Menettely : 2012/0201(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0242/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0242/2013

Keskustelut :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0358

MIETINTÖ     ***I
PDF 475kWORD 332k
26.6.2013
PE 504.146v02-00 A7-0242/2013

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttamisesta

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Isabella Lövin

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttamisesta

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0413),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0202/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0242/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Komission olisi laadittava jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomus ankeriaanhoitosuunnitelmien täytäntöönpanon tuloksista ja tarvittaessa ehdotettava kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä, joilla Euroopan ankeriaskannan elvyttäminen onnistuu mahdollisimman suurella todennäköisyydellä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Komissiolle asetuksen (EY) N:o 1100/2007 nojalla siirretty valta on Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi saatettava yhdenmukaiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa.

(2) Komissiolle asetuksen (EY) N:o 1100/2007 mukaisesti siirretty valta olisi Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan kanssa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tiettyjen asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten soveltamiseksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä sellaisten toimenpiteiden suorittamista varten, joilla puututaan kantojen elpymiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräisten markkinahintojen huomattavaan laskuun verrattuna muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden markkinahintoihin.

(3) Tiettyjen asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten soveltamiseksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä sellaisten toimenpiteiden suorittamista varten, joilla puututaan kantojen elpymiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräisten markkinahintojen huomattavaan laskuun verrattuna muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden markkinahintoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa tuoreimpiin tieteellisiin lausuntoihin ja suosituksiin perustuen valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, erityisesti asiantuntijatasolla, jotta varmistetaan, että komission käytettävissä olevat tiedot ovat objektiivisia, tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti ja hyvissä ajoin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten, joiden nojalla komissio hyväksyy ankeriaanhoitosuunnitelmat teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella, täytäntöönpanoa koskevat ehdot ovat yhdenmukaiset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(6) Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten, joiden nojalla komissio hyväksyy ankeriaanhoitosuunnitelmat parhaiden ja uusimpien saatavilla olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella, täytäntöönpanoa koskevat ehdot ovat yhdenmukaiset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) ICESin olisi annettava uusi ja kattavampi lausunto ankeriaskantojen tilasta vuonna 2013. Lausuntoa valmistellessaan ICESin olisi tarkasteltava kaikkia ankeriaskantojen pienenemisen syitä ja myös ankeriaiden kutualueisiin liittyviä seikkoja. Jos ICES katsoo, että ankeriaskannan tila on edelleen kriittinen, komission olisi laadittava mahdollisimman pian uusi asetusehdotus Euroopan ankeriaskannan elvyttämisestä. Asetukseen olisi sisällytettävä myös pitkän aikavälin ratkaisuja, muun muassa keinoja vaellusreittien avaamiseksi.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) On tärkeää, että komissio määrää seuraamuksia jäsenvaltioille, jotka eivät ole välittäneet tai analysoineet kaikkia niiden saatavilla olevia tietoja, jotta Euroopan ankeriaskannan tilasta voidaan laatia kattava ja tieteellisesti pätevä selvitys.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Vaellusreittien pysyessä suljettuina istuttaminen on ainoa saatavilla oleva tilapäinen toimenpide, jolla voidaan tukea ankeriaskantojen elpymistä. Lasiankeriaiden siirrot ovat tehokas menetelmä kantojen elpymisen tehostamiseksi, mikäli ne toteutetaan noudattaen parhaita käytäntöjä, kuten kestävän ankeriaankasvatuksen vaatimuksia. Ankeriaiden siirtäminen ihmisvoimin ojien, vesivoimaloiden ja vesipumppujen kaltaisten esteiden ohi on toinen tilapäinen toimenpide, jolla voidaan edistää hopea-ankeriaiden kutuvaellusta. Aikana, jolloin kalastajat yrittävät löytää vaihtoehtoisia toimeentulokeinoja, heidän taitojaan voitaisiin hyödyntää eurooppalaisen ankeriaan elpymisen nopeuttamiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

1. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ja määriteltävä niiden kansallisella alueella sijaitsevat yksittäiset vesistöalueet, jotka ovat eurooppalaisen ankeriaan luonnollisia elinympäristöjä (jäljempänä ankeriasvesistöalueita), joihin voi kuulua merialueita. […]

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Korvataan 2 artiklan 10 kohta seuraavasti:

 

10. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava ankeriaanhoitosuunnitelmansa puitteissa mahdollisimman pian asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vähennetään kalastuksen ulkopuolisten tekijöiden kuten vesivoimaturbiinien ja pumppujen aiheuttamaa ankeriaan kuolleisuutta. Tarvittaessa on toteutettava lisätoimenpiteitä muiden tekijöiden aiheuttaman ankeriaan kuolevuuden vähentämiseksi, jotta hoitosuunnitelman tavoitteet saavutetaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

5 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

4. Jäsenvaltion, joka on toimittanut komissiolle hyväksyttäväksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ankeriaanhoitosuunnitelman, jota komissio ei voi hyväksyä 1 kohdan mukaisesti tai joka ei täytä 9 artiklassa vahvistettuja raportointia ja arviointia koskevia ehtoja, on joko vähennettävä pyyntiponnistusta vähintään 50 prosentilla vuosien 2004–2006 keskimääräiseen pyyntiponnistukseen verrattuna tai vähennettävä pyyntiponnistusta ankeriassaaliiden pienentämiseksi vähintään 50 prosentilla vuosien 2004–2006 keskimääräiseen saaliiseen verrattuna joko lyhentämällä ankeriaan kalastuskautta tai muilla keinoin. Kyseinen vähennys on pantava täytäntöön kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä jättää suunnitelma hyväksymättä tai kolmen kuukauden kuluessa raportointia koskevan määräajan noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

5 artikla – 7 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Lisätään 5 artiklaan seuraava kohta:

 

8. Ankeriaanhoitosuunnitelmat on tarkistettava ja päivitettävä 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen kahden vuoden välein siten, että otetaan huomioon tuorein tieteellinen lausunto.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1100/2007

7 artikla – 6 ja 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräinen markkinahinta muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden keskimääräiseen markkinahintaan verrattuna laskee merkittävästi, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio voi 12 a artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä ja tilanteen korjaamiseksi väliaikaisesti pienentää 2 kohdassa tarkoitettua kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden prosenttiosuutta.

6. Jos kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräinen markkinahinta muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden keskimääräiseen markkinahintaan verrattuna laskee merkittävästi, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio voi 12 a artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä ja tilanteen korjaamiseksi väliaikaisesti pienentää 2 kohdassa tarkoitettua kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden prosenttiosuutta, mikäli ankeriaanhoitosuunnitelma on 2 artiklan 4 kohdan mukainen.

7. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 kertomuksen, jossa se arvioi kannan elvyttämistä koskevat toimenpiteet, joihin lukeutuu markkinahintojen kehitys.”

7. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2013 kertomuksen, jossa se arvioi kannan elvyttämistä koskevat toimenpiteet ja ottaa huomioon tuoreimman tieteellisen lausunnon edellytyksistä, joilla istutuksilla todennäköisesti lisätään kutevan kannan biomassaa. Komissio tarkastelee kertomuksessaan markkinahintojen kehitystä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

7 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Korvataan 7 artiklan 8 kohta seuraavasti:

 

8. Kannan elvyttäminen on katsottava asetuksen (EU) XX/XXXX [EMKR] 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi säilyttämistoimenpiteeksi, edellyttäen, että se

 

on osa 2 artiklan mukaisesti vahvistettua ankeriaanhoitosuunnitelmaa,

 

– koskee […] ankeriaita, joiden pyynnissä ja hoidossa käytetään menetelmiä ja välineitä, joilla varmistetaan mahdollisimman vähäinen kuolevuus pyynnin, varastoinnin, kuljetuksen ja kasvatuksen yhteydessä,

 

toteutetaan alueilla, joissa eloonjäännin ja vaelluksen todennäköisyys on suuri,

 

edistää 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kutuvaellukselle asetetun tavoitetason saavuttamista ja

 

– toteutetaan siten, että ankeriaat pysyvät eristettyinä tautien ja loisien leviämisen ehkäisemiseksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1100/2007

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Poistetaan 9 artiklan 3 kohta.

(5) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

 

9 artikla

 

Raportointi ja arviointi

 

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tutkimustietoa, jotta voidaan määrittää toteutettujen toimien vaikutukset ankeriaskantaan, löytää lieventämiskeinoja ja suosittaa hoitotavoitteita. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle raportti aluksi joka kolmas vuosi siten, että ensimmäinen raportti annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012, ja saatettava tiedot nimettyjen tieteellisten elinten saataville. Ensimmäisen joka kolmas vuosi toimitettavan raportin jälkeen raportti esitetään joka vuosi. Raporteista on käytävä ilmi suunnitelman seuranta, täytäntöönpano, tehokkuus ja tulokset, ja niissä on erityisesti esitettävä seuraavat parhaat saatavilla olevat arviot:

 

(a) kunkin jäsenvaltion osalta se osuus hopea-ankeriaiden biomassasta, joka pääsee kutemaan mereen, tai kyseisen jäsenvaltion alueelta osana merelle päin suuntautuvaa kutuvaellusta poistuvien hopea-ankeriaiden biomassa verrattuna kutuvaellukselle pääsyä koskevaan tavoitetasoon, josta säädetään 2 artiklan 4 kohdassa;

 

(b) ankeriasta pyytävien jäsenvaltioiden pyyntiponnistuksen taso sekä 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutettu pyyntiponnistuksen vähennys;

 

(c) kalastuksen ulkopuolisten kuolevuustekijöiden taso ja 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti toteutettu vähennys;

 

(d) alle 12 senttimetriä pitkien pyydettyjen ankeriaiden määrä ja sen eri tarkoituksiin käytetyt osuudet;

 

(e) istutettujen ankeriaiden eloonjäämisaste kalastuksen, kuljettamisen, istutuksen tai Sargassomerelle suuntautuvan kutuvaelluksen aikana;

 

(f) haluttaessa myös tiedot pyydettyjen ankeriaiden kutualueista.

 

2. Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää tilastollisen ja tieteellisen arvion ankeriaanhoitosuunnitelmien täytäntöönpanon tuloksista ja johon liittyy tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausunto. Komissio voi esittää kertomuksen tulosten perusteella ehdotuksia asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi siten, että se koskee myös kalastuksen ulkopuolisia ankeriaiden kuolevuustekijöitä.

 

3. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ankeriaiden kauppaa unionissa ja maailmassa koskevan kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti siihen, miten unionissa noudatetaan CITES-yleissopimuksen velvoitteita, ja arvioidaan ankeriaiden laitonta kauppaa jäsenvaltioissa. Kertomuksessa yksilöidään saatavissa olevien eri tietokantojen epäjohdonmukaisuuksia ja ehdotetaan toimenpiteitä, joilla tehostetaan kaupan seurantaa esimerkiksi muuttamalla nykyistä tullikoodeksia.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1100/2007

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

9 a artikla

 

Jatkotoimenpiteet

 

Komissio ottaa huomioon 7 artiklan 7 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tulokset sekä ICESin uusimman ja kattavimman lausunnon Euroopan ankeriaskannan tilasta vuonna 2013 ja esittää viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014 parlamentille ja neuvostolle uuden lainsäädäntöehdotuksen, jolla Euroopan ankeriaskannan elvyttäminen onnistuu mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Komissio voi tarkastella keinoja laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään kalastuksen ulkopuolisia kuolevuustekijöitä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1100/2007

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään määräämättömäksi ajaksi.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* kolmen vuoden ajaksi 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

_____________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Delegoiduille säädöksille olisi aina asetettava määräaika.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se konsolidoidaan muutettavan asetuksen kanssa kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

(1)

Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan ankeriaskannalla on lukuisia ongelmia: liikakalastus, kriittisten elinympäristöjen puute, saastuminen, loiset, maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta aiheutuvat merivirtojen muutokset jne. Tämän vuoksi ratkaisujen löytäminen ei ole helppoa eikä ongelmiin ole olemassa yhtä syyllistä.

Monitahoista ongelmaa mutkistaa entisestään se, että ankeriaan biologiaa ja ankeriaskannan hoitoa koskevien tärkeiden kysymysten taustalla on monia tuntemattomia tekijöitä. Näistä esimerkkejä ovat varmojen tietojen puuttuminen kannan koosta ja se, että perusteita ankeriaan sukupuolen määrittämiseksi ei tunneta hyvin. On myös täysin epäselvää, kykenevätkö istutetut ankeriaat kutemaan menestyksekkäästi.

Avoimia kysymyksiä liittyy myös ankeriaiden hyödyntämisen seurantaan ja valvontaan, koska eri tahojen antamat saalis- ja vientiluvut eivät vastaa toisiaan, ja siihen, että suuri osa saaliista päätyy tuntemattomiin käyttötarkoituksiin. Tiedetään, että ankeriailla harjoitetaan kansainvälistä luvatonta kauppaa, jonka laajuudesta ei kuitenkaan ole tietoa.

Kalatalousvaliokunnan jäsen totesi äskettäin, että ankeriaat herättävät kiintoisia keskusteluja, koska niitä pidetään hyvin romanttisina eläiminä: täysikuu vaikuttaa ankeriaiden liikkeisiin, ne uivat tuhansia kilometrejä pariutumista varten ja kuolevat keskellä Atlantin valtamerta heti kutemisen jälkeen. Sitä vastoin ankeriaskannan hyödyntämiseen vaikuttaa eräs täysin epäromanttinen seikka: maailmanlaajuinen vientitoiminta, jonka katsotaan olleen arvoltaan yli 10 miljardia euroa vuosina 1997–2007 (Crook, 2010).

Euroopan ankeriaskannan tila

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tuoreimman, vuonna 2012 laaditun Euroopan ankeriaskantaa koskevan tieteellisen lausunnon mukaan kannan tila on edelleen kriittinen ja on ryhdyttävä välittömiin toimiin. Kanta alittaa turvalliset biologiset rajat, ja nykyinen kalastus ole kestävää. ICES suosittelee, että kalastus tai ankeriaskantaan vaikuttava muu ihmisen toiminta rajoitetaan mahdollisimman vähiin. ICESin ankeriastyöryhmän mukaan (WGEEL, 2012) on olemassa merkkejä siitä, että ankeriaskanta väheni edelleen vuonna 2012. WGEEL:n rekrytointi-indeksi on tällä hetkellä kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla: alle 1 prosentti Pohjanmerellä ja 5 prosenttia muualla levinneisyysalueella vuosien 1960–1979 tasoon nähden.

Tiedemiehet korostavat usein, että ankeriaista tiedetään hyvin vähän. Asioiden selvittäminen voi johtaa sekä hyvään että huonoon lopputulokseen, koska tilanne voi vaihdella hieman valoisammasta vielä huonompaan. WGEEL totesi vuonna 2012, että on olemassa merkkejä siitä, että ankeriaskanta on vähenemässä, koska rekrytointi vähenee nopeammin kuin kanta kasvaa. ICES toteaa, että jos tämä pitää paikkansa, käsityksiä kannan tilasta ja viitearvoista on muutettava huomattavasti ja suosituksia on tiukennettava kiireellisesti.

Kauppatietojen tulkinta voi aiheuttaa runsaasti päänvaivaa. EU:ssa on käytössä vain neljä ankeriasta koskevaa tullikoodia HS-järjestelmässä (esimerkiksi Taiwanissa niitä on käytössä 25). Sen vuoksi monissa tapauksissa on mahdotonta erotella tosistaan lasiankeriaita ja kelta-ankeriaita. ICESin mukaan veloitetuista hinnoista käy ilmi, että osaa viennistä ei ole merkitty asianmukaisesti ja syyskuun 2001–kesäkuun 2012 välisenä ajanjaksona Espanjaa koskevat tiedot eroavat toisistaan huomattavasti (maaraportissa ei lainkaan tietoja, kun taas Eurostat ilmoittaa luvuiksi 2,5 tonnia), ja sama koskee Ranskan vientitietoja (9 tonnia maaraportissa, kun taas Eurostat ilmoittaa luvuiksi 24 tonnia). Ranskan tapauksessa kaudella 2011–2012 pyydetyistä 34,3 tonnista 7,2 tonnista ei ole tietoja, mikä voi johtua kalastustoiminnan jälkeisen kuolevuuden ja/tai ilmoittamatta jättämisen ja laittoman kaupan yhdistelmästä. Espanjan tapauksessa ICES arvioi, että 8,5 tonnista ei ole tietoja.

Kalastus ei ole tietenkään ainoa ongelma. Kahdeksassa maassa sijaitsevista 314 kohteesta kerätyistä ankeriasnäytteistä 38 prosenttia ylitti elintarvikkeille asetetut muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäisrajat. Tämän seurauksena kalastustoiminta on lopetettava monissa kohteissa, koska nämä ankeriaat eivät ole syötäviksi kelpaavia.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1100/2007

Edellä esitetyn perusteella esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1100/2007 ei ole menty riittävän pitkälle Euroopan ankeriaskannan elpymisen varmistamiseksi.

Tärkeä seikka on se, että vaikka istutuksesta on tehty sääntelyllä keskeinen osa ankeriaanhoitosuunnitelmia, ei ole asetettu lainkaan ehtoja tai annettu suuntaviivoja, jotta varmistetaan, että kannan elpyminen on mahdollisimman tehokasta istutusten avulla. Ei ole laadittu asianmukaista arviota siitä, missä olosuhteissa istutukset voivat toimia tehokkaana suojelutoimenpiteenä. Asetuksessa ei velvoiteta laatimaan arviota, jolla varmistettaisiin, että istutuksissa käytetään vain lasiankeriaita alueilta, joilla on havaittu liikapopulaatiota, yksilöitäisiin soveltuvia alueita, joilla istutettujen ankeriaiden selviäminen kutuvaiheeseen olisi todennäköisempää, tai asetettaisiin raja-arvoja luovutus- ja vastaanottoalueiden väliselle etäisyydelle (7 artikla). Asetuksessa ei myöskään määritetä lasiankeriaiden hengissä selviämisen vähimmäisastetta istutuksia varten tapahtuvan pyynnin ja kuljetusten aikana.

Ankeriaanhoitosuunnitelmien tultua voimaan istutukset lisääntyivät vuonna 2012 noin 22 miljoonalla lasiankeriaalla ja 10 miljoonalla etupäässä kasvatetulla kelta-ankeriaalla, ja lasiankeriaiden purkumäärät olivat vuosina 2010 ja 2011 suuremmat kuin vuonna 2009 (WGEEL, 2012). Kuten edellä on todettu, seurantaan liittyy huomattavia ongelmia. Pyydetystä 45,4 tonnista lasiankeriaita 36,5 tonnia voidaan kattaa viennillä, kotimaisella käytöllä luovutusmaassa ja takavarikoinneilla.

Istutuksia käytetään laajalti ja yhä useammin suojelutoimenpiteenä, mutta ICES on arvostellut (2011) voimakkaasti istutusten tehokkuutta. Esittelijän mielestä on erittäin tärkeää, että komissio tarkastelee istutustoimien käyttöä selvittääkseen, onko niillä todella lisätty kutevan ankeriaskannan biomassaa.

Raportointivelvoitteet eivät ole esittelijän mielestä riittävän kunnianhimoisia. Ei ole mitään syytä, miksi saaliista, pyyntiponnistuksista, kuolevuudesta ja yleisesti suunnitelman sääntöjen täytäntöönpanosta ei voitaisi raportoida vuosittain (9 artiklan 1 kohta). Esittelijä myös katsoo, että kyseisen kalastustoiminnan tilastointiin liittyvien huomattavien ongelmien vuoksi raportoinnin tulisi koskea vesistöalueita (2 artiklan 1 kohta) ilmoitettujen tietojen täsmällisyyden ja asiaankuuluvuuden varmistamiseksi.

Komission ei tulisi analysoida vain jäsenvaltioiden toimittamia hoitosuunnitelmia vaan myös eri tietosarjoja (maaraportit, Eurostat, CITES, FAOSTAT) painottaen erityisesti kauppaa, jotta yksilöidään mahdolliset ristiriitaisuudet ja ehdotetaan parannuksia ankeriaskannan hyödyntämisen seurantaan ja valvontaan. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston mukaan vaikuttaa siltä, että laittoman kalastuksen määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten 1–2 vuoden aikana.

Uuteen asetukseen liittyviä seikkoja

Edellä esitetyistä syistä esittelijä katsoo, että tarvitaan kiireellisesti uusi asetus. Tarvitaan asetus, jossa istutukset asetetaan oikeaan yhteyteen, asetetaan etusijalle kohteiden valinta ja arvioidaan istutettujen alle 20 senttimetriä pitkien ankeriaiden mahdollisuudet selvitä hengissä kutuvaiheeseen saakka. Selkeästi määritettyihin tieteellisiin suuntaviivoihin perustuvat istutukset, jotka toteutetaan maantieteellisesti rajoitetulla alueella ja joissa käytetään mahdollisia nuorten ankeriaiden paikallisia liikapopulaatioita, estävät sairauksien leviämisen.

Voitaisiin noudattaa myös täysin toisenlaista toimintatapaa, jossa jäsenvaltiot valitsevat istutuksia varten soveltuvia, esteettömiä kohteita, joilla esiintyy hyvin vähän saasteita ja ankeriaiden hengissä säilyminen onnistuu mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Jäsenvaltiot voisivat istuttaa ankeriaita näille alueille edellä mainittujen suuntaviivojen mukaisesti ja etenkin kieltää ankeriaan kalastuksen näillä vesistöalueilla merkittävänä suojelutoimenpiteenä. Nämä istutusalueet voisivat toimia samojen periaatteiden mukaisesti kuin meren suojelualueet meriympäristössä.

Olisi kuitenkin ennen kaikkea muistettava, että ankeriaskannan tila on kriittinen ja ankeriaan täysi kalastuskielto on säilytettävä ensimmäisenä vaihtoehtona siihen saakka, kunnes ICES antaa lausunnon vuonna 2013.

Päätelmät

On olemassa vain yksi Euroopan ankeriaskanta. Euroopan ankeriaskannan elvytyssuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2007 eli samana vuonna, kun eurooppalainen ankerias (Anguilla anguilla) sisällytettiin CITES-yleissopimuksen liitteeseen II. Vuonna 2010 Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto luokitteli eurooppalaisen ankeriaan erittäin uhanalaiseksi lajiksi, ja vuonna 2011 ICES totesi ensimmäisen kerran, että lasiankeriaiden istutusohjelmat todennäköisesti eivät edistä ankeriaskannan elpymistä.

ICESin tuoreimmassa, vuonna 2013 annetussa lausunnossa todetaan, että ankeriaskanta on kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla eikä merkkejä elpymisestä ole havaittavissa. ICES ei ole arvioinut EU:n elvyttämissuunnitelmaan sisältyvää 40 prosentin kutuvaellustavoitetta, ja ICES on suositellut tämän uhanalaisen eläimen täydellistä kalastuskieltoa jo kymmenen vuoden ajan.

Edellä esitettyjen seikkojen valossa ja kun otetaan huomioon lasiankeriaiden kasvava laiton vienti, esittelijä kysyy seuraavaa: Jos kyseisen kannan tila ei ole riittävän vakava kalastuskiellon asettamista varten, milloin tilanne on EU:n mielestä riittävän vakava, jotta tällainen vaikea päätös voidaan tehdä?

Kaksi Euroopan maata, Irlanti ja Norja, ovat jo asettaneet ankeriaan täyden kalastuskiellon. Esittelijä katsoo, että siihen saakka, kunnes ankeriaskannan elpyminen runsaalle ja biologisesti turvalliselle tasolle varmistavat toimenpiteet tulevat voimaan, Euroopan ankeriaskannan kalastus olisi keskeytettävä.

Yhdenmukaiseksi saattaminen SEUT-sopimuksen kanssa

Esittelijän kanta

Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä 18. syyskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1100/2007 siirretään komissiolle toimivaltaa, joka olisi komission mielestä jaettava uudelleen delegointitoimenpiteisiin ja täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

On hyvin tärkeää löytää oikeudellisesti hyvin perusteltu ratkaisu, jolla turvataan SEUT-sopimuksessa parlamentille vahvistetut oikeudet.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, koska siinä ehdotetaan täytäntöönpanosäädösten käyttöä ankeriaanhoitosuunnitelmien hyväksymiseksi.

Viittaus delegoituihin säädöksiin on kuitenkin poistettu, koska esittelijä ei kannata toimintatapaa, joka olisi toteutettava delegoiduin säädöksin, vaan ehdottaa sen poistamista.

Esittelijä myös ehdottaa joitakin teknisiä tarkistuksia komission ehdotukseen.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

11.9.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Hyväksytty (pvä)

18.6.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

9

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Salvador Garriga Polledo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2013

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö