Процедура : 2012/0201(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0242/2013

Внесени текстове :

A7-0242/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0358

ДОКЛАД     ***I
PDF 799kWORD 286k
26.6.2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Исабела Льовин

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0413),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0202/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0242/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Въз основа на информация, която трябва да бъде предоставена от държавите членки, Комисията следва да изготви доклад относно резултатите от изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки и ако е необходимо, да предложи спешно подходящи мерки за постигане с висока степен на вероятност на възстановяване на запасите от европейска змиорка.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В резултат на влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1100/2007, трябва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2) В резултат на влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1100/2007, трябва да бъдат приведени в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С цел да се прилагат някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1100/2007, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирано на Комисията по отношение на предприемането на мерки за преодоляване на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели.

(3) С цел да се прилагат някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1100/2007, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирано на Комисията по отношение на предприемането на мерки за преодоляване на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели. От особено значение е при подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, основаващи се на последните научни становища и научни препоръки, особено на експертно равнище, за да гарантира, че информацията, с която разполага, е безпристрастна, точна, пълна и актуална. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да осигурява едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1100/2007 относно одобряване на плановете за управление на запасите от змиорки от Комисията въз основа на техническа и научна информация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(6) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1100/2007 относно одобряване на плановете за управление на запасите от змиорки от Комисията въз основа на най-добрата и най-съвременната налична техническа и научна информация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Международният съвет за изследване на морето (ICES) следва да предостави ново и по-широкообхватно становище относно състоянието на запасите от змиорки през 2013 г. При подготовката на това становище ICES следва да разгледа всички причини за намаляването на запасите от змиорка, включително свързаните със зоните за размножаване. В случай че ICES потвърди, че състоянието на запасите от змиорка остава критично, Комисията следва да внесе във възможно най-кратък срок предложение за нов регламент относно възстановяването на запасите от европейска змиорка. Този регламент следва също така да обхваща дългосрочни решения, като например начини да се отблокират миграционните пътища.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Важно е Комисията да санкционира държавите членки, които не са предавали или анализирали всички налични у тях данни, за да се даде възможност за изготвянето на изчерпателен и научнообоснован преглед на положението на европейската змиорка.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Докато миграционните пътища остават затворени, зарибяването за възстановяване на запасите е единствената налична временна мярка за подпомагане на възстановяването на змиорката. Когато прехвърлянето на стъклени змиорки се провежда съобразно най-добрите налични практики, като например стандарта за устойчивост по отношение на змиорките (Sustainable Eel Standard), то е ефикасен начин за подпомагане на възстановяването на змиорката. Друга временна мярка за подпомагане на миграцията на сребърни змиорки е прехвърлянето им с помощ от страна на човека през препятствия като бентове, водноелектрически централи и водни помпи. Във време, когато рибарите търсят алтернативни форми на заетост, уменията им биха могли да бъдат използвани за ускоряване на възстановяването на европейската змиорка.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 2 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Държавите членки установяват и дефинират в рамките на националните си територии отделните речни басейни, които представляват естествени местообитания на европейската змиорка („речни басейни, обитавани от змиорки“), които могат да включват морски води. […]”

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 2 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1b) В член 2 параграф 10 се заменя със следното:

 

“10. В плана за управление на запасите от змиорки всяка държава членка въвежда възможно най-бързо подходящи мерки за намаляване на смъртността при змиорките, причинена от фактори извън риболова, включително водноелектрически турбини и помпи. При необходимост се предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на смъртността, причинена от други фактори, за да се постигнат целите на плана.“

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 5 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 5 параграф 4 се заменя със следното:

 

„4. Държава членка, предала за одобрение от Комисията плана си управление на запасите от змиорки най-късно до 31 декември 2008 г., който не може да бъде одобрен от Комисията съгласно параграф 1 или който не спазва условията за докладване и оценка, определени в член 9, или намалява най-малко с 50 % риболовното си усилие спрямо средното усилие за периода от 2004 г. до 2006 г., или намалява риболовното си усилие, за да гарантира намаляване на улова на змиорки най-малко с 50 % спрямо средния улов за периода от 2004 г. до 2006 г., като съкращава риболовния сезон за змиорките или по друг начин. Това намаление се въвежда в рамките на три месеца от решението планът да не бъде одобрен или в рамките на три месеца от невъзможността да се спази срокът за докладване.“

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 5 – параграф 7 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 5 се добавя следният параграф:

 

„8. От 1 януари 2014 г. всички планове за управление на запасите от змиорки се преразглеждат и актуализират на всеки две години, като се вземат предвид най-новите научни становища.“

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 7 – параграфи 6 и 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В случай на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели, съответната държава членка информира Комисията. Комисията, посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12а, и с цел да се справи със ситуацията, може временно да намали процента на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, както е посочено в параграф 2.

6. В случай на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели, съответната държава членка информира Комисията. Комисията, посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12а, и с цел да се справи със ситуацията, може временно да намали процента на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, както е посочено в параграф 2, когато планът за управление на запасите от змиорки е в съответствие с член 2, параграф 4.

7. Не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета и прави оценка на мерките за възстановяването на запасите, включително промените в пазарните цени.

7. Не по-късно от 31 октомври 2013 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета и прави оценка на мерките за възстановяването на запасите, като взема предвид най-новите научни становища относно условията, при които зарибяването за възстановяване на запасите е вероятно да допринесе за увеличаване на хвърлящата хайвер биомаса. В този доклад Комисията прави преглед на промените в пазарните цени.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4а (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 7 - параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) В член 7 параграф 8 се заменя със следното:

 

„8. „Зарибяването за възстановяване на запасите се смята за мярка за съхранение по смисъла на член 38, параграф 2 Регламент (ЕС) XX/XXXX [ЕФМДР], при условие че:

 

– е част от изготвения съгласно член 2 план за управление на запасите от змиорки,

 

– засяга змиорки […], уловени и третирани при използване на методи и оборудване, които гарантират възможно най-ниска смъртност по време на улов, съхранение, транспортиране и размножаване,

 

– се провежда в зони, предоставящи висока вероятност за оцеляване и миграция,

 

– допринася за постигането на целевото ниво на мигриране от 40 %, посочено в член 2, параграф 4, и.

 

– змиорките са поставени под карантина с цел да се предотврати разпространяването на всякакъв вид болести или паразити.“

 

 

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В член 9 параграф 3 се заличава.

(5) Член 9 се заменя със следното:

 

„Член 9

 

Отчитане и оценка

 

1. Държавите членки събират научноизследователски данни с цел количествено определяне на въздействието на предприетите мерки върху запасите от змиорка, намират смекчаващи мерки и препоръчват цели за управлението. Държавите членки се отчитат пред Комисията, първоначално веднъж на всеки три години, като първият доклад следва да се представи до 30 юни 2012 г., и предоставят информацията на посочените научни органи. Впоследствие честотата на отчитане се увеличава до веднъж на всеки две години след предаването на първия доклад за тригодишен период. В докладите се отразява наблюдението, изпълнението, ефективността и резултатите, и по-конкретно се включват възможно най-добрите налични прогнози за:

 

a) по отношение на всяка държава членка, съотношението на биомасата сребърни змиорки, които мигрират в морето да хвърлят хайвера си, или съотношението на биомасата сребърни змиорки, които напускат територията на тази държава членка при миграцията си към морето, за да хвърлят хайвера си, спрямо целеното ниво на миграция, посочено в член 2, параграф 4;

 

б) ежегодното ниво на риболовното усилие за улов на змиорки и постигнатото намаление съгласно член 4, параграф 2, и член 5, параграф 4;

 

в) нивото на факторите, причиняващи смъртност извън рибарството, и постигнатото намаление съгласно член 2, параграф 10;

 

г) количеството уловени змиорки с дължина до 12 сm и процента от тях, използван за различни цели;

 

д) процента на оцеляване на змиорките при зарибяване по време на улавянето, транспорта, зарибяването за възстановяване на запасите или мигрирането до Саргасово море за хвърляне на хайвер;

 

е) идентифицирането, на доброволна основа, на зоните за размножаване на уловените змиорки.

 

2. Не по-късно от 31 октомври 2013 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета със статистическа и научна оценка на резултатите от изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки, придружен от становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство. Въз основа на резултатите от този доклад Комисията може да направи предложения с цел разширяване на приложното поле на регламента, за да се включат фактори за смъртност на змиорката, различни от риболова.

 

3. Не по-късно от 31 декември 2013 г. Комисията представя оценка на търговията с европейски змиорки в рамките на Съюза и в международен мащаб, като се съсредоточава по-конкретно върху спазването на задълженията на Съюза по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и дава преценка на незаконната търговия с европейски змиорки в държавите членки. Докладът идентифицира несъответствията в различните налични комплекти данни и предлага мерки за подобряване на мониторинга на търговията, включително промяна на съществуващите митнически кодове, за да се дава възможност за по-ефективен мониторинг.“

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 9a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Създава се следният член:

 

„Член 9а

 

Последващи мерки

 

Като се вземат предвид констатациите от докладите по член 7, параграф 7 и член 9, параграфи 2 и 3, както и евентуални нови и по-обхватни препоръки от ICES относно състоянието на запасите от европейска змиорка през 2013 г., Комисията представя не по-късно от 31 март 2014 г. ново законодателно предложение пред Парламента и Съвета, което цели да постигне с висока степен на вероятност възстановяване на запасите от европейска змиорка. Когато извършва това, Комисията може да разгледа начини за разширяване на обхвата на настоящия регламент за включване на смъртността, причинена от фактори, различни от риболова.“

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1100/2007

Член 12 а - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6, се предоставя за неопределен срок от време.

2. Делегирането на правомощието, посочено в член 7, параграф 6, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

 

_____________

 

*OВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

За делегираните актове следва винаги да се определя фиксиран период от време.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се консолидира с регламента, който изменя, в срок от един месец след влизането си в сила.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Запасите от европейска змиорка са изправени пред множество проблеми: прекомерен улов, загуба на критични местообитания, замърсяване, паразити, промяна на океанските течения в резултат от глобалното изменение на климата и т.н. Поради това нито решенията са лесни, нито има само един виновник.

Допълнително усложнение на този вече сложен проблем е, че съществуват много неизвестни във връзка с няколко важни аспекта на биологичното устройство на змиорките и управлението на запасите от змиорка. Размерите на запасите са неясни, условията, които водят до определяне на пола на змиорката, не са добре проучени и не е ясно дали при зарибяване змиорките реално ще хвърлят с успех хайвер, като това са само няколко примера.

Има неизвестни и във връзка с мониторинга и контрола на експлоатацията на запасите от змиорка, като цифрите за улова и износа в различни комплекти данни не съвпадат, съдбата на съответен процент от уловените змиорки не е ясна и е признато, че съществува международен черен пазар за змиорки, макар той да не е количествено измерен.

Член на комисията по рибно стопанство неотдавна каза, че змиорките предизвикват интересни дебати, защото ги считаме за много романтични животни: змиорките следват пълната луна, плуват хиляди километри, за да се размножат и да умрат насред Атлантическия океан, веднага след хвърляне на хайвера. За разлика от това съществува един никак неромантичен факт, който води до експлоатацията на популациите от змиорки: световен експортен бизнес, оценяван на над 10 милиарда евро между 1997 и 2007 г. (Crook, 2010 г.).

Състояние на популацията от европейски змиорки

Най-новите научни становища от Международния съвет за изследване на морето (ICES, 2012 г.) относно европейската змиорка са, че положението със запасите остава критично и е необходимо спешно действие. Запасите са отвъд предела на безопасните биологични равнища и сегашните риболовни полета не са устойчиви. ІCES препоръчва риболовът и други човешки дейности, засягащи запасите, да бъдат намалени във възможно най-голяма степен. Според работната група на ICES относно змиорките (WGEEL, 2012 г.) “признаците сочат, че запасите на змиорки са продължили да намаляват през 2012 г. Показателят на WGEEL за възстановяване в момента е на най-ниското си отчетено равнище, под 1 % за Северно море и 5 % на други места в зоната на разпространение, спрямо периода 1960—1979 г.”.

Учените също така често посочват, че има много неща, които не знаем за змиорките. Разбира се, премахването на несигурността може да доведе до резултат и в двете посоки, от повод за малко повече оптимизъм до дори още по-сериозен повод за загриженост. Във WGEEL 2012 се отбелязва например, че “съществуват признаци, че съотношението на показателя за възстановяване за змиорките може да бъде депенсаторно, както сочи фактът, че възстановяването намалява с по-бързи темпове от количеството на запасите.” “Ако това е така”, пише работната група на ICES, “това значително би променило възгледа за състоянието на запасите и съответните референтни стойности и би увеличило спешността и сериозността на препоръките”.

Тълкуването на данните за търговията може да бъде наистина кошмарен процес. ЕС има само четири митнически кода за змиорки в Хармонизираната система на митнически кодове (за разлика от 25 в Тайван). Поради това в много случаи е невъзможно да се различат стъклени от жълти змиорки. ICES отбелязва, че “от исканите цени изглежда, че някои части от износа не са правилно етикетирани” и че за периода между септември 2011 г. и юни 2012 г. съществуват „големи различия между двата отчетени комплекта данни за Испания (няма данни от доклада за държавата, а Евростат отчита 2,4 т) и Франция (9 т в доклада за държавата, а Евростат отчита 24 т)”. Във Франция от 34,3 т змиорка, разтоварена през сезона 2011—2012 г., 7,2 т са „неотчетени“ и може да съответстват на „комбинация от смъртност след улов и/или докладване на по-ниски данни и незаконна търговия”. За Испания ICES преценява, че 8,5 т са неотчетени.

Риболовът, разбира се, не е единственият проблем. За извадка от змиорки с произход от 314 различни места в осем държави, при 38 % от змиорките се надвишават максималните нива за недиоксиноподобни PCB в храната. Това на практика води до увеличен брой затворени риболовни полета, тъй като тези змиорки не са годни за консумация.

Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета.

С оглед на гореизложеното докладчикът счита убедено, че Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета не е достатъчен, за да гарантира възстановяване на популацията от европейска змиорка.

Един основен проблем е, че регламентът прави зарибяването за възстановяване на запасите централен елемент от плановете за управление на запасите от змиорки, но не налага абсолютно никакви условия, нито дава насоки, за да гарантира, че зарибяването за възстановяване на запасите увеличава максимално вероятността от възстановяване на запасите. Не е извършена подходяща оценка на условията, при които зарибяването може да съставлява ефективна мярка за опазване. Регламентът не налага никакви оценки, за да се гарантира, че при зарибяването ще се използва само стъклена змиорка от области, където е установено наличие на излишък, че се определят подходящи зони, където би било по-вероятно пуснатите при зарибяването за възстановяване на запасите змиорки да хвърлят хайвер в бъдеще, нито пък ограничения относно разстоянието между зоните донори и зоните получатели член 7). Той също така не установява и минимален процент на оцеляване за стъклените змиорки при улавяне и транспортиране за зарибяване.

В резултат от влизането в сила на плановете за управление на запасите от змиорки зарибяването е нараснало, “като около 22 милиона стъклени змиорки и 10 милиона предимно отгледани жълти змиорки са пуснати при зарибяване през 2012 г. и данните за разтоварване на стъклени змиорки през 2010 и 2011 г. са по-високи, отколкото през 2009 г.” (WGEEL, 2012 г.). Както е посочено по-горе, съществуват значителни проблеми с мониторинга. От 45,4 т уловени стъклени змиорки 36,5 т могат да бъдат отчетени чрез „износ, вътрешна употреба в страната донор и конфискации“.

Въпреки широкото и растящо използване на зарибяването като мярка за опазване ICES (2011 г.) остро критикува ефективността му. Считаме за изключително важно Комисията да преразгледа изпълнението на мерките за зарибяване, за да установи дали те наистина са допринесли за увеличаване на хвърлящата хайвер биомаса от европейска змиорка.

По отношение на съществуващите изисквания за докладване считаме, че те не са достатъчно амбициозни. Няма причина докладването на улова, усилието, смъртността и като цяло прилагането на разпоредбите в плана да не се извършва ежегодно (член 9, параграф 1). Освен това считаме, че предвид важните статистически проблеми във връзка с този риболов, докладването следва да се запази на равнището на речния басейн (член 2, параграф 1), за да се гарантира точността и пригодността на докладваните данни.

Комисията следва не само да анализира плановете за управление, представени от държавите членки, но и различните комплекти данни (доклади за отделните държави, Eвростат, CITES, FAOSTAT) с особен акцент върху търговията, за да идентифицира потенциални несъответствия и да предложи подобрения в мониторинга и контрола на експлоатирането на змиорките. Според ГД „Морско дело и рибарство“ „изглежда, че обемът на незаконната търговия се е увеличил значително през последните 1—2 години“.

Елементи за нов регламент

Поради гореизложените причини докладчикът счита, че е спешно необходим нов регламент: такъв, който поставя зарибяването в подходящия контекст, като отдава приоритет на избора на местоположението и на подходящото оценяване на вероятността пуснати при зарибяване змиорки с дължина под 20 см да достигнат състоянието за хвърляне на хайвер — зарибяване, което следва ясно дефинирани, научно обосновани насоки, ограничаващи географския му обхват, гарантира, че не се разпространяват болести и се основава на местни излишъци от млади змиорки, ако такива излишъци съществуват.

Много различен, например, би бил подходът, при който държавите членки избират подходящи зони за зарибяване, където не съществуват бариери, замърсителите са с ниско равнище и вероятността змиорките да оцелеят е висока. Държавите членки биха могли да зарибят повторно тези райони, следвайки горните насоки и изрично забранявайки улова на змиорки в тези речни басейни като ключова мярка за опазване на тези запаси. Тези райони за зарибяване биха могли да имат функцията, изпълнявана от морските резервати в морската среда.

Следва обаче на първо място да се припомним, че популацията от змиорки е в критично състояние и че спирането на всякакъв улов на змиорки следва да остане предпочитаният вариант, преди ICES да е представил становището си за 2013 г.

Заключение

Съществува един единен обем от запаси от европейска змиорка. През същата година, когато планът на ЕС за възстановяване на запасите от змиорка се приемаше — 2007 г., европейската змиорка (Anguilla anguilla) беше включена в Приложение ІІ към CITES. Вписването влезе в сила през 2009 г. и експертите отчетоха недвусмислено, че видът отговаря на критериите за вписване в Приложение І. През 2010 г. Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) класифицира вида като критично застрашен, а през 2011 г. ICES за пръв път заяви, че е малка вероятността програмите за увеличаване на запасите от стъклена змиорка да допринесат за възстановяването.

В последното научно становище от ICES за 2013 г. се казва, че запасите са на минималното си отчитано някога равнище и няма признаци на възстановяване. Освен това ICES така и не дава оценка на целта за 40 % миграция в плана на ЕС за възстановяване и в продължение на 10 години препоръчва нулев улов за този застрашен вид.

В светлината на горепосоченото и на тревожните признаци за увеличаване на незаконния износ на змиорка, докладчикът пита: ако състоянието на тези конкретни запаси не е достатъчно сериозно за забрана на риболова, то при какви обстоятелства ще счете ЕС ситуацията за достатъчно сериозна за вземане на подобно трудно решение?

Две европейски държави, Ирландия и Норвегия, вече са забранили всякакъв улов на змиорки. Докладчикът счита, че докато се установят мерки, осигуряващи възстановяване на запасите от змиорка до изобилни и биологично безопасни равнища, целият улов на европейска змиорка следва да се спре.

Съответствие с ДФЕС

Становище на докладчика

Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 година относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка понастоящем дава на Комисията някои правомощия, които по мнение на Комисията трябва да се прекласифицират като мерки с делегиран характер и мерки с изпълнителен характер.

Много важно е да се намери добре обосновано правно решение, което да запази създадените с ДФЕС права на Парламента.

Докладчикът се съгласява с предложението на Комисията, доколкото то предлага да се използват актове за изпълнение за одобряване на плановете за управление на запасите от змиорки.

Споменаването на делегирани актове обаче се заличава, тъй като докладчикът не е съгласен с политиката, която трябваше да се прилага чрез делегирани актове, и предлага пълното ѝ премахване.

Докладчикът предлага и някои технически изменения към предложението на Комисията.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

Позовавания

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.7.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

11.9.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Isabella Lövin

6.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2012 г.

22.1.2013 г.

18.2.2013 г.

 

Дата на приемане

18.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvador Garriga Polledo

Дата на внасяне

27.6.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност