Postup : 2013/2052(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0235/2013

Predkladané texty :

A7-0235/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0367

SPRÁVA     
PDF 171kWORD 120k
25.6.2013
PE 507.995v02-00 A7-0235/2013

s odporúčaním Rade, Komisii a ESVČ o rokovaniach o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou

(2013/2052(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Emilio Menéndez del Valle

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaním Rade, Komisii a ESVČ o rokovaniach o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou

(2013/2052(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1440/80 z 30. mája 1980 o uzatvorení Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom a Thajskom – členskými štátmi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie(1),

–   so zreteľom na rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou (PCA), ktoré schválila Rada v novembri 2004 a ktoré sa začali v októbri 2010 v Bruseli pri príležitosti ôsmeho samitu ASEM 8,

–   so zreteľom na samit ASEM 9, ktorý sa konal 5. a 6. novembra 2012 vo Vientiane (Laos),

–   so zreteľom na samit Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa konal  18. – 20. novembra 2012 v Kambodži,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o návrhoch rozhodnutí Komisie, ktorými sa stanovujú strategické dokumenty krajín a orientačné programy pre Malajziu, Brazíliu a Pakistan(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo16. decembra 2010 o Malajzii: Používanie palicovania(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2010 o nedávnych útokoch na kresťanské komunity4,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(4),

–   so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii v júli 2012(5),

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Malajziou,

–   so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a vládou Malajzie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, podpísanú v roku 2007(6),

–   so zreteľom na rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve s Malajziou, ktoré sa týkajú akčného plánu v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) a ktoré sa začali v roku 2007,

–   so zreteľom na strategický dokument Malajzie a Európskeho spoločenstva na obdobie rokov 2007 až 2013,

–   so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0235/2013),

A. keďže Malajzia je zakladajúcim členom združenia ASEAN a bude v roku 2015 organizácii predsedať; keďže Malajzia je v rámci združenia ASEAN druhým najdôležitejším obchodným partnerom EÚ;

B.  keďže Malajzia je aktívnym členom fóra Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), Organizácie islamskej spolupráce (OIC), Hnutia nezúčastnených krajín (NAM), Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Hospodárskej a sociálnej komisie OSN pre Áziu a Tichý oceán (UNESCAP), Kolombského plánu pre spoločný hospodársky a sociálny rozvoj v Ázii a Tichom oceáne, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), stretnutia Ázia – Európa (ASEM) a brunejsko-indonézsko-malajzijsko-filipínskej východoázijskej oblasti rastu (BIMP-EAGA); keďže Malajzia je takisto členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) od jej založenia v roku 1995 a okrem iného členom skupiny rozvojových krajín G 77, skupiny Developing Eight (D8), skupiny G 15 a Rady OSN pre ľudské práva (2010 – 2013);

C. keďže Malajzia sa v októbri 2010 pripojila k Transpacifickému partnerstvu (TPP), ktoré vzniklo v roku 2005, vzhľadom na uzavretie dohody o voľnom obchode, ktorá môže mať významný vplyv na obchodnú politiku EÚ; keďže rokovania v rámci partnerstva TPP sa pristúpením Spojených štátov amerických vo februári 2008, Mexika v júni 2012 a Kanady v októbri 2012 mimoriadne závažným spôsobom zmenili;

D. keďže Malajzia často prispieva na mierové misie OSN i iné mierové misie, ako napríklad v Libanone, vo Východnom Timore, na Filipínach, v Indonézii, Pakistane, Sierra Leone, Sudáne, Západnej Sahare, Nepále či Kosove, a vyslala zdravotnícku jednotku do Afganistanu;

E.  keďže Malajzia je multikultúrnou, multilingválnou, mnohonáboženskou a multietnickou spoločnosťou s malajzijsko-moslimskou väčšinou a menšinovými komunitami, ktoré tvoria Indovia, Číňania a nemalajzijské pôvodné obyvateľstvo;

F.  keďže 5. mája 2013 sa v Malajzii konali parlamentné voľby;

G. keďže Malajzia si ako rozvíjajúca sa ekonomika stanovila postupné sociálno-hospodárske reštrukturalizačné programy, začínajúc programom novej hospodárskej politiky (NEP) v roku 1971, ktorý bol nahradený národnou politikou rozvoja v roku 1991 a následne politikou národnej stratégie v roku 2001, a to v súlade s novým hospodárskym modelom pre dlhodobý rozvojový cieľ Malajzie stať sa do roku 2020 rozvinutou krajinou (tzv. stratégia 2020);

H. keďže 20. decembra 2011 Malajzia prijala zákon o pokojnom zhromažďovaní;

I.   keďže spolupráca EÚ a Malajzie v oblasti práv žien, práv detí, práv pôvodných obyvateľov, migrácie, slobody tlače a obhajcov ľudských práv sa častými kontaktmi s občianskou spoločnosťou a Malajzijskou komisiou pre ľudské práva (SUHAKAM) posilnila; keďže EÚ okrem toho postupne začína s Malajziou spolupracovať v oblastiach patriacich do rámca spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako je námorná bezpečnosť či nešírenie zbraní hromadného ničenia;

J.   keďže malajzijský parlament s cieľom väčšmi posilniť vzťahy vytvoril v novembri 2010 skupinu pre Medziparlamentnú úniu (IPU) Malajzie a EÚ, ktorej členmi sú predstavitelia vládnej koalície i opozície;

1.  predkladá Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

Rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci

a)    zlepšiť vzťahy EÚ s krajinami juhovýchodnej Ázie, predovšetkým s Malajziou, prostredníctvom včasného uzavretia rokovaní o dohodách o partnerstve a spolupráci so siedmimi krajinami združenia ASEAN; zvýšiť v EÚ povedomie o dôležitosti, značnom potenciáli a rozmanitých aspektoch týchto vzťahov;

b)   zdôrazňovať, že dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou prinesie jedinečné príležitosti na vytvorenie novej úrovne strategického a politického rámca pre dvojstranné vzťahy, rozšírenie účasti EÚ vo viacerých oblastiach spoločného záujmu – okrem iného v oblastiach, ako je obchodná spolupráca, energetika, veda a technika, migrácia, boj proti terorizmu, ľudské práva a základné slobody, dobrá správa vecí verejných, sociálne normy a pracovné podmienky, boj proti korupcii a obchodovaniu s ľuďmi, nešírenie zbraní hromadného ničenia – a posilní politický dialóg medzi EÚ a Malajziou o životnom prostredí, ekologických technológiách a zmene klímy;

c)    posilniť rokovací tím EÚ počas rokovaní tak, aby sa tematicky vyrovnal odbornosti na malajzijskej strane, a okrem podpory rokovaní prejaviť o ne aj náležitý záujem EÚ;

d)   požadovať jednotný prístup v rámci rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci a o dohode o voľnom obchode; pripomínať, že každý musí podporovať aj ciele ostatných;

e)    zdôrazňovať, že obe rokovania by mali byť vzájomne prepojené a mali by sa viesť súbežne;

Politický dialóg

f)    vyzdvihnúť vytvorenie Malajzijskej námornej agentúry pre presadzovanie práva (MMEA), čím sa v rámci jednej agentúry zlučujú všetky činnosti presadzovania federálnych zákonov na mori; vyzdvihnúť výsledky subregionálnej spolupráce Malajzie so Singapurom a Indonéziou, Filipínami, Thajskom, iniciatívy pre námornú bezpečnosť Ázie (AMARSECTIVE) a Regionálnej dohody o spolupráci v boji proti pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam na lodiach v Ázii (ReCAAP), ako aj výsledky spolupráce v rámci Regionálneho fóra ASEAN-u pri výraznom zlepšovaní námornej bezpečnosti v Melackom prielive, cez ktorý prejde ročne viac ako 50 000 plavidiel, ako aj v malajzijských pobrežných vodách; oceniť skutočnosť, že malajzijské ozbrojené sily sa zúčastnili na operáciách proti pirátom pri pobreží Somálska; vidí potenciál užšej spolupráce EÚ a Malajzie v oblasti posilňovania námornej bezpečnosti, predovšetkým v budovaní kapacít pobrežnej stráže, výmene informácií, námornej interoperabilite a rozpracovaní právnych otázok;

g)    opätovne zdôrazniť globálnu dôležitosť Juhočínskeho mora a apelovať na všetky zúčastnené strany, aby urovnali svoje konfliktné územné nároky vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na Spratlyho/Nan-ša ostrovy, prostredníctvom medzinárodnej arbitráže v súlade s medzinárodným právom (predovšetkým Dohovorom OSN o morskom práve) s cieľom zabezpečiť stabilitu v regióne; odsúdiť nedávne násilné udalosti v Sabahu a vyzvať na mierové riešenie situácie; vyjadriť uznanie Malajzii a Singapuru za to, že v roku 2010 mierovým spôsobom vyriešili dlhotrvajúce spory o územia a vody;

h)    privítať spoluprácu a oceniť zvýšenú schopnosť Malajzie bojovať proti terorizmu, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s drogami a so zbraňami a proti falšovaniu cestovných dokladov;

i)     pripomenúť, že Malajzia prechádzala dlhým obdobím mimoriadnej politickej stability; zablahoželať k veľmi vysokej účasti v parlamentných voľbách 5. mája 2013, ktorá bola vyjadrením záujmu ľudí o zapojenie sa do politického diania; konštatovať, že posledné voľby ukázali posun Malajzie k viac pluralitnej demokracii; vyzvať malajzijské orgány, aby zabezpečili vykonanie nezávislého a nestranného posúdenia volieb v reakcii na obvinenia z porušenia pravidiel; vyzvať novú vládu, aby reagovala na rastúce etnické a politické napätie, na širšiu podporu občanov viacerým politickým stranám, na zvyšujúce sa občianske nepokoje a rastúci výskyt demonštrácií a aby otvorila aktívny dialóg s opozíciou a všetkými etnickými skupinami; zdôrazniť dôležitosť prijatia opatrení na riešenie nespokojnosti obyvateľstva v súvislosti s korupciou; vyzvať vládu, aby pokračovala v programe hospodárskej a politickej reformy vrátane volebnej reformy;

j)    požadovať záväzok Malajzie, aby pokračovala v rozvíjaní sociálno-ekonomických politík, ktorými sa zaistí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými etnickými a náboženskými skupinami a pre všetkých občanov Malajzie uplatňovanie práv v plnom rozsahu vrátane prístupu k verejnej službe, vzdelaniu a podnikateľským možnostiam; podporovať inkluzívnosť malajziského hospodárskeho rastu aj s ohľadom na najchudobnejších a zároveň oceniť dosiahnuté výsledky v rozvoji krajiny a odstraňovaní chudoby;

k)   nabádať vládu, aby prostredníctvom konzultácií ďalej zapájala početnú a aktívnu malajzijskú občiansku spoločnosť do rozhodovania a aby odstránila obmedzenia, ktoré sa jej týkajú; oceniť prácu občianskej spoločnosti pri upozorňovaní na environmentálne problémy, práva žien, ochranu spotrebiteľov, práva pôvodného obyvateľstva a iných etnických skupín, slobodu médií, sociálnu spravodlivosť, ľudské práva a práva náboženských menšín;

l)     zdôrazniť potrebu aktívnej a častej účasti EÚ na zasadnutiach na vysokej úrovni a samitoch organizácií v regióne, na ktoré bola EÚ pozvaná;

m)   pripomenúť, že pokrok v politickej oblasti napomáha voľný a spravodlivý obchod v rovnakej miere, ako je liberalizácia obchodu užitočná pri podpore politickej liberalizácie, demokracie a ľudských práv;

Ľudské práva a základné slobody

n)    oceniť vyhlásenie Malajzie na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v roku 2009 o tom, že zváži nahradenie trestu smrti doživotným trestom odňatia slobody a v roku 2011 zriadi nezávislú malajzijskú komisiu pre právo na preskúmanie zákonov, ktoré majú byť zrušené; naliehať na vládu, aby zaviedla okamžité moratórium na popravy a prijala legislatívne kroky s cieľom zrušiť trest smrti a telesné tresty;

o)   chrániť a podporovať ľudské práva a základné slobody počas všetkých rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou, najmä v oblasti slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, sexuálnej orientácie a rodovej identity, ako aj propagácie sociálnych a pracovných noriem MOP; zabezpečiť v každej dohode dodržiavanie doložky o ľudských právach; povzbudiť vládu, aby prijala potrebné kroky, pokiaľ ide o podpísanie, ratifikáciu a účinné vykonávanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, jeho opčného protokolu a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR);

p)   zdôrazniť dôležitosť pokroku v oblasti slobody médií, keďže hlavné médiá sú ešte stále cenzurované; privítať rozhodnutie najvyššieho súdu z roku 2012 v prípade internetového média Malaysiakini, že licencia na vydávanie tlačových médií je právom, nie privilégiom; vyjadriť poľutovanie nad tým, že sloboda zhromažďovania je ešte stále obmedzovaná, predovšetkým v mestských oblastiach; vyjadriť obavy v súvislosti so zákonom o dokazovaní, ktorý ustanovuje právnu zodpovednosť vlastníkov, administrátorov a kontrolórov počítačov, ktoré sa používajú na zverejňovanie publikácií;

q)   uvítať pokrok v mnohých oblastiach od júla 2012, keď bol zákon o vnútornej bezpečnosti nahradený zákonom o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi proti bezpečnosti, ktorý vymedzil maximálny čas zadržania bez súdneho procesu alebo obvinenia na 28 dní; vyjadriť však znepokojenie nad tým, že niektoré z ustanovení zákona o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi proti bezpečnosti majú stále nedostatky – napríklad systém odvolávania sa by i napriek zmenám mohol mať za následok časovo neobmedzené zadržiavanie, ak nie je povolená kaucia – a nad skutočnosťou, že zákon o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi obmedzuje základné práva, ako je právo na súkromie pri komunikácii, a povoľuje zamlčať dôkazový zdroj, čím zabraňuje krížovým výsluchom počas súdnych konaní;

r)    vyjadriť spokojnosť s tým, že malajzijskí právnici ukázali odvahu a nestrannosť pri ochrane základných hodnôt právneho štátu a nezávislosti súdnictva a sú schopní presadzovať a brániť občianske a politické práva, aj keď s limitovaným vplyvom; vyjadriť osobitné uznanie za činnosť malajzijskej rady advokátskej komory; konštatovať, že medzi súdnou mocou a právnymi odborníkmi vzniklo napätie, a vzniesť obavy nad tým, že inštitucionálny rámec sa súčasne stal zdržanlivejším, čo sa týka úplného rešpektovania nezávislosti právnych procesov a výlučnosti právomocí súdov; navrhnúť, aby vláda vypočula a riešila obavy týkajúce sa napätia spôsobeného štátnymi súdmi založenými na práve šariát, ktoré pôsobia paralelne so systémom národného zvykového práva;

s)    vyzvať Malajziu, aby dodržiavala medzinárodne schválené sociálne normy; zdôrazniť význam dodržiavania a rýchleho vykonávania všetkých pravidiel Medzinárodnej organizácie práce vrátane práva na slobodné zakladanie nezávislých odborov; naliehať na malajzijské orgány i na európskych investorov a spoločnosti, ktoré pôsobia v Malajzii, aby dodržiavali medzinárodné pracovné normy a zabezpečili v Malajzii primerané platové a pracovné podmienky;

t)    žiadať, aby Malajzia chránila ústavné práva všetkých Malajzijčanov, slobodu náboženského vyznania alebo presvedčenia a podporovala dobré vzťahy a toleranciu medzi jednotlivými náboženstvami; odsúdiť v tejto súvislosti demoláciu hinduistických chrámov v roku 2006, útoky na kresťanské kostoly a znesvätenie mešít v roku 2010 a vyjadriť poľutovanie nad nedávnymi zásahmi politických a justičných orgánov v súvislosti s tradične používanými jazykmi; žiadať, aby kresťania mali možnosť v plnej miere uplatňovať svoje ústavné právo na vyznávanie viery v praxi v súlade so svojimi tradíciami a bez vonkajších zásahov alebo strachu z prenasledovania; žiadať pre všetkých Malajzijčanov právo rozhodovať sa slobodne o príslušnosti k náboženstvu; vyzvať na rýchle odstránenie súčasných administratívnych a právnych prekážok pre moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo alebo hinduizmus, a žiadať, aby štát poskytol takýmto konvertitom ochranu pred prenasledovaním; vyzvať Malajziu, aby v záujme náboženskej slobody zmenila zákony, ktoré zakazujú misionársku činnosť nemoslimov, platia v 10 z 13 malajzijských štátov a tým, ktorí ich porušia, ukladajú dlhé tresty odňatia slobody a tresty bičovaním;

u)    povzbudiť vládu, aby zlepšovala práva žien s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť, predovšetkým v súvislosti s právom šariát a rodinným právom; prestať používať palicovanie ako spôsob trestania;

Hospodárska, vedecká a kultúrna spolupráca

v)    uvítať snahy Malajzie o zvýšenie energetickej účinnosti, používanie obnoviteľných zdrojov energie a investovanie do ekologických technológií v oblasti dopravy, energetiky a budov, a to i napriek tomu, že Malajzia je významným výrobcom ropy a plynu; taktiež uvítať skutočnosť, že Malajzia uznala potrebu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo ako súčasť svojej zodpovednosti v rámci svetového boja proti zmene klímy; zdôrazniť, že energia z obnoviteľných zdrojov, ako sú palmový olej a vodná energia, sa musí produkovať environmentálne udržateľným spôsobom, bez znižovania rozlohy tropických lesov, znižovania biodiverzity alebo nahrádzania výroby potravín výrobou palív;

w)   vyjadriť názor, že hoci je Malajzia bezpochyby jednou z najúspešnejších ekonomík juhovýchodnej Ázie, musí postupne investovať do akademického a vedeckého poznávania, ak chce dosiahnuť ešte vyššiu životnú úroveň a stať sa vysokorozvinutou krajinou; podporiť úsilie o širšiu akademickú výmenu a spoluprácu prostredníctvom programu Erasmus Mundus a projektu MYEULINK a navrhnúť, aby výmeny boli obojstranné; podporiť intenzívnejšiu kultúrnu spoluprácu aj prostredníctvom predstavenia malajskej kultúry európskej verejnosti;

x)    vyjadriť uznanie v súvislosti so skutočnosťou, že Malajzia bola jednou z prvých krajín, ktoré začali rokovať s EÚ o dobrovoľnej partnerskej dohode FLEGT, ktorá by mala zaručiť, aby drevo vyvážané z Malajzie do EÚ pochádzalo z legálnych zdrojov; naliehať na to, aby rokovania boli uzatvorené včas, keďže EÚ predstavuje jeden z hlavných trhov s malajzijským drevom;

y)    pripomenúť diskusiu v rámci EÚ o nebezpečenstvách, ktoré prináša povoľovanie výroby biopalív na úkor potravín, a zdôrazniť, že kultivácia palmového oleja na výrobu biopalív sa musí vykonávať trvalo udržateľným spôsobom, pričom sa treba vyhýbať premene lesných porastov a strate biodiverzity, treba rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva na pôdu a vytvárať príležitosti na zlepšovanie životnej úrovne najchudobnejších komunít;

z)    snažiť sa o ďalší rozvoj cestovného ruchu medzi EÚ a Malajziou; zastávať názor, že ekoturistika má v Malajzii obrovský potenciál;

Ďalšie ustanovenia

aa)  konzultovať o ustanoveniach o parlamentnej spolupráci s Parlamentom;

ab)  zahrnúť jasné kritériá a záväzné termíny v súvislosti s implementáciou dohody o partnerstve a spolupráci a zabezpečiť mechanizmy monitorovania vrátane poskytovania pravidelných správ Parlamentu;

ac)  nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v úzkej spolupráci s Parlamentom a poskytoval mu aktuálne informácie o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vláde a parlamentu Malajzie.

(1)

Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 507.

(3)

Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 132.

(4)

Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 87.

(5)

Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 85.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (29.5.2013)

pre Výbor pre zahraničné veci

k odporúčaniu Rade, Komisii a ESVČ o rokovaniach o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou

(2013/2052(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Niccolò Rinaldi

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyzýva na jednotný prístup v rámci rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci a dohode o voľnom obchode; pripomína, že musia vzájomne podporovať svoje ciele;

2.  zdôrazňuje, že obe rokovania by mali byť vzájomne prepojené a mali by sa viesť súbežne;

3.  pripomína, že pokrok v politickej oblasti má pre voľný a spravodlivý obchod zásadný význam v rovnakej miere, ako liberalizácia obchodu napomáha pri podpore politickej liberalizácie, demokracie a ľudských práv.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Vergiat


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Edite Estrela

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia