SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  19.6.2013 - (COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD)) - ***I

  Komisja Kultury i Edukacji
  Sprawozdawca: Marco Scurria


  Procedura : 2012/0199(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0226/2013
  Teksty złożone :
  A7-0226/2013
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  (COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0407),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 167 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0198/2012),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając opinie Komitetu Regionów z dnia 15 lutego 2012 r.[1] oraz 30 listopada 2012 r.[2],

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A7-0226/2013),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczącym Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata, który Rada potwierdziła rezolucją z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącą europejskiego planu działań na rzecz kultury, wyznacza się cele przyszłych działań Unii w dziedzinie kultury. Działania te powinny promować różnorodność kulturową oraz dialog międzykulturowy. Powinny one również propagować kulturę jako katalizator kreatywności w kontekście wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, a także jako istotny element stosunków międzynarodowych Unii.

  (2) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczącym Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata, który Parlament Europejski potwierdził swoją rezolucją z dnia 10 kwietnia 2008 r.1, a Rada potwierdziła swoją rezolucją z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącą europejskiego planu działań na rzecz kultury, wyznacza się cele przyszłych działań Unii w dziedzinie kultury. Działania te powinny promować różnorodność kulturową oraz dialog międzykulturowy. Powinny one również propagować kulturę jako katalizator kreatywności w kontekście wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, jako kreator więzi społecznych, a także jako istotny element stosunków międzynarodowych Unii.

   

  ____________

   

  1Dz.U. C 247 E z 15.10.2009, s. 32.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (2a) Celem Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną, jest promowanie poszanowania różnorodności form wyrazu kulturowego i uświadamianie jej wartości na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Wykorzystując efekt dźwigni wiążący się z tytułem do stymulowania szerzej pojętego rozwoju miasta, miasta, którym przyznano tytuł, dodały stopniowo nowy wymiar do pierwotnych celów Europejskich Stolic Kultury, które obejmowały podkreślanie bogactwa i różnorodności kultur europejskich oraz cech im wspólnych, a także pogłębianie wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy.

  (5) (5) Wykorzystując efekt dźwigni wiążący się z tytułem do stymulowania szerzej pojętego rozwoju miasta, szczególnie pod względem urbanizacji, miasta, którym przyznano tytuł, dodały stopniowo nowy wymiar do pierwotnych celów Europejskich Stolic Kultury, które obejmowały podkreślanie bogactwa i różnorodności kultur europejskich oraz cech im wspólnych, a także pogłębianie wzajemnego zrozumienia i solidarności między obywatelami Europy, zwłaszcza gdy dotyczy to rozwoju obszarów miejskich.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6) Cele są w pełni zgodne z celami programu „Kreatywna Europa”, który w swym założeniu zmierza do propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz wzmocnienia konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego, by w ten sposób wspierać inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

  (6) Cele są w pełni zgodne z celami programu „Kreatywna Europa”, które polegają na ochronie i propagowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, ochronie i wspieraniu dziedzictwa kulturowego Europy oraz wzmocnieniu konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego, by w ten sposób wspierać inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego1, największe korzyści z programu „Europejskie Stolice Kultury” może uzyskać europejska branża turystyczna, co pozwoli jej wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój.

   

  _______________

   

  1 Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 41.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Przeprowadzone oceny oraz konsultacja społeczna wykazały, że Europejskie Stolice Kultury niosą ze sobą wiele potencjalnych korzyści, pod warunkiem że starannie je zaplanowano. Pozostają one w pierwszym rzędzie inicjatywą kulturalną, ale mogą nieść ze sobą również znaczące korzyści społeczne i gospodarcze, zwłaszcza gdy stanowią integralną część długoterminowej i opartej na kulturze strategii rozwoju danego miasta.

  (7) Przeprowadzone oceny oraz konsultacja społeczna przekonały, że Europejskie Stolice Kultury niosą ze sobą wiele potencjalnych korzyści, pod warunkiem że starannie je zaplanowano. Pozostają one w pierwszym rzędzie inicjatywą kulturalną, ale mogą przynieść również znaczące korzyści społeczne i gospodarcze, zwłaszcza gdy zostają wpisane w długoterminową i opartą na kulturze strategię rozwoju danego miasta.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (8a) Europejskie Stolice Kultury powinny wspierać włączenie społeczne i równość szans oraz dokładać wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najszersze zaangażowanie wszystkich grup społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji społecznej i osób niepełnosprawnych – i grup wiekowych społeczeństwa obywatelskiego w przygotowanie i realizację programu kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powinien być nadal zastrzeżony dla miast, ale – celem dotarcia do szerszego kręgu odbiorców i dla zwiększenia oddziaływania inicjatywy – miasta te powinny mieć nadal możliwość zaangażowania otaczającego je regionu.

  (9) Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powinien być nadal zastrzeżony dla miast, niezależnie od ich wielkości, ale – celem dotarcia do szerszego kręgu odbiorców i dla zwiększenia oddziaływania inicjatywy oraz wniesienia znaczącego wkładu w realizację celów programu – miasta te powinny mieć nadal możliwość zaangażowania otaczających je obszarów wiejskich, regionów sąsiadujących i transgranicznych, których udział może uwypuklić więzi historyczne i kulturowe między państwami członkowskimi.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 9 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9a) Młodzież powinna współtworzyć te działania kulturalne, co pozwoli ukształtować jej zmysł krytycznego myślenia oraz zyskać autonomię, nie zapominając o potrzebie dzielenia się doświadczeniami. Istotne jest, aby uznać za pełnowartościową kulturę tworzoną przez młodych ludzi, co sprzyja ich integracji w społeczeństwie.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powinien być nadal przyznawany w oparciu o program kulturalny przygotowany specjalnie na rok obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i posiadający bardzo silny wymiar europejski, jednakże program ten powinien być częścią bardziej długoterminowej strategii.

  (10) Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powinien być nadal przyznawany w oparciu o program kulturalny przygotowany specjalnie na obchody Europejskiej Stolicy Kultury, posiadający bardzo silny wymiar europejski, skoncentrowany na wykorzystaniu strategii i programów Unii oraz oparty na aktualnych w Europie tematach i problemach o szerokim oddziaływaniu społecznym. Program ten powinien być częścią bardziej długoterminowej strategii o trwałym wpływie na lokalny rozwój gospodarczy i społeczny.

  Uzasadnienie

  Wymiar europejski to unikalny i bardzo ważny element tego działania Unii, który należy dalej umacniać.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a) Należy zapewnić państwom członkowskim dostęp do krajowej wiedzy specjalistycznej poprzez umożliwienie im powołania do komisji ekspertów dwóch doradców.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Kryteria wyboru powinny zostać uściślone, poprzez co miasta otrzymałyby więcej wytycznych. Kryteria te powinny też być bardziej wymierne, aby wesprzeć komisję ekspertów w wyborze i monitorowaniu miast. Ich celem powinno być w szczególności utrwalenie spuścizny obchodów poprzez nagradzanie miast, które opracowały długoterminową strategię polityki kulturalnej.

  (12) Kryteria wyboru powinny zostać uściślone, poprzez co miasta otrzymałyby więcej wytycznych na temat celów i wymogów wynikających z uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Kryteria te powinny też być bardziej wymierne, aby wesprzeć komisję ekspertów w wyborze i monitorowaniu miast. Celem tych kryteriów powinno być w szczególności utrwalenie spuścizny obchodów poprzez nagradzanie miast, które opracowały długoterminową strategię polityki kulturalnej – co może przynieść trwałe skutki w zakresie wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego – oraz tym, które brały czynny udział w realizacji projektów unijnych.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie poprawki do punktu 10 preambuły.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Etap przygotowawczy, mający miejsce między wyznaczeniem miasta a rokiem obchodów, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Zainteresowane strony są w dużym stopniu zgodne co do tego, że wprowadzone decyzją nr 1622/2006/WE środki towarzyszące były bardzo przydatne dla miast. Środki te należy dodatkowo rozbudować, w szczególności w drodze częstszych posiedzeń i wizyt monitorujących przeprowadzanych przez członków komisji ekspertów w miastach, a także w drodze dalszego pogłębienia wymiany doświadczeń między byłymi, obecnymi i przyszłymi stolicami kultury, włączając w to miasta kandydujące.

  (13) Etap przygotowawczy, mający miejsce między wyznaczeniem miasta a rokiem obchodów, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Zainteresowane strony są w dużym stopniu zgodne co do tego, że wprowadzone decyzją nr 1622/2006/WE środki towarzyszące były bardzo przydatne dla miast. Środki te należy dodatkowo rozbudować, w szczególności w drodze częstszych posiedzeń i wizyt monitorujących przeprowadzanych przez członków komisji ekspertów w miastach, a także w drodze dalszego pogłębienia wymiany doświadczeń między byłymi, obecnymi i przyszłymi stolicami kultury, włączając w to miasta kandydujące, szczególnie poprzez wykorzystanie już istniejących formalnych i nieformalnych sieci Europejskich Stolic Kultury.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 14

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Nagroda im. Meliny Mercouri osiągnęła silną wartość symboliczną, o wiele większą od rzeczywistej kwoty pieniężnej, która w ramach nagrody może zostać przyznana przez Komisję. Należy jednak uściślić i zaostrzyć warunki wypłaty nagrody, by w ten sposób zapewnić wypełnienie przez wyznaczone miasta spoczywających na nich zobowiązań.

  (14) Nagroda im. Meliny Mercouri osiągnęła silną wartość symboliczną, o wiele większą od rzeczywistej kwoty pieniężnej, która w ramach nagrody może zostać przyznana przez Komisję. Należy jednak uściślić i zaostrzyć warunki wypłaty nagrody, by w ten sposób zapewnić wypełnienie przez wyznaczone miasta spoczywających na nich zobowiązań, uwzględniając między innymi sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 14 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (14a) Komisja powinna zachęcać miasta kandydujące do pełnego wykorzystania innych potencjalnych źródeł unijnego wsparcia finansowego, takich jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 17

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Doświadczenia związane m.in. z obchodami w Sibiu w 2007 r. i w Istambule w 2010 r. pokazały, że udział krajów kandydujących może przyczynić się do ich zbliżenia do Unii Europejskiej poprzez podkreślenie wspólnych aspektów kultur europejskich. Dlatego też działanie na rzecz Europejskich Stolic Kultury powinno znów być otwarte na udział krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących po 2019 r.

  (17) Doświadczenia z przeszłości pokazały, że udział krajów kandydujących może pomóc im zbliżyć się do Unii Europejskiej poprzez podkreślenie wspólnych aspektów kultur europejskich. Dlatego też działanie na rzecz Europejskich Stolic Kultury powinno znów być otwarte na udział krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących po 2019 r.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 17 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17a) W odniesieniu do miast krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących poszczególne elementy procesu kandydowania powinny być spójne z dorobkiem prawnym Unii oraz uwzględniać jej cechy kulturowe i historyczne.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) ochrona i propagowanie różnorodności kultur europejskich oraz podkreślanie cech im wspólnych;

  a) ochrona i propagowanie różnorodności kultur europejskich, podkreślanie ich wspólnych cech oraz wspieranie tożsamości europejskiej;

   

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zwiększenie zakresu, różnorodności i europejskiego wymiaru oferty kulturalnej w miastach, także w drodze współpracy transnarodowej;

  a) zwiększenie zakresu, różnorodności i europejskiego wymiaru oferty kulturalnej w miastach, także w drodze współpracy transnarodowej i dialogu międzykulturowego;

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) wzmocnienie potencjału sektora kultury oraz jego powiązań z innymi sektorami;

  c) wzmocnienie potencjału sektora kultury oraz jego powiązań z innymi władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi sektorami, takimi jak sektor edukacji, badań naukowych, ochrony środowiska, branży twórczej, rewitalizacji miast i turystyki kulturalnej oraz ze wszystkimi sektorami wspierającymi potencjał miast w dziedzinie kultury;

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) podniesienie międzynarodowej rangi miast dzięki kulturze.

  d) zwiększenie międzynarodowej rangi miast dzięki kulturze;

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) zwiększenie zaangażowania mieszkańców i aktywizacja wykluczonych grup.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wyznaczenie stosuje się w odniesieniu do najwyżej jednego miasta w każdym z państw członkowskich wyszczególnionych w wykazie.

  Wyznacza się najwyżej jedno miasto w każdym z państw członkowskich wyszczególnionych w wykazie. Liczba Europejskich Stolic Kultury w danym roku nie przekracza trzech.

  Uzasadnienie

  Ten aspekt musi zostać uwzględniony w artykułach, a nie jedynie w przypisie w załączniku.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W przypadku przystąpienia państwa do Unii po przyjęciu niniejszej decyzji wykaz, o którym mowa w załączniku, jest odpowiednio aktualizowany. Miasta położone w tym państwie mają prawo do uzyskania wyznaczenia na Europejską Stolicę Kultury zgodnie z tymi samymi przepisami i procedurami, które obowiązują w stosunku do innych państw członkowskich.

  2. W przypadku przystąpienia państwa do Unii po przyjęciu przedmiotowej decyzji wykaz określony w załączniku jest odpowiednio aktualizowany. Miasta położone w tym państwie zyskują prawo do bycia wyznaczonymi na Europejską Stolicę Kultury zgodnie z tymi samymi przepisami i procedurami, które obowiązują w stosunku do innych państw członkowskich. Przestrzegana jest kolejność przystępowania państw. Jeżeli dwa lub więcej państw przystąpi jednocześnie do Unii i jeśli między zainteresowanymi państwami nie można osiągnąć porozumienia co do kolejności uczestnictwa, Rada przeprowadza losowanie.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 3 ust. 1 akapit drugi.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ponieważ konkurs na tytuł stolicy kultury rozpoczyna się na sześć lat przed początkiem roku obchodów, czego celem jest zapewnienie miastom wystarczającego czasu na przygotowania po uzyskaniu przez nie wyznaczenia, wykazu nie aktualizuje się w przypadku państw przystępujących do Unii po dniu 31 grudnia 2026 r.

  Ponieważ konkurs na tytuł stolicy kultury rozpoczyna się co najmniej sześć lat przed początkiem roku obchodów, czego celem jest zapewnienie miastom wystarczającego czasu na przygotowania po tym, jak zostały wyznaczone, wykazu nie aktualizuje się w przypadku państw przystępujących do Unii po dniu 31 grudnia 2026 r.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 3 ust. 1 akapit drugi.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Miasta w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących mogą również składać wnioski o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w ramach konkursu otwartego organizowanego co trzy lata równolegle do konkursów w dwóch państwach członkowskich, zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku.

  3. Miasta w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących mają też otwarty dostęp do procedury składania wniosków o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w ramach konkursu otwartego organizowanego co trzy lata równolegle do konkursów w dwóch państwach członkowskich, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Konkurs na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest otwarty jedynie dla miast. Miasto kandydujące może zaangażować otaczający je region. Wnioski są jednak składane w imieniu miasta wiodącego i temu miastu przyznawany jest tytuł w razie wyboru.

  1. Konkurs na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest otwarty jedynie dla miast. Miasto kandydujące, niezależnie od jego wielkości, może obejmować otaczające je obszary, w tym obszary państw z nim sąsiadujących, we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi. Wniosek jest jednak składany w imieniu miasta wiodącego i temu miastu przyznaje się tytuł, jeżeli zostanie ono wybrane.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Każdy wniosek opiera się na programie kulturalnym o wyraźnym wymiarze europejskim. Program ten obejmuje okres jednego roku i tworzy się go specjalnie na obchody Europejskiej Stolicy Kultury, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5. Musi on być jednak osadzony w długoterminowej strategii rozwoju kulturalnego miasta.

  3. Każdy wniosek opiera się na programie kulturalnym o wyraźnym wymiarze europejskim. Program ten obejmuje okres jednego roku, w którym dane miasto nosi miano Europejskiej Stolicy Kultury i przedstawia się go właśnie w związku z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 Program ten jest jednak osadzony w długoterminowej strategii wykorzystującej aktywnie dziedzictwo na rzecz rozwoju kulturalnego danego miasta, tak by zapewnić jak największe zaangażowanie mieszkańców, w tym osób o najsłabszej pozycji w społeczeństwie, by ułatwić dostęp do kultury i jak najszersze uczestnictwo wszystkich osób bez wyjątku.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) strategia rozwoju kulturalnego miasta wprowadzona przed momentem złożenia wniosku, włącznie z planami dotyczącymi zarządzania kulturą, oraz dalsze prowadzenie działalności kulturalnej po roku obchodów;

  a) strategia rozwoju kulturalnego miasta wprowadzona przed złożeniem wniosku, włącznie z planami dotyczącymi zarządzania kulturą, wsparcia budżetowego oraz dalszego prowadzenia działalności kulturalnej po roku obchodów;

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) plany zmierzające do wzmocnienia potencjału sektora kultury;

  b) plany zmierzające do wzmocnienia potencjału sektorów kultury;

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) plany zmierzające do wzmocnienia długotrwałych powiązań między sektorem kultury a sektorami gospodarczym i społecznym w danym mieście;

  c) plany zmierzające do wzmocnienia długotrwałych powiązań między sektorami kultury, władzami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami wolontariackimi oraz sektorami społecznym i gospodarczym w danym mieście i jego okolicach;

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera c a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) strategia na rzecz rozwoju obszarów miejskich, zapewniająca miastu trwałe rezultaty;

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) przewidywane długoterminowe skutki obchodów dla miasta w wymiarze kulturalnym, społecznym i gospodarczym;

  d) przewidywane długoterminowe skutki obchodów dla miasta w wymiarze kulturalnym, stowarzyszeniowym, społecznym i gospodarczym

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera d a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) wpływ na społeczność lokalną, w tym na osoby najbardziej podatne na zagrożenia;

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera d b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  db) uczestnictwo młodzieży we wspólnych wysiłkach na rzecz prowadzenia działalności kulturalnej;

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 1 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) plany dotyczące monitorowania oraz oceny skutków obchodów dla miasta.

  e) plany dotyczące monitorowania oraz oceny skutków obchodów dla miasta, a także rozpowszechniania wyników tej oceny,

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) wniosek ma ponadpartyjne wsparcie polityczne;

  a) wniosek ma ponadpartyjne szerokie wsparcie polityczne oraz zapewnione trwałe zaangażowanie finansowe ze strony władz lokalnych, regionalnych i krajowych;

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 3 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) jasna i spójna wizja artystyczna leżąca u podstaw programu kulturalnego na rok obchodów;

  a) jasna i spójna wizja i strategia artystyczna leżąca u podstaw programu kulturalnego na rok obchodów;

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 3 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) zaangażowanie lokalnych artystów i organizacji kulturalnych w tworzenie i realizację programu kulturalnego;

  b) zaangażowanie nie tylko lokalnych artystów i organizacji kulturalnych, ale również mieszkańców w tworzenie i realizację programu kulturalnego;

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 3 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) zakres i różnorodność proponowanych działań oraz ich ogólna wartość artystyczna;

  c) zakres, prestiż i różnorodność proponowanych działań oraz ich ogólna wartość artystyczna;

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zakres i jakość działań promujących różnorodność kulturową Europy;

  a) zakres, oddziaływanie i jakość działań promujących różnorodność kulturową Europy;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, cały zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) zakres i jakość działań podkreślających wspólne aspekty kultur europejskich, dziedzictwa i historii Europy, jak również integrację europejską;

  b) zakres, oddziaływanie i jakość działań podkreślających wspólne aspekty kultur europejskich, dziedzictwa i historii Europy, jak również integrację europejską, opartych na aktualnych w Europie tematach oraz problemach o szerokim oddziaływaniu społecznym;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, cały zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera b a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) plany dotyczące włączenia i stosowania unijnych programów i strategii politycznych do programu roku obchodów w celu szerzenia świadomości wśród obywateli Unii;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, cały zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Uzasadnienie

  Wymiar europejski to unikalny i bardzo ważny element tego działania Unii, który należy dalej umacniać.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) zakres i jakość działań prezentujących artystów europejskich, współpraca z podmiotami lub miastami w różnych państwach oraz partnerstwa transnarodowe;

  c) zakres, oddziaływanie i jakość działań prezentujących artystów europejskich, współpraca z podmiotami lub miastami, w szczególności z innymi Europejskimi Stolicami Kultury w różnych państwach, oraz partnerstwa transnarodowe;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, cały zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) strategia mająca na celu przyciągnięcie uwagi szerokich kręgów europejskiej opinii publicznej.

  d) strategia mająca na celu przyciągnięcie uwagi szerokich kręgów europejskiej i międzynarodowej opinii publicznej;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, cały zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera d a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) włączenie planu na rzecz zwiększenia oddziaływania kulturowego Europy w długim okresie;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

  Uzasadnienie

  Ważne jest również podkreślenie europejskiego wymiaru strategii długoterminowej.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 4 – litera d b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  db) propozycje i pomysły dotyczące współpracy z krajem lub państwem członkowskim, w którym mieści się druga stolica kultury, należy włączyć do wniosku, a następnie zrealizować;

   

  (Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, zmieniony art. 5 ust. 4 powinien zostać umieszczony po art. 5 ust. 1 i stać się art. 5 ust. 2. Numeracja pozostałych punktów powinna zostać odpowiednio dostosowana.)

   

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 5 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zaangażowanie społeczności lokalnej i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w przygotowanie wniosku i realizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury;

  a) zaangażowanie społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży, organizacji lokalnych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w przygotowanie wniosku i realizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu;

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 5 – litera c a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność gospodarczą i społeczną związaną z programem.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 6 – litera -a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -a) partnerstwo z zainteresowanymi publicznymi i prywatnymi podmiotami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi;

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 6 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) realność proponowanego budżetu. Budżet obejmuje etap przygotowawczy i rok obchodów, a ponadto zawiera zapisy dotyczące działań związanych ze spuścizną obchodów;

  a) realność strategii gromadzenia funduszy i proponowanego budżetu, w tym efektywne wykorzystanie odpowiedniego finansowania unijnego. Budżet ten obejmuje etap przygotowawczy i rok obchodów, a ponadto zawiera zapisy dotyczące działań związanych ze spuścizną obchodów;

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 6 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) procedura mianowania i zakres działań dyrektora artystycznego;

  c) procedura mianowania i zakres działań dyrektora generalnego i dyrektora artystycznego;

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5 – punkt 6 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) strategia komunikacyjna, która jest kompleksowa i uwypukla fakt, że Europejskie Stolice Kultury są inicjatywą unijną.

  d) strategia marketingowa i komunikacyjna, która jest kompleksowa i uwypukla fakt, że działanie „Europejskie Stolice Kultury” to inicjatywa unijna.

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Europejska komisja ekspertów składa się z 10 członków. Członkowie posiadają obywatelstwo Unii. Są oni niezależnymi ekspertami i posiadają znaczące doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie sektora kultury, rozwoju kulturalnego miast lub organizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Są oni ponadto w stanie poświęcić pracom europejskiej komisji ekspertów odpowiednią liczbę dni roboczych w roku.

  2. Europejska komisja ekspertów składa się z 10 członków wybranych w wyniku zorganizowania otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Posiadają oni obywatelstwo europejskie, są niezależni oraz posiadają znaczne doświadczenie i wiedzę fachową w dziedzinach adekwatnych do celów działania. Są oni ponadto w stanie poświęcić wystarczający czas pracom europejskiej komisji ekspertów. Każde z zainteresowanych państw członkowskich może wyznaczyć dwóch doradców tej komisji.

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja Europejska organizuje zaproszenie do wyrażenia zainteresowania i dokonuje na tej podstawie wstępnego wyboru, wyłaniając grupę potencjalnych członków komisji ekspertów. Parlament Europejski, Rada i Komisja wybierają następnie po trzech ekspertów ze wspomnianej grupy i mianują ich zgodnie z własnymi procedurami. Komitet Regionów wybiera jednego eksperta i mianuje tę osobę zgodnie ze swoimi procedurami.

  Po zorganizowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania Komisja Europejska przedkłada krótką listę wszystkich potencjalnych członków komisji ekspertów, którzy wyrazili zainteresowanie i którzy wydają się spełniać kryteria kwalifikowalności. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska wybierają następnie po trzech ekspertów, a Komitet Regionów jednego eksperta z tej grupy, i mianują ich zgodnie z odnośnymi procedurami.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Każda instytucja i każdy organ starają się zagwarantować, aby kompetencje mianowanych przez nie ekspertów możliwie jak najbardziej się uzupełniały i aby reprezentowali oni zrównoważone spektrum geograficzne.

  Każda taka instytucja i każdy taki organ starają się zagwarantować komplementarność obszarów specjalizacji mianowanych przez nie ekspertów, jak również zrównoważony rozkład geograficzny oraz równy udział płci w ramach ogólnego składu europejskiej komisji ekspertów, a także zapewnić ciągłość działania.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 6 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Członkowie europejskiej komisji ekspertów mianowani są na okres trzech lat. Jednakże, w ramach odstępstwa w odniesieniu do pierwszej komisji ekspertów ustanawianej na mocy niniejszej decyzji, Parlament Europejski mianuje trzech ekspertów na okres trzech lat, Rada – na okres jednego roku, Komisja Europejska – na okres dwóch lat, a Komitet Regionów mianuje swojego eksperta na okres jednego roku, co ma na celu umożliwienie stopniowej wymiany członków komisji ekspertów, a tym samym uniknięcie utraty doświadczeń i know-how, jaka miałaby miejsce w przypadku jednoczesnej wymiany wszystkich członków.

  3. Członkowie europejskiej komisji ekspertów mianowani są na okres trzech lat. Jednakże, w przypadku pierwszej komisji ekspertów ustanawianej na mocy niniejszej decyzji, Parlament Europejski mianuje trzech ekspertów na okres trzech lat, Rada – na okres jednego roku, Komisja Europejska – na okres dwóch lat, a Komitet Regionów mianuje swojego eksperta na okres jednego roku.

  Uzasadnienie

  Ta informacja jest lepiej dostosowana do punktów preambuły (zob. poprawka, w której wprowadza się nowy punkt 11a preambuły).

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 6 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Członkowie europejskiej komisji ekspertów zgłaszają wszelkie faktyczne lub potencjalne konflikty interesów dotyczące określonego miasta kandydującego. Jeśli członek dokona takiego zgłoszenia lub jeśli taki konflikt interesów wyjdzie na jaw, dany członek nie uczestniczy w procedurze wyboru dotyczącej zainteresowanego państwa członkowskiego lub, w stosownych przypadkach, w procedurze wyboru dotyczącej kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego. Nie wyznacza się zastępcy danego członka w ramach wspomnianej procedury, a wyboru dokonują pozostali członkowie europejskiej komisji ekspertów.

  4. Członkowie europejskiej komisji ekspertów, w tym doradcy powołani przez dane państwo członkowskie, zgłaszają wszelkie faktyczne lub potencjalne konflikty interesów dotyczące określonego miasta kandydującego. Jeśli członek dokona takiego zgłoszenia lub jeśli taki konflikt interesów wyjdzie na jaw, dany członek składa rezygnację, a właściwa instytucja lub właściwy organ Unii zastępują go inną osobą na pozostały okres kadencji, zgodnie z właściwą procedurą.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Państwo członkowskie publikuje zaproszenie do składania wniosków na sześć lat przed początkiem roku obchodów.

  2. Państwo członkowskie publikuje zaproszenie do składania wniosków na co najmniej sześć lat przed początkiem roku obchodów.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 8 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde z zainteresowanych państw członkowskich wzywa europejską komisję ekspertów na posiedzenie z udziałem miast kandydujących dotyczące wyboru wstępnego w terminie pięciu lat przed początkiem roku obchodów.

  1. Każde z zainteresowanych państw członkowskich wzywa europejską komisję ekspertów na posiedzenie z udziałem miast kandydujących dotyczące wyboru wstępnego w terminie pięciu lat przed początkiem roku obchodów. Jeżeli państwa członkowskie powołają dwóch doradców, doradcy ci uczestniczą w posiedzeniu oraz wnoszą swój wkład w dyskusję.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 8 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5. Komisja ekspertów ustala krótką listę miast kandydujących, które przechodzą do następnego etapu, i sporządza sprawozdanie dotyczące wniosków złożonych przez wszystkie miasta kandydujące oraz zawierające zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście.

  2. Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5. Uzasadniając swój wybór, komisja ekspertów ustala krótką listę miast kandydujących i sporządza sprawozdanie dotyczące wniosków złożonych przez wszystkie miasta kandydujące oraz zawierające zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 9 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Miasta kandydujące umieszczone na krótkiej liście uzupełniają swoje wnioski zgodnie z kryteriami i zaleceniami ustalonymi przez komisję ekspertów podczas posiedzenia dotyczącego wyboru wstępnego i przesyłają je zainteresowanemu państwu członkowskiemu, które następnie przekazuje je Komisji.

  1. Miasta kandydujące umieszczone na krótkiej liście zmieniają swoje wnioski, tak aby uwzględnić zalecenia ustalone przez europejską komisję ekspertów podczas posiedzenia dotyczącego wyboru wstępnego i przesyłają je zainteresowanemu państwu członkowskiemu, które następnie przekazuje je Komisji.

  Uzasadnienie

  Po publikacji zaproszenia do składania wniosków miasta przedkładają wnioski, które są już zgodne z rzeczonymi kryteriami. A zatem miasta, które znalazły się na krótkiej liście, raczej zmieniają/poprawiają swoje wnioski po otrzymaniu zaleceń od komisji ekspertów.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Każde z zainteresowanych państw członkowskich wzywa europejską komisję ekspertów na posiedzenie z udziałem miast kandydujących dotyczące ostatecznego wyboru w terminie dziewięciu miesięcy po posiedzeniu dotyczącym wyboru wstępnego.

  2. Każde z zainteresowanych państw członkowskich wzywa europejską komisję ekspertów na posiedzenie z udziałem miast kandydujących dotyczące ostatecznego wyboru w terminie dziewięciu miesięcy po posiedzeniu dotyczącym wyboru wstępnego. Jeżeli państwa członkowskie powołają dwóch doradców, doradcy ci uczestniczą w posiedzeniu oraz wnoszą swój wkład w dyskusję.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. W razie potrzeby zainteresowane państwo członkowskie może w porozumieniu z Komisją przedłużyć ten termin o rozsądny okres.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 9 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę uzupełnionych wniosków.

  3. Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę zmienionych wniosków.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 9 ust. 1.

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Na sześć lat przed początkiem roku obchodów Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenie to jest otwarte dla miast we wszystkich krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, pod warunkiem że państwa te w dniu opublikowania zaproszenia uczestniczą w programie „Kreatywna Europa” lub w kolejnych programach unijnych na rzecz kultury.

  2. Co najmniej sześć lat przed początkiem roku obchodów Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenie to jest otwarte dla miast we wszystkich krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, pod warunkiem że państwa te w dniu opublikowania zaproszenia uczestniczą w programie unijnym na rzecz kultury.

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Aby zachować jednak zasadę równości wobec miast w państwach członkowskich, każde miasto ma prawo do udziału jedynie w jednym konkursie dla miast w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących w okresie od 2020 r. do 2033 r., a miasto, które uczestniczyło w takim konkursie, nie ma możliwości uczestnictwa we wspomnianym okresie w późniejszych konkursach w nowym państwie członkowskim na podstawie przepisów określonych w art. 3 ust. 2.

  Aby zachować jednak zasadę równości wobec miast w państwach członkowskich, każde miasto ma prawo do udziału tylko w jednym konkursie zarówno dla miast w krajach kandydujących, jak i w potencjalnych krajach kandydujących w okresie od 2020 r. do 2033 r., a miasto, które uczestniczyło w takim konkursie, nie zostaje dopuszczone do uczestnictwa we wspomnianym okresie w późniejszych konkursach w nowym państwie członkowskim na podstawie przepisów określonych w art. 3 ust. 2.

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit trzeci

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Aby zachować zasadę równości wobec państw członkowskich, każdy kraj kandydujący lub potencjalny kraj kandydujący może być gospodarzem obchodów jedynie jeden raz w okresie od 2020 r. do 2033 r. Z tego względu miasta z państw, którym przyznano już organizację obchodów, nie mogą uczestniczyć w kolejnych konkursach w wymienionym okresie.

  Ponadto każdy kraj kandydujący lub potencjalny kraj kandydujący może być gospodarzem obchodów jedynie jeden raz w okresie od 2020 r. do 2033 r.

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Europejska komisja ekspertów dokonuje wyboru wstępnego miast na pięć lat przed rozpoczęciem roku obchodów wyłącznie w oparciu o pisemne formularze wniosków, o których mowa w art. 4 ust. 2. Nie organizuje się posiedzeń z udziałem miast kandydujących.

  (nie dotyczy polskiej wersji językowej)

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Europejska komisja ekspertów ocenia wnioski na podstawie kryteriów. Komisja ekspertów ustala krótką listę miast kandydujących, które przechodzą do następnego etapu, i sporządza sprawozdanie dotyczące wniosków złożonych przez wszystkie miasta kandydujące oraz zawierające zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście. Sprawozdanie to jest przekazywane Komisji Europejskiej i publikowane na jej stronie internetowej.

  Europejska komisja ekspertów ocenia wnioski na podstawie kryteriów. Komisja ekspertów ustala krótką listę miast kandydujących i sporządza sprawozdanie dotyczące wniosków złożonych przez wszystkie miasta kandydujące oraz zawierające zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście. Sprawozdanie to jest przekazywane Komisji Europejskiej i publikowane na jej stronie internetowej.

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Miasta kandydujące umieszczone na krótkiej liście uzupełniają swoje wnioski zgodnie z kryteriami i zaleceniami wydanymi w trakcie wyboru wstępnego i przekazują te wnioski Komisji Europejskiej.

  5. Miasta kandydujące umieszczone na krótkiej liście zmieniają swoje wnioski, tak aby uwzględnić zalecenia wydane w trakcie wyboru wstępnego i przekazują te wnioski Komisji Europejskiej.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 9 ust. 1.

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit trzeci

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę uzupełnionych wniosków.

  Europejska komisja ekspertów przeprowadza ocenę zmienionych wniosków.

  Uzasadnienie

  Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 9 ust. 1.

  Poprawka  72

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 12 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie Stolice Kultury wyznaczone do obchodów w tym samym roku dążą do stworzenia powiązań między swoimi programami kulturalnymi.

  1. Europejskie Stolice Kultury wyznaczone do obchodów w tym samym roku dążą do stworzenia powiązań między swoimi programami kulturalnymi. Dodatkowe więzi mogą być rozwijane także z innymi Europejskimi Stolicami Kultury.

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W tym celu Komisja zwołuje trzy posiedzenia europejskiej komisji ekspertów i zainteresowanych miast, przy czym pierwsze posiedzenie odbywa się trzy lata przed początkiem roku obchodów, drugie posiedzenie odbywa się osiemnaście miesięcy przed początkiem roku obchodów, a trzecie posiedzenie odbywa się dwa miesiące przed początkiem roku obchodów. Zainteresowane państwo członkowskie lub zainteresowane państwo trzecie może wyznaczyć do uczestnictwa na tych posiedzeniach obserwatora.

  2. W tym celu Komisja zwołuje trzy posiedzenia z udziałem europejskiej komisji ekspertów i zainteresowanych miast, przy czym pierwsze posiedzenie odbywa się trzy lata przed początkiem roku obchodów, drugie posiedzenie odbywa się osiemnaście miesięcy przed początkiem roku obchodów, a trzecie posiedzenie odbywa się dwa miesiące przed początkiem roku obchodów. Jeżeli państwa członkowskie powołają dwóch doradców, doradcy ci uczestniczą w posiedzeniu oraz wnoszą swój wkład w dyskusję.

  Poprawka  74

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 14 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Okres objęty niniejszą decyzją zbiega się z kilkoma wieloletnimi ramami finansowymi. W odniesieniu do każdego okresu wieloletnich ram finansowych Komisja Europejska bada możliwość przyznania wyznaczonym miastom nagrody pieniężnej imienia Meliny Mercouri. Prawne i finansowe aspekty nagrody objęte są ramami odpowiednich unijnych programów na rzecz kultury.

  1. Komisja Europejska, w ramach odpowiednich unijnych programów na rzecz kultury, może przyznać wyznaczonym miastom nagrodę pieniężną imienia Meliny Mercouri („nagroda”).

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Jeżeli warunki ustanowione w ust. 1 są spełnione i wyznaczonemu miastu przyznano nagrodę im. Meliny Mercouri, nagroda ta wypłacana jest nie później niż do końca czerwca roku obchodów, pod warunkiem że miasto dotrzymuje zobowiązań podjętych na etapie składania wniosków i że wykonano wszystkie zalecenia europejskiej komisji ekspertów zawarte w sprawozdaniu zawierającym zalecenie wyboru i w sprawozdaniach z monitorowania.

  2. Jeżeli warunki ustanowione w ust. 1 są spełnione i wyznaczonemu miastu przyznano nagrodę, kwota nagrody wypłacana jest nie później niż do końca marca roku obchodów, pod warunkiem że miasto, którego to dotyczy, dotrzymuje zobowiązań podjętych na etapie składania wniosków, a ponadto że wykonano wszystkie zalecenia europejskiej komisji ekspertów zawarte w sprawozdaniu zawierającym zalecenie wyboru i w sprawozdaniach z monitorowania.

  Poprawka  76

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) w strategii komunikacyjnej i materiałach informacyjnych wykorzystywanych przez miasto wyraźnie odzwierciedlany jest fakt, że Europejskie Stolice Kultury są inicjatywą unijną;

  d) w strategii marketingowej oraz komunikacyjnej i materiałach informacyjnych wykorzystywanych przez miasto wyraźnie odzwierciedlany jest fakt, że Europejskie Stolice Kultury to oficjalna inicjatywa unijna;

  Poprawka  77

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 15 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) sporządza na podstawie celów i kryteriów oraz w ścisłej współpracy z europejską komisją ekspertów wytyczne w celu ułatwienia procedur wyboru i monitorowania;

  c) sporządza na podstawie celów i kryteriów określonych odpowiednio w art. 2 i w art. 5 oraz w ścisłej współpracy z europejską komisją ekspertów wytyczne w celu ułatwienia procedur wyboru i monitorowania;

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 15 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) podaje do wiadomości publicznej wszystkie istotne informacje i przyczynia się do nagłaśniania działania na szczeblu europejskim;

  e) podaje do wiadomości publicznej wszystkie stosowne informacje i przyczynia się do nagłaśniania działania na szczeblu europejskim i międzynarodowym;

  Uzasadnienie

  Zachodzi potrzeba propagowania w większym stopniu w wymiarze światowym tej inicjatywy, która jest obecnie dobrze rozpoznawana na szczeblu Unii.

  Poprawka  79

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 15 – litera f

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między byłymi, obecnymi i przyszłymi stolicami kultury oraz miastami kandydującymi.

  f) wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między byłymi, obecnymi i przyszłymi stolicami kultury oraz miastami kandydującymi, wykorzystując między innymi istniejące już formalne i nieformalne sieci stolic;

  Poprawka  80

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 15 – litera f a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  fa) dokonuje aktualizacji wystawy objazdowej stworzonej z okazji obchodów 25. rocznicy ustanowienia Europejskich Stolic Kultury; odpowiada także za opiekę nad tą wystawą oraz wspiera jej prezentowanie w każdej nowej Europejskiej Stolicy Kultury w celu przekazywania obywatelom Unii informacji na temat historii i znaczenia tego przedsięwzięcia.

  Poprawka  81

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W celu zapewnienia spójnego podejścia do procedury oceny Komisja Europejska opracowuje wspólne wytyczne i wskaźniki dla miast w oparciu o cele i kryteria działania na rzecz Europejskich Stolic Kultury.

  W celu zapewnienia spójnego podejścia do procedury oceny Komisja Europejska opracowuje wspólne wytyczne i wskaźniki dla miast w oparciu o cele i kryteria działania na rzecz Europejskich Stolic Kultury. Wytyczne te będą obejmować opracowanie danych statystycznych dotyczących wpływu przyznania tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” na lokalny ruch turystyczny.

  Poprawka  82

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit trzeci – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów:

  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów kolejne sprawozdania z oceny, do których w stosownych przypadkach załącza się odpowiednie wnioski:

  Uzasadnienie

  Ze względu na relatywnie długi okres, jakiego dotyczyć będzie niniejsza decyzja, zachodzi potrzeba wprowadzenia klauzuli umożliwiającej Komisji przedłożenie w stosowanych przypadkach nowego wniosku wraz ze sprawozdaniami z oceny przewidzianymi w podstawie prawnej.

  Poprawka  83

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – tabela – wiersz 2 – kolumna 4 – przypis siódmy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7W przypadku przystąpienia państwa do Unii po przyjęciu niniejszej decyzji trzecia kolumna wykazu, o którym mowa w załączniku, jest odpowiednio aktualizowana. Zachowuje się kolejność przystępowania tych państw. Oblicza się minimalny okres sześciu lat między datą przystąpienia a początkiem roku obchodów, zapewniając w ten sposób wystarczający czas na przeprowadzenie procedury wyboru i procedury monitorowania. Maksymalna liczba Europejskich Stolic Kultury w danym roku nie przekracza trzech. Jeżeli dwa lub więcej państw przystąpi jednocześnie do Unii i jeśli między zainteresowanymi państwami nie można osiągnąć porozumienia co do kolejności uczestnictwa, Rada przeprowadza losowanie.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Treść tego przypisu znajduje odzwierciedlenie w następujących artykułach i poprawkach: art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i poprawka do tego artykułu, poprawka do art. 3 ust. 1 akapit drugi, poprawka do art. 3 ust. 2 akapit drugi, poprawka do art. 7 ust. 2 akapit pierwszy i poprawka do art. 10 ust. 2 akapit pierwszy.

  • [1]  Dz.U. C 113 z 18.4.2012, s. 17.
  • [2]  Dz.U. C 17 z 19.1.2013, s. 97.

  UZASADNIENIE

  Europejskie Stolice Kultury ustanowiono w 1985 r. w drodze inicjatywy międzyrządowej. Wkrótce stała się ona działaniem Unii Europejskiej, co miało zwiększyć zasięg jej oddziaływania oraz efektywność. Od tamtej pory działanie to zyskało powszechne uznanie i zainteresowanie w całej Europie, a tytuł stał się wyróżnieniem wysoce pożądanym przez miasta, które chcą być postrzegane jako europejskie centra kultury i kreatywności. Europejskie Stolice Kultury można uznać za jedną z najbardziej udanych inicjatyw UE na przestrzeni kilku ostatnich lat.

  Decyzja 1622/2006/WE, w której położono podwaliny pod obecne uregulowanie, przestanie obowiązywać w 2019 r. Konkurs na tytuł stolicy kultury ogłasza się obecnie z sześcioletnim wyprzedzeniem, aby dać miastom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do roku obchodów. Z tego powodu celem jest przyjęcie nowej podstawy prawnej dla kolejnego etapu realizacji Europejskich Stolic Kultury w 2013 r., aby zapewnić płynne przejście w 2020 r.

  Wniosek Komisji

  Komisja proponuje kontynuację obecnej inicjatywy Europejskich Stolic Kultury po tym, jak obecne uregulowanie przestanie obowiązywać w 2019 r.

  W nowym wniosku określa się kolejność, w jakiej poszczególne kraje będą nominować miasta do tego tytułu do 2033 r. We wniosku sugeruje się, by oprócz dwóch państw członkowskich, które dzielą tytuł każdego roku, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące również mogły nominować co trzy lata miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

  W niniejszym wniosku utrzymano główne cechy i strukturę obecnego uregulowania. W szczególności sugeruje się dalsze przyznawanie tytułu w oparciu o system rotacyjny państw członkowskich. Zmieniono kryteria wyboru, tak aby zapewnić potencjalnym stolicom bardziej szczegółowe wytyczne; uprości to też proces wyboru i monitorowania miast-uczestników. Większy nacisk położono na wspomagający efekt tej inicjatywy, jeżeli chodzi o stymulowanie długoterminowego wzrostu i rozwoju obszarów miejskich, jak również na europejski wymiar wydarzenia oraz jakość treści kulturalnych i artystycznych w ramach obchodów roku. Wniosek Komisji jest wynikiem kilku ocen obecnego uregulowania, jak również różnych konsultacji społecznych.

  Stanowisko sprawozdawcy

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący kontynuacji działania „Europejskie Stolice Kultury” po 2019 r. w oparciu o nową podstawę prawną, która obejmuje wszelkie kwestie uwzględnione w obecnie obowiązującej decyzji, jak również załączony nowy uporządkowany chronologicznie wykaz państw członkowskich (na lata 2020–2033).

  Sprawozdawca opowiada się między innymi za:

  -    utrzymaniem dwuetapowego procesu wyboru dokonywanego przez europejską komisję niezależnych ekspertów;

  -    wprowadzeniem szeregu usprawnień do systemu oceny, który staje się bardziej uporządkowany, w tym nowych zobowiązań w zakresie oceny dla samych miast;

  -    otwarciem tego działania Unii dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących.

  Jednak szereg zagadnień w przedmiotowym wniosku wymagać będzie prawdopodobnie dalszej poprawy i wyjaśnienia. Dotyczy to następujących aspektów:

  1. Kryteria (artykuł 5)

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ściślejsze i bardziej szczegółowe w porównaniu z obecną podstawą prawną kryteria. Uważa on ponadto, że należy wprowadzić poprawki w odniesieniu do niektórych kryteriów.

  -    Wymiar europejski to unikalny i ważny element tego działania Unii. Jednak przy licznych okazjach wskazywano, że nie został on właściwie zrozumiany, a tym samym zakres jego oddziaływania był raczej ograniczony. Sprawozdawca zamierza jeszcze bardziej wzmocnić to kryterium, tak by zintegrować różne programy unijne w ramach obchodów roku i skoncentrować się na kluczowych długoterminowych strategiach politycznych Unii, co prowadzi do zwiększenia wiedzy obywateli w UE na ten temat.

  Oprócz programu kulturalnego na rok obchodów miasta kandydujące powinny wykazać się w zakresie wdrażania prawodawstwa UE i pozyskiwania wsparcia unijnego.

  -    Zaangażowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i aktywny udział obywateli w przygotowaniu i realizacji programu „Europejskiej Stolicy Kultury” ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia obchodów. Dlatego to kryterium zostało jeszcze bardziej uwypuklone.

  -    Zrównoważoność oraz aspekty kulturalne, społeczne i gospodarcze w wymiarze długoterminowym powinny zajmować kluczowe miejsce w ramach planowania roku obchodów.

  -    Zarządzanie inicjatywą tej skali to raczej złożone przedsięwzięcie, a wszystkie odnośne etapy należy starannie zaplanować. Szerokie ponadpartyjne wsparcie od momentu zgłoszenia kandydatury do miana stolicy kultury aż do końca roku obchodów to kluczowy czynnik mający wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.

  W związku z tym z zadowoleniem przyjmuje się uzależnienie przyznania nagrody im. Meliny Mercouri od spełnienia różnych warunków, takich jak pełne przestrzeganie podjętych na etapie kandydowania zobowiązań dotyczących budżetu czy treści ogólnego programu kulturalnego.

  2. Wnioski (artykuł 4):

  Sprawozdawca zgadza się, że tytuł musi być zarezerwowany dla miast, które mają możliwość włączenia do tej inicjatywy otaczających je regionów, oraz że przyznawany on będzie w oparciu o program kulturalny opracowany specjalnie z myślą o roku obchodów. Sprawozdawca opowiada się za tym, by zapewniać miastom elastyczność przy podejmowaniu przez nie decyzji w sprawie ewentualnego angażowania obszarów sąsiadujących w realizację programu roku obchodów i uznaje takie podejście za przejaw pozytywnej tendencji, która warta jest wspierania.

  3. Europejska komisja ekspertów (artykuły 6, 8 i 9)

  Sprawozdawca popiera starania Komisji dotyczące zapewnienia jakości, efektywności i bezstronności prac nad wyborem i utworzenia europejskiej komisji niezależnych ekspertów. Niemniej jednak należy zapewnić możliwość mianowania do składu komisji ekspertów dwóch obserwatorów z każdego zainteresowanego państwa członkowskiego, zarówno na etapie wyboru wstępnego, jak i wyboru ostatecznego, a także z każdej lokalnej instytucji zarządzającej zaangażowanej na etapie monitorowania, tak aby możliwe było skorzystanie z lokalnych źródeł informacji.

  Rola Komisji Europejskiej przy tworzeniu europejskiej komisji niezależnych ekspertów musi zostać opisana bardziej precyzyjnie, ponieważ Komisja nie dokonuje wstępnego wyboru ekspertów, a jedynie zestawienia nazwisk dostępnych kandydatów spełniających kryteria.

  4. Nagłaśnianie działania (artykuł 15):

  Sprawozdawca nalega, by nadal nagłaśniać tę obecnie dobrze rozpoznawaną na szczeblu unijnym inicjatywę, uważa przy tym, że niezbędna jest większa promocja rzeczonego działania Unii w wymiarze światowym.

  5. Zmiana przyszłej podstawy prawnej (artykuł 16 ustęp 2):

  Mając na uwadze relatywnie długi okres, jakiego dotyczyć będzie przyszła decyzja, sprawozdawca sugeruje wprowadzenie klauzuli umożliwiającej Komisji przedłożenie, w stosownych przypadkach, nowego wniosku wraz ze sprawozdaniami z oceny przewidzianymi w tej samej podstawie prawnej.

  Wniosek

  Sprawozdawca uważa, że Europejskie Stolice Kultury to inicjatywa udana pod wieloma względami.

  Po pierwsze jest to inicjatywa ambitna w wymiarze kulturalnym, zarówno jeśli chodzi o zakres, jak i wielkość. Przydaje ona międzynarodowego prestiżu uczestniczącym w niej miastom.

  Po drugie duża liczba wniosków, które wpływają każdego roku, wskazuje, że inicjatywa ta motywuje obywateli i organizacje do realizowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, mających korzystny wpływ zarówno w ujęciu społecznym, jak i gospodarczym. Ponadto możliwość rozwoju turystyki w długim okresie odgrywa jeszcze ważniejszą rolę.

  W nowym wniosku Komisji obejmującym lata 2020–2033 podkreślono fakt, że przyznanie tego prestiżowego tytułu zwiększa konkurencyjność sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie.

  W dobie powszechnego kryzysu gospodarczego, który szczególnie zagraża naszemu poczuciu przynależności europejskiej, ważne jest tworzenie zachęt do podejmowania długoterminowych i właściwie zarządzanych inicjatyw na rzecz kultury. W tym kontekście roczny program działalności kulturalnej należy tworzyć w oparciu o współpracę podmiotów z różnych zaangażowanych sektorów: ze świata sztuki, jak również liderów i propagatorów wolontariatu społecznego, a także osób działających w dziedzinie badań naukowych i ochrony środowiska.

  To z tych powodów we wniosku przypisuje się większe znaczenie zagadnieniu „wspólnych korzeni” Europy, nie tylko w ujęciu abstrakcyjnym czy wyidealizowanym, lecz także w sposób wymierny, poprzez ochronę zabytków dziedzictwa kulturowego, które uosabiają trzon europejskiej świadomości kulturowej.

  Celem działania „Europejskie Stolice Kultury” jest angażowanie wszystkich warstw społecznych w działalność kulturalną. Na cały rok obywatele, przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i organizatorzy staną się reżyserami i aktorami w ramach wydarzeń na szczeblu europejskim.

  Zważywszy, że oprócz wyraźnego charakteru narodowego inicjatywa ta ma wymiar europejski, pożądane byłoby okazjonalne nawiązywanie współpracy między właściwymi państwami członkowskimi.

  Uwzględniając to, że działanie „Europejskie Stolice Kultury” znacząco przyczynia się do umacniania pięknej różnorodności, która nas jednoczy, wierzymy, że w wymiarze organizacyjnym odnośne podmioty polityczne są w stanie pracować wspólnie, opierając się na jak najdalej idącym porozumieniu.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  Odsyłacze

  COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD)

  Data przedstawienia w PE

  20.7.2012

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  11.9.2012

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Marco Scurria

  3.10.2012

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  27.11.2012

  20.3.2013

   

   

  Data przyjęcia

  28.5.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Liam Aylward, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Rui Tavares, Isabelle Thomas

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Luigi Berlinguer, Marina Yannakoudakis

  Data złożenia

  19.6.2013