") nimetyille kaupungeille.

Tarkistus  75

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja Melina Mercouri -palkinto myönnetään nimetylle kaupungille, palkinto maksetaan kulttuuripääkaupunkivuoden kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että kaupunki noudattaa hakuvaiheessa antamiaan sitoumuksia ja kaikki suositukset, joita eurooppalainen raati teki valinta- ja seurantaraportissa, on pantu täytäntöön.

2. Jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja palkinto myönnetään nimetylle kaupungille, palkintosumma maksetaan kulttuuripääkaupunkivuoden maaliskuun loppuun mennessä edellyttäen, että kyseessä oleva kaupunki noudattaa hakuvaiheessa antamiaan sitoumuksia, ja edellyttäen niin ikään, että kaikki suositukset, joita eurooppalainen raati teki valinta- ja seurantaraportissa, on pantu täytäntöön.

Tarkistus  76

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) kaupungin käyttämässä tiedotusstrategiassa ja -materiaalissa tuotiin selvästi esiin, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on unionin aloite;

d) kaupungin käyttämässä markkinointi- ja tiedotusstrategiassa ja tiedotusmateriaalissa tuotiin selvästi esiin, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on unionin virallista toimintaa;

Tarkistus  77

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) laatii tavoitteiden ja kriteerien pohjalta ohjeet valinta- ja seurantamenettelyä varten tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen raadin kanssa;

c) laatii 2 ja 5 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden ja kriteerien pohjalta ohjeet valinta- ja seurantamenettelyissä avustamiseksi tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen raadin kanssa;

Tarkistus  78

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot ja edistää toimen näkyvyyttä Euroopan tasolla;

e) julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot ja edistää toimen näkyvyyttä Euroopan ja kansainvälisellä tasolla;

Perustelu

Tästä nykyään Euroopan tasolla jo hyvin tunnettua aloitetta on mainostettava laajemmin myös maailmanlaajuisella tasolla.

Tarkistus  79

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) edistää kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa entisten, nykyisten ja tulevien kulttuuripääkaupunkien sekä ehdokaskaupunkien välillä.

f) edistää kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa entisten, nykyisten ja tulevien kulttuuripääkaupunkien sekä ehdokaskaupunkien välillä käyttämällä hyväksi muun muassa nykyisiä pääkaupunkien välisiä virallisia ja epävirallisia verkostoja;

Tarkistus  80

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) päivittää kiertonäyttelyn, joka perustettiin Euroopan kulttuuripääkaupunki -aloitteen 25. vuosipäivän kunniaksi; ottaa myös näyttelyn huostaansa ja tukee sen osallistumista jokaiseen uuteen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen kertoakseen unionin kansalaisille tämän toimen historiasta ja merkityksestä.

Tarkistus  81

Ehdotus päätökseksi

16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa kaupungeille yhteiset suuntaviivat ja indikaattorit, jotka perustuvat toiminnan tavoitteisiin ja kriteereihin, jotta varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa arviointimenettelyyn.

Komissio vahvistaa kaupungeille yhteiset suuntaviivat ja indikaattorit, jotka perustuvat toiminnan tavoitteisiin ja kriteereihin, jotta varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa arviointimenettelyyn. Nämä suuntaviivat sisältävät tilaston laatimisen ”kulttuuripääkaupunki”-palkinnon vaikutuksesta paikalliseen matkailuun.

Tarkistus  82

Ehdotus päätökseksi

16 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle:

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle seuraavat arviointikertomukset ja tarvittaessa niihin liittyvät aiheelliset ehdotukset:

Perustelu

Koska tämä päätös kattaa suhteellisen pitkän aikavälin, tarvitaan lauseke, joka antaa komissiolle mahdollisuuden antaa tarvittaessa uusia ehdotuksia sekä oikeusperustan mukaisia arviointikertomuksia.

Tarkistus  83

Ehdotus päätökseksi

Liite – 2 rivi – 4 sarake – 7 alaviite

Komission teksti

Tarkistus

7 Liitteessä tarkoitetun luettelon kolmatta saraketta päivitetään, jos unioniin liittyy uusia maita päätöksen hyväksymisen jälkeen. Niiden liittymisjärjestystä noudatetaan. Liittymispäivän ja kulttuuripääkaupunkivuoden alkamisen välillä on oltava vähintään kuusi vuotta, jotta valinta- ja seurantamenettelyyn olisi riittävästi aikaa. Euroopan kulttuuripääkaupunkien enimmäislukumäärä tiettynä vuonna on kolme. Jos kaksi tai useampia maita liittyy unioniin samana ajankohtana ja jos asianomaisten maiden välillä ei päästä sopuun osallistumisjärjestyksestä, neuvosto arpoo järjestyksen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän alaviitteen sisältö on esitetty seuraavissa artikloissa ja tarkistuksissa: 3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta sekä tätä artiklaa koskevaa tarkistus, tarkistus 3 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan, tarkistus 3 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan, tarkistus 7 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan sekä tarkistus 10 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan.

  • [1]  EUVL C 113, 18.4.2012, s. 17.
  • [2]  EUVL C 17, 19.1.2013, s. 97.

PERUSTELUT

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma perustettiin vuonna 1985 hallitustenvälisenä aloitteena. Pian sen jälkeen se muutettiin Euroopan unionin toimeksi sen ulottuvuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Siitä lähtien tapahtuma on saavuttanut laajaa tunnustusta ja kiinnostusta kaikkialla Euroopassa ja se on kehittynyt niiden kaupunkien tavoittelemaksi teemavuodeksi, jotka pyrkivät profiloitumaan kulttuurin ja luovuuden eurooppalaisiksi keskuksiksi. Euroopan kulttuuripääkaupunkeja voidaan pitää yhtenä menestyneimmistä EU:n aloitteista viime vuosien aikana.

Nykyisen järjestelmän perustana toimivan päätöksen 1622/2006/EY voimassaoloaika päättyy vuonna 2019. Kilpailu käynnistetään nykyään kuusi vuotta etukäteen, jotta kaupungeilla olisi riittävästi aikaa valmisteluihin ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Tarkoituksena on näin ollen, että Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman jatkamista koskeva uusi oikeusperusta hyväksytään vuonna 2013, jotta varmistetaan sujuva siirtyminen siihen vuonna 2020.

Komission ehdotus

Komissio ehdottaa Euroopan kulttuuripääkaupunki -aloitteen jatkamista myös sen jälkeen, kun nykyisen aloitteen voimassaoloaika päättyy vuonna 2019.

Uudessa ehdotuksessa luetellaan järjestys, jonka mukaisesti maat ehdottavat kaupunkeja vuoteen 2033 saakka. Sen lisäksi, että kaksi jäsenvaltiota jakaa teemavuoden tapahtumat kunkin vuoden aikana, ehdotuksen mukaisesti myös EU:n ehdokasvaltio ja mahdolliset EU:n ehdokasvaltiot voivat ehdottaa Euroopan kulttuuripääkaupunkia kerran kolmessa vuodessa.

Ehdotus sisältää nykyisen järjestelmän pääpiirteet ja rakenteen myös tulevaisuudessa. Ehdotuksessa esitetään erityisesti, että kulttuuripääkaupungin asema myönnetään myös jatkossa jäsenvaltioille vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Valintakriteereitä on muutettu, jotta mahdollisille kulttuuripääkaupungeille voidaan antaa entistä yksityiskohtaisempia ohjeita. Edellä mainittu tehostaa myös osallistuvia kaupunkeja koskevaa valinta- ja seurantaprosessia. Erityisesti on keskitytty korostamaan, että kulttuuri edistää kaupunkien kasvua ja kehittämistä pitkällä aikavälillä, sekä tapahtumien eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja teemavuoden kulttuurisisältöön ja taiteellisen sisällön laatuun. Komission ehdotus perustuu useisiin nykyisen järjestelmän arviointeihin sekä useisiin julkisiin kuulemisiin.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta jatkaa Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaa vuodesta 2019 lähtien siten, että toiminnan oikeusperusta uudistetaan ja että samassa yhteydessä puututaan kaikkiin nykyiseen päätökseen liittyviin ongelmiin, sekä siten, että uutena liitteenä on aikajärjestyksessä esitettävä jäsenvaltioiden luettelo (vuodesta 2020 vuoteen 2033).

Esittelijä kannattaa muun muassa seuraavia aloitteita:

-    riippumattomista asiantuntijoista koostuvan eurooppalaisen raadin tehtävänä olevan kaksivaiheisen valintaprosessin säilyttäminen ennallaan;

-    arviointimenettelyä koskevat lukuisat parannukset, jotka parantavat arviointimenettelyn järjestelmällisyyttä, kaupunkeja koskevat uudet arviointivelvoitteet mukaan lukien;

-    tämän unionin toimen avaaminen ehdokasvaltioiden ja mahdollisille ehdokasvaltioiden osallistumiselle.

Eräät ehdotuksen kohdat edellyttävät kuitenkin seuraavia lisäparannuksia ja -täsmennyksiä:

1. Kriteerit (5 artikla)

Esittelijä pitää myönteisenä arviointikriteereiden selventämistä ja yksityiskohtaisuutta nykyiseen oikeusperustaan verrattuna. Esittelijä katsoo lisäksi, että joitakin arviointikriteerejä olisi parannettava edelleen.

-    eurooppalainen ulottuvuus on tämän unionin toimen ainutlaatuinen ja olennaisen tärkeä osatekijä, jota kuitenkaan ei ole ymmärretty oikein useissa yhteyksissä, minkä vuoksi sen merkitys on ollut melko vähäinen. Esittelijä ehdottaa mainitun arviointikriteerin edelleen vahvistamista, jotta unionin eri ohjelmat voidaan sisällyttää teemavuoteen ja jotta voidaan keskittyä pitkää aikaväliä koskeviin EU:n toimiin, mikä lisää unionin kansalaisten tietoisuutta.

Vuoden kulttuuriohjelman täytäntöönpanon ohella ehdokaskaupunkien olisi toimittava EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon esittelijöinä ja unionin suosion edistäjinä.

-    paikallisen kansalaisyhteiskunnan osallistaminen sekä kansalaisten aktiivinen osallistuminen eurooppalaisen kulttuuripääkaupungin ohjelman valmisteluihin ja täytäntöönpanoon on olennaisen tärkeätä kulttuuripääkaupunkivuoden onnistumisen kannalta. Näin ollen tätä tekijää on vahvistettava kriteereissä.

-    kestävyys ja kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä koskevat pitkän aikavälin näkökohdat on pidettävä kulttuuripääkaupunkivuoden suunnittelun ytimessä.

-    tämän mittakaavan aloitteen hallinnointi on melko monimutkainen tehtävä, minkä vuoksi kaikki asiaankuuluvat toimenpiteet on suunniteltava huolellisesti. Kaikkien osapuolten laaja tuki kulttuuripääkaupungiksi nimittämiselle vuoden loppuun saakka on ratkaisevan tärkeä onnistumista edistävä tekijä.

Tässä suhteessa on pidettävä myönteisinä Melina Mercouri -palkinnon myöntämisen ehdoksi asetettuja monia vaatimuksia, kuten hakemusvaiheessa annettujen sitoumusten täydellistä kunnioittamista talousarvion ja kulttuuriohjelman osalta.

2. Hakemukset (4 artikla):

Esittelijä myöntää, että kulttuuripääkaupunkivuosi on rajattava koskemaan kaupunkeja, joita ympäröivät alueet voivat osallistua ohjelman toteuttamiseen, koska kulttuuripääkaupungin aseman myöntäminen perustuu kulttuuripääkaupunkivuotta varten erityisesti suunniteltuun ohjelmaan. Esittelijä kannattaa joustavuusperiaatetta, jonka mukaan kaupungit voivat päättää naapurialueidensa mahdollisesta osallistumisesta vuoden ohjelman toteuttamiseen, ja pitää tätä lähestymistapaa rohkaisemisen arvoisena myönteisenä kehityssuuntana.

3. Eurooppalainen asiantuntijaraati: (6, 8, ja 9 artikla)

Esittelijä tukee komission pyrkimyksiä varmistaa valintamenettelyn laatu, tehokkuus ja puolueettomuus riippumattomien eurooppalaisten asiantuntijoiden raadin avulla. Jotta kuitenkin voidaan hyötyä paikallisista tietolähteistä, olisi oltava mahdollista nimittää raatiin kaksi asianomaista jäsenvaltiota edustavaa tarkkailijaa esivalinta- ja valintavaiheessa sekä paikallista hallintoviranomaista edustava tarkkailija seurantavaiheessa.

Komission rooli eurooppalaisen asiantuntijaraadin perustamisessa on määriteltävä täsmällisesti, koska komissio ei esivalitse raadin asiantuntijoita, vaan toimii vain käytettävissä olevien nimien ja valintakelpoisten ehdokkaiden luettelon laatijana.

4. Toimen näkyvyys (15 artikla):

Esittelijä kehottaa pitämään yllä tämän hyvin tunnetun aloitteen näkyvyyttä unionin tasolla mutta pitää tärkeänä myös näiden unionin toimien laajempaa korostamista maailmanlaajuisella tasolla.

5. Tulevan oikeusperustan tarkistaminen (16 artiklan 2 kohta)

Koska tämä päätös kattaa suhteellisen pitkän aikavälin, esittelijä ehdottaa, että käyttöön otetaan lauseke, joka tarvittaessa antaa komissiolle mahdollisuuden antaa uusi ehdotus sekä oikeusperustan mukaisia arviointiraportteja.

Johtopäätös

Esittelijä katsoo, että Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat olleet suuri menestys monessakin suhteessa:

Ensinnäkin kulttuuripääkaupungin asema on sekä soveltamisalansa että laajuutensa kannalta kunnianhimoinen kulttuuritavoite, joka tuo kansainvälistä arvovaltaa asianomaisille kaupungeille.

Toiseksi vuosittain vastaanotetaan suuri määrä hakemuksia, mikä osoittaa, että tämä aloite motivoi kansalaisia ja järjestöjä toteuttamaan kestävän kehityksen strategioita, jotka vaikuttavat myönteisesti sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Myös mahdollisuus edistää matkailua pitkällä aikavälillä on merkittävä tekijä.

Vuosia 2020–2033 koskevassa komission uudessa ehdotuksessa korostetaan, että arvovaltainen nimitys kulttuuripääkaupungiksi lisää Euroopan kulttuurialojen ja luovien alojen kilpailukykyä.

Yleisen talouskriisin aikana, jolloin kriisi uhkaa eurooppalaista identiteettiä, on ratkaisevan tärkeää, että luodaan kannustimia, jotka edistävät monivuotisia ja hyvin järjestettyjä kulttuurialoitteita, Tässä yhteydessä vuoden kattava kulttuuriohjelma on luotava siten, että siihen osallistuvat yhteistyössä toimijat, jotka edustavat eri aloja: taidemaailmaa sekä sosiaalisen vapaaehtoistyön johtajia ja toimijoita sekä tieteellisen tutkimuksen ja ympäristönsuojelun edustajia.

Edellä on esitetty perusteet, joiden mukaisesti ehdotuksella pyritään kiinnittämään merkittävää huomiota Euroopan "yhteisiin juuriin" toisaalta abstraktilla ja ihannoivalla tavalla mutta toisaalta myös konkreettisella tavalla suojelemalla kulttuuriperintökohteita, jotka ovat konkreettisia Euroopan kulttuuritietoisuuden kehtoja.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimien tavoitteena on oltava kaikkien yhteiskunnan kerrosten osallistuminen kulttuuritoimintaan. Kansalaiset, yritykset, hallintoviranomaiset ja järjestäjät toimivat kokonaisen vuoden ajan Euroopan tason tapahtumien johtajina ja toimijoina.

Olisi toivottavaa, että tämän eurooppalaisen ulottuvuuden sisältävän aloitteen ja siihen liittyvän vahvan kansallisen identiteetin rinnalla kehitettäisiin myös yhteistyöhön perustuvia toimia, jotka toteutetaan samanaikaisesti useissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Koska Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanke edistää merkittävästi meitä yhdistävää eurooppalaista monimuotoisuutta, uskomme, että järjestelyjen osalta asianomaiset poliittiset toimijat voivat harjoittaa yhteistyötä mahdollisimman laajan yksimielisyyden pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033

Viiteasiakirjat

COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

11.9.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marco Scurria

3.10.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2012

20.3.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.5.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Rui Tavares, Isabelle Thomas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Luigi Berlinguer, Marina Yannakoudakis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.6.2013