Процедура : 2013/2052(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0235/2013

Внесени текстове :

A7-0235/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0367

ДОКЛАД     
PDF 187kWORD 125k
25.6.2013
PE 507.995v02-00 A7-0235/2013

съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия

(2013/2052(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Емилио Менендес дел Вале

ИЗМЕНЕНИЯ
СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по външни работи

относно препоръката до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия

(2013/2052(INI))

Докладчик по становище: Николо Риналди

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава за последователен подход към преговорите относно споразумението за партньорство и сътрудничество и споразумението за свободна търговия; припомня, че всяко от тях трябва да подкрепя целите на другото;

2.  подчертава, че двете процедури по преговори следва да са в зависимост една от друга и да се провеждат успоредно;

3.  припомня, че напредъкът в политическата област способства за свободна и справедлива търговия в същата степен, в която либерализацията на търговията подпомага насърчаването на политическата либерализация, демокрацията и правата на човека;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marie-Christine Vergiat


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edite Estrela

Правна информация - Политика за поверителност