RAPORT Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta

  25.6.2013 - (2013/2052(INI))

  Väliskomisjon
  Raportöör: Emilio Menéndez del Valle


  Menetlus : 2013/2052(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0235/2013
  Esitatud tekstid :
  A7-0235/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta

  (2013/2052(INI))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu 30. mai 1980. aasta määrust (EMÜ) nr 1440/80 koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Majandusühenduse ning Indoneesia, Malaisia, Filipiinide, Singapuri ja Tai ehk Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide vahel[1],

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavaid läbirääkimisi, milleks nõukogu andis volitused 2004. aasta novembris ja mis algasid Brüsselis 2010. aasta oktoobris ELi ja Aasia kaheksanda tippkohtumisega (ASEM8) seoses,

  –   võttes arvesse ELi ja Aasia üheksandat tippkohtumist (ASEM9) 5. ja 6. novembril 2012 Vientianes (Laoses),

  –   võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumist 18.–20. novembril 2012 Kambodžas,

  –   võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta resolutsiooni komisjoni otsuste eelnõude kohta, millega kehtestatakse riiklikud strateegiadokumendid ja näidisprogrammid Malaisia, Brasiilia ja Pakistani kohta[2];

  –   võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni Malaisias peksukaristuse kasutamise kohta[3],

  –   võttes arvesse oma 21. jaanuari 2010. aasta resolutsiooni hiljutiste rünnakute kohta kristlike kogukondade vastu,

  –   võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames[4],

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu ühinemist Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga 2012. aasta juulis[5],

  –   võttes arvesse jätkuvaid läbirääkimisi ELi ja Malaisia vabakaubanduslepingu üle,

  –   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ning Malaisia valitsuse vahelist teatavaid lennundusküsimusi käsitlevat lepingut, mis allkirjastati 2007. aastal[6],

  –   võttes arvesse 2007. aastast alates Malaisiaga peetavaid läbirääkimisi vabatahtliku partnerluslepingu üle seoses metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavaga,

  –   võttes arvesse Malaisiat käsitlevat Euroopa Ühenduse strateegiadokumenti ajavahemikuks 2007–2013;

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48,

  –   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0235/2013),

  A. arvestades, et Malaisia on ASEANi asutajaliige ja 2015. aastal organisatsiooni eesistuja; arvestades, et Malaisia on ELi tähtsuselt teine kaubanduspartner ASEANis;

  B.  arvestades, et Malaisia on aktiivne liige järgmistes algatustes ja organisatsioonides: Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö (APEC) foorum, Islami Koostöö Organisatsioon (OIC), mitteühinemisliikumine (NAM), Aasia Arengupank (ADB), ÜRO Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majandus- ja sotsiaalkomisjon (UNESCAP), Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut edendav Colombo kava, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), Aasia-Euroopa kohtumine (ASEM) ning Brunei Darussalami, Indoneesia, Malaisia ja Filipiinide Ida-Aasia kasvupiirkond (BIMP-AGEA); arvestades, et Malaisia on lisaks olnud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liige alates selle asutamisest 1995. aastal ning on muu hulgas arenguriikide G77, D-8, G15 ja ÜRO inimõiguste nõukogu (2010–2013) liige;

  C. arvestades, et 2010. aasta oktoobris ühines Malaisia Vaikse ookeani ülese partnerlusega (TPP), mis loodi 2005. aastal eesmärgiga sõlmida vabakaubandusleping, millel võib olla suur mõju ELi kaubanduspoliitikale; arvestades, et TPP läbirääkimistel toimus väga oluline pööre seoses Ameerika Ühendriikide ühinemisega 2008. aasta veebruaris, Mehhiko ühinemisega 2012. aasta juunis ning Kanada ühinemisega 2012. aasta oktoobris;

  D. arvestades, et Malaisia on sagedane osaline ÜRO ja muudel rahuvalvemissioonidel, muu hulgas Liibanonis, Ida-Timoris, Filipiinidel, Indoneesias, Pakistanis, Sierra Leones, Sudaanis, Lääne-Saharas, Nepalis ja Kosovos, ning ta on saatnud meditsiiniüksuse Afganistani;

  E.  arvestades, et Malaisias on multikultuurne, mitmekeelne, mitmeusundiline ja paljurahvuseline ühiskond, kus enamuse moodustavad malai moslemid (bumiputra) ning vähemuses on indialased, hiinlased ja mitte-malai põliselanikud;

  F.  arvestades, et 5. mail 2013. aastal toimusid Malaisias parlamendivalimised;

  G. arvestades, et Malaisia kui kiiresti areneva majandusega riik on rakendanud järjestikuseid sotsiaalmajanduslikke ümberkorraldusprogramme alates 1971. aasta uuest majanduspoliitikast, mille asemele tuli 1991. aastal riiklik arengupoliitika ning seejärel 2001. aastal riikliku visiooni poliitika „uue majandusmudeli” alusel, mis täidab Malaisia pikaajalist arengueesmärki saada 2020. aastaks arenenud riigiks („Visioon 2020”);

  H. arvestades, et Malaisia võttis 20. detsembril 2011 vastu rahumeelse kogunemise akti;

  I.   arvestades, et ELi ja Malaisia koostööd naiste õiguste, laste õiguste, põlisrahvaste õiguste, rände, ajakirjandusvabaduse ning inimõiguste kaitsjate valdkonnas on tugevdanud regulaarsed kontaktid kodanikuühiskonna ja Malaisia inimõiguste komisjoniga (SUHAKAM); arvestades, et lisaks sellele arendab EL Malaisiaga järk-järgult koostööd ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkondades, nagu meresõidu turvalisus ja massihävitusrelvade leviku tõkestamine;

  J.   arvestades, et suhete edendamiseks lõi Malaisia parlament 2010. aasta novembris Parlamentidevahelise Liidu Malaisia–ELi rühma, mille liikmed esindavad nii koalitsiooni kui ka opositsiooni;

  1.  edastab nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

  Partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta

  a)    tihendada ELi suhteid Kagu-Aasia riikidega, sealhulgas ja eelkõige Malaisiaga, viies kiiresti lõpule seitsme ASEANi riigiga peetavad läbirääkimised partnerlus- ja koostöölepingute üle; tõsta ELis teadlikkust nende suhete tähtsusest, märkimisväärsest potentsiaalist ja mitmetahulisest olemusest;

  b)   rõhutada, et ELi ja Malaisia partnerlus- ja koostööleping pakub ainulaadseid võimalusi luua uuel tasemel kahepoolsete sidemete strateegiline ja poliitiline raamistik, laiendada ELi osalemist mitmes mõlemapoolset huvi pakkuvas valdkonnas – nagu kaubanduskoostöö, energeetika, teadus ja tehnoloogia, ränne, terrorismivastane võitlus, inimõigused ja põhivabadused, hea valitsemistava, korruptsioonivastane võitlus, inimkaubandus ja massihävitusrelvade leviku tõkestamine – ning tõhustada poliitilist dialoogi keskkonna, keskkonnasäästliku tehnoloogia ja kliimamuutuse teemal;

  c)    tugevdada läbirääkimisvoorude käigus ELi läbirääkimisrühma, et selle temaatiline asjatundlikkus oleks samaväärne Malaisia esinduse omaga, ning lisaks läbirääkimiste hõlbustamisele näidata üles ka asjakohast ELi huvi läbirääkimiste vastu;

  d)   nõuda ühtset lähenemisviisi partnerlus- ja koostöölepingu ning vabakaubanduslepingu läbirääkimistele; tuletab meelde, et üks peab toetama teise eesmärke;

  e)    rõhutada, et kahed läbirääkimised peaksid teineteisest sõltuma ja toimuma samaaegselt;

  Poliitiline dialoog

  f)    tunnustada Malaisia merenduskaitseameti (MMEA) loomist, millega koondatakse kogu merendusvaldkonna föderaalseaduste jõustamise ühte ametisse, tunnustada Malaisia ning Singapuri, Indoneesia, Filipiinide ja Tai piirkondliku koostöö, Aasia merejulgeoleku algatuse (AMARSECTIVE) ning piraatluse ja laevade relvastatud röövi vastu võitlemist Aasias käsitleva piirkondliku koostöölepingu (ReCAAP) tulemusi, samuti SEANi piirkondlikus foorumis (ARF) tehtava koostöö tulemusi, mis on märkimisväärselt suurendanud merejulgeolekut nii Malaka väinas, mida läbib aastas enam kui 50 000 laeva, kui ka Malaisia rannikuvetes; väljendada heameelt asjaolu üle, et Malaisia relvajõud on võtnud osa Somaalia ranniku lähedal toimuvatest piraatlusevastastest operatsioonidest; näeb potentsiaali tihedamaks ELi ja Malaisia koostööks meresõiduohutuse tõhustamiseks, eriti rannapiirivalve suutlikkuse suurendamise, teabe jagamise, laevastiku koostalitlusvõime ning õiguslike aspektide väljakujundamise valdkonnas;

  g)    rõhutada Lõuna-Hiina mere ülemaailmset tähtsust ning paluda kõikidel osapooltel lahendada oma territoriaalsed erimeelsused – muu hulgas need, mis on seotud Spratly saarte ja Sabahiga –, kasutades rahvusvahelist vahekohtumenetlust, kooskõlas rahvusvahelise õigusega (eelkõige ÜRO mereõiguse konventsiooniga), et tagada piirkonna stabiilsus ja rahu; mõista hukka hiljutised vägivaldsed sündmused Sabahis ja nõuda konflikti rahumeelset lahendamist; tunnustada Malaisiat ja Singapuri selle eest, et need riigid lahendasid 2010. aastal kauaaegsed maa- ja veealasid puudutavad vaidlused;

  h)    väljendada heameelt koostöö üle ning kiita Malaisia suurenenud suutlikkust võidelda terrorismi, rahapesu, narkootikumide ja relvade salakaubaveo ning reisidokumentide võltsimise vastu;

  i)     tuletada meelde, et Malaisia oli pikka aega poliitiliselt väga stabiilne; mainida tunnustavalt väga kõrget valimisaktiivsust 5. mail 2013 toimunud Malaisia parlamendivalimistel, mis näitab inimeste huvi poliitikas osalemise vastu; märkida, et hiljutised valimised näitavad Malaisia liikumist pluralistlikuma demokraatia suunas; paluda Malaisia ametivõimudel korraldada nende valimiste sõltumatu ja erapooletu hindamine vastuseks väidetele, et valimistel esines rikkumisi; paluda uuel valitsusel võtta arvesse kasvavaid etnilisi ja poliitilisi pingeid, rahva toetuse laiemat jagunemist mitmete erakondade vahel ning kodanike kasvavat rahulolematust ja suurenevat meeleavalduste hulka ning alustada aktiivset dialoogi opositsiooni ja kõigi etniliste rühmadega; rõhutada, et tähtis on võtta meetmeid üldsuse seas rahulolematust tekitava korruptsiooni vastu; paluda valitsusel jätkata majanduslike ja poliitiliste reformide kava, sh valimisreformi;

  j)    taotleda, et Malaisia kohustuks arendama sotsiaalmajanduslikku poliitikat, mis tagab kõikide rahvus- ja usurühmade õiglase kohtlemise ja kõikidele Malaisia kodanikele täielikud õigused, sh juurdepääsu avalikule teenistusele, haridusele ja ettevõtlusvõimalustele; kaasata Malaisia majanduskasvust rohkem osa saama ka kõige vaesemaid inimesi, tunnustades samal ajal riigi arendamisel ja vaesuse vähendamisel tehtud edusamme;

  k)   soovitada valitsusel kaasata Malaisia loovat ja aktiivset kodanikuühiskonda konsultatsioonide kaudu senisest rohkem otsusprotsessi ning kaotada kodanikuühiskonnale seatud piirangud; kiita kodanikuühiskonna tegevust tähelepanu juhtimisel keskkonnaküsimustele, naiste õigustele, tarbijakaitsele, põliselanike ja muude etniliste rühmade õigustele, meediavabadusele, sotsiaalsele õiglusele, inimõigustele ning usuvähemuste õigustele;

  l)     rõhutada ELi aktiivse ja sagedase osalemise vajadust piirkonna organisatsioonide kõrgetasemelistel koosolekutel ja tippkohtumistel, kuhu ELi on kutsutud;

  m)   tuletada meelde, et saavutused poliitika vallas tulevad kasuks vaba ja õiglase kaubanduse edendamisele ning kaubanduse liberaliseerimine aitab samavõrra edendada poliitilist liberaliseerimist, demokraatiat ja inimõigusi;

  Inimõigused ja põhivabadused

  n)    tunnustada Malaisia 2009. aastal ÜRO inimõiguste nõukogus tehtud avaldust, et riik kaalub surmanuhtluse asendamist eluaegse vangistusega, ning Malaisia sõltumatu õiguskomisjoni loomist 2011. aastal, et vaadata läbi, millised seadused tühistada; nõuda, et valitsus kehtestaks viivitamata surmanuhtluste täideviimise moratooriumi ning astuks seadusandlikke samme surmanuhtluse ja füüsilise karistuse kaotamiseks;

  o)   kaitsta ja edendada inimõigusi ja põhivabadusi ELi ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste igas etapis, eriti seoses sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadusega ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteediga, samuti edendada ILO sotsiaalsete ja tööstandardite rakendamist; tagada inimõiguste klausli järgimine kõikides kokkulepetes; ergutada valitsust astuma vajalikke samme, et allkirjastada, ratifitseerida ja tegelikult ellu rakendada piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane ÜRO konventsioon, selle vabatahtlik protokoll ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (ICCPR);

  p)   rõhutada edusammude tähtsust meediavabaduse valdkonnas, kuna peamised massiteabevahendid on endiselt tsenseeritud; väljendada rahulolu ülemkohtu 2012. aasta otsuse üle Malaysiakini internetimeedia kohtuasjas, milles märgiti, et trükimeedia avaldamise luba on õigus, mitte privileeg; avaldada kahetsust, et kogunemisvabadus on endiselt piiratud, eriti linnapiirkondades; väljendada muret asitõendite akti pärast, millega kehtestatakse õiguslik vastutus väljaande avaldamiseks kasutatavate arvutite omanikele, administraatoritele ja haldajatele;

  q)   väljendada heameelt paljudes valdkondades tehtud edusammude üle, kui sisejulgeoleku akt (ISA) asendati 2012. aasta juulis julgeoleku rikkumise erimeetmete aktiga (SOSMA), mille kohaselt inimese kinnipidamine ilma süüdistust esitamata või ilma kohtumenetluseta ei tohi kesta kauem kui 28 päeva; väljendada aga pettumust selle üle, et mõned SOSMA sätted on ikkagi puudulikud, nt edasikaebamise süsteemi osas, mille tõttu võidakse inimene kinni pidada määramata ajaks, kui kautsjoni ei lubata, ning väljendada pettumust asjaolu üle, et SOSMA piirab põhiõigusi, nt side privaatsust, ning võimaldab asitõendite allikat varjata, mis välistab ristküsitlemise kohtuprotsessil;

  r)    väljendada rahulolu selle üle, et Malaisia juristid on näidanud üles julgust ja iseseisvust, kaitstes õigusriigi põhiväärtusi ja kohtute sõltumatust, ning suudavad kaitsta kodaniku- ja poliitilisi õigusi, ehkki piiratud mõjuga; avaldada erilist tunnustust Malaisia advokatuuri tehtud tööle; märkida, et kohtute ja tegevjuristide vahel on tekkinud pingeid, ning väljendada muret, et institutsiooniline raamistik on samal ajal muutunud reserveeritumaks seoses kohtumenetluste sõltumatuse austamise ja kohtuvolituste eksklusiivsusega; soovitada, et valitsus jälgiks ja käsitleks pingeid, mida tekitavad riiklikud šariaadikohtud, mis toimivad paralleelselt riikliku common law'l põhineva süsteemiga;

  s)    paluda Malaisial täita rahvusvaheliselt kokku lepitud sotsiaalstandardeid; rõhutada, kui tähtis on kõikide ILO eeskirjade, kaasa arvatud sõltumatute ametiühingute vaba moodustamise õiguse täitmine ja kiire kohaldamine; nõuda, et nii Malaisia ametiasutused kui ka Malaisias tegutsevad Euroopa investorid ja äriühingud järgiksid Malaisias rahvusvahelisi tööstandardeid ning tagaksid inimväärse töötasu ja töötingimused;

  t)    nõuda, et Malaisia kaitseks kõikide Malaisia elanike põhiseaduslikku õigust usu- ja veendumusvabadusele ning edendaks usundite vahel häid suhteid ja tolerantsust; mõista seoses sellega hukka hindu templite hävitamine 2006. aastal ning rünnakud kristlike kirikute vastu ja mošeede rüvetamine 2010. aastal ning mõista hukka hiljutine poliitiline ja õiguslik sekkumine väljakujunenud keelekasutusse; nõuda, et kristlased saaksid täielikult kasutada oma põhiseaduslikku õigust järgida oma usundit vastavalt oma traditsioonidele, segamatult ja ilma kohtuprotsessi hirmuta; nõuda, et kõigil Malaisia elanikel oleks õigus vabalt otsustada oma usutunnistuse üle; nõuda, et kiiresti kõrvaldataks halduslikud ja õiguslikud tõkked, mis takistavad moslemitel pöörduda ristiusku või hinduismi, ning nõuda, et riik pakuks sellistele inimestele kaitset vastutuselevõtmise eest; nõuda, et Malaisia muudaks usuvabaduse huvides seadusi, mis kehtivad Malaisia kolmeteistkümnest osariigist kümnes ning mis keelavad mittemoslemite misjonitegevuse ja näevad seaduserikkujatele ette pika vangistuse ja peksukaristuse;

  u)    ergutada valitsust suurendama naiste õigusi soolise võrdõiguslikkuse vallas, eriti seoses šariaadi ja perekonnaõigusega; lõpetada peksukaristuse kasutamine;

  Majandus-, teadus- ja kultuurikoostöö

  v)    tunnustada Malaisia püüdeid suurendada energiatõhusust, taastuvate energiaallikate kasutamist ning investeeringuid keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse transpordi, energeetika ja hoonete valdkonnas, hoolimata sellest, et Malaisia on suur nafta- ja gaasitootja; tunnustada ka seda, et Malaisia on tunnistanud vajadust muuta riigi majandus vähese CO2-heitega majanduseks, mis on osa riigi kohustusest ülemaailmses võitluses kliimamuutuse vastu; rõhutada, et taastuvaid energiaallikaid, nt palmiõli ja hüdroenergia, tuleb toota keskkonnasäästlikult, vähendamata vihmametsade suurust, vähendamata bioloogilist mitmekesisust ning asendamata toidu tootmist kütuse tootmisega;

  w)   väljendada arvamust, et ehkki Malaisia on kahtlemata üks majanduslikult edukamaid Kagu-Aasia riike, tuleb tal investeerida üha enam akadeemiliste ja teaduslike teadmiste omandamise protsessi, et jõuda elustandardi järgmisele tasemele ning saada kõrgelt arenenud riigiks; toetada akadeemilise vahetuse ja koostöö tihendamist programmi Erasmus Mundus ja projekti MYEULINK kaudu, ning soovitada, et vahetused peaksid olema mõlemasuunalised; soodustada kultuurikoostöö süvendamist, sealhulgas Malaisia kultuuri tutvustamist Euroopa üldsusele;

  x)    märkida tunnustavalt, et Malaisia oli üks esimesi riike, mis alustas ELiga läbirääkimisi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse vabatahtliku partnerluslepingu üle, mis peaks tagama, et Malaisiast ELi veetav puit pärineb seaduslikest allikatest; nõuda, et läbirääkimised viidaks kiiresti lõpule, sest EL on Malaisia puidule oluline turg;

  y)    tuletada meelde ELi-sisest arutelu ohtude üle, mida kätkeb endas biokütuste eelistamine toidutootmisele, ning rõhutada, et palmiõli tootmine biokütusena peab toimuma jätkusuutlikul viisil, vältides metsade ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, austades põliselanike maaõigusi ning pakkudes kõige vaesematele kogukondadele võimalust oma elujärge parandada;

  z)    soovitada jätkata ELi ja Malaisia vahelise turismi arendamist; rõhutada seisukohta, et ökoturismil on Malaisias väga suur potentsiaal;

  Muud sätted

  aa)  konsulteerida Euroopa Parlamendiga parlamentaarset koostööd käsitlevate sätete küsimustes;

  ab)  kehtestada partnerlus- ja koostöölepingu rakendamiseks selged võrdlusalused ja siduvad tähtajad ning sätestada järelevalvemehhanismid, sh regulaarne aruandlus Euroopa Parlamendile;

  ac)  innustada ELi läbirääkimisrühma jätkama tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga – andma parlamendile vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 ajakohastatud teavet läbirääkimiste käigust;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele ning Malaisia valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  EÜT L 144, 10.6.1980, lk 1.
  • [2]  ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 507.
  • [3]  ELT C 169 E, 15.6.2012, lk 132.
  • [4]  ELT C 56 E, 26.2.2013, lk 87.
  • [5]  ELT L 154, 15.6.2012, lk 1.
  • [6]  ELT L 414, 30.12.2006, lk 85.

  RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (29.5.2013)

  väliskomisjonile

  soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimiste kohta
  (2013/2052(INI))

  Arvamuse koostaja: Niccolò Rinaldi

  ETTEPANEKUD

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

  1.  nõuab ühtset lähenemisviisi partnerlus- ja koostöölepingu ning vabakaubanduslepingu läbirääkimistele; tuletab meelde, et üks peab toetama teise eesmärke;

  2.  rõhutab, et kahed läbirääkimised peaksid teineteisest sõltuma ja toimuma samaaegselt;

  3.  tuletab meelde, et edusammudest poliitika valdkonnas tõuseb kasu vaba ja õiglase kaubanduse edendamisel, nagu ka kaubanduse liberaliseerimine aitab edendada poliitilist liberaliseerimist, demokraatiat ja inimõigusi.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  28.5.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  25

  4

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Marie-Christine Vergiat

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  18.6.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Edite Estrela