Postup : 2012/0201(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0242/2013

Předložené texty :

A7-0242/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0358

ZPRÁVA     ***I
PDF 577kWORD 291k
26. 6. 2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního

(COM(2012)0413 – C7–0202/2012 – 2012/0201(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Isabella Lövin

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního

(COM(2012)0413 – C7–0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0413),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0202/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0242/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Na základě informací, které mají poskytnout členské státy, by Komise měla vypracovat zprávu o výsledku provádění plánů řízení stavu úhoře a v případě potřeby navrhnout okamžitá vhodná opatření, jejichž prostřednictvím by se s velkou pravděpodobností dosáhlo obnovení populace úhoře říčního.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba pravomoce svěřené Komisi nařízením (ES) č. 1100/2007 uvést do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba pravomoce svěřené Komisi nařízením (ES) č. 1100/2007 uvést do souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Za účelem uplatnění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání opatření pro řešení podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely.

(3) Za účelem uplatnění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání opatření pro řešení podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace vycházející z nejnovějších vědeckých doporučení, zejména na odborné úrovni, s cílem zajistit, že informace, které má k dispozici, jsou nestranné, přesné, úplné a aktuální. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně a včas Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007, pokud jde o schvalování plánů řízení stavu úhořů Komisí na základě technických a vědeckých údajů, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoce. Tyto pravomoce by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(6) Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007, pokud jde o schvalování plánů řízení stavu úhořů Komisí na základě nejlepších a nejnovějších dostupných technických a vědeckých informací, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Rada ICES by měla v roce 2013 poskytnout nové a komplexnější doporučení týkající se stavu populace úhoře. Při přípravě těchto doporučení by se ICES měla zabývat všemi důvody pro snížení populace úhoře, včetně těch, které souvisí s místy pro jeho tření. V případě, že ICES potvrdí, že stav populace úhoře zůstává kritický, měla by Komise co nejdříve předložit návrh nového nařízení na obnovu populace úhoře říčního. Toto nařízení by mělo rovněž zahrnovat dlouhodobá řešení, jako např. způsoby, jak uvolnit migrační cesty.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Je důležité, aby Komise postihovala členské státy, které nepředaly nebo neanalyzovaly veškeré údaje, které mají k dispozici, aby bylo možné vypracovat vyčerpávající a vědecky podložený přehled o situaci úhoře říčního.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Dokud zůstanou migrační cesty uzavřené, je doplnění stavu úhořů jediným přechodným opatřením na pomoc obnovy jejich populace, jež je k dispozici. Pokud jsou přesuny sklovitých úhořů prováděny v souladu s dostupnými osvědčenými postupy, jako je například norma pro udržitelný stav úhoře, jsou účinným způsobem, jak podpořit jejich obnovu. Dalším přechodným opatřením na podporu úniku stříbrných úhořů je jejich přesun přes překážky, jako jsou hráze, vodní elektrárny a vodní čerpadla, s pomocí člověka. V době, kdy se rybáři snaží najít alternativní zaměstnání, by jejich dovednosti mohly být využity k urychlení obnovy stavů úhoře říčního.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Členské státy určí a vymezí jednotlivá povodí na svém vnitrostátním území, která tvoří přírodní stanoviště úhoře říčního („povodí úhoře“), jež mohou zahrnovat mořské vody. […]“

 

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 2 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) V článku 2 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

 

„10. V rámci plánu řízení stavu úhořů provede každý členský stát co nejdříve opatření pro snížení úmrtnosti úhoře způsobené jinými faktory než rybolovem, včetně turbín vodních elektráren a čerpadel. Další opatření budou přijata, bude-li to nezbytné pro snížení úmrtnosti způsobené jinými faktory v zájmu splnění cílů plánu.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 5 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Členský stát, který do 31. prosince 2008 předložil Komisi ke schválení plán řízení stavu úhořů, jenž však Komise nemůže v souladu s odstavcem 1 schválit nebo který nesplňuje podmínky týkající se podávání zpráv a hodnocení uvedené v článku 9, sníží intenzitu rybolovu o nejméně 50 % vůči průměrné intenzitě rybolovu uplatňované v období let 2004 až 2006, anebo sníží intenzitu rybolovu tak, aby bylo zajištěno snížení odlovů úhoře o nejméně 50 % vůči průměrnému odlovu v období let 2004 až 2006, a to buď zkrácením lovné sezóny pro úhoře, nebo jinými prostředky. Toto snížení se provede do tří měsíců od rozhodnutí o neschválení plánu nebo do tří měsíců od nesplnění povinnosti podat zprávu.“

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 5 – odst. 7 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„8. Od 1. ledna 2014 se všechny plány řízení stavu úhořů každé dva roky revidují a aktualizují, přičemž jsou zohledňována nejnovější vědecká doporučení.“

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 7 – odstavce 6 a 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely informují dotyčné členské státy Komisi. Za účelem řešení situace může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a přechodně snížit procentní množství úhořů používaných pro doplnění stavu podle odstavce 2.

6. V případě podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely informují dotyčné členské státy Komisi. Za účelem řešení situace může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a přechodně snížit procentní množství úhořů používaných pro doplnění stavu podle odstavce 2, pokud je plán řízení stavu úhořů v souladu s čl. 2 odst. 4.

7. Komise předá nejpozději do 31. prosince 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí opatření směřující k doplnění stavu včetně vývoje tržních cen.

7. Komise předá nejpozději do 31. října 2013 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí opatření směřující k doplnění stavu, s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým doporučením týkajícím se podmínek, za nichž může doplnění stavu přispět ke zvýšení biomasy reprodukující se populace. Komise v této zprávě podrobí přezkumu vývoj tržních cen.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 7 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) V článku 7 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

 

„8. Doplnění stavu se považuje za ochranná opatření pro účely čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) XX/XXXX [EMFF], pokud:

 

– je součástí plánu řízení stavu úhořů vypracovaného v souladu s článkem 2,

 

se týká úhořů […] ulovených a řízených za pomoci metod a zařízení, jež zaručují nejnižší možnou úmrtnost během lovu, uchování, přepravy a rozmnožování,

 

– k němu dochází v oblastech s vysokou pravděpodobností přežití a migrace,

 

– přispívá k dosažení 40% cílové úrovně úniku podle čl. 2 odst. 4,

 

– jsou tito úhoři umístěni do karantény s cílem zabránit rozšíření chorob či parazitů.“

 

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

5) Článek 9 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 9

 

Podávání zpráv a hodnocení

 

1. Členské státy shromažďují výzkumné údaje, aby mohly vyčíslit dopady přijatých opatření na stav úhořů, stanovit zmírňující opatření a doporučit cíle v oblasti řízení. Členské státy podávají zprávy Komisi zpočátku každý třetí rok, přičemž první zpráva se předloží do 30. června 2012, a dané informace zpřístupňují určeným vědeckým orgánům. Četnost podávání zpráv se po předložení první zprávy za tříleté období zvýší na jednou za dva roky. Ve zprávách se uvedou informace týkající se sledování, provádění, účinnosti a výsledků, a zejména nejlepších dostupných odhadů:

 

a) pro každý členský stát, podíl biomasy úhoře stříbrného, který uniká do moře za účelem tření, nebo podíl biomasy úhoře stříbrného, který opouští území daného členského státu v rámci migrace do moře za účelem tření, v poměru k cílové úrovni úniku uvedené v čl. 2 odst. 4;

 

b) úrovně intenzity rybolovu při celoročním lovu úhoře a snížení provedené v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 4;

 

c) úrovně úmrtnosti způsobené jinými faktory než rybolovem a snížení provedené v souladu s čl. 2 odst. 10;

 

d) množství ulovených úhořů o délce menší než 12 cm a poměry, v jakých je používán k různým účelům;

 

e) míry přežití úhořů, jimiž byly doplněny stavy, ať už v průběhu rybolovu, přepravy, doplňování stavu nebo úniku do Sargasového moře za účelem tření;

 

f) na dobrovolném základě identifikace míst tření ulovených úhořů.

 

2. Komise předloží do 31. října 2013 Evropskému parlamentu a Radě zprávu sestávající ze statistického a vědeckého zhodnocení výsledků provádění plánu řízení stavu úhořů spolu se stanoviskem výboru VTHVR. Na základě zjištění této zprávy může Komise předložit návrhy na rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení, aby zahrnovala i jiné faktory úmrtnosti úhořů, než je rybolov.

 

3. Komise předloží nejpozději do 31. prosince 2013 hodnocení unijního a mezinárodního obchodu s úhořem říčním, které se zaměří především na dodržování povinností Unie vyplývajících z Úmluvy CITES, a odhad nezákonného obchodu s úhořem říčním v členských státech. Tato zpráva označí nesrovnalosti v různých dostupných souborech údajů a navrhne opatření ke zlepšení sledování obchodu, včetně úpravy stávajících celních kódů s cílem umožnit efektivnější sledování.“

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 9a

 

Následná opatření

 

Komise po zvážení zjištění zpráv uvedených v čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 2 a 3 a veškerých nových a komplexnějších doporučení ICES ohledně stavu populace úhoře říčního v roce 2013 předloží Parlamentu a Radě do 31. března 2014 nový legislativní návrh, jehož cílem bude dosáhnout s vysokou mírou pravděpodobnosti obnovy populace úhoře říčního. Komise může zároveň zvážit způsoby, jak rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení, aby zahrnovala i jiné faktory úmrtnosti úhořů, než je rybolov.“

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1100/2007

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomocí uvedené v čl. 7 odst. 6 je svěřeno na dobu neurčitou.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 6 je svěřeno Komisi na dobu tří let od ...*. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesené pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_____________

 

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Pro akty v přenesené pravomoci by vždy měla být stanovena pevná lhůta.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Bude konsolidováno s nařízením, které pozměňuje, a to do jednoho měsíce od svého vstupu v platnost.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Populace úhoře říčního čelí nesčetnému množství problémů: patří mezi ně nadměrný rybolov, ztráta důležitých stanovišť, znečištění, paraziti, změna oceánských proudů v důsledku celosvětové změny klimatu atd. Řešení tedy není snadné, ani neexistuje pouze jeden viník.

Aby se již tak složitý problém ještě více zkomplikoval, existuje mnoho neznámých týkajících se řady důležitých aspektů biologie úhoře a řízení jeho lovu. Jde například o to, že není jistá velikost populace úhoře, neznáme dobře podmínky určování jeho pohlaví a je velkým otazníkem, zda se z úhořů, kterými byly doplněny stavy, skutečně stanou úspěšné jikernačky a mlíčňáci, abychom jmenovali alespoň některé z nich.

Mnoho neznámých se týká také sledování a kontroly využívání zdrojů úhoře, kdy v jednotlivých souborech dat nesouhlasí údaje o úlovcích a vývozu, dále významného podílu úlovků úhoře, jehož osud není jasný, a obecně přiznaného, i když nevyčísleného mezinárodního černého trhu s úhoři.

Jistý člen Výboru pro rybolov nedávno řekl, že úhoři vzbuzují zajímavé debaty, protože je považujeme za velmi romantické živočichy: úhoři se řídí úplňkem, uplavou tisíce kilometrů, aby se spářili, a hned po tření umírají uprostřed Atlantského oceánu. Naproti tomu existuje velmi neromantický fakt, který vede k využívání zdrojů populací úhoře: celosvětový vývoz, jehož objem byl v období 1997–2007 odhadnut na více než 10 miliard EUR (Crook, 2010).

Stav populace úhoře říčního

Nejnovější odborné doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES, 2012) týkající se úhoře říčního uvádí, že stav této populace je kritický a je nezbytné přijmout bezodkladná opatření. Populace se nachází mimo bezpečné biologické limity a současný rybolov není udržitelný. ICES doporučuje, aby byl co nejvíce omezen rybolov a další lidské činnosti, jež mají na populaci úhoře dopad. Podle pracovní skupiny ICES pro úhoře (WGEEL, 2012) „existují indicie, že populace úhoře se v roce 2012 i nadále snižovaly. Ukazatel dorůstání, který stanovila WGEEL, je v současné době na nejnižší historické úrovni, v porovnání s obdobím let 1960–1979 činí u Severního moře méně než 1 % a v jiných oblastech výskytu úhoře 5 %.

Vědci často zdůrazňují, že je hodně věcí, které o úhořích nevíme. Odstraňování nejistot může pochopitelně zafungovat v obou směrech, může přinést větší optimismus, ale i skutečně ještě vážnější obavy. WGEEL 2012 například konstatuje, že „existují náznaky, že vztah mezi populací a množstvím jedinců ve fázi dorůstání u úhoře může být takový, že se při snižování velikosti populace zvyšuje úmrtnost, jak je vidět z toho, že množství jedinců ve fázi dorůstání se snižuje rychleji než velikost celé populace.“ Pracovní skupina ICES uvádí: „Pokud je to pravda, podstatně by se změnil pohled na stav populace a příslušné referenční hodnoty a posílila by se naléhavost a důležitost doporučení.“

Interpretace obchodních dat může ve skutečnosti být noční můrou. EU má pro úhoře v harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží pouze čtyři kódy (ve srovnání s 25 kódy v případě Tchaj-wanu). V mnoha případech to neumožňuje odlišit nejmladší, mladé, tzv. sklovité úhoře od starších, kterým se říká žlutí úhoři. ICES uvádí, že „z účtovaných cen vyplývá, že některé vývozní zboží není správně označeno“, a že v období od září 2011 do června 2012 „existují velké rozdíly mezi soubory dat týkajících se Španělska (země nehlásí žádné údaje, zatímco Eurostat uvádí 2,4 t) a Francie (země oznámila 9 t, zatímco Eurostat 24 t)“. V případě Francie je z 34,3 t úhoře vyloženého v sezóně 2011–2012 neobjasněno celkem 7,2 t, což může odpovídat „kombinaci úmrtnosti, k níž dochází po rybolovu, a podhodnoceného nebo nelegálního obchodu“. V případě Španělska odhaduje ICES množství neobjasněných tun na 8,5 t.

Rybaření pochopitelně není jediný problém. U 38 % vzorků úhořů z 314 odběrů v osmi zemích byly překročeny maximální limity pro PCB bez dioxinového efektu v potravinách. Výsledkem je uzavírání většího počtu lovišť, protože tito úhoři nejsou vhodní ke konzumaci.

Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007

S ohledem na výše uvedené je zpravodajka hluboce přesvědčena, že nařízení Rady č. 1100/2007 nebylo pro zajištění obnovy populace úhoře říčního dostatečné.

Jedním z hlavních problémů je, že podle nařízení bylo hlavní součástí plánů řízení stavu úhořů doplnění stavu, a přitom toto nařízení nestanovilo vůbec žádné podmínky ani neposkytlo žádné pokyny pro zajištění toho, aby vysazení ryb maximalizovalo šance na obnovu populace. Nebylo provedeno řádné posouzení podmínek, za nichž může vysazení představovat efektivní ochranné opatření. Nařízení nezavádí žádné hodnocení, které by zajistilo, aby se pro doplnění stavu používal pouze mladý úhoř z oblastí, kde byla zjištěna existence přebytku, neurčuje vhodné oblasti, kde by měli úhoři, jimiž byly doplněny stavy, větší šanci, aby se z nich v budoucnosti stali mlíčňáci a jikernačky, ani nezavádí omezení týkající se vzdálenosti mezi oblastmi dárce a příjemce (článek 7). Nebyla ani stanovena žádná minimální míra přežití mladého úhoře během odchytu a přepravy za účelem doplnění stavu.

V důsledku vstupu plánů řízení stavu úhořů v platnost se objem vysazení zvýšil „přibližně o 22 milionů kusů mladých sklovitých úhořů a o 10 milionů převážně žlutých úhořů ve stadiu růstu, jež byly v roce 2012 vysazeny pro doplnění stavu, a údaje týkající se vykládky sklovitého úhoře byly v roce 2010 a 2011 vyšší než v roce 2009“ (WGEEL, 2012). Jak již bylo uvedeno výše, přetrvávají velké problémy týkající se monitorování. Celkem 36,5 t ze 45,4 t ulovených mladých sklovitých úhořů by mohlo být zdůvodněno jako „vývoz, vnitřní využití v dárcovské zemi a zabavené objemy“.

I když se doplňování stavů používá jakožto způsob zachování populací ve velké míře a stále častěji, ICES (2011) ostře kritizoval jeho účinnost. Zdá se nám nanejvýš důležité, aby Komise přezkoumala provádění opatření za účelem doplnění stavu a zjistila, zda tato opatření skutečně přispěla ke zvýšení biomasy reprodukující se populace úhoře říčního.

Domníváme se rovněž, že stávající povinnosti ohledně podávání zpráv nejsou dostatečně ambiciózní. Neexistuje žádný důvod, proč by zprávy o úlovcích, intenzitě rybolovu, úmrtnosti a obecném provádění ustanovení plánu nemohly být podávány každý rok (článek 9, odstavec 1). Dále se domníváme, že vzhledem k velkým statistickým problémům spojeným s tímto rybolovem by mělo být podávání zpráv ponecháno na úrovni povodí (článek 2, odstavec 1), aby byla zajištěna přesnost a relevantnost vykazovaných údajů.

Komise by neměla analyzovat pouze plány řízení jednotlivých členských států, ale také jednotlivé soubory dat informací (zprávy jednotlivých zemí, Eurostat, CITES, FAOSTAT), se zvláštním důrazem na obchod, aby objevila potenciální nesrovnalosti a navrhla zlepšení v otázce sledování a kontroly využívání úhořů. Podle GŘ MARE „se zdá, že za poslední 1–2 roky se výrazně zvýšil objem nezákonného obchodu“.

Součásti nového nařízení

Z výše uvedených důvodů je zpravodajka přesvědčena, že nové nařízení je naléhavě potřebné. Nařízení, které zasadí vysazování do správného kontextu, přičemž přednost bude mít výběr stanoviště a řádné vyhodnocení pravděpodobnosti toho, aby se vysazení úhoři v délce pod 20 cm dostali do stádia jikernaček a mlíčňáků. Vysazování, které se bude řídit jasně definovanými, vědecky podloženými zásadami, jež omezí jeho zeměpisný rozsah, zajistí, že se nebudou šířit nemoci, a budou k němu použity místní přebytky mladých úhořů, pokud existují.

Velmi rozdílný přístup by byl například ten, kdyby si členské státy zvolily vhodné lokality pro doplnění stavů, v nichž by se nevyskytovaly žádné překážky, přítomnost znečišťujících látek by byla nízká a šance úhořů na přežití by byly vysoké. Členské státy by mohly v návaznosti na výše uvedené zásady doplnit stavy v těchto oblastech a výslovně zakázat lov úhoře v těchto povodích, což by bylo klíčové opatření pro zachování této populace. Tyto oblasti, kde by probíhalo vysazování, by mohly fungovat stejně, jako fungují mořské rezervace v mořském prostředí.

Měli bychom však mít v první řadě na paměti, že populace úhoře je v kritickém stavu a že pozastavení veškerého rybolovu úhoře by mělo zůstat jako první možnost do doby, než ICES vydá v roce 2013 své doporučení.

Závěr

Existuje jedna jediná populace úhoře říčního. V témže roce 2007, kdy byl přijat plán EU pro obnovu populace úhoře říčního, byl úhoř říční (Anguilla anguilla) zařazen do přílohy CITES II. Seznam vstoupil v platnost v roce 2009 a odborníci jasně uznali, že tento druh splňuje podmínky pro zařazení do přílohy I. IUCN zařadil v roce 2010 úhoře říčního mezi kriticky ohrožené druhy a ICES v roce 2011 poprvé konstatoval, že programy vysazování mladých úhořů pravděpodobně k obnově populace nepřispějí.

Nejnovější vědecká doporučení ICES pro rok 2013 uvádí, že populace je na historickém minimu a že neexistují žádné známky obnovy. ICES navíc nikdy nezhodnotila 40% cílovou úroveň úniku ryb za účelem tření v plánu obnovy EU a na deset let doporučila u tohoto ohroženého živočišného druhu nulový odlov.

S ohledem na vše výše uvedené a na alarmující známky zvýšení nezákonného vývozu mladého úhoře zpravodajka pokládá otázku: pokud není stav této populace natolik závažný, aby se rybolov zastavil – kdy bude EU jeho stav považovat za natolik závažný, aby takové nesnadné rozhodnutí přijala?

Dvě evropské země, Irsko a Norsko, již veškerý rybolov úhoře zakázaly. Zpravodajka se domnívá, že dokud nebudou přijata opatření, která zajistí obnovení populace úhoře říčního na vysoké a biologicky bezpečné úrovni, měl by být veškerý rybolov úhoře říčního pozastaven.

Přizpůsobení pravidlům SFEU

Názor zpravodajky

Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního, v současné době svěřuje Komisi určité pravomoci, které musí být podle názoru Komise nově zařazeny mezi opatření přenesené povahy a opatření prováděcí povahy.

Je velmi důležité nalézt právně podložené řešení, které zaručí práva Parlamentu vyplývající ze SFEU.

Zpravodajka souhlasí s návrhem Komise a pro schvalování plánů řízení stavu úhořů navrhuje využít prováděcí akty.

Odkaz na přenesení však byl smazán, protože zpravodajka nesouhlasí s politikou, která měla být provedena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a navrhla ho zcela odstranit.

Zpravodajka k návrhu Komise rovněž doporučuje některé technické změny.


POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního

Referenční údaje

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Datum předložení EP

26.7.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.9.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Datum přijetí

18.6.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

9

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Salvador Garriga Polledo

Datum předložení

27.6.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí