ZPRÁVA o doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií

25. 6. 2013 - (2013/2052(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Emilio Menéndez del Valle


Postup : 2013/2052(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0235/2013
Předložené texty :
A7-0235/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií

(2013/2052(INI))

Evropský parlament,

–    s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1440/80 ze dne 30. května 1980 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie[1],

–   s ohledem na jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií, která v listopadu 2004 povolila Rada a jež byla zahájena v Bruselu v říjnu 2010 u příležitosti osmého summitu EU–Asie (ASEM8),

–   s ohledem na summit ASEM9, který se uskutečnil ve Vientianu (Laos) ve dnech 5. a 6. listopadu 2012,

–   s ohledem na summit Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), který se uskutečnil v Kambodži ve dnech 18. až 20. listopadu 2012,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o návrhu rozhodnutí Komise o strategických dokumentech a orientačních programech pro Malajsii, Brazílii a Pákistán[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o Malajsii: bití holí[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2010 o nedávných útocích na křesťanské komunity4,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020[4],

–   s ohledem na přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii v červenci 2012[5],

–   s ohledem na právě probíhající jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií,

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb podepsanou v roce 2007[6],

–   s ohledem na jednání o dobrovolné dohodě o partnerství s Malajsií ve vztahu k akčnímu plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) zahájená v roce 2007,

–   s ohledem na strategický dokument Evropského společenství pro období 2007–2013 týkající se Malajsie,

–   s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0235/2013),

A. vzhledem k tomu, že Malajsie je zakládajícím členem sdružení ASEAN a bude tomuto sdružení v roce 2015 předsedat; vzhledem k tomu, že Malajsie je ve sdružení ASEAN druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU;

B.  vzhledem k tomu, že Malajsie je aktivním členem fóra Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), Organizace islámské spolupráce (OIC), hnutí nezúčastněných zemí (NAM), Asijské rozvojové banky, Asijské a tichomořské hospodářské a sociální komise Organizace spojených národů (UNESCAP), Colombského plánu pro spolupráci v ekonomickém a sociálním rozvoji v Asii a Tichomoří, Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), setkání Asie-Evropa (ASEM) a východoasijské oblasti hospodářského růstu zahrnující Brunej Darussalam, Indonésii, Malajsii a Filipíny; vzhledem k tomu, že Malajsie je rovněž členem Světové obchodní organizace (WTO) od jejího založení v roce 1995 a členem skupiny 77 rozvojových zemí G77, skupiny osmi rozvojových zemí D-8, skupiny 15 rozvojových zemí G15 a Rady OSN pro lidská práva (2010–2013);

C. vzhledem k tomu, že se v říjnu 2010 Malajsie připojila k transpacifickému partnerství (TPP), založenému v roce 2005 za účelem uzavření dohody o volném obchodu, která by mohla mít významné dopady na obchodní politiku EU; vzhledem k tomu, že se jednání vedená transpacifickým partnerstvím po připojení Spojených států amerických v únoru 2008, Mexika v červnu 2012 a Kanady v říjnu 2012 naprosto zásadně změnila;

D. vzhledem k tomu, že se Malajsie často podílí na misích OSN a jiných mírových misích, včetně misí do Libanonu, Východního Timoru, Filipín, Indonésie, Pákistánu, Sierry Leone, Súdánu, Západní Sahary, Nepálu a Kosova, a že zřídila zdravotní středisko v Afghánistánu;

E.  vzhledem k tomu, že Malajsie je multikulturní, mnohojazyčnou a multietnickou společností mnoha vyznání s malajsko-muslimskou většinou a menšinovými společenstvími Indů, Číňanů a obyvatel, kteří původem nepocházejí z Malajsie;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. května 2013 proběhly v Malajsii parlamentní volby;

G. vzhledem k tomu, že Malajsie, která patří mezi rozvíjející se země, zavedla postupné socioekonomické restrukturalizační programy počínaje novou hospodářskou politikou (NEP) z roku 1971, která byla nahrazena národní rozvojovou politikou v roce 1991 a následně politikou národní vize v roce 2001 v souladu s „Novým hospodářským modelem“, jehož dlouhodobým rozvojovým cílem je, aby se Malajsie stala do roku 2020 rozvinutou zemí („Vize 2020“);

H. vzhledem k tomu, že Malajsie přijala dne 20. prosince 2011 zákon o pokojném shromažďování;

I.   vzhledem k tomu, že spolupráce EU a Malajsie v oblasti práv žen, práv dětí, práv domorodých obyvatel, migrace, svobody tisku a zastánců lidských práv byla posílena o pravidelné kontakty s občanskou společností a malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM); vzhledem k tomu, že EU s Malajsií také postupně zakládá spolupráci v oblastech spadajících pod společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), jako například v oblasti námořní bezpečnosti a nešíření zbraní hromadného ničení;

J.   vzhledem k tomu, že malajsijský parlament založil za účelem prohloubení vztahů v listopadu 2010 v rámci Meziparlamentní unie (IPU) společné uskupení EU-Malajsie, v němž jsou zastoupeni představitelé vládní koalice i opozice;

1.  předkládá Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost tato doporučení:

Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci

a)    doporučuje zlepšit vztahy EU se zeměmi jihovýchodní Asie, mezi něž patří zejména Malajsie, pomocí včasného uzavření jednání o dohodách o partnerství a spolupráci se sedmi zeměmi sdružení ASEAN; zvýšit v EU povědomí o důležitosti, významném potenciálu a mnohotvárné povaze těchto vztahů;

b)   zdůraznit, že dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií poskytne jedinečné možnosti k vytvoření nové úrovně strategického a politického rámce pro dvoustranné vztahy, k rozšíření závazků EU v mnoha oblastech společného zájmu, jako například v oblasti obchodní spolupráce, energetiky, vědy a technologie, migrace, boje proti terorismu, lidských práv a základních svobod, řádné správy věcí veřejných, sociálních norem a pracovních podmínek, boje proti korupci, obchodu s lidmi a nešíření jaderných zbraní, a k posílení politického dialogu mezi EU a Malajsií o životním prostředí, zelené technologii a změně klimatu;

c)    rozšířit v rámci jednacích kol vyjednávací tým EU, aby po odborné stránce tématicky odpovídal malajsijské straně, čímž se umožní usnadnit jednání a zároveň prokázat, že o ně má EU náležitý zájem;

d)   vyzvat k jednotnému přístupu k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci a dohodě o volném obchodu; připomenout, že každá z těchto dohod musí podporovat cíle druhé dohody;

e)    zdůraznit, že tato dvě jednání by měla být na sobě navzájem závislá a probíhat souběžně;

Politický dialog

f)    vyjádřit uznání za založení malajsijského námořního donucovacího orgánu, který slučuje veškeré činnosti v oblasti vynucování práva federálních zákonů na moři do jednoho úřadu; vyjádřit uznání za subregionální spolupráci Malajsie se Singapurem, Indonésií, Filipínami, Thajskem, Iniciativou pro námořní bezpečnost Asie (AMARSECTIVE) a Regionální dohodou o spolupráci v boji proti pirátství a ozbrojeným loupežím na lodích v Asii (ReCAAP), a také spolupráci s regionálním fórem ASEAN (ARF), díky níž se výrazně zlepšuje námořní bezpečnost jak v Malackém průlivu, kudy ročně propluje více než 50 000 plavidel, tak v pobřežních vodách Malajsie; vyjádřit uznání za to, že se malajsijské ozbrojené jednotky účastnily protipirátských operací při somálském pobřeží; vidí prostor pro užší spolupráci mezi EU a Malajsií v oblasti zvyšování námořní bezpečnosti, zejména v oblasti budování kapacit pobřežních hlídek, sdílení informací, námořní interoperability a řešení právních otázek;

g)    znovu zdůraznit celosvětový význam Jihočínského moře a vyzvat všechny dotčené strany, aby urovnaly prostřednictvím mezinárodního rozhodčího řízení své neslučitelné územní nároky včetně těch, které se vztahují na Spratlyovy ostrovy, v souladu s mezinárodním právem (zejména s Úmluvou OSN o mořském právu), s cílem zajistit mezinárodní stabilitu a mír; odsoudit nedávné násilné události v Sabahu a vyzvat k mírovému řešení situace; vyjádřit uznání Malajsii a Singapuru za to, že v roce 2010 nenásilně vyřešily dlouhotrvající územní spory týkající se jejich teritoriálních vod;

h)    uvítat spolupráci s Malajsií a ocenit posílení schopnosti boje proti terorismu, praní špinavých peněz, obchodování s drogami a zbraněmi a proti padělání cestovních dokladů;

i)     připomenout, že se Malajsie po dlouhou dobu těšila neobyčejně vysokému stupni politické stability; poblahopřát k velmi vysoké voličské účasti u parlamentních voleb konaných dne 5. května 2013, která poukazuje na zájem občanů o účast na politickém dění; vzít na vědomí, že nedávné volby ukázaly, že se Malajsie přibližuje k pluralitnější demokracii; vyzvat malajsijské orgány, aby v reakci na údajné nesrovnalosti provedly nezávislé a nestranné hodnocení voleb; vyzvat novou vládu, aby reagovala na rostoucí etnické a politické napětí, na širší podporu občanů napříč politickými stranami a na rostoucí občanský neklid a zvyšující se počet demonstrací, a zahájit aktivní dialog s opozicí a se všemi etnickými skupinami; zdůraznit také, že je důležité přijmout opatření v reakci na nespokojenost veřejnosti kvůli korupci; vyzvat vládu k tomu, aby pokračovala v programu hospodářských a politických reforem, včetně reforem volebních;

j)    usilovat o to, aby se Malajsie zavázala nadále rozvíjet sociální a hospodářské politiky, které zajistí spravedlivé zacházení se všemi etnickými a náboženskými skupinami a zaručí všem jejím obyvatelům veškerá práva včetně přístupu k veřejným službám a k možnostem vzdělávání a soukromého podnikání; podporovat zapojení nejchudších skupin do hospodářského růstu Malajsie a zároveň ocenit výsledky dosažené v oblasti rozvoje země a snižování chudoby;

k)   podpořit vládu, aby více zapojila malajsijskou produktivní a aktivní občanskou společnost do rozhodovacího procesu prostřednictvím konzultací a zrušila omezení vztahující se na občanskou společnost; udělit pochvalu občanské společnosti za to, že upozorňuje na problematiku životního prostředí, práva žen, ochranu spotřebitelů, práva původního obyvatelstva a jiných etnických skupin, svobodu sdělovacích prostředků, sociální spravedlnost, lidská práva a práva náboženských menšin;

l)     zdůraznit, že je třeba, aby se EU aktivně a často účastnila setkání na vysoké úrovni a summitů organizací v regionu, do nichž byla EU přizvána k účasti;

m)   připomenout, že pokrok v politické oblasti má zásadní význam pro volný a spravedlivý obchod, stejně jako liberalizace obchodu napomáhá prosazovat politickou liberalizaci, demokracii a lidská práva;

Lidská práva a základní svobody

n)    uvítat prohlášení Malajsie ze zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2009 o tom, že Malajsie zvažuje nahrazení trestu smrti odnětím svobody na doživotí, a v roce 2011 i vytvoření nezávislé malajsijské právní komise s cílem posuzovat zákony určené ke zrušení; naléhavě vyzvat vládu, aby vyhlásila okamžité moratorium na popravy a podnikla právní kroky ke zrušení fyzických trestů a trestu smrti;

o)   v průběhu jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií chránit a prosazovat lidská práva a základní svobody, zejména svobodu projevu, shromažďování a sdružování, svobodu sexuální orientace a generové identity, a prosazovat sociální a pracovní normy MOP; zajistit, aby součástí jakékoli dohody byla doložka o lidských právech; vyzvat vládu, aby učinila nezbytné kroky k podepsání, ratifikaci a faktickému provedení Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejího opčního protokolu a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

p)   zdůraznit význam dosažení pokroku, pokud jde o svobodu sdělovacích prostředků, jelikož hlavní sdělovací prostředky stále podléhají cenzuře; uvítat rozsudek vrchního soudu z roku 2012, který ve věci internetového zpravodajského portálu Malaysiakini rozhodl, že oprávnění ke zveřejňování tištěných sdělovacích prostředků je jedním z práv, nikoli výsadou; vyjádřit politování nad tím, že svoboda shromažďování je stále omezená, zejména v městských oblastech; vyjádřit znepokojení nad zákonem o důkazech, který vytváří právní odpovědnost majitelů, správců a kontrolorů počítačů, které jsou používány ke zveřejňování publikací;

q)   uvítat pokrok dosažený v mnoha oblastech nahrazením zákona o vnitřní bezpečnosti (ISA) zákonem o zvláštních opatřeních proti útokům ohrožujícím bezpečnost (SOSMA), který byl vydán v červenci roku 2012 a který omezuje maximální dobu zadržení ve vazbě bez soudního řízení nebo obvinění na 28 dní; vyjádřit nicméně znepokojení nad tím, že některá ze zvláštních opatření proti útokům ohrožujícím bezpečnost mají stále nedostatky, například pokud jde o odvolací systém, který by navzdory provedeným změnám mohl vyústit v neomezené zadržování osob, pokud by nebylo povoleno propuštění na kauci, anebo o skutečnost, že SOSMA omezuje základní práva, jako je právo na soukromí při komunikaci, a povoluje zatajovat zdroj důkazů, čímž zabraňuje křížovým výslechům během soudního řízení;

r)    vyjádřit spokojenost s tím, že malajsijští právníci prokazují odvahu a samostatnost tím, že brání stěžejní hodnoty právního státu a nezávislost soudní moci, a jsou schopni obhajovat a bránit občanská a politická práva, ačkoli s omezeným účinkem; vyjádřit zvláštní uznání za vykonanou práci radě malajsijské advokátní komory; poukázat na to, že došlo k napjaté situaci mezi soudní mocí a právními odborníky, a vyjádřit obavy nad institucionálním rámcem, který se zároveň stal zdrženlivějším, pokud jde o plné dodržování nezávislosti právních postupů a výlučnost pravomocí soudů; navrhnout, aby vláda vyslechla obavy, které se týkají napětí vzniklého souběžným působením soudů šaría řízených státem a národního systému zvykového práva, a zabývala se jimi;

s)    vyzvat Malajsii, aby dodržovala mezinárodně sjednané sociální normy; zdůraznit význam dodržování a urychleného uplatňování veškerých pravidel Mezinárodní organizace práce, včetně práva na svobodné zakládání nezávislých odborových svazů; vyzvat jak malajsijské orgány, tak evropské investory a společnosti působící v Malajsii, aby dodržovaly mezinárodní pracovní normy a zajišťovaly v Malajsii důstojný plat a pracovní podmínky;

t)    vyzvat Malajsii k tomu, aby chránila ústavní práva všech Malajsijců včetně svobody náboženství či přesvědčení a aby podporovala dobré vztahy a toleranci mezi různými náboženstvími; odsoudit v této souvislosti zničení hinduistických chrámů v roce 2006 a útoky na křesťanské kostely a znesvěcení mešit v roce 2010 a odsoudit nedávné politické a soudní zásahy v souvislosti s tradičně používanými jazyky; vyzvat křesťany, aby byli schopni plně uplatňovat své ústavní právo na vyznávání svého náboženství podle svých tradic, a to aniž by se museli obávat vnějšího zásahu nebo strachu z pronásledování; vyzvat všechny Malajsijce k tomu, aby užívali právo na svobodnou volbu náboženského vyznání; vyzvat k tomu, aby se urychleně odstranily stávající správní a právní překážky, s nimiž se potýkají muslimové, kteří konvertovali ke křesťanství či hinduismu, a vyzvat vládu k tomu, aby takovýmto konvertitům nabídla ochranu před trestním stíháním; vyzvat Malajsii k tomu, aby v zájmu svobody náboženského vyznání revidovala zákony uplatňované v 10 ze 13 států Malajsie, které zakazují nemuslimům misionářskou činnost a které ukládají dlouhé tresty odnětí svobody a tresty bičováním těm, kteří je poruší;

u)    vybídnout vládu k tomu, aby s cílem dosažení rovnosti žen a mužů posílila práva žen, zejména v souvislosti s ustanoveními práva šaría a rodinným právem; dále vybídnout vládu k tomu, aby přestala používat bití holí jako způsob trestu;

Hospodářská, vědecká a kulturní spolupráce

v)    uvítat úsilí Malajsie o zvýšení energetické účinnosti, používání obnovitelných energií a investování do technologií šetrných k životnímu prostředí v oblasti dopravy, energie a budov, a to i přesto, že je Malajsie významným producentem ropy a plynu; uvítat také skutečnost, že Malajsie uznala potřebu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství v rámci své odpovědnosti vůči celosvětovému boji proti změně klimatu; zdůraznit, že obnovitelné energie, jako například palmový olej a hydroelektrická energie, musí být vyrobeny ekologicky udržitelným způsobem, bez snižování plochy tropických lesů, bez omezování biologické rozmanitosti či nahrazováním výroby potravin výrobou paliv;

w)   vyjádřit názor, že i přesto, že je Malajsie nepochybně jednou z nejúspěšnějších ekonomik jihovýchodní Asie, potřebuje postupně investovat do akademické a vědecké oblasti s cílem dosáhnout vyšší životní úrovně, a stát se tak vysoce rozvinutou zemí; podpořit snahu o častější akademické výměny a spolupráci s využitím programu Erasmus Mundus a projektu MYEULINK, a navrhnout, aby byly tyto výměny oboustranné; vybídnout k užší kulturní spolupráci, a to i prostřednictvím seznámení evropské veřejnosti s malajsijskou kulturou;

x)    vyjádřit Malajsii uznání za to, že byla jednou z prvních zemí, která započala vyjednávání s EU o dobrovolné dohodě o partnerství FLEGT, která by měla zajistit, že dřevo vyvážené z Malajsie do EU pochází ze zákonných zdrojů; naléhavě vyzvat k tomu, aby byla jednání uzavřena včas vzhledem k tomu, že EU patří mezi hlavní zájemce o výkup malajsijského dřeva;

y)    připomenout diskusi, která se v samotné EU vede o rizicích rozšiřování produkce biopaliva na úkor produkce potravin, a zdůraznit, že palmový olej na výrobu biopaliva musí být pěstován udržitelným způsobem, aby nedocházelo k přeměně lesních porostů a ke ztrátě biologické rozmanitosti, přičemž by měla být respektována pozemková práva původních obyvatel, a nejchudším společenstvím by mělo být umožněno zvýšit svou životní úroveň;

z)    podpořit rozvoj cestovního ruchu mezi EU a Malajsií; uvědomit si, že ekoturistika má v Malajsii široký potenciál;

Ostatní ustanovení

aa)  vést konzultace s Parlamentem ohledně ustanovení o parlamentní spolupráci;

ab)  stanovit jasná kritéria a závazné lhůty pro uplatňování dohody o partnerství a spolupráci a poskytovat mechanismy pro monitorování, včetně předkládání pravidelných zpráv Parlamentu;

ac)  vyzvat vyjednávací tým EU, aby pokračoval v úzké spolupráci s Parlamentem a poskytoval aktuální informace o pokroku jednání na základě čl. 218 odst. 10 SFEU;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, které obsahuje doporučení Parlamentu, Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise,vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost a vládě a parlamentu Malajsie.

  • [1]  Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
  • [3]  Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
  • [4]  Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
  • [5]  Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 85.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (29. 5. 2013)

pro Výbor pro zahraniční věci

k doporučením Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií
(2013/2052(INI))

Navrhovatel: Niccolò Rinaldi

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyzývá k jednotnému přístupu k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci a dohodě o volném obchodu; připomíná, že každá z těchto dohod musí podporovat cíle druhé dohody;

2.  zdůrazňuje, že tato dvě jednání by měla být na sobě navzájem závislá a probíhat souběžně;

3.  připomíná, že pokrok v politické oblasti má zásadní význam pro volný a spravedlivý obchod, stejně jako liberalizace obchodu napomáhá prosazovat politickou liberalizaci, demokracii a lidská práva.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marie-Christine Vergiat

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.6.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edite Estrela