Διαδικασία : 2012/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0242/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0242/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0358

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 729kWORD 237k
26.6.2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Isabella Lövin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0413),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0202/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0242/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Με βάση πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης του χελιού και να προτείνει, αν κρίνεται αναγκαίο, κατεπειγόντως τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη, με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, της ανασύστασης του ευρωπαϊκού χελιού.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 χρειάζεται να εναρμονισθούν με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Για να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1100/2007, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών αγοράς για τα χέλια εμπλουτισμού αποθέματος, σε σύγκριση με τις τιμές των χελιών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

(3) Για να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1100/2007, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών αγοράς για τα χέλια εμπλουτισμού αποθέματος, σε σύγκριση με τις τιμές των χελιών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Κρίνεται σκόπιμο να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις ιδίως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της επί τη βάσει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που τις διατίθενται είναι αμερόληπτες, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων διαχείρισης χελιού από την Επιτροπή με βάση τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(6) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων διαχείρισης χελιού από την Επιτροπή με βάση τις καλύτερες και πλέον πρόσφατες διαθέσιμες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Το ICES πρέπει να παράσχει νέες και πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές για την κατάσταση των αποθεμάτων του χελιού το 2013. Κατά την προετοιμασία των εν λόγω συμβουλών, το ICES πρέπει να εξετάσει όλες τις αιτίες μείωσης των αποθεμάτων χελιού, ακόμα και σε σχέση με τους τόπους αναπαραγωγής. Στην περίπτωση που το ICES επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση του αποθέματος του χελιού εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατό, πρόταση για νέο κανονισμό σχετικά με την ανασύσταση του αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού. Ο εν λόγω κανονισμός πρέπει επίσης να καλύπτει μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως τρόπους για να ελευθερωθούν οι μεταναστευτικοί δίοδοι.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Θα ήταν σκόπιμο να επιβάλει η Επιτροπή κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν έχουν διαβιβάσει ή αναλύσει όλα τα δεδομένα που διαθέτουν ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση μιας λεπτομερούς και επιστημονικά ορθής απογραφής της κατάστασης σε σχέση με το ευρωπαϊκό χέλι.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Εφόσον οι μεταναστατευτικές δίοδοι παραμένουν κλειστές, ο εμπλουτισμός του αποθέματος είναι το μόνο διαθέσιμο μέτρο που προσωρινά μπορεί να βοηθήσει στην ανασύσταση του χελιού. Όταν οι μεταφορές του υαλόχελου διεξάγονται σύμφωνα με τις διαθέσιμες καλύτερες πρακτικές, όπως είναι το πρότυπο του βιώσιμου χελιού, τότε αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση του εμπλουτισμού του χελιού. Ένα άλλο προσωρινό μέτρο για την ενίσχυση της διαφυγής αργυρόχελων είναι η με ανθρώπινη βοήθεια μεταφορά τους ώστε να ξεπεράσουν εμπόδια όπως είναι τα αναχώματα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι αντλίες νερού. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλιείς αναζητούν εναλλακτική απασχόληση, οι γνώσεις τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίσπευση της ανασύστασης του ευρωπαϊκού χελιού.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«1. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και καθορίζουν τις επιμέρους ποτάμιες λεκάνες που βρίσκονται εντός της οικείας εθνικής επικράτειας, οι οποίες συνιστούν φυσικό ενδιαίτημα του ευρωπαϊκού χελιού (αποκαλούμενες «ποτάμιες λεκάνες χελιού») και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν θαλάσσια ύδατα. […]»

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«10. Στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης του χελιού, κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει το ταχύτερο δυνατό κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της θνησιμότητας των χελιών που οφείλεται σε παράγοντες εκτός αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών στροβίλων και των αντλιών. Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα όπου κρίνεται αναγκαίο για τη μείωση της θνησιμότητας που προκαλείται από άλλους παράγοντες, προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι του Προγράμματος.»

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4. Κράτος μέλος που έχει υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 πρόγραμμα διαχείρισης χελιού που δεν μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή που δεν συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις υποβολής έκθεσης και αξιολόγησης που ορίζονται στο άρθρο 9, είτε μειώνει την αλιευτική προσπάθεια κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με την μέση προσπάθεια κατά τη περίοδο 2004- 2006 είτε μειώνει την αλιευτική προσπάθεια για να εξασφαλίσει την μείωση των αλιευμάτων χελιού κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με το μέσο αλίευμα κατά την περίοδο 2004-2006, μέσω συντόμευσης της αλιευτικής περιόδου για το χέλι ή μέσω άλλων τρόπων. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται εντός τριών μηνών από την απόφαση να μην εγκριθεί το πρόγραμμα ή εντός τριών μηνών από την αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής έκθεσης.»

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 5, προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

«8. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όλα τα προγράμματα διαχείρισης του χελιού αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται ανά διετία, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές.»

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 7 – παράγραφοι 6 και 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης των μέσων τιμών αγοράς για τα χέλια εμπλουτισμού αποθέματος σε σύγκριση με τις τιμές για τα χέλια που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 12α και με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης, δύναται να μειώνει προσωρινά τα ποσοστά των χελιών που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του αποθέματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

6. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης των μέσων τιμών αγοράς για τα χέλια εμπλουτισμού αποθέματος σε σύγκριση με τις τιμές για τα χέλια που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 12α και με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης, δύναται να μειώνει προσωρινά τα ποσοστά των χελιών που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του αποθέματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 όπου το πρόγραμμα διαχείρισης χελιού συμμορφώνεται με το άρθρο 2 παράγραφος 4.

7. Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2012, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση των μέτρων σχετικά με τον εμπλουτισμό του αποθέματος, συμπεριλαμβανομένης της πορείας των τιμών αγοράς.

7. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2013, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση των μέτρων περί εμπλουτισμού του αποθέματος, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές του ICES σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ο εμπλουτισμός του αποθέματος αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εξέλιξης των τιμών αγοράς.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«8. «Ο εμπλουτισμός αποθέματος θεωρείται ως μέτρο διατήρησης για τους σκοπούς του άρθρου 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) ……(ΕΤΘΑ), εφόσον:

 

– αποτελεί μέρος προγράμματος διαχείρισης χελιού που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2,

 

– αφορά χέλια (…) των οποίων η αλίευση και διαχείριση έγιναν με την χρήση μεθόδων και εξοπλισμού που εγγυώνται την μικρότερη δυνατή θνησιμότητα κατά την αλίευση, αποθήκευση, μεταφορά και εκτροφή,

 

– πραγματοποιείται σε ζώνες που παρέχουν υψηλές πιθανότητες επιβίωσης και μετανάστευσης,

 

– συμβάλλει στην επίτευξη του στοχευόμενου ποσοστού διαφυγής 40% που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, και

 

– τα χέλια απομονώνονται προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση ασθενειών ή παρασίτων.»

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στο άρθρο 9, διαγράφεται η παράγραφος 3.

(5) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 9

 

Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

 

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα έρευνας προκειμένου να αξιολογήσουν ποσοτικά τις επιπτώσεις των ληφθέντων μέτρων στο απόθεμα χελιού, να αναζητήσουν μέτρα μετριασμού τους και να συστήσουν διαχειριστικούς στόχους. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή αρχικά κάθε τρίτο χρόνο, όπου η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2012, και θέτουν τα δεδομένα στη διάθεση της Επιτροπής και των καθορισμένων επιστημονικών οργάνων. Στη συνέχεια, η συχνότητα υποβολής εκθέσεων αυξάνεται σε μία έκθεση ανά έτος, μετά την υποβολή της πρώτης ανά τριετία έκθεσης. Στις εκθέσεις περιγράφονται η παρακολούθηση, η εκτέλεση, η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα, ιδίως δε παρέχεται η καλύτερη δυνατή εκτίμηση όσον αφορά τα εξής:

 

α) για κάθε κράτος μέλος, το ποσοστό της βιομάζας αργυρόχελου που διαφεύγει στη θάλασσα προκειμένου να αναπαραχθεί, ή το ποσοστό της βιομάζας αργυρόχελου που εγκαταλείπει την επικράτεια αυτού του κράτους μέλους στο πλαίσιο της μετανάστευσης στη θάλασσα προς αναπαραγωγή, σε σχέση με το στοχευόμενο ποσοστό διαφυγής που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4·

 

β) το επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας για ετήσια αλίευση χελιών, και τη μείωση που έχει επιτευχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 4·

 

γ) το επίπεδο των παραγόντων θνησιμότητας εκτός της αλιείας, και τη μείωση που έχει επιτευχθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10·

 

δ) το ποσό των αλιευομένων χελιών μήκους μικρότερου των 12 cm και το ποσοστό των χελιών αυτών που χρησιμοποιήθηκε για διαφόρους σκοπούς·

 

ε) το ποσοστό επιβίωσης των χελιών που είναι προϊόν εμπλουτισμού, είτε κατά τη διάρκεια της αλιείας, της μεταφορά, του εμπλουτισμού ή της διαφυγής στην θάλασσα των Σαργασσών για να αναπαραχθεί·

 

στ) τον προσδιορισμό, σε εθελοντική βάση, των τόπων αναπαραγωγής των αλιευθέντων χελιών.

 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, έκθεση η οποία περιλαμβάνει στατιστική και επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης χελιού, στην οποία επισυνάπτεται γνώμη της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες θνησιμότητας του χελιού εκτός της αλιείας.

 

3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του ενωσιακού και διεθνούς εμπορίου ευρωπαϊκού χελιού, η οποία θα εστιάζει συγκεκριμένα στην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του CITES, και εκτίμηση του παράνομου εμπορίου ευρωπαϊκού χελιού στα κράτη μέλη. Η έκθεση αυτή θα προσδιορίζει ασάφειες στα διάφορα διαθέσιμα στοιχεία και να προτείνει μέτρα για την βελτίωση της παρακολούθησης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των υφισταμένων τελωνειακών κωδίκων προκειμένου να επιτραπεί πιο αποτελεσματική παρακολούθηση.»

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 9α

 

Μέτρα παρακολούθησης

 

λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των εκθέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 7, παράγραφοι 7, Άρθρο 9 παράγραφος 2 και 3, καθώς επίσης οιαδήποτε νέα και πιο εμπεριστατωμένη συμβουλή από το ICES σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού χελιού το 2013, η Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2014, υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που θα αποσκοπεί στην επίτευξη, με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, της ανασύστασης του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Κατ’ αυτή τη διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να αναζητήσει τρόπους διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες θνησιμότητας του χελιού εκτός της αλιείας.»

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 εκχωρείται επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από… *. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

 

_____________

 

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει πάντα να ορίζεται καθορισμένη χρονική διάρκεια για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενοποιείται με τον κανονισμό τον οποίο τροποποιεί εντός ενός μηνός από την έναρξη της ισχύος του.

(1)

Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το απόθεμα του ευρωπαϊκού χελιού αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα: υπεραλίευση, απώλεια κρίσιμων ενδιαιτημάτων, ρύπανση, παράσιτα, τροποποίηση των ωκεάνιων ρευμάτων λόγω της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος, κ.λπ. Ωστόσο οι λύσεις δεν είναι εύκολες, ούτε είναι ένας μόνον ο υπαίτιος.

Περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο ένα ήδη σύνθετο πρόβλημα, υφίστανται πολλά άγνωστα σημεία σχετικά με σημαντικές πτυχές της βιολογίας του χελιού και της διαχείρισής του· και για να αναφέρουμε συγκεκριμένα μερικά από αυτά: το μέγεθος του αποθέματος είναι ασαφές, οι συνθήκες που οδηγούν στον καθορισμό του φύλου του χελιού δεν είναι πλήρως κατανοητές, και το εάν τα εμπλουτισμένα χέλια θα καταστούν πράγματι επιτυχημένοι γεννήτορες είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Στα άγνωστα σημεία περιλαμβάνεται επίσης η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκμετάλλευσης του χελιού, με τα στοιχεία αναφορικά με την αλίευση και την εξαγωγή του χελιού να διαφέρουν σε διάφορα σύνολα δεδομένων, να είναι ασαφής ο προορισμός σημαντικού ποσοστού αλιευμάτων χελιού, και η ύπαρξη μιας αναγνωρισμένης μεν διεθνούς μαύρης αγοράς για το χέλι, η οποία ωστόσο δεν έχει αξιολογηθεί ποσοτικά.

Μέλος της Επιτροπής Αλιείας ανέφερε πρόσφατα ότι τα χέλια προκάλεσαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις διότι τα θεωρούμε πολύ ρομαντικά ζώα: τα χέλια ακολουθούν την πανσέληνο, κολυμπούν χιλιάδες μίλια μακριά για να ζευγαρώσουν και πεθαίνουν στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού, ακριβώς μετά την ωοτοκία. Υπάρχει ωστόσο ένα διόλου ρομαντικό γεγονός που κινητοποιεί την εκμετάλλευση των πληθυσμών χελιού: μια επιχείρηση εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία υπολογίζεται ότι αξίζει άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 1997 και 2007 (Crook, 2010).

Κατάσταση του πληθυσμού ευρωπαϊκού χελιού

Οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES, 2012) σχετικά με το ευρωπαϊκό χέλι αναφέρουν ότι το καθεστώς του αποθέματος παραμένει κρίσιμο και απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης. Το απόθεμα ευρίσκεται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων και η διενεργούμενη σήμερα αλιεία δεν είναι βιώσιμη. Το ICES συνιστά να μειωθούν στο ελάχιστο η αλίευση και οι λοιπές ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το απόθεμα. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας του ICES για το χέλι (WGEEL, 2012) υπάρχουν ενδείξεις ότι το απόθεμα χελιού συνέχισε να μειώνεται το 2012. Ο δείκτης ανανέωσης του πληθυσμού της WGEEL ευρίσκεται σήμερα στο κατώτερο ιστορικά σημείο του, κάτω του 1% για την Βόρεια θάλασσα και 5% αλλού στην περιοχή διανομής σε σχέση με την περίοδο 1960-1979.

Οι επιστήμονες συχνά επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε για τα χέλια. Αλλά βεβαίως η διευκρίνιση των ασαφειών μπορεί να λειτουργήσει προς δύο κατευθύνσεις, από το να γίνουμε λίγο πιο αισιόδοξοι έως το να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες ανησυχίες. Η WGEEL του 2012 επισημαίνει για παράδειγμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση αποθέματος - ανανέωσης του πληθυσμού των χελιών μπορεί να είναι μη αντισταθμιζόμενη, όπως εμφαίνεται από την ανανέωση του πληθυσμού η οποία μειώνεται ταχύτερα σε σχέση με την αφθονία του αποθέματος· εάν αυτό αληθεύει, συνεχίζει η ομάδα εργασίας του ICES, η πληροφορία αυτή θα άλλαζε σημαντικά την άποψη σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος και τα κατάλληλα σημεία αναφοράς και θα ενίσχυε τον επείγοντα χαρακτήρα και την σοβαρότητα της συμβουλής.

Η ερμηνεία των εμπορικών δεδομένων μπορεί πράγματι να αποδειχθεί εφιάλτης. Η ΕΕ έχει μόνο τέσσερις κώδικες για τα χέλια στο εναρμονισμένο σύστημα του τελωνειακού κώδικα (σε σύγκριση με την Ταϊβάν που διαθέτει 25). Αυτό καθιστά αδύνατη τη διαφοροποίηση των υαλόχελων από τα κιτρινόχελα σε πολλές περιπτώσεις. Το ICES επισημαίνει ότι συνάγεται από τις τιμές ότι μερικές από τις εξαγωγές δεν έχουν σωστή επισήμανση και ότι για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων για την Ισπανία (δεν υπήρχαν δεδομένα από την έκθεση της χώρας σε αντίθεση με τους 2,4 τόνους της Eurostat) και την Γαλλία (9 τόνοι από την έκθεση της χώρας έναντι 24 τόνων από την Eurostat). Στην περίπτωση της Γαλλίας, από τους 34,3 τόνους που εκφορτώθηκαν κατά την περίοδο 2011-2012, 7,2 τόνοι δεν καταγράφηκαν και μπορεί να αντιστοιχούν σε συνδυασμό θνησιμότητας μετά την αλίευση και/ή ελλιπούς αναφοράς και παράνομου εμπορίου. Στην περίπτωση της Ισπανίας, το ICES θεωρεί ότι 8,5 τόνοι δεν καταγράφηκαν.

Η αλίευση δεν είναι φυσικά το μοναδικό πρόβλημα. Το 38% των χελιών που συλλέχθηκαν από 314 περιοχές σε οκτώ χώρες υπερέβησαν τα μέγιστα επίπεδα μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα. Αυτό εξάλλου κινητοποιεί μεγαλύτερο αριθμό απαγορεύσεων της αλιείας εφόσον αυτά τα χέλια δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 1100/2007

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 1100/2007 δεν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να εξασφαλίζει την ανασύσταση του πληθυσμού του ευρωπαϊκού χελιού.

Ένα μείζον θέμα είναι ότι ο κανονισμός καθιστά τον εμπλουτισμό κεντρικό στοιχείο των προγραμμάτων διαχείρισης χελιού, ενώ δεν θέτει καμιά προϋπόθεση ούτε δίνει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο εμπλουτισμός θα μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες ανασύστασης του αποθέματος. Δεν έχει γίνει κατάλληλη αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο εμπλουτισμός μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο διατήρησης. Ο κανονισμός δεν επιβάλει καμιά αξιολόγηση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι κατά τον εμπλουτισμό χρησιμοποιούνται μόνον υαλόχελα από περιοχές στις οποίες έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πλεονασμάτων, τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιοχών όπου τα εμπλουτισμένα χέλια θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να γίνουν γεννήτορες στο μέλλον ή τα όρια σχετικά με την απόσταση μεταξύ της περιοχής που δωρίζει και εκείνης που λαμβάνει (άρθρο 7). Δεν καθορίζει επίσης κάποιο ελάχιστο ποσοστό θνησιμότητας για τα υαλόχελα κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της μεταφοράς για εμπλουτισμό.

Ως αποτέλεσμα της έναρξης σε ισχύ των προγραμμάτων διαχείρισης χελιού, το απόθεμα αυξήθηκε κατά 22 εκατομμύρια περίπου υαλόχελα και 10 εκατομμύρια κιτρινόχελα, μη ώριμα στην πλειοψηφία τους, τα οποία ανασυστάθηκαν το 2012 και τα δεδομένα για τις εκφορτώσεις υαλόχελου το 2010 και το 2011 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2009» (WGEEL, 2012). Όπως αναφέρεται ανωτέρω, υφίστανται σημαντικά προβλήματα παρακολούθησης. Από τους 45,4 τόνους υαλόχελων που αλιεύτηκαν, οι 36,5 τόνοι καταγράφηκαν μέσω «εξαγωγών, εσωτερικής χρήσης στην δωρήτρια χώρα και κατασχέσεων».

Σε αντίθεση με την ευρεία και αυξανόμενη χρήση του εμπλουτισμού ως μέτρου διατήρησης, το ICES (2011) άσκησε δριμεία κριτική στην αποτελεσματικότητά του. Θεωρούμε ότι έχει εξαιρετική σημασία να αναθεωρήσει η Επιτροπή την εφαρμογή των μέτρων εμπλουτισμού προκειμένου να διασαφηνισθεί το κατά πόσον έχουν ή όχι συμβάλει στην αύξηση της βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής του ευρωπαϊκού χελιού.

Αναφορικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής έκθεσης θεωρούμε επίσης ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Δεν υπάρχει λόγος που να απαγορεύει την υποβολή σε ετήσια βάση έκθεσης σχετικά με τα αλιεύματα, την προσπάθεια, τη θνησιμότητα και εν γένει την εφαρμογή των διατάξεων στο πρόγραμμα (άρθρο 9 παράγραφος 1). Πιστεύουμε επίσης ότι λόγω των σημαντικών στατιστικών προβλημάτων για την αλιεία αυτή, η υποβολή έκθεσης θα πρέπει να παραμείνει σε επίπεδο ποτάμιας λεκάνης (άρθρο 2 παράγραφος 1) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ακρίβεια και η καταλληλότητα των αναφερόμενων δεδομένων.

Η Επιτροπή δεν πρέπει να αναλύει μόνο τα προγράμματα διαχείρισης που παρέχονται από τα κράτη μέλη, αλλά επίσης τα διαφορετικά πληροφοριακά δεδομένα (εκθέσεις ανά χώρα, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT), με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, προκειμένου να προσδιορισθούν εν δυνάμει αποκλίσεις και να προτείνει βελτιώσεις στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκμετάλλευσης χελιού. Σύμφωνα με την ΓΔ MARE φαίνεται ότι ο όγκος του παράνομου εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 1-2 χρόνια.

Στοιχεία για νέο κανονισμό

Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, η εισηγήτρια, πιστεύει ότι απαιτείται επειγόντως η υποβολή νέου κανονισμού. Ένας κανονισμός που θα τοποθετεί τον εμπλουτισμό στο σωστό πλαίσιο, δίνοντας προτεραιότητα στην επιλογή του τόπου και στην σωστή αξιολόγηση της πιθανότητας τα αποθέματα χελιού μήκους κάτω των 20 εκατοστών να φθάσουν το στάδιο της αναπαραγωγής. Ο εμπλουτισμός που ακολουθεί σαφώς καθορισμένες, με επιστημονική βάση κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες περιορίζουν την γεωγραφική του εμβέλεια, εξασφαλίζουν την μη διάδοση ασθενειών, και που βασίζονται σε τοπικά πλεονάσματα νεαρών χελιών, σε περίπτωση που υπάρχουν.

Μια πολύ διαφορετική προσέγγιση θα ήταν επί παραδείγματι, να επιλέξουν τα κράτη μέλη τα κατάλληλα μέρη για εμπλουτισμό όπου δεν υπάρχουν φραγμοί, είναι χαμηλή η παρουσία ρυπογόνων ουσιών και οι πιθανότητες επιβίωσης των χελιών υψηλές. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν αυτές τις περιοχές σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες κατευθυντήριες γραμμές, και συγκεκριμένα να απαγορεύσουν την αλίευση χελιού σε αυτές τις ποτάμιες λεκάνες ως καίριο μέτρο διατήρησης αυτού του αποθέματος. Αυτές οι περιοχές εμπλουτισμού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως τα θαλάσσια καταφύγια στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε κατά πρώτον και κύριο λόγο ότι ο πληθυσμός χελιού ευρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι η αναστολή της αλιείας χελιού πρέπει να παραμένει ως η πρώτη εναλλακτική λύση στο τραπέζι, εν αναμονή των συμβουλών του ICES το 2013.

Συμπέρασμα

Υπάρχει μόνον έναν απόθεμα ευρωπαϊκού χελιού. Το ίδιο έτος που εγκρίθηκε το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανασύσταση του αποθέματος χελιού το 2007, το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla) συμπεριελήφθη στο Προσάρτημα ΙΙ του CITES. Η κατάταξη άρχισε να ισχύει το 2009 και οι εμπειρογνώμονες ανεγνώριζαν σαφώς ότι το είδος αυτό πληρούσε τα κριτήρια για το Προσάρτημα Ι. Το 2010 το ευρωπαϊκό χέλι χαρακτηρίστηκε ως κρισίμως απειλούμενο είδος από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), και το 2011 το ICES για πρώτη φορά δήλωσε ότι τα προγράμματα εμπλουτισμού του υαλόχελου δεν είναι πιθανόν να συμβάλλουν στην ανασύσταση του αποθέματος.

Οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές του ICES για το 2013 αναφέρουν ότι το απόθεμα ευρίσκεται σε ιστορικά ελάχιστα δυνατά επίπεδα και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης. Επιπλέον, το ICES δεν αξιολόγησε ποτέ τον στόχο διαφυγής του 40% στο πρόγραμμα ανασύστασης του αποθέματος της ΕΕ, και επί δέκα χρόνια συνιστούσε μηδενικές αλιεύσεις για αυτό το απειλούμενο ζώο.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και των ανησυχητικών ενδείξεων της αύξησης των παράνομων εξαγωγών υαλόχελου, η εισηγήτρια ερωτά: εάν η κατάσταση αυτού του συγκεκριμένου είδους δεν είναι αρκετά σοβαρή ώστε να απαγορευθεί η αλιεία- πότε πρόκειται να κρίνει η ΕΕ μια κατάσταση αρκετά σοβαρή ώστε να λάβει μια τέτοια δύσκολη απόφαση;

Δύο ευρωπαϊκές χώρες, η Ιρλανδία και η Νορβηγία, έχουν ήδη απαγορεύσει την αλιεία χελιού. Κατά την άποψη της εισηγήτριας θα πρέπει να ανασταλεί η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού έως ότου εφαρμοσθούν τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ανασύσταση του αποθέματος χελιού σε άφθονα και βιολογικά ασφαλή επίπεδα.

Ευθυγράμμιση με την ΣΛΕΕ

Η άποψη της εισηγήτριας

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού αναθέτει επί του παρόντος στην Επιτροπή ορισμένες εξουσίες που, κατά την άποψη της Επιτροπής, πρέπει να αναβαθμισθούν σε μέτρα εξουσιοδοτικού χαρακτήρα και μέτρα εκτελεστικού χαρακτήρα.

Είναι πολύ σημαντικό να εξευρεθεί νομικά δεσμευτική λύση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου που δημιουργήθηκαν από την ΣΛΕΕ.

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής στο βαθμό που προτείνει την χρήση εκτελεστικών πράξεων για την έγκριση των προγραμμάτων διαχείρισης του χελιού.

Ωστόσο, η αναφορά στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έχει απαλειφθεί εφόσον η εισηγήτρια δεν συμφωνεί με την πολιτική που πρέπει να εκτελεσθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και προτείνει να απαλειφθεί εντελώς.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης μερικές τροπολογίες τεχνικού χαρακτήρα στην πρόταση της Επιτροπής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

11.9.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Κρίτων Αρσένης, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου