Procedure : 2013/2052(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0235/2013

Indgivne tekster :

A7-0235/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0367

BETÆNKNING     
PDF 161kWORD 87k
25.6.2013
PE 507.995v02-00 A7-0235/2013

med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en partnerskabs‑ og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia

(2013/2052(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Emilio Menéndez del Valle

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en partnerskabs‑ og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia

(2013/2052(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1440/80 af 30. maj 1980 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand – medlemmerne af Sammenslutningen af stater i Sydøstasien(1),

–   der henviser til de forhandlinger, som Rådet gav bemyndigelse til i november 2004, og som indledtes i Bruxelles i oktober 2010 i forbindelse med det ottende topmøde mellem EU og Asien (ASEM8), om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia (PSA),

–   der henviser til ASEM9-topmødet mellem EU og Asien, som blev afholdt i Vientiane (Laos) den 5. og 6. november 2012,

–   der henviser til topmødet i Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN), som blev afholdt i Cambodia den 18.-20. november 2012,

–   der henviser til sin beslutning af 15. februar 2007 om udkast til Kommissionens beslutninger om landestrategidokumenter og vejledende programmer for Malaysia, Brasilien og Pakistan(2),

–   der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om "Malaysia: stokkeslag som afstraffelsesmetode"(3),

–   der henviser til sin beslutning af 21. januar 2010 om de seneste angreb på kristne trossamfund(4),

–   der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(5),

–   der henviser til Den Europæiske Unions tiltrædelse i juli 2012 af traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien(6),

–   der henviser til de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale (FTA) mellem EU og Malaysia,

–   der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik, som blev undertegnet i 2007(7),

–   der henviser til forhandlingerne om en frivillig partnerskabsaftale med Malaysia i tilknytning til handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), som indledtes i 2007,

–   der henviser til Det Europæiske Fællesskabs strategidokument for Malaysia for perioden 2007-2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0235/2013),

A. der henviser til, at Malaysia er stiftende medlem af ASEAN og skal have formandskabet for organisationen i 2015; der henviser til, at Malaysia er EU's næstvigtigste handelspartner i ASEAN;

B.  der henviser til, at Malaysia bl.a. er aktivt medlem af forummet for økonomisk samarbejde i Asien-Stillehavsområdet (APEC), Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Den Alliancefri Bevægelse (NAM), Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB), FN's Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet (UNESCAP), Colomboplanen for fremme af økonomisk og social udvikling i Asien-Stillehavsområdet, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Asien-Europa-mødet (ASEM) og Det Østasiatiske Vækstområde Brunei Darussalam-Indonesien-Malaysia-Filippinerne (BIMP-EAGA); der henviser til, at Malaysia desuden har været medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) siden dens grundlæggelse i 1995 og er medlem af 77-gruppen af udviklingslande (G77), D-8-gruppen ("the Developing Eight"), G15 og FN's Menneskerettighedsråd (2010-2013);

C. der henviser til, at Malaysia i oktober 2010 tilsluttede sig Trans-Pacific-Partnerskabet (TPP), der blev oprettet i 2005 med henblik på at indgå en frihandelsaftale, som kunne få betydelige konsekvenser for EU's handelspolitik; der henviser til, at de forhandlinger, der blev ført af TPP, tog en overordentlig vigtig drejning med USA's tiltræden i februar 2008, Mexicos i juni 2012 og Canadas i oktober 2012;

D. der henviser til, at Malaysia ofte bidrager til FN-missioner og andre fredsbevarende styrker, herunder til Libanon, Timor-Leste, Filippinerne, Indonesien, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Vestsahara, Nepal og Kosovo, og at det har sendt en lægeenhed til Afghanistan;

E.  der henviser til, at Malaysia er et multikulturelt, flersproget, multireligiøst og multietnisk samfund med et malaysisk-muslimsk flertal og minoritetsgrupper af indere, kinesere og ikke-malaysiske indfødte folk;

F.  der henviser til, at Malaysia afholdt parlamentsvalg den 5. maj 2013;

G. der henviser til, at Malaysia, som er en af vækstøkonomierne, har fastlagt successive socioøkonomiske genopretningsprogrammer startende med den nye økonomiske politik (NØP) i 1971, som blev erstattet af den nationale udviklingspolitik i 1991 og siden af den nationale visionspolitik i 2001 under den "nye økonomiske model" for Malaysias langsigtede udviklingsmål om at blive et iland inden 2020 ("Vision 2020");

H. der henviser til, at Malaysia vedtog en lov om fredelige forsamlinger den 20. december 2011;

I.   der henviser til, at samarbejdet mellem EU og Malaysia om kvinders rettigheder, børns rettigheder, oprindelige folks rettigheder, migration, pressefrihed og menneskerettighedsforkæmpere er blevet styrket gennem løbende kontakt med civilsamfundet og Den Malaysiske Menneskerettighedskommission (SUHAKAM); der henviser til, at EU også gradvist er ved at etablere et samarbejde med Malaysia på områder, der falder ind under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), såsom sikkerhed til søs og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben;

J.   der henviser til, at det malaysiske parlament i november 2010 for at fremme yderligere forbindelser oprettede Malaysia-EU-gruppen under Den Interparlamentariske Union (IPU) med medlemmer fra både regeringskoalitionen og oppositionen;

1.  retter følgende henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten:

Vedrørende forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftalen

a)    at de løfter EU's forbindelser med landene i Sydøstasien – inklusive og i særdeleshed Malaysia – op på et højere niveau gennem en rettidig afslutning af forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftaler med syv ASEAN-lande; at de skaber opmærksomhed i EU om betydningen af, det betragtelige potentiale i og den mangesidede karakter af disse forbindelser

b)   at de understreger, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Malaysia vil skabe unikke muligheder for at etablere strategiske og politiske rammer for de bilaterale forbindelser på et nyt niveau, udvide EU's engagement på en række områder af fælles interesse – blandt andre handelssamarbejde, energi, videnskab og teknologi, migration, terrorbekæmpelse, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse, sociale standarder og arbejdsvilkår, korruptionsbekæmpelse, menneskehandel og ikke-spredning af våben – og styrke den politiske dialog mellem EU og Malaysia vedrørende miljø, grøn teknologi og klimaforandringer

c)    at de styrker EU's forhandlingsteam under forhandlingsrunderne, så det modsvarer den tematiske ekspertise, som den malaysiske part råder over, og i øvrigt letter forhandlingerne ved også at vise tilstrækkelig interesse i dem fra EU's side

d)   at de kræver en sammenhængende tilgang til forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftalen og frihandelsaftalen og erindrer om, at begge aftaler skal bidrage til hinandens mål

e)    at de understreger, at de to forhandlinger bør være indbyrdes afhængige og foregå parallelt

Politisk dialog

f)    at de roser oprettelsen af Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), der samler alle aktiviteter i forbindelse med håndhævelse af de føderale love til søs under ét agentur; at de roser resultaterne af Malaysias subregionale samarbejde med Singapore, Indonesien, Filippinerne, Thailand, Asiens søfartssikkerhedsinitiativ (AMARSECTIVE) og den regionale samarbejdsaftale om bekæmpelse af pirateri og væbnede overfald på skibe i Asien (ReCAAP) såvel som samarbejdet med det regionale ASEAN-forum (ARF) for i betydelig grad at have forbedret søfartssikkerheden, både i Malaccastrædet, hvorigennem der årligt passerer over 50 000 skibe, og i Malaysias kystfarvande; at de udtrykker anerkendelse af, at Malaysias væbnede styrker har deltaget i operationer til bekæmpelse af piratvirksomhed ud for Somalias kyst; at de ser potentialet for et tættere samarbejde mellem EU og Malaysia om at øge den maritime sikkerhed, især hvad angår kapacitetsudvikling af kystvagter, udveksling af oplysninger, maritim interoperabilitet og udviklingen inden for retlige anliggender

g)    at de gentager, at Det Sydkinesiske Hav har global betydning og retter en appel til alle involverede parter om at finde en løsning på deres modstridende territoriale krav – herunder dem der vedrører Spratly-/Nanshaøerne og Sabah – gennem international mægling i overensstemmelse med folkeretten (navnlig FN's havretskonvention) for at sikre stabilitet og fred i området; at de fordømmer de nylige voldelige hændelser i Sabah og opfordrer til en fredelig løsning på situationen; at de roser Malaysia og Singapore for i 2010 på fredelig vis at have løst deres langvarige konflikter om landområder og territorialfarvand

h)    at de hilser samarbejde velkommen og lægger mærke til Malaysias øgede evne til at bekæmpe terrorisme, hvidvaskning af penge, narkotika- og våbensmugling samt forfalskning af rejsedokumenter

i)     at de husker på, at Malaysia har nydt godt af en ualmindeligt høj grad af politisk stabilitet igennem en lang periode; at de lykønsker Malaysia med den meget høje valgdeltagelse ved valget den 5. maj 2013, som er udtryk for, at befolkningen er interesseret i politisk deltagelse; at de bemærker, at det seneste valg viste, at Malaysia bevæger sig i retning af et mere pluralistisk demokrati; at de opfordrer de malaysiske myndigheder til at sørge for, at der foretages en uafhængig og upartisk vurdering af valget som reaktion på beskyldningerne om uregelmæssigheder; at de opfordrer den nye regering til at reagere på de voksende etniske og politiske spændinger, den bredere fordeling af befolkningens støtte på en række politiske partier samt den øgede civile uro og det stigende antal demonstrationer og åbne for en aktiv dialog med oppositionen og alle etniske grupper; at de desuden understreger betydningen af at træffe foranstaltninger for at imødegå befolkningens utilfredshed med korruptionen; at de opfordrer regeringen til at videreføre den økonomiske og politiske reformdagsorden, herunder en valgreform

j)    at de forsøger at få Malaysia til at forpligte sig til fortsat at udarbejde socioøkonomiske politikker, der sikrer fair behandling af alle etniske og religiøse grupper og sikrer, at alle borgere i Malaysia kan nyde godt af alle deres rettigheder, herunder adgang til embedsapparatet, uddannelse og erhvervsmuligheder; at de fremmer inklusivitet i Malaysias økonomiske vækst, også for de fattigste, og samtidig anerkender de resultater, der er opnået i landets udvikling, og med hensyn til at nedbringe fattigdommen

k)   at de tilskynder regeringen til gennem høringer at inddrage Malaysias frodige og aktive civilsamfund yderligere i beslutningstagningsprocessen og ophæve restriktioner over for civilsamfundet; at de roser civilsamfundets arbejde med at sætte fokus på miljøspørgsmål, kvinders rettigheder, forbrugerbeskyttelse, indfødte folks og andre etniske gruppers rettigheder, mediefrihed, social retfærdighed, menneskerettigheder og religiøse mindretals rettigheder

l)     at de understreger nødvendigheden af aktiv og hyppig EU-deltagelse i møder på højt plan og topmøder i organisationer i regionen, som EU er blevet indbudt til at deltage i

m)   at erindre om, at fremskridt på det politiske område tjener som redskaber til fri og fair handel, lige så vel som handelsliberalisering bidrager til at fremme politisk liberalisering, demokrati og menneskerettigheder

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

n)    at de reagerer positivt på Malaysias erklæring til FN's Menneskerettighedsråd i 2009 om, at landet overvejer at erstatte dødsstraf med fængsel på livstid, og på nedsættelsen af en uafhængig malaysisk lovkommission i 2011 til at gennemgå de love, der skal ophæves; at de opfordrer regeringen til at indføre et øjeblikkeligt gældende moratorium for henrettelser og til at træffe retlige foranstaltninger med henblik på at afskaffe dødsstraf og fysisk afstraffelse

o)   at de værner om og fremmer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder under hele forhandlingsforløbet om en partnerskabs‑ og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia, især ytringsfriheden, forsamlings‑ og foreningsfriheden samt friheden med hensyn til seksuel orientering og kønsidentitet, og fremmer ILO's sociale og arbejdsmæssige standarder; at de sørger for, at menneskerettighedsklausulen gennemføres i alle aftaler; at de tilskynder regeringen til at tage de nødvendige skridt til at undertegne, ratificere og effektivt gennemføre FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dens valgfrie protokol og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR)

p)   at de understreger vigtigheden af at gøre fremskridt med hensyn til mediefrihed, eftersom de vigtigste medier stadig er underlagt censur; at de glæder sig over den afgørelse, som blev truffet af Højesteret fra 2012 i sagen om internetmediet Malaysiakini, om at tilladelse til at offentliggøre trykte medier er en ret, ikke et privilegium; at de udtrykker beklagelse over, at forsamlingsfriheden stadig er begrænset, især i byområder; at de giver udtryk for bekymring over den lov (Evidence Act), der gør ejere, administratorer og kontrollører af computere, som benyttes til offentliggørelse af en publikation, juridisk ansvarlige

q)   at de glæder sig over de fremskridt, der blev opnået på mange områder, da loven om indre sikkerhed (ISA) i juli 2012 blev erstattet af loven om særforanstaltninger over for forbrydelser mod den offentlige sikkerhed (SOSMA), som har begrænset den maksimale periode, man kan tilbageholdes uden rettergang eller tiltale, til 28 dage; at de imidlertid giver udtryk for skuffelse over, at nogle af bestemmelserne i SOSMA stadig har mangler, f.eks. hvad angår appelsystemet, som til trods for de indførte ændringer stadig kan føre til tidsubegrænset tilbageholdelse, hvis der ikke gives tilladelse til kaution, og over den omstændighed, at SOSMA begrænser grundlæggende rettigheder, såsom beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med kommunikation, og tillader hemmeligholdelse af beviskilder, hvilket er til hinder for krydsforhør i forbindelse med retssager

r)    at de giver udtryk for tilfredshed med, at malaysiske advokater har udvist mod og selvstændighed i deres forsvar for kerneværdierne retsstatsprincippet og domstolenes uafhængighed og er i stand til at fremme og forsvare civile og politiske rettigheder, selv om virkningen er begrænset; at de udtrykker særlig anerkendelse af det malaysiske advokatråds arbejde; at de bemærker, at der er opstået spændinger mellem domstole og retlige aktører, og giver udtryk for bekymring over, at de institutionelle rammer samtidig er blevet mere forbeholdne med hensyn til den fulde respekt for retsprocessernes uafhængighed og domstolenes eneret på judicielle beføjelser; at de foreslår regeringen at lytte til og imødegå bekymringerne over de spændinger, der forårsages af de statslige sharia-domstole, som fungerer parallelt med det nationale sædvaneretlige system

s)    at de opfordrer Malaysia til at overholde de internationalt vedtagne sociale standarder; at de understreger vigtigheden af at overholde – og hurtigt gennemføre – alle Den Internationale Arbejdsorganisations regler, inklusive retten til frit at kunne oprette uafhængige fagforbund; at de indtrængende opfordrer både de malaysiske myndigheder og de europæiske investorer og virksomheder, der er aktive i Malaysia, til at overholde internationale arbejdsstandarder og til at garantere anstændige lønninger og arbejdsvilkår i Malaysia

t)    at de opfordrer Malaysia til at beskytte alle malaysieres forfatningsmæssige ret til religions- eller trosfrihed og til at fremme gode relationer og tolerance mellem de forskellige trossamfund; at de i denne forbindelse fordømmer nedrivningen af hindutempler i 2006 og angrebene på kristne kirker og vanhelligelse af moskeer i 2010 og fordømmer de nylige politiske og retlige indgreb over for veletableret sprogbrug; at de opfordrer til, at kristne kan gøre fuld brug af deres forfatningsmæssige ret til at praktisere deres religion i overensstemmelse med deres traditioner og uden indblanding eller frygt for forfølgelse; at de opfordrer til, at alle malaysieres ret til frit at vælge deres eget religiøse tilhørsforhold håndhæves; at de opfordrer til, at de nuværende administrative og retlige hindringer for muslimer, der konverterer til kristendom eller hinduisme, hurtigt fjernes, og til, at staten yder sådanne konvertitter beskyttelse mod forfølgelse; at de opfordrer Malaysia til af hensyn til religionsfriheden at ændre de love, der findes i 10 ud af Malaysias 13 delstater, som forbyder missionsvirksomhed udført af ikke-muslimer, og som fører til lange fængselsstraffe og pisk for dem, der bryder dem

u)    at de opfordrer regeringen til at forbedre kvinders ret til ligestilling, især i forbindelse med sharia-lovgivningen og familieretten, samt til, at den afskaffer pryglestraffen

Økonomisk, videnskabeligt og kulturelt samarbejde

v)    at de reagerer positivt på Malaysias fremstød for at øge energieffektiviteten, anvendelsen af vedvarende energi og investeringer i grønne teknologier inden for områderne transport, energi og bygninger, til trods for at landet er en stor producent af olie og gas; at de desuden reagerer positivt på, at Malaysia har erkendt nødvendigheden af at omstille sin økonomi til en lavemissionsøkonomi som en del af landets ansvar i den globale kamp mod klimaforandringer; at de understreger, at vedvarende energi, som f.eks. palmeolie og vandkraft, skal produceres på en miljømæssigt bæredygtig måde, uden at de tropiske skoves størrelse eller biodiversiteten reduceres, og uden at fødevareproduktion erstattes af brændstofproduktion

w)   at de giver udtryk for den opfattelse, at Malaysia – selv om utvivlsomt er en af de mest succesfulde sydøstasiatiske økonomier – i stigende grad skal investere i efterstræben af akademisk og videnskabelig viden, hvis det skal nå op på en højere levestandard og blive et højt udviklet land; at de støtter bestræbelserne på øget akademisk udveksling og samarbejde gennem Erasmus Mundus-programmet og MYEULINK-projektet og foreslår, at denne udveksling skal gå begge veje; at de opfordrer til et tættere kulturelt samarbejde, herunder ved at præsentere den malaysiske kultur for den europæiske offentlighed

x)    at de udtrykker anerkendelse af, at Malaysia var et af de første lande, der begyndte at forhandle med EU om en frivillig partnerskabsaftale om FLEGT, som burde sikre, at træ, der eksporteres fra Malaysia til EU, stammer fra lovlige kilder; at de indtrængende opfordrer til, at forhandlingerne afsluttes rettidigt, da EU udgør et stort marked for malaysisk tømmer

y)    at de erindrer om EU's interne debat om de farer, der er forbundet med at tillade, at produktionen af biobrændstoffer udvides på bekostning af fødevareproduktionen, og understreger, at produktion af palmeolie til biobrændstoffer skal foregå på en bæredygtig måde, så man undgår skovomlægning og tab af biodiversitet, respekterer indfødte folks ejendomsret til jord og skaber muligheder for, at de fattigste befolkningsgrupper kan øge deres levestandard

z)    at de opfordrer til, at turismen mellem EU og Malaysia udvikles yderligere; at de tilslutter sig den opfattelse, at økoturisme har et kæmpe potentiale i Malaysia

Øvrige bestemmelser

aa)  at de hører Europa-Parlamentet vedrørende bestemmelserne om parlamentarisk samarbejde

ab)  at de medtager klare benchmarks og bindende frister for gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og fastsætter bestemmelser om overvågningsmekanismer, herunder regelmæssige rapporter til Parlamentet

ac)  at de tilskynder EU's forhandlingsteam til at fortsætte det tætte samarbejde med Europa-Parlamentet ved løbende at informere om fremskridtene i forhandlingerne i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, samt Malaysias regering og parlament.

(1)

EFT L 144 af 10.6.1980, s. 1.

(2)

EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 507.

(3)

EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 132.

(4)

EUT C 305 E af 11.11.2010, s. 7.

(5)

EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87.

(6)

EUT L 154 af 15.6.2012, s. 1.

(7)

EUT L 414 af 30.12.2006, s. 85.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (29.5.2013)

til Udenrigsudvalget

om henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia

(2013/2052(INI))

Ordfører for udtalelse: Niccolò Rinaldi

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  kræver en sammenhængende tilgang til forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftalen og frihandelsaftalen; minder om, at begge aftaler skal bidrage til hinandens mål;

2.  understreger, at de to forhandlinger bør være indbyrdes afhængige og bør foregå parallelt;

3.   minder om, at fremskridt på det politiske område er medvirkende til fri og fair handel, lige så vel som handelsliberalisering bidrager til at fremme politisk liberalisering, demokrati og menneskerettigheder;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.5.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marie-Christine Vergiat


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.6.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Edite Estrela

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik