ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη

27.7.2013 - 2012/2298(INI).

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Michael Cramer

Διαδικασία : 2012/2298(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0241/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0241/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη

2012/2298(INI).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έρευνα και καινοτομία για τη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη – Χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών» (COM(2012)0501),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «“Ορίζων 2020” – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας» (COM(2011)0808),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011–2020[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0241/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει τις ατέλειες του συστήματος καινοτομίας για τις μεταφορές της Ευρώπης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις για την έρευνα και καινοτομία στον τομέα των μεταφορών αποτελούν ταυτόχρονα επενδύσεις για την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μπορούν επομένως να έχουν τριπλό αποτέλεσμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός εξυπνότερου, ασφαλέστερου και ευφυέστερου συστήματος μεταφορών για τους πολίτες καθώς και για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα των μεταφορών και για την επίτευξη μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια συνδέονται στενά με την καινοτομία στις μεταφορές: 20 % λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, 20% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ο στόχος της μείωσης κατά 50% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2001·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ουσιαστική μεταβολή στη συμπεριφορά των χρηστών και στο επίπεδο των απαιτήσεών τους ώστε να ενθαρρυνθούν πολλές επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών να αλλάξουν τα πρότυπά τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες καινοτομίας που προσφέρουν οι δημιουργικές συγκλίσεις και η σκέψη εκτός της πεπατημένης, που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής (COM(2012)0501

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές είναι ευπρόσδεκτες, ιδίως εκείνες που αναφέρονται στο τμήμα 3.2 (με τίτλο «Καινοτομία για το μέλλον – τεχνολογία και συμπεριφορά»), μαζί με τις πρωτοβουλίες 7 («Πολυτροπικές μεταφορές εμπορευμάτων: ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές») και 22 («Απρόσκοπτη κινητικότητα από πόρτα σε πόρτα»)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών και των προσπαθειών για διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών, ο οποίος θα είναι διατροπικός, διασυνδεδεμένος, ενοποιημένος και αποδοτικός όσον αφορά τη χρήση των πόρων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 περισσότεροι από 31 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότεροι από 1 500 000 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών σοβαρά·

I.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ήδη τεχνολογίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του «ευρωπαϊκού χώρου για την ασφάλεια των μεταφορών», αλλά δεν διατίθενται ακόμα στην αγορά·

Γενικές αρχές

1.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη θα πρέπει καταρχάς να προάγει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και την άνεση των επιβατών και των επιχειρήσεων, να ενθαρρύνει τη χρήση της βιώσιμης κινητικότητας και να βασίζεται στους στόχους και τη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του θορύβου από την κυκλοφορία, των ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, το 2030 και το 2050, καθώς και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής, την προσφορά ολοένα και πιο εξατομικευμένων λύσεων προσανατολισμένων ακόμα περισσότερο στις ανάγκες των χρηστών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, δεδομένης της σημασίας που έχει η έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας Ορίζων 2020 και να τη χρηματοδοτήσει επαρκώς·

3.  επιβεβαιώνει τον στόχο της Επιτροπής για την καλύτερη ευθυγράμμιση της Ε&Κ στον τομέα των μεταφορών με τους στόχους πολιτικής και τους χάρτες πορείας κάθε τομέα, αλλά πιστεύει ότι η προσέγγιση που προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στα επόμενα·

4.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των τεχνολογιών των μεταφορών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική κυκλοφορία των προσώπων και αγαθών και, ως εκ τούτου, να ευνοεί την δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

5.  πιστεύει ότι η αποδοτικότερη, περισσότερο συνεκτική και στοχευμένη χρήση της Ε&Κ στην πολιτική μεταφορών έχει καίρια σημασία προκειμένου να ανταποκριθούμε στη νέα πραγματικότητα, αποδεσμευόμενοι από την παραδοσιακή λογική και εστιάζοντας σε πρωτοποριακές ιδέες, ώστε να προσφέρουμε στους χρήστες καινοτόμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και θα πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθεσιμότητας, της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της συνέχειας·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την Ε&Κ μέσω της ανάπτυξης δίκαιων, αποδοτικών και καινοτόμων συστημάτων τιμολόγησης για όλα τα μέσα μεταφοράς και κινητικότητας, ιδίως μέσω της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει»·

7.  υπερασπίζεται τη χρησιμότητα του Συστήματος Παρακολούθησης και Πληροφόρησης σχετικά με την Έρευνα και την Καινοτομία για τις Μεταφορές (TRIMIS), το οποίο πρότεινε η Επιτροπή, και επιμένει να ενσωματωθεί σε αυτό η οπτική γωνία των χρηστών, δεδομένου ότι αυτό θα πρόσφερε ένα ιδανικό μέσο για τον εντοπισμό των φραγμών στην καινοτομία που οφείλονται στη συνήθεια, για τον προσδιορισμό ευκαιριών και για την ενθάρρυνση της εξάπλωσης νέων δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών που ενθαρρύνουν και προωθούν αλλαγές στη στάση της κοινωνίας απέναντι στις βιώσιμες μεταφορές·

8.  τονίζει ότι η τεχνολογική περιχαράκωση είναι πιθανό να εμποδίσει την πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών και μπορεί να παρακωλύσει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών· θεωρεί κατά συνέπεια ότι οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες όσον αφορά τις εναλλακτικές τεχνολογίες μεταφορών («τεχνολογική ουδετερότητα»), ότι οι αποφάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνονται βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ολόκληρο τον κύκλο ζωής τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς των μεταφορών, καθώς και ότι οι προσπάθειες εναρμόνισης δεν πρέπει να στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη καινοτόμων ή εναλλακτικών λύσεων στον τομέα των μεταφορών, στην πολυμορφία του ενεργειακού μείγματος και στην ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών επικοινωνίας·

9.  τονίζει ότι προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς ώστε να απορροφήσουν νέες λύσεις και καινοτόμες τεχνολογίες απαιτούνται μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην αλυσίδα καινοτομίας και περισσότερες επενδύσεις σε μέτρα όπως οικονομικά κίνητρα ούτως ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή και την αφομοίωση από την αγορά («ανάληψη υποχρεώσεων για ολόκληρο τον κύκλο»)· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με την ιδέα της, ότι προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών και προκειμένου να υποστηριχθούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν οι επιδοτήσεις ώστε να βοηθηθεί η εισαγωγή στην αγορά, η επίδειξη και η πλήρης εφαρμογή νέων λύσεων, και να διασφαλισθεί η ταχεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων των ερευνών μέσω κατάλληλων διοικητικών και χρηματοδοτικών εργαλείων·

10. πιστεύει ότι όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα αποθέματα του εργατικού δυναμικού τους πρέπει να επωφεληθούν από την εν λόγω στρατηγική, και τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το δυναμικό των περιφερειών, ιδίως κατά την ανάπτυξη καθαρότερων μέσων μεταφοράς· καλεί τις αρχές των κατώτερων επιπέδων, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας·

11. ζητεί περισσότερη στήριξη για τις δραστηριότητες Ε&Κ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), κυρίως μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πόρους της ΕΕ και της μείωσης του διοικητικού φόρτου και επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας και της διατήρησης της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της Ε&Κ·

12. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών πόρων της ΕΕ παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες στις περιφέρειες της Ευρώπης προκειμένου να αναπτύξουν ευφυή εξειδίκευση στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας·

13. ενθαρρύνει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να εκπονήσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας, βασισμένες στην έννοια της ευφυούς εξειδίκευσης, για μια πιο αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και για μια ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

14. υπενθυμίζει, από την άποψη αυτή, ότι η στρατηγική για την καινοτόμο τεχνολογία πρέπει να χαράσσεται με βάση τα χαρακτηριστικά και τα διακριτικά γνωρίσματα των εμπλεκόμενων περιοχών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλη μια ενιαία προσέγγιση για όλους· θεωρεί, για παράδειγμα, ότι οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, όπως είναι τα νησιά και οι ορεινές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες, έχουν ειδικούς τύπους οικονομικού και άλλου δυναμικού, το οποίο, για να πραγματωθεί, απαιτεί κατάλληλες και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας· για το λόγο αυτό τονίζει πως χρειάζεται να χορηγηθούν επαρκείς πόροι για βιώσιμες υποδομές μεταφορών·

15. επιμένει ότι είναι ανάγκη να απλουστευθούν περαιτέρω οι διοικητικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ε&Κ σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να θεσπισθεί ένα σαφές και διαφανές νομικό πλαίσιο·

16. τονίζει ότι δεν πρέπει να ατονήσουν οι προσπάθειες για τη μείωση του αριθμού των νεκρών και των τραυματιών σε οδικά ατυχήματα· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει και να υλοποιήσει τις προτάσεις που έχει εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας·

17. φρονεί ότι η αλλαγή της τεχνολογίας των μεταφορών είναι ορθή και επιβεβλημένη· τονίζει, ωστόσο, ότι η αλλαγή αυτή πρέπει να επέλθει όχι μέσω απαγορεύσεων αλλά με παροχή κινήτρων για τη χρήση νέων τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης πόρων·

18. υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις της σκέψης όσον αφορά καινοτομίες για πρωτότυπες μεταφορικές λύσεις ή κατά την εφαρμογή καθιερωμένων διαδικασιών σε νέους συνδυασμούς·

Γενικά μέτρα

19. πιστεύει ότι η Ε&Κ στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ολοκλήρωσης, ιδίως μέσω της κατάργησης των ελλειπόντων διασυνοριακών συνδέσμων (διασυνδέσεις), της αυξημένης συμβατότητας μεταξύ και εντός των συστημάτων (διαλειτουργικότητα) καθώς και μέσω των στόχων της επίτευξης μετατόπισης προς τον συνδυασμό των καταλληλότερων και βιωσιμότερων τρόπων μεταφοράς για μια δεδομένη διαδρομή (διατροπικότητα και συντροπικότητα)·

20. υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική μεταφορών που θα διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων μεταφορών εντός των ευρωπαϊκών περιφερειών και μεταξύ τους και της συνοχής της σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι ο συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα αντικατοπτρίζει την ευρύτερη προτεραιότητα που δίδεται σε μια πραγματικά βιώσιμη κινητικότητα·

21. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο οποίο θα προσδίδεται ύψιστη σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες διασυνοριακές συνδέσεις, ακόμα και σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από γεωγραφική ασυνέχεια, και ότι οι καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές μεταφορές μπορούν να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες, να δώσουν ώθηση στην κινητικότητα των εργαζομένων και να ενισχύσουν την εδαφική συνοχή· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν επί του παρόντος σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών σε ό, τι αφορά τα δίκτυα μεταφορών, και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επένδυσης στις βιώσιμες τεχνολογίες μεταφορών και σε λύσεις σε περιφέρειες με ειδικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυνατότητες της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη"·

22. τονίζει ότι η Ε&Κ πρέπει επίσης να εστιάζεται στην ανάπτυξη βιώσιμων στοιχείων υποδομής που υποστηρίζουν τη μετατόπιση προς τη χρήση ανανεώσιμων πρωτογενών προϊόντων, όπως είναι το ξύλο ή τα σύνθετα υλικά ως στοιχείο των σιδηροδρομικών υποδομών (π.χ. πάσσαλοι για εναέριες γραμμές ή σήμανση, οικοδομικό υλικό για πλατφόρμες ή γέφυρες)· επισημαίνει ότι αυτό περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες Ε&Κ που αποβλέπουν στην ανάπτυξη μιας ουσίας για τον εμποτισμό των ξύλινων στρωτήρων, που να μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση στο κρεόζωτο, η χρήση του οποίου, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, πρόκειται να καταργηθεί το 2018·

23. τονίζει ότι οι νέες προσεγγίσεις στην κινητικότητα δεν μπορούν να επιβληθούν και ότι, για να προωθηθεί η περισσότερο βιώσιμη συμπεριφορά υπάρχει ανάγκη για εντονότερες ερευνητικές προσπάθειες στους τομείς της οικοκοινωνικής γνώσης και της χωροταξίας και πολεοδομίας, και σε τεχνολογίες στους τομείς της ζήτησης κινητικότητας και της συμπεριφορικής μεταβολής που αποβλέπουν στον καλύτερο έλεγχο των μεταφορικών ροών, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων μηχανισμών διαχείρισης κινητικότητας, αλυσίδων απρόσκοπτης κινητικότητας πόρτα με πόρτα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών, συστήματα οικολογικής και ευφυούς οδήγησης, καθώς και η χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο·

24. θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία που εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δημόσιες αρχές μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ολοκλήρωση τεχνολογιών, υποδομών, οχημάτων και ατόμων, όσο και στην προώθηση νέων κοινωνικών συνηθειών όσον αφορά την κινητικότητα· παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να προσδιορίσουν και είναι επιφορτισμένες να διαχειρίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα κινητικότητας, ότι διαρκώς δοκιμάζουν και εφαρμόζουν ορθές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες και ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένες με την καινοτομία·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη για έρευνα σχετικά με τον θεμιτό διατροπικό και ενδοτροπικό ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών και στα εμπόδια που δημιουργούν τα εδραιωμένα συμφέροντα που συνδέονται με τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της έρευνας στα τεχνολογικά εργαλεία που απαιτούνται για τη βελτίωση της συνεπούς και αποτελεσματικής επιβολής και των ελέγχων σχετικά με τις διατάξεις για το καμποτάζ, τα κοινωνικά μέτρα στις οδικές μεταφορές και τις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων στον τομέα·

26. επισημαίνει ότι πρέπει επειγόντως να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για τη μείωση του θορύβου όλων των μέσων μεταφοράς, ιδίως στην πηγή, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ και την εξασφάλιση της αποδοχής του κοινού· στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει εμφατικά το ψήφισμα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών, το οποίο ζητούσε μείωση κατά 20% έως το 2020 των θορύβων και δονήσεων, καθώς και της κατανάλωσης ενέργειας των σιδηροδρομικών οχημάτων σε σχέση με τα επίπεδα αναφοράς του 2010, και τονίζει για μία ακόμη φορά ότι οι εκπομπές θορύβων πρέπει να διαδραματίζουν από την αρχή προεξάρχοντα ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στρατηγικών και υποδομών στον τομέα των μεταφορών·

27. είναι πεπεισμένο ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες που συνδέονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ υποδομών και οχημάτων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των ατυχημάτων, του θορύβου, των δονήσεων, της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών αερίων και των επιπτώσεων στο κλίμα·

28. επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη καθαρότερης ενέργειας για τις τεχνολογίες μεταφορών και κινητικότητας θα πρέπει να συνδέονται με αποδοτικότερες ιδέες και καλύτερο σχεδιασμό οχημάτων· υπογραμμίζει το δυναμικό για εξοικονομήσεις ενέργειας μέσω της χρήσης καινοτόμων ιδεών, όπως μέτρα συγκομιδής ενέργειας που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων·

29. τονίζει την ανάγκη να μην μελετάται μόνο η κατασκευή νέων μεταφορικών υποδομών, αλλά να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα και για τις πτυχές της επισκευής, της συντήρησης και της ποιοτικής αναβάθμισης (π.χ. εγκατάσταση εξοπλισμού που επιτρέπει την ευφυή ρύθμιση της κυκλοφορίας και τεχνολογία επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτων και υποδομών)·

30. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην έρευνα για έξυπνα συστήματα μεταφορών και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή τους, με σκοπό να συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας των μεταφορών στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της ασφάλειάς τους·

31. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης των εμπορευματοκιβωτίων και άλλων περιεκτών μεταφοράς και των διαστάσεων των οχημάτων όλων των μέσων μεταφοράς, προκειμένου να ενισχυθεί ο στόχος της διαλειτουργικότητας και διατροπικότητας·

32. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στα κράτη μέλη εγχειρίδιο των καθιερωμένων πρακτικών για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές που προβλέπονται στην οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·

Ειδικά μέτρα

33. αναγνωρίζει τη σημασία της Ε&Κ στον τομέα της ατομικής κινητικότητας και τονίζει ότι η συμπεριφορά των χρηστών των μεταφορών έχει καθοριστικό ρόλο· ζητεί να δημιουργηθούν κίνητρα υπέρ της επιλογής βιώσιμων, σωματικά ενεργητικών, ασφαλών και υγιών μέσων μεταφοράς και κινητικότητας, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες προτάσεις που προάγουν τις φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες μεταφορές, το βάδισμα και την ποδηλασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αστικών, περιαστικών, υπεραστικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μεταφορικών υπηρεσιών και πιστεύει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου πρέπει να βρίσκονται σε ιδιαίτερη εγρήγορση και να αντιμετωπίζουν ακαριαία τα τεχνικά και διοικητικά προβλήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν, με στόχο να διατεθούν στην αγορά νέα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς που θα έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά·

34. υπογραμμίζει την ανάγκη να δώσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παράδειγμα καλής πρακτικής στις δικές τους υπηρεσίες κινητικότητας, και να διαχειριστούν την απαραίτητ προσπάθεια και τους καρπούς της με διαφάνεια, προσδίδοντας στον τομέα αυτό εμβληματικό χαρακτήρα·

35. τονίζει πως χρειάζεται να προωθηθούν επιτυχείς πρακτικές στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών και να αναβαθμισθεί η συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών με παρεμφερές δυναμικό ανάπτυξης· συνιστά στις τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα καλών πρακτικών αναπτύσσοντας σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

36. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, όπως το Galileo, πρέπει να αποτελέσουν βασικό πυλώνα της ανάπτυξης έξυπνων και αποτελεσματικών μέσων μεταφοράς στην Ευρώπη·

37. υποστηρίζει την Ε&Κ που μπορεί να συνεισφέρει σε μια μετατόπιση από την ιδιοκτησία οχημάτων προς την αντισυμβατική συμπεριφορά των χρηστών και νέες μορφές υπηρεσιών σχετικών με τις μεταφορές, όπως η κοινοχρησία αυτοκινήτων και ποδηλάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει την προώθηση συλλογικών μορφών ατομικής κινητικότητας και εξατομικευμένων συστημάτων δημόσιων και μαζικών μεταφορών·

38. προτείνει οι έρευνες να αφορούν επίσης τον φορολογικό και διοικητικό τομέα με σκοπό την παροχή δημιουργικών κινήτρων σε μορφή φόρων, τελών και εισφορών τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους παραγωγούς ή τους παρόχους προϊόντων, υπηρεσιών ή/και περιεχομένου που προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου και το βάδισμα, όπου αρμόζει, σε συνδυασμό με δημόσια μέσα μεταφοράς και άλλα μέσα βιώσιμης κινητικότητας·

39. επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη για βελτίωση και προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών μέσω ολοκληρωμένων και ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων με βάση λύσεις ανοιχτών δεδομένων· επισημαίνει ότι η έρευνα και καινοτομία στον εν λόγω τομέα πρέπει να εστιάζεται ιδίως στην κατάργηση των φραγμών, τη διαλειτουργικότητα, τον οικονομικά προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα και την αποδοτικότητα·

40. τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ανάπτυξης συστημάτων πληροφόρησης, πληρωμής και κρατήσεων, που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την άνευ εμποδίων προσβασιμότητα όλων των επιβατών, και ειδικά των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, όπως είναι οι χρήστες σε αναπηρικό αμαξίδιο, με βρεφικά καρότσια, ποδήλατα ή βαριές αποσκευές·

41. ζητεί την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων που αφορούν τα δρομολόγια και τις πιθανές καθυστερήσεις των δημοσίων μέσων μεταφοράς, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να αναπτυχθούν από τρίτους εφαρμογές τηλεματικής με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της άνεσης των ταξιδιωτών, όπως πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για μια συγκεκριμένη διαδρομή με διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς ή σύγκριση του οικολογικού αποτυπώματος μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς για μια συγκεκριμένη διαδρομή·

42. υπογραμμίζει ότι, σε σχέση με την ανάπτυξη καινοτομίας για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε αστικές περιοχές και ζώνες κατοικίας, έμφαση πρέπει να δίνεται στην υγεία και την ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης αρκετού χώρου για όλους, μειωμένων θορύβων και καθαρότερου ατμοσφαιρικού αέρα·

43. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση της ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως για τους πλέον ευπαθείς, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πεζοί, οι ποδηλάτες ή τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα· στηρίζει τα προγράμματα Ε&Κ που συνδυάζουν τεχνολογικές λύσεις με έξυπνους οδηγούς και συμπεριφορικές προσεγγίσεις·

44. θεωρεί ότι, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στις αστικές ζώνες και στις περιφέρειες μεγάλου συνωστισμού, είναι σημαντικό, όχι μόνο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ήδη υπαρχόντων μέσων μεταφοράς, αλλά και, μέσω της τεχνολογικής προόδου, να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις μεταφορών και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους·

45. ενθαρρύνει έντονα την Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά την καινοτομία όσον αφορά τα πλοία μηδενικών εκπομπών, που βασίζονται στη χρήση ανανεώσιμων μορφών αιολικής, ηλιακής και κυματικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, ιδίως για τα οχηματαγωγά, τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών·

46. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειες της έρευνας στην περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων στην υγεία και το κλίμα των διαφόρων εκπομπών όλων των τρόπων μεταφοράς·

47. πιστεύει ότι, προκειμένου μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών να χαρακτηρίζεται από συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» (COM(2010)2020) και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη· εκτιμά ότι θα πρέπει να επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ηχορύπανσης, των κυκλοφοριακών αναγκών, των ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει ότι για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να θέσει αυστηρούς στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050·

48. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Ε&Κ στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, κυρίως για την ανάπτυξη καθαρών σκαφών και τεχνολογιών προσαρμοσμένων στην πλοήγηση σκαφών ρηχής καρίνας, όπως είναι τα ειδικά προσαρμοσμένα σε συνθήκες ποταμών πλοία για βιώσιμη εσωτερική ναυσιπλοΐα (RASSIN), που θα επέτρεπαν να επιτευχθούν εξοικονομήσεις στις υποδομές εσωτερικών πλωτών οδών·

49. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός συστήματος παρακολούθησης και πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία για τις μεταφορές (TRIMIS)· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή τακτικών, ελεύθερων, προσιτών και αξιόπιστων πληροφοριών στους περιφερειακούς ιθύνοντες για τη χάραξη πολιτικής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα μεταφορών εξακολουθεί έως σήμερα να είναι εξαιρετικά δύσκολη·

50. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες που εντοπίζουν και ανταμείβουν τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως τα βραβεία RegioStars·

51. υπογραμμίζει πως μια σφαιρική ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να στηρίζεται εκ των κάτω προς τα πάνω, με καλά προετοιμασμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές μεταφορών εκ μέρους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων· είναι της άποψης ότι ο σχεδιασμός αυτών των στρατηγικών πρέπει να υποστηριχθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία·

52. εκτιμά ότι κάθε δημόσια ενίσχυση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες ενισχύσεις, περιλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών· παρά ταύτα, έχει την άποψη ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες επί θεμάτων κρατικών ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν ορισμένες περιφέρειες.

53. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της όσον αφορά τη μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες Ε&Κ στους ενδιαφερόμενους χρήστες (όπως οι ΜΜΕ ή τα ερευνητικά κέντρα), μέσω της δημιουργίας συγκεντρωτικών βάσεων δεδομένων για την παροχή σαφώς κατηγοριοποιημένης επισκόπησης όλων των έργων Ε&Κ που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

54. τονίζει τη σημασία νέων πρωτοβουλιών, όπως η συγκέντρωση των μεταφορικών και υλικοτεχνικών δυνατοτήτων με στόχο την αποτελεσματικότερη μεταφορά των εμπορευμάτων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν σε πρωτοβουλίες αυτού του είδους·

55. υπογραμμίζει τη σημασία των προτύπων εκπομπών για ορισμένους τρόπους μεταφοράς, όπως είναι τα αυτοκίνητα· πιστεύει ότι παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να αναπτυχθεί για τις εναέριες μεταφορές και τα πλοία·

56. υποστηρίζει την περαιτέρω αξιοποίηση της Ε&Κ για την εξεύρεση λύσεων ασφαλείας για τον τομέα των μεταφορών υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της προστασίας των δεδομένων·

57. επιβεβαιώνει και υποστηρίζει την ιδέα που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία περιλαμβάνει μέτρα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας των μεταφορών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω πρόταση δεν παρέχει νομική βάση για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τα συναφή, και ότι τα μέτρα που θα προταθούν από την Επιτροπή μπορούν να εγκριθούν μόνο με διαδικασία συναπόφασης·

58. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτεραιότητες που ορίζονται στην παρούσα έκθεση κατά την εκπόνηση του σχεδίου για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών και των επιλογών για περαιτέρω δράση·

59. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόθεση της παρούσας έκθεσης είναι η εξέταση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα «Έρευνα και καινοτομία για τη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη – Χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών».

Βασικό μέλημα του εισηγητή είναι η επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του θορύβου από την κυκλοφορία, των ατμοσφαιρικών ρύπων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των ατυχημάτων και της χρήσης της γης, μειώνοντας ως εκ τούτου τις επιπτώσεις των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή και συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και της ποιότητας ζωής τους.

Αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επί του παρόντος πολλές προκλήσεις όσον αφορά την καλύτερη ευθυγράμμιση της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) με την πολιτική για τις μεταφορές. Τονίζει την ανάγκη τήρησης των γενικών αρχών, όπως η τεχνολογική ουδετερότητα, η συμπληρωματικότητα, η λογοδοσία και η διαφάνεια. Εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο επικάλυψης των ερευνητικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την πρόοδο που απαιτείται επειγόντως και ζητεί την αποτελεσματική και συνεκτική χρήση των πόρων Ε&Κ.

Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ότι πρέπει να τους παρασχεθούν περισσότερες ευκαιρίες στην έρευνα, ιδίως μέσω της ενοποίησης διαδικασιών και της μείωσης του διοικητικού φόρτου κατά την εφαρμογή χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Όντως, οι επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να αφομοιώσουν νέες λύσεις και καινοτόμες τεχνολογίες, μέσω μεγαλύτερης αποδοτικότητας και περισσότερων επενδύσεων.

Επιπλέον, ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία ότι η ΕΕ ενδέχεται να απολέσει την ηγετική θέση της στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας από άλλους διεθνείς παράγοντες. Καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τον συντονισμό και τις επενδύσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας για τις μεταφορές, ενθαρρύνοντας την αφομοίωση από την αγορά και την εφαρμογή. Καλεί, επίσης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν περισσότερα πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο των δικών τους υπηρεσιών διαχείρισης της κινητικότητας.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών όσο το δυνατόν περισσότερο αποδοτική προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη «αναλήψεις υποχρεώσεων για την εκτέλεση ολόκληρου του κύκλου εκπόνησης λύσεων».

Τέλος, ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την Ε&Κ που αποσκοπεί στη μείωση των αναγκών μεταφοράς μέσω της βελτίωσης του χωροταξικού σχεδιασμού, επικοινωνιακών στρατηγικών καθώς και συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Οι δυνατότητες για ενοποιημένα συστήματα πληροφόρησης και έκδοσης εισιτηρίων θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω, επιτρέποντας την εφαρμογή των τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην Ε&Κ που προωθεί την εύκολη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα των πλέον ευπαθών πολιτών στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (3.6.2013                                                                                        )

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη
(2012/2298(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Jacob Bicep

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική μεταφορών που θα διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων μεταφορών εντός των ευρωπαϊκών περιφερειών και μεταξύ τους και της συνοχής της σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι ο συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα αντικατοπτρίζει την ευρύτερη προτεραιότητα που δίδεται σε μια πραγματικά βιώσιμη κινητικότητα·

2.  τονίζει πως χρειάζεται να προωθηθούν επιτυχείς πρακτικές στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών και να αναβαθμισθεί η συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών με παρεμφερές δυναμικό ανάπτυξης· συνιστά στις τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα καλών πρακτικών αναπτύσσοντας σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

3.  θεωρεί ότι μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των τεχνολογιών των μεταφορών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική κυκλοφορία των προσώπων και αγαθών και, ως εκ τούτου, να ευνοεί την δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

4.  πιστεύει ότι, προκειμένου μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών να χαρακτηρίζεται από συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» (COM(2010)2020) και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη· εκτιμά ότι θα πρέπει να επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ηχορύπανσης, των κυκλοφοριακών αναγκών, των ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει προς τον σκοπό αυτό αυστηρούς στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050·

5.  τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο οποίο θα προσδίδεται ύψιστη σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες διασυνοριακές συνδέσεις, ακόμα και σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από γεωγραφική ασυνέχεια, και του οποίου οι καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες και να ενισχύσουν την εδαφική συνοχή· έχει γνώση του γεγονότος ότι υπάρχουν επί του παρόντος σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών σε ό, τι αφορά τα δίκτυα μεταφορών, και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επένδυσης στις βιώσιμες τεχνολογίες μεταφορών και σε λύσεις σε ιδιαίτερα μειονεκτούσες περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυνατότητες του μηχανισμού για τη διασύνδεση στην Ευρώπη·

6.  πιστεύει ότι όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα αποθέματα του εργατικού δυναμικού τους πρέπει να επωφεληθούν από την εν λόγω στρατηγική, και τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το δυναμικό των περιφερειών, ιδίως κατά την ανάπτυξη καθαρότερων μέσων μεταφοράς· καλεί τις αρχές των δευτερευόντων επιπέδων, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας·

7.  υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών πόρων της ΕΕ συμβάλλουν στη δημιουργία σοβαρών προοπτικών για την ανάπτυξη στις περιφέρειες της Ευρώπης της εφαρμοσμένης στην βιώσιμη κινητικότητα ευφυούς εξειδίκευσης·

8.  ενθαρρύνει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να εκπονήσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας, βασισμένες στην ευφυή εξειδίκευση, για μια πιο αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και για μια ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

9.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών, ενώ μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου» δεν θα τις κάλυπτε· πιστεύει, λ.χ., ότι οι νησιωτικές, οι ορεινές, οι ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες και οι αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για την κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι οικονομικές δυνατότητες των περιοχών εκείνων που υφίστανται ιδιαίτερες εδαφικές δυσκολίες· για το λόγο αυτό τονίζει πως χρειάζεται να χορηγηθούν επαρκείς πόροι για βιώσιμες υποδομές μεταφορών·

10. επιμένει ότι είναι ανάγκη να απλουστευθούν περαιτέρω οι διοικητικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να θεσπισθεί ένα σαφές και διαφανές νομικό πλαίσιο·

11. θεωρεί ότι, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στις αστικές ζώνες και στις περιφέρειες μεγάλου συνωστισμού, παράλληλα με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων μέσων μεταφοράς, είναι σημαντικό, μέσω της τεχνολογικής προόδου, να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις μεταφορών και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους·

12. υπογραμμίζει πως μιας σφαιρική ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να στηριχθεί από τη βάση προς τα πάνω, με καλοπροετοιμασμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές μεταφορών εκ μέρους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων· είναι δε της άποψης ότι ο σχεδιασμός αυτών των στρατηγικών πρέπει να υποστηριχθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία·

13. εκτιμά ότι μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών, σύμφωνα με την εταιρική σχέση για μια βιώσιμη αστική-αγροτική ανάπτυξη (RURBAN), πρέπει να αποσκοπεί στην διασφάλιση της κινητικότητας σε όλες αυτές τις περιφέρειες, και ιδίως στις πιο μειονεκτικές και απομακρυσμένες, για να αποφευχθεί η απερήμωσή τους, για μια ολοκληρωμένη εδαφική συνοχή και με σκοπό να ελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης·

14. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός συστήματος παρακολούθησης και πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία για τις μεταφορές (TRIMIS)· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή τακτικών, ελεύθερων, προσιτών και αξιόπιστων πληροφοριών στους περιφερειακούς ιθύνοντες για τη χάραξη πολιτικής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα μεταφορών εξακολουθεί έως σήμερα να είναι εξαιρετικά δύσκολη·

15. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες που εντοπίζουν και ανταμείβουν τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως τα βραβεία RegioStars·

16. εκτιμά ότι όταν χορηγείται μια δημόσια ενίσχυση, πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες ενισχύσεις, περιλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών· παρά ταύτα, έχει την άποψη ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες επί θεμάτων κρατικών ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένες περιφέρειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Jean-Jacob Bicep, John Bufton, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias, Manfred Weber, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Phil Bennion, Σπύρος Δανέλλης, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils